Protocolul de colaborare incheiat intre CAFR şi MFE privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

In M. Of. nr. 163 din  6 martie 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre CAFR şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donator.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba Protocolul de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) In aplicarea protocolului aprobat prin prezenta hotarare se aproba realizarea tuturor prevederilor acestuia.

ART. 2

(1) Se aproba Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care indeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care indeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori se actualizeaza trimestrial. Actualizarile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROTOCOL DE COLABORARE

privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

Intrucat:

– autoritaţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar al instrumentelor structurale trebuie sa conlucreze pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului, precum şi protecţia impotriva neconformitaţii practicilor beneficiarilor de fonduri cu cadrul stabilit prin reglementari naţionale şi europene;

– auditorii financiari trebuie sa işi asume responsabilitatea pentru Raportul financiar independent cu privire la opinia independenta asupra cheltuielilor şi surselor de finanţare ale proiectului auditat, in conformitate cu standardele internaţionale de audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Camera;

– colaborarea trebuie concentrata, cu precadere, asupra subiectelor care deriva din intrepatrunderea ce s-a produs la nivel instituţional şi operaţional, in scopul prevenirii suprapunerii unor activitaţi,

autoritatea care reglementeaza activitatea in domeniul coordonarii şi gestionarii fondurilor europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi asigura dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionarii şi utilizarii eficiente a fondurilor europene (instrumente structurale), pe de o parte,

şi

autoritatea responsabila cu organizarea şi exercitarea activitaţii de audit financiar in Romania, pe de alta parte, respectiv:

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sectorul 1, reprezentata prin Eugen Orlando Teodorovici, in calitate de ministru, avand funcţiile prevazute in Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi atribuţiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, responsabil pentru coordonarea pregatirii, dezvoltarii, armonizarii şi funcţionarii cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004 – 2009 şi 2009 – 2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economica şi dezvoltare durabila 2004 – 2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009 – 2014

şi

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), organizaţie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ, persoana juridica autonoma, cu sediul in municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor, 67 – 69, sectorul 5, reprezentata prin Horia Neamţu, in calitate de preşedinte, avand ca atribuţii, in conformitate cu Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, cu modificarile şi completarile ulterioare, privind activitatea de audit financiar, organizarea, coordonarea şi autorizarea in numele statului a exercitarii independente a profesiei de audit financiar,

 

convin de comun acord incheierea prezentului protocol de colaborare.

 

ART. 1

Obiectul protocolului de colaborare

Intreprinderea de acţiuni comune menite sa contribuie la realizarea in cele mai bune condiţii a sarcinilor şi responsabilitaţilor fiecarei autoritaţi, respectiv: pregatirea auditorilor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi europene, armonizate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor şi veniturilor şi a modului de abordare legala a acestora din punct de vedere financiar şi adoptarea de masuri comune privind supravegherea auditorilor

ART. 2

Durata protocolului

2.1 Protocolul este incheiat pentru o perioada de timp nelimitata şi intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia de catre cele doua parţi.

2.2 Protocolul inceteaza la cererea uneia dintre parţi prin solicitare scrisa, depusa cu minimum 15 zile inaintea datei la care se doreşte rezilierea.

ART. 3

Responsabilitaţile parţilor

3.1 Autoritatea de management/alte entitaţi cu rol in coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de la alţi donatori are/au dreptul in orice moment sa verifice activitatea auditorilor pe baza de eşantion, in conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale, iar in situaţia in care sunt identificate deficienţe in activitatea prestata, CAFR se angajeaza sa sancţioneze corespunzator auditorii.

3.2 Parţile se obliga sa faca schimb de informaţii, la cerere şi gratuit, cu scopul de a asigura desfaşurarea adecvata şi eficienta a auditului financiar pentru beneficiarii de fonduri, precum şi elaborarea in comun a unor norme de supraveghere.

3.3 CAFR se va asigura de preluarea de la MFE şi diseminarea catre auditori a regulilor pe baza carora auditorii au obligaţia sa realizeze misiunile de asigurare cu scop special (ISA 100-805) privind eligibilitatea cheltuielilor şi a surselor de finanţare primite şi/sau solicitate prin cereri de rambursare de catre beneficiari şi care sa ofere suficiente asigurari autoritaţii de management sau altor entitaţi cu rol in gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile de la alţi donatori, cu orice informaţii solicitate in legatura cu auditul.

3.4 Parţile vor respecta regimul informaţiilor clasificate, vor asigura securitatea datelor şi a informaţiilor primite şi le vor utiliza conform prevederilor legale.

3.5 CAFR va publica lista auditorilor financiari, membri activi, de categoria A*) certificaţi in urma testului obligatoriu de verificare a cunoştinţelor in domeniul instrumentelor structurale şi a altor fonduri nerambursabile.

3.6 CAFR va actualiza trimestrial lista auditorilor financiari, persoane fizice sau/şi juridice, care indeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul protocol pentru auditarea cheltuielilor eligibile şi a altor cerinţe ale beneficiarilor de fonduri, coordonate şi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.

3.7 Lista auditorilor financiari, intocmita de CAFR, va conţine urmatoarele elemente:

A. Pentru auditorii financiari, persoane fizice:

a) numele şi prenumele;

b) domiciliul, numarul de telefon/fax, e-mail;

c) numarul şi data carnetului de auditor financiar;

d) numarul şi data certificatului CAFR de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene.

B. Pentru auditorii financiari, persoane juridice:

a) denumirea societaţii;

b) adresa sediului social, numarul de telefon/fax, e-mail;

c) codul unic de inregistrare;

d) numarul şi data autorizaţiei de funcţionare, emisa de CAFR;

e) reprezentantul legal;

f) auditorii financiari, persoane fizice, angajaţi, acţionari sau administratori, care pot efectua, in numele persoanei juridice, activitatea de audit financiar pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile, supravegheaţi de Ministerul Fondurilor Europene, autoritaţi de management, organisme intermediare, precum şi alte entitaţi cu rol in coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de alţi donatori.

3.8 Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate şi gestionate de MFE, auditorii financiari, membri activi ai CAFR, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii:

a) sa fie auditori financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR in condiţiile şi cu respectarea prevederilor Protocolului privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar a fondurilor europene incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din Romania;

b) sa promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţionala şi europeana a fondurilor europene;

c) impotriva auditorilor financiari sa nu se fi pronunţat sancţiuni disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani.

3.9 Pentru a fi inscrişi in lista auditorilor prevazuta la art. 3.7, membrii activi ai CAFR, persoane fizice sau juridice, trebuie sa prezinte CAFR urmatoarele documente:

A. Auditorii financiari de categoria A*), persoane fizice:

a) certificat de absolvire a cursurilor obligatorii pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene obţinut in urma promovarii testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia fondurilor europene, copie legalizata;

b) act de identitate, copie;

c) carnet auditor financiar, copie;

d) contract de asigurare de raspundere civila profesionala, copie;

e) curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale;

f) declaraţie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineşte condiţiile de independenţa stabilite prin reglementarile CAFR.

B. Auditorii financiari de categoria A*) persoane juridice:

a) certificat de inregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie legalizata;

b) autorizaţia de funcţionare emisa de CAFR, copie;

c) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;

d) contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, copie;

e) documentaţia prevazuta la pct. A lit. a) – f) pentru auditorii financiari de categoria A*) persoane fizice care pot efectua, in numele persoanei juridice, auditul financiar a fondurilor europene, coordonate şi gestionate de MFE.

3.10 Lista auditorilor financiari care indeplinesc condiţiile prezentului protocol va fi comunicata MFE, se va publica atat pe site-ul CAFR, cat şi pe cel al MFE, precum şi in revista “Audit financiar” editata de CAFR, şi va fi actualizata trimestrial.

3.11 Orice sancţiune impotriva auditorilor incluşi pe lista menţionata anterior va fi comunicata MFE de catre CAFR, in termen de maximum 10 zile de la data aplicarii sancţiunii.

3.12 In situaţia in care auditorii aflaţi iniţial pe lista vor fi sancţionaţi – prin declasificare de la categoria A*) la o categorie inferioara, aceştia vor fi comunicaţi MFE de catre CAFR ca fiind excluşi din lista.

3.13 Parţile vor colabora in vederea emiterii de instrucţiuni in ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament obligatorii, a raportului auditorului, a listei de verificare, precum şi a documentaţiei de atribuire, astfel incat activitatea auditorilor sa ofere suficienta asigurare prin prisma prevederilor comunitare in ceea ce priveşte verificarile de management [art. 60 lit. b din Regulamentul (CE) 1.083/2006 şi art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006], ale regulamentelor de implementare aplicabile mecanismelor financiare SEE şi Norvegian, H.G. nr. 1.065/2010 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Romaniei şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-roman şi alte documente relevante aplicabile.

Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, abilitaţi conform prevederilor de mai sus sa desfaşoare misiuni de asigurare cu scop special, vor audita cheltuielile eligibile pe baza respectarii Standardelor internaţionale de audit (ISA 100-805).

3.14 Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, in baza probelor de audit acumulate privind cantitatea şi calitatea lor asupra eligibilitaţii cheltuielilor, vor emite un raport de audit financiar independent, cu opinie fara rezerve, conform ISA 700/coroborat cu ISA 805, sau un raport de audit modificat in baza ISA 705. Indiferent de opinia data, auditorii financiari pentru orice fond european vor avea de abordat misiuni de asigurare cu scop special privind eligibilitatea cheltuielilor şi surselor de finanţare conform ISA 805.

3.15 Pentru asigurarea legaturilor şi acţiunilor intre autoritaţile semnatare, MFE desemneaza la nivel de reprezentare pe ……………. şi la nivel executiv pe ……………………, Camera Auditorilor Financiari din Romania desemneaza pe ……………… – membru al Consiliului – şi …………………, din cadrul aparatului executiv, iar la nivel tehnic va desemna o echipa care va include membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania;

3.16 Parţile vor organiza intalniri comune la nivelul conducerii, cel puţin o data pe an, in scopul analizarii principalelor probleme aparute in cadrul activitaţii de supraveghere a auditului financiar.

————

*) A se citi “cu calificativul A”.

 

ART. 4

Modificari protocol

Modificarile şi completarile ulterioare ale protocolului, inclusiv actele adiţionale, se vor face cu consensul autoritaţilor semnatare şi vor intra in vigoare la data semnarii lor de catre ambele parţi.

ART. 5

Litigii

Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea şi incetarea ori alte pretenţii decurgand din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabila.

ART. 6

Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere urmatoarele:

6.1 nerespectarea de catre parţile contractante a prevederilor prezentului protocol;

6.2 schimbarea obiectului de activitate in masura in care este afectata desfaşurarea activitaţii prevazute in protocol.

6.3 Protocolul poate fi reziliat cu un preaviz de 15 zile conform prevederilor art. 2.2.

ART. 7

Dispoziţii finale

7.1 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru şi acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

7.2 Prezentul protocol se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, şi va intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre reprezentanţii celor doua parţi.

 

 

2 comentarii to “Protocolul de colaborare incheiat intre CAFR şi MFE privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”

  1. Alexandru spune:

    Consider ca este o masura neconstitutionala, care se bazeaza pe discriminare. In fond, toti auditorii, indiferent de categoria de clasificare momentana, au drepturi egale, deoarece sunt cotizanti la fel ca si cei de ctg.A, dimpotriva, cotizatiile acestora sunt si penalizate. O astfel de masura va duce inevitabil la un exod masiv al profesionistilor, care nu accepta segregarea si formarea de caste in cadrul profesiei.

  2. Vaduva Felicia spune:

    Acest protocol injust este aplicabil si proiectelor derulate de catre alte ministere( de exemplu: Ministerul Dezvoltarii Regionale)?
    A se vedea Instructiunea 122/02.06.2014 emisa de acest minister!
    Ma intreb de unde ar trebui sa platim cotizatiile -in crestere- catre organismul profesional daca accesul la profesie( la munca dar si participarea la cursuri) ne este ingradit, cel putin temporar in baza unor reguli schimbate “in timpul jocului”!?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close