Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca

In M. Of. nr. 197 din 20 martie 2014 a fost publicata H.G. nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1149/2002.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Prin sintagma locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din lege, se inţelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum şi locurile de munca nou-create.

(2) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante, precum şi comunicarea de catre angajatori a ocuparii locurilor de munca vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hartie sau in format electronic, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1A, respectiv in anexa nr. 1B. Prin format electronic se inţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul on-line pentru comunicarea locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca.

(3) Obligaţia prevazuta la art. 10 alin. (1) şi (3) din lege se considera indeplinita in situaţia in care comunicarea prevazuta la aceste texte de lege se realizeaza prin transmiterea formularului corespunzator prevazut la alin. (2), in termenul prevazut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.

(4) Termenul prevazut la art. 10 alin. (1) din lege se indeplineşte la sfarşitul celei de a 5-a zile lucratoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucratoare de la vacantarea locului de munca. Perioada respectiva se calculeaza incepand cu data vacantarii, respectiv crearii locului de munca, in situaţia in care aceasta data nu este declarata zi nelucratoare, sau cu prima zi lucratoare, in situaţia in care vacantarea locului de munca s-a realizat intr-o zi declarata nelucratoare.

(5) Termenul de o zi de la data ocuparii locului de munca, prevazut la art. 10 alin. (3) din lege, se indeplineşte la sfarşitul primei zile lucratoare, ora 24,00, urmatoare datei in care s-a ocupat locul de munca in condiţiile legii.

(6) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca, prevazut la alin. (2), incepand cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, data care se face publica de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca pe pagina de internet a instituţiei.”

2. La articolul 5, literele a) şi b) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi i), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

b) incetarea raportului de munca la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;”.

3. Articolul 10 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru şomaj, in condiţiile legii, persoanele prevazute la art. 20 şi 22^1 din lege pot incheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti, in a carei raza işi au domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori işi exercita dreptul de rezidenţa potrivit legii, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat in anexa nr. 3.

(2) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat in sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale, precum şi in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobandirea calitaţii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, in original şi copie.

(3) Prin intreprinzatori persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale, precum şi prin persoane fizice autorizate, prevazuţi la art. 20 lit. c) din lege, se inţelege inclusiv soţia/soţul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comerţului şi autorizata/autorizat sa funcţioneze ea insaşi/el insuşi ca titular al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obişnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, in condiţiile legii.

(4) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de soţie/soţ a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevazuta la alin. (3) se dovedeşte cu documentul emis conform prevederilor legale de catre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.”

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevazute la art. 20 şi 22^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti pot imputernici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca in a caror raza persoanele işi au domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori işi exercita dreptul la rezidenţa potrivit legii.”

5. Articolul 12 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

Salariul de baza minim brut pe ţara garantat in plata, prevazut la art. 22 alin. (2) şi art. 22^1 alin. (2) din lege ca limita inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la art. 20 şi art. 22^1 alin. (1) din lege prin incheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi la care se calculeaza contribuţia datorata bugetului asigurarilor pentru şomaj, este salariul de baza minim brut pe ţara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateşte aceasta contribuţie.”

6. La articolul 15, alineatul (2) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prin activitaţi autorizate potrivit legii se inţelege:

a) activitaţile economice desfaşurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi/sau intreprinderi familiale conform legii;

b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;

c) exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de catre zilieri;

d) activitaţi desfaşurate de persoane fizice in urma carora se realizeaza venituri din agricultura, silvicultura sau piscicultura conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare;

e) activitaţi in urma carora se realizeaza venituri din cedarea folosinţei bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Se considera ca nu realizeaza venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege:

a) persoanele care nu realizeaza venituri impozabile sau care realizeaza venituri neimpozabile in conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare;

b) persoanele care realizeaza venituri din salarii reprezentand plaţi compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, in temeiul contractului colectiv de munca aplicabil;

c) persoanele care realizeaza venituri din investiţii, venituri din premii şi din jocuri de noroc şi venituri din transferul proprietaţilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

8. Articolul 18 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) In vederea certificarii stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinţa din care sa rezulte baza lunara de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurarilor pentru şomaj, stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurarilor pentru şomaj, contribuţiile prevazute la art. 26 şi 27 din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26, precum şi, dupa caz, daca se regasesc in situaţia prevazuta la art. 34 alin. (2) din lege.

(2) Obligaţia prevazuta la alin. (1) se aplica şi platitorilor veniturilor persoanelor carora le-a incetat activitatea desfaşurata exclusiv in baza unui raport juridic prevazut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.

(3) Adeverinţa prevazuta la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice prevazute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum şi data şi motivul incetarii acestora. Datele privind raporturile de munca sau de serviciu se verifica şi se certifica de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, şi in situaţia raporturilor de munca pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca de catre Inspecţia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

(4) Adeverinţa prevazuta la alin. (1) se verifica şi se certifica in ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurarilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, pe baza informaţiilor cuprinse in declaraţiile lunare privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, depuse de angajator sau platitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.

(5) In situaţia in care pana la data de 31 decembrie 2010 nu exista intocmit carnet de munca, dovada existenţei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.

(6) In situaţia in care sunt identificate neconcordanţe intre conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevazute la alin. (4) depuse de angajator sau platitorul de venit şi/sau inscrisurile efectuate in carnetul de munca pana la data de 31 decembrie 2010 ori se constata ca angajatorul sau platitorul de venit prevazut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunara, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(7) Neeliberarea de catre angajator sau platitorul de venit prevazut la alin. (2) a adeverinţei prevazute la alin. (1) constituie contravenţie, potrivit art. 113 lit. j) din lege şi se sancţioneaza cu amenda prevazuta la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de catre organele de control masuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca care au competenţa constatarii şi sancţionarii celorlalte contravenţii prevazute de lege.”

9. Articolul 19 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de catre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, potrivit art. 36 din lege, in baza certificatului intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, dupa caz, pe baza:

a) informaţiilor cuprinse in declaraţiile lunare privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj şi in declaraţiile privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru şomaj, depuse de angajator sau platitorul de venit ori, dupa caz, persoanele care aveau obligaţia depunerii declaraţiei, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;

b) informaţiilor cuprinse in declaraţiile lunare privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, depuse de angajator sau platitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, pentru perioade incepand cu luna ianuarie 2011;

c) contractului de asigurare pentru şomaj, prin insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurarilor pentru şomaj, pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru şomaj.

(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevazute la alin. (2) se face de catre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca prin certificatul intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 25.

(4) Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj, incepand cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(5) In situaţiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (2) lit. a) şi b), derularea raporturilor de munca sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevazute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedita prin declaraţiile prevazute la alin. (2), in vederea stabilirii şi certificarii stagiului de cotizare, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, intocmite in condiţiile legii, respectiv acte in temeiul carora s-au stabilit şi derulat raporturile juridice.

(6) Obligaţia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (5) revine persoanei in cauza.

(7) Prin excepţie, in situaţia persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informaţiilor din cuprinsul declaraţiilor de natura celor prevazute la alin. (2) şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, dupa caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, in cazul in care se constata ca angajatorul nu a depus declaraţia de natura celor prevazute la alin. (2).”

10. La articolul 19^1, alineatul (8) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi pentru persoanele care au realizat venituri din activitaţi profesionale desfaşurate in baza contractelor/convenţiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurari pentru şomaj in conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru şomaj.”

11. La articolul 24, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 24

(1) Incetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj in situaţia prevazuta la art. 44 lit. b) din lege se aplica persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de inmatriculare al unei societaţi comerciale anterior datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, precum şi persoanelor care desfaşoara activitaţi in calitate de zilier sau activitaţi in urma carora se realizeaza venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri din agricultura, silvicultura ori piscicultura conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

12. Articolul 29^1 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29^1

Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 48^1 din lege se face in baza schemei de ajutor de minimis, elaborata cu respectarea reglementarilor in domeniu, instituita prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

13. Articolul 33 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 33

(1) In aplicarea art. 59 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca fac cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca denumirea şi datele de contact ale angajatorilor prevazute in formularul al carui model este prezentat in anexa nr. 1A, prin publicarea sau afişarea acestora.

(2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselecţia candidaţilor in scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant, in funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.”

14. Articolul 43^2 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 43^2

(1) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judeţ, dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda de agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat in evidenţa, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de munca in a carei raza işi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, dupa caz, şi celelalte drepturi prevazute de lege şi va urmari respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(2) Trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi sa prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca la care sunt inregistraţi sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator ca sunt incadraţi, precum şi, in situaţia prevazuta la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevazute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g).

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.

(4) Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit documentele menţionate la alin. (2) li se va cere, in scris, de catre agenţia pentru ocuparea forţei de munca sa prezinte aceste documente in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.

(5) Daca dupa doua astfel de comunicari absolventul nu prezinta actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de munca va contacta angajatorul cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, şi, in funcţie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.”

15. La articolul 45, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 45

(1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevazute la art. 74 şi 75 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti, unde se afla in evidenţa, urmatoarele documente, dupa caz:

a) o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;

b) actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul;

c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa işi desfaşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), dupa caz, din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;

e) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

f) declaraţie pe propria raspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultaţilor de medicina, medicina dentara şi farmacie din care sa rezulte ca, la data solicitarii primei de mobilitate prevazute la art. 74 sau 75 din lege, nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi in condiţiile legii, dupa caz;

g) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de invaţamant din care sa rezulte ca nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;

h) adeverinţa de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice, in situaţia şomerilor de lunga durata inregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, care nu beneficiaza de indemnizaţie de şomaj.

(2) Beneficiaza de prima de mobilitate prevazuta la art. 74 sau 75 din lege persoanele prevazute la art. 74, 75 şi art. 75^1 alin. (1) – (3) din lege care se incadreaza in munca pe o perioada de cel puţin 12 luni şi nu se afla in una dintre situaţiile prevazute la art. 75^1 alin. (4) din lege.”

16. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Prin sintagma şomeri de lunga durata inregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, prevazuţi la art. 75^1 alin. (1) din lege, se inţelege şomeri de lunga durata care sunt inregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani şi pana la implinirea varstei de 25 de ani.”

17. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Prin schimbarea domiciliului la vechiul domiciliu, prevazuta la art. 76 alin. (2) din lege, se inţelege schimbarea domiciliului la un domiciliu care se afla in raza aceleiaşi unitaţi administrativ-teritoriale: comuna, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti in care se afla vechiul domiciliu.”

18. La articolul 52, alineatul (4) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(4) Prin sintagma forma de invaţamant se inţelege unul dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de invaţamant reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare:

a) invaţamant secundar superior – ciclul inferior al liceului sau invaţamant profesional;

b) invaţamant secundar superior – ciclul superior al liceului sau invaţamant postliceal;

c) invaţamant superior.”

19. La articolul 54, alineatul (4) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevazute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul convenţiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16, insoţit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj şi dupa statul de plata.”

20. La articolul 59 alineatul (3), partea introductiva a literei D se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“D. pentru şomerii care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipata parţiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipata parţiala:”.

21. La articolul 59^1, alineatul (4) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(4) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat condiţiile prevazute la art. 80, cat şi condiţiile prevazute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una din subvenţiile prevazute la aceste articole.”

22. Dupa articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 59^2

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la art. 85 alin. (2) din lege, ulterior termenului de 18 luni prevazut la art. 85 alin. (4) din lege, dar anterior termenului de 2 ani prevazut la art. 85 alin. (2) din lege, sunt obligaţi sa restituie, in totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu in perioada dintre cele doua termene plus dobanda de referinţa a Bancii Naţionale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege.”

23. La articolul 60, alineatul (5) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevazute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul convenţiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 20, insoţit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj şi dupa statul de plata, precum şi, dupa caz, o declaraţie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajaţi, angajatorul şi-a indeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap.”

24. Dupa articolul 60 se introduc opt noi articole, articolele 60^1 – 60^8, cu urmatorul cuprins:

“ART. 60^1

(1) Acompaniamentul social personalizat prevazut la art. 93^2 din lege se realizeaza de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti, in a caror raza teritoriala tinerii cu risc de marginalizare sociala işi au domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa şi sunt inregistraţi in evidenţa.

(2) In vederea acordarii serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevazute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare sociala incheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti prevazuta la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevazut in anexa nr. 27.

(3) Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei in care tanarul a implinit varsta de 25 de ani, nu poate depaşi data la care tanarul implineşte varsta de 26 de ani.

(4) In situaţia tinerilor care au implinit varsta de 25 de ani, dar nu au implinit varsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se incheie pe o perioada de un an.

ART. 60^2

(1) In vederea incheierii contractului de solidaritate prevazut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare sociala, inregistraţi in evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti, depun urmatoarele documente:

a) adeverinţa de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;

b) documente din care sa rezulte ca se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 5 pct. IV^3 din lege.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) sunt, dupa caz:

a) pentru tinerii care se afla in sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care sa ateste ca se afla in sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;

b) pentru tinerii cu dizabilitaţi, certificatul de incadrare in grad de handicap emis in condiţiile legii;

c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria raspundere ca nu au familie sau, dupa caz, certificatele de deces ale parinţilor; pentru tinerii a caror familie nu le poate asigura intreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria raspundere a membrilor familiei in a carei intreţinere se afla tanarul, conform legii, ca aceştia nu ii pot asigura intreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social in condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei in condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;

d) pentru tinerii care au copii in intreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atesta situaţia juridica a copiilor faţa de reprezentantul legal, precum şi, dupa caz, certificatul de casatorie; in situaţia in care tinerii care au copii in intreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei in condiţiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;

e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate;

f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competenta.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) şi (2), cu excepţia declaraţiilor pe propria raspundere, se prezinta in original şi in copie, iar copiile certificate de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti se pastreaza de catre agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti.

(4) Certificarea se face prin inscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmata de numele, prenumele şi semnatura persoanei care a facut menţiunea şi de data la care s-a facut menţiunea.

(5) Pentru incadrarea in categoria de tineri definita la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tanar care nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intreţinerea se inţelege persoana in varsta de peste 16 ani ai carei parinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(6) Pentru incadrarea in categoria de tineri definita la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tanar care are copii in intreţinere se inţelege persoana in varsta de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, are drepturile şi indatoririle parinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care ii are in intreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 60^3

(1) Beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege angajatorii care:

a) au comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale, locurile de munca vacante care vor fi ocupate de tinerii care au incheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti un contract de solidaritate;

b) incadreaza in munca tineri in perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, in condiţiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

c) indeplinesc condiţiile prevazute la art. 95 din lege pentru acordarea masurii de stimulare.

(2) La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti prezinta liste cu persoanele care fac parte din aceasta categorie.

ART. 60^4

(1) Pentru acordarea dreptului prevazut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor incheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28.

(2) Convenţia prevazuta la alin. (1) se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:

a) contractele individuale de munca ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, inregistrate conform legii, in copie certificata de catre angajator pentru conformitate cu originalul;

b) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca acesta nu mai beneficiaza pentru aceleaşi persoane de alte masuri de stimulare a ocuparii forţei de munca a caror finanţare se asigura din bugetul asigurarilor pentru şomaj, conform prevederilor legale.

ART. 60^5

(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege se acorda lunar, de la data incheierii convenţiei prevazute la art. 60^4 pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

(2) In perioada in care raporturile de munca ale tinerilor incadraţi in baza convenţiei prevazute la art. 60^4 sunt suspendate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege nu se acorda.

(3) Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a masurii de stimulare.

(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:

a) declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale;

b) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 29, insoţit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj şi dupa statul de plata, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (4) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege nu se acorda.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (4) sunt corectate şi depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.

(7) Perioada pentru care nu se acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege din motivele prevazute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei masuri de stimulare.

ART. 60^6

(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda angajatorilor de inserţie care menţin raporturile de munca cu tinerii incadraţi in condiţiile art. 93^4 dupa data expirarii perioadei pentru care au fost incheiate contractele de solidaritate. Masura de stimulare se acorda pe perioada menţinerii respectivelor raporturi de munca, dar nu mai mult de 2 ani.

(2) Prin indemnizaţia de şomaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, prevazuta la art. 93^6 alin. (1) din lege, se inţelege cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru şomaj pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.

(3) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda in situaţia in care tanarul incadrat in condiţiile art. 93^4 din lege nu a realizat in sistemul asigurarilor pentru şomaj pana la data prevazuta la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel puţin un an, prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

ART. 60^7

(1) In vederea acordarii masurii de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor incheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 30, pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege.

(3) In vederea incheierii convenţiei prevazute la alin. (1), angajatorii de inserţie vor depune urmatoarele documente:

a) act adiţional la contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata sau, dupa caz, declaraţie pe propria raspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de munca, pentru persoanele pentru care se solicita incheierea convenţiei;

b) adeverinţa prevazuta la art. 18 pentru fiecare persoana pentru care se menţine raportul de munca, care in aceasta situaţie va conţine, in ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiilor la bugetul asigurarilor pentru şomaj şi raportul de munca, informaţii pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.

(4) Documentele prevazute la alin. (3) se depun pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege.

(5) Termenul prevazut la alin. (4) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege.

(6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate in sistemul asigurarilor pentru şomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum şi stabilirea cuantumului masurii de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoana pentru care se poate acorda aceasta masura de stimulare, sau, dupa caz, constatarea neindeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea masurii de stimulare se realizeaza de catre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor prevazute la alin. (3) şi in conformitate cu prevederile art. 19 şi ale art. 95 alin. (1^1) – (1^3) din lege, şi se comunica angajatorilor de inserţie in vederea incheierii convenţiei prevazute la alin. (1).

ART. 60^8

(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda ca urmare a incheierii convenţiei prevazute la art. 60^7 alin. (1), lunar, incepand cu data urmatoare datei la care expira durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege. Masura de stimulare se acorda pe perioada menţinerii raporturilor de munca ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.

(2) Suma lunara in cuantumul prevazut la art. 60^7 alin. (6) se acorda angajatorilor de inserţie proporţional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceasta suma, inclusiv pe perioada concediului de odihna.

(3) In perioada in care raporturile de munca ale tinerilor incadraţi in baza convenţiei prevazute la art. 60^7 sunt suspendate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda.

(4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a masurii de stimulare.

(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:

a) declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale;

b) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 31, insoţit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj şi dupa statul de plata, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (5) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (5) sunt corectate şi depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.

(8) Perioada pentru care nu se acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege din motivele prevazute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei masuri de stimulare.

(9) Suma cuvenita pentru perioada din luna in care expira durata contractului de solidaritate se acorda, conform prevederilor legale, in luna urmatoare impreuna cu suma cuvenita pentru aceasta luna.”

25. La articolul 61, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 61

(1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se deduc de catre angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze pentru fiecare luna in contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.”

26. La articolul 62, alineatele (1) şi (1^2) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 62

(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contribuţia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru şomaj, in condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 21, insoţita de urmatoarele documente:

a) tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul şomerilor inregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut in activitate o perioada de cel puţin 6 luni;

b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).

………………………………………………………………..

(1^2) Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) in termenul prevazut la alin. (1^1) atrage incetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentand contribuţia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru şomaj, in condiţiile art. 93 din lege.”

27. Dupa articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 62^2

In vederea indeplinirii atribuţiilor prevazute la art. 106 din lege, Comisia Naţionala de Promovare a Ocuparii Forţei de Munca:

a) analizeaza, pe baza cerinţelor la nivel naţional şi european, documentele programatice elaborate in domeniul ocuparii forţei de munca;

b) identifica şi propune masuri privind adaptarea la schimbari a lucratorilor, intreprinderilor şi antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizeaza favorizarea anticiparii şi bunei gestionari a modificarilor şi restructurarilor la toate nivelurile relevante (naţional, regional, local şi sectorial);

c) formuleaza propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice in vederea dezvoltarii şi monitorizarii unor abordari proactive faţa de schimbare şi restructurare.”

28. Articolul 65 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 65

Anexele nr. 1A, 1B şi 2 – 31 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”

29. Anexa nr. 1, care devine anexele nr. 1A şi 1B, se modifica şi se inlocuieşte cu anexele nr. 1A şi 1B, iar anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 şi 26 se modifica şi se inlocuiesc cu anexele nr. 2 – 11 la prezenta hotarare.

    30. Dupa anexa nr. 26 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 27 – 31, avand cuprinsul anexelor nr. 12 – 16 la prezenta hotarare.

    31. In tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, sintagma “declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare”, se inlocuieşte cu sintagma “declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate, prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare”.

ART. II

(1) Convenţiile incheiate in aplicarea prevederilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, işi produc efectele in conformitate cu prevederile legale in vigoare anterioare datei intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013.

(2) Angajatorii care au incheiat convenţii in temeiul dispoziţiilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 250/2013 prevazute la alin. (1), beneficiaza de scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru şomaj, aferenta persoanelor incadrate in munca, prevazuta la art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, pana la expirarea perioadei pentru care se acorda scutirea respectiva.

ART. III

Dupa republicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ART. IV

In cazul contractelor şi convenţiilor incheiate potrivit prevederilor art. 6, respectiv art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru raportare se vor utiliza anexele nr. 4a) – 4c) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002.

ART. V

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 795 din 1 noiembrie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul II “Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale”, secţiunea 1 “Accesul la un loc de munca”, cuprinzand articolele 3 – 13, se abroga.

    2. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 57

In aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, şi anual, pana la data de 15 februarie pentru anul anterior, Ministerul Administraţiei Publice, Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate şi Ministerul Educaţiei şi Cercetarii şi Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca transmit Ministerului Muncii şi Solidaritaţii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare, in domeniul lor de competenţa, insoţit de situaţiile statistice intocmite potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 4 – 7.”

3. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 62

Pe baza informaţiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57 – 61 Ministerul Muncii şi Solidaritaţii Sociale elaboreaza Raportul anual privind rezultatele aplicarii prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi Programul pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, pe care le prezinta Guvernului pana la finele trimestrului I al anului urmator.”

4. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 63

Pentru indeplinirea atribuţiilor ce ii revin, Ministerul Muncii şi Solidaritaţii Sociale poate solicita informaţii suplimentare din partea instituţiilor cu atribuţii in aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, precum şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

5. Anexele nr. 1 – 3 se abroga.

    6. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 66

Anexele nr. 4 – 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”

7. Anexele nr. 4a) – 4c) se modifica şi se inlocuiesc cu anexele nr. 17 – 19 la prezenta hotarare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close