Republicare oficiala. Legea nr. 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

In M.Of. nr. 206 din 24 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Poliţie (Europol).

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 55/2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 22 martie 2012.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil activitaţii de cooperare dintre autoritaţile publice romane şi Europol.

(2) In inţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) Europol – Oficiul European de Poliţie, infiinţat prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind infiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009, denumita in continuare Decizia Europol;

b) autoritate romana competenta – autoritatea publica romana cu atribuţii in prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor ori care desfaşoara activitaţi specifice de cooperare şi asistenţa poliţieneasca internaţionala;

c) ofiţeri de legatura la Europol – poliţiştii numiţi sa reprezinte interesele Unitaţii Naţionale Europol in cadrul Europol şi care constituie Biroul roman de legatura la Europol;

d) organism comun de supraveghere – organismul infiinţat prin art. 34 din Decizia Europol;

e) organism naţional de supraveghere – autoritatea publica romana desemnata in aceasta calitate, potrivit art. 33 din Decizia Europol;

f) Unitatea Naţionala Europol – structura de specialitate, fara personalitate juridica, organizata in cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane – Centrul de cooperare poliţieneasca internaţionala;

g) infracţiuni de competenţa Europol – infracţiunile circumscrise competenţei Europol, astfel cum este stabilita la art. 4 din Decizia Europol;

h) infracţiuni conexe – infracţiunile ce intra in competenţa Europol prin savarşirea lor in unul dintre scopurile prevazute la art. 4 alin. (3) din Decizia Europol;

i) legislaţie din domeniul cooperarii poliţieneşti internaţionale – legislaţia naţionala, tratatele internaţionale la care Romania este parte şi instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante, aplicabile activitaţilor specifice de cooperare şi asistenţa poliţieneasca internaţionala;

j) stat membru – statul membru al Uniunii Europene.

ART. 2

(1) Se desemneaza inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Romane ca reprezentant al Romaniei in cadrul Consiliului de administraţie al Europol, iar şeful Centrului de cooperare poliţieneasca internaţionala ca supleant al acestuia.

(2) Autoritaţile publice romane detaşeaza experţi naţionali la Europol, in condiţiile legislaţiei aplicabile fiecarei categorii de personal şi ale normelor de punere in aplicare adoptate potrivit art. 39 alin. (5) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL II

Asistenţa Europol cu privire la anchetele penale

 

SECŢIUNEA 1

Echipe comune de ancheta

 

ART. 3

(1) Autoritaţile judiciare care constituie echipe comune de ancheta in condiţiile art. 182 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţionala in materie penala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in urma analizei proprii sau la solicitarea Europol, propun autoritaţilor celorlalte state participante ca in componenţa echipelor respective sa fie inclus şi personal Europol, in masura in care obiectul anchetelor priveşte infracţiuni de competenţa Europol.

(2) Autoritaţile judiciare prevazute la alin. (1) transmit Europol solicitarea de participare in cadrul echipelor comune de ancheta, prin intermediul Unitaţii Naţionale Europol, numai dupa obţinerea acordului autoritaţilor celorlalte state participante.

(3) Modalitaţile administrative de participare a personalului Europol in cadrul echipelor comune de ancheta care funcţioneaza pe teritoriul Romaniei se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 6 din Decizia Europol.

(4) Personalul Europol participa in cadrul echipelor comune de ancheta care funcţioneaza pe teritoriul Romaniei in calitate de membri detaşaţi.

(5) La solicitarea Europol, autoritaţile publice romane işi exprima acordul cu privire la includerea informaţiilor furnizate de acestea echipei comune de ancheta intr-un sistem de prelucrare a informaţiilor de la nivelul Europol.

(6) Prejudiciul cauzat de personalul Europol pe timpul participarii in cadrul echipelor comune de ancheta care funcţioneaza pe teritoriul Romaniei se repara in aceleaşi condiţii ca şi prejudiciul cauzat de membrii romani ai echipei comune de ancheta.

(7) Autoritaţile publice romane, dupa informarea Unitaţii Naţionale Europol, solicita Europol rambursarea integrala a contravalorii sumelor de bani platite de catre acestea victimelor sau persoanelor indreptaţite sa le primeasca in numele acestora pentru repararea prejudiciului prevazut la alin. (6), cu excepţia cazului in care prin dispoziţii convenite intre statul roman şi Europol se stabileşte altfel.

(8) Litigiile cu privire la solicitarile prevazute la alin. (7) se soluţioneaza in cadrul Consiliului de administraţie al Europol, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) ultima teza din Decizia Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Iniţierea de anchete penale

 

ART. 4

(1) Autoritaţile romane competente analizeaza cu prioritate solicitarile Europol privind iniţierea, derularea şi coordonarea de anchete penale şi raspund la acestea, menţionand daca anchetele solicitate vor fi iniţiate sau nu.

(2) In cazul in care autoritaţile romane competente decid sa nu dea curs unei solicitari a Europol, in cuprinsul raspunsului se menţioneaza şi motivele care au stat la baza acestei decizii, cu excepţia cazurilor in care aceste motive nu pot fi divulgate potrivit art. 7 alin. (3) din Decizia Europol.

(3) Raspunsurile la solicitarile Europol prevazute la alin. (1), precum şi informaţiile furnizate Europol cu privire la rezultatele anchetelor sunt transmise prin intermediul Unitaţii Naţionale Europol.

 

CAPITOLUL III

Canale de cooperare cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Unitatea Naţionala Europol

 

ART. 5

(1) Se desemneaza Unitatea Naţionala Europol ca punct unic de legatura cu Europol.

(2) Autoritaţile romane competente pot coopera direct cu Europol numai in situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii rapiditaţii schimbului de date şi informaţii sau a pastrarii confidenţialitaţii acţiunilor desfaşurate.

(3) Orice comunicare directa cu Europol se desfaşoara cu informarea in prealabil a Unitaţii Naţionale Europol.

ART. 6

(1) Unitatea Naţionala Europol are urmatoarele atribuţii principale:

a) furnizeaza Europol, din proprie iniţiativa, datele şi informaţiile operative pe care, in urma analizei proprii, le considera necesare pentru indeplinirea sarcinilor Europol prevazute la art. 5 din Decizia Europol;

b) raspunde solicitarilor de date şi informaţii operative şi de consiliere primite de la Europol;

c) actualizeaza datele şi informaţiile operative furnizate Europol;

d) evalueaza, la solicitarea autoritaţilor romane competente, date şi informaţii operative şi transmite acestora rezultatul evaluarii;

e) adreseaza Europol, din proprie iniţiativa sau la cererea unei autoritaţi romane competente, solicitari de consiliere, de date şi informaţii operative, precum şi de analiza;

f) furnizeaza Europol informaţii in vederea stocarii acestora in bazele sale de date;

g) efectueaza schimb de informaţii cu ofiţerii de legatura la Europol ai celorlalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, in condiţiile legislaţiei din domeniul cooperarii poliţieneşti internaţionale;

h) asigura respectarea dispoziţiilor legale privind datele şi informaţiile operative vehiculate in cadrul activitaţilor proprii de schimb de informaţii cu Europol sau cu ofiţerii de legatura la Europol ai celorlalte state membre.

(2) Unitatea Naţionala Europol nu furnizeaza Europol date şi informaţii operative daca, in temeiul analizei proprii sau a elementelor furnizate de o alta autoritate romana competenta, stabileşte ca furnizarea de date şi informaţii operative catre Europol in cazul respectiv determina apariţia uneia dintre consecinţele prevazute la art. 8 alin. (5) din Decizia Europol.

ART. 7

Şeful Unitaţii Naţionale Europol participa la intalnirile periodice cu şefii unitaţilor naţionale ale celorlalte state membre, organizate in condiţiile şi pentru scopurile prevazute la art. 8 alin. (7) din Decizia Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Ofiţerii de legatura la Europol

 

ART. 8

(1) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Romane, numeşte ofiţerii de legatura la Europol.

(2) Ofiţerii de legatura la Europol provin din randul ofiţerilor de poliţie şi sunt trimişi in misiune permanenta in strainatate in funcţii asimilate ataşaţilor de afaceri interne, cu statut diplomatic.

(3) Ofiţerii de legatura la Europol sunt instruiţi de catre Unitatea Naţionala Europol, inainte de inceperea activitaţii in cadrul Biroului roman de legatura la Europol.

(4) Aceştia reprezinta interesele Unitaţii Naţionale Europol in cadrul Europol, in conformitate cu legislaţia romana şi cu dispoziţiile aplicabile Europol.

ART. 9

(1) Ofiţerii de legatura la Europol au urmatoarele atribuţii principale:

a) furnizeaza catre Europol informaţii din partea Unitaţii Naţionale Europol sau din partea autoritaţilor romane competente;

b) furnizeaza Unitaţii Naţionale Europol informaţii din partea Europol;

c) coopereaza cu personalul Europol in ceea ce priveşte comunicarea de informaţii şi consilierea;

d) sprijina schimbul de informaţii intre Unitatea Naţionala Europol şi ofiţerii de legatura la Europol ai celorlalte state membre;

e) efectueaza schimb de informaţii cu unitaţile naţionale Europol din celelalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, in condiţiile legislaţiei din domeniul cooperarii poliţieneşti internaţionale;

f) participa la activitaţile grupurilor de analiza din care fac parte, constituite potrivit art. 14 alin. (2) din Decizia Europol.

(2) Ofiţerii de legatura la Europol işi exercita atribuţiile fara a prejudicia realizarea atribuţiilor Unitaţii Naţionale Europol prevazute la art. 6.

ART. 10

(1) In timpul activitaţii in cadrul Biroului roman de legatura la Europol şi dupa incetarea acestei activitaţi, ofiţerii de legatura la Europol sunt ţinuţi de obligaţia de discreţie şi de confidenţialitate in condiţiile prevazute la art. 41 din Decizia Europol.

(2) Incalcarea de catre ofiţerii de legatura la Europol a obligaţiei de discreţie şi de confidenţialitate prevazuta la art. 41 din Decizia Europol reprezinta o incalcare a indatoririlor de serviciu şi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau, dupa caz, penala a acestora.

ART. 11

Ofiţerii de legatura la Europol, precum şi membrii familiilor lor care ii insoţesc in misiune beneficiaza de privilegiile şi imunitaţile necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a activitaţii lor in cadrul Europol, stabilite in condiţiile art. 51 alin. (3) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL IV

Schimbul de informaţii cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Sistemul informaţional Europol

 

ART. 12

Inspectoratul General al Poliţiei Romane, prin structurile de specialitate şi Unitatea Naţionala Europol, raspunde pentru menţinerea legaturilor cu sistemul informaţional Europol, prevazut la art. 11 din Decizia Europol.

ART. 13

Sistemul informaţional Europol este utilizat de Unitatea Naţionala Europol şi de ofiţerii de legatura la Europol, din proprie iniţiativa sau la solicitarea autoritaţilor romane competente, pentru introducerea, extragerea, modificarea, completarea, corectarea ori ştergerea datelor necesare indeplinirii sarcinilor Europol.

ART. 14

(1) In sistemul informaţional Europol se introduc, potrivit art. 13, date referitoare la:

a) persoane cu privire la care se efectueaza investigaţii poliţieneşti sau care sunt cercetate in cadrul unui proces penal, pentru savarşirea ori participarea la savarşirea unor infracţiuni de competenţa Europol, sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracţiune;

b) persoane cu privire la care exista date sau indicii temeinice din care rezulta ca acestea intenţioneaza sa savarşeasca o infracţiune de competenţa Europol.

(2) Datele introduse in sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevazute la alin. (1) pot cuprinde numai informaţiile prevazute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Decizia Europol.

(3) Categoriile de date prevazute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol se introduc in sistemul informaţional Europol chiar daca nu conţin menţiuni referitoare la persoane.

ART. 15

(1) Unitatea Naţionala Europol comunica unitaţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre sau Europol, la solicitarea acestora, orice alte informaţii pe care le deţine cu privire la persoanele prevazute la art. 14 alin. (1), in condiţiile legislaţiei din domeniul cooperarii poliţieneşti internaţionale.

(2) Unitatea Naţionala Europol, din proprie iniţiativa sau la cererea autoritaţilor romane competente, solicita unitaţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre alte informaţii cu privire la persoanele prevazute la art. 14 alin. (1), in condiţiile legislaţiei din domeniul cooperarii poliţieneşti internaţionale.

(3) Unitatea Naţionala Europol realizeaza schimbul de informaţii in condiţiile alin. (1) şi (2), inclusiv in cazurile in care acestea se refera la una sau mai multe infracţiuni conexe despre care exista date in sistemul informaţional Europol.

(4) Autoritaţile romane competente care au solicitat introducerea de date in sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevazute la art. 14 alin. (1) transmit Unitaţii Naţionale Europol sau ofiţerilor de legatura la Europol o solicitare privind ştergerea acestor date, in termen de 20 de zile de la data la care au luat cunoştinţa de apariţia uneia dintre urmatoarele situaţii:

a) in urma finalizarii investigaţiei poliţieneşti nu s-a dispus inceperea urmaririi penale;

b) in cadrul procesului penal, cu privire la persoana in cauza, s-a dispus clasarea, renunţarea la urmarirea penala, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau incetarea procesului penal.

(5) Unitatea Naţionala Europol şi ofiţerii de legatura la Europol şterg datele pe care le-au introdus in sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevazute la art. 14 alin. (1) de indata ce au luat cunoştinţa de apariţia uneia dintre situaţiile prevazute la alin. (4).

ART. 16

(1) Sistemul informaţional Europol poate fi consultat in mod direct şi de catre autoritaţile romane competente prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Anexa poate fi modificata sau completata prin hotarare a Guvernului.

(2) Rezultatul consultarii prevazute la alin. (1) arata doar daca datele solicitate sunt disponibile in sistemul informaţional Europol.

(3) Unitatea Naţionala Europol, la solicitarea autoritaţilor romane competente, extrage din sistemul informaţional Europol datele identificate ca urmare a consultarii prevazute la alin. (1) şi le pune la dispoziţia acestora.

(4) Unitatea Naţionala Europol realizeaza demersurile necesare pentru transmiterea la Secretariatul general al Consiliului a informaţiilor privind autoritaţile romane competente prevazute in anexa, inclusiv modificarile ulterioare ale acesteia.

ART. 17

(1) Unitatea Naţionala Europol şi ofiţerii de legatura la Europol examineaza de indata informaţiile primite de la autoritaţile romane competente sau de la autoritaţile competente ale celorlalte state membre privind acurateţea datelor din categoriile prevazute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care le-au introdus in sistemul informaţional Europol şi, atunci cand este necesar, le modifica, le completeaza, le corecteaza ori le şterg.

(2) Autoritaţile romane competente transmit, prin intermediul Unitaţii Naţionale Europol, autoritaţilor competente ale celorlalte state membre informaţii din care rezulta ca datele din categoriile prevazute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care acestea din urma le-au introdus in sistemul informaţional Europol nu sunt corecte ori necesita a fi completate.

(3) In situaţia in care sistemul informaţional Europol cuprinde date din categoriile prevazute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol cu privire la o anumita persoana, Unitatea Naţionala Europol sau ofiţerii de legatura la Europol pot sa introduca date suplimentare din aceleaşi categorii şi cu privire la aceeaşi persoana fara verificarea incidenţei cazurilor prevazute la art. 14 alin. (1).

(4) In cazul in care apar contradicţii intre datele introduse potrivit alin. (3) şi datele deja existente in sistemul informaţional Europol, Unitatea Naţionala Europol sau ofiţerii de legatura la Europol, dupa caz, realizeaza demersurile necesare pentru consultarea autoritaţilor competente ale statelor membre care au introdus datele respective, in vederea stabilirii actualitaţii şi realitaţii acestora.

(5) In cazul in care Unitatea Naţionala Europol sau ofiţerii de legatura la Europol stabilesc necesitatea ştergerii tuturor datelor din categoriile prevazute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol, pe care le-au introdus in sistemul informaţional Europol cu privire la o anumita persoana, informeaza despre aceasta autoritaţile competente ale statelor membre care au introdus ulterior, cu privire la aceeaşi persoana, date din categoriile prevazute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol.

(6) De la data primirii comunicarii privind decizia autoritaţii competente dintr-un alt stat membru de a şterge toate datele din categoriile prevazute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care aceasta le-a introdus in sistemul informaţional Europol cu privire la o anumita persoana, Unitatea Naţionala Europol sau ofiţerul de legatura la Europol, atunci cand au introdus ulterior, din proprie iniţiativa, cu privire la aceeaşi persoana, date din categoriile prevazute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol, ori autoritatea romana competenta care a solicitat introducerea unor asemenea date preia raspunderea cu privire la protecţia datelor ce urmau a fi şterse, precum şi dreptul de a le modifica, completa, corecta sau şterge.

(7) Unitatea Naţionala Europol sau ofiţerii de legatura la Europol, dupa caz, raspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor pe care le introduc din proprie iniţiativa in sistemul informaţional Europol, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la introducerea, extragerea ori modificarea datelor din sistemul informaţional Europol.

(8) Autoritaţile romane competente raspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor introduse in sistemul informaţional Europol la solicitarea lor, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la solicitarea introducerii, extragerii sau modificarii datelor din sistemul informaţional Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Fişierele de lucru pentru analiza constituite la nivelul Europol

 

ART. 18

(1) La cererea Europol sau din proprie iniţiativa, Unitatea Naţionala Europol comunica Europol toate informaţiile necesare in cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiza, constituit potrivit art. 14 – 16 din Decizia Europol. Prevederile art. 6 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(2) In temeiul alin. (1) se comunica numai acele informaţii care pot fi utilizate, in condiţiile legii, de catre autoritaţile romane competente in scopul prevenirii, descoperirii sau cercetarii infracţiunilor.

(3) Autoritaţile romane competente prevazute in anexa pot comunica direct Europol informaţii in condiţiile alin. (1) şi (2), cu informarea prealabila a Unitaţii Naţionale Europol, in cazurile in care Europol solicita transmiterea acestora fara intarziere ori atunci cand autoritatea romana competenta in cauza stabileşte ca transmiterea fara intarziere este esenţiala pentru realizarea activitaţilor in cadrul fişierului de lucru pentru analiza.

(4) Autoritaţile romane competente care au comunicat Europol informaţii in condiţiile alin. (1) – (3) decid cu privire la condiţiile de utilizare a informaţiilor respective atunci cand aceasta utilizare presupune dezvaluirea catre terţi.

(5) Ofiţerii de legatura la Europol şi personalul din cadrul Unitaţii Naţionale Europol desemnat prin dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Romane au dreptul de a consulta sistemul de index creat de Europol pentru datele stocate in fişierele de lucru pentru analiza potrivit art. 15 din Decizia Europol.

ART. 19

(1) Ofiţerii de legatura la Europol sunt autorizaţi sa solicite informari cu privire la rezultatele analizelor de natura generala şi strategica realizate in cadrul fişierelor de lucru pentru analiza.

(2) Ofiţerii de legatura la Europol solicita sa fie informaţi cu privire la analiza realizata de grupurile de analiza la care nu participa reprezentanţi ai autoritaţilor romane competente, daca in urma consultarii sistemului de index se constata ca analiza are legatura cu una sau mai multe investigaţii poliţieneşti ori anchete penale desfaşurate la nivelul autoritaţilor romane competente.

(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) se transmite tuturor membrilor respectivului grup de analiza, in scris, cuprinzand motivele pe care se intemeiaza, dupa obţinerea aprobarii şefului Unitaţii Naţionale Europol.

(4) Obiecţiile ridicate in cadrul grupului de analiza cu privire la participarea unui ofiţer de legatura la Europol la analiza aflata in desfaşurare, ca urmare a transmiterii unei solicitari in condiţiile alin. (2) şi (3), se soluţioneaza in cadrul procedurii de conciliere prevazuta la art. 14 alin. (5) din Decizia Europol. Reprezentantul Romaniei in cadrul Consiliului de administraţie al Europol, şeful Unitaţii Naţionale Europol sau ofiţerul de legatura la Europol care a transmis solicitarea, cu acordul prealabil al şefului Unitaţii Naţionale Europol, poate renunţa la participare numai daca, in urma examinarii informaţiilor puse la dispoziţie, stabileşte ca analiza nu este utila investigaţiei ori anchetei avute in vedere la momentul solicitarii.

(5) Ofiţerii de legatura la Europol care participa in cadrul unui grup de analiza ca urmare a transmiterii unei solicitari in condiţiile alin. (2) şi (3) sunt obligaţi sa obţina acordul statelor membre implicate iniţial in respectiva analiza, inainte de a utiliza informaţiile din fişierul de lucru pentru analiza, daca aceasta utilizare presupune dezvaluirea catre terţi.

 

CAPITOLUL V

Reguli privind prelucrarea datelor in cadrul cooperarii cu Europol

 

ART. 20

Unitatea Naţionala Europol şi ofiţerii de legatura la Europol solicita Europol comunicarea informaţiilor deţinute de acesta referitoare la statul roman, date privind conexiunile constatate intre infracţiunile de competenţa Europol, precum şi furnizarea datelor şi informaţiilor operative referitoare la alte infracţiuni grave pe care Europol le-a constatat in decursul indeplinirii sarcinilor sale.

ART. 21

Autoritaţile romane competente coopereaza cu Europol in vederea stabilirii mecanismelor de control al extragerilor de date din fişierele automatizate de date ale Europol utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in condiţiile art. 18 din Decizia Europol.

ART. 22

(1) Datele cu caracter personal obţinute din fişierele de date ale Europol sau comunicate de Europol prin orice alt mijloc sunt transmise sau utilizate exclusiv de catre autoritaţile romane competente in scopul prevenirii, descoperirii şi cercetarii infracţiunilor de competenţa Europol şi a altor infracţiuni grave.

(2) Autoritaţile romane competente care transmit sau solicita transmiterea de date catre Europol precizeaza cazurile in care, potrivit legislaţiei romane, utilizarea acestora este supusa unor condiţii restrictive şi comunica, la solicitarea autoritaţilor din celelalte state membre, puncte de vedere cu privire la intenţia acestora de a utiliza datele in cazurile de excepţie prevazute la art. 19 alin. (2) din Decizia Europol.

(3) Autoritaţile romane competente utilizeaza datele prevazute la alin. (1) cu respectarea restricţiilor precizate de statul membru, statul terţ sau organismul terţ de la care provin datele respective. Se poate face excepţie numai dupa consultarea autoritaţilor competente ale statului membru de la care provin datele şi cu luarea in considerare a punctului de vedere al acestora.

(4) Datele prevazute la alin. (1) pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1) sau de catre alte autoritaţi decat cele prevazute la alin. (1) numai cu acordul autoritaţilor competente ale statului membru de la care provin datele respective.

(5) Autoritaţile romane competente care transmit sau solicita transmiterea de date catre Europol comunica, la solicitarea autoritaţilor din celelalte state membre, acordul cu privire la utilizarea datelor respective in alte scopuri şi de catre alte autoritaţi decat cele prevazute la art. 19 alin. (1) din Decizia Europol, daca acest lucru nu este interzis de legislaţia romana.

ART. 23

(1) Datele introduse in fişierele de date ale Europol sunt pastrate numai pentru perioada necesara indeplinirii sarcinilor Europol.

(2) Unitatea Naţionala Europol examineaza, in termen de cel mult 3 ani de la introducere, necesitatea continuarii stocarii datelor introduse de catre aceasta sau de catre ofiţerii de legatura la Europol in sistemul informaţional Europol.

(3) In cursul procesului de reexaminare, Unitatea Naţionala Europol decide continuarea stocarii datelor pana la urmatoarea reexaminare care va avea loc dupa o noua perioada de 3 ani, in cazul in care aceste date sunt inca necesare in vederea realizarii sarcinilor Europol.

(4) In cazul in care nu se ia nicio decizie cu privire la continuarea stocarii datelor, datele respective sunt şterse in mod automat.

(5) Autoritaţile romane competente informeaza Europol cu privire la ştergerea din bazele de date naţionale a datelor comunicate catre Europol şi stocate in alte fişiere de date ale Europol.

ART. 24

(1) Autoritaţile romane competente care au transmis sau, dupa caz, au solicitat transmiterea de date catre Europol comunica, la solicitarea Europol, acordul cu privire la transmiterea de catre Europol a datelor respective catre entitaţile prevazute la art. 22 alin. (1) şi la art. 23 alin. (1) din Decizia Europol.

(2) Acordul prevazut la alin. (1) poate fi exprimat fara rezerve sau sub rezerva unor condiţii speciale şi poate fi retras oricand de catre autoritaţile romane competente care l-au acordat.

ART. 25

Unitatea Naţionala Europol transmite Europol date cu caracter personal provenind de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat numai daca se stabileşte ca acestea au o legatura directa cu date aflate deja la dispoziţia Europol.

ART. 26

(1) Autoritaţile romane competente raspund pentru:

a) legalitatea culegerii datelor, a transmiterii acestora catre Europol, a introducerii, respectiv a solicitarii de introducere a lor in sistemul Europol, pentru exactitatea şi actualitatea acestora, precum şi pentru verificarea termenelor de stocare;

b) protecţia datelor care au fost transmise catre Europol, dar care nu au fost inca incluse in unul dintre fişierele sale de date.

(2) Autoritaţile romane competente, din proprie iniţiativa sau la sesizarea Europol, solicita Unitaţii Naţionale Europol modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol.

ART. 27

(1) Unitatea Naţionala Europol primeşte cereri privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Europol, potrivit art. 30 din Decizia Europol, pe care le transmite la Europol de indata sau cel tarziu in termen de o luna de la data primirii acestora.

(2) Autoritaţile romane competente coopereaza cu Europol, in condiţiile art. 30 alin. (4) din Decizia Europol, in vederea formularii raspunsurilor la cererile privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Europol, comunicand inclusiv argumentele lor cu privire la incidenţa cazurilor de excepţie de la comunicare de informaţii, prevazute la art. 30 alin. (5) din Decizia Europol. Autoritaţile romane competente raspund in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarilor Europol.

(3) In cazul prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de catre autoritaţile romane competente prin intermediul sistemelor de evidenţa proprii, in cadrul cooperarii cu Europol, exercitarea drepturilor persoanelor vizate se asigura in condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi, dupa caz, ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitaţile Ministerului Administraţiei şi Internelor in activitaţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicata.

ART. 28

Se desemneaza Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca organism naţional de supraveghere in sensul art. 33 din Decizia Europol şi in conformitate cu legislaţia naţionala aplicabila.

ART. 29

Preşedintele Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal desemneaza cel mult 2 reprezentanţi şi supleanţii acestora in cadrul organismului comun de supraveghere.

ART. 30

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal coopereaza cu organismul comun de supraveghere, atunci cand este necesar, in vederea sporirii coerenţei aplicarii normelor şi procedurilor in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv in vederea soluţionarii cailor de atac prevazute de art. 32 din Decizia Europol.

ART. 31

Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevazute la art. 28, 29 şi 30 se suporta de la bugetul de stat şi sunt prevazute anual in bugetul Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

ART. 32

Autoritaţile romane competente, individual sau in cooperare cu Europol, pun in aplicare masuri vizand prelucrarea automatizata a datelor de catre Europol menite:

a) sa impiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b) sa impiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date in mod neautorizat;

c) sa impiedice introducerea neautorizata de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

d) sa impiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automatizata a datelor de catre persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;

e) sa se asigure ca persoanele autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare automatizata a datelor au acces numai la datele pentru care sunt autorizate;

f) sa se asigure ca este posibila verificarea şi stabilirea organismelor carora le pot fi comunicate sau le-au fost comunicate date cu caracter personal prin intermediul echipamentelor de comunicaţii;

g) sa asigure posibilitatea de a verifica şi de a stabili ce date cu caracter personal au fost introduse in sistemele automatizate de prelucrare a datelor, precum şi cand şi cine a introdus datele respective;

h) sa impiedice consultarea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizata a datelor cu caracter personal pe parcursul transferurilor de date personale sau pe parcursul transportului suporturilor de date;

i) sa se asigure ca funcţionarea sistemelor instalate poate fi imediat remediata dupa producerea unei intreruperi;

j) sa asigure funcţionarea fara defecţiuni a sistemului, raportarea imediata a defecţiunilor de funcţionare şi sa se asigure ca datele stocate nu sunt afectate de funcţionarea defectuoasa a sistemului.

ART. 33

(1) Autoritaţile romane competente iau toate masurile necesare pentru protejarea informaţiilor supuse regimului de confidenţialitate stabilit potrivit art. 40 din Decizia Europol sau, dupa caz, regimului juridic aferent informaţiilor clasificate, furnizate de Europol.

(2) Autoritaţile romane competente efectueaza potrivit legii romane, la solicitarea Europol formulata in condiţiile art. 40 alin. (2) din Decizia Europol, verificari de securitate asupra cetaţenilor romani şi acorda celorlalte state membre asistenţa in acest sens.

(3) Autoritaţile romane competente permit accesul la informaţiile clasificate prevazute la alin. (1), potrivit nivelului de acces, numai acelor persoane care poseda o autorizaţie de acces la informaţii clasificate.

ART. 34

(1) Autoritaţile publice romane raspund, in condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat unei persoane prin utilizarea de date eronate provenind din fişierele Europol sau prin utilizarea de date care au fost stocate ori prelucrate in fişierele Europol cu nerespectarea dispoziţiilor Deciziei Europol.

(2) Autoritaţile publice romane solicita autoritaţilor celorlalte state membre sau Europol, in condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, rambursarea sumelor platite pentru repararea prejudiciului prevazut la alin. (1).

(3) Autoritaţile romane competente ramburseaza din bugetul propriu, in condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, sumele de bani platite de autoritaţile celorlalte state membre pentru repararea unui prejudiciu.

(4) Litigiile cu privire la solicitarile prevazute la alin. (2) şi (3) se soluţioneaza in cadrul Consiliului de administraţie al Europol, potrivit art. 52 alin. (3) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL VI

Asigurarea financiara

 

ART. 35

(1) Cheltuielile efectuate de catre Unitatea Naţionala Europol in cadrul procesului de comunicare cu Europol sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Unitatea Naţionala Europol solicita Europol rambursarea cheltuielilor de conectare.

ART. 36

Cheltuielile legate de trimiterea in misiune a ofiţerilor de legatura la Europol, cu excepţia celor suportate de Europol, sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

ART. 37

(1) Contravaloarea in lei a contribuţiei financiare a Romaniei stabilite potrivit art. 58 alin. (4) din Decizia Europol se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Sumele rambursate de Europol potrivit art. 58 alin. (5) din Decizia Europol constituie venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

ART. 38

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor masuri de punere in aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobata prin Legea nr. 329/2007, se abroga.

 

ANEXA 1

 

AUTORITAŢILE ROMANE COMPETENTE

care au dreptul de a consulta in mod direct sistemul informaţional Europol

 

I. Ministerul Afacerilor Interne, prin:

1. Inspectoratul General al Poliţiei Romane şi unitaţile subordonate;

2. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera şi unitaţile subordonate;

3. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Interna;

4. Inspectoratul General pentru Imigrari şi unitaţile subordonate;

5. Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane şi unitaţile subordonate.

 

II. Ministerul Finanţelor Publice, prin:

– Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala.

 

III. Serviciul Roman de Informaţii, prin:

– Direcţia generala prevenire şi combatere terorism.

 

IV. Ministerul Public

 

V. Instanţele judecatoreşti

 

VI. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor

 

VII. Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, prin:

– Garda Naţionala de Mediu.

 

VIII. Ministerul Justiţiei, prin:

– Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalitaţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni.

 

 

— ♦ —

..

.
Fenomenul globalizării, care marchează pregnant începutul secolului XXI, are un impact nemijlocit şi asupra criminalităţii, care a dobândit în ultimii ani valenţe transnaţionale. De asemenea, în spaţiul Uniunii Europene, libertatea de circulaţie a persoanelor poate avea ca efect nedorit dezvoltarea infracţionalităţii transeuropene, în lipsa unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a unui asemenea fenomen.

În acest context, atât la nivel universal, cât şi la nivel regional, s-a impus intensificarea cooperării internaţionale în materie penală şi adoptarea unor noi instrumente juridice, menite a da un răspuns eficient unei criminalităţi fără frontiere.

Lucrarea urmăreşte să aducă la zi cercetările în domeniul cooperării juridice şi judiciare internaţionale în materie penală şi să abordeze de o manieră unitară diferitele forme de cooperare: extrădarea şi predarea în baza unui mandat european de arestare; predarea către tribunalele internaţionale, cu precădere Curtea Penală Internaţională; transferul de proceduri în materie penală; transferarea persoanelor condamnate; asistenţa judiciară internaţională în materie penală, inclusiv cea între statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult decât atât, întreaga lucrare îşi propune să aducă argumente juridice solide privind rolul pe care instrumentele juridice privind cooperarea internaţională şi europeană în materie penală îl au nu doar în dezvoltarea dreptului internaţional penal, ci şi în stabilirea unor standarde comune privind dreptul penal internaţional.
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close