Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

 

In M. Of. nr. 223 din 28 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 28 iunie 2011.

 

ART. 1

Prezenta lege stabileşte masuri de natura penala pentru a asigura o protecţie eficace a mediului.

ART. 2

In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:

a) incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu – nerespectarea prevederilor privind acţiuni sau inacţiuni interzise potrivit actelor normative in domeniu, prin care se transpun actele juridice prevazute in anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, astfel cum sunt prevazute in anexele nr. 1 şi 2;

b) specii de flora şi fauna salbatica protejate – speciile prevazute in anexele A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei salbatice prin controlul comerţului cu acestea, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitaţilor Europene nr. L 61 din 3 martie 1997, cu modificarile ulterioare;

c) comerţ – comerţul astfel cum este definit in art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificarile ulterioare;

d) materiale nucleare – materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Convenţia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, incheiata la Viena la 21 mai 1963, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificarile ulterioare;

e) prejudiciu semnificativ adus mediului – o dauna ireversibila sau de lunga durata, cuantificabila ori nu in bani, produsa in orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de natura sa provoace decesul sau vatamarea grava a integritaţii corporale ori a sanataţii unei persoane;

f) instalaţie in care se desfaşoara o activitate periculoasa – instalaţie prevazuta de legislaţia in vigoare in care se desfaşoara activitaţi care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

g) materiale in sensul art. 8 alin. (1) – orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevazut de actele normative menţionate in anexele nr. 1 şi 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;

h) materiale radioactive periculoase – substanţe care prezinta un risc radiologic deosebit potrivit legislaţiei in vigoare.

ART. 3

Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi intreţinerea ulterioara a spaţiilor de eliminare, precum şi acţiunile intreprinse de brokeri in procesul de gestionare a deşeurilor, cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 4

Exportul sau importul de deşeuri cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, in cazul in care aceasta activitate intra in domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, indiferent daca transportul se efectueaza prin una sau mai multe operaţiuni, se pedepseşte cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

 

ART. 5

Exploatarea cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu a unei instalaţii in care se desfaşoara o activitate periculoasa sau in care sunt depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natura a provoca in afara instalaţiei decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

ART. 6

(1) Comerţul cu exemplare din speciile de fauna sau flora salbatica protejate ori cu parţi sau derivate ale acestora, cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, cu excepţia cazurilor in care fapta afecteaza o cantitate mica de astfel de exemplare şi are un impact nesemnificativ asupra starii de conservare a speciilor, se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) In cazul in care comerţul se realizeaza cu specii de fauna din cele prevazute la art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se aplica sancţiunile prevazute la art. 52 alin. (1) din ordonanţa de urgenţa.

ART. 7

Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţa sau folosirea de substanţe care diminueaza stratul de ozon, cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 8

(1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, a unei cantitaţi de materiale in aer sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispoziţiilor legale in domeniu, de surse de radiaţii ionizante in aer, apa sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

ART. 9

(1) Infracţiunile prevazute la art. 3, 7 şi 8, savarşite din culpa, se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

(2) Faptele prevazute la art. 4, 5 şi 6, savarşite din culpa, se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite speciale se reduc la jumatate, sau cu amenda.

ART. 10

Faptele prevazute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile şi completarile ulterioare, savarşite din culpa, se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

ART. 11

Faptele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, savarşite din culpa, se sancţioneaza cu amenda.

ART. 12

Faptele prevazute la art. 2 – 8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, daca nu constituie, conform legislaţiei in vigoare, infracţiuni mai grave.

ART. 13

Orice persoana care in exercitarea atribuţiilor legale constata savarşirea unei infracţiuni prevazute de prezenta lege are obligaţia de a sesiza de indata organele de urmarire penala.

ART. 14

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta lege.

 

*

 

Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.

 

ANEXA 1

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispoziţiilor legale in domeniu potrivit art. 2 lit. a) din lege şi care transpun actele juridice prevazute in anexa A la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

 

– Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011, şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2012;

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare*);

————

*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

 

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008;

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare**);

————

**) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare.

 

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare***);

————

***) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011.

 

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 247/2009;

– Hotararea Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protecţie a calitaţii resurselor de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000;

– Hotararea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, incarcarea, descarcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de masurare şi frecvenţa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare****);

————

****) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

 

– Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţa care necesita protecţie şi ameliorare in scopul susţinerii vieţii piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, cu modificarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, cu completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţa şi a utilizarii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003*);

————

*) Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţa şi a utilizarii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 662/2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţa şi a utilizarii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 29 iulie 2011.

 

– Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitara şi control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a benzinei şi motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare**);

————

**) Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a benzinei şi motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

– Hotararea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitara şi monitorizare a calitaţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitara a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor in vederea plasarii pe piaţa şi a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi/sau punere in funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005;

– Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 1.360/2005 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005;

– Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substanţe chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;

– Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi marimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005;

– Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substanţe periculoase in echipamentele electrice şi electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare***);

————

***) Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substanţe periculoase in echipamentele electrice şi electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005 şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase in echipamentele electrice şi electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013.

 

– Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţa a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007;

– Hotararea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007;

– Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitaţii apei de imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008;

– Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane impotriva poluarii şi deteriorarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010*);

————

*) Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, va fi abrogata potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

 

– Ordinul ministrului agriculturii, al alimentaţiei şi padurilor, ministrului sanataţii şi familiei şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar conţinand anumite substanţe active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului de stat, al ministrului economiei şi comerţului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005**);

————

**) Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005, a fost abrogat prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

 

– Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare;

– Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalitaţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006;

– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;

– Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005***);

————

***) Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 23 februarie 2012.

 

– Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internaţionale de marfa, in categorii de poluare şi de siguranţa a circulaţiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009;

– Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009;

– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romaneşti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcaţiunile de agrement, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile ulterioare;

– Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei salbatice prin controlul comerţului cu acestea (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 61 din 3 martie 1997), cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminueaza stratul de ozon (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 31 octombrie 2009), cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004), cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 8 aprilie 2004), cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 161 din 14 iunie 2006), cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006), cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi intreţinerea vehiculelor (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 29 iunie 2007), cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperarii enumerate in anexa III sau III A la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului in anumite ţari in care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplica (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 316 din 4 decembrie 2007), cu modificarile ulterioare.

 

ANEXA 2

LISTA ACTELOR NORMATIVE

care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispoziţiilor legale in domeniu, potrivit art. 2 lit. a) din lege, şi care transpun actele juridice prevazute in anexa B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

 

– Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitaţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitaţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor inchise de mare activitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005;

– Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitaţilor Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close