Regulamentul de procedura (art. 306 parag. 2 TFUE)

Regulamentul de procedura (art. 306 parag. 2 TFUE)

INTRODUCERE

La 31 ianuarie 2014, Comitetul Regiunilor, in temeiul art. 306 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, a adoptat prezentul Regulament de procedura.

OBSERVATIE PRELIMINARA

Termenii utilizati in prezentul regulament pentru denumirea diverselor functii si insarcinari se inteleg atat la masculin, cat si la feminin.

TITLUL I

MEMBRII SI ORGANELE COMITETULUI

CAPITOLUL 1

Organele Comitetului

Articolul 1

Organele Comitetului

Organele Comitetului sunt Adunarea Plenara, presedintele, Biroul, Conferinta presedintilor si comisiile.

CAPITOLUL 2

Membrii Comitetului

Articolul 2

Statutul membrilor si al membrilor supleanti

In conformitate cu articolul 300 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, membrii Comitetului, precum si membrii supleanti reprezinta colectivitatile regionale si locale. Acestia sunt fie titularii unui mandat electoral in cadrul unei autoritati regionale sau locale, fie raspund din punct de vedere politic in fata unei adunari alese. In exercitarea functiei pe care o detin, ei nu pot fi legati prin niciun fel de mandat imperativ. Acestia isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al Uniunii.

Articolul 3

Durata mandatului

(1) Mandatul unui membru sau al unui membru supleant incepe la data intrarii in vigoare a numirii sale de catre Consiliu.

(2) Mandatul unui membru sau al unui membru supleant se incheie prin demisie, la incetarea mandatului in temeiul caruia a fost numit sau prin deces.

(3) Orice demisie trebuie notificata in scris presedintelui Comitetului, cu mentionarea datei intrarii in vigoare a acesteia. Presedintele trebuie sa informeze Consiliul, care constata existenta postului vacant si pune in aplicare procedura de inlocuire.

(4) Membrul sau membrul supleant al carui mandat se incheie ca urmare a incetarii mandatului in temeiul caruia a fost numit il informeaza in scris imediat cu privire la aceasta pe presedintele Comitetului.

(5) In cazurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol, Consiliul numeste un inlocuitor pe perioada ramasa din mandat.

Articolul 4

Privilegii si imunitati

Membrii si membrii supleanti cu mandate corespunzatoare beneficiaza de privilegiile si imunitatile prevazute de Protocolul privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene.

Articolul 5

Participarea membrilor si a membrilor supleanti

(1) Orice membru care nu poate participa la o sesiune plenara poate cere sa fie reprezentat de catre un membru supleant din delegatia sa nationala, chiar si numai pentru o durata limitata la anumite zile din timpul sesiunii plenare. Toti membrii si membrii supleanti cu mandate corespunzatoare trebuie sa semneze o lista de prezenta.

(2) Orice membru care nu poate participa la o sedinta a comisiei sau la orice alta sedinta aprobata de Birou poate cere sa fie reprezentat de catre un alt membru sau de catre un membru supleant din cadrul delegatiei sale nationale, grupului sau politic sau grupului sau interregional. Toti membrii si membrii supleanti cu mandate corespunzatoare trebuie sa semneze o lista de prezenta.

(3) Un membru sau un membru supleant numit de pe lista de inlocuitori ai membrilor unui grup de lucru, constituit in temeiul articolului 37 sau 62, il poate inlocui pe oricare alt membru din grupul sau politic.

(4) Un membru supleant sau un membru care il reprezinta pe un altul poate tine locul unui singur membru. El exercita toate drepturile si atributiile unui membru in timpul sedintei respective. Delegarea votului trebuie notificata Secretariatului General, cu respectarea modalitatii de notificare corespunzatoare, si trebuie primita cel tarziu cu o zi inaintea sedintei respective.

(5) O sesiune plenara da dreptul la o singura rambursare a cheltuielilor, fie in beneficiul membrului, fie in cel al membrului supleant. Biroul stabileste detaliile corespunzatoare in cadrul instructiunilor sale privind cheltuielile de deplasare si de sedere.

(6) Un membru supleant numit in calitate de raportor poate asista la sesiunea plenara pe a carei ordine de zi este inscris proiectul de aviz pentru care este responsabil si poate prezenta acest proiect de aviz chiar daca membrul al carui supleant este participa si el la sesiunea respectiva. Membrul respectiv poate sa isi delege dreptul la vot supleantului sau pe durata discutarii acelui proiect de aviz. Delegarea votului trebuie notificata in scris secretarului general inaintea sesiunii respective.

(7) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 23 alineatul (1), orice delegare a votului inceteaza sa produca efecte din momentul in care membrul care a depus-o isi pierde calitatea de membru al Comitetului.

Articolul 6

Delegarea votului

Sub rezerva cazurilor prevazute la articolele 5 si 31, dreptul de vot nu poate fi delegat.

Articolul 7

Delegatiile nationale si grupurile politice

Delegatiile nationale si grupurile politice contribuie in mod echilibrat la organizarea lucrarilor Comitetului.

Articolul 8

Delegatiile nationale

(1) Membrii si membrii supleanti dintr-un stat membru constituie o delegatie nationala. Fiecare delegatie nationala isi stabileste propria organizare interna si isi alege un presedinte, al carui nume se comunica in mod oficial presedintelui Comitetului.

(2) Secretarul general ia masurile necesare in cadrul administratiei Comitetului ca delegatiile nationale sa primeasca asistenta. Aceste masuri permit, de asemenea, ca fiecare membru sa primeasca informatii si asistenta in limba sa oficiala. Aceste masuri sunt puse in aplicare de un serviciu specific, format din functionari sau alti agenti ai Comitetului Regiunilor, care asigura delegatiilor nationale posibilitatea de a utiliza in mod corespunzator infrastructurile Comitetului. In special, secretarul general ofera delegatiilor nationale conditii adecvate pentru a-si desfasura sedintele imediat inainte de sesiunea plenara sau in timpul acesteia.

(3) Delegatiile nationale beneficiaza, de asemenea, de asistenta din partea unor coordonatori nationali, care nu fac parte din personalul Secretariatului General. Acestia contribuie la facilitarea exercitarii mandatului membrilor in cadrul Comitetului.

(4) Coordonatorii nationali beneficiaza de sustinere adecvata din partea secretarului general, de exemplu prin permisiunea de a utiliza in mod corespunzator infrastructura Comitetului.

Articolul 9

Grupurile politice si membrii neafiliati

(1) Membrii si membrii supleanti pot constitui grupuri care sa reflecte afinitatile politice ale acestora. Criteriile de admitere se stabilesc in regulamentul de procedura specific fiecarui grup politic.

(2) Pentru constituirea unui grup politic, este necesar un numar minim de optsprezece de membri sau membri supleanti, din care cel putin jumatate trebuie sa fie membri titulari, reprezentand in total cel putin o cincime din statele membre. Un membru sau un membru supleant nu poate sa apartina decat unui singur grup politic. Un grup politic se dizolva in cazul in care numarul sau de membri devine inferior numarului de membri necesar constituirii sale.

(3) Constituirea unui grup politic, dizolvarea sa, precum si orice alta modificare trebuie notificate presedintelui Comitetului printr-o declaratie. Declaratia de constituire a unui grup politic trebuie sa precizeze denumirea acestuia, numele membrilor si biroul.

(4) Fiecare grup politic dispune de un secretariat, al carui personal este angajat al Secretariatului General. Grupurile politice pot prezenta propuneri autoritatii imputernicite sa faca numiri in vederea selectarii, numirii, promovarii si prelungirii contractelor persoanelor in cauza. Autoritatea imputernicita sa faca numiri ia o decizie dupa consultarea presedintilor grupului politic respectiv.

(5) Secretarul general asigura grupurilor politice si organelor acestora resursele necesare pentru sedintele, activitatile si publicatiile lor, precum si pentru desfasurarea activitatii secretariatelor acestora. Bugetul specifica resursele puse la dispozitia fiecarui grup politic. Grupurile politice si secretariatele acestora pot utiliza, in mod corespunzator, infrastructurile Comitetului.

(6) Grupurile politice si birourile acestora se pot reuni chiar inaintea sesiunilor plenare sau in timpul acestora. De doua ori pe an, grupurile politice se pot reuni in sedinta extraordinara. Cheltuielile de deplasare si de sedere ale unui membru supleant care participa la aceste sedinte se ramburseaza in cazul in care acesta participa ca reprezentant al unui membru din grupul sau politic.

(7) Membrii neafiliati beneficiaza de asistenta administrativa. Procedura se stabileste de catre Birou, la propunerea secretarului general.

Articolul 10

Grupurile interregionale

Membrii si membrii supleanti pot constitui grupuri interregionale. Constituirea acestora trebuie declarata presedintelui Comitetului. Un grup regional se constituie regulamentar pe baza deciziei Biroului.

TITLUL II

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI

CAPITOLUL 1

Convocarea si constituirea Comitetului

Articolul 11

Convocarea primei sedinte

Comitetul este convocat, dupa fiecare reinnoire, care are loc o data la cinci ani, de catre presedintele la final de mandat sau, in absenta acestuia, de catre prim-vicepresedintele la final de mandat sau, in absenta acestuia, de catre cel mai in varsta vicepresedinte la final de mandat sau, in lipsa acestuia, de catre decanul de varsta si se intruneste in termen de o luna de la numirea membrilor de catre Consiliu.

Membrul care detine provizoriu presedintia, in conformitate cu alineatul (1), asigura in acest interval si functia de reprezentare a Comitetului, se ocupa in continuare de problemele curente si prezideaza prima sedinta, in calitate de presedinte provizoriu.

Acesta, impreuna cu cei mai tineri patru membri prezenti si cu secretarul general al Comitetului, formeaza Biroul provizoriu.

Articolul 12

Constituirea Comitetului si verificarea acreditarilor

(1) In cursul primei sedinte, presedintele provizoriu aduce la cunostinta Comitetului comunicarea primita de la Consiliu cu privire la numirea membrilor si informeaza cu privire la exercitarea functiei de reprezentare si la rezolvarea problemelor curente. In cazul in care i se solicita acest lucru, el poate efectua o verificare a numirilor si a acreditarilor membrilor, inainte de a declara Comitetul constituit pentru noul mandat.

(2) Biroul provizoriu ramane in functie pana la anuntarea rezultatelor alegerii membrilor Biroului.

CAPITOLUL 2

Adunarea plenara

Articolul 13

Functiile Adunarii Plenare

Comitetul se reuneste in Adunarea Plenara. Sarcinile principale exercitate, in special, de catre Adunarea Plenara sunt urmatoarele:

(a) adoptarea de avize, rapoarte si rezolutii;

(b) adoptarea proiectului de estimare a veniturilor si cheltuielilor Comitetului;

(c) adoptarea programului politic al Comitetului la inceputul fiecarui mandat;

(d) alegerea presedintelui, a prim-vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Biroului;

(e) constituirea comisiilor;

(f) adoptarea si revizuirea Regulamentului de procedura al Comitetului;

(g) decizia de a introduce o actiune sau o cerere de interventie in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, adoptata, dupa verificarea intrunirii cvorumului prevazut la articolul 21 alineatul (1) prima teza, cu majoritatea voturilor exprimate, la propunerea fie a presedintelui Comitetului, fie a comisiei competente, care actioneaza in conformitate cu articolele 58 si 59. Cand o astfel de decizie este adoptata, presedintele introduce actiunea in numele Comitetului.

Articolul 14

Convocarea Adunarii Plenare

(1) Presedintele Comitetului convoaca Adunarea Plenara cel putin o data pe trimestru. Biroul trebuie sa isi stabileasca un calendar al sesiunilor plenare in cursul celui de al treilea trimestru al anului precedent. O sesiune plenara se poate desfasura pe durata uneia sau a mai multor zile de sedinta.

(2) In cazul in care cel putin o patrime dintre membri solicita in scris acest lucru, presedintele are obligatia de a convoca o sesiune plenara extraordinara, care trebuie sa aiba loc cel mai devreme in termen de o saptamana si cel mai tarziu in termen de o luna de la data prezentarii solicitarii. Cererea trebuie sa mentioneze subiectul care va fi dezbatut in cadrul sesiunii plenare extraordinare. Niciun alt subiect nu poate figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Articolul 15

Ordinea de zi a sesiunii plenare

(1) Biroul pregateste anteproiectul de ordine de zi, care cuprinde o lista provizorie a proiectelor de aviz, de raport sau de rezolutie care trebuie dezbatute in sesiunea plenara de dupa cea care urmeaza imediat, precum si toate celelalte documente care necesita o decizie (documente spre decizie).

(2) Cu cel putin douazeci si una de zile lucratoare inaintea deschiderii sesiunii plenare, membrilor si membrilor supleanti li se vor pune la dispozitie in format electronic, in limbile lor oficiale respective, proiectul de ordine de zi, impreuna cu toate documentele spre decizie mentionate in acesta.

(3) In general, proiectele de aviz, de raport si de rezolutie sunt inscrise pe ordinea de zi in ordinea in care au fost adoptate de comisii sau in care au fost depuse in conformitate cu Regulamentul de procedura, cu respectarea coerentei continutului punctelor de pe ordinea de zi.

(4) In anumite cazuri exceptionale, bine motivate, in care este imposibila respectarea termenului prevazut la alineatul (2), presedintele poate include in proiectul de ordine de zi un document spre decizie, cu conditia ca textul corespunzator sa fi fost transmis membrilor si membrilor supleanti in limba lor oficiala cu cel putin o saptamana inaintea deschiderii sesiunii plenare. Pe pagina de garda a documentului spre decizie, presedintele trebuie sa indice motivul utilizarii acestei proceduri.

(5) Amendamentele formulate in scris la proiectul de ordine de zi trebuie sa ii parvina secretarului general cu cel putin trei zile lucratoare inaintea deschiderii sesiunii plenare.

(6) In cursul ultimei sedinte de dinaintea deschiderii sesiunii plenare, Biroul adopta proiectul definitiv de ordine de zi. In cursul acestei sedinte, Biroul, cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate, poate inscrie pe ordinea de zi chestiuni urgente sau de actualitate, a caror discutare nu se poate amana pana la urmatoarea sesiune plenara.

(7) La propunerea presedintelui, a unui grup politic sau a 32 de membri, inainte de a se incepe votarea amendamentelor, Biroul sau Adunarea Plenara poate decide:

– amanarea examinarii unui document spre decizie pentru o sesiune plenara ulterioara;

sau

– retrimiterea unui document spre decizie comisiei sesizate pentru o noua examinare.

Aceasta dispozitie nu se aplica in cazurile in care termenul stabilit de Consiliu, de Comisie sau de Parlamentul European nu permite amanarea adoptarii documentului spre decizie.

Documentul a carui examinare a fost amanata pentru o sesiune ulterioara a Adunarii Plenare este insotit in anexa de toate amendamentele referitoare la acesta care au fost valabil depuse. Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 24 alineatul (2) litera (a), amanarea votului nu atrage dupa sine stabilirea unui nou termen de depunere a amendamentelor.

In cazul in care este retrimis comisiei sesizate, documentul nu este insotit de amendamente, iar raportorul apreciaza in ce masura continutul acestora:

– necesita ca el sa faca o revizie prealabila a textului, tinand cont de termenele stabilite;

si/sau

– poate face obiectul unor amendamente din partea raportorului, depuse in conformitate cu procedura de depunere a amendamentelor prevazuta de comisie.

Documentul este trecut pe ordinea de zi a comisiei, spre decizie.

Articolul 16

Deschiderea sesiunii plenare

Presedintele deschide sesiunea plenara si supune aprobarii plenului proiectul definitiv de ordine de zi.

Articolul 17

Admiterea publicului, invitati si personalitati invitate sa ia cuvantul, dezbaterea chestiunilor de actualitate

(1) Sesiunile plenare sunt deschise publicului, cu exceptia cazului in care Adunarea Plenara stabileste altfel pentru intreaga sesiune sau pentru un anumit punct aflat pe ordinea de zi.

(2) Reprezentantii Parlamentului European, ai Consiliului si ai Comisiei pot participa la sesiunile plenare. Acestia pot fi invitati sa ia cuvantul in cadrul sesiunilor plenare.

(3) Din proprie initiativa sau la cererea Biroului, presedintele poate invita, de asemenea, persoane din exterior sa asiste la sesiunile plenare si sa ia cuvantul in cadrul acestora. Aceste interventii pot fi urmate de o discutie generala, careia i se aplica dispozitiile generale referitoare la timpul afectat luarilor de cuvant.

(4) In conformitate cu articolul 15 alineatele (1) si (6), Biroul poate propune Adunarii Plenare o dezbatere generala privind unele chestiuni politice de actualitate cu implicatii regionale si locale (“dezbaterea chestiunilor de actualitate”). In cadrul dezbaterii, se aplica dispozitiile generale referitoare la timpul afectat luarilor de cuvant.

Articolul 18

Reguli de conduita si timpul afectat luarilor de cuvant

(1) Fara a aduce atingere libertatii de exprimare, conduita membrilor trebuie sa se caracterizeze prin respect reciproc si sa se bazeze pe valorile si principiile stabilite in textele fundamentale pe care este intemeiata Uniunea Europeana, trebuie sa respecte demnitatea Comitetului si sa nu compromita buna desfasurare a lucrarilor organelor Comitetului sau sa deranjeze linistea in oricare dintre cladirile Comitetului.

(2) La inceputul sesiunii plenare, Adunarea Plenara stabileste, la propunerea Biroului, timpul afectat luarilor de cuvant repartizat fiecarui punct de pe ordinea de zi. In timpul sesiunii plenare, presedintele, din proprie initiativa sau la solicitarea unui membru, poate hotari limitarea timpului acordat pentru luarile de cuvant.

(3) La propunerea Biroului, presedintele poate propune Adunarii Plenare, in timpul dezbaterilor privind unele chestiuni generale sau unele teme specifice, repartizarea timpului afectat luarilor de cuvant intre grupurile politice si delegatiile nationale.

(4) Ca regula generala, timpul afectat unei luari de cuvant este limitat la un minut pentru interventiile legate de procesul-verbal, de probleme de procedura sau de modificarile aduse proiectului definitiv de ordine de zi sau ordinii de zi.

(5) In cazul in care un vorbitor depaseste timpul acordat, presedintele, dupa un avertisment, poate sa ii retraga acestuia cuvantul.

(6) Orice membru poate propune incheierea dezbaterilor, presedintele supune aceasta propunere la vot.

Articolul 19

Lista vorbitorilor

(1) Membrii care solicita cuvantul sunt inscrisi pe o lista de vorbitori in ordinea primirii solicitarilor. Presedintele da cuvantul pe baza acestei liste. Presedintele vegheaza ca, in masura posibilului, sa ia cuvantul alternativ vorbitori de orientari politice si din delegatii nationale diferite.

(2) Cu toate acestea, se poate acorda prioritate, la cerere, raportorului comisiei competente si reprezentantilor grupurilor politice si ai delegatiilor nationale care doresc sa ia cuvantul in numele acestora.

(3) Nimeni nu poate lua cuvantul de mai mult de doua ori pe acelasi subiect, cu exceptia cazului in care presedintele a autorizat acest lucru. Totusi, presedintele poate da cuvantul presedintilor si raportorilor comisiilor interesate, la cerere, stabilind in prealabil durata interventiilor acestora.

Articolul 20

Probleme de procedura

(1) Oricarui membru care doreste sa ridice o problema de procedura sau sa atraga atentia presedintelui asupra nerespectarii Regulamentului de procedura trebuie sa i se acorde cuvantul. Problema ridicata trebuie sa aiba legatura cu subiectul in discutie sau cu ordinea de zi.

(2) Solicitarile de luare de cuvant pe probleme de procedura au prioritate in fata tuturor celorlalte.

(3) Presedintele hotaraste imediat cu privire la problemele de procedura, in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament. Daca acesta a fost invocat, presedintele isi anunta decizia, fara a o supune la vot.

Articolul 21

Cvorumul

(1) Cvorumul Adunarii Plenare este intrunit atunci cand sunt prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor. Cvorumul se verifica la solicitarea unui membru si cu conditia ca cel putin cincisprezece membri sa voteze in favoarea verificarii cvorumului. In cazul in care nu a fost solicitata verificarea intrunirii cvorumului, toate voturile se considera valabile, indiferent de numarul de membri prezenti. Presedintele poate hotari suspendarea sesiunii pentru cel mult zece minute inainte de a trece la verificarea intrunirii cvorumului. Membrii care au solicitat verificarea sunt inclusi in numaratoarea celor prezenti, chiar daca nu se mai afla in sala. In cazul in care numarul de membri prezenti este mai mic de cincisprezece, presedintele poate constata ca nu a fost intrunit cvorumul.

(2) In cazul in care s-a constatat neintrunirea cvorumului, toate punctele de pe ordinea de zi care trebuie supuse la vot se amana pentru urmatoarea zi de sedinta, in cursul careia Adunarea Plenara, indiferent de numarul de membri prezenti, poate vota in mod valabil cu privire la punctele amanate. Toate deciziile adoptate sau voturile obtinute in sedinta inainte de verificarea cvorumului raman valabile.

Articolul 22

Votul

(1) Adunarea Plenara se pronunta cu majoritatea voturilor exprimate, cu exceptia cazurilor in care Regulamentul de procedura prevede altfel.

(2) Tipurile valabile de vot sunt “pentru”, “impotriva” si abtinere. Pentru calcularea majoritatii, se iau in considerare numai voturile “pentru” si “impotriva”. In caz de egalitate de voturi, se considera ca textul sau propunerea supusa votului este respinsa.

(3) Dreptul de vot este un drept personal. Membrii voteaza numai individual si in nume propriu.

(4) In cazul in care rezultatul numararii voturilor este contestat, presedintele poate cere repetarea votului, din proprie initiativa sau la solicitarea unui membru si cu conditia ca cel putin cincisprezece membri ca voteze in favoarea cererii.

(5) La propunerea presedintelui, a unui grup politic sau a 32 de membri, propunere prezentata inainte de aprobarea ordinii de zi definitive, Adunarea Plenara poate hotari ca, in cazul unuia sau al mai multor puncte de pe ordinea de zi, sa se voteze prin apel nominal consemnat in procesul-verbal al sesiunii plenare. Cu exceptia cazului in care Adunarea Plenara hotaraste altfel, amendamentele nu se voteaza prin apel nominal.

(6) La propunerea presedintelui, a unui grup politic sau a 32 de membri, se poate hotari sa se recurga la votul secret atunci cand se voteaza decizii care privesc persoane.

(7) Presedintele poate hotari in orice moment ca votul sa se efectueze prin mijloace electronice.

Inregistrarea rezultatului numeric al unui vot electronic este accesibila publicului dupa incheierea sesiunii plenare.

Articolul 23

Depunerea amendamentelor

(1) Numai membrii si membrii supleanti cu mandate corespunzatoare pot depune amendamente la documentele spre decizie, cu respectarea procedurii corespunzatoare de depunere a amendamentelor, precum si, strict in ceea ce priveste propriul raport, membrii supleanti fara mandat, dar care indeplinesc functia de raportor.

Dreptul de a depune amendamente pentru o sesiune plenara poate fi exercitat fie de catre un membru titular, fie de catre supleantul mandatat corespunzator al acestuia. Amendamentele valabil depuse inainte de pierderea calitatii de membru sau de membru supleant al Comitetului sau inainte de acordarea sau retragerea unei delegatii de vot raman valabile.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 27 alineatul (1), amendamentele la documentele spre decizie trebuie prezentate fie de catre un grup politic, fie de catre cel putin sase membri sau membri supleanti cu mandate corespunzatoare si trebuie sa indice numele acestora. Delegatiile nationale care cuprind mai putin de sase membri pot depune amendamente cu conditia ca acestea sa fie depuse de un numar de membri sau de membri supleanti egal cu numarul membrilor delegatiei si sa indice numele semnatarilor amendamentului.

(3) Amendamentele trebuie receptionate cu cel putin unsprezece zile lucratoare inainte de ziua stabilita a sesiunii plenare, pana cel tarziu la ora 15.00. Amendamentele trebuie sa poata fi consultate electronic de indata ce au fost traduse si, in orice caz, cu cel putin patru zile lucratoare inaintea deschiderii sesiunii plenare.

Amendamentele se traduc cu prioritate si se comunica raportorului, pentru a-i permite acestuia sa transmita Secretariatului General amendamentele raportorului cu cel putin trei zile lucratoare inainte de deschiderea sesiunii plenare. Aceste amendamente ale raportorului trebuie sa se refere in mod explicit la unul sau mai multe dintre amendamentele mentionate la alineatul (1), pe care raportorul trebuie sa le identifice. Amendamentele raportorului se pot consulta in preziua deschiderii sesiunii plenare.

In cazul in care se aplica articolul 15 alineatul (4), presedintele poate hotari reducerea la minimum trei zile lucratoare inaintea deschiderii sesiunii plenare a termenului de depunere a amendamentelor. Aceste termene nu se aplica in cazul amendamentelor cu privire la chestiuni urgente in sensul articolului 15 alineatul (6).

(4) Toate amendamentele se distribuie membrilor inainte de inceperea sesiunii plenare.

Articolul 24

Examinarea amendamentelor

(1) Se aplica urmatoarea procedura de votare:

(a) mai intai, se supun la vot toate amendamentele referitoare la proiectul de document. Amendamentele au prioritate fata de textul la care se refera;

(b) ulterior, se voteaza textul in ansamblul sau, astfel cum a fost eventual modificat.

(2) Principiile pe care se bazeaza votarea:

(a) Amendamentele de compromis

In cazul in care unul sau mai multe amendamente au fost introduse in legatura cu un pasaj dintr-un document spre decizie, presedintele, raportorul sau autorii acestor amendamente pot propune, in mod exceptional, amendamente de compromis. Aceste amendamente de compromis au prioritate la vot.

Daca raportorul sau oricare dintre autorii amendamentului initial exprima o obiectie cu privire la amendamentul de compromis propus, acesta din urma nu mai este supus la vot.

(b) Votarea in grup

Presedintele poate hotari, inainte de adoptarea sau respingerea unui anumit amendament, ca un grup de alte amendamente al caror continut sau obiectiv este similar sa faca obiectul unui singur vot (votare in grup). Aceste amendamente se pot referi la parti diferite ale textului initial.

(c) Votarea in bloc

Intre amendamentele depuse pentru proiectul sau de aviz, raportorul poate prezenta o lista cu cele a caror adoptare o recomanda (recomandare de vot). In cazul in care raportorul a facut o recomandare de vot, presedintele poate hotari votarea in bloc a unora dintre amendamentele in cauza (votare in bloc). Orice membru are dreptul de a contesta recomandarea de vot; in acest caz, membrul trebuie sa indice care sunt amendamentele care trebuie sa faca obiectul unui vot separat.

(d) Votul pe parti

In cazul in care textul supus la vot contine doua sau mai multe dispozitii sau referinte la doua sau mai multe puncte sau se preteaza el insusi la o impartire in doua sau mai multe parti cu sensuri si/sau valoare normativa distincte, raportorul, un grup politic, o delegatie nationala sau oricare dintre membrii care au depus amendamentul poate solicita votarea pe parti.

Cererea trebuie adresata cu cel putin o ora inainte de inceperea sesiunii plenare, cu exceptia cazului in care presedintele stabileste un alt termen. Presedintele decide cu privire la aceasta cerere.

Votul pe parti nu se admite in cazul unui amendament de compromis sau al unui amendament al raportorului.

(3) Votarea amendamentelor

Votarea amendamentelor se va face in ordinea punctelor din text si in urmatoarea ordine de prioritate:

– amendamentele de compromis, cu exceptia cazului in care se opune unul dintre autorii amendamentelor initiale;

– amendamentele raportorului;

– alte amendamente.

Odata adoptate, amendamentele raportorului si amendamentele de compromis inlocuiesc amendamentele din care deriva.

In cazul in care doua sau mai multe amendamente identice sunt depuse de autori diferiti, acestea se supun la vot ca un singur amendament.

(4) In cazul in care, la acelasi pasaj de text, sunt introduse doua sau mai multe amendamente care se exclud reciproc, cel care se indeparteaza cel mai mult de textul initial capata prioritate si este primul care trebuie supus la vot.

(5) Presedintele anunta inainte de vot daca adoptarea unui amendament atrage dupa sine caducitatea unuia sau mai multor alte amendamente, fie pentru ca amendamentele in cauza se exclud daca fac trimitere la acelasi pasaj de text, fie pentru ca sunt contradictorii. Un amendament este considerat caduc daca intra in contradictie cu un vot anterior privind acelasi aviz. In cazul in care autorii amendamentului contesta decizia presedintelui in aceasta privinta, Adunarea Plenara hotaraste daca amendamentul respectiv este supus la vot.

(6) In cazul in care textul in ansamblul sau nu intruneste majoritatea sufragiilor exprimate la votul final, Adunarea Plenara decide daca proiectul de aviz se retrimite comisiei competente sau se renunta la el. Un aviz este considerat caduc in cazul in care calendarul interinstitutional nu permite dezbaterea lui in continuare. Presedintele Comitetului informeaza institutia care a solicitat elaborarea avizului cu privire la aceasta situatie.

In cazul in care proiectul de aviz este retrimis comisiei competente, ii revine acesteia rolul:

– de a supune din nou proiectul de aviz spre dezbatere si adoptare, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate in sesiunea plenara;

– de a numi un nou raportor si, astfel, de a initia un nou proces de elaborare a avizului;

– de a renunta la elaborarea avizului.

Articolul 25

Coerenta unui text final

In cazul in care coerenta unui text final a fost compromisa ca urmare a adoptarii amendamentelor care nu au fost declarate caduce in conformitate cu articolul 24 alineatul (5) sau ca urmare a unui amendament adoptat care atrage dupa sine modificarea corespunzatoare a altor parti relevante din text, administratia – dupa consultarea grupurilor politice, a raportorului si a autorului amendamentelor respective – introduce modificari in vederea restabilirii coerentei textului final. Modificarile aduse textului trebuie sa se limiteze la strictul necesar pentru restabilirea coerentei. Membrii vor fi informati in legatura cu modificarile introduse.

Articolul 26

Avize urgente

In situatii de urgenta, atunci cand procedura ordinara nu permite respectarea unui termen stabilit de Consiliu, de Comisie sau de Parlamentul European si cand comisia competenta a adoptat in unanimitate un proiect de aviz, presedintele transmite proiectul de aviz Consiliului, Comisiei sau Parlamentului European, spre informare. Proiectul de aviz se supune la vot, fara modificari, in sesiunea urmatoare a Adunarii Plenare. Toate documentele referitoare la textul respectiv trebuie sa mentioneze daca este vorba despre un aviz care a facut obiectul unei proceduri de urgenta.

Articolul 27

Procedurile simplificate

(1) Proiectele de aviz sau de raport pe care comisia le-a adoptat in unanimitate se supun votului Adunarii Plenare fara modificari, cu conditia ca cel putin 32 de membri sau membri supleanti cu mandat corespunzator sau un grup politic sa nu fi depus un amendament pe marginea lor, in conformitate cu dispozitiile articolului 23 alineatul (3) prima teza. In acest caz, Adunarea Plenara examineaza amendamentul. Proiectul de aviz sau de raport se prezinta de catre raportor, in sedinta plenara, si poate face obiectul unei dezbateri. El se comunica membrilor odata cu proiectul de ordine de zi.

(2) In cazul in care comisia sesizata cu privire la o propunere considera ca aceasta nu necesita comentarii sau amendamente din partea Comitetului, comisia poate propune sa nu se formuleze niciun fel de obiectiuni. Propunerea se supune spre aprobare fara dezbatere Adunarii Plenare.

Articolul 28

Inchiderea sesiunii plenare

Inainte de inchiderea sesiunii plenare, presedintele comunica locul si data urmatoarei sesiuni, precum si punctele de pe ordinea de zi deja cunoscute.

Articolul 29

Simboluri

(1) Comitetul recunoaste si adopta urmatoarele simboluri ale Uniunii:

(a) drapelul reprezentand un cerc cu douasprezece stele aurii pe fond albastru;

(b) imnul extras din “Oda bucuriei” – Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven;

(c) deviza “Unita in diversitate”.

(2) Comitetul sarbatoreste Ziua Europei la 9 mai.

(3) Drapelul este arborat in toate cladirile Comitetului, precum si cu ocazia evenimentelor oficiale.

(4) Imnul se canta la deschiderea fiecarei sesiuni inaugurale de la inceput de mandat, precum si cu ocazia altor sesiuni solemne, in special la intampinarea sefilor de state si de guverne sau a noilor membri, dupa fiecare extindere.

CAPITOLUL 3

Biroul si presedintele

Articolul 30

Componenta Biroului

Biroul este format din:

(a) presedinte;

(b) prim-vicepresedinte;

(c) cate un vicepresedinte pentru fiecare stat membru;

(d) alti douazeci si opt de membri;

(e) presedintii grupurilor politice.

Cu exceptia functiilor de presedinte si de prim-vicepresedinte si a locurilor rezervate presedintilor grupurilor politice, celelalte locuri din Birou se impart intre delegatiile nationale dupa cum urmeaza:

– trei locuri: Franta, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Spania;

– doua locuri: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Suedia, Tarile de Jos, Ungaria;

– un loc: Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Malta, Slovenia.

Articolul 31

Reprezentantii membrilor Biroului

(1) Cu exceptia presedintelui si a prim-vicepresedintelui, fiecare delegatie nationala isi desemneaza, pentru Birou, un membru sau un membru supleant ca reprezentant ad personam.

(2) Pentru fiecare presedinte al unui grup politic, grupul politic respectiv desemneaza din randurile sale un membru sau un membru supleant ca reprezentant ad personam.

(3) Reprezentantul ad personam are dreptul de a participa, de a lua cuvantul si de a vota in cadrul sedintelor numai atunci cand il reprezinta pe membrul respectiv al Biroului. Delegarea votului trebuie notificata secretarului general inaintea sedintei in cauza, in conformitate cu procedura de notificare ceruta.

Articolul 32

Procedura de alegere

(1) Biroul este ales de catre Adunarea Plenara pe o perioada de 2 ani si jumatate.

(2) Alegerile au loc sub presedintia presedintelui provizoriu, in mod analog procedurilor prevazute la articolele 11 si 12. Candidaturile trebuie inaintate in scris secretarului general cel tarziu cu o ora inaintea inceperii sesiunii plenare. Alegerile se pot desfasura numai dupa verificarea cvorumului prevazut la articolul 21 alineatul (1) prima teza.

Articolul 33

Alegerea presedintelui si a prim-vicepresedintelui

(1) Inaintea alegerilor pentru functiile de presedinte si prim-vicepresedinte, candidatii pot face o scurta declaratie in fata Adunarii Plenare. In acest scop, ei dispun de un timp egal afectat luarii de cuvant, stabilit de presedintele provizoriu.

(2) Alegerea presedintelui si a prim-vicepresedintelui se efectueaza separat. Cei doi sunt alesi cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Tipurile de vot valabile sunt “pentru” si abtinerea. Numai voturile “pentru” se iau in considerare pentru a calcula daca a fost intrunita majoritatea.

(4) In cazul in care niciun candidat nu a intrunit majoritatea in primul tur de scrutin, se organizeaza un al doilea tur, in cursul caruia este ales candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi. In caz de egalitate de voturi, decizia se ia prin tragere la sorti.

Articolul 34

Alegerea membrilor Biroului

(1) Se poate alcatui o lista comuna cu candidaturile delegatiilor nationale care prezinta un singur candidat pentru fiecare post care le revine in cadrul Biroului. Aceasta lista poate fi adoptata intr-un singur tur de scrutin, cu majoritatea sufragiilor exprimate.

In cazul in care nu a fost adoptata o lista comuna sau atunci cand numarul de candidati propusi pentru locurile rezervate unei delegatii nationale in cadrul Biroului depaseste numarul locurilor disponibile, fiecare dintre aceste locuri face obiectul unui tur de scrutin separat; in acest caz, se aplica dispozitiile articolelor 32 si 33 alineatele (2)-(4), care reglementeaza procedura de alegere a presedintelui si a prim-vicepresedintelui.

(2) Presedintii grupurilor politice ale si in cadrul fiecarui grup sunt membri ai Biroului.

Articolul 35

Alegerea reprezentantilor

Cand este ales un candidat pentru un loc in Birou, este ales automat si reprezentatul sau ad personam.

Articolul 36

Alegeri partiale pentru ocuparea unui loc vacant in Birou

Membrul Biroului sau reprezentantul acestuia ad personam care inceteaza sa mai faca parte din Comitet sau care demisioneaza din Birou se inlocuieste pe durata ramasa din mandatul in conformitate cu dispozitiile articolelor de la 30 la 35. Alegerile partiale pentru ocuparea unui loc vacant au loc in cadrul Adunarii Plenare prezidate de presedinte sau de unul dintre reprezentantii sai, potrivit dispozitiilor articolului 39 alineatul (3).

Articolul 37

Functiile Biroului

Biroul isi asuma urmatoarele sarcini:

(a) elaborarea si prezentarea in fata Adunarii Plenare a proiectului sau de program politic la inceputul mandatului si controlarea punerii in aplicare a acestuia. La sfarsitul mandatului, Biroul prezinta Adunarii Plenare un raport privind punerea in aplicare a programului sau politic;

(b) organizarea si coordonarea lucrarilor Adunarii Plenare si a comisiilor;

(c) adoptarea, la propunerea comisiilor, a programului de munca anual al acestora;

(d) competenta generala in materie financiara, de organizare si administrativa cu privire la membri si membri supleanti, la organizarea interna a Comitetului si a Secretariatului General (inclusiv privind organigrama) si la organele Comitetului;

(e) biroul poate:

– sa constituie grupuri de lucru formate din membrii Biroului sau din alti membri ai Comitetului, cu scopul de a-l consilia pe probleme specifice; aceste grupuri pot avea pana la doisprezece membri;

– sa invite alti membri ai Comitetului sa asiste la sedintele sale, in virtutea competentelor sau functiilor lor, precum si alte persoane din afara Comitetului;

(f) angajarea secretarului general, a functionarilor si a altor agenti mentionati la articolul 73;

(g) prezentarea in fata Adunarii Plenare a proiectului de estimare a veniturilor si cheltuielilor Comitetului, in conformitate cu dispozitiile articolului 75;

(h) autorizarea sedintelor in afara sediului;

(i) luarea de masuri privind componenta si modalitatile de functionare ale grupurilor de lucru, ale comitetelor mixte constituite cu tarile candidate la aderare sau ale altor organisme politice la care participa membrii Comitetului.

Comitetele consultative mixte sunt constituite din reprezentanti locali si regionali din tarile candidate, pe baza dispozitiilor prevazute in Acordul de stabilizare si de asociere.

Membrii comitetelor consultative mixte din tarile candidate sunt numiti oficial de guvernele acestora, pentru a reprezenta autoritatile locale si regionale din aceste tari. Deciziile din cadrul comitetelor consultative mixte se adopta in comun cu reprezentantii tarii partenere, sub copresedintia Comitetului Regiunilor si a tarii candidate.

Comitetele consultative mixte ar trebui sa adopte rapoarte si recomandari care privesc domenii relevante pentru autoritatile locale in cadrul procesului de extindere. Rapoartele pot fi transmise si Consiliului de asociere;

(j) adoptarea deciziei de introducere a unei actiuni sau a unei cereri de interventie in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul in care Adunarea Plenara nu este in masura sa adopte o decizie in termenul stabilit, dupa verificarea cvorumului mentionat la articolul 38 alineatul (2) prima teza, cu majoritate de voturi, la propunerea presedintelui Comitetului sau a comisiei competente, conform articolelor 58 si 59. Atunci cand se adopta aceasta decizie, presedintele introduce actiunea in numele Comitetului si solicita Adunarii Plenare, la urmatoarea sesiune, o decizie privind mentinerea actiunii. Daca, dupa verificarea intrunirii cvorumului mentionat la articolul 21 alineatul (1) prima teza, Adunarea Plenara se pronunta impotriva actiunii cu majoritatea prevazuta la articolul 13 litera (g), presedintele retrage actiunea.

Articolul 38

Convocarea Biroului, cvorumul si adoptarea deciziilor

(1) Biroul este convocat de catre presedinte, care stabileste data sedintei si ordinea de zi, de comun acord cu prim-vicepresedintele. Biroul se intruneste cel putin o data pe trimestru sau in termen de paisprezece zile de la primirea unei cereri scrise formulate de cel putin o patrime dintre membrii sai.

(2) Cvorumul Biroului este intrunit atunci cand sunt prezenti cel putin jumatate dintre membri. Cvorumul se verifica la solicitarea unui membru si cu conditia ca cel putin sase membri sa voteze in favoarea acestei solicitari. In cazul in care nu a fost solicitata verificarea intrunirii cvorumului, toate voturile se considera valabile, indiferent de numarul de membri prezenti. Daca se constata ca nu a fost intrunit cvorumul, Biroul poate continua deliberarile, dar votul se amana pentru sedinta urmatoare.

(3) Deciziile se adopta cu majoritatea voturilor exprimate, cu exceptia cazurilor in care Regulamentul de procedura prevede altfel. Se aplica dispozitiile articolului 22 alineatele (2) si (6).

(4) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 40 alineatul (4) litera (b), pentru pregatirea deciziilor Biroului, presedintele il poate insarcina pe secretarul general cu elaborarea documentelor spre dezbatere si a recomandarilor spre decizie pentru fiecare dintre temele luate in discutie; documentele si recomandarile se anexeaza proiectului de ordine de zi.

(5) Aceste documente trebuie puse la dispozitia membrilor in format electronic cu cel putin zece zile inaintea deschiderii sedintei. Amendamentele la documentele Biroului trebuie sa ajunga la secretarul general cu cel putin doua zile lucratoare inaintea inceperii sedintei Biroului, cu respectarea modalitatilor de depunere prevazute si trebuie sa poata fi consultate in format electronic de indata ce au fost traduse.

(6) In situatii exceptionale, presedintele poate recurge la o procedura scrisa pentru adoptarea unei decizii care nu priveste persoane. Presedintele le transmite membrilor propunerea de decizie si ii invita sa ii comunice in scris, in termen de cinci zile lucratoare, eventualele obiectii. Decizia este considerata a fi adoptata, cu exceptia cazului in care sunt formulate obiectii de catre cel putin sase membri.

Articolul 39

Presedintele

(1) Presedintele conduce lucrarile Comitetului.

(2) Comitetul este reprezentat de presedinte. El poate delega aceasta atributie.

(3) In cazul in care presedintele este absent sau nu poate participa, acesta este reprezentat de prim-vicepresedinte; in cazul in care si prim-vicepresedintele este absent sau nu poate participa, presedintele este reprezentat de unul dintre ceilalti vicepresedinti.

Articolul 40

Comisia pentru afaceri financiare si administrative

(1) Biroul instituie, in conformitate cu articolul 37, o Comisie consultativa pentru afaceri financiare si administrative, prezidata de un membru al Biroului.

(2) Data sedintei si ordinea de zi sunt stabilite de catre presedintele comisiei, de comun acord cu prim-vicepresedintele comisiei.

(3) Comisia pentru afaceri financiare si administrative poate numi, dintre membrii sai, un reprezentant care sa-l asiste pe presedintele comisiei in informarea Biroului cu privire la sarcinile care ii revin presedintelui.

(4) Comisia pentru afaceri financiare si administrative (CAFA) are urmatoarele atributii:

(a) discutarea si adoptarea anteproiectului de estimare a veniturilor si cheltuielilor Comitetului depus de secretarul general, in conformitate cu articolul 75;

(b) elaborarea proiectelor de norme de aplicare si de decizii ale Biroului in chestiuni financiare, de organizare si administrative, inclusiv a celor referitoare la membri si la membri supleanti.

Aceste documente sunt transmise membrilor Biroului impreuna cu sinteza deciziilor CAFA, in conformitate cu articolul 38 alineatele (4)-(5);

(c) discutarea oricarei chestiuni importante care ar putea pune in pericol gestiunea corespunzatoare a creditelor sau ar putea impiedica atingerea obiectivelor stabilite, in special in ceea ce priveste previziunile in materie de utilizare a creditelor;

(d) discutarea si evaluarea executiei bugetului pentru exercitiul financiar curent, a transferurilor de credite, a procedurilor privind organigramele, a creditelor de functionare si a avizelor cu privire la proiectele imobiliare.

(5) Presedintele Comisiei pentru afaceri financiare si administrative reprezinta Comitetul in fata autoritatilor bugetare ale Uniunii.

Avize, rapoarte si rezolutii – Procedura in cadrul Biroului

Articolul 41

Avizele – Temei juridic

In conformitate cu articolul 307 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comitetul adopta avize:

(a) atunci cand este consultat de catre Parlamentul European, Consiliu sau Comisie in cazurile prevazute de tratate si in toate celelalte cazuri in care aceste institutii considera consultarea oportuna, in special atunci cand este vorba despre cooperarea transfrontaliera;

(b) din proprie initiativa, in cazul in care considera ca este util;

(i) pe baza unei comunicari, a unui raport sau a unei propuneri legislative de la alta institutie a Uniunii Europene, transmisa Comitetului spre informare sau pe baza unei solicitari a unui stat membru care detine sau va detine urmatoarea Presedintie a Consiliului;

sau

(ii) numai din proprie initiativa in toate celelalte cazuri;

(c) atunci cand, in caz de consultare a Comitetului Economic si Social European in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comitetul considera ca sunt in joc interese regionale specifice.

Articolul 42

Avize – Desemnarea comisiei competente

(1) Atunci cand primeste documente din partea Consiliului, Comisiei sau a Parlamentului European cu privire la anumite documente, presedintele le distribuie comisiilor competente, iar Biroul este informat cu privire la aceasta in sedinta urmatoare.

(2) In cazul in care tema unui aviz este de competenta mai multor comisii, presedintele desemneaza comisia competenta si, daca este cazul, poate propune Biroului crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanti ai comisiilor in cauza.

(3) O comisie care nu este de acord cu o decizie adoptata de presedinte in conformitate cu dispozitiile articolului 42 alineatele (1) si (2) poate, prin intermediul presedintelui sau, sa ceara Biroului sa ia decizia finala.

Articolul 43

Desemnarea unui raportor general

(1) In cazul in care comisia sesizata nu reuseste sa elaboreze un proiect de aviz in termenul solicitat, Biroul poate propune ca Adunarea Plenara sa desemneze un raportor general insarcinat cu prezentarea unui proiect de aviz direct in fata Adunarii Plenare.

(2) In cazul in care termenul solicitat este prea scurt pentru a permite numirea unui raportor general de catre Adunarea Plenara, presedintele poate face el insusi aceasta numire, Adunarea Plenara fiind informata cu ocazia urmatoarei sedinte.

(3) Raportorul general trebuie sa fie membru al comisiei respective.

(4) In ambele cazuri, comisia sesizata se intruneste, in masura posibilului, pentru o dezbatere generala orientativa asupra subiectului avizului sau raportului.

Articolul 44

Avize din proprie initiativa

(1) Cererile de elaborare a unor avize din proprie initiativa, in conformitate cu articolul 41 litera (b) punctul (ii) se pot inainta Biroului de catre trei membri ai acestuia, de catre o comisie, prin intermediul presedintelui sau, sau de catre 32 de membri ai Comitetului. Cererile trebuie sa parvina Biroului, insotite de o expunere de motive, in acelasi timp cu toate celelalte documente spre dezbatere mentionate la articolul 38 alineatul (4) si, in masura posibilului, inainte de adoptarea programului de lucru anual.

(2) Biroul hotaraste cu privire la cererile de elaborare a unui aviz din proprie initiativa, in conformitate cu articolul 41 litera (b) punctul (ii), cu o majoritate de trei patrimi din sufragiile exprimate. In conformitate cu dispozitiile articolului 42, elaborarea avizelor se repartizeaza comisiei competente in materie. Presedintele informeaza Adunarea Plenara cu privire la toate deciziile Biroului referitoare la aprobarea si repartizarea elaborarii acestor avize din proprie initiativa.

Articolul 45

Prezentarea rezolutiilor

(1) Rezolutiile se inscriu pe ordinea de zi numai atunci cand se refera la domeniile de activitate ale Uniunii Europene, la preocupari importante ale comunitatilor regionale si locale si daca sunt de actualitate.

(2) Propunerile de rezolutii sau cererile de elaborare a unei rezolutii se pot inainta Comitetului de catre cel putin 32 de membri sau de catre un grup politic. Toate propunerile sau cererile trebuie prezentate Biroului in scris si trebuie sa cuprinda numele membrilor sau numele grupului politic care le sustine. Acestea trebuie sa parvina secretarului general cel tarziu cu cinci zile lucratoare inainte de inceperea sedintei Biroului.

(3) In cazul in care Comitetul, in urma deciziei Biroului, trebuie sa elaboreze un proiect de rezolutie sau trebuie sa dea curs unei cereri de elaborare a unei rezolutii, Biroul poate:

(a) fie sa inscrie proiectul de rezolutie in anteproiectul de ordine de zi a sesiunii plenare, in conformitate cu articolul 15 alineatul (1);

(b) fie, in conformitate cu dispozitiile articolului 15 alineatul (6) a doua teza, sa inscrie un proiect de rezolutie pe ordinea de zi a urmatoarei sesiuni plenare. In acest caz, proiectul de rezolutie este examinat in a doua zi de sedinta.

(4) Proiectele de rezolutie care se refera la un eveniment imprevizibil, survenit dupa termenul mentionat la articolul 45 alineatul (2) (rezolutii urgente), si care sunt conforme cu dispozitiile articolului 45 alineatul (1) pot fi depuse la inceputul sedintei Biroului. Daca acesta constata ca propunerea priveste aspecte esentiale pentru atributiile Comitetului, o trateaza in conformitate cu dispozitiile articolului 45 alineatului (3) litera (b). Orice membru poate depune, in Adunarea Plenara, amendamente la proiecte de rezolutie de urgenta.

Articolul 46

Promovarea avizelor, rapoartelor si rezolutiilor

Biroul are sarcina de a promova avizele, rapoartele si rezolutiile adoptate de Comitet. De asemenea, acesta adopta orientarile privind procedura de monitorizare a avizelor, in conformitate cu dispozitiile articolului 56.

CAPITOLUL 4

Conferinta presedintilor

Articolul 47

Componenta

Conferinta presedintilor este formata din presedinte, prim-vicepresedinte si presedintii grupurilor politice. Presedintii grupurilor politice pot fi reprezentati de un alt membru al grupului din care fac parte.

Articolul 48

Atributii

Conferinta presedintilor dezbate chestiunile asupra carora este sesizata de catre presedinte in vederea pregatirii si facilitarii unui consens politic cu privire la deciziile care trebuie adoptate de celelalte organe ale Comitetului.

In comunicarea sa adresata Biroului, presedintele trebuie sa prezinte dezbaterile care au avut loc cu ocazia sedintei Conferintei presedintilor.

CAPITOLUL 5

Comisiile

Articolul 49

Componenta si atributiile

(1) La inceputul fiecarui mandat de cinci ani, Adunarea Plenara constituie comisii insarcinate cu pregatirea lucrarilor. Adunarea Plenara stabileste structura si atributiile comisiilor, la propunerea Biroului.

(2) Componenta comisiilor trebuie sa reflecte modul de reprezentare a Statelor membre in cadrul Comitetului.

(3) Membrii Comitetului trebuie sa faca parte din cel putin o comisie si din cel mult doua. Biroul poate prevedea exceptii pentru membrii care apartin unor delegatii nationale ce cuprind un numar de membri mai mic decat numarul de comisii.

Articolul 50

Presedintele si vicepresedintii

(1) Fiecare comisie isi alege, din randul membrilor sai, un presedinte, un prim-vicepresedinte si, daca este cazul, cel mult alti doi vicepresedinti. Acestia sunt alesi pentru un mandat de doi ani si jumatate.

(2) In cazul in care numarul de candidati este identic cu numarul de locuri care trebuie ocupate, acestia pot fi votati prin aclamatii. In caz contrar sau la solicitarea unei sesimi din membrii comisiei, ei sunt alesi prin vot, in conformitate cu dispozitiile articolului 33 alineatele (2)-(4) care reglementeaza procedura de alegere a presedintelui si a prim-vicepresedintelui Comitetului.

(3) Atunci cand un presedinte sau un vicepresedinte al unei comisii inceteaza sa mai faca parte din Comitet sau demisioneaza din postul de presedinte sau de vicepresedinte al unei comisii, locul vacant se ocupa in conformitate cu procedura prevazuta in prezentul articol.

Articolul 51

Functiile comisiilor

(1) Comisiile dezbat politici ale Uniunii, in conformitate cu competentele care le sunt atribuite de Adunarea Plenara, in temeiul articolului 49. Comisiile au sarcina de a asigura elaborarea proiectelor de avize, de rapoarte si de rezolutii, care vor fi ulterior supuse Adunarii Plenare spre adoptare.

(2) Comisiile hotarasc cu privire la elaborarea avizelor in temeiul:

– articolului 41 litera (a);

– articolului 41 litera (b) punctul (i);

– articolului 41 litera (c).

(3) Ele isi elaboreaza proiectul de program de lucru anual in conformitate cu prioritatile politice ale Comitetului si il supun spre adoptare Biroului.

Articolul 52

Convocarea comisiilor si ordinea de zi

(1) Data si ordinea de zi a sedintei unei comisii sunt stabilite de catre presedintele comisiei respective, de comun acord cu prim-vicepresedintele.

(2) Comisia se convoaca de catre presedintele sau. Nota de convocare a unei adunari ordinare, impreuna cu ordinea de zi, trebuie sa ajunga la membri cel tarziu cu patru saptamani inainte de data fixata pentru desfasurarea acesteia.

(3) La cererea scrisa a cel putin o patrime dintre membri, presedintele unei comisii are obligatia de a convoca o sedinta extraordinara a comisiei, care trebuie sa aiba loc in termen de patru saptamani de la data depunerii cererii. Ordinea de zi a unei adunari extraordinare se stabileste de catre membrii care au prezentat cererea. Aceasta se transmite membrilor in acelasi timp cu convocarea.

(4) Toate proiectele de aviz si alte documente spre dezbatere care trebuie traduse trebuie sa ii parvina secretariatului comisiei cu cel putin cinci saptamani inainte de data sedintei. Ele trebuie puse la dispozitia membrilor in format electronic cu cel putin douasprezece zile lucratoare inainte de data sedintei. In cazuri exceptionale, presedintele poate modifica termenele mentionate anterior.

(5) Documentele se trimit secretariatului prin e-mail, in formatul standard adoptat de Birou. Recomandarile politice cuprinse intr-un document nu trebuie sa depaseasca, in total, 10 pagini (15000 de caractere), cu o marja de cel mult 10 %, din motive lingvistice. Totusi, presedintele comisiei poate acorda derogari in cazuri exceptionale, cand tema dezbatuta necesita o examinare mai detaliata.

Articolul 53

Participarea si admiterea publicului

(1) Toti membrii si membrii supleanti care participa la sedinta semneaza o lista de prezenta pentru fiecare zi de sedinta.

(2) Sedintele comisiilor sunt deschise publicului, cu exceptia cazului in care o comisie decide altfel cu privire la o intreaga sedinta sau la un anumit punct de pe ordinea de zi a unei sedinte.

(3) Reprezentanti ai Parlamentului European, ai Consiliului si ai Comisiei, precum si alte persoane pot fi invitati sa participe la deliberarile comisiilor si sa raspunda la intrebarile membrilor.

Articolul 54

Termenele de elaborare a avizelor

(1) Comisiile isi prezinta proiectele de aviz in termenele prevazute de calendarul interinstitutional. Numarul de sedinte prevazute in vederea examinarii unui proiect de aviz este de cel mult doua, prima sedinta de organizare a lucrului neintrand in acest calcul.

(2) In mod exceptional, Biroul poate autoriza sedinte suplimentare pentru examinarea unui proiect de aviz sau poate extinde termenul stabilit pentru prezentarea acestuia.

Articolul 55

Continutul avizelor

(1) Un aviz al Comitetului expune opiniile si recomandarile acestuia cu privire la problema in discutie, precum si, daca este cazul, propuneri concrete de modificare a documentului in dezbatere.

(2) Atunci cand privesc propuneri referitoare la acte legislative in domenii care nu tin de competenta exclusiva a Uniunii, avizele Comitetului se pronunta cu privire la respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii.

Si alte avize ale Comitetului se pot referi, dupa caz, la aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, cand este necesar.

(3) De asemenea, aceste avize trebuie sa abordeze, de fiecare data cand este posibil, impactul preconizat la nivel regional si local din punct de vedere administrativ si financiar.

(4) Atunci cand privesc acte legislative, avizele Comitetului ar trebui sa includa recomandari de amendamente la textul Comisiei Europene supus examinarii.

(5) Daca este cazul, elaborarea expunerii de motive este responsabilitatea raportorului. Aceasta nu se supune la vot. Ea trebuie sa fie totusi in concordanta cu textul avizului, care se supune la vot.

(6) Un proiect de aviz care propune o noua activitate a Comitetului cu implicatii financiare trebuie insotit de o anexa care sa prezinte un calcul estimativ al costurilor activitatii respective. Biroul adopta dispozitiile necesare punerii in aplicare a acestui articol.

Articolul 56

Monitorizarea avizelor Comitetului

In perioada care urmeaza adoptarii unui aviz, raportorul si presedintele comisiei desemnate sa elaboreze proiectul de aviz monitorizeaza, cu sprijinul Secretariatului General, derularea procedurii aflate la originea consultarii Comitetului si intreprind toate actiunile necesare promovarii pozitiei Comitetului exprimate in aviz, luand in considerare calendarul institutional.

Articolul 57

Avize revizuite

(1) In cazul in care comisia competenta considera ca este necesar, poate solicita Biroului autorizatia de a elabora un proiect de aviz revizuit pe aceeasi tema si, in masura posibilului, de catre acelasi raportor, pentru a tine seama si a reactiona la evolutia interinstitutionala a procedurii legislative aferente. In cazul in care stadiul procedurii nu lasa Biroului suficient timp pentru a adopta o decizie, presedintele poate autoriza elaborarea unui aviz revizuit si informeaza Biroul in urmatoarea sedinta a acestuia.

(2) Comisia se reuneste, in masura in care este posibil, pentru dezbaterea si adoptarea proiectului de aviz revizuit, care se transmite sesiunii plenare urmatoare.

(3) In cazul in care stadiul procedurii aflate la originea consultarii Comitetului nu lasa comisiei suficient timp pentru a adopta un proiect de aviz revizuit, presedintele comisiei in cauza il informeaza imediat cu privire la aceasta situatie pe presedintele Comitetului, in vederea recurgerii la procedura de desemnare a unui raportor general, prevazuta la articolul 43.

Articolul 58

Actiunea in justitie pentru incalcarea principiului subsidiaritatii

(1) Presedintele Comitetului sau comisia desemnata pentru elaborarea unui proiect de aviz poate introduce o actiune sau o cerere de interventie in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru incalcarea principiului subsidiaritatii impotriva unui act legislativ pentru a carui adoptare Tratatul privind functionarea Uniunii Europene prevede consultarea Comitetului.

(2) Comisia hotaraste cu majoritatea voturilor exprimate, dupa ce verifica, in prealabil, intrunirea cvorumului prevazut la articolul 64 alineatul (1). Propunerea comisiei este inaintata spre decizie fie Adunarii Plenare, in conformitate cu articolul 13 litera (g), fie Biroului, in cazurile mentionate la articolul 37 litera (j). Comisia isi motiveaza propunerea intr-un raport detaliat, inclusiv in ceea ce priveste, daca este cazul, caracterul urgent al deciziei adoptate pe baza articolului 37 litera (j).

Articolul 59

Nerespectarea consultarii obligatorii a Comitetului

(1) In cazul in care Comitetul nu a fost consultat in cazurile prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, presedintele Comitetului sau o comisie poate propune fie Adunarii Plenare, in conformitate cu articolul 13 litera (g), fie Biroului, in cazurile mentionate la articolul 37 litera (j), introducerea unei actiuni sau a unei cereri de interventie in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(2) Comisia hotaraste cu majoritatea voturilor exprimate, dupa ce verifica, in prealabil, intrunirea cvorumului prevazut la articolul 64 alineatul (1). Comisia isi motiveaza propunerea intr-un raport detaliat, inclusiv in ceea ce priveste, daca este cazul, caracterul urgent al deciziei adoptate pe baza articolului 37 litera (j).

Articolul 60

Raportul privind impactul avizelor

Cel putin o data pe an, Secretariatul General prezinta Adunarii Plenare un raport privind impactul avizelor Comitetului, bazat, in special, pe contributiile care ii sunt comunicate de catre fiecare comisie competenta si pe informatiile colectate de la institutiile implicate.

Articolul 61

Raportorii

(1) In vederea elaborarii unui proiect de aviz, fiecare comisie numeste, la propunerea presedintelui sau, unul sau, in situatii motivate corespunzator, doi raportori din randul membrilor sai sau al membrilor supleanti cu mandate corespunzatoare.

(2) La desemnarea raportorilor, fiecare comisie asigura o repartizare echilibrata a avizelor.

(3) In caz de urgenta, presedintele comisiei poate recurge la o procedura scrisa pentru desemnarea unui raportor. Presedintele ii invita pe membrii comisiei sa ii comunice in scris, in termen de trei zile lucratoare, eventualele obiectii la numirea raportorului propus. In cazul in care exista obiectii, presedintele si prim-vicepresedintele iau o hotarare de comun acord.

(4) In cazul in care presedintele sau unul dintre vicepresedinti este desemnat raportor, el incredinteaza unui alt vicepresedinte sau, in lipsa acestuia, celui mai in varsta dintre membrii prezenti conducerea sedintei in cadrul careia se examineaza proiectul de aviz respectiv.

(5) Atunci cand un raportor isi pierde calitatea de membru sau de membru supleant al Comitetului, se desemneaza un alt raportor din acelasi grup politic in cadrul comisiei respective, daca este cazul prin utilizarea procedurii prevazute la alineatul (3).

Articolul 62

Grupurile de lucru ale comisiilor

(1) In cazuri bine intemeiate, comisiile pot institui, cu aprobarea Biroului, grupuri de lucru. Acestea pot cuprinde si membri ai altor comisii.

(2) Un membru al unui grup de lucru care nu poate participa la o sedinta poate fi inlocuit de un membru sau un membru supleant din grupul sau politic, care figureaza pe lista inlocuitorilor acestui grup de lucru. In cazul in care pe lista nu exista niciun inlocuitor disponibil, membrul respectiv poate fi inlocuit de orice membru sau membru supleant din grupul sau politic.

(3) Fiecare grup de lucru poate numi, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.

(4) Grupurile de lucru pot adopta concluzii pe care le raporteaza comisiilor lor.

Articolul 63

Expertii raportorilor

(1) Fiecare raportor poate solicita sa fie asistat de un expert.

(2) Expertii raportorului si expertii invitati de comisie au dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare si sedere.

(3) Expertii nu reprezinta Comitetul si nu se exprima in numele acestuia.

Articolul 64

Cvorumul

(1) Cvorumul unei comisii este intrunit atunci cand mai mult de jumatate din membrii sai sunt prezenti.

(2) Cvorumul se verifica la solicitarea unui membru si cu conditia ca cel putin zece membri sa voteze in favoarea acestei solicitari. In cazul in care nu a fost solicitata verificarea intrunirii cvorumului, toate voturile se considera valabile, indiferent de numarul de membri prezenti. Presedintele poate hotari intreruperea sedintei comisiei pentru cel mult zece minute inainte de a trece la verificarea intrunirii cvorumului. Membrii care au solicitat verificarea cvorumului sunt inclusi in numaratoarea celor prezenti, chiar daca nu se mai afla in sala. In cazul in care numarul membrilor prezenti este mai mic de zece, presedintele poate constata ca nu a fost intrunit cvorumul.

(3) Daca se constata ca nu a fost intrunit cvorumul, comisia poate examina punctele ramase pe ordinea de zi care nu necesita votare si amana pentru sedinta urmatoare deliberarile si votul asupra celorlalte puncte ramase de pe ordinea de zi. Toate deciziile sau voturile obtinute in sedinta inainte de verificarea cvorumului raman valabile.

Articolul 65

Votul

Deciziile sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate. Se aplica dispozitiile articolului 22 alineatul (2).

Articolul 66

Amendamentele

(1) Amendamentele trebuie depuse cu cel putin noua zile lucratoare inainte de ziua stabilita pentru sedinta, pana cel tarziu la ora 15.00. In cazuri exceptionale, acest termen poate fi modificat de catre presedinte.

In comisie, nu pot fi depuse amendamente decat de catre membri sau membri supleanti cu mandate corespunzatoare care fac parte din acea comisie, in conditiile prevazute de articolul 5 alineatul (2), precum si, strict in ceea ce priveste propriul aviz, de catre orice membru supleant fara mandat care este numit raportor.

Dreptul de a depune amendamente pentru o sedinta de comisie nu poate fi exercitat in mod exclusiv decat de catre un membru sau membru supleant mandatat corespunzator care face parte din acea comisie. Amendamentele valabil depuse inainte de pierderea calitatii de membru sau de membru supleant al Comitetului sau inainte de acordarea sau retragerea unei delegatii de vot raman valabile.

Amendamentele se traduc cu prioritate si se comunica raportorului, pentru a-i permite acestuia sa transmita amendamentele raportorului Secretariatului General cu cel putin trei zile lucratoare inainte de sedinta. Aceste amendamente ale raportorului trebuie sa se refere in mod explicit la unul sau mai multe dintre amendamentele mentionate in primul paragraf, trebuie sa poata fi consultate in format electronic de indata ce au fost traduse si trebuie sa fie distribuite pe hartie cel tarziu la deschiderea sedintei.

Dispozitiile articolului 24 alineatele (1)-(6) se aplica mutatis mutandis.

(2) Votarea amendamentelor urmeaza ordinea paragrafelor din proiectul de aviz dezbatut.

(3) Votul final se refera la text in ansamblul sau, astfel cum a fost eventual modificat. Daca un aviz nu obtine majoritatea voturilor exprimate, comisia decide:

– fie retransmiterea proiectului de aviz, astfel cum a fost eventual modificat, spre dezbatere si adoptare, in conformitate cu dispozitiile articolului 54;

– fie numirea unui alt raportor si astfel relansarea unei noi proceduri de elaborare a unui aviz;

– fie renuntarea la elaborarea avizului.

(4) Odata adoptat in comisie, avizul se transmite de catre presedintele comisiei presedintelui Comitetului Regiunilor.

Articolul 67

Decizia de a nu elabora un aviz

(1) In cazul in care comisia competenta estimeaza ca sesizarea care ii este adresata in conformitate cu articolul 41 litera (a) nu prezinta interes local sau regional ori importanta politica, ea poate hotari sa nu elaboreze un aviz pe subiectul respectiv. Secretarul general informeaza institutiile europene relevante cu privire la aceasta decizie.

(2) In cazul in care considera ca sesizarea care ii este adresata in conformitate cu articolul 41 litera (a) este importanta, dar, avand in vedere anumite prioritati si/sau dat fiind ca, in trecutul apropiat, s-au adoptat deja avize relevante pe aceeasi tema si nu se considera necesar un nou aviz, comisia competenta poate decide sa nu elaboreze un aviz. In acest caz, Comitetul poate raspunde institutiilor Uniunii Europene printr-o scrisoare de renuntare motivata, semnata de presedintele Comitetului. Scrisoarea va fi elaborata de presedintele comisiei competente, cu consultarea raportorilor avizelor anterioare pe aceeasi tema.

Articolul 68

Procedura scrisa

(1) In situatii exceptionale, presedintele unei comisii poate recurge la o procedura scrisa pentru adoptarea unei decizii care priveste functionarea comisiei sale.

(2) Presedintele le adreseaza membrilor propunerea spre decizie si ii invita sa ii comunice in scris, in termen de trei zile lucratoare, eventualele obiectii.

(3) Decizia este considerata adoptata, cu exceptia cazului in care sunt formulate obiectii de catre cel putin sase membri.

Articolul 69

Dispozitii aplicabile comisiilor

Articolul 11, articolul 12 alineatul (2), articolul 17 alineatele (1)-(3) si articolul 20 se aplica, mutatis mutandis, si comisiilor.

CAPITOLUL 6

Administratia Comitetului

Articolul 70

Secretariatul General

(1) Comitetul este asistat de un Secretariat General.

(2) Secretariatul General este condus de un secretar general.

(3) Biroul, la propunerea secretarului general, stabileste organizarea Secretariatului General in asa fel incat acesta sa fie in masura sa asigure functionarea Comitetului si a organelor sale si sa le ofere asistenta membrilor Comitetului in exercitarea mandatului lor. In cadrul procesului de organizare, se stabilesc serviciile pe care Secretariatul General trebuie sa le furnizeze membrilor, delegatiilor nationale, grupurilor politice si membrilor neafiliati.

(4) Secretariatul General redacteaza procesele-verbale ale sedintelor organelor Comitetului.

Articolul 71

Secretarul general

(1) Secretarul general are sarcina de a asigura punerea in aplicare a deciziilor Biroului sau ale presedintelui, in conformitate cu prezentul Regulament de procedura si cu respectarea cadrului juridic in vigoare. Secretarul general participa cu vot consultativ la reuniunile Biroului, pentru care redacteaza procesele-verbale.

(2) Secretarul general isi exercita atributiile sub autoritatea presedintelui, care reprezinta Biroul. In fiecare an, secretarul general pune la dispozitia Biroului un raport anual de activitate, care reflecta exercitarea atributiilor sale de ordonator de credite delegat si prezinta un rezumat al acestui raport pentru eventuale discutii.

Articolul 72

Angajarea secretarului general

(1) Biroul angajeaza secretarul general prin decizie cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate si dupa verificarea intrunirii cvorumului mentionat la articolul 38 alineatul (2) prima teza.

(2) Secretarul general este angajat pe o perioada de cinci ani. Conditiile specifice ale contractului sau de munca sunt stabilite de Birou, in conformitate cu dispozitiile articolului 2 si cu dispozitiile corespunzatoare din Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene.

Mandatul secretarului general poate fi reinnoit o singura data, pentru o perioada de maximum cinci ani.

In cazul in care secretarul general este absent sau se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, functia acestuia este exercitata de catre un director desemnat de Birou.

(3) In ceea ce il priveste pe secretarul general, competentele acordate autoritatii abilitate sa incheie contracte de munca in conformitate cu dispozitiile Regimului aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene sunt exercitate de catre Birou.

Articolul 73

Statutul functionarilor si Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene

(1) Competentele acordate, prin Statutul functionarilor Uniunii Europene, autoritatilor imputernicite sa faca numiri sunt exercitate:

– in ceea ce ii priveste pe functionarii cu grade de la 5 la 12 din grupa de functii AD si pe functionarii din grupa de functii AST, de catre secretarul general;

– in ceea ce ii priveste pe ceilalti functionari, de catre Birou, la propunerea secretarului general.

(2) Competentele acordate prin Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene autoritatii abilitate sa incheie contracte de munca se exercita:

– in ceea ce ii priveste pe agentii temporari cu grade de la 5 la 12 din grupa de functii AD si pe agentii temporari din grupa de functii AST, de catre secretarul general;

– in ceea ce ii priveste pe ceilalti agenti temporari, de catre Birou, la propunerea secretarului general;

– pentru agentii temporari de la cabinetul presedintelui sau al prim-vicepresedintelui:

– pentru gradele de la 5 la 12 din grupa de functii AD si pentru gradele din grupa de functii AST, de catre secretarul general, la propunerea presedintelui;

– pentru alte grade din grupa de functii AD, de catre Birou, la propunerea presedintelui.

Agentii temporari angajati la cabinetul presedintelui sau al prim-vicepresedintelui sunt angajati pana la sfarsitul mandatului presedintelui sau al prim-vicepresedintelui;

– in ceea ce ii priveste pe agentii contractuali, consilierii speciali si agentii locali, de catre secretarul general, in conditiile stabilite prin Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene.

(3) Biroul si secretarul general pot delega atributiile care le sunt conferite in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.

Actele de delegare stabilesc sfera atributiilor conferite, limitele acestora si perioada de valabilitate, precum si daca beneficiarii acestei delegari pot subdelega la randul lor din atributii.

Articolul 74

Sedinta cu usile inchise

Biroul se intruneste in sedinta cu usile inchise atunci cand adopta decizii in conformitate cu dispozitiile articolelor 72 si 73.

Articolul 75

Bugetul

(1) Comisia pentru afaceri financiare si administrative prezinta Biroului anteproiectul de estimare a veniturilor si cheltuielilor Comitetului pentru exercitiul financiar urmator. Biroul supune proiectul de estimare a veniturilor si cheltuielilor Adunarii Plenare spre adoptare.

Presedintele, dupa consultarea Conferintei presedintilor, transmite Biroului orientarile strategice generale, care sunt prezentate Comisiei pentru afaceri financiare si administrative in vederea elaborarii bugetului pentru anul n + 2.

(2) Adunarea Plenara adopta proiectul de estimare a veniturilor si cheltuielilor Comitetului si il transmite Comisiei, Consiliului si Parlamentului European, in timp util pentru a asigura respectarea termenelor impuse de dispozitiile bugetare.

(3) Presedintele Comitetului, dupa consultarea Comisiei pentru afaceri financiare si administrative, initiaza sau dispune initierea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele financiare interne adoptate de Birou. Presedintele indeplineste aceste atributii in conformitate cu dispozitiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene.

TITLUL III

DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL 1

Cooperarea, transmiterea si publicarea

Articolul 76

Acorduri de cooperare

Biroul poate incheia, la propunerea secretarului general, acorduri de cooperare menite sa faciliteze exercitarea competentelor Comitetului in legatura cu punerea in aplicare a tratatelor sau in vederea imbunatatirii activitatii sale de cooperare politica.

Articolul 77

Transmiterea si publicarea avizelor si rezolutiilor

(1) Avizele Comitetului, precum si toate comunicarile referitoare la aplicarea unei proceduri simplificate in conformitate cu articolul 27 sau la decizia de a nu elabora un aviz in conformitate cu articolul 67 se adreseaza Consiliului, Comisiei sau Parlamentului European. Acestea se transmit de catre presedinte, la fel ca si rezolutiile.

(2) Avizele si rezolutiile se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CAPITOLUL 2

Publicitatea, transparenta si declaratia privind interesele financiare ale membrilor

Articolul 78

Accesul publicului la documente

(1) Orice cetatean al Uniunii si orice persoana fizica sau juridica rezidenta sau avand sediul social intr-un stat membru au drept de acces la documentele Comitetului, in conformitate cu dispozitiile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, sub rezerva principiilor, conditiilor si limitelor definite prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului si in conformitate cu normele stabilite de Biroul Comitetului. Accesul la documentele Comitetului se acorda, in masura posibilului, in acelasi mod si altor persoane fizice sau juridice.

(2) Comitetul creeaza un registru al documentelor sale. In acest sens, Biroul adopta normele interne de reglementare a accesului si stabileste lista documentelor accesibile in mod direct.

Articolul 79

Declaratia privind interesele financiare ale membrilor

La inceputul mandatului lor in cadrul Comitetului, membrii completeaza o declaratie privind interesele lor financiare pe baza modelului adoptat de Birou, pe care o actualizeaza si care este accesibila publicului.

CAPITOLUL 3

Utilizarea limbilor

Articolul 80

Regimul lingvistic al serviciilor de interpretare

In masura posibilului, se asigura mijloacele care sa faciliteze aplicarea urmatoarelor principii privind regimul lingvistic al serviciilor de interpretare.

(a) Dezbaterile Comitetului sunt accesibile in toate limbile oficiale, cu exceptia cazului in care Biroul decide altfel.

(b) Toti membrii au dreptul de a se exprima la sesiunea plenara in limba oficiala in care doresc. Orice interventie intr-una dintre limbile oficiale se traduce simultan in toate celelalte limbi oficiale, precum si in orice alta limba pe care Biroul o considera necesara. Prezentul alineat se aplica si limbilor carora li s-a recunoscut aceasta posibilitate, in conformitate cu acordurile administrative incheiate de Comitet cu diverse state membre.

(c) La sedintele Biroului, comisiilor si grupurilor de lucru, se asigura interpretare in si din limbile utilizate de membrii care au confirmat participarea la sedinta respectiva.

CAPITOLUL 4

Observatorii

Articolul 81

Observatorii

(1) Dupa semnarea unui tratat de aderare a unui stat la Uniunea Europeana, presedintele, dupa obtinerea acordului Biroului, poate invita guvernul statului aderent sa numeasca un numar de observatori egal cu numarul de locuri care urmeaza a fi alocate statului respectiv in cadrul Comitetului.

(2) Acesti observatori participa la toate lucrarile Comitetului sau la o parte a acestora, pana la intrarea in vigoare a tratatului de aderare, si au dreptul sa ia cuvantul in organele Comitetului.

Ei nu au dreptul sa voteze sau sa candideze la alegerile pentru functiile din Comitet. Participarea lor nu are efecte juridice asupra lucrarilor Comitetului.

(3) Ei vor fi asimilati unui membru in ceea ce priveste utilizarea infrastructurilor Comitetului si rambursarea cheltuielilor ocazionate de activitatile lor in calitate de observatori, in limitele resurselor financiare prevazute in acest scop in rubrica bugetara corespunzatoare.

CAPITOLUL 5

Dispozitii privind regulamentul de procedura

Articolul 82

Revizuirea regulamentului de procedura

(1) Adunarea Plenara decide, cu votul majoritatii membrilor sai, daca este necesara revizuirea prezentului regulament de procedura, fie partial, fie in ansamblul sau.

(2) Aceasta insarcineaza o comisie ad hoc cu elaborarea unui raport si a unui proiect de text pe baza carora initiaza adoptarea noilor dispozitii, prin votul majoritatii membrilor. Noile dispozitii intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 83

Instructiunile Biroului

Biroul poate stabili prin instructiuni normele de aplicare a dispozitiilor prezentului regulament de procedura, cu respectarea acestuia.

Articolul 84

Intrarea in vigoare a Regulamentului de procedura

Prezentul Regulament de procedura intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close