Republicare oficiala. Legea concurenţei nr. 21/1996

In M. Of. nr. 240 din  3 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 21/1996 Legea concurenţei.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005 şi, ulterior, a mai fost modificata şi completata prin:

– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010 şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 149/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011 şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011 şi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 8 august 2011;

– Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

ART. 2

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplica actelor şi faptelor care restrang, impiedica sau denatureaza concurenţa, savarşite de:

a) intreprinderi sau asociaţii de intreprinderi – persoane fizice sau juridice – de cetaţenie, respectiv de naţionalitate romana sau straina, denumite in continuare intreprinderi;

b) autoritaţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, in masura in care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin in operaţiuni de piaţa, influenţand direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor cand asemenea masuri sunt luate in aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes public major.

(2) Prin intreprindere in sensul prezentei legi se inţelege orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţa data, independent de statutul sau juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definita in jurisprudenţa Uniunii Europene.

(3) Cand intreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale convenţionala prin acord, inţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicita, publica ori ascunsa, dar fara personalitate juridica şi indiferent de forma – alianţa, coaliţie, grup, bloc, federaţie şi altele asemenea – pentru actele şi faptele prevazute la alin. (1), savarşite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispoziţiile prezentei legi se aplica fiecarei intreprinderi, ţinandu-se seama de principiul proporţionalitaţii.

(4) Dispoziţiile prezentei legi se aplica actelor şi faptelor prevazute la alin. (1), cand sunt savarşite pe teritoriul Romaniei, precum şi celor savarşite in afara teritoriului ţarii, atunci cand produc efecte pe teritoriul Romaniei.

ART. 3

(1) Punerea in aplicare a prezentei legi este incredinţata Consiliului Concurenţei ca autoritate naţionala in domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei este autoritate administrativa autonoma, investita in acest scop, in condiţiile, modalitaţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile prezentei legi.

(2) Consiliul Concurenţei aplica dispoziţiile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenţa prevazute la articolele 81 şi 82 din tratat, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, in cazurile in care actele sau faptele intreprinderilor sau asociaţiilor de intreprinderi pot afecta comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

ART. 4

(1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrarilor se determina in mod liber prin concurenţa, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate in cadrul unor activitaţi cu caracter de monopol natural sau al unor activitaţi economice, stabilite prin lege, se stabilesc şi se ajusteaza cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competenţe.

(2) In sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenţa este exclusa sau substanţial restransa prin efectul unei legi sau datorita existenţei unei poziţii de monopol, Guvernul poate, prin hotarare, sa instituie forme corespunzatoare de control al preţurilor pentru o perioada de cel mult 3 ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de cate cel mult un an, daca imprejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotarari continua sa existe.

(3) Pentru sectoare economice determinate şi in imprejurari excepţionale, precum: situaţii de criza, dezechilibru major intre cerere şi oferta şi disfuncţionalitate evidenta a pieţei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari.

(4) Intervenţia Guvernului in situaţiile prevazute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurenţei.

 

CAPITOLUL II

Practici anticoncurenţiale

 

ART. 5

(1) Sunt interzise orice inţelegeri intre intreprinderi, decizii ale asociaţiilor de intreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumparare ori de vanzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;

b) limiteaza sau controleaza producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investiţiile;

c) impart pieţele sau sursele de aprovizionare;

d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocand in acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurenţial;

e) condiţioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;

f) constau in participarea, in mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte;

g) elimina de pe piaţa alţi concurenţi, limiteaza sau impiedica accesul pe piaţa şi libertatea exercitarii concurenţei de catre alte intreprinderi, precum şi inţelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde catre anumite intreprinderi fara o justificare rezonabila.

(2) Interdicţia prevazuta la alin. (1) nu se aplica inţelegerilor sau categoriilor de inţelegeri intre intreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de intreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

a) contribuie la imbunataţirea producţiei sau distribuţiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de parţile la respectiva inţelegere, decizie ori practica concertata;

b) impun intreprinderilor in cauza doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

c) nu ofera intreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţiala a pieţei produselor in cauza.

(3) Categoriile de inţelegeri, decizii şi practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum şi condiţiile şi criteriile de incadrare pe categorii sunt cele stabilite in regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de inţelegeri, decizii ale asociaţiilor de intreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplica in mod corespunzator.

(4) Inţelegerile, deciziile şi practicile concertate prevazute la alin. (1), care indeplinesc condiţiile prevazute la alin. (2) sau se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3), sunt considerate legale, fara a fi necesara notificarea acestora de catre parţi şi emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurenţei.

(5) Sarcina probei unei incalcari a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurenţei. Intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi care invoca beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) ii revine sarcina de a dovedi ca sunt indeplinite condiţiile prevazute de aceste alineate.

(6) Ori de cate ori Consiliul Concurenţei aplica prevederile alin. (1) inţelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, in masura in care acestea pot afecta comerţul intre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

ART. 6

(1) Este interzisa folosirea in mod abuziv de catre una sau mai multe intreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa romaneasca sau pe o parte substanţiala a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta in special in:

a) impunerea, in mod direct sau indirect, a unor preţuri inechitabile de vanzare ori de cumparare sau a altor condiţii inechitabile de tranzacţionare şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori ori beneficiari;

b) limitarea producţiei, comercializarii sau dezvoltarii tehnologice in dezavantajul consumatorilor;

c) aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocand, in acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurenţial;

d) condiţionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;

e) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, in scopul inlaturarii concurenţilor, ori vanzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni;

f) exploatarea starii de dependenţa in care se gaseşte o alta intreprindere faţa de o asemenea intreprindere sau intreprinderi şi care nu dispune de o soluţie alternativa in condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor condiţii comerciale nejustificate.

(2) Ori de cate ori Consiliul Concurenţei aplica prevederile alin. (1), in masura in care folosirea in mod abuziv a poziţiei dominante poate afecta comerţul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi se afla in poziţie dominanta, in situaţia in care cota ori cotele cumulate pe piaţa relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, depaşesc 40%.

ART. 7

(1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situaţii:

a) in cazul in care cota de piaţa cumulata deţinuta de parţile la o inţelegere nu depaşeşte 10% pe niciuna dintre pieţele relevante afectate de inţelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care sunt concurenţi, existenţi sau potenţiali, pe una dintre aceste pieţe;

b) in cazul in care cota de piaţa deţinuta de fiecare dintre parţile la o inţelegere nu depaşeşte 15% pe niciuna dintre pieţele relevante afectate de inţelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care nu sunt concurenţi, existenţi sau potenţiali, pe niciuna dintre aceste pieţe;

c) in cazul in care este dificil sa se stabileasca daca este vorba de o inţelegere intre concurenţi sau intre neconcurenţi, se aplica pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).

(2) Atunci cand pe o piaţa relevanta concurenţa este restransa de efectul cumulativ al unor inţelegeri de vanzare de bunuri sau de servicii incheiate cu diferiţi furnizori sau distribuitori, pragurile prevazute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atat pentru inţelegerile incheiate intre concurenţi, cat şi pentru cele incheiate intre neconcurenţi.

(3) Inţelegerile nu restrang concurenţa in cazul in care cotele de piaţa nu depaşesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevazute la alin. (1) şi (2), cu mai mult de doua puncte procentuale in cursul a 2 ani calendaristici succesivi.

(4) Prevederile alin. (1) – (3) nu se aplica acordurilor care conţin oricare dintre urmatoarele restricţii grave:

a) in ceea ce priveşte acordurile dintre concurenţi, astfel cum sunt definite la alin. (1), restricţiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul parţilor au ca obiect:

1. fixarea preţurilor de vanzare a produselor catre terţi;

2. limitarea producţiei sau a vanzarilor;

3. imparţirea pieţelor sau a clienţilor;

b) in ceea ce priveşte acordurile dintre neconcurenţi, astfel cum sunt definite la alin. (1), restricţiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul parţilor au ca obiect:

1. restrangerea capacitaţii cumparatorului de a-şi stabili preţul de vanzare, fara a aduce atingere posibilitaţii furnizorului de a impune un preţ de vanzare maxim sau de a recomanda un preţ de vanzare, cu condiţia ca acestea din urma sa nu fie echivalente cu un preţ de vanzare fix ori minim stabilit in urma presiunilor exercitate de una dintre parţi sau a masurilor de stimulare practicate de aceasta;

2. restrangeri teritoriale sau privind clienţii carora cumparatorul le poate vinde bunurile ori serviciile care fac obiectul contractului, cu excepţia cazului in care este vorba de una dintre urmatoarele restricţii care nu sunt grave:

(i) restrangerea vanzarilor active catre teritoriul exclusiv sau catre o clientela exclusiva rezervate furnizorului ori cedate de furnizor unui alt cumparator, atunci cand o asemenea restricţie nu limiteaza vanzarile efectuate de clienţii cumparatorului;

(ii) restrangerea vanzarilor catre utilizatorii finali realizate de un cumparator care acţioneaza pe piaţa in calitate de comerciant cu ridicata;

(iii) restrangerea vanzarilor catre distribuitori neautorizaţi realizate de membrii unui sistem de distribuţie selectiva;

(iv) restrangerea capacitaţii cumparatorului de a vinde componente destinate incorporarii unor clienţi care ar putea sa le utilizeze pentru fabricarea de produse asemanatoare celor produse de furnizor;

3. restrangerea vanzarilor active sau a vanzarilor pasive catre utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distribuţie selectiva care acţioneaza pe piaţa in calitate de vanzatori cu amanuntul, fara a aduce atingere posibilitaţii de a interzice unui membru al sistemului sa işi desfaşoare activitaţile dintr-un sediu secundar neautorizat;

4. restrangerea livrarilor incrucişate intre distribuitori in cadrul unui sistem de distribuţie selectiva, inclusiv intre distribuitori care acţioneaza la diferite niveluri ale comerţului;

5. restricţia convenita intre un furnizor de componente şi un cumparator care incorporeaza aceste componente, care limiteaza posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu au fost desemnaţi de cumparator pentru repararea ori intreţinerea bunurilor sale;

c) in ceea ce priveşte acordurile intre concurenţi, astfel cum sunt definite la alin. (1), atunci cand concurenţii acţioneaza, in sensul acordului, la niveluri diferite ale lanţului de producţie sau de distribuţie, oricare dintre restricţiile grave enumerate la lit. a) şi b).

(5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplica şi in cazul deciziilor asociaţiilor de intreprinderi şi practicilor concertate.

ART. 8

(1) Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autoritaţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entitaţilor catre care acestea işi deleaga atribuţiile, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenţa, precum:

a) limitarea libertaţii comerţului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;

b) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor.

(2) In cazul in care autoritaţile sau instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entitaţile catre care acestea şi-au delegat atribuţiile nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurenţei in scopul restabilirii mediului concurenţial, acesta poate introduce acţiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, solicitand instanţei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurenţei, obligarea autoritaţii sau instituţiei in cauza sa emita un act administrativ ori sa efectueze o anumita operaţiune administrativa.

(3) Consiliul Concurenţei se poate adresa instanţei in condiţiile alin. (2), in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei prevazute in decizie, perioada in care autoritatea sau instituţia administraţiei publice centrale sau locale avea obligaţia sa se conformeze masurilor necesare restabilirii mediului concurenţial normal.

 

CAPITOLUL III

Concentrarea economica

 

ART. 9

(1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma:

a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parţi ale unor intreprinderi; sau

b) dobandirii de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel puţin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau parţi ale acestora.

(2) Crearea unei societaţi in comun care indeplineşte in mod durabil toate funcţiile unei entitaţi economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(3) In masura in care crearea unei societaţi in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurenţial al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) – (3), precum şi cu cele ale art. 101 alin. (1) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operaţiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurenţial normal.

(4) La realizarea evaluarii prevazute la alin. (3), Consiliul Concurenţei ia in considerare, in special, urmatoarele criterii:

a) daca doua sau mai multe societaţi-mama reţin, intr-o masura semnificativa, activitaţile de pe aceeaşi piaţa ca şi societatea in comun ori de pe o piaţa situata in amonte sau in aval faţa de cea a societaţii in comun ori pe o piaţa vecina aflata in stransa legatura cu aceasta piaţa;

b) daca prin coordonarea care reprezinta consecinţa directa a crearii societaţii in comun intreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenţa pentru o parte semnificativa a produselor sau a serviciilor in cauza.

(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna şi ţinand seama de circumstanţele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenţa determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:

a) drepturi de proprietate sau de folosinţa asupra totalitaţii ori a unei parţi din activele unei intreprinderi;

b) drepturi sau contracte care confera o influenţa determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi.

(6) Controlul prevazut la alin. (1) – (5) este dobandit de catre persoana sau persoanele ori de catre intreprinderile care:

a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5);

b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenţa determinanta conferita de acestea.

ART. 10

Nu constituie operaţiuni de concentrare economica situaţiile in care:

a) controlul este dobandit şi exercitat de catre un lichidator desemnat prin hotarare judecatoreasca sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plaţi, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara;

b) instituţiile de credit sau alte instituţii financiare ori societaţile de asigurari ale caror activitaţi obişnuite includ tranzacţionarea şi negocierea de valori mobiliare in contul lor sau in contul altora deţin temporar valori mobiliare ale unei intreprinderi pe care le-au dobandit in vederea revanzarii, cu condiţia ca acestea sa nu işi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare in cauza pentru a determina comportamentul concurenţial al intreprinderii in cauza sau cu condiţia sa işi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregatirea cesionarii integrale sau parţiale a intreprinderii in cauza sau a activelor acesteia ori a cesionarii valorilor mobiliare in cauza şi ca cesiunea sa aiba loc in termen de un an de la data achiziţiei; Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen, la cerere, in cazul in care respectivele instituţii sau societaţi pot dovedi ca cesionarea nu a fost posibila, in condiţii rezonabile, in termenul stabilit;

c) controlul, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b), este dobandit de o intreprindere al carei obiect unic de activitate este de a achiziţiona participaţii la alte intreprinderi, de a gestiona şi valorifica respectivele participaţii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, aceasta fara a aduce insa atingere drepturilor pe care intreprinderea le deţine in calitate de acţionar, cu condiţia ca drepturile de vot legate de participaţiile deţinute sa fie exercitate, in special in ceea ce priveşte numirea membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale intreprinderilor la care deţine participaţiile, doar pentru a menţine valoarea integrala a investiţiilor in cauza şi nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurenţial al acelor intreprinderi;

d) intreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaza operaţiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitaţi.

ART. 11

Sunt interzise concentrarile economice care ar ridica obstacole semnificative in calea concurenţei efective pe piaţa romaneasca sau pe o parte substanţiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei poziţii dominante.

ART. 12

Prevederile prezentului capitol se aplica operaţiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a intreprinderilor implicate in operaţiune depaşeşte echivalentul in lei a 10.000.000 euro şi cand cel puţin doua dintre intreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizarii operaţiunii.

ART. 13

(1) Concentrarile economice care depaşesc pragurile valorice prevazute la art. 12 trebuie notificate Consiliului Concurenţei inainte de punerea in aplicare şi dupa incheierea acordului, dupa anunţarea ofertei publice sau dupa preluarea pachetului de control.

(2) Notificarea poate fi efectuata şi in cazurile in care intreprinderile implicate demonstreaza Consiliului Concurenţei intenţia de buna-credinţa de a incheia un acord sau, in cazul unei oferte publice, şi-au anunţat public intenţia de a face o astfel de oferta, cu condiţia ca acordul sau oferta planificata sa aiba ca rezultat o concentrare care indeplineşte condiţiile prevazute la art. 12.

(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul “concentrare economica notificata” include, de asemenea, concentrarile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor intreprinderi trebuie notificate de catre fiecare dintre parţile implicate; in celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parţi ale acestora.

(5) Criteriile de evaluare a compatibilitaţii concentrarilor economice cu un mediu concurenţial normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicarile şi prezentarea de observaţii de catre intreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei.

(6) Este interzisa punerea in aplicare a unei operaţiuni de concentrare economica inainte de notificare şi inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurenţial normal, printr-o decizie adoptata de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor art. 45.

(7) Prevederile alin. (6) nu impiedica punerea in aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacţii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzacţionarii pe o piaţa de tipul bursei de valori, prin care se dobandeşte controlul potrivit prevederilor art. 9 de la vanzatori diferiţi, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:

a) concentrarea sa fie notificata fara intarziere Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor alin. (1);

b) cel care dobandeşte controlul sa nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare in cauza sau sa faca acest lucru numai pentru a menţine valoarea integrala a investiţiei sale in temeiul unei derogari acordate de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor alin. (8).

(8) Consiliul Concurenţei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (6). Cererea de acordare a derogarii trebuie sa fie motivata. In decizia pe care o va emite Consiliul Concurenţei va ţine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra uneia sau mai multora dintre intreprinderile implicate in operaţiune sau asupra unor terţi şi de ameninţarea reprezentata de concentrare asupra concurenţei. Aceasta derogare poate fi acordata sub rezerva indeplinirii unor condiţii şi obligaţii destinate asigurarii unei concurenţe efective. O derogare poate fi acordata oricand, atat anterior, cat şi ulterior notificarii.

(9) Validitatea oricarei operaţiuni de concentrare economica, inclusiv a celor realizate cu incalcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza şi decizia pe care Consiliul Concurenţei o va lua cu privire la operaţiune, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), (4) şi (5).

 

CAPITOLUL IV

Consiliul Concurenţei

 

ART. 14

(1) Se infiinţeaza Consiliul Concurenţei, autoritate administrativa autonoma in domeniul concurenţei, cu personalitate juridica, care işi exercita atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenţei este in municipiul Bucureşti.

(2) Structura organizatorica şi de personal a Consiliului Concurenţei, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.

ART. 15

(1) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţa. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se realizeaza de catre Preşedintele Romaniei, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, cu avizul Guvernului şi dupa audierea candidaţilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Respingerea unei nominalizari se poate face doar cu condiţia prezentarii motivelor pe care aceasta se bazeaza.

(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o singura data. Membrii Plenului indeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de catre Plen sau conform delegarii preşedintelui.

(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţa trebuie sa aiba o independenţa reala şi sa se bucure de o inalta reputaţie profesionala şi probitate civica.

(4) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenţei, o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii:

a) este cetaţean roman, cetaţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinand Spaţiului Economic European sau cetaţean al Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba romana;

c) are capacitate deplina de exerciţiu;

d) a absolvit studii superioare dovedite cu diploma;

e) da dovada de inalta competenţa profesionala in domeniul concurenţei;

f) beneficiaza de o buna reputaţie;

g) are o vechime de minimum 10 ani in activitaţi din domeniul economic sau juridic;

h) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infracţiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finanţarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru infracţiunile prevazute de prezenta lege ori alte infracţiuni savarşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare.

(5) Preşedintele trebuie sa fi indeplinit o funcţie de conducere cu largi responsabilitaţi, in care a facut dovada competenţei sale profesionale şi manageriale.

(6) Calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitaţi profesionale sau de consultanţa, cu participarea, directa ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entitaţi publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnitaţi publice, cu excepţia funcţiilor şi activitaţilor didactice din invaţamantul superior, cercetare ştiinţifica şi creaţie literar-artistica. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri nici de parţi şi nici de instanţa judecatoreasca sau de catre o alta instituţie.

(7) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei nu reprezinta autoritatea care i-a numit şi sunt independenţi in luarea deciziilor.

(8) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei şi inspectorii de concurenţa nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice.

(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenţei inceteaza:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitiva de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilitaţi dintre cele prevazute la alin. (6) şi (8), conform prevederilor alin. (12);

f) prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi sau pentru condamnare, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru savarşirea unei infracţiuni.

(10) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei sunt revocabili, in cazul prevazut la alin. (9) lit. f), de catre autoritatea care i-a numit. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de catre aceeaşi autoritate.

(11) In caz de vacanţa a unui loc in Plenul Consiliului Concurenţei pentru una dintre situaţiile prevazute la alin. (9) lit. b) – f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata ramasa din mandat, in funcţia devenita vacanta.

(12) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi sa notifice de indata Consiliului survenirea oricarei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevazute la alin. (6) şi (8), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar daca situaţia se prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza şi se procedeaza conform prevederilor alin. (10) şi (11).

(13) Activitatea desfaşurata de catre membrii Plenului Consiliului Concurenţei este considerata experienţa de specialitate necesara numirii in organele de conducere ale autoritaţilor de reglementare, precum şi ale oricaror alte autoritaţi sau instituţii publice.

ART. 16

In caz de vacanţa a funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei, pentru una dintre situaţiile prevazute la art. 15 alin. (9) lit. b) – f), pana la desemnarea şi numirea, in condiţiile legii, a unui nou preşedinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime in funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei.

ART. 17

(1) Inainte de a incepe sa-şi exercite funcţia, fiecare membru al Consiliului Concurenţei este obligat sa depuna in faţa Preşedintelui Romaniei, in prezenţa celorlalţi membri numiţi şi dupa citirea decretului prezidenţial de numire in funcţie, urmatorul juramant:

“Jur sa respect Constituţia şi legile ţarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile şi libertaţile fundamentale ale cetaţenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fara partinire atribuţiile ce-mi revin. Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei presteaza cel dintai juramantul.

(3) In cazul neprestarii juramantului in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmand a se relua procedura desemnarii şi numirii altei persoane pentru funcţia devenita vacanta.

(4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurenţei inainte de prestarea juramantului sunt nule de drept.

ART. 18

(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenţei incep de la data depunerii juramantului de catre aceştia şi expira la implinirea termenelor prevazute la art. 15 alin. (2), calculate de la aceasta data.

(2) Daca, pana la expirarea mandatului in curs, preşedintele Consiliului Concurenţei desemnat pentru mandatul urmator nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispoziţiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenţei in exerciţiu işi vor continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre preşedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul urmator sub conducerea preşedintelui anterior.

(3) In situaţia in care pana la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, in condiţiile art. 15 alin. (9) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al carui mandat expira işi va continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre cel desemnat pentru mandatul urmator.

ART. 19

(1) Consiliul Concurenţei işi desfaşoara activitatea, delibereaza şi ia decizii in plen sau in comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se intruneşte valabil in prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritaţii membrilor Plenului. Comisia se intruneşte valabil in prezenţa celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.

(2) Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenţa in componenţa stabilita de preşedintele Consiliului Concurenţei, pentru fiecare caz in parte, şi este condusa de catre un vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei.

(3) Preşedintele Consiliului Concurenţei ordona efectuarea de investigaţii şi desemneaza raportorul pentru fiecare investigaţie.

(4) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei examineaza in plen:

a) rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra masurilor de luat;

b) autorizarea concentrarilor economice;

c) punctele de vedere, recomandarile şi avizele formulate in realizarea atribuţiilor prevazute de prezenta lege;

d) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;

e) raportul anual prevazut la art. 30 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum şi orice alte rapoarte privind concurenţa şi ajutoarele de stat.

(5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (4) lit. a) şi b) unei comisii formate din 3 membri ai Plenului.

(6) In formaţiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; in caz de partaj egal al voturilor, soluţia votata de preşedinte prevaleaza.

(7) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei in plen conform prevederilor alin. (4) se semneaza de catre preşedinte, in numele Consiliului Concurenţei. Acestea vor putea fi atacate in termen de 30 de zile de la publicare sau, dupa caz, de la comunicare, in procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. Sentinţa va fi pronunţata fara drept de apel, impotriva ei putand fi declarat recurs la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ART. 20

(1) Preşedintele Consiliului Concurenţei angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurenţei ca persoana juridica şi-l reprezinta ca instituţie publica in faţa persoanelor fizice şi juridice, a autoritaţilor legislative, judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii romaneşti, straine şi internaţionale. El exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurenţei.

(2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei, prin care se dispun masuri şi se aplica sancţiuni, se semneaza de catre preşedinte, iar reglementarile adoptate de Consiliul Concurenţei sunt puse in aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al preşedintelui.

(3) In caz de absenţa ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurenţei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilitaţii.

(4) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepreşedinţi, consilierii de concurenţa, inspectorii de concurenţa sau altor persoane, mandatul trebuind sa menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitarii lor.

ART. 21

(1) In vederea exercitarii atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei işi elaboreaza şi işi adopta regulamentul de organizare, funcţionare şi procedura şi işi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local.

(2) Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, cuprinzand inspectori de concurenţa şi alte categorii de personal, condiţiile de incadrare pe funcţii, de promovare in grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecarei funcţii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenţei, cu respectarea reglementarilor privind funcţia publica şi funcţionarii publici şi a reglementarilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.

(3) Funcţia publica de specialitate pentru Consiliul Concurenţei este cea de inspector de concurenţa.

(4) Activitatea desfaşurata in cadrul Consiliului Concurenţei de catre inspectorii de concurenţa cu studii superioare constituie vechime in specialitate.

ART. 22

Funcţia de preşedinte al Consiliului Concurenţei este asimilata celei de ministru, cea de vicepreşedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenţa celei de subsecretar de stat.

ART. 23

(1) In organizarea Consiliului Concurenţei funcţioneaza un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de catre Consiliul Concurenţei. Atribuţiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedura adoptat de Consiliul Concurenţei.

(2) In cadrul Consiliului Concurenţei funcţioneaza Colegiul Consultativ, ca organism nepermanent, format din 11 pana la 17 reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţa, ai mediului de afaceri şi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu in domeniul economic, juridic ori al concurenţei.

(3) Membrii Colegiului Consultativ trebuie sa respecte dispoziţiile legale cu privire la conflictul de interese legat de activitaţile la care participa in cadrul acestuia. La lucrarile Colegiului Consultativ participa de drept foştii preşedinţi ai Consiliului Concurenţei.

(4) Colegiul Consultativ emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţa. In cadrul Colegiului Consultativ pot funcţiona grupuri de lucru pe teme specifice.

(5) Modul de numire a membrilor, rolul, funcţionarea şi organizarea Colegiului Consultativ sunt prevazute in regulamentul de funcţionare, aprobat prin hotarare a Guvernului*).

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 390/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2012.

 

ART. 24

(1) Consiliul Concurenţei işi intocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct in bugetul de stat.

(2) Pentru funcţionarea Consiliului Concurenţei şi a aparatului sau teritorial, Guvernul şi, dupa caz, organele administraţiei publice locale vor atribui Consiliului Concurenţei in administrare imobilele necesare, respectiv terenurile şi dotarile din domeniul public de interes naţional sau, dupa caz, local, in termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii Consiliului Concurenţei.

(3) Sumele reprezentand tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, in condiţiile legii.

(4) Consiliul Concurenţei va suporta, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie, sumele necesare asigurarii asistenţei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenţa şi celelalte categorii de personal, in legatura cu faptele savarşite de aceştia in exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, atunci cand au calitatea de invinuit ori inculpat.

(5) Sumele acordate de Consiliul Concurenţei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenţa sau altor angajaţi pentru asigurarea asistenţei juridice vor fi restituite de catre aceştia, in cazul in care, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, s-a stabilit vinovaţia acestora ori ca fapta a fost savarşita in afara exercitarii atribuţiilor de serviciu prevazute de lege.

(6) Procedura şi condiţiile in care sumele necesare asigurarii asistenţei juridice sunt suportate de Consiliul Concurenţei vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

ART. 25

(1) Consiliul Concurenţei are urmatoarele atribuţii:

a) efectueaza investigaţiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 8, 13 şi art. 45 alin. (3) din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de incalcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 8 şi 13 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, constatate in urma investigaţiilor efectuate de catre inspectorii de concurenţa;

c) accepta angajamente şi impune masuri interimare, in condiţiile prevazute de lege;

d) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de concentrari economice;

e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru inţelegerile, deciziile asociaţiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;

f) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea masurilor dispuse şi a efectelor concentrarilor economice autorizate condiţionat prin decizii;

g) efectueaza, din proprie iniţiativa, investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, atunci cand rigiditatea preţurilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurenţei pe piaţa. Consiliul Concurenţei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigaţiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri in diferite sectoare şi invita parţile interesate sa formuleze observaţii;

h) sesizeaza Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfuncţionalitaţilor constatate;

i) sesizeaza instanţele judecatoreşti asupra cazurilor in care acestea sunt competente, potrivit prezentei legi;

j) urmareşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente in domeniul de reglementare al prezentei legi;

k) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale in aplicarea prezentei legi;

l) emite avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial, autoritaţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale fiind obligate sa solicite acest aviz, şi poate recomanda modificarea actelor normative care au un asemenea efect;

m) face recomandari Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei;

n) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei;

o) realizeaza studii şi intocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizeaza Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind aceasta activitate;

p) reprezinta Romania şi promoveaza schimbul de informaţii şi de experienţa in relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil; ca autoritate naţionala de concurenţa, Consiliul Concurenţei este responsabil de relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislaţia europeana, şi coopereaza cu alte autoritaţi de concurenţa;

r) stabileşte şi aproba misiunea, strategia generala şi programele de activitate ale autoritaţii de concurenţa;

s) ia orice alte decizii in indeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege;

ş) asigura aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 137/2007, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) In vederea exercitarii atribuţiilor prevazute la alin. (1) lit. a) şi g), Consiliul Concurenţei poate realiza examinari preliminare, in cadrul carora are dreptul sa solicite informaţiile şi documentele necesare, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2).

(3) Consiliul Concurenţei, in calitate de autoritate naţionala de concurenţa, are toate drepturile şi obligaţiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum şi cele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi. Instanţele naţionale au toate drepturile şi obligaţiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.

(4) Toate referirile din Legea nr. 11/1991, cu modificarile şi completarile ulterioare, la Oficiul Concurenţei vor fi inlocuite cu referirea la Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea folosi oricare dintre instrumentele prevazute de prezenta lege pentru identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţa neloiala.

ART. 26

(1) Consiliul Concurenţei adopta regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formuleaza avize, face recomandari şi elaboreaza rapoarte in aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Consiliul Concurenţei poate face recomandari de buna practica in diverse sectoare economice şi indrumari privind diverse aspecte generale ale aplicarii legislaţiei in domeniul concurenţei, cu luarea in considerare a practicii instanţelor naţionale şi a celor de la nivelul Uniunii Europene, precum şi a practicii Comisiei Europene.

(3) Consiliul Concurenţei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate in plen, dispune efectuarea de investigaţii, ordona inspecţii, ia masuri privind gestiunea interna şi personalul din subordine, precum şi orice alte masuri necesare indeplinirii strategiei şi misiunii autoritaţii de concurenţa.

(4) Deciziile Consiliului Concurenţei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi şi se aplica sancţiunile corespunzatoare, se dispun masurile necesare restabilirii mediului concurenţial, se acorda accesul la informaţii confidenţiale, se soluţioneaza plangerile formulate in baza dispoziţiilor prezentei legi, precum şi cererile şi notificarile privind concentrarile economice.

(5) Avizele sunt formulate, recomandarile şi propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate şi comunicate, dupa caz, publicate, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

ART. 27

(1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificarile acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, dupa care sunt adoptate in Plenul Consiliului Concurenţei şi puse in aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(2) Reglementarile Consiliului Concurenţei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, in condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 28

Consiliul Concurenţei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul politicii concurenţiale, la cererea:

a) Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului Romaniei;

b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor;

c) autoritaţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) organizaţiilor profesionale şi patronale in masura in care acestea au atribuţii legale de reglementare a domeniilor in care activeaza;

e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor;

f) instanţelor judecatoreşti şi parchetelor.

ART. 29

(1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurenţei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale in cauza.

(2) Organele şi organizaţiile prevazute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurenţei punctul lor de vedere in termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi ataşat la raportul asupra cazului analizat.

(3) In indeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurenţei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţa din partea acestora.

ART. 30

(1) Consiliul Concurenţei intocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul in care operatorii economici şi autoritaţile publice respecta regulile concurenţei, potrivit prezentei legi.

(2) Raportul se adopta in Plenul Consiliului Concurenţei şi se da publicitaţii.

ART. 31

(1) Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateşte in cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) şi c).

(2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileşte intre 10.000 euro şi 25.000 euro, prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei. Echivalentul in lei al taxei de autorizare se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrarii economice.

(3) Sumele provenind din plata taxei prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat in termen şi conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale.

 

CAPITOLUL V

Procedura de examinare preliminara, de investigare şi de luare a deciziilor

 

ART. 32

(1) Descoperirea şi investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurenţei care acţioneaza prin inspectorii de concurenţa.

(2) In cazul infracţiunii prevazute la art. 63 alin. (1), personalul desemnat in condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 33

Consiliul Concurenţei, potrivit atribuţiilor sale, dispune efectuarea de investigaţii, daca exista suficient temei de fapt şi de drept:

a) din oficiu;

b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate in mod real şi direct prin incalcarea prevederilor art. 5, 6, 8 şi 13 din prezenta lege, precum şi a art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

ART. 34

(1) In vederea analizarii plangerilor formulate potrivit art. 33 lit. b) şi a notificarilor privind concentrarile economice, precum şi in exercitarea atribuţiilor prevazute la art. 25 alin. (1), inspectorii de concurenţa, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevazute, dupa caz, la art. 51 lit. a) şi b), art. 52 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 57 alin. (1) lit. e), pot solicita informaţiile şi documentele care le sunt necesare:

a) intreprinderilor şi asociaţiilor de intreprinderi;

b) autoritaţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale.

(2) In realizarea procedurii de examinare preliminara, necesara in vederea exercitarii din oficiu a atribuţiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi g), inspectorii de concurenţa, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevazute la art. 51 lit. c) sau, dupa caz, la art. 52 alin. (1) lit. b), pot solicita intreprinderilor şi asociaţiilor de intreprinderi, precum şi autoritaţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale orice informaţii şi documente necesare.

(3) In scopul aplicarii prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, documentele şi informaţiile prevazute la alin. (1) şi (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurenţei, la cererea Comisiei Europene şi a autoritaţilor de concurenţa din statele membre ale Uniunii Europene.

(4) Inspectorii de concurenţa, primind acces la documentele, datele şi informaţiile prevazute la alin. (1), (2) şi (3), sunt ţinuţi la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.

(5) Informaţiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) – (3), art. 35 şi art. 36 pot fi folosite doar pentru scopul aplicarii legislaţiei in domeniul concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea sesiza şi alte instituţii sau autoritaţi publice in condiţiile in care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora.

ART. 35

In scopul indeplinirii atribuţiilor legale, Consiliul Concurenţei poate sa ia declaraţii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte sa dea astfel de declaraţii.

ART. 36

(1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţa sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia inspectorilor debutanţi, şi au urmatoarele puteri de inspecţie:

a) sa intre in spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care intreprinderile ori asociaţiile de intreprinderi le deţin legal;

b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea intreprinderii sau asociaţiilor de intreprinderi, indiferent de locul in care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate;

c) sa ceara oricarui reprezentant sau membru al personalului intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;

d) sa ridice sau sa obţina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi;

e) sa sigileze orice amplasament destinat activitaţilor intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi, pe durata şi in masura necesara inspecţiei.

(2) Inspectorii de concurenţa cu puteri de inspecţie vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare şi inventariere.

(3) Inspectorii de concurenţa cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atat la faţa locului, cat şi la convocare la sediul Consiliului Concurenţei.

(4) Inspectorii de concurenţa sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. O copie certificata a acestui ordin este inmanata intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi supuse inspecţiei dispuse cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).

(5) Consiliul Concurenţei desfaşoara inspecţii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autoritaţi de concurenţa a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, in baza ordinului de inspecţie emis de preşedintele Consiliului Concurenţei.

(6) Ordinul de inspecţie va indica obiectul şi scopul inspecţiei, stabileşte data la care incepe şi arata sancţiunile prevazute la art. 51 şi 57, precum şi dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. Hotararea curţii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor soluţiona cauza de urgenţa şi cu precadere.

(7) La solicitarea Consiliului Concurenţei, in ipoteza in care poate exista o opoziţie la desfaşurarea inspecţiei, organele de poliţie sunt obligate sa insoţeasca şi sa asigure sprijinul necesar echipelor de inspecţie, in exercitarea puterilor de inspecţie.

(8) Comunicarile dintre intreprinderea sau asociaţia de intreprinderi investigate şi avocatul acestora, realizate in cadrul şi in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare al intreprinderii, respectiv dupa deschiderea procedurii administrative in baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiţia ca aceste comunicari sa aiba legatura cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate ori folosite ca proba in cursul procedurilor desfaşurate de Consiliul Concurenţei. Nu pot fi ridicate ori folosite ca proba documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociaţia de intreprinderi investigate in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare.

(9) Atunci cand intreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicari, pentru ca aceasta sa cada sub incidenţa alin. (8), inspectorii de concurenţa care desfaşoara inspecţia vor sigila şi vor ridica comunicarea in cauza, in dublu exemplar.

(10) Preşedintele Consiliului Concurenţei va decide, de urgenţa, pe baza probelor şi argumentelor prezentate. In condiţiile in care preşedintele Consiliului Concurenţei decide sa respinga caracterul protejat al comunicarii, desigilarea documentului poate avea loc doar dupa expirarea termenului in care decizia poate fi contestata, potrivit prevederilor alin. (11), sau, in cazul in care decizia este contestata, dupa ce hotararea instanţei devine definitiva.

(11) Decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei cu privire la caracterul protejat al comunicarii poate fi atacata in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. Hotararea curţii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor soluţiona cauza de urgenţa şi cu precadere.

(12) Exercitarea puterilor de inspecţie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurenţei*).

————

*) A se vedea Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012 privind punerea in aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 37

In baza autorizarii judiciare date prin incheiere, conform art. 38, inspectorul de concurenţa poate efectua inspecţii, in spaţiile prevazute la art. 36, precum şi in orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinand conducatorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici sau asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei.

ART. 38

(1) Inspectorii de concurenţa pot proceda la inspecţii, potrivit prevederilor art. 37, doar in baza unui ordin emis de catre preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a ordinului de inspecţie şi a autorizaţiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspecţiei inainte de inceperea acesteia.

(2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea parţilor. Judecatorul se pronunţa asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza şi se comunica Consiliului Concurenţei in termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

(3) In cazul in care inspecţia trebuie desfaşurata simultan in mai multe spaţii dintre cele prevazute la art. 37, Consiliul Concurenţei va introduce o singura cerere, instanţa pronunţandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spaţiile in care urmeaza sa se desfaşoare inspecţia.

(4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informaţiile de natura sa justifice inspecţia, iar judecatorul sesizat este ţinut sa verifice daca cererea este intemeiata.

(5) Oricare ar fi imprejurarile, inspecţia se desfaşoara intre orele 8,00 şi 18,00 şi trebuie efectuata in prezenţa persoanei la care se efectueaza inspecţia sau a reprezentantului sau. Inspecţia poate continua şi dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspecţia sau a reprezentantului sau.

(6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu contestaţie la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, in termen de 48 de ore. Termenul in care poate fi atacata incheierea pentru Consiliul Concurenţei curge de la momentul comunicarii acesteia, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveşte persoana supusa inspecţiei, termenul in care poate fi atacata incheierea curge de la momentul comunicarii acesteia, potrivit prevederilor alin. (1). Contestaţia nu este suspensiva de executare.

(8) Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau judecatorul delegat de acesta are competenţa sa emita autorizaţia judiciara prevazuta la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.

ART. 39

(1) La primirea unei plangeri privind o practica anticoncurenţiala, Consiliul Concurenţei examineaza daca aceasta prezinta suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii.

(2) Daca plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurenţei o respinge, comunicand autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa şi indeplineşte toate condiţiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plangeri se face prin decizie a Consiliului Concurenţei dupa ce i s-a dat posibilitatea autorului plangerii sa işi prezinte punctul de vedere faţa de motivele pentru care autoritatea de concurenţa intenţioneaza sa respinga plangerea.

(3) Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucureşti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, condiţiile pe care o solicitare ce i-a fost adresata trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi calificata ca plangere, precum şi procedura aplicabila soluţionarii acesteia.

(5) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurenţei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.

ART. 40

(1) De cate ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurenţei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui parţilor in cauza, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului in Plenul Consiliului Concurenţei, daca este cazul.

(2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigaţie, propunand Consiliului Concurenţei dispunerea masurilor care sunt de competenţa acestuia.

ART. 41

(1) In situaţia in care, in urma declanşarii unei investigaţii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sancţiuni de catre Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea inchide investigaţia şi va informa de indata parţile implicate.

(2) In situaţia in care investigaţia a fost declanşata ca urmare a unei plangeri şi se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sancţiuni de catre Consiliul Concurenţei, inchiderea investigaţiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurenţei, in urma audierii parţilor implicate daca autorul plangerii solicita acest lucru.

ART. 42

(1) Cu excepţia situaţiei prevazute la art. 41 alin. (1), in orice procedura de investigaţie, Consiliul Concurenţei acorda intreprinderilor participante la inţelegere, decizia luata de asociaţii de intreprinderi, practica concertata, abuzul de poziţie dominanta sau la concentrarea economica, ce formeaza obiect al investigaţiei, ocazia de a-şi exprima in scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de investigaţie. In observaţiile scrise, destinatarii raportului de investigaţie pot solicita organizarea de audieri de catre Consiliul Concurenţei. Atunci cand apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza investigata, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi in lipsa unei solicitari din partea destinatarilor raportului de investigaţie. Data pana la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, dupa caz, sunt fixate de preşedintele Consiliului Concurenţei.

(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plangerii, la solicitarea acestuia, precum şi a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.

(3) Neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricarei depoziţii sau declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigaţie.

ART. 43

(1) O copie a raportului va fi transmisa spre luare la cunoştinţa persoanelor supuse investigaţiei, acordandu-le acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa işi formuleze observaţiile. Persoanelor a caror audiere a fost admisa potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi daca preşedintele Consiliului Concurenţei apreciaza ca este util in interesul investigaţiei.

(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite parţilor in cauza consultarea dosarului şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie.

(3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informaţii confidenţiale şi nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurenţei, ale Comisiei Europene sau ale autoritaţilor de concurenţa ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondenţei dintre Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeana sau autoritaţile de concurenţa ale statelor membre sau dintre acestea din urma atunci cand corespondenţa este inclusa in dosarul Consiliului Concurenţei.

(4) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decat prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicarea catre parţile interesate. Hotararea curţii de apel este supusa recursului, care poate fi declarat in termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele vor proceda la judecarea cauzei de urgenţa şi cu precadere.

(5) Atacarea ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei suspenda procedura in faţa autoritaţii de concurenţa pana la soluţionarea definitiva şi irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Nicio dispoziţie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurenţei de a dezvalui şi utiliza informaţiile necesare pentru a dovedi o incalcare a art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(7) In cazul unei proceduri de investigaţie avand ca obiect o concentrare economica, dispoziţiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entitaţilor participante la concentrare, in masura in care aceştia justifica in cauza un interes legitim.

ART. 44

(1) Consiliul Concurenţei, in cazul investigaţiilor declanşate potrivit prevederilor art. 33, poate decide, dupa caz:

a) sa ordone incetarea practicilor anticoncurenţiale constatate;

b) sa dispuna masuri interimare;

c) sa accepte angajamente;

d) sa aplice intreprinderilor sau asociaţiilor de intreprinderi amenzi in condiţiile prevazute la cap. VI;

e) sa formuleze recomandari, sa impuna parţilor condiţii sau alte obligaţii. In cazul in care Consiliul Concurenţei decide potrivit prevederilor lit. a), poate impune orice masuri corective comportamentale sau structurale care sunt proporţionale cu incalcarea comisa şi necesare pentru incetarea efectiva a incalcarii. Masurile corective structurale vor fi impuse atunci cand nu exista o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta sau atunci cand o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta ar fi mai oneroasa pentru intreprinderea in cauza decat o masura corectiva structurala.

(2) Consiliul Concurenţei poate decide, de asemenea, ca nu exista motive pentru a interveni, atunci cand, pe baza informaţiilor de care dispune, condiţiile pentru ca o inţelegere, decizie sau practica concertata sa fie interzisa nu sunt indeplinite.

(3) Consiliul Concurenţei, in indeplinirea atribuţiei prevazute la art. 25 alin. (1) lit. e), poate decide sa retraga beneficiul exceptarii pentru inţelegerile, deciziile asociaţiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci cand intr-o anumita cauza respectivele inţelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia care prezinta toate caracteristicile unei pieţe geografice distincte.

ART. 45

(1) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii complete a unei operaţiuni de concentrare economica, Consiliul Concurenţei va raspunde in scris, printr-o adresa, in cazul in care va ajunge la concluzia ca operaţiunea de concentrare economica nu cade sub incidenţa prezentei legi.

(2) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operaţiuni de concentrare economica, Consiliul Concurenţei va emite o decizie de neobiecţiune atunci cand constata ca, deşi operaţiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenţa prezentei legi:

a) nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal; sau

b) indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de parţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţa poate stabili prin decizie condiţii şi obligaţii de natura sa asigure respectarea de catre parţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat in scopul realizarii compatibilitaţii concentrarii cu un mediu concurenţial normal.

(3) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operaţiuni de concentrare economica, Consiliul Concurenţei va decide deschiderea unei investigaţii, atunci cand constata ca operaţiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenţa prezentei legi, prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal şi acestea nu au putut fi inlaturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).

(4) In termen de maximum 5 luni de la primirea notificarii complete a unei operaţiuni de concentrare economica pentru care Consiliul Concurenţei a decis deschiderea unei investigaţii din cauza indoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, Consiliul Concurenţei:

a) va emite o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurenţial normal, intrucat ridica obstacole semnificative in calea concurenţei efective pe piaţa romaneasca sau pe o parte substanţiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei poziţii dominante, potrivit prevederilor art. 11;

b) va emite o decizie de autorizare, daca operaţiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurenţei efective pe piaţa romaneasca sau pe o parte substanţiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei poziţii dominante, potrivit prevederilor art. 11;

c) va emite o decizie de autorizare condiţionata, prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile destinate sa asigure respectarea de catre parţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat in scopul realizarii compatibilitaţii concentrarii cu un mediu concurenţial normal.

(5) In cazul in care Consiliul Concurenţei nu ia o decizie in termenele prevazute la alin. (2) – (4), operaţiunea de concentrare economica notificata poate avea loc.

(6) In situaţia in care notificarea unei operaţiuni de concentrare economica necesita completari, termenele prevazute la alin. (1) – (4) incep sa curga de la data la care parţile au furnizat Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate in vederea completarii notificarii.

(7) Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrari economice care pot beneficia de procedura simplificata de analiza.

(8) In cazul investigaţiilor şi deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) lit. a) şi b), cu privire la o posibila incalcare a art. 13, atunci cand operaţiunea de concentrare economica investigata nu este notificata, Consiliul Concurenţei va analiza şi va decide, in acest context, şi cu privire la compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal.

(9) In situaţiile in care o operaţiune de preluare a controlului asupra unor intreprinderi sau a unor active prezinta riscuri pentru siguranţa naţionala, Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Ţarii, va emite o hotarare prin care aceasta sa fie interzisa, cu respectarea competenţei Comisiei Europene in acest domeniu. Consiliul Concurenţei va informa Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii in legatura cu operaţiunile de concentrare economica care sunt notificate acestuia, susceptibile sa fie analizate din punctul de vedere al siguranţei naţionale.

ART. 46

(1) In cazul in care Consiliul Concurenţei constata ca o concentrare economica a fost deja pusa in aplicare şi ca acea concentrare a fost declarata incompatibila cu mediul concurenţial normal, acesta, prin decizie, poate:

a) sa solicite intreprinderilor implicate sa dizolve entitatea rezultata din concentrare, in special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acţiunilor sau activelor dobandite, astfel incat sa se restabileasca situaţia existenta anterior punerii in aplicare a concentrarii. In cazurile in care, prin dizolvarea entitaţii rezultate prin concentrare, nu este posibila restabilirea situaţiei existente anterior punerii in aplicare a concentrarii, Consiliul Concurenţei poate adopta orice alta masura adecvata pentru a restabili, in masura posibilului, situaţia anterioara;

b) sa dispuna orice alta masura adecvata pentru a se asigura ca intreprinderile implicate dizolva concentrarea sau iau masurile de restabilire a situaţiei prevazute in decizia sa.

(2) Consiliul Concurenţei poate acţiona potrivit alin. (1) lit. a) şi b) şi atunci cand constata ca o concentrare economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei condiţii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. c).

ART. 47

(1) Pe durata procedurii de investigaţie referitoare la posibila savarşire a unei practici anticoncurenţiale, intreprinderile faţa de care a fost declanşata investigaţia pot formula propuneri de angajamente, in scopul inlaturarii situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei.

(2) Atunci cand Consiliul Concurenţei intenţioneaza sa accepte angajamentele propuse de parţi, va publica un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse, asupra carora terţii interesaţi işi pot prezenta observaţiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenţa.

(3) Prin decizie, Consiliul Concurenţei confera forţa obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi, in masura in care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi daca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi adoptata pe o durata determinata şi poate concluziona, fara audierea parţilor implicate, ca nu mai exista motive pentru acţiunea autoritaţii de concurenţa.

(4) In cazul in care Consiliul Concurenţei constata ca angajamentele nu indeplinesc condiţiile prevazute la alin. (3), acesta va informa, in scris, intreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate şi va continua procedura de investigaţie.

(5) In cazul inchiderii investigaţiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigaţie, atunci cand:

a) intervine o schimbare esenţiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;

b) intreprinderile acţioneaza contrar angajamentelor asumate;

c) decizia a fost fundamentata pe informaţii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parţi.

(6) Intreprinderile pot formula propuneri de angajamente şi in cazul operaţiunilor de concentrare economica in scopul compatibilizarii acestora cu un mediu concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 45. Prevederile alin. (2) şi (4) se aplica in mod corespunzator.

(7) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor propuse de parţi.

ART. 48

(1) Consiliul Concurenţei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 44, in caz de urgenţa determinata de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenţa unor fapte de natura anticoncurenţiala prohibite expres de lege şi care trebuie eliminate fara intarziere.

(2) Inainte de luarea unei masuri interimare, parţile implicate pot prezenta in scris punctul lor de vedere. La cererea expresa a parţilor implicate, Consiliul Concurenţei va proceda la ascultarea argumentelor acestora in Plen.

(3) O decizie adoptata potrivit prevederilor alin. (1) se aplica pe o durata determinata, ce poate fi reinnoita de Consiliul Concurenţei in masura in care este necesar şi adecvat.

(4) Consiliul Concurenţei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menţinerea condiţiilor de concurenţa efectiva şi in cazul in care:

a) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea prevederilor art. 13 alin. (6) şi (8) şi nu a fost inca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurenţial normal;

b) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei condiţii sau obligaţii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c);

c) concentrarea economica a fost deja pusa in aplicare şi a fost emisa o decizie prin care operaţiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. a).

(5) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea de masuri interimare.

ART. 49

(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei in aplicarea prevederilor art. 8, 13, 44 şi 45 vor fi comunicate de indata parţilor; acestea pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. In cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiţia plaţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.

(3) Ordinul privind declanşarea unei investigaţii, prevazuta de lege, se poate ataca numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigaţia.

 

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

 

ART. 50

Sunt nule de drept orice inţelegeri sau decizii interzise prin art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi prin art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, convenţii ori clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurenţiala, precum şi orice acte care incalca prevederile art. 8 din prezenta lege.

ART. 51

Constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sancţionarii urmatoarele fapte, savarşite cu intenţie sau din neglijenţa de intreprinderi ori asociaţii de intreprinderi:

a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc in eroare intr-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 13;

b) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a);

c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 34 alin. (2);

d) furnizarea de informaţii, documente, inregistrari şi evidenţe intr-o forma incompleta in timpul inspecţiilor desfaşurate potrivit prevederilor art. 36;

e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfaşurate potrivit prevederilor art. 36.

ART. 52

(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autoritaţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale constand in:

a) furnizarea cu intenţie ori din neglijenţa de informaţii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. b);

b) furnizarea cu intenţie ori din neglijenţa de informaţii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 34 alin. (2).

(2) Daca, cu intenţie sau din neglijenţa, nefurnizarea informaţiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducatorului instituţiei ori autoritaţii administraţiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.

ART. 53

(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sancţionarii urmatoarele fapte, savarşite cu intenţie sau din neglijenţa de intreprinderi sau asociaţii de intreprinderi:

a) incalcarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu excepţia cazului in care sunt incidente prevederile art. 13 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 13 alin. (8);

c) realizarea unei operaţiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 13 alin. (6) – (8);

d) punerea in practica a unei operaţiuni de concentrare economica, declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. a);

e) neindeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Daca incalcarea savarşita de o asociaţie de intreprinderi priveşte activitaţile membrilor sai, amenda nu poate depaşi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piaţa afectata de incalcarea savarşita de asociaţie.

(3) In ceea ce priveşte contravenţia prevazuta la alin. (1) lit. a), constand in incalcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara.

ART. 54

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 51 şi 53 alin. (1), in cazul in care cifra de afaceri, realizata in anul financiar anterior sancţionarii, nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociaţia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţa pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sancţiunii.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 51 şi art. 53 alin. (1) din prezenta lege şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, in cazul intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi nou-infiinţate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sancţionarii, aceasta va fi sancţionata cu:

a) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul contravenţiilor prevazute la art. 51;

b) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul contravenţiilor prevazute la art. 53 alin. (1).

ART. 55

(1) Individualizarea sancţiunilor prevazute la art. 51, 52, 53 şi 54 se face ţinand seama de gravitatea şi durata faptei. Prin instrucţiuni adoptate de catre Consiliul Concurenţei se stabilesc şi celelalte elemente in funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum şi gradarea pe tranşe a acestora.

(2) In cazul contravenţiilor prevazute la art. 53 alin. (1), daca, dupa primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, in condiţiile art. 43 sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaşte, in mod expres, savarşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la inlaturarea cauzelor incalcarii, acest fapt va fi reţinut drept circumstanţa atenuanta speciala sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% şi 30% din nivelul de baza determinat potrivit instrucţiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv atunci cand acesta este stabilit la minimul prevazut de lege.

ART. 56

Daca in termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor prezentei legi, intreprinderea in cauza nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurenţei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 53 şi 54.

ART. 57

(1) Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociaţiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sancţionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:

a) sa inceteze o incalcare a prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi sa respecte masurile dispuse prin decizia de constatare a incalcarii;

b) sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 48;

c) sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 47 alin. (3);

d) sa respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c);

e) sa furnizeze in mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a);

f) sa se supuna inspecţiei prevazute la art. 36.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):

a) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sancţionarii nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri zilnica medie aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociaţia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţa pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sancţiunii;

b) in cazul intreprinderii sau asociaţiei de intreprinderi nou-infiinţate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sancţionarii, aceasta va fi sancţionata cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, in cazul alin. (1) lit. a) – d), respectiv cu amenda de la 300 lei la 7.000 lei, in cazul alin. (1) lit. e) şi f).

ART. 58

(1) Contravenţiile prevazute in prezenta lege se constata şi se sancţioneaza de catre Consiliul Concurenţei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţa.

(2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevazute la art. 51 lit. d) şi e) se aplica de catre inspectorii de concurenţa.

(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevazute la art. 51 lit. a) – c), art. 52 şi art. 53 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi amenzile cominatorii prevazute la art. 57 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurenţei, prin aceeaşi decizie prin care se constata savarşirea contravenţiei sau incidenţa art. 57 alin. (1).

(4) Sancţiunile pentru contravenţiile prevazute la art. 53 alin. (1) lit. a) – c) se aplica de catre Plenul Consiliului Concurenţei sau de comisie, dupa caz, prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat savarşirea respectivei contravenţii.

(5) Deciziile luate in condiţiile alin. (3) şi (4) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 59

(1) Contravenţiilor prevazute la art. 51 lit. d) şi e) li se aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Procesele-verbale prin care se aplica sancţiuni, potrivit prevederilor art. 58 alin. (2) şi ale Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 137/2007, pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti – Secţia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

ART. 60

(1) Deciziile emise de catre Consiliul Concurenţei in aplicarea prezentei legi vor fi comunicate parţilor in cauza de catre Consiliul Concurenţei şi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.

(2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.

ART. 61

(1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru incalcarea prevederilor prezentei legi se prescrie dupa cum urmeaza:

a) in termen de 3 ani, in cazul savarşirii uneia dintre contravenţiile prevazute la art. 51 şi 52;

b) in termen de 5 ani, in cazul tuturor celorlalte contravenţii prevazute de prezenta lege.

(2) Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurenţei incepe sa curga de la data savarşirii incalcarii. In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia incepe sa curga de la data incetarii ultimului act sau fapt anticoncurenţial in cauza.

ART. 62

(1) Orice acţiune intreprinsa de catre Consiliul Concurenţei in scopul unei examinari preliminare sau in scopul declanşarii unei investigaţii in legatura cu o anumita incalcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescripţie prevazute la art. 61. Intreruperea termenului de prescripţie va avea efect de la data comunicarii acţiunii intreprinse de catre Consiliul Concurenţei, facuta catre cel puţin un operator economic sau o asociaţie de operatori economici care a participat la savarşirea incalcarii legii.

(2) Acţiunile ce pot fi intreprinse de catre Consiliul Concurenţei şi care intrerup cursul termenului de prescripţie includ, in principal, urmatoarele:

a) solicitari de informaţii, in scris;

b) ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii;

c) inceperea procedurilor legale.

(3) Intreruperea termenului de prescripţie işi produce efectele faţa de toţi operatorii economici sau asociaţiile de operatori economici care au participat la savarşirea incalcarii legii.

(4) In cazul intreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o durata similara, incepe sa curga de la data la care Consiliul Concurenţei a intreprins una dintre acţiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescripţie va expira cel mai tarziu in ziua in care se implineşte perioada egala cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru savarşirea incalcarii in cauza, in situaţia in care Consiliul Concurenţei nu a impus niciuna dintre sancţiunile prevazute de prezenta lege.

ART. 63

(1) Fapta oricarei persoane care exercita funcţia de administrator, reprezentant legal ori care exercita in orice alt mod funcţii de conducere intr-o intreprindere de a concepe sau organiza, cu intenţie, vreuna dintre practicile interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani ori cu amenda şi interzicerea unor drepturi.

(2) Nu se pedepseşte persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunţa organelor de urmarire penala participarea sa la comiterea infracţiunii prevazute la alin. (1), permiţand astfel identificarea şi tragerea la raspundere penala a celorlalţi participanţi.

(3) Persoana care a comis infracţiunea prevazuta de alin. (1), iar in timpul urmaririi penale denunţa şi faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarşit aceasta infracţiune beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplica practicii interzise de art. 5 alin. (1) lit. f), cand aceasta se realizeaza prin inţelegere intre participanţii la o licitaţie publica pentru a denatura preţul de adjudecare, caz in care se aplica reglementarile specifice acestui domeniu.

(5) Instanţa judecatoreasca dispune afişarea sau publicarea hotararii definitive de condamnare.

ART. 64

(1) Independent de sancţiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurenţiala prohibita potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 şi/sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ramane rezervat.

(2) Daca un bun sau serviciu este achiziţionat la un preţ excesiv, nu se poate considera ca nu s-a produs un prejudiciu datorita faptului ca bunul sau serviciul a fost revandut.

(3) Intreprinderea care beneficiaza de imunitate la amenda nu raspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practica anticoncurenţiala interzisa la art. 5 din prezenta lege, precum şi la art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, practica sancţionata de autoritatea de concurenţa.

(4) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurenţei prin care este sancţionata o practica anticoncurenţiala, in soluţionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instanţele vor putea solicita Consiliului Concurenţei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instanţele vor asigura respectarea confidenţialitaţii informaţiilor reprezentand secrete de afaceri, precum şi a altor informaţii calificate drept confidenţiale.

(5) Persoanele fizice sau juridice, care se considera prejudiciate printr-o practica anticoncurenţiala interzisa de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despagubiri in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei, pe care se intemeiaza acţiunea in subsidiar, a ramas definitiva ori a fost menţinuta, in tot sau in parte, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

(6) Acţiunea in justiţie va putea fi intentata pentru consumatori şi de catre asociaţiile de protecţia consumatorilor legal inregistrate, precum şi de catre asociaţiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectaţi de o practica anticoncurenţiala, pe baza atribuţiilor acestora şi a imputernicirilor primite in acest sens, dupa caz.

(7) Consiliul Concurenţei poate inainta observaţii instanţelor naţionale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, in condiţiile prevazute in Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(8) In toate cazurile in care instanţele naţionale aplica, in mod direct, prevederile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dupa comunicarea catre parţi a hotararii susceptibile de exercitare a unei cai de atac, acestea vor transmite, de indata, o copie a hotararii catre Comisia Europeana, prin intermediul Consiliului Concurenţei.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii comune şi finale

 

ART. 65

(1) Cifra de afaceri prevazuta la art. 12 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse şi/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.

(2) Cand o operaţiune de concentrare economica are loc in modalitatea prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita potrivit prevederilor alin. (1) va fi luata in considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzacţiei.

(3) Daca, in cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzacţii de felul celor prevazute la alin. (2) au loc intre aceleaşi persoane fizice şi/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operaţiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzacţii.

ART. 66

Cifrele de afaceri prevazute in prezenta lege sunt inlocuite:

a) pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei, dupa deducerea impozitelor şi a taxelor legate direct de acestea;

b) pentru societaţile de asigurari, cu valoarea primelor brute incasate sau de incasat, conform contractelor de asigurari incheiate de catre sau in numele societaţilor de asigurare, inclusiv primele platite reasiguratorilor, dupa deducerea impozitelor şi a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de catre Consiliul Concurenţei prin instrucţiuni.

ART. 67

In scopul aplicarii prevederilor art. 12, dar fara a contraveni dispoziţiilor art. 65 alin. (2) şi (3), daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 12 face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situaţiilor financiare anuale consolidate.

 

NOTA:

Reproducem mai jos prevederi ale Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 149/2011, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 21/1996 şi care se aplica, in continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

“ART. II

Consiliul Concurenţei asigura secretariatul Consiliului pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial <<Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat>>.

ART. III

In toate actele normative in vigoare, cu aplicare in domeniul concurenţei, orice referire la <<agent economic>> se considera a fi facuta la <<intreprindere>> sau la <<operator economic>>, dupa caz.

ART. IV

(1) Prezenta ordonanţa de urgenţa intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Procedura de examinare a cererilor de certificare a neintervenţiei şi a cererilor de dispensa in cazurile de exceptari individuale ale inţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de intreprinderi sau practicilor concertate aflate in analiza Consiliului Concurenţei, pentru care nu s-au emis decizii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa, inceteaza de drept la aceasta data.

(3) In ceea ce priveşte investigaţiile deschise anterior de catre Consiliul Concurenţei, orice procedura noua intreprinsa de Consiliul Concurenţei va fi indeplinita cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor impuse prin dispoziţiile nou-intrate in vigoare.”

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close