Decizia Biroului PE de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) privind statutul si finantarea partidelor politice la nivel european

 

2014/C 63/01

BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 191,

avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul si finantarea partidelor politice la nivel european [2], in special articolul 9 alineatul (1),

avand in vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului [3] (denumit in continuare “Regulamentul financiar”) si Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [4] (denumit in continuare “Normele de aplicare a Regulamentului financiar”),

avand in vedere articolul 23 alineatul (11) din Regulamentul de procedura al Parlamentului,

intrucat:

(1) Este necesar sa se stabileasca procedurile pentru acordarea si gestionarea granturilor destinate sa contribuie la finantarea partidelor politice la nivel european (denumite in continuare “partide”) si a fundatiilor politice la nivel european (denumite in continuare “fundatii”).

(2) Sprijinul financiar pentru partide si fundatii constituie un grant de functionare in sensul articolului 121 din Regulamentul financiar.

(3) Sprijinul financiar acordat fundatiilor este auxiliar sprijinului financiar acordat partidelor, fiind conditionat de afilierea fundatiilor la un partid si de rolul complementar al fundatiilor in indeplinirea obiectivelor pe termen lung ale partidelor. Pentru a garanta buna gestiune financiara si transparenta, orice sprijin financiar acordat face obiectul unei decizii a Biroului, care se aduce la cunostinta beneficiarului,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta decizie stabileste normele de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003.

Cu exceptia cazurilor in care se indica altfel, prezenta decizie se aplica atat partidelor, cat si fundatiilor.

Articolul 2

Cererea de propuneri

Parlamentul European publica anual, inainte de sfarsitul primului semestru al anului anterior exercitiului financiar pentru care se solicita grantul, o cerere de propuneri in vederea acordarii granturilor pentru finantarea partidelor si a fundatiilor. i

Articolul 3

Cererea de finantare

(1) In scopul aplicarii articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, orice organizatie care doreste sa obtina un grant de la bugetul general al Uniunii adreseaza o cerere scrisa Presedintelui Parlamentului European inainte de data de 1 octombrie a anului anterior exercitiului financiar pentru care se solicita grantul. Conditiile prevazute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 trebuie sa fie indeplinite la data depunerii cererii si trebuie mentinute pe durata intregii perioade de finantare.

(2) Formularul de cerere de finantare este stabilit in anexa 1. Formularul este disponibil pe pagina de internet a Parlamentului.

(3) In cererea de finantare, trebuie sa fie acceptate Conditiile generale astfel cum sunt stabilite in anexa 2a (partide) si anexa 2b (fundatii).

(4) Toate notificarile facute in temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se transmit Presedintelui Parlamentului European.

Articolul 4

Decizia privind cererea de finantare

(1) La propunerea Secretarului General, Biroul evalueaza cererile de finantare pe baza criteriilor prevazute la articolele 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, in vederea determinarii cererilor care sunt eligibile pentru finantare. Biroul si, in cursul pregatirii deciziei Biroului, Secretarul General pot cere solicitantului sa depuna documente justificative suplimentare sau sa clarifice documentele justificative anexate la cerere, intr-un termen pe care acestia il stabilesc.

(2) Pana la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar pentru care se solicita grantul, Biroul intocmeste lista beneficiarilor si a cuantumurilor granturilor acordate. In cazul in care o cerere de finantare nu este acceptata, Biroul prezinta, in cadrul aceleiasi decizii, motivele pentru respingerea cererii, in special prin raportare la criteriile prevazute la articolele 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003.

Termenul prevazut la primul paragraf poate fi prelungit in mod exceptional, daca nu este posibila intocmirea in timp util a listei beneficiarilor si a cuantumurilor granturilor acordate din cauza datei ultimei reuniuni a Biroului dinaintea vacantei parlamentare de iarna sau din cauza unei intarzieri survenite in procedura bugetara a Uniunii.

Decizia Biroului se adopta pe baza evaluarii prevazute la alineatul (1). Decizia tine cont de orice modificari intervenite in situatia solicitantului dupa depunerea cererii, pe baza notificarilor primite in conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 si a modificarilor care sunt cunoscute public.

In conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, valoarea grantului care urmeaza a fi acordat fiecarui partid se stabileste in functie de numarul deputatilor in Parlamentul European care fac parte din partidul solicitant, la data finala prevazuta pentru depunerea cererilor, cu exceptia cazului in care numarul deputatilor care fac parte dintr-un partid a crescut in urma aderarii unor noi state membre.

Atunci cand, in urma unei modificari a numarului de organizatii care au depus cereri de finantare sau a numarului de deputati care au devenit membri ai unui partid solicitant, sumele pentru solicitanti difera semnificativ de cele care ar putea fi prevazute la momentul publicarii cererii de propuneri, Secretarul General informeaza Biroul in legatura cu aceasta, iar Biroul poate invita Presedintele Parlamentului European sa prezinte comisiei competente o propunere de adaptare a creditelor disponibile.

(3) Secretarul General, sau o persoana autorizata in mod corespunzator de acesta, informeaza solicitantii in scris asupra deciziei privind cererile. In cazul in care cererea este aprobata, notificarea include, in anexa, decizia de acordare a unui grant emisa de Birou. In cazul in care cererea este respinsa, notificarea include motivele respingerii prezentate de catre Birou. Solicitantii ale caror cereri au fost respinse de catre Birou sunt informati cu privire la aceasta in termen de 15 zile calendaristice de la notificarea beneficiarilor cu privire la decizia de acordare a unui grant.

Articolul 5

Decizia de acordare a unui grant

Acordarea unui grant unui beneficiar se face printr-o decizie de acordare a unui grant emisa de Birou si transmisa beneficiarului, in temeiul articolului 121 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Modelele pentru un proiect de decizie de acordare a unui grant sunt stabilite in anexele 2a si 2b.

Articolul 6

Plata

(1) Cu exceptia cazurilor in care Biroul decide altfel, granturile se platesc beneficiarilor ca prefinantare intr-o singura transa de 80 % din cuantumul maxim al grantului, in termen de 15 zile de la data deciziei de acordare a unui grant. Este permisa prefinantarea de 100 % a sumei maxime a grantului cu conditia ca beneficiarul sa prezinte o garantie de prefinantare in temeiul articolului 206 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar, care sa acopere 40 % din grantul acordat.

(2) Soldul se plateste la incheierea perioadei de eligibilitate pentru finantare din partea Uniunii, pe baza cheltuielilor efectuate in mod real de catre beneficiar in realizarea programului de activitate. In cazul in care cuantumul total al platilor anterioare depaseste valoarea calculata pentru grantul final, Parlamentul recupereaza sumele platite nejustificat.

(3) Pana la data de 15 mai si cel tarziu pana la data de 30 iunie dupa sfarsitul exercitiului financiar, beneficiarul trebuie sa prezinte un raport final pentru a permite Parlamentului sa plateasca soldul grantului. Raportul final este compus din urmatoarele documente:

(a) un raport privind realizarea programului de activitate, asa cum este definit in anexa 1, sectiunea II (2.1);

(b) o situatie financiara a cheltuielilor eligibile efectuate in mod real, conform structurii bugetului provizoriu;

(c) o situatie recapitulativa a veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare conturilor beneficiarului pentru perioada de eligibilitate prevazuta de decizia de acordare a unui grant, care sa specifice, in cazul partidelor, valoarea surplusului reportat de catre partid in urmatorul exercitiu financiar si cuantumul care va fi alocat pentru rezerva specifica;

(d) lista mentionata la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, care cuprinde donatorii si donatiile primite de la fiecare donator, cu exceptia donatiilor care nu depasesc 500 EUR per an si per donator;

(e) o lista a contractelor, cu exceptia contractelor de inchiriere a birourilor si a contractelor de angajare a personalului salariat, care depasesc valoarea de 10000 EUR, cu specificarea partenerului contractual si a adresei acestuia, precum si a naturii bunurilor sau serviciilor;

(f) un raport privind un audit extern asupra conturilor beneficiarului, efectuat de catre un organism independent sau de un expert autorizat conform legislatiei nationale sa auditeze conturi si numit de Parlamentul European pentru toate partidele si fundatiile.

(4) Scopul auditului extern efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit certifica urmatoarele:

(a) ca declaratiile financiare au fost intocmite in conformitate cu dreptul intern aplicabil beneficiarului, nu contin inexactitati semnificative si ofera o imagine reala si fidela a pozitiei financiare si a rezultatelor din exploatare;

(b) ca documentele financiare prezentate Parlamentului European de catre beneficiar sunt conforme cu dispozitiile financiare ale deciziei Biroului de acordare a grantului;

(c) ca cheltuielile declarate au fost efectuate in mod real;

(d) ca situatia veniturilor este exhaustiva;

(e) ca obligatiile ce decurg din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 au fost respectate;

(f) ca obligatiile ce decurg din decizia de acordare a unui grant, in special din articolul II.7 si articolul II.11, au fost respectate;

(g) (in cazul partidelor) ca orice surplus reportat in urmatorul exercitiu financiar a fost utilizat in primul trimestru al exercitiului financiar, in conformitate cu articolul 6a din prezenta decizie a Biroului;

(h) ca obligatiile prevazute la articolul 125 alineatele (5) si (6) din Regulamentul financiar au fost respectate;

(i) ca aporturile in natura au fost efectiv furnizate beneficiarului si au fost evaluate in conformitate cu normele aplicabile.

Auditorul este contractat de Parlament, in conformitate cu procedurile de licitatie in vigoare prevazute de Regulamentul financiar. Onorariul auditorului este platit de Parlament.

(5) La primirea documentelor mentionate la alineatul (3) si a oricarei informatii suplimentare necesare Parlamentului, Biroul, in urma unei propuneri a Secretarului General, aproba in termen de trei luni raportul final.

Biroul si, in cursul pregatirii deciziei Biroului, Secretarul General pot cere beneficiarului sa furnizeze documente justificative sau orice alte informatii suplimentare pe care le considera necesare pentru a-i permite sa aprobe raportul final.

Dupa audierea reprezentantilor beneficiarului in cauza, Biroul poate sa respinga raportul final si sa solicite prezentarea unui nou raport in termen de 15 zile.

In cazul in care Parlamentul nu raspunde in scris in termenul de trei luni mentionat la primul paragraf, se considera ca raportul final a fost aprobat. In cazul in care se solicita informatii suplimentare, termenul de examinare se prelungeste cu perioada necesara pentru obtinerea si evaluarea informatiilor in cauza.

Articolul 6a

Surplus de venituri, credite reportate si rezerva specifica

(1) Surplusul de venituri

Surplusul de venituri pentru exercitiul financiar N poate, in conformitate cu articolul 125 din Regulamentul financiar, sa fie reportat in urmatorul exercitiu financiar si/sau introdus intr-o rezerva specifica. Acesta se constituie din diferenta dintre cheltuielile totale eligibile si:

(a) cuantumul grantului initial acordat de Parlament pentru exercitiul financiar N, in temeiul articolului 4 alineatul (2); si

(b) resursele proprii ale partidului prevazute pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, partidul acoperind anterior cheltuielile neeligibile doar din resurse proprii; si

(c) orice surplus reportat din exercitiul financiar N-1.

(2) Reportarea in urmatorul exercitiu financiar (exclusiv in cazul partidelor)

(a) Surplusul de venit care poate fi reportat in exercitiul financiar N+1 nu poate depasi 25 % din venitul total prevazut la alineatul (1) literele (a) si (b).

(b) Cuantumul reportat se inscrie in bilantul de inchidere al exercitiului financiar N ca “provizion de reportat in exercitiul financiar N+1 pentru acoperirea cheltuielilor eligibile care urmeaza a fi efectuate in primul trimestru al exercitiului N+1”. Alocarea pentru acest provizion reprezinta o cheltuiala eligibila care apartine exercitiului financiar N.

(c) Provizionul in cauza este inregistrat in contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar N+1. O regularizare provizorie realizata cel tarziu la data de 31 martie a exercitiului N+1 determina cheltuielile eligibile efectuate in mod real pana la aceasta data. In cazul in care provizionul depaseste cheltuielile, diferenta dintre cele doua sume se deduce din grant atunci cand se stabileste grantul final pentru exercitiul N in conformitate cu articolul 7.

(3) Contul special de rezerva

(a) In pasivul din bilantul de inchidere poate fi inclus un cont de rezerva specific ale carui fonduri provin exclusiv din surplusul de venit mentionat la alineatul (1).

(b) Surplusul de venit care poate fi inscris in contul de rezerva specific nu depaseste diferenta dintre veniturile mentionate la alineatul (1) litera (b) si cota notionala minima (15 %) din resursele proprii necesare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile suportate in mod real sau inclusa in provizionul de reportat in exercitiul financiar N+1.

(c) Contul de rezerva specific pentru partide nu poate fi creditat cu o suma care determina soldul total sa depaseasca suma de referinta prevazuta la articolul 125 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul financiar, definita ca media aritmetica a veniturilor totale din ultimele trei exercitii financiare.

(d) Contul de rezerva specific pentru fundatii este reglementat de dispozitiile de la articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul financiar si articolul 184 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar.

Articolul 7

Determinarea grantului final

(1) Indiferent de informatiile obtinute ulterior prin verificari si audituri, dupa audierea reprezentantilor beneficiarului care solicita o audiere, Biroul determina cuantumul grantului final care urmeaza sa fie acordat beneficiarului pe baza documentelor prevazute la articolul 6 alineatul (3), pe care le-a aprobat.

(2) Suma totala platita beneficiarului de Parlament nu depaseste, in niciun caz:

(a) cuantumul maxim al grantului prevazut la articolul I.3.2 din decizia de acordare a unui grant;

(b) 85 % din cheltuielile eligibile efectuate in mod real.

(3) Grantul este limitat la suma necesara pentru echilibrarea resurselor proprii si a cheltuielilor eligibile din bugetul de functionare al beneficiarului care au survenit in scopul realizarii programului de activitate. In niciun caz acesta nu aduce profit beneficiarului, astfel cum este definit la articolul 125 din Regulamentul financiar. Orice surplus conduce la o reducere corespunzatoare a cuantumului grantului.

(4) In functie de cuantumul grantului final determinat in conformitate cu alineatele (1)-(3) si de valoarea cumulativa a platilor efectuate anterior in temeiul deciziei de acordare a grantului, Biroul stabileste valoarea soldului de platit, egal cu sumele datorate inca beneficiarului. In cazul in care valoarea cumulativa a platilor efectuate anterior depaseste cuantumul grantului final, Secretarul General sau delegatul sau emite un ordin de recuperare pentru suma platita in exces.

Articolul 8

Suspendarea si reducerea grantului

La propunerea Secretarului General, Biroul suspenda platile si reduce grantul si, dupa caz, revoca decizia de acordare a unui grant si poate solicita rambursarea sumelor necuvenite:

(a) in cazul in care grantul este utilizat pentru acoperirea unor cheltuieli care nu sunt autorizate de Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(b) in cazul netransmiterii notificarii prevazute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(c) in cazul neindeplinirii conditiilor si obligatiilor prevazute la articolul 3, respectiv articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(d) intr-una dintre situatiile prevazute la articolele 106 sau 107 din Regulamentul financiar.

Inainte de a lua o decizie, Biroul ii ofera beneficiarului posibilitatea de a face comentarii asupra neregulilor constatate.

Articolul 9

Recuperarea

(1) In cazul in care beneficiarului i-au fost platite sume nejustificate sau in care o procedura de recuperare este justificata in conformitate cu dispozitiile deciziei de acordare a grantului, beneficiarul ramburseaza Parlamentului sumele in cauza, in conformitate cu conditiile si la termenele stabilite de Parlament.

(2) In cazul in care beneficiarul nu efectueaza rambursarea in termenul stabilit de Parlament, acesta din urma percepe dobanzi de intarziere pentru sumele datorate, la rata prevazuta la articolul II.13.3 din decizia de acordare a grantului. Dobanzile de intarziere se aplica pentru perioada dintre data prevazuta pentru rambursare, exclusa, si data la care Parlamentul incaseaza integral sumele datorate, inclusa.

Articolul 10

Verificarile si auditurile

(1) Verificarea periodica prevazuta la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 este efectuata de catre Secretarul General.

(2) Beneficiarul furnizeaza toate informatiile detaliate solicitate catre Parlament sau orice alt organism extern autorizat de catre Parlament, astfel incat Parlamentul sa poata verifica realizarea corespunzatoare a programului de activitate si respectarea dispozitiilor din decizia de acordare a grantului.

(3) Beneficiarul pune la dispozitia Parlamentului toate documentele originale, in special documentele contabile, bancare si fiscale sau, in cazuri exceptionale justificate corespunzator, copiile certificate conform cu documentele originale, care au legatura cu decizia de acordare a grantului. Perioada de retentie se incheie dupa cinci ani de la data la care se efectueaza plata soldului datorat, in conformitate cu articolul I.4.2 din decizia de acordare a grantului.

(4) Beneficiarul faciliteaza efectuarea de catre Parlament, fie direct prin personalul propriu, fie prin intermediul unui organism extern pe care Parlamentul l-a autorizat in acest sens, a unui audit asupra modului de utilizare a grantului. Acest audit poate fi efectuat pe intreaga durata a deciziei de acordare a unui grant, pana la sfarsitul perioadei de cinci ani de la data la care este platit soldul sumelor datorate, astfel cum este mentionat la articolul I.4.2 din decizia de acordare a unui grant. Dupa caz, concluziile auditului pot conduce la adoptarea unor decizii de recuperare de catre Birou.

(5) Fiecare decizie de acordare a unui grant prevede in mod expres auditarea de catre Parlament si Curtea de Conturi, pe baza documentelor justificative si la fata locului, a beneficiarului care a primit un grant de la bugetul general al Uniunii.

Ordonatorul de credite delegat poate efectua controale ex-post astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

(6) In temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului [5], OLAF poate efectua, de asemenea, controale si verificari la fata locului, in conformitate cu procedurile prevazute in dreptul Uniunii pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii contra fraudelor si altor nereguli. Dupa caz, concluziile pot conduce la adoptarea de catre Birou a unor decizii de recuperare.

Articolul 11

Asistenta tehnica

(1) La propunerea Secretarului General, Biroul poate acorda partidelor si fundatiilor asistenta tehnica, in conformitate cu Decizia Biroului din 14 martie 2000 privind utilizarea cladirilor Parlamentului de catre organisme externe, astfel cum a fost modificata, si orice alta forma de asistenta tehnica prevazuta de normele adoptate ulterior de catre Birou. Biroul poate delega Secretarului General competenta de a lua anumite tipuri de decizii privind acordarea de asistenta tehnica.

(2) Anual, in termen de trei luni de la incheierea exercitiului financiar, Secretarul General prezinta Biroului un raport detaliat privind asistenta tehnica acordata de catre Parlament fiecarui partid si fundatie. Raportul se publica ulterior pe pagina de internet a Parlamentului.

Articolul 11a

Norme privind campaniile electorale

Biroul poate adopta, in timp util inaintea alegerilor pentru Parlament, norme privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de partide in legatura cu campaniile desfasurate de acestea in contextul acestor alegeri.

Articolul 12

Publicitatea

(1) Parlamentul publica pe pagina sa de internet cel putin informatiile mentionate la articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 si la articolul 191 alineatul (1) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar in primele sase luni ale exercitiului financiar urmator.

(2) Beneficiarul publica pe pagina sa de internet sau, in lipsa unei astfel de pagini, intr-un mijloc de informare publica adecvat cel putin informatiile prevazute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 pana la data de 30 septembrie a anului urmator exercitiului financiar pentru care i-a fost acordat grantul.

Articolul 13

Dreptul de recurs

Deciziile adoptate in conformitate cu prezenta decizie pot face obiectul unui recurs la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in conformitate cu conditiile prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Articolul 14

Intrarea in vigoare

Modificarile aduse prezentei decizii adoptate de Birou la 13 ianuarie 2014 se aplica incepand cu procedura de acordare a granturilor pentru 2014.

Articolul 15

Publicare

Prezenta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de internet a Parlamentului European.

[1] Modificata prin Deciziile Biroului din 1 februarie 2006, 18 februarie 2008, 2 februarie 2011 si 13 ianuarie 2014. Prezenta publicare constituie o versiune consolidata a Deciziei Biroului din 29 martie 2004, astfel cum a fost cel mai recent modificata prin Decizia Biroului din 13 ianuarie 2014.

[2] JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

[5] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close