Normele metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi

 

In M. Of. nr. 236 din  2 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind dobandirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba modelul certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4

Direcţia generala de sinteza a politicilor bugetare, Direcţia generala trezorerie şi contabilitate publica, Direcţia generala de programare bugetara şi Direcţia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unitaţile din structurile acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

privind dobandirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare

ART. 1

(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de dobandire şi de retragere a certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, denumit in continuare SEC, potrivit prevederilor art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Dobandirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC constituie condiţie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil.

(3) Atestarea cunoştinţelor in domeniul SEC presupune verificarea cunoştinţelor dobandite in acest domeniu, in vederea ocuparii funcţiei de conducator al compartimentului financiar-contabil. Dovada promovarii examenului de atestare a cunoştinţelor se face prin obţinerea certificatului de atestare.

(4) Retragerea certificatului de atestare se realizeaza in condiţiile prezentelor norme metodologice.

(5) Deţinatorii certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC au obligaţia de a-şi imbunataţi cunoştinţele prin actualizarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale in acest domeniu.

(6) Pentru conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi in funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vama din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin organizarea de cursuri in domeniul SEC in fiecare municipiu reşedinţa de judeţ.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

ART. 2

In cuprinsul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:

a) certificatul de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC, denumit in continuare certificat de atestare – document emis de Ministerul Finanţelor Publice, care atesta ca persoana a dobandit cunoştinţele necesare pentru a indeplini condiţia specifica obligatorie ceruta pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil sau pentru menţinerea in aceasta funcţie, potrivit prevederilor art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

b) comisia de atestare – organ colegial numit prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, special constituit in scopul atestarii cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC;

c) comisia de soluţionare a contestaţiilor – organ colegial, numit prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, special constituit in scopul soluţionarii contestaţiilor depuse de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele atestarii cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC;

d) conducatorul compartimentului financiar-contabil – persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta funcţie, cu studii economice superioare şi care raspunde, impreuna cu personalul din subordine, de inregistrarea in contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor in baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, dupa caz;

e) conducatori ai compartimentului financiar-contabil aflaţi in funcţie – persoanele care deţin aceasta funcţie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;

f) compartiment financiar-contabil – denumire generica pentru structura organizatorica – departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – in cadrul instituţiei publice, cu atribuţii in fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau in care este organizata evidenţa contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor in baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectueaza plata cheltuielilor, se intocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaboreaza şi fundamenteaza proiectul bugetului instituţiei, dupa caz;

g) instituţii publice – denumire generica ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autoritaţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare;

h) domeniul Sistemului european de conturi – un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitica şi sistematica a economiei unei ţari, a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii.

SECŢIUNEA a 3-a

Principii generale

ART. 3

Atestarea cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC se desfaşoara dupa urmatoarele principii:

a) nediscriminare, principiu potrivit caruia accesul la obţinerea certificatului de atestare se realizeaza fara discriminare;

b) independenţa, principiu potrivit caruia deciziile privind atestarea cunoştinţelor personalului din instituţiile publice sunt luate de membrii comisiei de atestare.

CAPITOLUL II

Modalitatea de realizare a atestarii

SECŢIUNEA 1

Rolul şi responsabilitaţile Ministerului Finanţelor Publice

ART. 4

(1) Atestarea se realizeaza prin examen in cadrul caruia se testeaza cunoştinţele dobandite de persoanele care acced la funcţia de conducator al compartimentului financiar-contabil, in domeniul SEC.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vama, Direcţia generala trezorerie şi contabilitate publica, Direcţia generala de sinteza a politicilor bugetare şi prin Direcţia generala de programare bugetara, are rolul de a coordona şi de a organiza atestarea cunoştinţelor in domeniul SEC dobandite de conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi in funcţie, precum şi de persoanele care solicita obţinerea certificatului de atestare.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vama, coordoneaza direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora.

ART. 5

In procesul de atestare, Direcţia generala de sinteza a politicilor bugetare, Direcţia generala de programare bugetara şi Direcţia generala trezorerie şi contabilitate publica indeplinesc urmatoarele atribuţii:

a) elaboreaza şi actualizeaza cadrul de reglementare a procesului de dobandire sau retragere a certificatului de atestare;

b) elaboreaza şi actualizeaza bibliografia pentru examenul de atestare, potrivit atribuţiilor.

ART. 6

(1) In procesul de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vama indeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) asigura secretariatul tehnic al comisiei de atestare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

b) asigura suportul logistic necesar desfaşurarii activitaţii comisiei de atestare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor de la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

c) coordoneaza direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora;

d) elibereaza certificate de atestare pe baza rezultatelor finale ale examenului de atestare, consemnate in procesele-verbale transmise de catre comisiile de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

e) completeaza Registrul de evidenţa a persoanelor care au participat la examenul de atestare;

f) ţine evidenţa certificatelor de atestare;

g) asigura arhivarea documentelor elaborate de comisia de atestare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor constituita la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

h) asigura publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice a tabloului persoanelor atestate, a informaţiilor cu privire la organizarea cursurilor de pregatire şi a atestarii in domeniul SEC;

i) asigura actualizarea tabloului persoanelor atestate in termen de 10 zile lucratoare de la data afişarii rezultatelor finale ale examenului de atestare şi publicarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

(2) In procesul de pregatire profesionala a conducatorilor compartimentului financiar-contabil aflaţi in funcţie, Şcoala de Finanţe Publice şi Vama indeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) organizeaza şi desfaşoara in funcţie de solicitari, cel puţin o data pe trimestru, cursuri de pregatire in domeniul SEC;

b) asigura suportul logistic necesar desfaşurarii cursurilor de pregatire;

c) ţine evidenţa persoanelor care au participat la cursuri;

d) completeaza Registrul de evidenţa a participanţilor la cursurile organizate, potrivit cataloagelor de prezenţa;

e) coordoneaza direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscala pentru organizarea de cursuri de pregatire la nivelul acestora;

f) asigura arhivarea documentelor elaborate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Constituirea comisiilor de atestare şi de soluţionare a contestaţiilor

 

ART. 7

(1) In vederea organizarii şi desfaşurarii examenului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC, cu minimum 30 de zile inaintea desfaşurarii examenului se constituie comisii de atestare, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget.

(2) Preşedintele comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

ART. 8

(1) Comisia de atestare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, sunt compuse din cate 3 membri, specialişti in domeniul SEC din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Comisiile de atestare, respectiv comisiile de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sunt compuse din cate 3 membri, specialişti in domeniul SEC, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi/sau ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi structurilor subordonate acestora.

(3) Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de:

a) unul sau mai mulţi funcţionari publici din cadrul Şcolii de Finanţe Publice şi Vama, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

b) unul sau mai mulţi funcţionari publici specialişti in domeniul resurselor umane şi formarii profesionale, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

(4) Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi/sau, dupa caz, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice fac propuneri de membri in comisiile de atestare, respectiv in comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

ART. 9

Pot fi desemnaţi membri in comisiile de atestare sau in comisiile de soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

a) au cunoştinţe aprofundate, pregatire şi/sau experienţa in domeniul SEC;

b) nu se afla in situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit legii.

ART. 10

(1) Nu poate fi desemnat membru in comisia de atestare sau in comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de atestare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de soluţionare a contestaţiilor.

ART. 11

Nu poate fi desemnat membru in comisia de atestare sau in comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre participanţii la atestare sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea atestarii;

b) este soţ, soţie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de atestare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

ART. 12

(1) Situaţiile de incompatibilitate, precum şi situaţiile de conflict de interese se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidaţi ori de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii şi desfaşurarii examenului de atestare.

(2) Membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sa se abţina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.

(3) In cazul constatarii existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situaţie.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Publicitatea examenului de atestare

 

ART. 13

(1) Inainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilita pentru desfaşurarea examenului de atestare, Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia asigurarii publicitaţii acestuia prin afişarea anunţului la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi/sau, dupa caz, la sediile structurilor unde are loc examenul de atestare şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea special creata in acest scop.

(2) Anunţul cuprinde urmatoarele informaţii:

a) condiţiile de participare;

b) condiţiile de desfaşurare a examenului de atestare;

c) bibliografia;

d) alte date necesare desfaşurarii atestarii.

(3) Informaţiile menţionate la alin. (2) raman afişate pana la finalizarea procesului de atestare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile comisiei de atestare, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarilor acestora

 

ART. 14

Comisia de atestare are urmatoarele atribuţii in procesul de dobandire a certificatului de atestare:

a) verifica indeplinirea condiţiilor de participare la examenul de atestare;

b) stabileşte testele-grila pentru proba scrisa;

c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa;

d) valideaza rezultatele examenului de atestare;

e) transmite secretarului comisiei de atestare rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor şi Ministerului Finanţelor Publice in vederea eliberarii certificatului de atestare.

ART. 15

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmatoarele atribuţii:

a) soluţioneaza contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la indeplinirea condiţiilor de participare la examenul de atestare şi cu privire la notarea probei scrise;

b) transmite secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor şi Ministerului Finanţelor Publice.

ART. 16

Secretarul comisiei de atestare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au urmatoarele atribuţii:

a) primesc şi inregistreaza dosarele persoanelor care s-au inscris la examenul de atestare sau care au depus contestaţii, dupa caz;

b) convoaca membrii comisiei de atestare, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) intocmesc, redacteaza şi semneaza alaturi de comisia de atestare, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor intreaga documentaţie din care rezulta activitatea specifica depusa de acestea;

d) asigura transmiterea rezultatelor examenului de atestare, respectiv a rezultatelor contestaţiei candidaţilor.

 

CAPITOLUL III

Desfaşurarea examenului de atestare

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind examenul de atestare

 

ART. 17

(1) Examenul de atestare consta in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selecţia dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa.

(2) Se pot prezenta la proba scrisa numai persoanele ale caror dosare au fost admise la selecţia dosarelor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dosarul de inscriere la examenul de atestare

 

ART. 18

(1) In vederea participarii la examenul de atestare, in termen de 20 de zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi/sau, dupa caz, a structurilor subordonate, solicitanţii depun dosarul de inscriere la registratura Ministerului Finanţelor Publice ori a unitaţilor din subordinea acestuia, direct sau prin poşta, in funcţie de locul in care se desfaşoara examenul, care va conţine in mod obligatoriu:

a) cerere de participare la examenul de atestare;

b) copia actului de identitate;

c) copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(2) Legalitatea documentelor prezentate in vederea inscrierii la examen este in responsabilitatea solicitantului. Acesta raspunde, conform legii, pentru depunerea unor documente eronate/false, care sunt de natura sa conduca la dobandirea, in mod nelegal, a certificatului de atestare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Selecţia dosarelor de inscriere la examen

 

ART. 19

(1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de atestare are obligaţia de a selecta dosarele de inscriere pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la examenul de atestare.

(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afişeaza de catre secretarul comisiei de atestare, cu menţiunea “admis” sau “respins”, insoţita de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei publice organizatoare a examenului de atestare şi/sau pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, in termenul prevazut la alin. (1).

(3) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie in termen de maximum 48 de ore de la afişarea acestuia in condiţiile prevederilor alin. (2), la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Proba scrisa

 

ART. 20

(1) Proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila.

(2) Prin proba scrisa se testeaza cunoştinţele dobandite in domeniul SEC.

(3) Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii unui punctaj de minimum 70 de puncte.

(4) Testele-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei aprobate.

(5) Comisia de atestare stabileşte testele-grila pentru proba scrisa in ziua in care se desfaşoara aceasta, urmand a fi ulterior anexate la procesul-verbal.

(6) Membrii comisiei de atestare raspund individual pentru asigurarea confidenţialitaţii testelor-grila propuse.

(7) Testele-grila se semneaza de toţi membrii comisiei de atestare şi se inchid in plicuri sigilate purtand ştampila organizatorului examenului de atestare.

(8) Comisia de atestare stabileşte punctajul pentru fiecare test-grila, care se comunica, odata cu testul-grila, fiecarui candidat.

(9) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise, membrii comisiei de atestare au obligaţia de a afişa baremul detaliat de corectare a testelor-grila. Acesta se afişeaza la locul desfaşurarii examenului de atestare, anterior corectarii lucrarilor.

(10) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, pentru verificarea identitaţii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitaţii prin prezentarea buletinului, a carţii de identitate sau a paşaportului care sa ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.

(11) Dupa verificarea identitaţii candidaţilor, ieşirea din sala a acestora atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţa in care aceştia pot fi insoţiţi de unul dintre membrii comisiei de atestare sau de persoanele care asigura supravegherea.

(12) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de atestare in funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al testelor-grila, dar nu poate depaşi 3 ore.

(13) Dupa inceperea comunicarii testelor-grila este interzis accesul candidaţilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de atestare, precum şi a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de atestare, respectiv supravegherea desfaşurarii probei scrise.

(14) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, participanţilor nu le este permisa deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţa.

(15) Nerespectarea dispoziţiilor prevazute la alin. (14) atrage eliminarea candidatului de la proba scrisa. Comisia de atestare, constatand incalcarea acestor dispoziţii, elimina candidatul din sala, inscrie menţiunea “anulat” pe testul-grila şi consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.

(16) Lucrarile se redacteaza, sub sancţiunea anularii, doar pe setul de test-grila asigurat de organizatorul examenului de atestare, purtand ştampila acestuia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui şi a prenumelui in colţul din dreapta, se lipeşte astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate şi se aplica ştampila instituţiei publice organizatoare a atestarii.

(17) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de atestare testul-grila, la finalizarea acestuia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

(18) La predarea lucrarii conform alin. (17) comisia de atestare are obligaţia de a verifica daca aceasta conţine semne distinctive, iar in situaţia constatarii unor astfel de semne lucrarea se anuleaza.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor

 

ART. 21

(1) Punctajul pentru proba scrisa este de maximum 100 de puncte.

(2) Anterior inceperii corectarii testelor-grila, fiecare lucrare va fi numerotata.

(3) Notarea probei scrise se face, de regula, in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea acesteia.

(4) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.

(5) Dupa acordarea punctajelor, lucrarile scrise se desigileaza.

(6) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidaţilor se anuleaza şi nu se mai corecteaza. Menţiunea “anulat” se inscrie atat pe lucrare, cat şi pe borderoul de notare, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.

(7) Rezultatele la proba scrisa, cu menţiunea “admis” sau “respins”, se comunica prin afişare la locul desfaşurarii examenului de atestare şi/sau pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, in termen de maximum doua zile lucratoare de la susţinerea probei scrise.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Soluţionarea contestaţiilor

 

ART. 22

(1) In situaţia contestaţiilor formulate faţa de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la examenul de atestare in termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate depune contestaţie in termen de doua zile lucratoare de la data afişarii rezultatului examenului de atestare, respectiv de la data afişarii rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) In situaţia contestaţiilor formulate faţa de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza testul-grila in termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

ART. 23

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia in situaţia in care:

a) candidatul indeplineşte condiţiile pentru participare la examenul de atestare;

b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din testele-grila.

ART. 24

Contestaţia va fi respinsa in urmatoarele situaţii:

a) candidatul nu indeplineşte condiţiile pentru a participa la examenul de atestare;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din testele-grila.

ART. 25

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfaşurarii examenului de atestare, imediat dupa soluţionarea contestaţiilor.

ART. 26

La finalizarea examenului de atestare se intocmeşte un proces-verbal care sa conţina modul de desfaşurare a examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de atestare şi de secretarul acesteia.

CAPITOLUL IV

Dobandirea şi menţinerea certificatului de atestare

SECŢIUNEA 1

Eliberarea certificatului de atestare

ART. 27

(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data afişarii rezultatelor finale ale examenului de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vama emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(2) Certificatul de atestare se elibereaza personal candidatului sau unei persoane imputernicite prin procura autentica notariala, acordata special in acest sens.

(3) Certificatul de atestare cuprinde urmatoarele elemente:

a) sigla Ministerului Finanţelor Publice;

b) denumirea organului emitent;

c) seria, numarul certificatului şi data eliberarii;

d) numele şi prenumele titularului.

(4) Certificatul de atestare este imprimat pe hartie A4, avand seria A şi numerotare unica pentru fiecare certificat, incepand cu numarul 000001.

ART. 28

Evidenţa persoanelor atestate se consemneaza in Registrul de evidenţa a certificatelor de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC, care conţine urmatoarele informaţii, fara a se limita la acestea:

a) numele şi prenumele persoanei atestate;

b) entitatea publica unde este salariata persoana atestata;

c) numarul, seria şi data eliberarii certificatului de atestare;

d) informaţii privind eliberarea certificatului de atestare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Valabilitatea certificatului de atestare

 

ART. 29

(1) Certificatul de atestare este valabil pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii.

(2) Certificatul de atestare dovedeşte ca beneficiarul acestuia indeplineşte condiţia specifica pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, in condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi nu inlocuieşte celelalte condiţii pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca pentru ocuparea funcţiei respective.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Menţinerea valabilitaţii certificatului de atestare

 

ART. 30

(1) Menţinerea valabilitaţii certificatului de atestare este condiţionata de testarea periodica, din 5 in 5 ani, a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi care sa aiba ca rezultat fie menţinerea prin emitere a unui nou certificat de atestare, fie retragerea certificatului.

(2) Certificatul de atestare se menţine, cu respectarea prevederilor de la alin. (1), şi poate fi utilizat pentru a face dovada ca indeplineşte condiţia specifica pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, in condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi, respectiv, pentru menţinerea pe post.

(3) In cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, dupa indeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, in condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Retragerea certificatului de atestare

 

ART. 31

(1) Retragerea certificatului de atestare are loc in mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, daca nu s-a mai solicitat menţinerea valabilitaţii.

(2) In situaţia in care deţinatorul certificatului de atestare a fost sancţionat pentru abateri grave cu privire la corectitudinea situaţiilor financiare intocmite şi semnate sau avizate, de catre un organ de control, acesta notifica conducatorul instituţiei publice asupra situaţiei constatate, conform competenţelor stabilite potrivit legii, in vederea analizarii oportunitaţii unei noi verificari a cunoştinţelor.

(3) Pentru persoanele aflate in situaţia prevazuta la alin. (2) valabilitatea certificatului de atestare se menţine sub rezerva parcurgerii de catre aceasta din dispoziţia conducatorului instituţiei publice a procedurilor de atestare şi cu suportarea individuala a costurilor implicate.

(4) In termen de o luna de la primirea notificarii comunicate de organul de control, conducatorul instituţiei publice solicita Ministerului Finanţelor Publice organizarea unui examen care sa ateste cunoştinţele dobandite in domeniul SEC ale conducatorului compartimentului financiar-contabil, in condiţiile procedurii stabilite de prezentele norme metodologice. Ministerul Finanţelor Publice va organiza examenul de atestare in termen de doua luni de la solicitare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. In cadrul acestei perioade, certificatul de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi al conducatorului compartimentului financiar-contabil işi menţine valabilitatea.

(5) Pentru conducatorul compartimentului financiar-contabil care promoveaza examenul de atestare se elibereaza un nou certificat de atestare.

(6) Pentru conducatorul compartimentului financiar-contabil care nu solicita sau nu promoveaza examenul de atestare in termenele prevazute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice procedeaza la retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobandite in domeniul SEC, comunicand, in acest sens, şi ordonatorului de credite.

(7) Lista persoanelor al caror certificat de atestare şi-a pierdut valabilitatea se publica pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Retragerea certificatului de atestare se consemneaza in Registrul de evidenţa a persoanelor atestate prin radierea persoanei care a pierdut aceasta calitate.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi final

ART. 32

(1) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice, instituţiile publice au obligaţia de a completa fişele de post pentru posturile de conducere vacante ale compartimentelor financiar-contabile, in sensul introducerii condiţiei specifice obligatorii de dobandire şi menţinere a certificatului de atestare.

(2) Fişele de post pentru posturile ocupate se completeaza, potrivit alin. (1), in termen de 30 de zile de la dobandirea de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile a certificatului de atestare, cu incadrarea in termenul de 2 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2013.

ART. 33

(1) Prevederile art. 32 alin. (2) se aplica şi in cazul persoanelor care ocupa pe perioada determinata funcţia de conducator al compartimentului financiar-contabil.

(2) In vederea dobandirii certificatului de atestare de catre conducatorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi in funcţie, precum şi de persoanele care solicita deţinerea certificatului de atestare, comisiile de atestare din Ministerul Finanţelor Publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala organizeaza şi desfaşoara examene de atestare, in funcţie de solicitari, cel puţin o data pe trimestru.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close