Prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale

 

In M. Of. nr. 238 din  3 aprilie 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 106/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Din cuprins:

Pe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicata de Ştefania Sidonia Constantin in Dosarul nr. 11.432/3/2012 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi care formeaza obiectul Dosarului nr. 530D/2013 al Curţii Constituţionale.

Dezbaterile au avut loc in şedinţa publica din 11 februarie 2014, in prezenţa reprezentantului Ministerului Public, şi au fost consemnate in incheierea de şedinţa de la acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, in temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amanat pronunţarea pentru data de 27 februarie 2014.

 

CURTEA,

avand in vedere actele şi lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 19 iunie 2013, pronunţata in Dosarul nr. 11.432/3/2012, Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Excepţia a fost ridicata de Ştefania Sidonia Constantin intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act administrativ.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, in esenţa, ca certificarea viabilitaţii unui post nu are la baza un temei legal, deoarece nu este prevazut modul de calcul al viabilitaţii postului sau modul de estimare in urma caruia se poate certifica viabilitatea unui post.

De asemenea, in absenţa unor dispoziţii legale care sa prevada condiţiile pe baza carora consiliul de administraţie al unitaţii şcolare urmeaza sa işi dea acordul privind titularizarea/netitularizarea pe post, intervin privilegii sau discriminari privind ocuparea unui post de titular.

Autoarea considera ca, pentru titularizarea pe un post şi modificarea contractului de munca, in sensul angajarii pe perioada nedeterminata, este necesara stabilirea unor condiţii masurabile şi controlabile, astfel incat, pentru a fi in spiritul Constituţiei, prevederile de lege criticate ar trebui sa aiba urmatoarea redactare: “Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrarii in vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra, devin titulari ai şcolii respective”.

Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constituţionale. Arata ca regulile privind titularizarea pe post, in condiţiile viabilitaţii postului, sunt stabilite in mod general valabil pentru toate domeniile de activitate din invaţamantul preuniversitar, pentru toate persoanele care intra in categoria celor care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra. De asemenea, introducerea unei condiţii de organizare a activitaţii intr-un anumit domeniu, atunci cand nu este vadit abuziva sau absolut oneroasa, nu inseamna o ingradire a dreptului la munca.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 sunt constituţionale, reţinand ca acestea se aplica tuturor persoanelor aflate in situaţia reglementata de ipoteza normelor juridice, fara privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare. Instituirea condiţiilor generale privitoare la titularizarea cadrelor didactice (viabilitatea postului, cat şi acordul consiliului de administraţie) sunt criterii obiective stabilite pentru toate cadrele didactice care intra in categoria celor care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra. In plus, este opţiunea libera a legiuitorului ca intr-o anumita perioada de timp sa instituie şi alte condiţii privind titularizarea, pentru a raspunde unor cerinţe privind mobilitatea personalului didactic din invaţamantul preuniversitar. De asemenea, soluţia legislativa instituita prin prevederile de lege criticate nu constituie o restrangere a exercitarii dreptului de a profesa, ci da expresie organizarii domeniilor de activitate din invaţamantul preuniversitar, in funcţie de criterii obiective şi rezonabile.

Preşedinţii celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmatoarele:

Curtea Constituţionala a fost legal sesizata şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat in notele scrise ale autoarei excepţiei, il constituie prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu urmatorul cuprins:

“Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrarii in vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedra devin titulari ai şcolii respective daca:

a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.”

Curtea observa ca aceste prevederi de lege au fost modificate prin articolul unic pct. 9 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ordonanţa publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, şi ulterior prin art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor masuri in domeniul invaţamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, fiind pastrata, de principiu, soluţia legislativa.

In aceste condiţii, Curtea urmeaza sa se pronunţe asupra constituţionalitaţii prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011, astfel cum au fost modificate, prevederi care, in prezent, au urmatorul cuprins: “Cadrele didactice netitulare calificate care au participat in ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invaţamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii generale:

a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unitaţii de invaţamant respective este de acord.”

Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine ca prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse in art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi şi art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia sociala a muncii.

Analizand excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata, urmand sa o admita pentru considerentele ce vor fi aratate in cele ce urmeaza.

Prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 instituie condiţiile generale care trebuie indeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare calificate pentru a deveni titulare in sistemul de invaţamant preuniversitar.

O asemenea reglementare instituie, in realitate, o modalitate de dobandire a calitaţii de titular in invaţamantul preuniversitar contrara principiilor pe care legea le instituie pentru titularizare, precum şi regimului juridic pe care legea il circumscrie noţiunii de “titular” in invaţamant. Astfel, in contradicţie cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, se creeaza o discriminare in ceea ce priveşte ocuparea posturilor in invaţamantul preuniversitar, in sensul ca, pentru o anumita categorie de persoane – cadrele didactice netitulare calificate care au participat in ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedra aceasta se realizeaza doar pe baza certificarii viabilitaţii postului şi acordului consiliului de administraţie al unitaţii de invaţamant respective.

Curtea reţine ca statutul de titular in invaţamantul preuniversitar are un regim juridic distinct, aceasta categorie de personal didactic beneficiind de drepturi specifice [de exemplu, pentru personalul preuniversitar: transferul in situaţia restrangerii de activitate, repartizarea pe posturi/catedre vacante in condiţiile art. 252 alin. (3) din lege, pretransfer, in condiţiile art. 252 alin. (5) din lege, posibilitatea detaşarii, in condiţiile art. 254^1 din lege, rezervarea postului didactic sau a catedrei in condiţiile art. 255 din lege, concediu fara plata pe timp de un an şcolar in condiţiile aceluiaşi articol, posibilitatea de a ocupa funcţii de director sau director adjunct in condiţiile art. 257 din lege etc.].

In considerarea acestui regim juridic specific, statutul de titular in invaţamant se dobandeşte prin concurs, acesta fiind principiul care se desprinde din interpretarea sistematica a Legii nr. 1/2011.

Astfel, potrivit art. 89 din Legea nr. 1/2011, “In invaţamantul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitaţii de invaţamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului”, iar, potrivit art. 254 alin. (3) din aceeaşi lege, “(3) In invaţamantul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitaţii de invaţamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului”.

In plus, potrivit art. 2 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invaţamantul preuniversitar in anul şcolar 2013 – 2014, aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 şi 64 bis din 30 ianuarie 2013, “Prin cadre didactice titulare in sistemul de invaţamant preuniversitar, in sensul prezentei Metodologii, numite in continuare cadre didactice titulare, se au in vedere cadrele didactice care au contract individual de munca pe perioada nedeterminata”.

Or, chiar daca dobandirea calitaţii de titular in condiţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 are caracter de excepţie, instituirea acestei excepţii trebuie sa respecte normele şi principiile constituţionale. Insuficienţa numarului de cadre didactice nu justifica denaturarea regimului juridic al unei instituţii care are o configuraţie bine definita prin lege şi crearea unei modalitaţi “paralele” de accedere la calitatea de titular in invaţamantul preuniversitar, contrara derularii in condiţii optime a procesului de invaţamant in cadrul unui sistem naţional de invaţamant predictibil şi funcţionabil.

Curtea constata, totodata, ca normele criticate, in ansamblul reglementarii din care fac parte, configureaza o instituţie cu un regim juridic confuz, care permite dobandirea calitaţii de cadru didactic titular in alte condiţii decat prin promovarea unui concurs. O asemenea instituţie este de natura sa incalce exigenţele de claritate şi precizie a reglementarii impuse de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. Chiar daca textele constituţionale indicate nu stabilesc in mod expres exigenţe privitoare la calitatea legislaţiei, realizand interpretarea lor in concordanţa cu prevederile Convenţiei pentru apararea drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constituţionala a stabilit o serie de criterii care trebuie respectate in activitatea de legiferare: “precizie, previzibilitate şi predictibilitate pentru ca subiectul de drept vizat sa işi poata conforma conduita, astfel incat sa evite consecinţele nerespectarii lor” (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 61 din 18 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2007, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012). Respectarea acestor criterii impune ca noţiunea de “titular” in invaţamant reglementata de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sa aiba un regim unic in ceea ce priveşte accederea la statutul pe care il desemneaza.

Pe cale de consecinţa, Curtea constata ca normele de lege criticate in prezenta cauza sunt discriminatorii, intrucat permit recunoaşterea calitaţii de titular in invaţamantul preuniversitar intr-o alta modalitate decat concursul, la care sunt obligate sa se supuna toate celelalte persoane care vor sa acceada la posturile didactice ca titulari. De asemenea, noţiunea de “viabilitate a postului/catedrei”, utilizata in textul de lege criticat, are un caracter vadit imprecis, in timp ce instituirea condiţiei acordului consiliului de administraţie al şcolii deschide calea arbitrarului şi subiectivismului in domeniu. In consecinţa, prin reglementarea confuza, se creeaza dificultaţi in planul interpretarii şi aplicarii.

Faţa de cele expuse, Curtea constata ca dispoziţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 sunt neconstituţionale, incalcand prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Soluţia şi considerentele din prezenta cauza sunt in acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care, soluţionand excepţia de neconstituţionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului, a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, deoarece acestea permiteau consiliilor de administraţie ori senatelor universitare sa confere calitatea de titulari unor cadre didactice care au statutul de pensionari intr-o alta modalitate decat concursul (a se vedea Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013).

In fine, Curtea nu poate reţine susţinerea privind contrarietatea faţa de dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie, potrivit carora dreptul la munca nu poate fi ingradit, iar alegerea profesiei şi a locului de munca este libera. Aceasta deoarece prevederile de lege criticate ca fiind neconstituţionale nu afecteaza incadrarea in invaţamant a cadrelor didactice calificate, cu consecinţa incalcarii dreptului la munca.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicata de Ştefania Sidonia Constantin in Dosarul nr. 11.432/3/2012 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi constata ca prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.

Definitiva şi general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pronunţata in şedinţa din data de 27 februarie 2014.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close