Modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri

In M. Of. nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicata Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) In inţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

a) zilier – persoana fizica, cetaţean roman sau strain, ce are capacitate de munca şi care desfaşoara activitaţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;

b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfaşoara activitaţi necalificate cu caracter ocazional;

c) registrul de evidenţa a zilierilor, denumit in continuare Registru – registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnica a zilierilor;

d) activitaţi cu caracter ocazional – activitaţile care se desfaşoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfaşura activitaţi necalificate cu caracter ocazional şi cetaţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa in Romania, in condiţiile legislaţiei romane.

(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu excepţia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi gradini zoologice.”

2. Articolul 2 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfaşura activitaţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca.”

3. Articolul 3 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Raportul de munca dintre zilier şi beneficiar se stabileşte in condiţiile prevazute la art. 2, prin acordul de voinţa al parţilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

(2) O persoana poate desfaşura activitaţi ca zilier numai daca a implinit varsta de cel puţin 16 ani.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 şi 16 ani pot desfaşura activitate ca zilieri numai cu acordul parinţilor sau al reprezentanţilor legali.

(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfaşoara, ca zilieri, numai activitaţi potrivite cu dezvoltarea lor fizica şi cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala şi sociala, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitata starea de sanatate.”

4. Titlul capitolului II se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Desfaşurarea activitaţilor de catre zilieri

5. La articolul 5 alineatul (2), literele d) şi e) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;

e) sa plateasca zilierului remuneraţia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarşitul fiecarei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarşitul saptamanii sau al perioadei de desfaşurare a activitaţii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier şi beneficiar; modalitatea de plata electronica şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

6. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abroga.

    7. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In domeniul securitaţii şi sanataţii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligaţii:

a) sa asigure securitatea şi sanatatea in munca a zilierilor;

b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitaţii şi/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la masurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie sa le respecte;

c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanataţii le permite desfaşurarea activitaţilor repartizate de beneficiar;

d) sa puna la dispoziţie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea şi sanatatea acestora;

e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activitaţii desfaşurate de zilieri;

f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicaţi zilieri;

g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitaţii; modalitatea de inregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

8. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 5^1

Cercetarea evenimentului in care au fost implicaţi zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.”

9. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

In situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”

10. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de parţi nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe ţara garantat in plata şi se acorda la sfarşitul fiecarei zile de lucru sau la sfarşitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier şi beneficiar.

(3) Dovada plaţii remuneraţiei se face prin semnatura zilierului in Registru.”

11. Articolul 10 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Zilierii au urmatoarele obligaţii in domeniul securitaţii şi sanataţii in munca:

a) sa işi insuşeasca şi sa respecte masurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispoziţie de catre beneficiar;

c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

d) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;

e) sa comunice imediat beneficiarului orice situaţie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sanatatea zilierilor;

f) sa puna la dispoziţia inspectorilor de munca informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care foloseşte minori in varsta de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfaşurarea de activitaţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de munca.”

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitaţilor din economia naţionala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare şi servicii anexe, cu excepţia crescatorilor de animale in sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţa – diviziunea 01;

b) silvicultura, cu excepţia exploatari forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultura – diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor – grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;

g) activitaţi de organizare a expoziţiilor, targurilor şi congreselor – grupa 823;

h) publicitate – grupa 731;

i) activitaţi de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitaţi suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 şi activitaţi de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;

j) activitaţi de cercetare-dezvoltare in ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);

k) activitaţi desfaşurate in sere, spaţii verzi, parcuri şi gradini zoologice – cod 0141.”

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Urmatoarele fapte savarşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţioneaza dupa cum urmeaza:

a) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) – d), art. 5 alin. (3) lit. e) – g) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amenda de 6.000 lei;

c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei şi interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenţa a beneficiarului;

d) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activitaţi decat cele expres reglementate de prezenta lege se sancţioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;

e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfaşurarea de activitaţi necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţioneaza cu amenda de 6.000 lei.”

14. Articolul 13 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala.”

15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifica şi se inlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.

ART. II

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu modificarile şi completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ART. III

Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligaţii legale de intreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului naţional de protecţie sociala «Bani de liceu», cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activitaţile cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri in condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

ART. IV

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri se modifica in mod corespunzator.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)

 

REGISTRUL DE EVIDENŢA A ZILIERILOR

– model –

Beneficiar …………………………………………….

CUI ……………………………………………………

Cod CAEN ………………………………………….

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Remuneraţia bruta convenita;

B – Remuneraţia neta platita;

C – Semnatura de confirmare de primire a banilor;

D – Loc pentru ştampila şi semnatura beneficiarului;

E – Acordul parinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfaşoara activitate ca zilieri.

________________________________________________________________________________________________________

|Nr. |Data de    |Numele şi |Actul de  |Semnatura   |Semnatura   |Domeniul de|Nr. de | A | B | C | D | E |

|crt.|desfaşurare|prenumele |identitate|zilierului  |zilierului  |activitate |ore    |   |   |   |   |   |

|    |a          |zilierului|şi CNP    |pentru      |la inceperea|principal  |lucrate|   |   |   |   |   |

|    |activitaţii|          |          |asumarea pe |activitaţii |sau        |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |propria     |dupa        |secundar;  |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |raspundere  |efectuarea  |locul      |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |ca starea   |instruirii  |executarii |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |sanataţii   |in domeniul |activitaţii|       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |sale ii     |securitaţii |           |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |permite     |şi          |           |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |desfaşurarea|sanataţii in|           |       |   |   |   |   |   |

|    |           |          |          |activitaţii |munca       |           |       |   |   |   |   |   |

|____|___________|__________|__________|____________|____________|___________|_______|___|___|___|___|___|

|  1 |     2     |     3    |     4    |      5     |      6     |     7     |   8   | 9 | 10| 11| 12| 13|

|____|___________|__________|__________|____________|____________|___________|_______|___|___|___|___|___|

 

ANEXA 2

(Anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011)

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

                         a Registrului de evidenţa a zilierilor

 

1. Beneficiar – se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

2. CUI – codul unic de inregistrare a beneficiarului.

3. Cod CAEN – diviziunea/grupa/clasa activitaţii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfaşoare activitatea.

4. In coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

5. In coloana nr. 2 – Data de desfaşurare a activitaţii – se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

6. In coloana nr. 3 – Numele şi prenumele zilierului – se vor trece numele şi prenumele zilierului.

7. In coloana nr. 4 – Actul de identitate şi CNP – se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numarul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. In coloana nr. 5 – Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanataţii sale ii permite desfaşurarea activitaţii – zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitaţii;

9. In coloana nr. 6 – Semnatura zilierului la inceperea activitaţii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitaţii şi sanataţii in munca – zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitaţii şi dupa efectuarea instruirii in domeniul securitaţii şi sanataţii in munca.

10. In coloana nr. 7 – Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitaţii – se va trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfaşoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

11. In coloana nr. 8 – Nr. de ore lucrate – numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.

12. In coloana nr. 9 – Remuneraţia bruta convenita – se va preciza suma stabilita prin negociere intre parţi.

13. In coloana nr. 10 – Remuneraţia neta platita – se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

14. In coloana nr. 11 – Semnatura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfarşitul zilei de lucru.

15. In coloana nr. 12 – Loc pentru ştampila şi semnatura beneficiarului – beneficiarul va semna şi va aplica ştampila;

16. In coloana nr. 13 – Acordul parinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfaşoara activitate ca zilieri.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close