Modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

In M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 7/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.

(2) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiara, succesoare in drepturi a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;

b) cerere de compensare – solicitare adresata organului competent de catre un investitor, client al unui/unei intermediar/societati de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza portofolii individuale de investitii aflat(e) in una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

c) compensatie – suma de bani care se plateste de catre Fond fiecarui investitor de compensat, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004, pana la concurenta obligatiei totale a membrului fata de investitorul sau, calculata potrivit legii si prezentului regulament, in limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinta;

d) contributie – suma nerambursabila datorata Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004, de catre membrii acestuia;

e) data de referinta – data emiterii de catre A.S.F. a actului de constatare a situatiei prevazute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 sau data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive de deschidere a procedurii de insolventa potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

f) detinerea neta – valoarea fondurilor banesti si/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administreaza portofolii individuale de investitii le datoreaza investitorilor, clienti ai respectivelor entitati, rezultata ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor banesti si instrumentelor financiare prevazute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor banesti si instrumentelor financiare pe care investitorii le datoreaza respectivelor entitati la data de referinta;

g) Fondul – Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;

h) investitor – persoana prevazuta la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, client, in baza unui contract de prestare de servicii si activitati de investitii, prevazut la art. 28 alin. (1) din aceeasi lege, al unui/unei intermediar/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii;

i) investitie compensata – investitia a carei restituire este asigurata pana la concurenta plafonului de compensare;

j) investitor compensabil – persoana prevazuta la lit. h), excluzand persoanele exceptate de la compensare conform art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 si art. 30^1 din prezentul regulament;

k) investitor de compensat – persoana prevazuta la lit. h) inscrisa de catre Fond, in conditiile legii, pe Lista de plata;

l) membrii Fondului – persoanele prevazute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care au dobandit calitatea de membru al Fondului si care platesc contributiile la Fond conform prezentului regulament;

m) Lista de plata – documentul intocmit de catre Fond, prevazut la art. 6 alin. (1) din anexa care face parte din integranta din prezentul regulament, care contine identitatea investitorilor de compensat, detinerea neta a fiecaruia dintre acestia si compensatia datorata fiecarui investitor de compensat de catre Fond in limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinta;

n) organ competent:

(i) administratorul special sau lichidatorul desemnat/agreat de catre A.S.F. potrivit art. 265, 269 sau art. 270 din Legea nr. 297/2004, in situatia initierii procedurilor de administrare speciala a unui/unei intermediar/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii aflat(e) in imposibilitatea de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor sau administratorul judiciar, respectiv lichidatorul numit in procedura de insolventa de catre instanta judecatoreasca, dupa caz, si care gestioneaza cererile de compensare potrivit prezentului regulament;

(ii) in cazul in care A.S.F. constata imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor si nu decide initierea procedurii de administrare speciala, organul competent este Fondul;

o) plafon de compensare – nivelul maxim al compensatiei pentru fiecare investitor prevazut la art. 30 alin. (2).”

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

(1) Procedurile Fondului prevazute la art. 11 alin. (1) lit. g) cuprind cel putin urmatoarele:

a) modalitatea de a dobandi, respectiv de a pierde calitatea de membru al Fondului;

b) modalitatea de determinare a elementelor incluse in baza de calcul aferenta portofoliilor de instrumente financiare si fondurilor banesti gestionate, in vederea stabilirii contributiilor anuale si speciale;

c) nivelul si termenele de plata ale contributiilor anuale si speciale, precum si conditiile de aplicare a penalitatilor de intarziere la plata contributiilor;

d) conditiile in care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea platii contributiilor membrilor Fondului;

e) termenele de raportare si raportarile ce trebuie transmise Fondului de catre membrii acestuia pentru:

1. determinarea bazei de calcul si a cuantumului contributiilor ce trebuie platite;

2. determinarea eventualelor obligatii de plata ce urmeaza a fi compensate de Fond;

f) regimul si circuitul informatiilor si documentelor la care au acces reprezentantii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariatii si auditorii Fondului, in cursul exercitarii atributiilor lor.

(2) Modul de calcul al compensatiei pentru fiecare investitor si documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de compensatiile platite de Fond se stabilesc conform sectiunii 5 – Procedura de compensare din cap. III, cu luarea in considerare a detalierii prezentate in anexa.”

3. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

In situatia in care unui membru al Fondului i se retrage autorizatia, iar conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 sunt indeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizatiei ori ulterior, Fondul trebuie sa asigure compensarea, in limita plafonului stabilit la art. 30, a contravalorii instrumentelor financiare si disponibilitatilor banesti datorate sau apartinand investitorilor la data retragerii autorizatiei, incredintate unui intermediar sau unei SAI care administreaza portofolii individuale de investitii in baza unui contract de prestare de servicii si activitati de investitii financiare, in conformitate cu procedurile prevazute de prezentul regulament.”

4. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 34

Fondul ia toate masurile necesare pentru informarea investitorilor, conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, in legatura cu constatarea de catre A.S.F. sau hotararea judecatoreasca la care se face referire in art. 47 alin. (1) din aceeasi lege si efectueaza plata compensatiilor cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 36 alin. (1).”

5. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 35

(1) Fondul stabileste o perioada in decursul careia investitorilor li se cere sa isi formuleze pretentiile.

(2) In cazul prevazut la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, perioada prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mica de 5 luni de la data de referinta.

(3) In cazul prevazut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, perioada prevazuta la alin. (1) trebuie stabilita impreuna cu administratorul judiciar/lichidatorul, cu luarea in considerare a prevederilor art. 61 si 62 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si a termenelor dispuse prin hotararea judecatoreasca definitiva mentionata la art. 2 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament.

(4) Expirarea termenelor stabilite conform alin. (2) sau (3), dupa caz, nu poate fi invocata de catre Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba organului competent sau Fondului ca nu a putut, pentru motive temeinice, sa isi exercite in termen dreptul la compensare.”

6. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 36

(1) Fondul asigura plata compensatiilor in limita plafonului stabilit la art. 30 in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data intocmirii Listei de plata conform procedurilor prevazute in anexa.

(2) In circumstante cu totul exceptionale si in cazuri speciale, Fondul poate solicita A.S.F. o prelungire a termenului prevazut la alin. (1), care nu poate depasi 3 luni.

(3) Fara a tine seama de termenul-limita stabilit la alin. (1), atunci cand un investitor sau oricare alta persoana indreptatita la compensare ori avand un interes in legatura cu serviciile si activitatile de investitii/de administrare de investitii prestate de membrul aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se afla in cercetare penala in legatura cu o actiune decurgand sau avand legatura cu spalarea banilor, asa cum aceasta este definita in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in cercetare in legatura cu o sanctiune internationala, Fondul suspenda orice plata catre persoanele anterior amintite pana la pronuntarea unei hotarari definitive de catre instanta competenta. In acest sens, Fondul va transmite catre A.S.F., pentru verificarea de catre aceasta impreuna cu organele abilitate legal, Lista de plata, in vederea confirmarii neimplicarii acestora in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

(4) In cazul in care persoanele mentionate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare si procedeaza la compensarea creantelor acestora.

(5) Creantele unui investitor de compensat rezultand din tranzactii sau operatiuni de piata in legatura cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penala pentru savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori impotriva caruia au fost instituite sanctiuni internationale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, precum si ale altor organizatii internationale sau adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state sunt excluse de la orice compensare.

(6) In aplicarea prevederilor art. 46 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004 si cu luarea in considerare a prevederilor art. 30^1 lit. g) din prezentul regulament, sunt excluse de la compensare si creantele unui investitor de compensat rezultand din tranzactii sau operatiuni de piata in legatura cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penala pentru savarsirea unei infractiuni de gestiune frauduloasa, fals, uz de fals, inselaciune sau marturie mincinoasa in legatura cu respectivul eveniment generator de plati compensatorii.”

7. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 37

(1) In situatia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, interventia Fondului se realizeaza dupa data publicarii deciziei A.S.F. de instituire a procedurii de administrare speciala, in conformitate cu titlul IX din legea mai sus mentionata si cu procedurile prevazute de prezentul regulament.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile numai in cazul in care, prin decizia de instituire a masurilor de administrare speciala sau ulterior, pe parcursul administrarii speciale, A.S.F. constata ca un intermediar sau o SAI care administreaza portofolii individuale de investitii nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp.

(3) In cazul in care A.S.F. constata imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor fara a decide initierea procedurii de administrare speciala conform celor prevazute la alin. (1) si (2), interventia Fondului se realizeaza dupa data publicarii deciziei A.S.F. de constatare a situatiei respective si in conformitate cu procedurile prevazute de prezentul regulament.

(4) In situatia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, interventia Fondului se realizeaza dupa primirea de catre Fond din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit in procedura de insolventa de catre instanta judecatoreasca sau a oricareia dintre partile interesate a hotararii judecatoresti definitive de deschidere a procedurii de insolventa emise de instanta de judecata competenta si in conformitate cu procedurile prevazute de prezentul regulament.”

8. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 38

(1) In vederea platii compensatiei, in situatiile prevazute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, Fondul calculeaza detinerea neta corespunzatoare contului fiecarui investitor al membrului aflat in incapacitate de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand acestora.

(2) Dupa efectuarea platilor compensatorii, Fondul se subroga in drepturile investitorilor compensati. Membrul Fondului sau succesorul sau legal, in numele caruia au fost efectuate plati compensatorii, este obligat sa returneze Fondului cuantumul compensatiei, precum si costurile implicate de efectuarea platii acesteia intr-un termen stabilit de Consiliul de administratie al Fondului. In cazul in care procesul de lichidare a unui membru este in plina desfasurare, Fondul se inscrie la masa credala in locul investitorilor compensati.”

9. Dupa articolul 53 se introduce o anexa intitulata “Proceduri privind plata compensatiilor de catre Fondul de compensare a investitorilor”, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

ART. II

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament inceteaza aplicabilitatea prevederilor Procedurii nr. 2 privind plata compensatiilor de catre Fondul de compensare a investitorilor, aprobata prin Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009*).

————

*) Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ART. III

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la Regulamentul nr. 3/2006)

 

PROCEDURI

privind plata compensatiilor de catre Fondul de compensare a investitorilor

 

ART. 1

(1) In situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., denumit in continuare Fond, publica, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., a actului de constatare a situatiei prevazute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 in care se afla membrul Fondului si de numire a entitatii responsabile cu administrarea cererilor de plati compensatorii, respectiv de la data primirii din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit in procedura de insolventa de catre instanta judecatoreasca sau a oricareia dintre partile interesate a hotararii judecatoresti definitive de deschidere a procedurii de insolventa emise de instanta de judecata competenta, in situatia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, pe pagina web proprie, intr-un ziar local de la sediile teritoriale ale intermediarului/societatii de administrare a investitiilor (SAI) aflat(e) in imposibilitatea de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare apartinand investitorilor, precum si in cel putin doua cotidiene de difuzare nationala, informatii privind: incapacitatea respectivei persoane juridice de a-si onora obligatiile fata de investitori, locul, modul si perioada de timp in care se pot inregistra cererile de compensare, detalii privind documentatia necesara, precum si data dupa care are loc inceperea platii compensatiilor catre investitori.

(2) Perioada de timp in care se pot inregistra cererile de compensare este stabilita in conditiile art. 2 alin. (1) si (2).

(3) Fondul comunica, la cererea investitorilor, pentru documentare, informatii despre documentele, conditiile si formalitatile pentru compensare.

(4) In cazul in care informatiile mentionate la alin. (1) nu sunt disponibile Fondului in termenul stipulat, Fondul efectueaza publicitatea acestora pe masura disponibilitatii.

(5) Organul competent va afisa informatiile publicate de Fond potrivit alin. (1) si (4), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acestora de la Fond, la toate sediile persoanei juridice aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(6) Organul competent va comunica Fondului datele sale de contact, pe baza formularului disponibilizat de Fond.

ART. 2

(1) Investitorii depun cererile de compensare la organul competent in perioada stabilita de acesta impreuna cu Fondul si comunicata de catre acesta din urma, in conditiile art. 1 alin. (1) si (2) din prezentele proceduri si cu luarea in considerare a prevederilor art. 35 alin. (2) si (3) din Regulament. In cazul mentionat la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, organul competent si Fondul iau in considerare numai cererile de compensare ale investitorilor care au depus declaratii de creanta, daca acestea au fost inregistrate in tabelul definitiv al creantelor.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) este stabilit individual, pentru fiecare intermediar/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii aflat(a) in una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 in parte, in functie de complexitatea si circumstantele tehnico-legale cunoscute. Eventualele cereri de compensare ale investitorilor aflati in situatia prevazuta la art. 35 alin. (4) din Regulament trebuie depuse in termen de 5 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau (3) ale aceluiasi articol.

(3) Cererea de compensare este formulata in scris pe formularul disponibilizat organului competent de catre Fond si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice:

(i) numele, prenumele si initiala tatalui;

(ii) domiciliul sau adresa aleasa pentru corespondenta;

(iii) seria si numarul B.I./C.I.;

(iv) codul numeric personal;

(v) numarul contului bancar;

(vi) valoarea compensatiei solicitate.

b) pentru persoanele juridice si entitatile fara personalitate juridica:

(i) denumirea;

(ii) adresa sediului social sau adresa aleasa pentru corespondenta;

(iii) numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului;

(iv) codul unic de inregistrare;

(v) reprezentantii legali;

(vi) numarul contului bancar unde se doreste efectuarea platii compensatiei;

(vii) valoarea compensatiei solicitate.

(4) Cererea de compensare este insotita de urmatoarele documente justificative:

a) pentru persoanele fizice:

(i) copia actului de identitate al persoanei care inainteaza cererea;

(ii) documentele mentionate la art. 9, in cazul in care plata se efectueaza catre o alta persoana fizica decat investitorul;

(iii) documente privind contul comun de investitii, daca este cazul;

(iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat in cererea de compensare;

(v) contractul de prestare de servicii si activitati de investitii, prevazut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract si actele aditionale;

(vi) orice document justificativ privind fondurile banesti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central si/sau alte institutii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);

(vii) alte documente probatoare ale creantei in cazul existentei in portofoliu de instrumente financiare pe pietele externe;

b) pentru persoanele juridice:

(i) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii de compensare;

(ii) certificatul de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului ori certificatul emis de catre Registrul asociatiilor/fundatiilor sau orice act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz, din care sa reiasa datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare, persoanele imputernicite sa reprezinte legal persoana juridica, eventualele divizari, fuziunile, starile de dizolvare sau de lichidare judiciara, de faliment etc.);

(iii) actul de numire a noului reprezentant al societatii, in cazul in care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, in copie legalizata;

(iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat in cererea de compensare;

(v) copie a actului de identitate al persoanei care inainteaza cererea (administratorul numit prin actele constitutive inregistrate la oficiul registrului comertului sau un imputernicit al societatii);

(vi) contractul de prestare de servicii si activitati de investitii, prevazut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract si actele aditionale;

(vii) orice document justificativ privind fondurile banesti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central si/sau alte institutii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);

(viii) alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor in cazul existentei in portofoliu de instrumente financiare pe pietele externe;

c) pentru entitatile fara personalitate juridica: documentele de constituire specifice acestor entitati (acte de constituire, autorizatie de functionare, codul unic de inregistrare etc.) in copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum si documentele mentionate la lit. b) pct. (iv) – (viii).

(5) In cazul in care, pana la data inceperii platii compensatiilor, informatiile cuprinse in cererea de compensare se modifica, investitorul este obligat sa comunice Fondului aceste modificari. Fondul nu poate fi facut raspunzator de necomunicarea sau comunicarea defectuoasa a informatiilor de catre investitor care pot afecta plata compensatiilor.

ART. 3

(1) In termen de 10 zile de la data expirarii perioadei pentru inregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, in formatul solicitat de Fond, pe suport hartie sau in format electronic, utilizand datele de contact mentionate la art. 1 alin. (6), lista definitiva cuprinzand investitorii clienti ai intermediarului/SAI care administreaza portofolii individuale de investitii aflat(e) in imposibilitatea de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor la data de referinta, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuata plata prin mandat postal, detinerile nete, precum si tabelul definitiv al creantelor, in cazul prevazut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista va fi insotita de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii si activitati de investitii, cererile de deschidere de cont, situatia portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declaratiile investitorilor privind incadrarea/neincadrarea in categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investitii, declaratiile de creanta inregistrate in tabelul definitiv si orice alte documente considerate necesare de catre Fond pentru intocmirea Listei de plata.

(2) Pana la data finalizarii Listei de plata, organul competent transmite Fondului, saptamanal, pe suport hartie sau in format electronic, utilizand datele de contact mentionate la art. 1 alin. (6), situatii provizorii care contin informatii privind identitatea investitorilor si detinerea neta a fiecaruia dintre acestia.

(3) In cazul mentionat la art. 35 alin. (2) din Regulament lista definitiva este completata in mod corespunzator.

(4) Informatiile din lista definitiva sunt prezentate si se completeaza separat pentru investitorii de compensat persoane fizice si persoane juridice, inclusiv entitatile fara personalitate juridica.

(5) Organul competent raspunde exclusiv cu privire la modul de preluare a datelor din evidenta de back-office si arhiva membrului aflat in situatiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 si din cererile de compensare formulate de investitori si inscrise in situatiile transmise Fondului.

ART. 4

(1) In situatia in care Fondul este desemnat de catre A.S.F. in calitate de organ competent, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. n) din Regulament, acesta respecta aceleasi cerinte aplicabile entitatilor care gestioneaza cererile de compensare potrivit prezentei proceduri [inclusiv cele referitoare la intocmirea Listei de plata prevazute la art. 6 alin. (1)].

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) Fondul isi exercita prerogativele in stransa colaborare cu A.S.F. In acest caz, cererile de compensare sunt procesate de catre Fond, conform celor stabilite in actul de constatare a situatiei generatoare de plati compensatorii emis de catre A.S.F., Lista de plata fiind intocmita de catre Fond si avizata pentru conformitate de catre A.S.F.

ART. 5

(1) In scopul intocmirii Listei de plata prevazute la art. 6 alin. (1) si demararii procesului de compensare a investitorilor de compensat cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulament si art. 8 alin. (1) din prezentele proceduri, Fondul compara datele prezentate in lista definitiva si situatiile transmise de organul competent conform art. 3 alin. (1) si (2) din prezentele proceduri cu orice document care se afla in posesia Fondului si/sau cu documentele obtinute de la organul competent in conformitate cu art. 3 alin. (2) si aduce modificarile considerate necesare.

(2) Eventualele erori sau necorelari constatate intre informatiile din lista si cele colectate de Fond sunt comunicate organului competent, in scris, in termen de 30 de zile de la data primirii listei definitive a investitorilor compensabili de la organul competent, pentru analiza si corectare, daca este cazul, urmand ca acesta sa retransmita Fondului rezultatul analizei si/sau lista corectata in termen de 30 de zile de la data la care Fondul a comunicat necorelarile sau eroarea constatata.

(3) Ulterior intocmirii de catre Fond a Listei de plata, aceasta este transmisa catre A.S.F. pentru verificarea de catre aceasta, impreuna cu organele abilitate legal, a neimplicarii persoanelor indreptatite la compensare in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

(4) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea de la A.S.F. a confirmarii din partea organelor legal abilitate, Fondul procedeaza la demararea procedurii de plata a compensatiilor catre persoanele cuprinse in Lista de plata si neimplicate in actiuni de spalare a banilor si/sau care nu fac obiectul unor sanctiuni internationale, concomitent cu suspendarea efectuarii platilor compensatorii catre respectivele persoane conform art. 36 din Regulament.

(5) Persoanele pentru care a fost suspendata efectuarea platilor compensatorii sunt notificate in scris de catre Fond cu privire la motivele suspendarii.

(6) In situatia in care Fondul trebuie sa compenseze investitorul pentru instrumentele financiare denominate in lei pe care membrul insolvent le datoreaza, valoarea acestora la data de referinta este calculata cu luarea in considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevazute in reglementarile emise de A.S.F. si, daca este cazul, a cursului de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) la data de referinta.

(7) In situatia in care Fondul trebuie sa compenseze investitorul pentru fonduri banesti exprimate in valuta, valoarea acestora este calculata cu luarea in considerare a cursului de referinta comunicat de B.N.R. la data de referinta.

(8) In niciun caz, prezentele proceduri nu vor fi intelese ca indrituind vreun investitor la o dubla compensare, respectiv atat prin Fond, cat si prin Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (F.G.D.B.).

(9) In cazul in care intermediarul care nu poate restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor este o institutie de credit participanta la F.G.D.B., cele doua fonduri colaboreaza, in baza unui protocol incheiat in acest sens, in vederea diferentierii compensatiilor unui investitor, sumele ce rezulta din activitatea membrului insolvent in baza unui contract de prestari de servicii de investitii financiare fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.

(10) Fondul stabileste o singura compensatie pentru fiecare investitor de compensat, indiferent de numarul de conturi deschise la membrul insolvent, de moneda in care au fost efectuate investitiile compensate sau de localizarea conturilor in cadrul Uniunii Europene.

(11) In cazul conturilor comune de investitii, definite de Legea nr. 297/2004, compensatia se stabileste in functie de cota de participare a fiecarui investitor de compensat sau, in absenta informatiilor relevante, prin atribuire in mod egal intre respectivii investitori de compensat.

(12) Termenele mentionate in prezentul articol pot fi prelungite de catre Fond, pentru motive temeinice, cu acordul A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 7 si a prevederilor legale incidente.

ART. 6

(1) Fondul intocmeste Lista de plata, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a compensatiei datorate, luand in considerare plafonul de compensare. Lista de plata si modificarile acesteia se aproba de catre Consiliul de administratie al Fondului si se comunica A.S.F.

(2) Compensatiile se includ in Lista de plata dupa cum urmeaza:

a) in situatia in care detinerea neta este negativa, investitorul compensabil nu este indreptatit la incasarea compensatiei si nu este introdus in Lista de plata intocmita de catre Fond;

b) in situatia in care detinerea neta este pozitiva si nu depaseste nivelul legal al plafonului de compensare, aceasta valoare se trece in Lista de plata intocmita de Fond;

c) in situatia in care detinerea neta este pozitiva si depaseste nivelul legal al plafonului de compensare, se trece in Lista de plata o suma egala cu nivelul plafonului de compensare.

(3) Daca in cazul mentionat la 35 alin. (4) din Regulament, Fondul/organul competent confirma creanta investitorului, Lista de plata se modifica in mod corespunzator.

(4) Fondul elaboreaza in mod distinct Lista de plata pentru investitorii de compensat persoane fizice si Lista de plata pentru investitorii de compensat persoane juridice. Listele cuprind elementele necesare identificarii investitorului de compensat, persoana fizica, persoana juridica si entitate fara personalitate juridica sau identificarii persoanei mandatate ori imputernicite sa primeasca suma de bani respectiva, precum si suma de plata cuvenita acestora.

ART. 7

Pentru compensatiile validate in conditiile art. 6 alin. (3), termenele de plata mentionate la art. 36 alin. (1) si (2) din Regulament incep sa curga de la data modificarii Listei de plata a compensatiilor.

ART. 8

(1) Plata compensatiei se efectueaza de catre Fond, in lei, fie in contul bancar deschis pe numele investitorului de compensat sau al persoanei imputernicite/indreptatite in acest sens conform art. 9 comunicat in cererea de compensare, fie prin cont colector, dupa cum este stabilit de Fond in instiintarea mentionata la art. 1 alin. (1).

(2) Costurile generate de executarea obligatiei de plata a compensatiei sunt suportate de catre Fond.

(3) Fondul are dreptul sa ceara organului competent subrogarea acestuia in drepturile investitorului de compensat, cu luarea in considerare a compensatiei platite de catre Fond. In acest sens Fondul solicita organului competent subrogarea in drepturile investitorilor de compensat, cu luarea in considerare a compensatiei platite de catre Fond.

(4) Termenul general de prescriptie a compensatiilor curge de la data aprobarii Listei de plata de catre Consiliul de administratie al Fondului, respectiv a modificarii acesteia in conditiile art. 6 alin. (3).

ART. 9

(1) Plata se efectueaza catre o alta persoana fizica decat investitorul de compensat inscris in Lista de plata, dupa cum urmeaza:

a) mostenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (pentru mostenitorul unic, respectiv legatarul unic);

b) mostenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procura speciala autentica sa ii reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar (cand sunt mai multi mostenitori legali, respectiv legatari). Aceasta prevedere se aplica in cazul in care nu se prezinta toti mostenitorii legali sau legatarii prevazuti in certificatul de mostenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-parti a compensatiei, individual, catre mostenitorii investitorului de compensat, in proportiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotararea judecatoreasca) pentru fiecare mostenitor, se poate face numai direct de catre Fond;

c) mostenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotararea judecatoreasca definitiva de dezbatere a mostenirii, beneficiaza de investitia compensata a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotarari;

d) unui parinte, pentru copilul sau minor in varsta de pana la 18 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii intre 14 si 18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui. In aceste cazuri, pe langa incuviintarea scrisa, investitorul prezinta si certificatul sau de nastere, in original si in copie, si copii ale actelor de identitate ale parintilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum si copia deciziei de numire a tutorelui;

e) tutorelui sau curatorului, pentru investitorii carora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;

f) mandatarului investitorului, pe baza de procura speciala pentru incasarea compensatiei, semnata in fata unui notar public roman si autentificata de acesta.

1. Investitorii care domiciliaza in localitatile unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri in fata secretarilor consiliilor locale care au si competenta de a legaliza semnaturile acestora.

2. Investitorii, cetateni straini cu domiciliul in strainatate, pot mandata o persoana fizica sa incaseze compensatia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului tarii in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul este obligat sa prezinte procura si traducerea ei legalizata de catre un birou al notarului public roman, ambele in original si in copie, precum si copie de pe actul de identitate al investitorului;

g) persoanelor mandatate de investitorii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

– persoana aflata in detentie;

– militar in termen;

– persoana care in perioada de plata este plecata din tara (in interes de serviciu sau personal);

– personal imbarcat pe nave sub pavilion romanesc.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. g), plata compensatiei se efectueaza pe baza de procura speciala, certificata de:

– comandantul locului de detentie, in cazul persoanei aflate in detentie;

– comandantul unitatii militare, in cazul militarului in termen care nu se poate prezenta personal sa isi ridice compensatia;

– conducatorul institutiei in interesul careia se efectueaza deplasarea in strainatate, in cazul persoanelor plecate din tara in interes de serviciu;

– comandantul navei sub pavilion romanesc (in acest caz, imputernicitul titularului investitiei prezinta radiograma procurii speciale certificate);

– misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, in toate celelalte cazuri cand titularul, cetatean roman, se afla in strainatate.

ART. 10

(1) Plata compensatiei catre investitorii de compensat entitati fara personalitate juridica se trateaza similar cu cea catre persoanele juridice.

(2) Din punct de vedere tehnico-administrativ, entitatile fara personalitate juridica, altele decat persoanele fizice, sunt evidentiate in aceeasi lista cu persoanele juridice.

ART. 11

Fondul informeaza periodic A.S.F. si/sau organele competente, dupa caz, asupra sumelor platite investitorilor de compensat, persoane fizice si persoane juridice.

ART. 12

(1) In termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de plata a compensatiilor, Fondul informeaza investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:

– incheierea perioadei de plata;

– posibilitatea obtinerii de la Fond a compensatiilor neachitate, precum si modalitatile de plata prin care urmeaza a se efectua astfel de plati;

– termenul-limita de efectuare a platilor de compensatii de catre Fond;

– documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea si/sau incasarea compensatiei.

(2) Comunicatul mentionat in alin. (1) se transmite A.S.F. si se publica in cel putin doua ziare de circulatie nationala si pe pagina web a Fondului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close