Republicare oficiala. Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice

In M. Of. nr. 207 din 24 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, iar ulterior a mai fost modificata prin Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, abrogata prin Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizarii şi funcţionarii muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului.

ART. 2

In inţelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiţi astfel:

a) muzeu – instituţia de cultura, de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ, aflata in serviciul societaţii, care colecţioneaza, conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica şi expune, in scopul cunoaşterii, educarii şi recreerii, marturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunitaţilor umane, precum şi ale mediului inconjurator;

b) colecţie – ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit in mod sistematic şi coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

ART. 3

(1) In sensul prezentei legi, colecţiile publice sunt colecţiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, ştiinţifica, culturala şi memorialistica.

(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinatorilor.

ART. 4

Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea ştiinţifica, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;

b) cercetarea ştiinţifica, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoaşterii, educarii şi recreerii.

ART. 5

Funcţiile principale ale colecţiilor publice sunt:

a) constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;

b) cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu;

c) punerea in valoare a patrimoniului propriu.

ART. 6

Statul, prin autoritaţile administraţiei publice centrale, precum şi autoritaţile administraţiei publice locale, protejeaza muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, garanteaza libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.

ART. 7

Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia in acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale in vigoare.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul muzeal

 

ART. 8

(1) Patrimoniul muzeal este alcatuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, dupa caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate in proprietate publica şi/sau privata.

(2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publica a statului şi/sau a unitaţilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, al dreptului de proprietate privata.

(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica şi/sau privata asupra bunurilor care se afla in patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale in vigoare.

ART. 9

Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a) bunurile imobile de valoare excepţionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, memorialistica, ştiinţifica şi tehnica;

b) siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;

c) bunurile clasate in patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, ştiinţifica şi tehnica, literara, memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica şi epigrafica, reprezentand marturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunitaţilor umane, ale mediului inconjurator şi ale potenţialului creator uman;

d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite in cadrul expoziţiilor şi al altor manifestari muzeale.

ART. 10

(1) Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinuta prin Registrul informatizat pentru evidenţa analitica a bunurilor culturale, document permanent, avand caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.

(2) Registrul informatizat pentru evidenţa analitica a bunurilor culturale este alcatuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

ART. 11

(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, urmatoarele obligaţii:

a) sa asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate in patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b) sa realizeze documentarea, evidenţa şi, dupa caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;

c) sa puna in valoare patrimoniul muzeal;

d) sa asigure şi sa garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e) sa asigure cercetarea sau, dupa caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f) sa previna folosirea patrimoniului muzeal in alte scopuri decat cele prevazute de reglementarile legale in vigoare;

g) sa obţina autorizarea funcţionarii, acreditarea şi, dupa caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

h) sa asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;

i) sa asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;

j) sa ia masuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, in caz de calamitate naturala sau conflict armat.

(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţa naţionala sunt obligaţi sa incheie contracte de asigurare parţiala sau integrala, in funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţa regionala, judeţeana şi locala sunt obligaţi sa incheie contracte de asigurare parţiala sau integrala pentru bunurile clasate in patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

(4) Incheierea contractelor de asigurare prevazute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordandu-se prioritate bunurilor clasate in categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate in muzeele in aer liber.

(5) Autoritaţile administraţiei publice centrale sau locale, dupa caz, au obligaţia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate in categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate in categoriile A şi B, potrivit legii.

(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate in categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, dupa caz, din impozitul pe venit.

ART. 12

Autoritaţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice pot coopera, dupa caz, cu organizaţii neguvernamentale, in vederea dezvoltarii, protejarii, conservarii, restaurarii, cercetarii şi punerii in valoare a patrimoniului muzeal, in interes ştiinţific sau cultural-turistic.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea, infiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice

 

SECŢIUNEA 1

Clasificarea

 

ART. 13

(1) In funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla in proprietate publica sau privata.

(2) Muzeele şi colecţiile aflate in proprietate publica se infiinţeaza şi se organizeaza in subordinea autoritaţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autoritaţi publice ori instituţii şi funcţioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autoritaţile sau instituţiile tutelare.

(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate in proprietate privata se infiinţeaza, se organizeaza şi funcţioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4) Dupa forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridica; prin excepţie de la regula, se pot organiza muzee şi colecţii publice fara personalitate juridica.

ART. 14

In funcţie de aria de acoperire teritoriala, de marimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasifica astfel:

a) muzee şi colecţii publice de importanţa naţionala;

b) muzee şi colecţii publice de importanţa regionala;

c) muzee şi colecţii publice de importanţa judeţeana;

d) muzee şi colecţii publice de importanţa locala.

ART. 15

(1) Muzeele şi colecţiile publice de importanţa naţionala sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin in patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţionala, semnificative in plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, ştiinţa, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.

(2) Muzeele şi colecţiile publice de importanţa regionala sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan regional.

(3) Muzeele şi colecţiile publice de importanţa judeţeana sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan judeţean.

(4) Muzeele şi colecţiile publice de importanţa locala sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan municipal, oraşenesc sau comunal.

ART. 16

(1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colecţie publica de importanţa naţionala, regionala, judeţeana sau locala, dupa caz, se aproba prin hotarare a Guvernului, iniţiata de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(2) Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizeaza prin hotarare a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autoritaţii in subordinea careia se afla muzeul sau colecţia publica.

(3) Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţioneaza in concordanţa cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Infiinţarea şi acreditarea

 

ART. 17

(1) Infiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.

(2) Pentru infiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicita infiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.

ART. 18

(1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionata de acreditarea acestora.

(2) Autoritaţile prevazute la art. 13 alin. (2), altele decat Ministerul Culturii, care au in subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.

(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au infiinţat sau infiinţeaza muzee şi colecţii publice in baza avizului prealabil prevazut la art. 17 alin. (2), sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultura judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, in a carei raza teritoriala se afla sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.

(4) Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii.

(5) Acreditarea temporara poate conţine condiţii sau recomandari in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.

ART. 19

(1) Revocarea acreditarii muzeelor şi a colecţiilor publice are loc in cazul nerespectarii prevederilor legale in vigoare sau a condiţiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditarii muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi sa respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

ART. 20

(1) Ordinul ministrului culturii de revocare a acreditarii muzeelor şi colecţiilor publice poate fi contestat in termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii.

(2) Persoana nemulţumita de raspunsul primit la contestaţia prevazuta la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, in condiţiile legii.

ART. 21

(1) In subordinea muzeelor şi a colecţiilor publice pot funcţiona, ca unitaţi fara personalitate juridica, secţii şi filiale, organizate in aceeaşi localitate sau in alte localitaţi decat cea in care işi au sediul muzeele şi colecţiile publice respective.

(2) Secţiile şi filialele muzeelor şi colecţiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizarii muzeului sau a colecţiei publice in a carei subordine se afla şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevazut la art. 17 alin. (2) şi a acreditarii prevazute la art. 18.

(3) Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colecţiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice in a carei subordine se afla.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea muzeelor şi a colecţiilor publice

 

ART. 22

(1) Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţeaza din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.

(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizari, din alte activitaţi specifice.

(3) Veniturile prevazute la alin. (2) sunt gestionate in regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

ART. 23

(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecţie, in care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai daca persoanele respective işi asuma obligaţia, printr-o convenţie incheiata cu direcţia pentru cultura judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, sa menţina la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, in condiţiile prezentei legi.

(2) In cazul in care moştenitorii nu indeplinesc obligaţia asumata prin convenţia prevazuta la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare intocmite de direcţia generala regionala a finanţelor publice judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru cultura judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Se considera neindeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul in care accesul publicului este interzis pe o perioada mai mare de 60 de zile intr-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor in care obligaţia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

ART. 24

(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.

(2) In cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea in a carei subordine se afla, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

 

CAPITOLUL V

Conducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public

 

ART. 25

Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţioneaza conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.

ART. 26

(1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se realizeaza prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecţiei publice, potrivit legii.

(2) Atribuţiile personalului din muzee şi colecţii publice se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.

(3) Pregatirea şi formarea profesionala continua a personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se asigura prin instituţii de specialitate acreditate: invaţamant postliceal, invaţamant superior de lunga şi scurta durata, inclusiv invaţamant la distanţa, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregatire profesionala.

ART. 27

(1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţioneaza consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.

(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.

ART. 28

(1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialişti de profil, cu rol consultativ in domeniul cercetarii ştiinţifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colecţiilor muzeale şi activitaţilor culturale.

(2) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public de importanţa naţionala, regionala şi judeţeana funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.

(3) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.

(4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

ART. 29

(1) In cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public funcţioneaza comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

ART. 30

(1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritaţilor administraţiei publice locale se aproba prin hotarare a autoritaţii administraţiei publice tutelare, cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se afla in subordinea autoritaţilor administraţiei publice locale se aproba prin hotarare a autoritaţilor publice tutelare, cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

 

CAPITOLUL VI

Instituţii şi organisme cu atribuţii in domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice

 

ART. 31

(1) Ministerul Culturii elaboreaza şi asigura aplicarea strategiei naţionale şi urmareşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

(2) Ministerul Culturii reprezinta statul in relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

ART. 32

In domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercita, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, urmatoarele atribuţii:

a) organizeaza sistemul naţional de cercetare, evidenţa, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizeaza reglementarile tehnice aplicabile in domeniu;

b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

d) acorda şi revoca, in condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionarii muzeelor şi a colecţiilor publice;

e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colecţie publica de importanţa naţionala;

f) aproba clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate in subordinea autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale;

h) acorda asistenţa ştiinţifica şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu;

i) colaboreaza cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, in vederea pregatirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;

j) colaboreaza cu Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autoritaţi ale administraţiei publice cu atribuţii in domeniu, in vederea stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal in caz de conflict armat, tulburari civile şi catastrofe naturale;

k) avizeaza programele de dezvoltare muzeala;

l) sprijina şi iniţiaza cooperarea cu instituţii şi organizaţii din strainatate cu activitate in domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

m) finanţeaza activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura*).

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.069/2013 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014.

 

ART. 33

Direcţiile pentru cultura judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, in domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, urmatoarele atribuţii:

a) propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept privat;

b) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate in subordinea autoritaţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;

c) constata contravenţii şi aplica sancţiuni in domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de competenţa teritoriala, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

ART. 34

(1) Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare in domeniu al Ministerului Culturii.

(2) In domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colecţiilor are urmatoarele atribuţii:

a) propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii pentru intreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;

b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

c) elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil in vederea infiinţarii muzeelor şi a colecţiilor publice;

d) emite avize prealabile in vederea infiinţarii muzeelor şi a colecţiilor publice;

e) elaboreaza normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

f) propune Ministerului Culturii clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g) propune revocarea acreditarii muzeelor şi a colecţiilor publice;

h) avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colecţie publica de importanţa naţionala;

i) avizeaza prioritaţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate in subordinea Ministerului Culturii;

j) avizeaza programele de pregatire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

k) propune Ministerului Culturii acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a patrimoniului muzeal.

 

CAPITOLUL VII

Contravenţii şi sancţiuni

 

ART. 35

Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contravenţionala sau penala.

ART. 36

(1) Constituie contravenţii urmatoarele fapte:

a) incalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b) infiinţarea de muzee şi colecţii publice fara obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fara obţinerea acreditarii;

c) impiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor in care aceasta este generata de cauze neimputabile;

d) schimbarea titulaturii muzeului sau, dupa caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii prevazute la art. 16 alin. (1) şi (2);

e) neincheierea contractelor de asigurare prevazute la art. 11 alin. (2) şi (3).

(2) Contravenţiile prevazute la alin. (1) se sancţioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.

ART. 37

Contravenţiile prevazute la art. 36 se constata, iar sancţiunile se aplica de specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi ai direcţiilor pentru cultura judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, imputerniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii.

ART. 38

Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator şi contravenţiilor prevazute in prezenta lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 39

Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţa naţionala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţa regionala, judeţeana şi locala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), sa incheie aceste contracte.

ART. 40

(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colecţiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru infiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*), Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

————

*) Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close