Procedurile pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari

In M. Of. nr. 164 din  6 martie 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 51/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 39/2012 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 16 noiembrie 2012.

ART. 3

Departamentul de monitorizare şi competenţa profesionala va urmari punerea in aplicare a prezentei hotarari.

ART. 4

Prezenta hotarare se comunica, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

ART. 5

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ANEXA 1

 

PROCEDURI

pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Revizuirea calitaţii activitaţii de audit desfaşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), persoane fizice active şi firme de audit, se efectueaza de catre Departamentul de monitorizare şi competenţa profesionala (DMCP), conform Normelor privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, pe baza procedurilor stabilite de organismul profesional, potrivit Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in conformitate cu standardele internaţionale in domeniu, sub forma “listelor obiectivelor de inspecţie”, pe naturi de misiuni.

ART. 2

Listele de obiective, pe naturi de misiuni, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, sunt structurate pe capitole, potrivit principalelor obiective ale inspecţiei calitaţii activitaţii, conform art. 11 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013.

ART. 3

(1) Potrivit art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, pe baza constatarilor, DMCP va stabili un procentaj cuprins intre 0% şi 100%, determinat astfel:

– prin raportarea numarului obiectivelor pentru care raspunsul este “DA” la numarul total de obiective; şi

– in funcţie de relevanţa constatarilor reieşite ca urmare a inspecţiei.

(2) In funcţie de procentajul calculat, auditorul inspectat va obţine un calificativ dupa cum urmeaza:

_____________________________________________________________

| Procentaj   | 0% – 35% | 36% – 70% | 71% – 85% | 86% – 100% |

|_____________|__________|___________|___________|____________|

| Calificativ |    D     |     C     |     B     |     A      |

|_____________|__________|___________|___________|____________|

 

CAPITOLUL II

Obiective fara relevanţa privind calitatea, care au impact asupra procentului utilizat la evaluare

 

ART. 4

(1) Unele dintre capitolele cuprinse in listele de obiective, menţionate la art. 2, cuprind exclusiv obiective care, deşi nu au relevanţa pentru calitatea dosarului de audit, au un impact semnificativ asupra procentului calculat pentru evaluarea calitaţii, prin faptul ca maresc inutil numarul raspunsurilor cu “DA”, astfel:

1. capitolul II: Verificarea conformitaţii activitaţii desfaşurate cu datele inscrise in declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportarii veniturilor, a achitarii integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii catre Camera;

2. capitolul III: Indeplinirea obligaţiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfacatoare.

(2) Aceste capitole se completeaza o singura data in cadrul Notei de inspecţie, indiferent de numarul de misiuni revizuite, şi nu au legatura cu calitatea documentarii dosarului de audit in sine, fiind utile pentru evidenţele altor departamente, cum sunt:

a) Departamentul de servicii pentru membri (DSM) (de exemplu, cand se constata diferenţe in plata cotizaţiilor sau modificari la registrul comerţului, necomunicate CAFR); ori ale

b) Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari (DAPCS) (de exemplu, pentru cunoaşterea şi eventuala sancţionare a membrilor care au absentat de la cursuri).

 

CAPITOLUL III

Obiective cu relevanţa deosebita privind calitatea misiunii desfaşurate cu impact asupra procentului utilizat pentru evaluarea calitaţii

 

ART. 5

Unele dintre obiectivele de inspecţie aferente unor capitole din Procedurile privind revizuirea activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 39/2013, au o relevanţa deosebita pentru calitatea dosarului de audit, condiţionand semnificativ evaluarea auditorilor financiari participanţi la misiune. Astfel, Procedurile specifice contractarii misiunilor pe baza de proceduri convenite, prin participare la licitaţii, de exemplu, in cadrul proiectelor finanţate din Fondul social european, cuprinse in cap. VI-A1 “Planificarea misiunii” din Lista obiectivelor pentru revizuirea calitaţii nr. 7, prezinta o relevanţa deosebita in ceea ce priveşte calitatea misiunii, avand insa un impact modic asupra procentului calculat pentru evaluarea calitaţii, exclusiv prin notarea raspunsurilor cu “DA” sau “NU”.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea calitaţii activitaţii auditorilor financiari in funcţie de relevanţa constatarilor

 

ART. 6

(1) Obiectivele de inspecţie aferente unor capitole din Procedurile privind revizuirea activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 39/2013, care nu sunt legate nemijlocit de calitatea dosarului de audit, precizate la art. 4, vor fi tratate in cuprinsul Notei de inspecţie ca obiective preliminare, care condiţioneaza efectuarea revizuirii propriu-zise şi care nu vor intra in calculul procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei.

(2) Evaluarea calitaţii se face, conform art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, prin raportarea numarului obiectivelor aferente capitolelor din procedurile prevazute la art. 2, referitoare in mod direct la calitatea dosarului de audit (fara luarea in considerare a cap. II şi III din aceleaşi proceduri care cuprind exclusiv obiective ce nu ţin de calitatea dosarului de audit) pentru care raspunsul este “DA”, la numarul total de obiective şi stabilirea unui procentaj cuprins intre 0% şi 100%, iar pe baza acestuia a calificativului final, potrivit grilei menţionate la cap. I din prezentele proceduri.

ART. 7

(1) Aspectele menţionate la art. 5, cuprinse la cap. VI/A1 “Planificarea misiunii” din Procedurile specifice contractarii misiunilor pe baza de proceduri convenite, prin participare la licitaţii, de exemplu, in cadrul proiectelor finanţate din Fondul social european, cuprinse in Lista obiectivelor pentru revizuirea calitaţii nr. 7, vor fi luate in considerare pentru evaluarea activitaţii auditorului financiar inspectat cu ocazia inspecţiei de calitate, intr-o cota majorata reprezentand 50% din procentajul atribuit.

(2) In anexa este prezentat un model de recalculare a procentului obţinut prin aplicarea procedurii standard şi, pe baza acestuia, de stabilire a calificativului final.

 

CAPITOLUL V

Masuri tranzitorii şi finale

 

ART. 8

Prezentele proceduri se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 9

DMCP va duce la indeplinire prevederile prezentelor proceduri.

 

ANEXA 1

la proceduri

 

SIMULARI

privind calcularea procentului şi, respectiv, a calificativului unei firme de audit care a contractat doar misiuni de Proceduri convenite (ISRS 4400) referitoare la verificarea fondurilor nerambursabile contractate prin participarea la licitaţii pe SEAP conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, in varianta cu/fara aplicarea ponderii de 50% obiectivelor capitolului VI. A1*1)

 

*1) Documentarea aspectelor cuprinse la capitolul VI/A1 din Procedurile privind revizuirea calitaţii, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 39/2013, va fi luata in considerare pentru evaluarea activitaţii auditorului financiar inspectat cu ocazia inspecţiei de calitate, intr-o cota majorata ocupand 50% din procentajul atribuit, potrivit Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013.

 

Simularea de mai jos a fost realizata folosind ultimul model de nota de inspecţie cu obiectivele alese pentru luna octombrie 2013. Capitolul A1 la care se aplica procentul de 50% conţine 3 obiective de inspecţie. In simulare nu sunt incluse in calcul capitolele II, III şi V, conform listei de obiective pentru revizuirea calitaţii nr. 1 din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, intrucat se considera ca firma de audit nu a contractat angajamente de audit financiar la entitaţi de interes public.

______________________________________________________________________________

|  Obiectivul  | Evaluare 1    | Evaluare 1 cu | Evaluare 2    | Evaluare 2 cu |

|              | fara aplicarea| aplicarea     | fara aplicarea| aplicarea     |

|              | Hotararii     | Hotararii     | Hotararii     | Hotararii     |

|              | Consiliului   | Consiliului   | Consiliului   | Consiliului   |

|              | Camerei       | Camerei       | Camerei       | Camerei       |

|              | Auditorilor   | Auditorilor   | Auditorilor   | Auditorilor   |

|              | Financiari din| Financiari din| Financiari din| Financiari din|

|              | Romania       | Romania       | Romania       | Romania       |

|              | nr. 39/2013   | nr. 39/2013   | nr. 39/2013   | nr. 39/2013   |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Capitolul I: Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de efectuare a   |

|              procedurilor convenite şi concordanţa acestora cu ISA relevante |

|______________________________________________________________________________|

| A1.1         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.1         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.2         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal 3   | 3 DA          | 3 DA          | 3 DA          | 3 DA          |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Capitolul IV: Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calitaţii  |

|               utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitaţii cu ISA  |

|               şi cu cerinţele de independenţa                                |

|______________________________________________________________________________|

| 2            | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| 5            | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| 8            | NU            | NU            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| 9            | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| 10           | NU            | NU            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal 5   | 3 DA + 2 NU   | 3 DA + 2 NU   | 3 DA + 2 NU   | 3 DA + 2 NU   |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Capitolul VI: Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa|

|               a misiunii desfaşurate in conformitate cu ISA şi Procedurile   |

|               cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate                 |

|______________________________________________________________________________|

| Secţiunea A1 – Planificare                                                   |

|______________________________________________________________________________|

| A1.1         | NU            | NU – 50%      | DA            | DA – 50%      |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A1.4         | NU            | NU – 50%      | DA            | DA – 50%      |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| A1.5         | NU            | NU – 50%      | DA            | DA – 50%      |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal – 3 | 3 NU          | 3 NU          | 3 DA          | 3 DA          |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Secţiunea B1 – Desfaşurarea misiunii                                         |

|______________________________________________________________________________|

| B1.1         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.3         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.4         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.5         | NU            | NU            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.9         | DA            | DA            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.10        | DA            | DA            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| B1.11        | DA            | DA            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal – 7 | 6 DA + 1 NU   | 6 DA + 1 NU   | 3 DA + 4 NU   | 3 DA + 4 NU   |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Secţiunea C – Finalizarea misiunii                                           |

|______________________________________________________________________________|

| C1.2         | DA            | DA            | NU            | NU            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| C1.3         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| C1.5         | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal – 3 | 3 DA          | 3 DA          | 2 DA + 1 NU   | 2 DA + 1 NU   |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Capitolul VII: Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin|

|                Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din      |

|                Romania nr. 91/2007 privind aplicarea legislaţiei specifice   |

|                privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spalare a   |

|                banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de catre    |

|                auditorii financiari                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 1            | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| 2            | DA            | DA            | DA            | DA            |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Subtotal – 2 | 2 DA          | 2 DA          | 2 DA          | 2 DA          |

| obiective    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| EVALUAREA REZULTATELOR       |               |               |               |

|______________________________|_______________|_______________|_______________|

| Total        | 23            | 23            | 23            | 23            |

| obiective    |               |               |               |               |

| inspecţie    |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Obiective    | 17            | 17            | 16            | 16            |

| indeplinite  |               |               |               |               |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

| Calcul       | 17/23*100 =   | [17/20 +      | 16/23*100 =   | [16/20 +      |

| procent      | 74%           | 0/3(VI. A1)]/2| 69%           | 3/3(VI. A1)]/2|

|              |               | = (85% + 0%)/2|               | = (80% +      |

|              |               | = 42,5%       |               | 100%)/2 = 90% |

|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close