Republicare oficiala. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 

In M. Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 346/2002 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009 si, ulterior, a mai fost modificata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 303/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013.

– Legea nr. 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 21 martie 2012.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ART. 2

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

ART. 3

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii:

a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;

b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;

c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;

d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;

e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege;

g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;

h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

ART. 4

(1) Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator.

(2) In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit dreptului comun.

 

CAPITOLUL II

Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

 

ART. 5

(1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);

c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in cel al Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor.

ART. 6

(1) Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) comanditati, administratori sau manageri;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

e) persoane angajate in institutii internationale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;

h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

(2) Continutul contractului individual de asigurare se stabileste in normele metodologice**) de aplicare a prezentei legi.

————

**) A se vedea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 17 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 7

(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii.

(2) Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

ART. 8

(1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP*).

(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii.

(3) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, in conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.

(4) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

————

*) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale – CNPAS devine Casa Nationala de Pensii Publice – CNPP in temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 9

(1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre:

a) angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7;

b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 6.

(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau incheierii contractului individual de asigurare, dupa caz.

ART. 10

(1) In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

(2) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.

(4) In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta la alin. (1), angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.

ART. 11

Persoana asigurata potrivit art. 6, odata cu incheierea contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, in termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei.

ART. 12

Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza odata cu aceste raporturi.

ART. 13

(1) In cazul in care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege si efectuate de catre asigurator se recupereaza de la angajator sau de la persoana asigurata pe baza de contract individual de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazurile prevazute la art. 22 alin. (2) si la art. 23 alin. (2), dar se aplica in cazurile confirmate dupa data de 1 ianuarie 2003.

ART. 14

(1) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.

(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

ART. 15

Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale definite in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Obiectivele asigurarii

 

ART. 16

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective:

a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;

c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

ART. 17

Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 16, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul realizarii acestor obiective.

 

CAPITOLUL IV

Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

ART. 18

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) reabilitare si reconversie profesionala;

c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

e) compensatii pentru atingerea integritatii;

f) despagubiri in caz de deces;

g) rambursari de cheltuieli.

ART. 19

(1) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor brute realizate lunar de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate in contractul individual de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(3) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

(4) Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

(5) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

SECTIUNEA 1

Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicala, reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

 

ART. 20

Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 21

(1) Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:

a) restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;

b) prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.

(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare in exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

ART. 22

(1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:

a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;

b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;

c) servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;

d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

e) servicii de chirurgie reparatorie;

f) cure balneoclimaterice;

g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 si pentru care se continua reabilitarea medicala ulterior acestei date ca urmare exclusiva a cauzei profesionale, se deconteaza urmatoarele prestatii si servicii:

a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente;

b) servicii medicale in spitale, in sectii sau unitati sanitare cu personalitate juridica, specializate pentru boli profesionale;

c) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

d) servicii de chirurgie reparatorie;

e) cure balneoclimaterice;

f) dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.

(3) Fondurile necesare decontarii prestatiilor si serviciilor prevazute la alin. (2) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

ART. 23

(1) In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru cazurile de accident de munca confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 si care necesita dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice, costurile acestora se suporta din fondurile bugetului de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

ART. 24

(1) Pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de diagnosticul bolii.

(2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.

(3) Durata tratamentului balnear este de 15 – 21 de zile si se stabileste de medicul asiguratorului, in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.

(4) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear se aproba anual de CNPP.

ART. 25

(1) Asiguratii au obligatia sa urmeze si sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.

(2) Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.

ART. 26

Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator cu respectarea tarifelor si criteriilor stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare a Guvernului, si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.

ART. 27

(1) Unitatile care efectueaza prestatii si servicii medicale se stabilesc de asigurator in vederea reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.

(2) Tarifele pentru prestatiile si serviciile medicale aferente reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca se stabilesc pe baza prevederilor existente in contractul-cadru al sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala

 

ART. 28

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

ART. 29

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:

a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;

b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

ART. 30

(1) Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.

(2) Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii.

ART. 31

Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda numai daca persoana asigurata respecta dispozitiile asiguratorului cu privire la:

a) institutia la care urmeaza sa se desfasoare cursul;

b) programul de instruire;

c) modalitatea de absolvire.

 

SECTIUNEA a 3-a

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

 

ART. 32

(1) Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

(2) In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca, certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

ART. 33

(1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

(2) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

(3) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul urgentelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

ART. 34

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

ART. 35

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.

ART. 36

(1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

(2) Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.

(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.

ART. 37

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

ART. 38

In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta la art. 36.

 

SECTIUNEA a 4-a

Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

 

ART. 39

(1) Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.

(2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii.

ART. 40

Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.

ART. 41

(1) Indemnizatiile prevazute la art. 39 alin. (2) si la art. 40 se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.

(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la alin. (1) este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

 

SECTIUNEA a 5-a

Compensatii pentru atingerea integritatii

 

ART. 42

Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20 – 50%.

ART. 43

Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 42.

ART. 44

(1) Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.

(3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPP.

 

SECTIUNEA a 6-a

Despagubiri in caz de deces

 

ART. 45

(1) In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.

ART. 46

Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

ART. 47

(1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisa de asigurator in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Decizia se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii ei.

ART. 48

Plata despagubirii in caz de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei prevazute la art. 47.

 

SECTIUNEA a 7-a

Rambursari de cheltuieli

 

ART. 49

(1) Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:

a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;

b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale;

c) in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale.

(2) Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual prin decizie a presedintelui CNPP.

 

CAPITOLUL V

Comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

 

ART. 50

(1) Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor.

(2) Comunicarea trebuie realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident.

(3) Obligatia privind comunicarea revine si persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmasilor acestora, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului.

ART. 51

(1) Daca in urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de indata cazul asiguratorului.

(2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi inaintat CNPP de catre autoritatea competenta.

ART. 52

(1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces.

(2) Asiguratorul verifica modalitatea in care a fost efectuata cercetarea si decide asupra caracterului de munca al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca.

(3) In scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, asiguratorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.

ART. 53

Drepturile de asigurare prevazute de prezenta lege se acorda astfel:

a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta;

b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta.

ART. 54

Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevazute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz.

 

CAPITOLUL VI

Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

 

ART. 55

Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor sau, dupa caz, persoanelor asigurate conform art. 6.

ART. 56

(1) Angajatorii au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

(2) Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de securitate si sanatate in munca, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori.

ART. 57

Angajatii nu suporta in nicio situatie costul masurilor de prevenire aplicate in conditiile art. 56.

ART. 58

Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca.

ART. 59

Angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte masurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aduse la cunostinta in cadrul instructajului de protectie a muncii.

ART. 60

Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte asupra lor, de a sesiza Inspectia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate in munca asupra neluarii de catre angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ART. 61

Asiguratorul are obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in scopul:

a) mentinerii integritatii fizice si psihice a persoanelor asigurate;

b) imbunatatirii conditiilor de munca;

c) eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale.

ART. 62

(1) Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national.

(2) Activitatile de prevenire se realizeaza de catre CNPP, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege.

(3) Pentru coordonarea activitatii legate de prevenirea bolilor profesionale, precum si de verificare, in vederea decontarii, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPP organizeaza un compartiment de medicina muncii in cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

ART. 63

(1) Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat in medicina muncii au urmatoarele atributii:

a) participa la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale;

b) acorda consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

c) propun efectuarea si finantarea de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national;

d) acorda asistenta tehnica angajatorilor pentru elaborarea instructiunilor de prevenire;

e) cerceteaza accidentele cu incapacitate temporara de munca si stabilesc caracterul de munca al acestora in conformitate cu prevederile prezentei legi;

f) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

g) recomanda masuri de prevenire si controleaza aplicarea lor;

h) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;

i) stabilesc programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate la locurile de munca;

j) consiliaza angajatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca.

(2) Personalul medical specializat in medicina muncii are si atributii legate de depistarea, investigarea si stabilirea caracterului profesional al bolii.

ART. 64

In exercitarea atributiilor sale personalul tehnic si medical specializat este autorizat:

a) sa dispuna de acces liber in sediile angajatorilor sau la locurile de munca organizate de acestia si sa fie insotit de persoanele desemnate de angajator;

b) sa beneficieze de concluziile cercetarii accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, efectuata de autoritatile de stat competente;

c) sa sesizeze autoritatile de stat cand constata incalcari ale legislatiei in vigoare privind protectia muncii;

d) sa propuna angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protectie a muncii in functie de riscurile de la locurile de munca;

e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare si ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;

f) sa solicite orice informatii si documente necesare realizarii sarcinilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

g) sa recomande angajatorului masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ART. 65

In activitatea exercitata personalul de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlata, precum si a celorlalte date furnizate de autoritatile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesata in activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.

ART. 66

(1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale se evidentiaza intr-un cont analitic separat.

(2) Cuantumul maxim alocat in acest scop nu poate depasi 10% din sumele incasate cu titlu de contributie pe parcursul unui an calendaristic.

 

CAPITOLUL VII

Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

ART. 67

CNPP administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

ART. 68

In vederea realizarii activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPP are, in principal, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza si controleaza activitatea in acest domeniu, desfasurata de casele teritoriale de pensii;

b) poate cofinanta programe in proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) aplica masuri pentru imbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

d) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

e) indruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

f) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;

g) controleaza modul de acordare a majorarilor sau reducerilor contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;

h) poate organiza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;

i) organizeaza evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel national;

j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;

k) poate finanta la nivel national studii de cercetare aplicativa in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

l) poate organiza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;

m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanteaza din veniturile provenite din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

n) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;

o) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii in munca;

p) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor de munca urmate de incapacitate temporara de munca, prin participarea directa la investigatie sau prin analiza documentelor justificative, dupa caz;

r) stabileste caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporara de munca.

ART. 69

Conducerea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de presedintele CNPP si de un consiliu tripartit.

ART. 70

(1) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este organizata la nivel de directie generala in cadrul CNPP.

(2) Conducerea executiva a activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de inalt functionar public, numit in conditiile legii de catre presedintele CNPP.

(3) Ocuparea functiei de director general se face in conditiile legii.

(4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere.

ART. 71

(1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:

a) 3 reprezentanti ai Guvernului, dintre care presedintele CNPP si directorul general prevazut la art. 70 alin. (2) – membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, desemnat de Ministerul Finantelor Publice;

b) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996*) privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) 3 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Membrii consiliului tripartit isi desfasoara activitatea in baza unui mandat pe o durata de 4 ani.

(3) Presedintele CNPP este si presedintele consiliului tripartit.

(4) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului tripartit, cu exceptia presedintelui CNPP si a directorului general, este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.

(5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi, intr-o luna, 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.

————

*) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca a fost abrogata prin Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 72

(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 68, in structura organizatorica a CNPP se infiinteaza structuri specializate pentru urmarirea si asigurarea:

a) activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) activitatii de reabilitare medicala, reabilitare socioprofesionala si tratament medical;

c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.

(2) Organizarea structurilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului de modificare a Statutului CNPP*).

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 9 martie 2012, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 73

Prin Statutul CNPP se stabilesc atributiile, organizarea si functionarea la nivel central si teritorial a structurilor care asigura desfasurarea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si atributiile consiliului tripartit.

ART. 74

(1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.

(2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPP.

(3) Membrii desemnati in consiliile tripartite consultative nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta.

ART. 75

(1) Persoanele care datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pot constitui asociatii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei nationale.

(2) Asociatiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie si functioneaza ca persoane juridice in conditiile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Asociatiile profesionale de asigurare isi pot elabora regulamente si instructiuni proprii.

(4) In vederea functionarii asociatiile profesionale de asigurare sunt obligate sa solicite autorizarea de catre CNPP.

ART. 76

Solicitarea in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se depune la sediul CNPP, insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzand obiectul, scopul activitatii, precum si orice alte elemente necesare, potrivit cerintelor prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) statutul asociatiei profesionale de asigurare.

ART. 77

CNPP analizeaza solicitarea, luand in considerare criteriile de oportunitate, urmand ca in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizatia sau sa respinga, prin decizie motivata, solicitarea de autorizare.

ART. 78

Asociatiile profesionale de asigurare exercita urmatoarele atributii:

a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;

c) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala;

d) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a prestatiilor acordate si a costurilor aferente;

e) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;

f) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.

ART. 79

Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobarii CNPP situatia financiara si bugetul de venituri si cheltuieli.

 

CAPITOLUL VIII

Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

ART. 80

(1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii:

a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7;

b) asiguratii prevazuti la art. 6.

(2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datoreaza contributii pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d).

ART. 81

Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.

ART. 82

(1) Contributiile se stabilesc in functie de tarife si clase de risc.

(2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv.

(3) In cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activitati se realizeaza prin clase de risc.

ART. 83

(1) Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate de CNPP si aprobate prin hotarare a Guvernului**).

(2) Tarifele si clasele de risc se revizuiesc o data la 4 ani.

(3) Pentru prima perioada de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singura data.

————

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 84

(1) Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatii principale desfasurate in fiecare unitate.

(2) In sensul prezentei legi se va considera activitate principala activitatea cu numarul cel mai mare de angajati.

ART. 85

(1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art. 6 este unica, in valoare de 1%, aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.

(2) Baza lunara de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar prevazut in contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

ART. 86

Clasa de risc si cota de contributie datorata se comunica de catre asigurator angajatorului anual sau ori de cate ori este nevoie.

ART. 87

Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru incadrarea in clasele de risc.

ART. 88

In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.

ART. 89

(1) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.

ART. 90

(1) Asiguratorul poate sa aprobe anual majorari sau reduceri ale cotelor contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) Nivelul majorarii sau al reducerii cotelor se stabileste in principal dupa urmatoarele criterii:

a) numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta;

b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

d) existenta locurilor de munca incadrate in conditii deosebite sau speciale.

 

CAPITOLUL IX

Veniturile si cheltuielile asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

 

ART. 91

Veniturile pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale se constituie din:

a) contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum si de persoanele fizice care incheie asigurare;

b) majorari de intarziere;

c) alte venituri, potrivit legii.

ART. 92

(1) Veniturile din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele fizice si juridice, in conditiile prezentei legi, se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Veniturile prevazute la art. 91 sunt destinate in exclusivitate pentru finantarea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute de prezenta lege, precum si pentru finantarea organizarii si functionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege.

ART. 93

(1) Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza pentru:

a) reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) reabilitarea si reconversia profesionala;

c) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;

d) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;

e) indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;

f) compensatiile pentru atingerea integritatii;

g) despagubirile in caz de deces;

h) rambursarile de cheltuieli;

i) activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

j) servicii medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii de boli profesionale sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judetul Sibiu*), persoanelor care sufera de boli profesionale.

(3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se asigura in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat.

(4) Lista serviciilor medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii de boli profesionale sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

————

*) Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judetul Sibiu, a fost desfiintat, activitatea sa fiind preluata de Spitalul Clinic Judetean Sibiu, prin Hotararea Guvernului nr. 418/2006 privind desfiintarea Sanatoriului de boli profesionale Avrig si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean Sibiu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 10 aprilie 2006.

 

ART. 94

(1) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se reporteaza in anul urmator, utilizandu-se pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 93 alin. (2).

(2) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei si deficitul anual rezultat in cazul in care veniturile sunt depasite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se acopera din disponibilitatile inregistrate in anul precedent de sistem.

ART. 95

(1) Executia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitatile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se pastreaza in Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanzi.

ART. 96

Disponibilitatile fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare inregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificarile ulterioare, se preiau de catre CNPP spre administrare.

 

CAPITOLUL X

Raspunderea juridica

 

ART. 97

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

ART. 98

Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

ART. 99

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 10 si 11;

b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 10, 11 si 50;

c) refuzul de a pune la dispozitie informatiile solicitate potrivit art. 58;

d) nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc prevazute la art. 83 si 84;

e) nerespectarea prevederilor art. 85 alin. (2) privind baza de calcul a contributiilor;

f) nerespectarea prevederilor art. 82 si ale art. 85 alin. (1) privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;

g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;

h) nerespectarea obligatiei de plata prevazute la art. 13.

(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.

ART. 100

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre personalul imputernicit din cadrul CNPP sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii.

(2) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 101

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.

(2) Impotriva procesului-verbal se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

ART. 102

Sumele incasate din amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL XI

Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

 

ART. 103

Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin sectiile de asigurari sociale sau, dupa caz, prin completele specializate pentru asigurari sociale, constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 104

In prima instanta tribunalele solutioneaza litigii privind:

a) modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea cotei de contributie;

b) inregistrarea si evidenta contributiei de accidente de munca si boli profesionale;

c) incadrarea intr-o clasa de risc a angajatorului;

d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor si serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

f) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate conform prezentei legi;

g) orice alte decizii ale asiguratorului, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

ART. 105

(1) Sunt competente teritorial tribunalele in a caror raza se afla domiciliul paratului.

(2) In cazul in care, prin exceptii, obiectul litigiului il formeaza o contestatie impotriva CNPP sau caselor teritoriale de pensii, competenta teritoriala revine tribunalului in a carui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.

ART. 106

Impotriva hotararii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenta.

ART. 107

Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii in materie.

ART. 108

Actiunile in instanta si toate actele procedurale in legatura cu litigiile avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

ART. 109

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 110

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de boli profesionale si a cabinetelor de medicina muncii aflate in subordinea spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, care se suporta, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006.

(2) In anul 2005 finantarea cheltuielilor unitatilor sanitare cu personalitate juridica si sectiilor de boli profesionale, precum si cabinetelor de medicina muncii se suporta de la bugetul de stat.

(3) In baza documentelor prevazute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate in caz de accident de munca si boala profesionala de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, servicii care fac obiectul contractelor incheiate intre acestia, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, iar ulterior contravaloarea acestora se recupereaza din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu termenele si conditiile prevazute in cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Contravaloarea serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de boli profesionale, precum si in cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, in conformitate cu procedura de contractare si plata a prestatiilor medicale, stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) In situatia persoanelor internate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii de boli profesionale in cursul anului 2006, pentru care se infirma caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora si validate de casele de asigurari de sanatate se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, contravaloarea acestora urmand a se recupera, prin decontare in baza actelor justificative, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Prevederile alin. (5) se aplica in mod corespunzator si pentru perioadele ulterioare anului 2006.

(7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate in conditiile alin. (5), intre casele de asigurari de sanatate si casele teritoriale de pensii, se efectueaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in limita indicatorilor cuprinsi in contractele de furnizare de servicii pentru boli profesionale, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) Cheltuielile reprezentand contravaloarea serviciilor medicale prevazute la alin. (4) si (5) efectuate in primul trimestru al anului 2006 se deconteaza dupa incheierea acestuia, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate potrivit prevederilor alin. (4).

(9) Cheltuielile efectuate in primul trimestru al anului 2006 de catre unitatile sanitare cu personalitate juridica finantate integral din bugetul de stat, respectiv de Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(10) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunica medicului de familie prin scrisoare medicala, conform prevederilor legale in vigoare, decontarea prestatiilor urmand a se realiza conform prevederilor alin. (3).

(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucratorilor asigurati conform prevederilor legislatiei romane se va realiza in conformitate cu facturile si documentele justificative trimise de institutiile competente ale tarilor membre Uniunii Europene sau ale tarilor prevazute in acordurile bilaterale.

(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator asigurat conform prevederilor legale romane in vigoare, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie pentru accidente de munca si boli profesionale din bugetul asigurarilor sociale de stat.

(13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de boli profesionale, precum si in cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor, in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent daca se confirma sau se infirma caracterul de munca.

(14) Procedura de contractare si plata a prestatiilor medicale prevazute la alin. (13) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(15) Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

ART. 111

(1) In perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2004 contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) Cota de contributie datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.

(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, CNPP va administra fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale prin structurile infiintate pentru acest scop.

ART. 112

Perioada de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca datorata producerii unui accident de munca sau boala profesionala se considera vechime in munca.

ART. 113

Directiile de sanatate publica efectueaza selectarea cazurilor de boala profesionala prevazute la art. 22 alin. (2) si trimit caselor teritoriale de pensii fisele de declarare BP2, completate in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.

ART. 114

Pana la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Sanatatii vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 115

Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, ale legislatiei privitoare la regimul contraventiilor, precum si cu dispozitiile legislatiei de asigurari sociale.

ART. 116

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000*) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

(2) Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3), art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) si alin. (2), art. 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea susmentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, asigurate in conformitate cu prevederile prezentei legi.

————

*) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale este abrogata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

— ♦ —

..

.
Dreptul securităţii sociale s-a desprins ca ramură distinctă de drept prin evoluţia sa de la o formă de protejare a salariaţilor împotriva unor riscuri sociale determinate, la o formă de protejare împotriva unor categorii din ce în ce mai largi de riscuri ale societăţii şi de garantare a unui nivel economic minim pentru toţi membrii societăţii. Ca ramură de drept, sistemele de securitate socială sunt concepute pe ideea realizării unui serviciu public şi funcţionează ca un serviciu public. Lucrarea este concepută în două părți, ținând cont de obiectul de reglementare al dreptului securităţii sociale care este format din ansamblul raporturilor juridice ce privesc: asigurarea socială şi asistenţa socială. Sunt avute astfel în vedere atât raporturile de asigurare socială (care se nasc, se modifică și se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale expres prevăzute de lege), cât și raporturile de asistenţă socială (care se nasc, se modifică şi se sting în legătură cu dreptul cetăţenilor de a avea un minim necesar susţinerii traiului, dacă se află în imposibilitatea de a şi procura în mod licit sursele materiale pentru a trăi şi cu obligaţia statului de a garanta acest venit persoanelor aflate în nevoie). Având în vedere importanţa atât teoretică, dar mai ales practică a normelor aparţinând dreptului securității sociale, acest curs se adresează deopotrivă studenţilor şi practicienilor, asigurând un consistent suport teoretic într-un domeniu de maximă actualitate.
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close