Regulamentul Comisiei de etica şi disciplina a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

 

In M. Of. nr. 284 din 17 aprilie 2014 a fost publicata Hotararea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica şi disciplina a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul Comisiei de etica şi disciplina a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Conferintei nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica şi disciplina, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 31 mai 2012, cu modificarile şi completarile ulterioare, se abroga.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL

Comisiei de etica şi disciplina a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Evaluatorii autorizati raspund disciplinar in cazul savarşirii unor abateri disciplinare.

(2) Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau inactiune in legatura cu activitatea de evaluare, savarşita cu vinovatie, prin care prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, Regulamentul de organizare şi functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 353/2012, denumit in continuare Regulament de organizare şi functionare, standardele de evaluare, Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 1/2012, denumit in continuare Codul de etica, sau alte dispozitii date de catre organele de conducere ale Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Asociatia, sunt incalcate de catre evaluatorul autorizat.

ART. 2

Abaterile disciplinare sunt faptele prevazute la art. 12 din Regulamentul de organizare şi functionare a Asociatiei.

ART. 3

(1) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati sunt cele prevazute la art. 26 lit. a) – d) din Ordonanta.

(2) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati persoane fizice sunt cele prevazute la art. 26 lit. a) – d) din Ordonanta.

(3) Sanctiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizati persoane juridice sunt cele prevazute la art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanta.

(4) In cazul in care persoana cercetata este un membru al Comisiei de etica şi disciplina, acesta nu va participa la şedintele Comisiei atunci cand se analizeaza cauza respectiva.

 

CAPITOLUL II

Constituirea, organizarea şi atributiile Comisiei de etica şi disciplina

 

ART. 4

(1) Comisia de etica şi disciplina este organul de specialitate, fara personalitate juridica, din cadrul Asociatiei ce are drept scop cercetarea faptelor de natura sa atraga raspunderea disciplinara a membrilor Asociatiei, persoane fizice şi persoane juridice.

(2) Activitatea Comisiei de etica şi disciplina se desfaşoara cu respectarea prevederilor Ordonantei şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Asociatiei şi cu respectarea urmatoarelor principii:

a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca persoana supusa cercetarii este nevinovata atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;

b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaşte dreptul persoanei impotriva careia a fost indreptata sesizarea de a fi audiata, de a prezenta dovezi in apararea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar şi de a fi asistata de un avocat şi/sau de un consultant de specialitate din cadrul sau din afara Asociatiei, pe tot parcursul procedurii disciplinare;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de etica şi disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanei implicate şi a regulilor prevazute in prezentul regulament;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de etica şi disciplina;

e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarşirii acesteia şi sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;

f) legalitatea sanctiunii, conform careia Comisia de etica şi disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de Ordonanta;

g) unicitatea sanctiunii, potrivit careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;

h) confidentialitatea, conform careia membrii Comisiei de etica şi disciplina sunt obligati sa nu divulge aspecte legate de cercetarea disciplinara a unui membru al Asociatiei.

ART. 5

(1) Comisia de etica şi disciplina are urmatoarele atributii principale:

a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;

b) intocmeşte un referat cu privire la cazul cu care a fost sesizata, pe care il inainteaza Consiliului director sau Conferintei nationale, dupa caz;

c) propune in cuprinsul referatului prevazut la lit. b) clasarea, aplicarea sau neaplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Ordonanta;

d) extinde cercetarea disciplinara in conditiile art. 13 alin. (6) şi (7);

e) elaboreaza proceduri pentru punerea in aplicare a prezentului regulament pe care le supune spre aprobare Consiliului director.

(2) In exercitarea atributiilor sale, Comisia de etica şi disciplina adopta hotarari.

ART. 6

(1) Componenta Comisiei de etica şi disciplina este prevazuta la art. 10 alin. (1) din Ordonanta.

(2) Alegerea membrilor Comisiei de etica şi disciplina se realizeaza in conformitate cu procedura de alegeri aprobata de Consiliul director, potrivit art. 7 alin. (9) din Ordonanta.

(3) Poate fi membru al Comisiei de etica şi disciplina evaluatorul autorizat inscris in Tabloul Asociatiei, membru titular, care indeplineşte urmatoarele conditii:

a) are o vechime de cel putin 5 ani in profesia de evaluator;

b) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani;

c) se bucura de autoritate profesionala şi probitate morala.

(4) Membrii Consiliului director nu pot fi membri ai Comisiei de etica şi disciplina.

ART. 7

(1) Mandatul membrilor Comisiei de etica şi disciplina este de 4 ani.

(2) O persoana poate fi aleasa membru in Comisia de etica şi disciplina pentru maximum doua mandate consecutive.

(3) Mandatul de membru al Comisiei de etica şi disciplina este personal şi nu poate fi transmis altor persoane.

(4) Mandatul membrilor Comisiei de etica şi disciplina incepe de la data depunerii angajamentului de confidentialitate, prevazut in anexa nr. 1, şi inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) prin revocare de catre Conferinta nationala;

b) prin deces;

c) prin demisie;

d) prin incetarea sau pierderea calitatii de membru al Asociatiei.

(5) Conferinta nationala poate revoca membrii Comisiei de etica şi disciplina la propunerea preşedintelui in urmatoarele situatii:

a) in cazul sanctionarii acestora in conditiile prezentului regulament;

b) in cazul suspendarii calitatii de membru titular in conditiile art. 18 din Ordonanta;

c) in cazul in care devine membru inactiv;

d) in cazul in care lipseşte nemotivat de la 3 şedinte consecutive ale Comisiei de etica şi disciplina.

(6) In cazurile prevazute la alin. (5) lit. a) – d), calitatea de membru titular se suspenda pana la revocarea de catre Conferinta nationala.

(7) In cazurile prevazute la alin. (5) lit. a) – d), membrii supleanti pot deveni membri titulari ai Comisiei de etica şi disciplina in ordinea voturilor obtinute la alegerile din cadrul Conferintei nationale.

ART. 8

(1) Membrii Comisiei de etica şi disciplina trebuie sa fie impartiali şi independenti de persoana cercetata disciplinar şi de orice alta persoana care are legatura cu aceasta sau are vreun interes in legatura cu fapta cercetata.

(2) Oricare membru al Comisiei de etica şi disciplina care se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv cu una dintre partile implicate are obligatia sa se abtina de la vot.

(3) Respectarea cerintei de independenta se declara pe propria raspundere de catre fiecare membru al Comisiei de etica şi disciplina, conform declaratiei prevazute in anexa nr. 2, pentru fiecare cauza disciplinara in parte.

ART. 9

Membrii titulari ai Comisiei de etica şi disciplina au obligatia de a participa la şedintele Comisiei de etica şi disciplina, de a efectua cercetarea disciplinara prealabila in cauzele in care sunt desemnati ca raportori.

ART. 10

(1) Comisia de etica şi disciplina este condusa de un preşedinte, ales pe o perioada de un an de catre membrii titulari ai Comisiei de etica şi disciplina, cu votul majoritatii acestora.

(2) Revocarea din functie a preşedintelui Comisiei de etica şi disciplina poate fi facuta de catre membrii titulari ai Comisiei cu votul majoritatii acesteia.

(3) In lipsa preşedintelui, şedinta va fi condusa de unul dintre membri, ales cu votul majoritatii celor prezenti.

(4) Preşedintele Comisiei de etica şi disciplina are ca atributii principale:

a) primeşte sesizarile şi desemneaza raportorul responsabil cu cercetarea disciplinara prealabila pentru fiecare caz in parte;

b) stabileşte ordinea de zi a şedintei Comisiei de etica şi disciplina, pe care o trimite membrilor comisiei prin intermediul secretariatului;

c) convoaca şi conduce şedintele Comisiei de etica şi disciplina;

d) coordoneaza secretariatul Comisiei de etica şi disciplina;

e) participa la şedintele Consiliului director şi prezinta referatele privind cercetarea disciplinara intocmite de Comisia de etica şi disciplina;

f) participa la Conferinta nationala şi prezinta referatele privind cercetarea disciplinara a membrilor Consiliului director, daca este cazul;

g) raspunde de activitatea Comisiei de etica şi disciplina;

h) reprezinta Comisia de etica şi disciplina in relatia cu celelalte organe ale Asociatiei.

ART. 11

(1) Comisia de etica şi disciplina are un secretariat, desemnat de catre preşedintele Asociatiei, din randul personalului salariat al Asociatiei, cu studii juridice. La inceperea activitatii, membrii secretariatului semneaza angajamentul de confidentialitate, prevazut in anexa nr. 3.

(2) Atributiile principale ale secretariatului Comisiei de etica şi disciplina sunt urmatoarele:

a) inregistreaza şi tine evidenta sesizarilor şi a altor documente inaintate Comisiei de etica şi disciplina ori emise de aceasta;

b) il informeaza de indata pe preşedintele Comisiei de etica şi disciplina despre sesizarile primite;

c) comunica membrilor titulari, precum şi membrilor supleanti, daca este cazul, data, ora, locul şi ordinea de zi a şedintelor Comisiei de etica şi disciplina;

d) transmite convocarile persoanelor care urmeaza a fi audiate de raportor, de Comisia de etica şi disciplina, de Consiliul director sau de Conferinta nationala, dupa caz;

e) efectueaza toate lucrarile necesare desfaşurarii in bune conditii a cercetarii disciplinare prealabile de catre raportor;

f) la solicitarea preşedintelui Comisiei de etica şi disciplina sau a raportorului, redacteaza documentele necesare derularii cercetarii disciplinare;

g) primeşte, inregistreaza şi arhiveaza, atat pe suport hartie, cat şi in format electronic, toate inscrisurile administrate de raportor şi de Comisia de etica şi disciplina, precum şi corespondenta purtata in legatura cu cauzele de cercetare disciplinara;

h) intocmeşte şi mentine la zi: registrul de evidenta a sesizarilor, conform anexei nr. 4, registrul hotararilor, conform anexei nr. 5; procesele-verbale de şedinta ale Comisiei de etica şi disciplina; registrul deciziilor Consiliului director, precum şi ale Conferintei nationale, dupa caz, privind solutionarea procedurii disciplinare, conform anexei nr. 6;

i) comunica actele de procedura disciplinara, in cazurile prevazute de prezentul regulament;

j) colaboreaza cu secretariatul Consiliului director pentru redactarea deciziilor de solutionare a procedurii disciplinare;

k) intocmeşte şi mentine la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociatiei, conform anexei nr. 7;

l) pune la dispozitia Consiliului director, la cererea acestuia, registrele prevazute la lit. h) şi k), precum şi documentele care au stat la baza intocmirii acestora.

ART. 12

(1) Comisia de etica şi disciplina se intruneşte in plen, ori de cate ori o convoaca preşedintele acesteia.

(2) Pentru validitatea deliberarilor Comisiei de etica şi disciplina este necesara prezenta a cel putin 3 membri titulari, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor titulari. Votul este deschis.

(3) Membrii supleanti pot fi desemnati raportori in cadrul cercetarii prealabile, la solicitarea Comisiei de etica şi disciplina, cu votul majoritatii membrilor titulari, fara a avea drept de vot in cadrul şedintelor acesteia.

 

CAPITOLUL III

Procedura disciplinara

 

SECTIUNEA 1

Sesizarea Comisiei de etica şi disciplina

 

ART. 13

(1) Procedura disciplinara se declanşeaza:

a) la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice ce se considera vatamata prin fapta unui evaluator;

b) prin autosesizarea preşedintelui Asociatiei, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media, in baza unui ordin de autosesizare.

(2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:

a) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea şi sediul, dupa caz, datele de identificare ale persoanei care formuleaza sesizarea, precum şi calitatea in care formuleaza sesizarea;

b) numele şi prenumele sau denumirea şi sediul, dupa caz, ale persoanei a carei fapta este sesizata şi, daca este posibil, numarul legitimatiei de membru ori al autorizatiei, judetul de domiciliu sau sediul social şi specializarea;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;

d) dovezile pe care se sprijina sesizarea, inclusiv raportul de evaluare şi anexele acestuia, atunci cand este cazul;

e) data şi semnatura persoanei care formuleaza sesizarea.

(3) Sesizarea se formuleaza in scris, conform modelului orientativ prevazut in anexa nr. 8, şi este insotita, cand este posibil, de dovezile care o sustin.

(4) In situatia in care sesizarea nu este insotita de elementele prevazute la alin. (2), raportorul desemnat de preşedintele Comisiei de etica şi disciplina va pune in vedere persoanei care a formulat sesizarea sa realizeze completarile necesare, stabilind un termen.

(5) Daca din cuprinsul sesizarii nu rezulta date suficiente despre fapta ori persoana care a formulat sesizarea sau in cazul in care persoana care a formulat sesizarea nu realizeaza in termenul stabilit completarile solicitate de raportorul Comisiei de etica şi disciplina potrivit alin. (2) raportorul propune clasarea.

(6) Daca pe parcursul cercetarii disciplinare raportorul, Comisia de etica şi disciplina, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata savarşirea şi a altor fapte de catre persoana cercetata, oricare dintre aceştia poate solicita preşedintelui Asociatiei aprobarea extinderii cercetarii şi cu privire la aceste fapte.

(7) Daca pe parcursul cercetarii disciplinare raportorul, Comisia de etica şi disciplina, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata participarea şi a altor evaluatori autorizati la faptele cercetate, oricare dintre aceştia poate solicita preşedintelui Asociatiei aprobarea extinderii cercetarii şi cu privire la aceşti evaluatori.

(8) In cazul membrilor corporativi, raportorul, Comisia de etica şi disciplina, Consiliul director sau Conferinta nationala pot decide necesitatea extinderii cercetarii disciplinare şi asupra evaluatorului autorizat, membru titular care a realizat raportul de evaluare supus analizei.

ART. 14

(1) Sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari al registraturii generale a Asociatiei şi se transmit de catre preşedintele Asociatiei preşedintelui Comisiei de etica şi disciplina, prin intermediul secretariatului Comisiei de etica şi disciplina.

(2) Sesizarea sau autosesizarea, dupa caz, se consemneaza de catre secretariatul Comisiei de etica şi disciplina in registrul de evidenta a sesizarilor, atribuind un numar de ordine de la 1 la n in fiecare an, care va fi numarul de dosar disciplinar. Orice document referitor la cercetarea disciplinara va trebui sa indice numarul de dosar atribuit.

(3) Registrul de evidenta a sesizarilor contine mentiuni cel putin cu privire la:

a) persoana care a formulat sesizarea;

b) persoana a carei fapta este sesizata;

ART. 15

(1) Nici o sanctiune disciplinara nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se poate dispune sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 26 lit. a) din Ordonanta – avertisment scris, fara efectuarea unei cercetari disciplinare in cazul membrilor care nu au depus rapoartele de activitate anuala in termenele şi conditiile stabilite de Consiliul director.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), Comisia de verificare şi monitorizare va informa preşedintele Asociatiei, care, printr-un ordin de autosesizare, va transmite respectivele cazuri catre Comisia de etica şi disciplina, iar aceasta va intocmi referatul prin care va propune sanctionarea disciplinara.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cercetarea disciplinara prealabila

 

ART. 16

(1) Dupa primirea sesizarii, preşedintele Comisiei de etica şi disciplina va desemna prin poşta electronica sau printr-o adresa de numire un raportor dintre membrii titulari sau supleanti ai Comisiei de etica şi disciplina, responsabil pentru analiza preliminara a sesizarii, intocmirea raportului prealabil şi prezentarea acestuia in plenul Comisiei de etica şi disciplina.

(2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de cercetare disciplinara prealabila, propunand Comisiei de etica şi disciplina dispunerea masurilor care sunt de competenta acesteia.

ART. 17

(1) In cazul in care un membru al Comisiei de etica şi disciplina desemnat raportor intr-o cauza disciplinara se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv cu una dintre partile implicate, acesta are obligatia sa se abtina şi sa il informeze pe preşedintele comisiei.

(2) In cazul in care raportorul incompatibil sau in conflict de interese nu se abtine, acesta poate fi recuzat de catre partea interesata. Cererea de recuzare va fi solutionata de catre preşedintele comisiei sau, in cazul in care acesta este raportorul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi solutionata de catre membrii titulari ai Comisiei de etica şi disciplina, fara participarea preşedintelui acesteia, care decid prin majoritatea absoluta a voturilor.

(3) Daca raportorul desemnat se abtine sau daca preşedintele Comisiei de etica şi disciplina apreciaza ca cererea de recuzare este intemeiata, acesta va desemna in termen de 24 de ore un alt raportor dintre membrii titulari.

ART. 18

(1) Persoana supusa cercetarii disciplinare prealabile va fi convocata in scris in vederea audierii, precizandu-se obiectul, data, ora şi locul intrevederii.

(2) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandata, prin inştiintare scrisa de luare la cunoştinta prin semnatura, prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii convocarii, astfel incat convocarea sa fie primita de persoana in cauza cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data fixata.

(3) Odata cu convocarea, persoanei cercetate i se va solicita şi un punct de vedere scris cu privire la sesizare.

(4) Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci cand se prezinta, precum şi verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii.

(5) Audierea persoanei cercetate se consemneaza in scris sau se inregistreaza audio de catre secretariatul Comisiei de etica şi disciplina.

(6) Poate fi convocata şi persoana care a inaintat sesizarea Comisiei de etica şi disciplina sau orice alta persoana ale carei declaratii pot ajuta la solutionarea cauzei. Decizia convocarii acestor persoane apartine raportorului.

(7) Raportorul trebuie sa aiba un rol activ in cercetarea disciplinara prealabila, in sensul ca acesta trebuie sa analizeze toate aspectele cauzei. Raportorul desemnat administreaza orice probe care sunt necesare, utile şi relevante pentru solutionarea cauzei, cu sprijinul secretariatului Comisiei de etica şi disciplina. In acest scop, raportorul poate constata situatii de fapt şi poate solicita inscrisuri sau opiniile unor consultanti de specialitate din cadrul Asociatiei sau din afara acesteia.

(8) Persoana cercetata are dreptul sa ia cunoştinta de toate actele cercetarii prealabile şi poate solicita administrarea de probe in aparare.

(9) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta in fata raportorului sau de a face declaratii se consemneaza intr-un proces-verbal şi nu impiedica finalizarea cercetarii disciplinare prealabile.

(10) In cazul in care se constata imposibilitatea obiectiva a persoanei cercetate de a se prezenta in fata raportorului sau de a face declaratii, raportorul poate suspenda cursul cercetarii prealabile pana la incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.

ART. 19

(1) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, raportorul intocmeşte raportul prealabil, care cuprinde urmatoarele elemente:

a) date referitoare la persoana cercetata disciplinar;

b) descrierea faptei retinute in sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstantelor şi a urmarilor acesteia;

c) apararile formulate de persoana cercetata;

d) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana cercetata, atunci cand este cazul;

e) concluziile raportorului.

(2) In continutul raportului prealabil, raportorul poate sa propuna Comisiei de etica şi disciplina urmatoarele solutii:

a) clasarea, atunci cand concluzioneaza ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica ori nu este posibila sau in cazul prevazut la art. 13 alin. (5);

b) neaplicarea unei sanctiuni disciplinare, atunci cand apreciaza ca fapta cercetata nu constituie abatere disciplinara sau ca persoana cercetata este nevinovata;

c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere prevederile art. 26 din Ordonanta.

(3) Raportul prealabil se inainteaza de catre raportor preşedintelui Comisiei de etica şi disciplina prin intermediul secretariatului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cercetarea disciplinara propriu-zisa

 

ART. 20

(1) Dupa primirea raportului prealabil, preşedintele Comisiei de etica şi disciplina inscrie cauza pe ordinea de zi a urmatoarei şedinte a Comisiei de etica şi disciplina pentru efectuarea cercetarii disciplinare propriu-zise.

(2) Şedintele Comisiei de etica şi disciplina nu sunt publice.

(3) Pentru inceperea cercetarii disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetarii prealabile şi audierea persoanei cercetate, cu exceptia situatiei cand aceasta nu se prezinta la convocarea facuta de preşedintele Comisiei de etica şi disciplina, precum şi in situatiile prevazute la art. 15 alin. (2) şi (3) şi la art. 31 alin. (1) lit. c).

(4) Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.

ART. 21

(1) Participarea raportorului la cercetarea disciplinara propriu-zisa este obligatorie, cu exceptia cazului prevazut la art. 31 alin. (1) lit. c). Acesta prezinta raportul prealabil şi concluziile sale plenului Comisiei de etica şi disciplina.

(2) Lucrarile Comisiei de etica şi disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal ce va fi semnat de toti membrii acesteia, in care se consemneaza daca a fost prezenta persoana cercetata, respectiv persoana care a facut sesizarea, daca este cazul.

(3) Comisia de etica stabileşte faptele şi urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarşite, precum şi orice date concludente ce pot fi avute in vedere pentru incadrarea faptei ca abatere disciplinara şi pentru aprecierea vinovatiei sau nevinovatiei persoanei cercetate.

(4) Audierea persoanei cercetate se consemneaza in scris sau se inregistreaza audio de catre secretariatul Comisiei de etica şi disciplina.

(5) Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator. Membrul Comisiei de etica şi disciplina, altul decat raportorul, care se afla in incompatibilitate sau in conflict de interese are obligatia sa se abtina de la vot, in caz contrar putand fi recuzat. Cererea de recuzare va fi solutionata de catre preşedintele comisiei sau, in cazul in care acesta este membrul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi solutionata de catre membrii titulari ai Comisiei de etica şi disciplina, fara participarea preşedintelui acesteia, care decid prin majoritatea a voturilor.

ART. 22

(1) Dupa audierea raportorului, a persoanei cercetate, a persoanei care a formulat sesizarea, daca este cazul, şi analizarea probelor aflate la dosarul disciplinar, Comisia de etica şi disciplina delibereaza şi supune la vot propunerea de solutionare a cercetarii disciplinare.

(2) Pentru validitatea deliberarilor Comisiei de etica şi disciplina este necesara prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor sai, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Votul este deschis. In caz de egalitate de voturi, votul decisiv este cel al Preşedintelui.

(3) Continutul deliberarilor se consemneaza in procesul-verbal al şedintei.

(4) Rezultatul deliberarilor este consemnat intr-un referat, care poate sa contina:

a) propunerea clasarii, atunci cand se concluzioneaza ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica ori nu este posibila sau in cazul prevazut la art. 13 alin. (5);

b) propunerea neaplicarii unei sanctiuni disciplinare, atunci cand se apreciaza ca fapta cercetata nu constituie abatere disciplinara sau ca persoana cercetata este nevinovata;

c) propunerea aplicarii unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere prevederile art. 26 din Ordonanta.

(5) Propunerile raportorului din raportul prealabil nu sunt obligatorii pentru Comisia de etica şi disciplina.

(6) Cand plenul Comisiei de etica şi disciplina constata ca cercetarea disciplinara prealabila nu este completa sau ca nu au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, restituie cauza disciplinara raportorului, in vederea completarii, sau desemneaza un alt raportor, in vederea refacerii cercetarii disciplinare prealabile.

(7) Referatul prevazut la alin. (4) reprezinta hotararea finala a Comisiei de etica şi disciplina cu privire la solutionarea cauzei disciplinare.

(8) In cazul prevazut la alin. (4) lit. c), daca se constata ca actiunea disciplinara este intemeiata, Comisia de etica şi disciplina va propune Consiliului director aplicarea unei sanctiuni disciplinare in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarşite şi a urmarilor acesteia, cu cauzele care au determinat savarşirea acesteia, cu imprejurarile in care abaterea a fost savarşita, cu gradul de vinovatie, cu circumstantele personale ale celui care a savarşit-o, cu comportamentul sau general in exercitarea profesiei de evaluator autorizat şi cu existenta unor antecedente disciplinare.

ART. 23

(1) Referatul prevazut la art. 22 alin. (4) trebuie sa se limiteze la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila şi propriu-zisa.

(2) Referatul Comisiei de etica şi disciplina trebuie sa contina:

a) data şi locul intocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care il intocmeşte, cu indicarea numarului de dosar disciplinar;

b) date referitoare la persoana cercetata disciplinar;

c) mentiuni privind antecedentele disciplinare, daca este cazul;

d) descrierea faptei retinute in sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstantelor şi a urmarilor acesteia;

e) apararile formulate de persoana cercetata;

f) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana cercetata, atunci cand este cazul;

g) propunerea Comisiei de etica şi disciplina privind modul de solutionare a actiunii disciplinare;

h) descrierea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza hotararii Comisiei de etica şi disciplina, precum şi a probelor pe care se intemeiaza aceasta;

i) semnatura preşedintelui comisiei.

ART. 24

(1) Secretariatul Comisiei de etica şi disciplina comunica persoanei cercetate un exemplar al referatului de cercetare disciplinara, in termen de 10 zile de la aprobarea sa de catre Comisia de etica şi disciplina.

(2) Comisia de etica şi disciplina acorda persoanei cercetate dreptul de a-şi exprima in scris observatiile cu privire la continutul referatului. Observatiile trebuie transmise Comisiei de etica şi disciplina in termen de 10 zile de la data primirii referatului, sub sanctiunea decaderii. In observatiile scrise, persoana cercetata poate solicita audierea sa de catre Consiliul director.

(3) Dupa primirea observatiilor sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), dupa caz, preşedintele Comisiei de etica şi disciplina inainteaza referatul impreuna cu observatiile persoanei cercetate Consiliului director sau Conferintei nationale, dupa caz, in prima şedinta a Consiliului director sau la prima Conferinta nationala.

ART. 25

(1) Prin exceptie de la art. 20 – 24, in cazul prevazut la art. 15 alin. (2) şi (3), Comisia de etica şi disciplina propune Consiliului director aplicarea sanctiunii avertisment scris, printr-un referat ce are anexata lista membrilor care nu au depus rapoartele de activitate anuala in termenele şi conditiile stabilite de Consiliul director.

(2) Referatul prevazut la alin. (1) se publica pe pagina web a Asociatiei şi va contine data pana la care se pot formula observatii.

(3) Dupa primirea observatiilor sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), dupa caz, preşedintele Comisiei de etica şi disciplina inainteaza referatul impreuna cu observatiile persoanei cercetate Consiliului director sau Conferintei nationale, dupa caz, in prima şedinta a Consiliului director sau la prima Conferinta nationala.

 

SECTIUNEA a 4-a

Solutionarea actiunii disciplinare

 

ART. 26

(1) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, incepe solutionarea actiunilor disciplinare in urmatoarea şedinta a Consiliului director sau in urmatoarea Conferinta nationala, dupa caz, dupa data primirii referatelor Comisiei de etica şi disciplina.

(2) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, solutioneaza actiunea disciplinara prin decizie.

(3) Membrii Consiliului director trebuie sa fie impartiali şi independenti de persoana cercetata disciplinar şi de orice alta persoana care are legatura cu aceasta sau are vreun interes in legatura cu fapta cercetata. Oricare membru al Consiliului director care se afla in conflict de interese sau este sot, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu una dintre partile implicate are obligatia sa se abtina de la vot.

(4) Propunerile Comisiei de etica şi disciplina din referat nu sunt obligatorii pentru Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, care poate decide clasarea, sanctionarea sau nesanctionarea persoanei cercetate. In cazul in care solutia Consiliului director este diferita de propunerea Comisiei de etica şi disciplina, aceasta trebuie motivata.

(5) Atunci cand apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza disciplinara, Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, poate audia persoana cercetata şi in lipsa unei solicitari din partea acesteia, precum şi persoana care a formulat sesizarea.

(6) Cand Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, constata ca cercetarea disciplinara nu este completa, restituie cauza disciplinara Comisiei de etica şi disciplina, in vederea completarii cercetarii disciplinare.

(7) Consiliul director sau Conferinta nationala, dupa caz, poate aplica, motivat, o sanctiune disciplinara mai grava sau mai uşoara decat cea propusa de Comisia de etica şi disciplina.

(8) Decizia Consiliului director sau a Conferintei nationale, dupa caz, va fi redactata prin grija secretariatul Consiliului director.

(9) Decizia trebuie sa cuprinda:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor din Ordonanta, din Regulamentul de organizare şi functionare a Asociatiei, din Codul de etica sau din alte acte normative privind exercitarea profesiei de evaluator autorizat care au fost incalcate de persoana sanctionata;

c) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;

d) sanctiunea ce se va aplica;

e) termenul de executare a sanctiunii, dupa caz;

f) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana sanctionata in cursul cercetarii disciplinare ori observatiile acesteia, daca este cazul;

g) termenul inauntrul caruia decizia poate fi contestata;

h) instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de solutionare a actiunii disciplinare;

i) semnatura preşedintelui Asociatiei.

ART. 27

Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a persoanei pentru fapta savarşita.

ART. 28

(1) Decizia de solutionare a actiunii disciplinare se comunica persoanei cercetate in termen de 10 zile de la data semnarii, prin grija secretariatului Comisiei de etica şi disciplina.

(2) Decizia produce efecte de la data comunicarii.

(3) Decizia este legal comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa la ultima adresa a domiciliului sau sediului social comunicate Asociatiei. In caz de refuz al primirii sau de returnare a scrisorii, decizia este legal comunicata prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc ce permite confirmarea transmiterii.

(4) Decizia de solutionare a actiunii disciplinare poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta de judecata competenta, potrivit Ordonantei.

(5) Rezultatul cercetarii disciplinare se comunica şi persoanei care a formulat sesizarea prin grija secretariatului Comisiei de etica şi disciplina.

ART. 29

(1) Decizia de sanctionare se inscrie in registrul antecedentelor disciplinare al evaluatorului autorizat sanctionat.

(2) Mentiunile privind antecedentele disciplinare se radiaza de drept:

a) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute de art. 26 lit. a) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data aplicarii;

b) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute de art. 26 lit. b) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data finalizarii programului de pregatire profesionala corectiva;

c) in cazul sanctiunii disciplinare prevazute de art. 26 lit. c) din Ordonanta, dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data expirarii termenului de suspendare a calitatii de membru al Asociatiei.

 

CAPITOLUL IV

Reguli cu privire la aplicarea sanctiunilor disciplinare

 

ART. 30

La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi imprejurarile in care aceasta a fost savarşita, de gradul de vinovatie a membrului şi daca acesta a avut şi alte abateri disciplinare in trecut.

ART. 31

(1) Sanctiunea cu avertisment scris cu actiune corectiva profesionala, prevazut la art. 26 lit. b) din Ordonanta, se aplica dupa cum urmeaza:

a) actiunea corectiva se va concretiza in desfaşurarea unui program de pregatire profesionala, propus de Comisia de etica şi disciplina, nu va face parte din programul obligatoriu de pregatire profesionala continua prevazuta de art. 16 alin. (2) lit. a) din Ordonanta şi se va realiza pe cheltuiala membrului sanctionat;

b) programul de pregatire va trebui desfaşurat in maximum 12 luni de la aplicarea sanctiunii;

c) neindeplinirea programului in termenul prevazut mai sus va duce la autosesizarea preşedintelui Asociatiei şi la declanşarea unei noi proceduri disciplinare fara o cercetare prealabila.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 16 – 19, in cazul prevazut la alin. (1) lit. c), Comisia de etica şi disciplina efectueaza cercetarea disciplinara propriu-zisa potrivit art. 20 – 24.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii şi finale

 

ART. 32

Cand persoana cercetata disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedura vor fi indeplinite fata de reprezentantul legal al acesteia.

ART. 33

Registrele şi documentele Comisiei de etica şi disciplina, inclusiv dosarele disciplinare, se pastreaza in arhiva Asociatiei timp de 5 ani.

ART. 34

Prevederile prezentului regulament se aplica numai faptelor savarşite de membrii Asociatiei dupa data intrarii sale in vigoare.

ART. 35

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei, ale Regulamentului de organizare şi functionare a Asociatiei, ale Codului de etica şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociatiei sau ale organelor sale de conducere.

ART. 36

Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul regulament şi pot fi modificate prin hotarare a Consiliului director al Asociatiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close