Republicare oficiala. Legea nr. 141/2010 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari şi participarea Romaniei la Sistemul de Informaţii Schengen

 

In M. Of. nr. 240 din  3 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 141/2010 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari şi participarea Romaniei la Sistemul de Informaţii Schengen.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 141/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezenta lege reglementeaza infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari şi asigura cadrul juridic necesar utilizarii de catre autoritaţile romane a Sistemului de Informaţii Schengen.

ART. 2

In inţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie:

a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalari, denumit in continuare SINS, – sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalari de interes naţional şi semnalari de interes Schengen introduse de catre autoritaţile naţionale competente;

b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit in continuare SIS, – sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, in vederea menţinerii ordinii publice şi securitaţii naţionale pe teritoriile acestora;

c) copia naţionala a SIS – copia completa sau parţiala a bazei de date a SIS, accesibila pentru efectuarea de cautari de catre autoritaţile naţionale competente;

d) componenta naţionala a SIS, denumita in continuare N.SIS, – sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţionala a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de cautari de catre autoritaţile romane;

e) semnalare – setul de date introduse in SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele masuri, in condiţiile legii, in vederea realizarii unui interes public, a respectarii regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor sau a asigurarii ordinii şi siguranţei publice şi a prevenirii unor ameninţari la adresa securitaţii naţionale;

f) semnalare de interes naţional – semnalarea introdusa de o autoritate naţionala competenta in SINS;

g) semnalare de interes Schengen – semnalarea transmisa din SINS in SIS;

h) autoritaţi naţionale competente – autoritaţile publice romane ale caror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5;

i) stat membru – stat care utilizeaza SIS;

j) stat asociat – statele cu care Uniunea Europeana a incheiat acorduri in vederea predarii persoanelor pe baza unui mandat de arestare şi care prevad transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;

k) tranzacţie – orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute in N.SIS;

l) date adiţionale – datele stocate in N.SIS in legatura cu semnalarile din N.SIS şi care sunt disponibile imediat dupa identificarea persoanelor ca urmare a cautarilor efectuate in acest sistem;

m) informaţii suplimentare – informaţiile care nu sunt stocate in SIS, dar care sunt in legatura cu semnalarile din SIS şi care urmeaza sa fie transmise in cadrul schimbului de informaţii suplimentare;

n) rezultat pozitiv – rezultatul obţinut in urma efectuarii unei cautari in N.SIS, concretizat in identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalari;

o) Biroul SIRENE naţional – structura specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigura realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;

p) reglementari aplicabile la nivelul SIS central – prevederile cuprinse in actele normative ale Uniunii Europene in baza carora statele membre coopereaza prin intermediul SIS;

q) Manualul SIRENE – documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare intre statele membre;

r) control discret – obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusa o semnalare in acest scop in SINS sau in SIS, cu ocazia desfaşurarii de catre autoritaţile romane a controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, fara ca persoanele in cauza sa fie informate despre existenţa respectivei semnalari, in scopul comunicarii acestora catre autoritatea care a introdus semnalarea;

s) indicator de validitate – set de informaţii ataşate unei semnalari din SIS care determina neexecutarea acţiunilor in baza semnalarii respective sau executarea unor acţiuni alternative prevazute de lege.

 

CAPITOLUL II

Sistemul Informatic Naţional de Semnalari

 

SECŢIUNEA 1

Infiinţarea şi obiectivul general al SINS

 

ART. 3

(1) Se infiinţeaza SINS, cu respectarea protocoalelor şi a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind infiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel incat cele doua sisteme informatice sa fie compatibile.

(2) SINS este destinat sa asigure posibilitatea, pentru autoritaţile naţionale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate sa efectueze tranzacţii cu privire la semnalarile pe care le conţine, in scopul indeplinirii atribuţiilor legale.

(3) SINS conţine semnalari introduse de catre autoritaţile naţionale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzator tipurilor prevazute in prezenta lege.

(4) De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispoziţiilor acquis-ului Schengen in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, SINS asigura transmiterea semnalarilor de interes Schengen in SIS.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Gestionarea şi utilizarea SINS

 

ART. 4

(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, intreţinerea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autoritaţilor naţionale competente la SINS.

(2) Se infiinţeaza Comitetul tehnic, in coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atribuţii de analiza şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot aparea in funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de expert din partea autoritaţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS.

(3) Preşedintele Comitetului tehnic este şeful Centrului Naţional SIS.

(4) Comitetul tehnic are urmatoarele atribuţii principale:

a) analizeaza activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, in vederea asigurarii compatibilitaţii intre acestea şi SINS;

b) analizeaza problemele tehnice semnalate de autoritaţile naţionale competente, aparute in implementarea şi funcţionarea SINS, şi propune modalitaţi de soluţionare;

c) asigura informarea autoritaţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate in cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene in domeniul SIS.

(5) Comitetul tehnic se intruneşte trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului.

(6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS.

ART. 5

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS.

(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare şi ştergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru autoritaţile publice romane care transmit datele specifice tipurilor de semnalari prevazute la art. 6 din bazele de date proprii in SINS.

(3) Instituţiile din sistemul judiciar vor avea obligaţia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalari prevazute la art. 6, atunci cand sistemele informatice vor permite transmiterea automata a acestora.

(4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileşte potrivit alin. (1), pentru:

a) autoritaţile publice romane care au competenţe de efectuare a controlului de frontiera, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;

b) autoritaţile publice romane care au competenţe de efectuare a controalelor poliţieneşti ori vamale pe teritoriul Romaniei sau de coordonare a unor asemenea controale;

c) autoritaţile publice romane care au competenţe in aplicarea legislaţiei privind regimul strainilor in Romania, inclusiv prin examinarea cererilor de viza şi acordarea vizei;

d) autoritaţile publice romane competente cu eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor pentru semnalarile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, in statele membre, pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;

e) organele de urmarire penala şi instanţele de judecata.

(5) Autoritaţile naţionale competente utilizeaza datele cuprinse in semnalarile la care au drept de acces, cu respectarea prevederilor art. 49.

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autoritaţilor publice romane la Sistemul Informatic Naţional de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Semnalarile introduse in SINS

 

& 1. Tipurile de semnalari şi categoriile de date

ART. 6

In SINS se introduc urmatoarele tipuri de semnalari:

a) cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii;

b) cu privire la persoane disparute;

c) cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara;

d) cu privire la persoane sau bunuri, in scopul efectuarii de controale discrete;

e) privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale;

f) privind strainii, in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice şederea pe teritoriul Romaniei.

ART. 7

(1) Semnalarile din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult urmatoarele elemente:

a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;

b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

c) data şi locul naşterii;

d) sexul;

e) fotografiile;

f) amprentele digitale;

g) cetaţenia;

h) menţiunea ca persoana vizata este inarmata, violenta sau evadata;

i) motivul semnalarii;

j) autoritatea care emite semnalarea;

k) menţiunile cu privire la decizia sau hotararea care a stat la baza semnalarii;

l) masurile ce trebuie luate;

m) legatura cu alte semnalari;

n) tipul infracţiunii.

(2) Semnalarile cu privire la persoane nu pot fi introduse in SINS fara datele prevazute la alin. (1) lit. a), d), l) şi, atunci cand este cazul, lit. k).

(3) Atunci cand sunt disponibile, se introduc toate datele prevazute la alin. (1).

(4) Fotografiile şi amprentele digitale se introduc numai dupa verificarea indeplinirii unui standard minim de calitate in conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalarile prevazute la art. 6 lit. a) – e), şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalarile prevazute la art. 6 lit. f), şi sunt folosite doar pentru confirmarea identitaţii unei persoane ca urmare a realizarii unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.

 

& 2. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii

ART. 8

(1) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare se introduc in SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevazute in Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţionala in materie penala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea extradarii se introduc in SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul de urmarire internaţionala in vederea extradarii, prevazute in Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 9

In cazul semnalarilor prevazute la art. 8 alin. (1), in SINS se introduc şi urmatoarele date adiţionale:

a) copia mandatului european de arestare;

b) traducerea mandatului european de arestare in una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene, atunci cand este disponibila.

 

& 3. Semnalari cu privire la persoane disparute

ART. 10

(1) Semnalarile prevazute la art. 6 lit. b) se introduc in SINS, pentru urmatoarele categorii de persoane:

a) persoane disparute care trebuie doar localizate;

b) persoane disparute care, dupa localizare, trebuie aduse in instituţii sau unitaţi sanitare;

c) minori sau persoane puse sub interdicţie care, dupa localizare, trebuie reintoarse alaturi de reprezentanţii lor legali.

(2) Semnalarile cu privire la persoanele disparute care trebuie doar localizate se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente la sesizarea oricarei persoane, daca in urma verificarilor se constata ca sesizarea privind dispariţia persoanei respective este intemeiata.

(3) Semnalarile cu privire la persoanele disparute care, dupa localizare, trebuie aduse in instituţii sau unitaţi sanitare se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente, la sesizarea instituţiilor ori unitaţilor sanitare, in baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntara, in cazul persoanelor cu tulburari psihice, sau internarea obligatorie, in cazul persoanelor care sufera de boli transmisibile, ori in baza hotararii instanţei de judecata prin care s-a dispus internarea medicala, daca, in urma verificarilor, se constata ca sesizarea privind dispariţia persoanei respective este intemeiata.

(4) Semnalarile cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie care, dupa localizare, trebuie reintoarse alaturi de reprezentanţii lor legali se introduc de catre autoritaţile naţionale competente la sesizarea oricarei persoane, daca, in urma verificarilor, se constata ca sesizarea privind dispariţia persoanei respective este intemeiata.

(5) In cuprinsul semnalarilor cu privire la persoane disparute se menţioneaza masura ce trebuie luata in cazul identificarii persoanei care face obiectul respectivei semnalari.

ART. 11

(1) In cazul identificarii unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informata despre existenţa semnalarii şi i se solicita consimţamantul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte catre persoana care a sesizat dispariţia.

(2) Autoritatea naţionala competenta care a introdus semnalarea informeaza persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se afla persoana in cauza numai daca aceasta işi da consimţamantul. In lipsa consimţamantului, persoana care a sesizat dispariţia este informata cu privire la faptul ca semnalarea a fost ştearsa, deoarece persoana disparuta a fost localizata.

ART. 12

(1) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informeaza instituţiile sau unitaţile sanitare ce au solicitat introducerea semnalarii, solicitandu-se şi preluarea persoanei in cauza.

(2) In cazul in care persoana nu poate fi preluata imediat, aceasta este internata, la recomandarea direcţiei de sanatate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, in cea mai apropiata instituţie ori unitate sanitara ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, pana la preluarea sa.

ART. 13

(1) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informeaza reprezentantul legal, solicitandu-i-se şi preluarea acesteia.

(2) In cazul in care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluata imediat de catre reprezentantul legal, aceasta este plasata intr-o instituţie sau unitate sanitara ori intr-un serviciu de protecţie in condiţiile legii, dupa caz, pana la preluarea sa.

 

& 4. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara

ART. 14

(1) Semnalarile cu privire la persoanele cautate in vederea participarii la o procedura judiciara se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instanţei de judecata, pentru urmatoarele categorii:

a) martorii;

b) persoanele cautate pentru a fi citate in vederea prezentarii in faţa autoritaţilor judiciare pentru a da declaraţii in legatura cu faptele pentru care sunt cercetate in cadrul unui proces penal;

c) persoanele carora urmeaza sa li se comunice o hotarare judecatoreasca sau alte documente privind activitaţile din cadrul unui proces penal in care sunt cercetate;

d) persoanele cautate in vederea executarii unei masuri educative care implica privarea de libertate.

(2) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la alin. (1), se informeaza persoana in cauza cu privire la existenţa semnalarii, se stabileşte adresa la care aceasta locuieşte şi se comunica aceasta informaţie organului de urmarire penala sau instanţei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

 

& 5. Semnalari cu privire la persoane sau bunuri, in scopul efectuarii de controale discrete

ART. 15

(1) Semnalarile cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, in scopul efectuarii de controale discrete, se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala.

(2) Organele de urmarire penala pot solicita introducerea unei semnalari din categoria celor prevazute la alin. (1), in scopul prevenirii şi combaterii faptelor penale, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand exista date şi informaţii potrivit carora o persoana intenţioneaza sa comita sau comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

b) atunci cand, in urma evaluarii generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune ca acea persoana va mai comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

c) atunci cand exista date şi informaţii ca vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legatura cu comiterea uneia dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(3) Evaluarea generala a unei persoane in cazul prevazut la alin. (2) lit. b) are in vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc savarşirea unora dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi elementele ce influenţeaza perspectivele reintegrarii in societate a persoanei in cauza dupa executarea pedepsei, dupa graţiere sau prescrierea executarii pedepsei.

ART. 16

(1) Semnalarile cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, in scopul efectuarii de controale discrete, se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale.

(2) Organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale pot solicita introducerea unei semnalari din categoria celor prevazute la alin. (1), in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand exista date sau indicii ca informaţiile prevazute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o ameninţare din partea persoanei vizate sau alte ameninţari la adresa securitaţii naţionale;

b) atunci cand vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legatura cu o ameninţare la adresa securitaţii naţionale.

ART. 17

(1) Atunci cand, cu ocazia desfaşurarii controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, autoritaţile competente sa efectueze astfel de controale identifica persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave ori containere cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, culeg şi transmit autoritaţilor naţionale competente care au introdus semnalarea cat mai multe dintre urmatoarele informaţii:

a) faptul ca a fost localizata persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;

b) locul, data sau motivul verificarii;

c) ruta şi destinaţia calatoriei;

d) persoanele care insoţesc persoanele in cauza sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii ori aeronavei despre care se poate presupune, pe baza unui temei raţional, ca sunt asociate cu persoanele in cauza;

e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;

f) bunurile transportate;

g) imprejurarile in care a fost localizata persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.

(2) Procedura pentru culegerea informaţiilor prevazute la alin. (1) este cea stabilita pentru efectuarea controlului cu ocazia caruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete.

(3) Cu ocazia culegerii informaţiilor prevazute la alin. (1), persoanelor in cauza nu li se comunica faptul ca in SINS exista o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete.

 

& 6. Semnalari privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale

ART. 18

(1) Semnalarile cu privire la bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instanţei de judecata.

(2) Semnalarile prevazute la alin. (1) se introduc cu privire la urmatoarele bunuri:

a) autovehicule cu o capacitate cilindrica de peste 50 cmc, ambarcaţiuni şi aeronave;

b) remorci cu o greutate care depaşeşte 750 kg fara incarcatura, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere;

c) arme de foc;

d) documente oficiale in alb care au fost furate, utilizate in mod fraudulos sau pierdute;

e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, carţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atesta şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul Romaniei şi documentelor de calatorie furate, insuşite ilegal, pierdute sau anulate;

f) certificate de inmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate in mod fraudulos, pierdute sau anulate;

g) bancnote;

h) valori mobiliare şi mijloace de plata, cum ar fi cecuri, carţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, insuşite ilegal, pierdute sau anulate.

(3) Semnalarile cu privire la bunurile prevazute la alin. (2) lit. d) şi e) se introduc in SINS de catre autoritaţile naţionale competente şi in baza sesizarilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoana interesata, daca se constata ca sesizarea este intemeiata.

(4) Tranzacţiile cu datele prevazute la alin. (2) se realizeaza potrivit normelor tehnice stabilite in conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

ART. 19

In cazul identificarii unui bun cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1), se informeaza de indata organul de urmarire penala sau instanţa de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

 

& 7. Semnalari privind strainii in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice şederea pe teritoriul Romaniei

ART. 20

(1) Semnalarile privind strainii se introduc de catre autoritaţile naţionale competente in temeiul masurilor care au ca efect interzicerea intrarii pe teritoriul Romaniei sau interzicerea şederii pe teritoriul Romaniei, dispuse potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Efectuarea de tranzacţii in SINS cu semnalarile privind strainii in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice şederea pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre autoritaţile naţionale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

CAPITOLUL III

Participarea Romaniei la SIS

 

SECŢIUNEA 1

Infiinţarea şi obiectivul general al N.SIS

 

ART. 21

(1) Se infiinţeaza N.SIS, cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua, potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel incat cele doua sisteme informatice sa fie compatibile.

(2) N.SIS este destinat sa asigure posibilitatea pentru autoritaţile naţionale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, sa efectueze tranzacţii cu privire la semnalarile pe care le conţine, in scopul indeplinirii atribuţiilor legale.

(3) N.SIS conţine semnalari introduse de catre autoritaţile naţionale competente sau de catre autoritaţile competente din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzator tipurilor prevazute in reglementarile aplicabile la nivelul SIS central.

(4) N.SIS devine operaţional de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Autoritaţi cu competenţe in gestionarea şi exploatarea N.SIS

 

ART. 22

(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, intreţinerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectarii N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autoritaţilor romane la N.SIS.

(2) Dupa data la care N.SIS devine operaţional, Comitetul tehnic prevazut la art. 4 alin. (2) are atribuţii de analiza şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot aparea in funcţionarea acestuia.

(3) Drepturile de acces la SINS ale autoritaţilor naţionale competente se extind şi la copia naţionala a SIS, de la data la care N.SIS devine operaţional.

ART. 23

Biroul SIRENE naţional are urmatoarele atribuţii principale:

a) asigura schimbul de informaţii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse in Manualul SIRENE;

b) realizeaza activitaţile necesare in vederea adaugarii sau ridicarii unui indicator de validitate la semnalarile din SIS;

c) realizeaza activitaţi pentru introducerea semnalarilor cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii;

d) desfaşoara activitaţile necesare in vederea implementarii deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene in domeniul de activitate al birourilor SIRENE;

e) realizeaza statistici privind activitatea sa şi le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;

f) coordoneaza activitatea de verificare a calitaţii informaţiilor cuprinse in semnalarile din N.SIS, in conformitate cu prevederile Manualului SIRENE;

g) transmite autoritaţii competente de la nivelul SIS central lista autoritaţilor naţionale competente, precum şi orice modificare ulterioara a acesteia;

h) asigura organizarea şi desfaşurarea misiunilor de predare/preluare sau extradare a persoanelor arestate, in baza mandatului european de arestare ori a mandatului de urmarire internaţionala emis de autoritaţile judiciare romane, ulterior realizarii unui rezultat pozitiv, in colaborare cu autoritaţile naţionale competente.

ART. 24

(1) Biroul SIRENE naţional asigura realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicaţii aferente SIS sau, atunci cand aceasta nu este accesibila, prin alte mijloace tehnice, securizate in mod corespunzator pentru schimbul de informaţii suplimentare, in urmatoarele situaţii:

a) atunci cand este necesar ca autoritaţile naţionale competente şi autoritaţile din celelalte state membre sa se consulte sau sa se informeze reciproc la introducerea unei semnalari in SIS;

b) ca urmare a realizarii unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei masuri adecvate;

c) in cazul in care masura necesara corespunzatoare unei semnalari din SIS nu poate fi luata;

d) atunci cand se analizeaza calitatea datelor din conţinutul semnalarilor din SIS;

e) atunci cand se analizeaza compatibilitatea şi prioritatea unor semnalari;

f) atunci cand se analizeaza exercitarea dreptului de acces.

(2) Autoritaţile romane utilizeaza informaţiile suplimentare numai in scopul in care le-au fost transmise de catre autoritaţile celorlalte state membre.

(3) Raspunsul la solicitarile de informaţii suplimentare formulate de catre autoritaţile altor state membre se transmite de catre autoritatea naţionala competenta care a introdus semnalarea in cauza, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 12 ore.

(4) Autoritaţile romane care au solicitat autoritaţilor naţionale competente introducerea unor semnalari in SIS transmit informaţiile suplimentare solicitate de catre autoritaţile altor state membre in legatura cu respectivele semnalari in cel mai scurt timp, astfel incat termenul prevazut la alin. (3) sa poata fi respectat.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Semnalarile introduse in SIS

 

& 1. Transmiterea semnalarilor in SIS

ART. 25

(1) Autoritatea naţionala competenta care a introdus o semnalare in SINS dispune transmiterea acelei semnalari in SIS in cazul in care, in urma verificarilor, se obţin date şi informaţii din care rezulta necesitatea cautarii persoanelor sau bunurilor in spaţiul Schengen.

(2) In cazul semnalarilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale discrete, transmiterea in SIS se face numai la solicitarea organelor de urmarire penala sau a organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale.

(3) Semnalarile cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie, introduse in SINS, se transmit direct in SIS de la data la care N.SIS devine operaţional.

(4) Semnalarile privind strainii, introduse in SINS in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice şederea pe teritoriul Romaniei, se transmit direct in SIS de la data la care N.SIS devine operaţional.

 

& 2. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii

ART. 26

Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari din categoria celor prevazute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE naţional informeaza, in cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii şi comunica acestora informaţiile prevazute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, in cadrul schimbului de informaţii suplimentare.

ART. 27

(1) Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari din categoria celor prevazute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informeaza, in cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii şi comunica acestora informaţiile prevazute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

(2) Biroul SIRENE naţional nu comunica birourilor SIRENE din celelalte state membre informaţiile prevazute la alin. (1) daca a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoana, informaţiile prevazute la art. 9 sau cele prevazute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea acţiunilor in baza semnalarii de catre autoritaţile celorlalte state membre.

ART. 28

(1) Dupa primirea la Biroul SIRENE naţional a comunicarii referitoare la introducerea in SIS de catre un alt stat membru a unei semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii, procurorul sau judecatorul detaşat in cadrul Biroului SIRENE naţional verifica daca arestarea in baza acelei semnalari este compatibila cu legislaţia naţionala, cu obligaţiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internaţionala sau cu interesele naţionale vitale şi solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate, atunci cand constata incompatibilitatea.

(2) In vederea realizarii atribuţiilor prevazute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicita Consiliului Superior al Magistraturii, in condiţiile legii, detaşarea procurorului sau judecatorului in cadrul Biroului SIRENE naţional.

(3) Autoritatea judiciara romana de executare a mandatului european de arestare solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusa de alt stat membru in baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciara respectiva refuza sa il execute in temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(4) Autoritatea judiciara romana care ar fi competenta sa dispuna cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusa in SIS de catre un alt stat membru in baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza sa il execute, in temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, daca persoana in cauza ar fi gasita.

(5) Biroul SIRENE naţional colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1), (3) sau (4), in vederea adaugarii unui indicator de validitate pentru ca arestarea sa nu se efectueze de catre autoritaţile romane.

(6) Semnalarile introduse de celelalte state membre privind persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii, care au ataşat indicatorul de validitate prevazut la alin. (5), nu constituie temei pentru arestarea persoanei in cauza de catre autoritaţile romane, ci doar pentru comunicarea locului unde se afla aceasta.

(7) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea extradarii, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se afla persoana cu privire la care a fost introdusa semnalarea pana in momentul in care se dispune arestarea provizorie in vederea extradarii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(8) La solicitarea intemeiata a autoritaţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevazut la alin. (5), in cazuri urgente şi grave, autoritatea judiciara romana competenta sa dispuna cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extradare dispune retragerea indicatorului de validitate şi arestarea persoanei in cauza in vederea predarii ori arestarea provizorie in vederea extradarii.

ART. 29

(1) La primirea unei solicitari din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare ori in vederea extradarii, Biroul SIRENE naţional adauga indicatorul de validitate solicitat şi informeaza de indata autoritatea judiciara romana care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmarire internaţionala in vederea extradarii ce sta la baza introducerii respectivei semnalari.

(2) Autoritatea judiciara romana care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmarire internaţionala ce sta la baza introducerii semnalarii transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, in cazuri urgente şi grave, o solicitare motivata pentru ridicarea indicatorului de validitate adaugat potrivit alin. (1).

ART. 30

(1) Semnalarile introduse in SIS in baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de catre statele asociate echivaleaza cu semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare.

(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivaleaza cu mandatele europene de arestare.

 

& 3. Semnalari cu privire la persoane disparute

ART. 31

(1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea naţionala competenta care a introdus semnalarea informeaza persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se afla persoana respectiva numai daca aceasta işi da consimţamantul. In lipsa consimţamantului, persoana care a sesizat dispariţia este informata cu privire la faptul ca semnalarea a fost ştearsa, deoarece persoana disparuta a fost localizata.

(2) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea naţionala competenta care a introdus semnalarea, in colaborare cu instituţiile sau unitaţile sanitare care au sesizat dispariţia, intreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei in cauza.

(3) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), autoritaţile romane intreprind toate demersurile necesare pentru reintoarcerea acesteia alaturi de reprezentanţii ei legali.

ART. 32

(1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este informata despre existenţa semnalarii şi i se solicita consimţamantul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte catre persoana care a sesizat dispariţia.

(2) Informaţiile privind persoana localizata şi cele privind consimţamantul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

ART. 33

(1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie, aceasta este internata, la recomandarea direcţiei de sanatate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti, intr-o instituţie sau unitate sanitara ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, pana la preluarea sa de catre autoritaţile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informaţiile privind locul unde este internata persoana in cauza se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional de catre autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.

ART. 34

(1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicţie cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este plasata, dupa caz, intr-o instituţie ori unitate sanitara sau intr-un serviciu de protecţie in condiţiile legii, pana la preluarea sa de catre reprezentatul legal sau de catre autoritaţile statului care a introdus semnalarea.

(2) Informaţiile privind locul unde se gaseşte minorul sau cel pus sub interdicţie se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

ART. 35

(1) Instanţa de judecata competenta teritorial, la cererea persoanei pe numele careia a fost introdusa o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE naţional sa intreprinda demersurile necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectiva, daca internarea persoanei in cauza in instituţii sau unitaţi sanitare in baza acelei semnalari nu este compatibila cu legislaţia naţionala, cu obligaţiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internaţionala ori cu interesele naţionale vitale.

(2) La primirea cererii prevazute la alin. (1), instanţa de judecata dispune, prin ordonanţa preşedinţiala, daca persoana in cauza urmeaza a fi internata sau nu intr-o instituţie ori unitate sanitara, pana la soluţionarea cauzei.

(3) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul cand aceasta era minora, se solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectiva.

(4) Biroul SIRENE naţional colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1) sau (3) in vederea adaugarii unui indicator de validitate la aceasta, astfel incat persoana in cauza sa nu fie localizata de catre autoritaţile romane.

(5) La solicitarea intemeiata a autoritaţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevazut la alin. (1), in cazuri urgente şi grave, instanţa de judecata care a dispus adaugarea indicatorului de validitate hotaraşte, cu citarea persoanei in cauza, daca acesta poate fi ridicat.

(6) Hotararea instanţei se comunica de catre Biroul SIRENE naţional Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea.

(7) La primirea unei solicitari privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoana disparuta, Biroul SIRENE naţional adauga indicatorul de validitate solicitat şi informeaza de indata autoritatea naţionala competenta care a transmis semnalarea in SIS.

(8) Autoritatea naţionala competenta care a transmis in SIS o semnalare cu privire la persoane disparute care trebuie plasate sub protecţie, din oficiu sau la solicitarea instituţiilor ori unitaţilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, in cazuri urgente şi grave, o solicitare motivata privind ridicarea indicatorului de validitate adaugat potrivit alin. (7).

 

& 4. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara

ART. 36

(1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara, Biroul SIRENE naţional transmite de indata informaţiile primite organului de urmarire penala sau instanţei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

(2) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara, autoritaţile romane informeaza persoana in cauza cu privire la existenţa semnalarii, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte şi comunica aceasta informaţie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 

& 5. Semnalari cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale discrete

ART. 37

(1) Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale, Biroul SIRENE naţional informeaza, in cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii.

(2) Dupa primirea unei comunicari referitoare la introducerea in SIS de catre un alt stat membru a unei semnalari pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE naţional informeaza organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale.

ART. 38

(1) Autoritaţile romane care identifica, cu ocazia desfaşurarii controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de control poliţienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, culeg şi transmit Biroului SIRENE naţional cat mai multe dintre informaţiile prevazute la art. 17 alin. (1).

(2) Biroul SIRENE naţional transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informaţiile primite potrivit alin. (1), in cadrul schimbului de informaţii suplimentare.

(3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

ART. 39

Dupa primirea unei comunicari din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, Biroul SIRENE naţional transmite informaţiile primite autoritaţii competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atribuţii in domeniul prevenirii şi contracararii ameninţarilor la adresa securitaţii naţionale care a solicitat transmiterea semnalarii in SIS.

ART. 40

Semnalarile cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale specifice, introduse de alte state membre, echivaleaza, pe teritoriul Romaniei, cu semnalari in scopul efectuarii de controale discrete.

ART. 41

(1) Organele de urmarire penala sau organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale pot solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarile, in scopul efectuarii de controale discrete, introduse de alte state membre, daca efectuarea controlului discret de catre autoritaţile romane in baza acelei semnalari nu este compatibila cu legislaţia naţionala, cu obligaţiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internaţionala sau cu interesele naţionale vitale.

(2) Biroul SIRENE naţional colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1) in vederea adaugarii unui indicator de validitate la aceasta, astfel incat controlul discret sa nu se efectueze de catre autoritaţile romane.

(3) La solicitarea intemeiata a autoritaţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevazut la alin. (2), in cazuri urgente şi grave, organele de urmarire penala sau organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale ce au solicitat adaugarea indicatorului de validitate comunica, in termen de 5 zile lucratoare, Biroului SIRENE naţional daca sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.

(4) Dupa primirea acordului prevazut la alin. (3), Biroul SIRENE naţional solicita Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.

(5) La primirea unei solicitari din partea autoritaţilor altui stat membru privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, Biroul SIRENE naţional adauga indicatorul de validitate solicitat şi informeaza de indata organele de urmarire penala sau organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale care au introdus ori au solicitat introducerea semnalarii.

(6) Organele de urmarire penala sau organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, in cazuri urgente şi grave, o solicitare motivata privind ridicarea unui indicator de validitate adaugat potrivit alin. (5).

 

& 6. Semnalari privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale

ART. 42

(1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE naţional transmite de indata informaţiile primite organului de urmarire penala sau instanţei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

(2) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unui bun cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale, autoritaţile romane dispun masurile necesare in vederea confiscarii ori ridicarii bunului potrivit legislaţiei penale sau procesual penale, dupa caz, şi comunica informaţiile cu privire la masurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

 

& 7. Semnalari privind strainii, in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice şederea pe teritoriul Romaniei

ART. 43

Schimbul de informaţii suplimentare in legatura cu semnalarile de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 20 transmise in SIS se realizeaza de catre autoritaţile naţionale competente, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

& 8. Informarea

ART. 44

(1) In toate cazurile cand a fost obţinut un rezultat pozitiv, autoritaţile competente care au identificat bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalari in SIS informeaza Biroul SIRENE naţional in scop statistic.

(2) In situaţia in care masurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autoritaţile naţionale competente informeaza despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.

(3) Biroul SIRENE naţional comunica autoritaţii naţionale competente care a transmis o semnalare in SIS informarea primita de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizarii masurilor solicitate prin acea semnalare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Accesul EUROPOL şi EUROJUST şi cooperarea cu INTERPOL

 

ART. 45

Autoritaţile naţionale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de catre EUROPOL sau EUROJUST a informaţiilor cuprinse in semnalarile transmise in SIS, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii.

ART. 46

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 56, autoritaţile romane pot face schimb de informaţii cuprinse in semnalarile din SIS cu autoritaţile statelor membre INTERPOL, in condiţiile stabilite prin acordul incheiat potrivit art. 55 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.

(2) Informaţiile ce pot fi schimbate sunt numarul, ţara emitenta şi tipul de document al paşapoartelor furate, insuşite ilegal, pierdute sau anulate.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii comune pentru semnalarile conţinute in SINS şi pentru cele transmise in SIS

 

SECŢIUNEA 1

Perioada de pastrare a semnalarilor

 

ART. 47

(1) Semnalarile cu privire la persoane, introduse in SINS sau transmise in SIS, sunt pastrate in sistemul respectiv numai pentru perioada necesara atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) In termen de 3 ani de la introducerea unei semnalari cu privire la persoane, autoritatea naţionala competenta care a introdus-o analizeaza, impreuna cu autoritaţile romane care au solicitat introducerea, atunci cand este cazul, necesitatea menţinerii acesteia pentru scopul in care a fost introdusa in SINS sau transmisa in SIS. In cazul semnalarilor de interes naţional sau de interes Schengen in scopul efectuarii de controale discrete, care privesc persoanele, termenul in care se face analiza este de un an de la introducerea semnalarii.

(3) Daca in urma analizei se decide ca este necesara menţinerea semnalarii, autoritatea naţionala competenta introduce in SINS sau in SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalarii. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator de la prelungirea valabilitaţii.

(4) Semnalarile pentru care nu a fost introdusa o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate in termenele prevazute la alin. (2) sunt şterse automat.

(5) SINS şi SIS genereaza automat notificari cu privire la ştergerea programata a semnalarilor ce privesc persoanele inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (2).

(6) Centrul Naţional SIS, in colaborare cu autoritaţile naţionale competente, realizeaza statistici separate pentru semnalarile conţinute in SINS şi pentru cele transmise in SIS privind numarul de semnalari cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.

ART. 48

(1) Semnalarile cu privire la bunuri, introduse in SINS sau transmise in SIS, sunt pastrate in sistemul respectiv numai pentru perioada necesara atingerii scopului pentru care au fost introduse.

(2) Perioada de pastrare in SINS sau in SIS a semnalarilor cu privire la bunuri este de:

a) 5 ani pentru semnalarile de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 15 alin. (1) şi la art. 16 alin. (1);

b) 10 ani pentru semnalarile de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1).

(3) Autoritatea naţionala competenta analizeaza, impreuna cu autoritatea romana care a solicitat introducerea, daca menţinerea unei semnalari peste termenele prevazute la alin. (2) este necesara pentru scopul in care a fost introdusa in SINS sau transmisa in SIS. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator de la prelungirea valabilitaţii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalarilor din SINS şi din SIS

 

& 1. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalarilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevazute la art. 6 lit. a) – e)

ART. 49

(1) Autoritaţile naţionale competente efectueaza tranzacţii asupra semnalarilor existente in N.SIS numai in scopurile pentru care au fost introduse, in limita competenţelor legale, şi asigura accesul la acestea numai personalului autorizat in acest sens, potrivit atribuţiilor de serviciu. Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS nu pot fi utilizate in scopuri administrative.

(2) Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS pot fi copiate in scopuri tehnice pentru asigurarea posibilitaţii de consultare directa de catre autoritaţile naţionale competente.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplica şi pentru copiile realizate potrivit alin. (2).

(4) Este interzisa copierea in alte baze de date naţionale a datelor cuprinse in semnalarile introduse de autoritaţile naţionale competente in SINS sau transmise in SIS.

(5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi pastrate pentru o perioada de 48 de ore. Perioada poate fi prelungita, in caz de urgenţa, pana la incetarea urgenţei.

(6) Centrul Naţional SIS ţine evidenţa la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, in exercitarea atribuţiilor legale.

(7) Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost introduse respectivele semnalari, atunci cand acest lucru este necesar pentru a preveni o ameninţare grava şi iminenta la adresa ordinii şi siguranţei publice, pentru motive intemeiate legate de securitatea naţionala sau pentru a preveni comiterea unei infracţiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(8) Datele cuprinse in semnalarile introduse in SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai dupa obţinerea acordului din partea autoritaţii care a introdus semnalarea in cauza. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.

(9) Autoritaţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autoritaţilor altui stat membru pentru utilizarea datelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost introduse in SIS analizeaza cererea, impreuna cu autoritaţile romane care au solicitat introducerea semnalarii, atunci cand este cazul, şi comunica, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, raspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.

ART. 50

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate in bazele de date naţionale datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS in legatura cu care s-au luat masuri de catre autoritaţile romane. Aceste date sunt stocate pentru o perioada de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevazuta in dispoziţiile legale ce stabilesc o perioada mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse in semnalarile de interes naţional ori de interes Schengen pot fi pastrate in bazele de date ale autoritaţii naţionale competente care a introdus respectiva semnalare in SINS sau a transmis-o in SIS.

ART. 51

(1) Autoritatea naţionala competenta care introduce o semnalare in SINS sau transmite o semnalare in SIS se asigura ca datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi ca introducerea sau transmiterea respectivei semnalari se face in baza dispoziţiilor legale in vigoare.

(2) Numai autoritatea naţionala competenta care a introdus o semnalare in SINS sau a transmis o semnalare in SIS are dreptul sa modifice, sa suplimenteze, sa corecteze ori sa ştearga datele pe care le-a introdus pana la expirarea duratei de valabilitate a semnalarii.

(3) Autoritaţile romane care au drept de acces comunica autoritaţii naţionale competente sau autoritaţii dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţa de acestea, dovezile din care rezulta faptul ca cel puţin una dintre datele cuprinse in semnalarea in cauza este incorecta sau a fost introdusa ilegal.

(4) Comunicarea dovezilor prevazute la alin. (3) catre autoritaţile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare. In cazul comunicarilor adresate autoritaţilor naţionale competente se informeaza şi Biroul SIRENE naţional.

(5) Autoritaţile naţionale competente informate cu privire la faptul ca cel puţin una dintre datele cuprinse intr-o semnalare introdusa de aceasta in SINS sau transmisa in SIS este incorecta ori a fost introdusa ilegal cerceteaza dovezile prezentate in acest sens in termen de 5 zile lucratoare şi, in cazul in care constata ca informarea este corecta, modifica sau şterge de indata datele respective ori, in situaţia constatarii ca aceasta nu este corecta, comunica acest lucru autoritaţii care a transmis informarea.

(6) In cazul in care autoritaţile romane care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) şi autoritaţile din celelalte state membre informate in acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor in cauza in termen de doua luni de la transmiterea informarii, Biroul SIRENE naţional informeaza despre acest fapt Autoritatea Europeana pentru Protecţia Datelor.

(7) In cazul in care o autoritate naţionala competenta primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine ca poate fi confundata cu persoana care face in realitate obiectul unei semnalari existente in N.SIS, aceasta informeaza persoana respectiva cu privire la procedura prevazuta la art. 53.

(8) In cazul in care o autoritate naţionala competenta intenţioneaza sa introduca o semnalare cu privire la o persoana care face deja obiectul unei semnalari existente in N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioara in baza regulilor privind compatibilitatea semnalarilor şi ordinea de prioritate stabilite in cuprinsul Manualului SIRENE.

(9) In cazul in care autoritatea care a introdus semnalarea anterioara este dintr-un alt stat membru, se utilizeaza schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.

ART. 52

(1) In cazul in care se constata, in momentul introducerii unei noi semnalari in SINS sau transmiterii unei semnalari in SIS, ca in sistemul respectiv exista o semnalare cu privire la o persoana ale carei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE naţional intreprinde masurile specifice pentru a clarifica daca aceasta se refera sau nu la aceeaşi persoana.

(2) In cazul in care verificarea coroborata arata ca persoana care face obiectul noii semnalari şi persoana cu privire la care exista deja o semnalare in sistemul respectiv sunt identice, se aplica procedura prevazuta la art. 51 alin. (8).

(3) In cazul in care rezultatul verificarii arata ca in cauza sunt doua persoane diferite, Biroul SIRENE naţional aproba cererea de introducere a semnalarii, adaugand elementele necesare pentru a evita orice identificare eronata.

ART. 53

(1) In cazul in care se constata ca persoana care face obiectul unei semnalari din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu persoana care este localizata in urma realizarii unui rezultat pozitiv, autoritatea naţionala competenta care a introdus semnalarea adauga in sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoana, pentru a evita consecinţele negative ale identificarii eronate.

(2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar in urmatoarele scopuri:

a) pentru a permite autoritaţilor romane sau autoritaţilor altui stat membru, dupa caz, sa faca distincţie intre persoana care face obiectul semnalarii şi persoana care este localizata in urma realizarii unui rezultat pozitiv;

b) pentru a permite persoanei localizate in urma realizarii unui rezultat pozitiv sa dovedeasca faptul ca nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalarii.

(3) Pot fi adaugate şi prelucrate, in temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei in cauza, urmatoarele date cu caracter personal:

a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele folosit anterior şi orice alte pseudonime care pot fi introduse separat;

b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

c) data şi locul naşterii;

d) sexul;

e) fotografiile;

f) amprentele digitale;

g) cetaţenia;

h) numarul documentelor de identitate şi data emiterii acestora.

(4) Adaugarea şi prelucrarea datelor prevazute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite in baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.

(5) Datele prevazute la alin. (3) se şterg odata cu semnalarea la care au fost ataşate sau, anterior ştergerii semnalarii, daca persoana in cauza solicita acest lucru.

(6) Datele prevazute la alin. (3) sunt consultate numai de autoritaţile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adaugate.

ART. 54

(1) Autoritaţile naţionale competente, atunci cand este necesar, din motive operative, creeaza conexiuni intre semnalarile proprii ori intre semnalarile proprii şi semnalarile altor autoritaţi naţionale competente, in scopul evidenţierii legaturii dintre doua sau mai multe semnalari de interes naţional ori dintre doua sau mai multe semnalari de interes Schengen. Conexiunea se introduce in SINS sau se transmite in SIS, dupa caz.

(2) Crearea unei conexiuni intre semnalari nu afecteaza masurile necesare a fi intreprinse in baza semnalarilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora.

(3) Crearea unei conexiuni intre semnalari nu afecteaza dreptul de acces al autoritaţilor naţionale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.

(4) Autoritaţile naţionale competente care au drept de acces la conexiunile create in SIS, atunci cand considera ca una dintre acestea nu este compatibila cu legislaţia naţionala sau cu obligaţiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internaţionala, solicita Biroului SIRENE naţional intreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune sa nu fie accesibila pentru autoritaţile romane.

(5) Biroul SIRENE naţional solicita Centrului Naţional SIS luarea masurilor tehnice pentru limitarea accesului autoritaţilor romane la conexiunea in cauza.

(6) Conexiunile intre semnalarile din SINS sau intre semnalarile transmise la SIS se realizeaza potrivit procedurilor tehnice stabilite in baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.

ART. 55

(1) Biroul SIRENE naţional, in cooperare cu autoritaţile naţionale competente, constituie o evidenţa ce cuprinde menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalarilor in SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii suplimentare.

(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE naţional in urma unui schimb de informaţii suplimentare se şterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului in care au fost furnizate, dar nu mai tarziu de un an de la data ştergerii din SIS a semnalarii in legatura cu care au fost furnizate.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi pastrate la nivel naţional datele cu caracter personal furnizate in cadrul schimbului de informaţii suplimentare in legatura cu semnalarile transmise in SIS de autoritaţile naţionale competente sau cu semnalarile din SIS in baza carora au fost luate masuri de catre autoritaţile romane. Aceste date sunt pastrate pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data ştergerii din SIS a semnalarii in legatura cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevazuta in dispoziţiile legale ce stabilesc o perioada mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.

ART. 56

Este interzisa transmiterea de catre autoritaţile naţionale competente a datelor cu caracter personal utilizate in legatura cu semnalarile din N.SIS catre autoritaţile statelor care nu participa la SIS sau catre organizaţiile internaţionale.

 

& 2. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalarilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevazuta la art. 6 lit. f)

ART. 57

Efectuarea de tranzacţii asupra semnalarilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevazuta la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi in Manualul SIRENE.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Securitatea datelor

 

ART. 58

(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, impreuna cu autoritaţile naţionale competente sunt obligate sa elaboreze un plan de securitate şi sa adopte masurile de securitate necesare in legatura cu gestionarea şi utilizarea N.SIS in ceea ce priveşte:

a) protecţia fizica a datelor, inclusiv prin intocmirea unui plan de rezerva pentru protecţia infrastructurii critice;

b) controlul accesului la echipamente, pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

c) controlul suportului de date, pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date in mod neautorizat;

d) controlul stocarii, pentru a impiedica introducerea neautorizata de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizata a datelor cu caracter personal;

e) controlul utilizarii, pentru a impiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor de catre persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare automata a datelor, in baza unei identitaţi unice şi individuale de utilizator şi a unui mod de acces confidenţial, numai la datele pentru care au fost autorizate;

g) asigurarea faptului ca toate autoritaţile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem işi creeaza profiluri care descriu competenţele şi responsabilitaţile specifice ale persoanelor cu autorizaţie de acces, introducere, actualizare, ştergere şi cautare a datelor şi pun fara intarziere aceste profiluri la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P.;

h) controlul comunicaţiilor aferente N.SIS, astfel incat sa se poata asigura verificarea şi stabilirea organismelor carora le pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii;

i) controlul introducerii de date pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice şi sa se stabileasca ce date cu caracter personal au fost introduse in sistemele de prelucrare automata a datelor, cand şi in ce scop au fost introduse datele;

j) controlul transportului de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea ori ştergerea neautorizata a datelor cu caracter personal in timpul transmiterii acestora ori in timpul transportului de suporturi de date prin intermediul masurilor tehnice de securizare.

(2) Masurile de securitate prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator şi schimbului de informaţii suplimentare.

(3) Fiecare autoritate romana care are drept de acces la datele din N.SIS asigura aplicarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) şi coopereaza cu A.N.S.P.D.C.P.

(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, monitorizeaza aplicarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1).

ART. 59

(1) Masurile de securitate prevazute la art. 58 alin. (1) se stabilesc şi se aplica potrivit urmatoarelor principii:

a) confidenţialitaţii – asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu;

b) integritaţii – asigurarea exactitaţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;

c) disponibilitaţii – asigurarea accesului la informaţii in termenul solicitat;

d) identificarii şi autentificarii – asigurarea identificarii şi autentificarii tuturor utilizatorilor in mod corespunzator, in funcţie de competenţe, inainte de efectuarea oricarei tranzacţii;

e) autorizarii – autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii, in vederea accesarii datelor din N.SIS, in funcţie de competenţe;

f) nonrepudierii – asigurarea inregistrarii in sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor.

(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, şi autoritaţile romane care au drept de acces la N.SIS iau masuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor existente in sistem in cazul producerii unor dezastre naturale, precum şi pentru asigurarea recuperarii acestora.

ART. 60

(1) Toate tranzacţiile efectuate asupra datelor din N.SIS de catre autoritaţile naţionale competente sunt inregistrate in sistem in scopul monitorizarii legalitaţii efectuarii tranzacţiilor asupra acestor date, asigurarii funcţionarii tehnice corespunzatoare a N.SIS, precum şi a integritaţii şi securitaţii datelor. Utilizarea inregistrarilor in alte scopuri este interzisa.

(2) Inregistrarile prevazute la alin. (1) conţin datele din cuprinsul semnalarii, istoricul semnalarii, data şi ora transmiterii de date in legatura cu semnalarea respectiva, datele folosite pentru efectuarea unei cautari, menţiuni cu privire la datele transmise, denumirea autoritaţii şi numele persoanei care a efectuat tranzacţii asupra datelor.

(3) Istoricul semnalarilor cuprinde toate acţiunile realizate asupra semnalarilor din N.SIS de la momentul introducerii pana la ştergerea lor.

(4) Inregistrarile prevazute la alin. (1) se pastreaza pentru o perioada de cel puţin un an, dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru inregistrarile care cuprind istoricul semnalarilor, perioada de pastrare se calculeaza de la data ştergerii semnalarilor.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), inregistrarile pot fi pastrate pentru o perioada mai mare, daca sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate in curs de desfaşurare.

(6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei instituţii, inregistrarile prevazute la alin. (1).

 

SECŢIUNEA a 4-a

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ART. 61

(1) Accesarea şi exploatarea datelor cu caracter personal conţinute in N.SIS se fac potrivit dispoziţiilor legale in materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu respectarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţa de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificata prin Legea nr. 682/2001, cu modificarile ulterioare, exclusiv de catre autoritaţile naţionale competente şi numai in scopul indeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi in condiţiile prevazute de aceasta.

(2) Efectuarea de tranzacţii in SIS cu datele prevazute in prima teza a art. 6 din Convenţia pentru protejarea persoanelor faţa de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificata de Romania prin Legea nr. 682/2001, cu modificarile ulterioare, este interzisa.

ART. 62

(1) Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS se exercita potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu derogarile prevazute de prezenta lege.

(2) Cererile persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS se adreseaza numai Biroului SIRENE naţional, care raspunde solicitantului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data primirii cererii, in cazul exercitarii dreptului de acces la datele personale, şi cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data primirii cererii, in cazul exercitarii dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in SINS sau in SIS, Biroul SIRENE naţional solicita acordul autoritaţilor naţionale competente care au introdus semnalarile in cauza. Acordul se comunica in termen de 20 de zile de la data primirii solicitarii din partea Biroului SIRENE naţional.

(5) In cazul semnalarilor introduse in SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţioneaza de catre Biroul SIRENE naţional numai dupa solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE naţional solicita poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare.

(6) Biroul SIRENE naţional comunica, in termen de 40 de zile de la primirea solicitarii, acordul cu privire la transmiterea de catre un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau in legatura cu semnalarile transmise de autoritaţile naţionale competente in SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunica in termen de 20 de zile de la data primirii solicitarii din partea Biroului SIRENE naţional.

(7) Persoanei vizate nu ii sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS atat timp cat acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor in baza semnalarii ori a obiectivului semnalarii sau pentru apararea drepturilor şi libertaţilor altor persoane.

ART. 63

Atunci cand instanţa de judecata examineaza corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, administrarea probelor se face in camera de consiliu.

ART. 64

(1) Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in N.SIS pe teritoriul Romaniei şi transmiterea acestor date in strainatate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioara a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului A.N.S.P.D.C.P.

(2) Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in N.SIS se efectueaza de catre A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu standardele internaţionale de audit, cel puţin o data la 4 ani.

(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat şi sunt prevazute anual in bugetul A.N.S.P.D.C.P.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 65

(1) Sursele de finanţare pentru infiinţarea şi operaţionalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE şi din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente intreţinerii şi desfaşurarii activitaţii N.SIS se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, in condiţiile legii.

ART. 66

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), autoritaţile naţionale competente adopta reglementari interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activitaţile proprii aferente semnalarilor din SINS sau SIS.

(2) Procedurile de lucru pentru activitaţile autoritaţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se aproba prin ordin*) al ministrului.

————

*) A se vedea Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitaţile autoritaţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalarilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalari sau Sistemul de Informaţii Schengen, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 19 octombrie 2010, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

ART. 67

(1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea Romaniei la SIS intra in vigoare la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispoziţiilor acquis-ului Schengen in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, corespunzator reglementarilor aplicabile la nivelul SIS central.

(2) Pana la data operaţionalizarii SIS de generaţia a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, asigura tranzacţionarea datelor dintre N.SIS şi SIS central conform reglementarilor aplicabile la nivelul SIS central, in funcţie de etapele de dezvoltare ale SIS.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 128/2005 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 345/2005, Hotararea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 128/2005 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum şi Hotararea Guvernului nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close