Republicare oficiala. Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

In M. Of. nr. 238 din  3 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009, iar ulterior a mai fost modificata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare şi de intrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

(2) Funcţia de control a Curţii de Conturi se realizeaza prin proceduri de audit public extern prevazute in standardele proprii de audit, elaborate in conformitate cu standardele de audit internaţionale general acceptate.

(3) Curtea de Conturi işi desfaşoara activitatea in mod autonom, in conformitate cu dispoziţiile prevazute in Constituţie şi in prezenta lege, şi reprezinta Romania in calitatea sa de instituţie suprema de audit in organizaţiile internaţionale ale acestor instituţii.

(4) Litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţioneaza de instanţele judecatoreşti specializate.

(5) In unitaţile administrativ-teritoriale, funcţiile Curţii de Conturi se exercita prin camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri fara personalitate juridica.

(6) Sediul Curţii de Conturi este in municipiul Bucureşti, iar sediile camerelor de conturi sunt in oraşele reşedinţa de judeţ şi in municipiul Bucureşti.

ART. 2

In inţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:

a) control – activitatea prin care se verifica şi se urmareşte modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice;

b) audit public extern – activitatea de audit desfaşurata de Curtea de Conturi care cuprinde, in principal, auditul financiar şi auditul performanţei;

c) audit financiar – activitatea prin care se urmareşte daca situaţiile financiare sunt complete, reale şi conforme cu legile şi reglementarile in vigoare, furnizandu-se in acest sens o opinie;

d) audit al performanţei – evaluarea independenta a modului in care o entitate, un program, o activitate sau o operaţiune funcţioneaza din punctele de vedere ale eficienţei, economicitaţii şi eficacitaţii;

e) auditor public extern – persoana angajata in cadrul Curţii de Conturi, care desfaşoara activitaţi specifice de audit extern in sectorul public;

f) eficacitate – gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitaţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activitaţii respective;

g) eficienţa – maximizarea rezultatelor unei activitaţi in relaţie cu resursele utilizate;

h) economicitate – minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitaţi, cu menţinerea calitaţii corespunzatoare a acestor rezultate;

i) standarde de audit – setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza carora auditorul public determina ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare, care sa permita atingerea obiectivului fixat;

j) entitate auditata – autoritatea publica, compania/societatea naţionala, regia autonoma, societatea reglementata de Legea societaţilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala deţine, singur sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;

k) opinie de audit – concluzia auditorului care se exprima in scris asupra situaţiilor financiare şi/sau a programului sau activitaţii auditate, in legatura cu realitatea, fidelitatea şi conformitatea acestora, cu reglementarile aplicabile domeniului;

l) fonduri publice – sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, dupa caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale caror rambursare, dobanzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritaţile administraţiei publice locale, imprumuturi interne contractate de autoritaţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;

m) autoritate publica – denumire generica ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autoritaţi publice, autoritaţile administrative autonome, autoritaţi ale administraţiei publice locale şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finanţare;

n) legalitate – caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii acesteia;

o) ordonator de credite – persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispuna şi sa aprobe acţiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;

p) patrimoniu public – totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, ale unitaţilor administrativ-teritoriale sau ale entitaţilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unitaţilor administrativ-teritoriale se refera exclusiv la bunurile din sectorul public;

q) regularitate – caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte;

r) Organizaţia Internaţionala a Instituţiilor Supreme de Audit – INTOSAI – cuprinde instituţiile supreme de audit din statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, care emite standarde de audit, metodologii şi asigura instruirea in domeniul auditului public.

ART. 3

(1) Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de activitate.

(2) Controalele Curţii de Conturi se iniţiaza din oficiu şi nu pot fi oprite decat de Parlament şi numai in cazul depaşirii competenţelor stabilite prin lege.

(3) Hotararile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, prin care se cere Curţii de Conturi efectuarea unor controale, in limitele competenţelor sale, sunt obligatorii. Nicio alta autoritate publica nu o mai poate obliga.

ART. 4

(1) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzand şi neregulile constatate.

(2) La cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de gestionare a resurselor publice şi raporteaza cele constatate.

(3) Ori de cate ori considera necesar, Curtea de Conturi inainteaza Parlamentului şi, prin camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, consiliilor locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, rapoarte in domeniile in care este competenta.

(4) Raportul anual al Curţii de Conturi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

ART. 5

(1) Curtea de Conturi are acces neingradit la acte, documente, informaţii, necesare exercitarii atribuţiilor sale.

(2) Entitaţile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate sa-i transmita actele, documentele, informaţiile solicitate, la termenele şi in structura stabilite de Curtea de Conturi, şi sa-i asigure accesul in sediile acestora.

(3) La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice deţinatoare de acte sau documente sunt obligate sa le puna la dispoziţia acestora.

(4) Entitaţile auditate sunt obligate sa sprijine activitatea auditorilor publici, in cazul efectuarii misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spaţii de lucru adecvate şi a accesului logistic corespunzator.

(5) Entitaţile auditate poarta intreaga raspundere pentru acţiunile lor şi nu pot fi absolvite de aceasta raspundere prin invocarea rapoartelor Curţii de Conturi.

(6) Autoritaţile publice cu atribuţii de control financiar, control fiscal, precum şi de control sau de supraveghere prudenţiala in alte domenii au obligaţia sa efectueze cu prioritate verificari specifice, la solicitarea Curţii de Conturi.

(7) Daca, in exercitarea funcţiilor sale, Curtea de Conturi ia cunoştinţa de informaţii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul acestora şi sa le faca cunoscute numai autoritaţilor indreptaţite.

ART. 6

Curtea de Conturi işi intocmeşte şi aproba bugetul propriu, pe care il transmite Guvernului, in vederea includerii acestuia in proiectul bugetului de stat supus aprobarii Parlamentului.

ART. 7

(1) Curtea de Conturi poate sa participe la activitatea organismelor internaţionale de specialitate şi sa devina membru al acestora.

(2) Curtea de Conturi poate colabora cu organismele internaţionale de profil şi poate exercita, in numele lor, controlul asupra gestionarii fondurilor puse la dispoziţia Romaniei, daca prin tratate, convenţii sau alte inţelegeri internaţionale se stabileşte aceasta competenţa.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi

 

ART. 8

(1) Plenul Curţii de Conturi se compune din 18 membri, numiţi, in condiţiile prezentei legi, de Parlament, care sunt consilieri de conturi.

(2) In structura Curţii de Conturi se cuprind departamente, camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti şi un secretariat general.

ART. 9

(1) Conducerea Curţii de Conturi se exercita de plenul Curţii de Conturi. Conducerea executiva a Curţii de Conturi se exercita de catre preşedinte, ajutat de doi vicepreşedinţi, care sunt consilieri de conturi.

(2) La şedinţele plenului Curţii de Conturi pot participa secretarul general, precum şi, in calitate de invitaţi, specialişti cu inalta pregatire in diferite domenii de activitate ce intra in competenţa Curţii.

(3) Preşedintele Curţii de Conturi conduce şedinţele plenului. In lipsa preşedintelui, un vicepreşedinte va prezida şedinţele.

(4) Preşedintele Curţii de Conturi şi ceilalţi membri ai acesteia sunt independenţi in exercitarea atribuţiilor şi in luarea deciziilor şi respecta principiile conducerii colective, publicitaţii şi transparenţei.

ART. 10

(1) Departamentele sunt conduse de cate un consilier de conturi, care indeplineşte şi funcţia de şef de departament, numit de plenul Curţii.

(2) In cadrul departamentelor pot fi organizate direcţii, servicii, birouri şi compartimente de specialitate.

(3) Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de catre un director şi un director adjunct. In structura camerelor de conturi judeţene pot funcţiona servicii şi birouri.

(4) Structura organizatorica a Curţii de Conturi, statul de funcţii, numarul de posturi de conducere şi de execuţie, domeniile de activitate şi atribuţiile departamentelor, ale secretariatului general, precum şi ale celorlalte structuri se stabilesc de plenul Curţii de Conturi.

(5) Personalul de control financiar incadrat la Curtea de Conturi dobandeşte calitatea de auditor public extern. Pe aceasta funcţie pot fi incadrate persoane cu studii superioare economice, juridice şi de alta specialitate, necesare desfaşurarii activitaţii Curţii de Conturi.

ART. 11

(1) Coordonarea activitaţilor desfaşurate in cadrul departamentelor şi al camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizeaza de catre consilierii de conturi şi directorii camerelor de conturi, in condiţiile normelor şi procedurilor stabilite de plenul Curţii de Conturi.

(2) Organizarea şi desfaşurarea activitaţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activitaţi se efectueaza potrivit regulamentului aprobat de plenul Curţii de Conturi, in temeiul prezentei legi.

(3) Regulamentul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.*)

————

*) A se vedea Hotararea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfaşurarea activitaţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activitaţi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 12

In vederea indeplinirii unor obligaţii in domeniul auditului extern, ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizata şi funcţioneaza Autoritatea de Audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele PHARE, ISPA şi SAPARD, pentru fondurile structurale şi de coeziune, pentru Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum şi pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada postaderare, denumita in continuare Autoritatea de Audit, care are atribuţii şi proceduri de lucru proprii.

ART. 13

(1) Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operaţional faţa de Curtea de Conturi şi faţa de celelalte autoritaţi responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul in municipiul Bucureşti. In teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate in judeţele in care işi desfaşoara activitatea agenţii, autoritaţi de management şi/sau organismele intermediare care gestioneaza fondurile comunitare.

(2) Autoritatea de Audit este singura autoritate naţionala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislaţia comunitara şi naţionala, asupra fondurilor prevazute la art. 12.

(3) Autoritatea de Audit poate efectua audit public extern şi asupra altor categorii de fonduri decat cele prevazute la art. 12, urmand ca reglementarile care vizeaza fondurile respective sa prevada şi asigurarea resurselor necesare acestei activitaţi.

ART. 14

(1) In conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale, cu standardele de audit acceptate pe plan internaţional, Autoritatea de Audit efectueaza audit de sistem şi audit al operaţiunilor.

(2) Principalele atribuţii ale Autoritaţii de Audit sunt urmatoarele:

a) evaluarea conformitaţii sistemelor de management şi control pentru programele operaţionale cofinanţate prin instrumentele structurale şi prin Fondul European pentru Pescuit, cu prevederile legale comunitare;

b) verificarea, pe baza de eşantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritaţile responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor prevazute la art. 12;

c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management şi control ale autoritaţilor responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor prevazute la art. 12, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operaţiunilor cu reglementarile comunitare;

d) verificarea existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţional;

e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agenţiilor de plaţi, precum şi pentru contul Euro SAPARD, in ceea ce priveşte integralitatea, acurateţea şi veridicitatea acestor conturi;

f) emiterea opiniei asupra declaraţiei de asigurare, emisa de agenţiile de plaţi pentru agricultura şi dezvoltare rurala;

g) emiterea declaraţiilor de inchidere, insoţite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau masura, finanţate din fondurile prevazute la art. 12, dupa caz;

h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritaţilor responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii şi dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica şi financiara a acestora;

i) urmarirea modului de implementare de entitaţile auditate a recomandarilor formulate ca urmare a acţiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.

(3) Pentru fondurile comunitare nerambursabile, destinate susţinerii agriculturii şi dezvoltarii rurale, Autoritatea de Audit indeplineşte rolul de organism de certificare.

(4) Pentru realizarea atribuţiilor ce ii revin, Autoritatea de Audit poate incheia acorduri cu structurile responsabile pentru managementul fondurilor prevazute la art. 12.

(5) Autoritatea de Audit raporteaza Comisiei Europene asupra modului de utilizare a fondurilor comunitare nerambursabile prevazute la art. 12, iar principalele constatari şi recomandari rezultate in urma auditurilor efectuate sunt incluse in raportul public anual al Curţii de Conturi.

(6) Autoritatea de Audit are acces neingradit la acte, documente şi informaţii necesare exercitarii atribuţiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice deţinatoare.

(7) Autoritatea de Audit poate incheia contracte cu societaţi specializate sau cu experţi autorizaţi pentru realizarea unor activitaţi, in vederea indeplinirii atribuţiilor sale.

ART. 15

(1) Autoritatea de Audit este condusa de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceştia au fost numiţi. Mandatul nu poate fi reinnoit.

(2) Pentru organizarea şi funcţionarea structurilor centrale şi regionale pe care le coordoneaza, preşedintele Autoritaţii de Audit emite decizii şi instrucţiuni.

(3) Atribuţiile preşedintelui Autoritaţii de Audit sunt, in principal, urmatoarele:

a) aproba rapoartele de audit şi semneaza opiniile de audit privind evaluarea conformitaţii sistemelor de management şi control cu prevederile legale comunitare, pentru programele operaţionale cofinanţate prin instrumentele structurale şi prin Fondul European pentru Pescuit;

b) aproba rapoartele de audit şi semneaza opiniile de audit de operaţiuni, ca urmare a verificarii cheltuielilor declarate de autoritaţile responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor prevazute la art. 12;

c) aproba rapoartele anuale privind compatibilitatea sistemelor de management şi control ale autoritaţilor responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor prevazute la art. 12, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operaţiunilor cu reglementarile comunitare;

d) aproba rapoartele de verificare a existenţei şi corectitudinii elementului de cofinanţare naţionala;

e) semneaza certificatele de audit privind conturile anuale ale agenţiilor de plaţi, precum şi pentru contul Euro SAPARD, in ceea ce priveşte integralitatea, acurateţea şi veridicitatea acestor conturi;

f) semneaza opiniile asupra declaraţiilor de asigurare, emise de agenţiile de plaţi pentru agricultura şi dezvoltare rurala;

g) semneaza declaraţiile de inchidere şi aproba rapoartele de audit, pentru fiecare program sau masura, finanţate din fondurile prevazute la art. 12, dupa caz;

h) reprezinta Autoritatea de Audit şi asigura relaţiile acesteia cu instituţiile şi autoritaţile publice naţionale şi comunitare, precum şi cu organismele naţionale şi internaţionale de profil;

i) aproba deplasarea personalului Autoritaţii de Audit pentru indeplinirea atribuţiilor acesteia, inclusiv participarea la diverse reuniuni şi grupuri ale auditorilor din ţara sau strainatate, specifice domeniului gestionarii şi controlului fondurilor prevazute la art. 12;

j) aproba regulile de procedura ale Autoritaţii de Audit privind activitatea specifica a acesteia in ceea ce priveşte auditul fondurilor prevazute la art. 12;

k) aproba manualele şi strategiile de audit necesare indeplinirii cerinţelor specifice Autoritaţii de Audit, prevazute in regulamentele comunitare;

l) aproba şi transmite, dupa caz, serviciilor Comisiei Europene programele anuale de activitate a Autoritaţii de Audit;

m) avizeaza regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Autoritaţii de Audit, pe care il supune aprobarii plenului Curţii de Conturi;

n) avizeaza structura organizatorica şi statul de funcţii ale Autoritaţii de Audit, numirea directorilor, a directorilor adjuncţi, a şefilor de serviciu şi le prezinta plenului Curţii de Conturi, in vederea aprobarii;

o) aproba criteriile de promovare a personalului Autoritaţii de Audit şi stabileşte atribuţiile acestuia, specifice auditului fondurilor europene, prin fişa postului;

p) aproba criteriile specifice pentru ocuparea posturilor necesare exercitarii auditului fondurilor europene şi scoaterea la concurs a posturilor vacante ale Autoritaţii de Audit;

q) informeaza, semestrial şi ori de cate ori considera necesar, plenul Curţii de Conturi asupra principalelor constatari rezultate din acţiunile de audit desfaşurate şi asupra masurilor luate in concordanţa cu reglementarile comunitare;

r) prezinta plenului Curţii de Conturi sinteza constatarilor şi a rezultatelor activitaţii de audit asupra fondurilor europene, in vederea includerii in raportul public anual ce se inainteaza Parlamentului;

s) indeplineşte alte atribuţii, stabilite in condiţiile legii.

(4) Exercitarea unora dintre atribuţiile prevazute la alin. (3) poate fi delegata vicepreşedinţilor Autoritaţii de Audit.

(5) Fondurile necesare indeplinirii atribuţiilor Autoritaţii de Audit se asigura de la bugetul de stat şi sunt reflectate distinct in bugetul Curţii de Conturi.

ART. 16

(1) Structura organizatorica, numarul de personal şi statul de funcţii ale Autoritaţii de Audit se aproba de plenul Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autoritaţii de Audit. Coordonarea şi atribuţiile structurilor centrale şi regionale din aparatul propriu al Autoritaţii de Audit şi ale personalului de la nivel central şi regional se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autoritaţii de Audit, care este parte integranta a regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.

(2) In scopul realizarii atribuţiilor sale, Autoritatea de Audit poate angaja şi personal de alta specialitate decat cea economica.

ART. 17

(1) Salarizarea personalului din cadrul Autoritaţii de Audit se face in conformitate cu legislaţia privind salarizarea personalului din cadrul Curţii de Conturi şi cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Autoritaţii de Audit au dreptul la o indemnizaţie de conducere care, impreuna cu indemnizaţia de baza, nu poate depaşi salariul lunar maxim ce se acorda personalului de specialitate din cadrul Autoritaţii de Audit.

ART. 18

Fondurile necesare pentru desfaşurarea activitaţii Autoritaţii de Audit se asigura de la bugetul de stat şi vor fi incluse in bugetul de cheltuieli al Curţii de Conturi.

ART. 19

Pentru desfaşurarea activitaţii Autoritaţii de Audit, Guvernul şi Curtea de Conturi au obligaţia sa asigure condiţiile necesare angajarii şi pregatirii profesionale a personalului, spaţiile de lucru, dotarile şi logistica aferente.

ART. 20

(1) Secretariatul general al Curţii de Conturi este condus de un secretar general.

(2) Structura organizatorica a Secretariatului general şi atribuţiile compartimentelor din cadrul acestuia se stabilesc de plenul Curţii de Conturi.

 

CAPITOLUL III

Competenţa şi atribuţiile Curţii de Conturi

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

ART. 21

(1) Curtea de Conturi exercita funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de intrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizand Parlamentului şi, respectiv, unitaţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitaţii, regularitaţii, economicitaţii, eficienţei şi eficacitaţii.

(2) Curtea de Conturi poate exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricaror fonduri publice.

(3) Activitatea de audit extern exercitata de Curtea de Conturi se desfaşoara cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internaţionale general acceptate.

(4) Prin constatarile şi recomandarile sale, auditul performanţei urmareşte diminuarea costurilor, sporirea eficienţei utilizarii resurselor şi indeplinirea obiectivelor propuse.

ART. 22

In cadrul competenţelor prevazute la art. 21, Curtea de Conturi işi desfaşoara atribuţiile specifice asupra urmatoarelor domenii:

a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat şi ale bugetelor unitaţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor intre aceste bugete;

b) constituirea şi utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;

c) formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe;

d) utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitaţilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de catre autoritaţile administrative autonome şi de catre instituţiile publice infiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;

f) situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unitaţilor administrativ-teritoriale de catre instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societaţile naţionale, precum şi concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;

g) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, imbunataţirea calitaţii condiţiilor de viaţa şi de munca;

h) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii.

ART. 23

In cadrul competenţelor prevazute la art. 21, Curtea de Conturi işi desfaşoara activitaţile specifice asupra urmatoarelor categorii de entitaţi publice:

a) statul şi unitaţile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile şi instituţiile lor publice, autonome sau neautonome;

b) Banca Naţionala a Romaniei;

c) regiile autonome;

d) societaţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, la care statul, unitaţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau regiile autonome deţin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;

e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in condiţiile in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.

ART. 24

Curtea de Conturi poate hotari desfaşurarea activitaţilor stabilite de lege şi la alte persoane decat cele prevazute la art. 23, care:

a) beneficiaza de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitaţilor administrativ-teritoriale, a altor instituţii publice;

b) administreaza, in temeiul unui contract de concesiune sau de inchiriere, bunuri aparţinand domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale;

c) administreaza şi/sau utilizeaza fonduri publice, in sensul prezentei legi, verificarile urmand a se efectua numai in legatura cu legalitatea administrarii şi/sau utilizarii acestor fonduri.

ART. 25

(1) Controlul execuţiei bugetelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului se exercita exclusiv de Curtea de Conturi.

(2) Controlul bugetului Curţii de Conturi se exercita de catre o comisie instituita in acest scop de cele doua Camere ale Parlamentului.

(3) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, execuţia bugetului propus in prima sesiune a fiecarui an, cu avizul comisiei prevazute la alin. (2).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Curţii de Conturi

 

ART. 26

Curtea de Conturi efectueaza auditul financiar asupra urmatoarelor conturi de execuţie:

a) contul general anual de execuţie a bugetului de stat;

b) contul anual de execuţie a bugetului asigurarilor sociale de stat;

c) conturile anuale de execuţie a fondurilor speciale;

d) conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, ale municipiului Bucureşti, ale judeţelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor, ale oraşelor şi comunelor;

e) contul anual de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului;

f) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice autonome;

g) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, de la bugetele locale şi de la bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

h) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

i) contul general anual al datoriei publice a statului;

j) conturile anuale de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile;

k) alte conturi de execuţie a unor bugete prevazute de lege.

ART. 27

Curtea de Conturi are competenţa sa stabileasca limitele valorice minime de la care conturile prevazute la art. 26 sunt supuse controlului sau in fiecare exerciţiu bugetar, astfel incat in termenul legal de prescripţie sa se asigure verificarea tuturor conturilor.

ART. 28

(1) Curtea de Conturi efectueaza auditul performanţei utilizarii resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

(2) Curtea de Conturi efectueaza o evaluare independenta asupra economicitaţii, eficienţei şi eficacitaţii cu care o entitate publica, un program, un proiect, un proces sau o activitate utilizeaza resursele publice alocate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.

(3) Auditul performanţei se poate efectua atat la finalul, cat şi pe parcursul desfaşurarii proiectelor, programelor, proceselor sau activitaţilor.

(4) Activitatea de audit al performanţei se desfaşoara in conformitate cu metodologia proprie, adoptata pe baza standardelor de audit INTOSAI şi a celor mai bune practici in domeniu, şi se finalizeaza prin elaborarea unui raport de audit.

(5) Prin constatarile şi recomandarile facute, auditul performanţei trebuie sa conduca la diminuarea costului resurselor sau la sporirea rezultatelor.

ART. 29

(1) Prin verificarile sale la persoanele prevazute la art. 23 şi 24, Curtea de Conturi urmareşte, in principal:

a) exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare, aşa cum sunt stabilite in reglementarile contabile in vigoare;

b) evaluarea sistemelor de management şi control la autoritaţile cu sarcini privind urmarirea obligaţiilor financiare catre bugete sau catre alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;

c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinaţiei stabilite;

d) calitatea gestiunii economico-financiare;

e) economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizarii fondurilor publice.

(2) Curtea de Conturi exercita controlul cu privire la respectarea de catre autoritaţile cu atribuţii in domeniul privatizarii a metodelor şi procedurilor de privatizare, prevazute de lege, precum şi asupra modului in care acestea au asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare. Curtea de Conturi exercita controlul respectarii dispoziţiilor legale privind modul de administrare şi intrebuinţare a resurselor financiare rezultate din acţiunile de privatizare.

(3) Curtea de Conturi poate exercita controlul in cazul prevazut la alin. (2), indiferent de momentul in care s-a desfaşurat procesul de privatizare, prin vanzarea acţiunilor deţinute de stat la societaţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, pana la clarificarea tuturor aspectelor.

ART. 30

Obiectivele controalelor Curţii de Conturi dispuse de Camera Deputaţilor sau de Senat ori dispuse de Curte se stabilesc de acestea prin hotarare şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Certificarea conturilor

 

ART. 31

(1) Curtea de Conturi certifica acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate.

(2) Nicio alta autoritate nu se poate pronunţa asupra datelor inscrise in conturile de execuţie, decat provizoriu.

ART. 32

(1) Curtea de Conturi exercita auditarea la sediu sau la faţa locului.

(2) Auditorii publici externi desemnaţi sa auditeze conturile, precum şi celelalte activitaţi pentru care Curtea de Conturi are competenţa intocmesc rapoarte in care prezinta constatarile şi concluziile, formuleaza recomandari cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate şi işi exprima opinia faţa de acestea, cu respectarea procedurilor proprii, stabilite prin regulamentul aprobat conform prevederilor art. 11 alin. (2).

(3) In cazul in care conturile prezentate nu intrunesc condiţiile care sa faca posibila verificarea lor, auditorii publici externi le restituie titularilor acestora, fixand termen pentru completarea sau refacerea lor, dupa caz. Daca titularii conturilor nu se conformeaza acestei masuri, completarea sau refacerea conturilor se face pe cheltuiala acestora, de catre un expert contabil numit de Curtea de Conturi.

ART. 33

(1) Activitatea de valorificare a rapoartelor de audit se face potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 11 alin. (2).

(2) In situaţia in care se constata regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate şi se comunica entitaţii auditate.

(3) In situaţiile in care se constata existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica conducerii entitaţii publice auditate aceasta stare de fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului şi dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entitaţii auditate.

(4) In situaţiile in care in rapoartele de audit se constata existenţa unor fapte pentru care exista indicii ca au fost savarşite cu incalcarea legii penale, conducatorul departamentului sesizeaza organele in drept pentru asigurarea valorificarii constatarii şi informeaza entitatea auditata.

(5) Atunci cand se constata imposibilitatea intocmirii unui raport de audit, se dispune entitaţii auditate completarea şi/sau refacerea conturilor verificate.

ART. 34

Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de raspundere juridica.

ART. 35

Entitatea auditata poate face obiecţii scrise la constatarile din rapoartele intocmite de auditorii publici externi, in termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiecţiile formulate se depun la sediul instituţiei din care face parte auditorul public extern şi vor fi avute in vedere la valorificarea constatarilor.

ART. 36

Pentru motive intemeiate, in termen de un an de la data la care s-a certificat contul verificat, procedura examinarii contului poate fi redeschisa.

ART. 37

In situaţia in care, in urma verificarilor efectuate pe parcursul execuţiei bugetului la persoanele juridice prevazute la art. 23 şi 24, rezulta fapte prin care au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar, valorificarea constatarilor se face potrivit prevederilor art. 33.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţii de raportare, avizare şi alte competenţe

 

ART. 38

(1) In termen de 6 luni de la primirea conturilor prevazute la art. 26 de la organele competente sa le intocmeasca şi obligate sa i le transmita, Curtea de Conturi elaboreaza Raportul public anual pe care il inainteaza Parlamentului.

(2) Rapoartele anuale referitoare la finanţele publice locale sunt inaintate de catre camerele de conturi judeţene autoritaţilor publice deliberative ale unitaţilor administrativ-teritoriale.

ART. 39

Raportul public anual cuprinde: observaţiile Curţii de Conturi asupra conturilor de execuţie a bugetelor supuse controlului sau; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera Deputaţilor sau de Senat sau efectuate la regii autonome, societaţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu capital integral sau majoritar de stat şi la celelalte persoane juridice supuse controlului Curţii; incalcarile de lege constatate şi masurile de tragere la raspundere luate; alte aspecte pe care Curtea le considera necesare.

ART. 40

Curtea de Conturi poate inainta Parlamentului sau, prin camerele de conturi judeţene, autoritaţilor publice deliberative ale unitaţilor administrativ-teritoriale rapoarte pe domeniile in care este competenta, ori de cate ori considera necesar.

ART. 41

Curtea de Conturi avizeaza:

a) la cererea Senatului sau a Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectele de lege in domeniul finanţelor şi al contabilitaţii publice sau prin aplicarea carora ar rezulta o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetara;

b) infiinţarea de catre Guvern sau ministere a unor organe de specialitate in subordinea lor.

ART. 42

(1) In indeplinirea atribuţiilor pe care i le confera legea, Curtea de Conturi mai are urmatoarele atribuţii:

a) sa evalueze activitatea de control financiar propriu şi de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevazute la art. 23;

b) sa solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspecţie bancara ale Bancii Naţionale a Romaniei, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, in cadrul atribuţiilor lor legale;

c) sa ceara şi sa utilizeze, pentru exercitarea funcţiilor sale de control şi de audit, rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control financiar, fiscal, audit intern şi inspecţie bancara;

d) sa ceara unor instituţii specializate ale statului, ori de cate ori este necesar, sa efectueze verificari de specialitate care sa contribuie la clarificarea unor constatari.

(2) Persoanele juridice supuse controlului Curţii de Conturi sunt obligate sa transmita acesteia, pana la sfarşitul trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind desfaşurarea şi realizarea programului de audit intern.

(3) Curtea de Conturi va dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, in vederea asigurarii complementaritaţii şi a creşterii eficienţei activitaţii de audit.

ART. 43

In baza constatarilor sale, Curtea de Conturi stabileşte:

a) suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal;

b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora;

c) inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila sau fiscala controlata.

ART. 44

Masurile prevazute la art. 43 se iau potrivit regulamentului aprobat in temeiul prevederilor art. 11 alin. (2).

ART. 45

Curtea de Conturi cere celor in drept suspendarea din funcţie, in condiţiile legii, a persoanelor acuzate de savarşirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate in urma controalelor sau a auditurilor efectuate, pana la soluţionarea definitiva a cauzelor in care sunt implicate.

 

CAPITOLUL V

Numirea şi statutul personalului Curţii de Conturi

 

ART. 46

(1) Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finanţe şi banci ale celor doua Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.

(2) Curtea de Conturi se innoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de Parlament, din 3 in 3 ani, incepand cu data expirarii mandatului actualilor consilieri de conturi in funcţie.

(3) Consilierii de conturi in funcţie numiţi de Parlament işi vor continua activitatea pana la expirarea mandatului.

(4) Inainte de a incepe sa-şi exercite mandatul, membrii Curţii de Conturi depun urmatorul juramant in faţa preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului: Jur sa respect Constituţia şi celelalte legi ale ţarii, sa apar interesele Romaniei, ordinea de drept, drepturile şi libertaţile fundamentale ale cetaţenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, conştiinţa şi fara partinire atribuţiile ce-mi revin ca membru al Curţii de Conturi. Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!

(5) Pe perioada exercitarii mandatului, consilierii de conturi pot fi revocaţi din funcţiile in care au fost numiţi numai in cazurile şi in condiţiile prezentei legi.

(6) Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi ocupate doar pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatului celui a carui activitate a incetat.

ART. 47

(1) Dintre consilierii de conturi, Parlamentul numeşte preşedinţii şi vicepreşedinţii Curţii de Conturi şi ai Autoritaţii de Audit.

(2) Pentru a fi numiţi consilieri de conturi, se cere indeplinirea urmatoarelor condiţii: studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite şi pregatire profesionala temeinica.

ART. 48

(1) In subordinea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor Curţii de Conturi, precum şi ai Autoritaţii de Audit se organizeaza şi funcţioneaza cate un cabinet, care se incadreaza cu personal contractual.

(2) Structura şi numarul personalului de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curţii de Conturi.

ART. 49

(1) Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi in exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toata durata acestuia. Aceştia sunt demnitari de stat şi sunt supuşi incompatibilitaţilor prevazute de lege pentru judecatori.

(2) Se interzice membrilor Curţii de Conturi sa faca parte din partide politice sau sa desfaşoare activitaţi publice cu caracter politic.

(3) Membrilor Curţii de Conturi le este interzisa exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitaţilor de comerţ, participarea la administrarea ori conducerea unor societaţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau civile. Ei nu pot fi experţi sau arbitri desemnaţi de parte intr-un arbitraj.

ART. 50

(1) Membrii Curţii de Conturi sunt obligaţi:

a) sa işi indeplineasca funcţia incredinţata, cu imparţialitate şi cu respectarea Constituţiei;

b) sa pastreze secretul deliberarilor şi al voturilor şi sa nu ia poziţie publica sau sa dea consultaţii in probleme de competenţa Curţii de Conturi;

c) sa işi exprime votul afirmativ sau negativ in adoptarea actelor Curţii de Conturi, abţinerea de la vot nefiind permisa. In caz de vot negativ, acesta trebuie motivat in scris;

d) sa comunice in scris preşedintelui Curţii orice situaţie care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;

e) sa nu permita folosirea funcţiilor pe care le indeplinesc in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;

f) sa se abţina de la orice activitate sau manifestare contrare independenţei şi demnitaţii funcţiei lor.

(2) Incalcarea grava a vreuneia din obligaţiile prevazute la alin. (1) atrage revocarea din funcţie a celor care au savarşit-o.

(3) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate prevazute la art. 46 alin. (1).

ART. 51

Auditorii publici externi sunt supuşi incompatibilitaţilor prevazute de Codul etic al profesiei.

ART. 52

(1) Personalul de specialitate al Curţii de Conturi, inclusiv cel cu funcţii de conducere, este supus mobilitaţii in cadrul aceleiaşi categorii profesionale, prin modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se realizeaza pentru eficientizarea activitaţii Curţii de Conturi şi in interesul personalului acesteia, pentru dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Mobilitatea personalului Curţii de Conturi se realizeaza conform Statutului auditorului public extern, aprobat in condiţiile prezentei legi.

(3) Deciziile care vizeaza mobilitatea personalului Curţii de Conturi sunt luate prin hotarari ale plenului Curţii de Conturi.

(4) Auditorii publici externi se pot constitui intr-o asociaţie profesionala, avand ca scop promovarea şi dezvoltarea auditului public extern, perfecţionarea pregatirii profesionale, creşterea prestigiului profesiei, precum şi asigurarea cooperarii cu alte organisme similare din ţara şi din strainatate.

ART. 53

Auditorii publici externi se bucura de stabilitate.

ART. 54

De la data trimiterii in judecata penala, membrii Curţii de Conturi şi auditorii publici externi sunt suspendaţi de drept din funcţiile lor. In caz de condamnare definitiva, ei sunt demişi de drept, iar in caz de achitare, suspendarea inceteaza.

ART. 55

Personalul cu funcţii de conducere este numit de plenul Curţii de Conturi, iar celelalte categorii de personal, de preşedintele Curţii.

ART. 56

(1) Mandatul de membru al Curţii de Conturi inceteaza in urmatoarele situaţii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de demitere de drept ori de deces;

b) in situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii funcţiei mai mult de 6 luni consecutive;

c) in cazul revocarii din funcţie.

(2) Dupa incetarea mandatului, in condiţiile legii, consilierii de conturi au dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea lor la Curtea de Conturi s-a facut de pe un post dintr-o instituţie publica.

(3) Pe perioada in care postul este rezervat, acesta poate fi ocupat numai prin contract de munca pe durata determinata.

ART. 57

Raspunderea disciplinara a auditorilor publici externi, condiţiile şi procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curţii de Conturi.

 

CAPITOLUL VI

Atribuţiile organelor de conducere

 

ART. 58

Atribuţiile plenului Curţii de Conturi sunt urmatoarele:

a) adopta politicile şi strategiile Curţii de Conturi;

b) aproba normele proprii privind activitatea specifica a Curţii de Conturi;

c) aproba manualele de audit şi ghiduri pe domenii specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Curţii de Conturi, precum şi alte norme procedurale;

d) aproba programele anuale de activitate a Curţii de Conturi;

e) aproba modul de desfaşurare a unor acţiuni specifice, solicitate prin hotararile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, care nu sunt deja prevazute in program;

f) aproba statul de funcţii al personalului Curţii de Conturi;

g) aproba denumirea, sfera de activitate şi structura organizatorica a departamentelor Curţii de Conturi;

h) aproba proiectul de buget al Curţii de Conturi;

i) dezbate şi hotaraşte transmiterea execuţiei bugetului Curţii de Conturi catre Parlament;

j) aproba regulamentul propriu al plenului, regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, regulamentul concediilor personalului Curţii de Conturi, regulamentul prevazut la art. 11 alin. (2), codul de conduita etica şi profesionala a personalului Curţii de Conturi, precum şi alte regulamente specifice;

k) aproba Statutul auditorului public extern;

l) aproba structura organizatorica a Curţii de Conturi, numeşte directorii, directorii adjuncţi, şefii de servicii, secretarul general al Curţii de Conturi şi stabileşte atribuţiile acestora, prin fişa postului;

m) aproba rapoartele prevazute a fi comunicate Parlamentului;

n) emite avize, potrivit prevederilor art. 41;

o) aproba structura organizatorica a secretariatului general şi atribuţiile compartimentelor din cadrul acestuia;

p) hotaraşte asupra modificarii organizarii interne a Curţii de Conturi, in limitele legii;

q) solicita periodic şi examineaza rapoartele asupra activitaţii departamentelor Curţii de Conturi şi a camerelor de conturi;

r) examineaza şi aproba propunerea de ordine de zi a şedinţei plenului, formulata de preşedintele Curţii;

s) aproba lista cuprinzand posturile vacante care urmeaza a fi scoase la concurs, precum şi tematicile şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

ş) aproba contractarea de lucrari, bunuri, servicii sau alte prestaţii necesare funcţionarii Curţii de Conturi;

t) alte atribuţii stabilite in condiţiile legii.

ART. 59

Plenul Curţii de Conturi işi exercita atribuţiile in prezenţa a cel puţin 2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritaţii membrilor prezenţi.

ART. 60

(1) Atribuţiile preşedintelui Curţii de Conturi sunt:

a) sa reprezinte Curtea de Conturi şi sa asigure relaţiile acesteia cu instituţiile şi autoritaţile publice şi cu organismele naţionale şi internaţionale de profil;

b) sa coordoneze activitatea Curţii de Conturi;

c) sa convoace şi sa prezideze dezbaterile plenului şi sa asigure executarea hotararilor acestuia;

d) sa propuna ordinea de zi a şedinţelor plenului şi sa o supuna aprobarii acestuia;

e) sa urmareasca transmiterea catre Parlament a rapoartelor Curţii de Conturi;

f) sa numeasca personalul Curţii de Conturi, cu excepţia celui numit de plen, şi sa dispuna, daca este cazul, detaşarea sau revocarea din funcţie a acestuia, in condiţiile legii; pentru personalul Autoritaţii de Audit, aceasta atribuţie se exercita numai cu acordul preşedintelui acesteia;

g) sa exercite acţiunea disciplinara, potrivit prevederilor art. 57, şi sa aplice sancţiuni disciplinare in cazurile prevazute de Codul etic al profesiei;

h) sa comunice posturile vacante de membri ai Curţii de Conturi catre Parlament, pentru luarea de masuri in vederea ocuparii acestora;

i) alte atribuţii ce pot fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.

(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor şi consilierilor de conturi se stabilesc şi se aproba prin regulamentul propriu de plenul Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui acesteia.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Curţii de Conturi emite ordine.

ART. 61

Paza Curţii de Conturi se asigura la nivel central de Serviciul de Protecţie şi Paza, iar la nivel teritorial, de Jandarmeria Romana, in mod gratuit.

 

CAPITOLUL VII

Abateri şi sancţiuni

 

ART. 62

Constituie abateri şi se sancţioneaza:

a) nerespectarea obligaţiei de a prezenta Curţii de Conturi, in termenele stabilite, conturile ce urmeaza a fi verificate – cu amenda civila egala cu salariul pe 1 – 3 luni al persoanei din vina careia s-a produs intarzierea;

b) neindeplinirea masurilor dispuse in temeiul prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) – d) şi ale art. 45, cu amenda civila egala cu salariul de la 2 pana la 5 luni al persoanei din vina careia nu au fost duse la indeplinire masurile stabilite.

ART. 63

Incalcarea obligaţiilor prevazute la art. 5 alin. (2) se penalizeaza cu 50 de lei pentru fiecare zi de intarziere.

ART. 64

(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmaririi de conducerea entitaţii a masurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarşita din culpa, pedeapsa este amenda.

ART. 65

(1) Abaterile prevazute la art. 62 şi 63 se constata de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi, iar amenda se stabileşte potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 11 alin. (2).

(2) Sumele reprezentand amenzi civile se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 66

In inţelesul prezentei legi Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti se asimileaza cu camerele de conturi judeţene.

 

NOTA:

Reproducem mai jos dispoziţiile art. III din Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, care nu au fost cuprinse in forma republicata a Legii nr. 94/1992 şi care se aplica, in continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 217/2008:

“ART. III

In condiţiile Legii nr. 94/1992, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, dupa incetarea mandatului, consilierii de conturi cu studii juridice, in funcţie de data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi numiţi magistraţi, in condiţiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.”

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close