Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice

 

 

In M. Of. nr. 249 din 7 aprilie 2014 a fost publicata H.G. nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

   privind prioritizarea proiectelor de investitii publice

 

ART. 1

In sensul prezentelor norme metodologice, denumite in continuare normele, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) suportabilitate – reprezinta posibilitatea ca proiectul de investitii publice sa beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, dupa caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizarii proiectului de investitii publice in orizontul de timp aferent, conform estimarilor;

b) sustenabilitate – reprezinta posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligatiile de plata asumate in perioada implementarii proiectului de investitii publice, evaluata ca suma a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investitii publice sa fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar inregistrat in fiecare an trebuie sa fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluata şi din punctul de vedere al incadrarii obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale.

ART. 2

Principalele etape in realizarea proiectelor de investitii publice semnificative sunt detaliate la art. 3 – 9.

ART. 3

(1) Etapa de identificare a proiectului de investitii publice semnificative presupune:

a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investitii publice, in forma stabilita de prevederile legale in vigoare;

b) analizarea de catre ordonatorul principal de credite a programului de investitii publice existent, ce include, dupa caz, proiectele de investitii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocatiilor bugetare şi al necesarului de finantat, in sume existente şi estimate pentru anii urmatori, pana la sfarşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investitii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;

c) transmiterea de catre ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare intocmite in etapa de identificare a proiectului de investitii publice, impreuna cu celelalte informatii mentionate la prezentul alineat, catre Ministerul Finantelor Publice pentru analiza, evaluare şi avizare;

d) transmiterea de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice, in scopul evaluarii sustenabilitatii şi suportabilitatii proiectului de investitii publice aflat in faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, in plus fata de informatiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informatiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investitiei pe durata estimata din punct de vedere tehnic de realizare a investitiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investitii publice propus.

(2) Documentatia se transmite in format electronic, la o adresa de corespondenta electronica ce va fi indicata, sub semnatura electronica, insotita de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresata Ministerului Finantelor Publice; in cazul in care ordonatorul nu detine semnatura electronica, documentatia va fi transmisa pe suportul hartie.

(3) Ministerul Finantelor Publice procedeaza la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilitatii şi sustenabilitatii proiectului de investitii publice propus, pe baza informatiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului catre ordonatorul principal de credite solicitant.

(4) Ministerul Finantelor Publice emite avizul in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informatiilor solicitate.

(5) In cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat sa treaca la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

ART. 4

Etapa de elaborare sau, dupa caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune:

a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, dupa caz;

b) transmiterea de catre ordonatorul principal de credite a documentatiei tehnico-economice in vederea obtinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National şi Locuinte conform art. 11 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea şi functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National şi Locuinte, cu modificarile ulterioare;

c) aprobarea documentatiei tehnico-economice, conform prevederilor legale in vigoare.

ART. 5

(1) Un proiect de investitii publice semnificativ nou este considerat a fi pregatit daca, in urma evaluarii prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumita in continuare ordonanta de urgenta, indeplineşte cumulativ conditia de a obtine un punctaj total minim de 59 puncte şi conditia de a obtine cel putin:

a) 5 puncte la criteriul 1.1;

b) 5 puncte la criteriul 1.2;

c) 10 puncte la criteriul 2.1;

d) 10 puncte la criteriul 2.2;

e) 10 puncte la criteriul 2.3;

f) 10 puncte la criteriul 3.1;

g) 5,5 puncte la criteriul 4.1;

h) 3,5 puncte la criteriul 4.2.

(2) In cazul in care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezulta ca proiectul de investitii publice semnificativ nou nu indeplineşte cerintele minime privind gradul de pregatire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedeaza la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investitii publice la un nivel de pregatire corespunzator.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, in scopul selectiei şi bugetarii, doar acele proiecte de investitii publice semnificative noi care indeplinesc cerintele prezentului articol.

ART. 6

(1) Evaluarea gradului de pregatire a unui proiect de investitii publice nou presupune:

a) aplicarea de catre ordonatorul principal de credite, in cazul unui proiect de investitii publice nou, a criteriilor de prioritizare prevazute in anexa la ordonanta de urgenta, detaliate in anexa nr. 1, introducerea proiectului de investitii in lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate şi transmiterea catre Ministerul Finantelor Publice, in atentia Unitatii de evaluare a investitiilor publice a listei revizuite, justificarii şi fundamentarii acordarii punctajelor, respectiv a informatiilor din anexele nr. 2 şi 3;

b) prezentarea de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice a informatiilor prevazute la lit. a), in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3), la momentul promovarii sau anterior acesteia, spre avizare de catre Ministerul Finantelor Publice a proiectului de hotarare a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii publice semnificativ respectiv;

c) analizarea de catre Unitatea de evaluare a investitiilor publice a informatiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investitii publice semnificativ nou, din perspectiva indeplinirii conditiilor prevazute in prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregatire a proiectului, şi prezentarea catre conducerea Ministerului Finantelor Publice a concluziilor analizei privind indeplinirea acestor conditii.

(2) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplica şi acelor proiecte de investitii publice semnificative care, deşi au fost incluse in legea bugetului de stat ori in legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocari bugetare sau nu au folosit alocarile bugetare şi pot fi asimilate proiectelor de investitii publice noi, pentru care se reaproba indicatorii tehnico-economici.

(3) Etapa de selectie şi bugetare are loc ulterior aprobarii documentatiei tehnico-economice.

ART. 7

(1) In etapa de implementare/executie a proiectului de investitii publice se realizeaza implementarea fizica a proiectului de investitii publice. Ordonatorii principali de credite vor calcula şi vor raporta lunar catre Ministerul Finantelor Publice indicatori de progres/rezultat in unitati fizice/valorice in vederea monitorizarii indeplinirii criteriului 4.2 prevazut in anexa nr. 1.

(2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmari ca proiectul de investitii publice semnificativ sa fie realizat in mod eficient şi sa fie finalizat la timp, conform bugetului şi in conformitate cu specificatiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza programarilor/calendarelor initiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp şi solutii adecvate vor fi puse in aplicare in timp util.

(3) Masuri corespunzatoare vor fi puse in aplicare de catre ordonatorul principal de credite şi/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficienta a proiectelor de investitii aprobate.

ART. 8

(1) Etapa de finalizare, operare şi intretinere a proiectului de investitii publice presupune, dupa caz, receptia şi punerea in functiune a obiectivului de investitii sau livrarea serviciilor.

(2) Pentru toate proiectele de investitii publice semnificative vor fi intocmite in termen de 1 an de la incheierea proiectului rapoarte la finalizare. Un astfel de raport va evalua daca proiectul a fost realizat la timp. Vor fi identificate abaterile majore de la calendarul de implementare, iar motivele acestora vor fi explicate in cuprinsul raportului. Va fi identificata orice recomandare/masura pentru imbunatatirea proiectarii sau implementarii proiectelor similare din viitor. Rapoartele de finalizare pentru proiectele de investitii publice semnificative vor fi prezentate de catre ordonatorul principal de credite Ministerului Finantelor Publice, la solicitarea acestuia.

(3) Ordonatorii principali de credite şi/sau beneficiarii vor asigura conditii adecvate pentru operarea sustenabila a proiectelor de investitii publice semnificative finalizate. Acest lucru implica stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricaror actiuni de intarire a capacitatii in ceea ce priveşte personalul operational şi asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operatiunile curente şi pentru intretinerea optima a facilitatilor nou-create, pe durata de viata operationala planificata.

ART. 9

(1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investitii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea rezultatelor obtinute de un proiect de investitii publice de catre ordonatorul principal de credite.

(2) Proiectele de investitii publice semnificative vor face obiectul unei evaluari a performantei la momentul la care au fost finalizate şi, in orice caz, fara a depaşi un termen de 5 ani de la finalizare şi dare in exploatare. Evaluarea va stabili eficienta şi eficacitatea proiectelor in comparatie cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele vor fi transmise catre Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea acestuia.

ART. 10

(1) In scopul aprobarii de catre Guvern a rezultatelor prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative in vederea includerii proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate in legile bugetare anuale, se parcurg urmatoarele etape:

a) aplicarea de catre ordonatorul principal de credite a principiilor şi criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investitii publice semnificative noi şi in continuare, cu respectarea cerintelor prevazute in prezentele norme şi a limitarilor impuse de ordonanta de urgenta, urmata de includerea acestora in lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate;

b) transmiterea de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice a listei proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate, continand informatiile prevazute in anexele nr. 2 şi 3, in forma actualizata, respectiv punctajele acordate pentru fiecare proiect de investitii publice semnificativ şi pentru fiecare criteriu in parte, precum şi informatiile luate in considerare, ca justificare şi/sau fundamentare, la acordarea punctajelor respective;

c) transmiterea informatiilor de la lit. b) se va face pe suport electronic, la o adresa ce va fi indicata in scris, cu semnatura electronica; in cazul in care ordonatorul principal de credite nu are semnatura electronica, transmiterea se va face pe suport hartie; in ambele cazuri comunicarea se va face cu respectarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) din ordonanta de urgenta; informatiile comunicate dupa expirarea termenelor prevazute in actul normativ mai sus invocat nu vor fi luate in considerare de catre Ministerul Finantelor Publice;

d) transmiterea oricaror clarificari sau informatii suplimentare de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice, in atentia Unitatii de evaluare a investitiilor publice, pe suport electronic, la adresa indicata pentru corespondenta, cu semnatura electronica; in cazul in care ordonatorul principal de credite nu are semnatura electronica, transmiterea se va face pe suport hartie; in ambele cazuri, comunicarea se va face in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitarii scrise a Ministerului Finantelor Publice; informatiile comunicate dupa expirarea termenului prevazut nu vor fi luate in considerare de catre Ministerul Finantelor Publice;

e) elaborarea la nivelul Ministerului Finantelor Publice a listei proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate care se supune aprobarii Guvernului, in baza listelor proiectelor de investitii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;

f) prezentarea de catre Unitatea de evaluare a investitiilor publice conducerii Ministerului Finantelor Publice a rezultatelor prioritizarii, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite şi a eventualelor clarificari şi/sau informatii suplimentare;

g) prezentarea de catre Ministerul Finantelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizarii, in vederea aprobarii prin memorandum a listei proiectelor de investitii semnificative prioritizate;

h) includerea proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate, conform aprobarii Guvernului, spre finantare, in programul de investitii publice al ordonatorului principal de credite.

(2) La elaborarea listei prevazute la alin. (1) lit. e) se vor avea in vedere şi urmatoarele elemente:

a) punctajul acordat fiecarui proiect de investitii publice şi justificarea acestuia de catre ordonatorii principali de credite; in cazul in care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de alta natura), este necesara furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentarii acordarii punctajului; includerea in lista a unor proiecte de investitii publice semnificative fara punctaj sau cu punctaj, dar fara furnizarea informatiilor luate in considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv;

b) pozitia proiectului de investitii publice in lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate elaborata şi transmisa de ordonatorul principal de credite, cu respectarea cerintelor prevazute la alin. (1) lit. b), inclusiv in cazul acordarii aceluiaşi punctaj mai multor proiecte;

c) valoarea totala a proiectului de investitii publice, pentru proiectele de investitii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

d) indicatorii de performanta economica a proiectului de investitii publice, pentru proiectele de investitii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

e) angajamentele deja asumate de Romania, in calitate de imprumutat sau in alta calitate, in cadrul unor acorduri de imprumut cu institutii financiare internationale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislatiei in vigoare.

ART. 11

In cazul investitiilor realizate din credite bancare garantate de catre stat, procedura prevazuta la art. 3 – 6 se aplica anterior transmiterii catre Ministerul Finantelor Publice a solicitarii de garantare de catre stat, in conformitate cu prevederile legislatiei privind datoria publica.

ART. 12

In urma aprobarii de catre Guvern a listei proiectelor de investitii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligatia de a lua toate masurile in conditiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investitii publice, aşa cum este ea stabilita prin indicatorii tehnico-economici aprobati, precum şi pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investitii publice.

ART. 13

Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selectie a obiectivelor de investitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplica investitiilor publice semnificative.

ART. 14

Atributiile specifice ale Unitatii de evaluare a investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de secretariat tehnic, se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru buget in termen de 45 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

ART. 15

(1) Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentele norme.

(2) Anexa nr. 1 contine precizari metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordarii acestora de catre ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investitii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare. Precizarile metodologice reprezinta cerinte minime privind informatiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificarii acordarii punctajelor. Informatiile solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de catre ordonatorii principali de credite şi cu alte informatii relevante, dupa caz.

(3) Anexele nr. 2 şi 3 prezinta forma in care ordonatorii principali de credite transmit catre Ministerul Finantelor Publice informatiile solicitate conform prezentelor norme.

(4) Anexa nr. 4 prezinta cadrul in care informatiile sunt prezentate de catre Ministerul Finantelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevazut la art. 45 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close