Modificarea si completarea OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara

 

In M. Of. nr. 262 din 10 aprilie 2014 a fost publicata Legea nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 17/2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDONANTA DE URGENTA

privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Se interzice achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, rutiera, aeriana, maritima si fluviala, de transport cu metroul, de transport public si electric de suprafata, de irigatii si desecari, in infrastructura pentru furnizarea utilitatilor de energie electrica, apa-canal, gaze si termoficare, in infrastructura aferenta operatiunilor de extractie, prelucrare, distributie, transport si comercializare a gazelor naturale, a petrolului si a produselor petroliere, precum si in semnalizarea si dirijarea circulatiei pe drumurile publice, de tipul sinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii, componentelor instalatiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalatiilor de semnalizare si dirijare a circulatiei, semnelor de circulatie, semafoarelor, capacelor caminelor de vizitare sau partilor componente si altele asemenea, parazapezilor sau partilor componente ale unor constructii metalice destinate pentru protectia impotriva viscolului, avalanselor, inundatiilor sau altor calamitati, a caror lipsa produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenesti.”

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Metalele feroase si neferoase si aliajele acestora, altele decat cele prevazute la alin. (1), incadrate ca deseuri conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, pot face obiectul operatiunilor de comert numai in conditiile in care acestea provin din gospodariile proprii.

(1^2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea/valorificarea deseurilor prevazute la alin. (1^1) au urmatoarele obligatii:

a) sa efectueze plata contravalorii bunurilor achizitionate in conditiile alin. (1^1) prin virament bancar, in contul specificat de vanzator, sau cu numerar, cu respectarea dispozitiilor legale in materie fiscala;

b) sa completeze, cu respectarea legislatiei in materia protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, un borderou de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care va cuprinde:

(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridica, adresa sediului social/punctului de lucru, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, codul de identificare fiscala, numarul si data emiterii autorizatiei de mediu;

(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul;

(iii) codul deseurilor, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;

(iv) cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase si aliaje ale acestora predata;

(v) valoarea de cumparare a acestora;

(vi) contul bancar al vanzatorului in care va fi efectuata plata;

(vii) numarul chitantei de plata, in cazul platii cu numerar;

(viii) declaratia pe propria raspundere a detinatorului de deseuri – persoana fizica ca deseurile pe care intentioneaza sa le vanda provin din gospodaria proprie.

(1^3) Borderoul de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora constituie document de evidenta financiar-contabila, cu regim intern de numerotare.”

4. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) nerespectarea interdictiei prevazute la alin. (1);

b) nerespectarea prevederilor alin. (1^1);

c) nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1^2) lit. a);

d) nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1^2) lit. b).”

5. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) – (2^4), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Contraventiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2^2) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

(2^3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2^4) In cazul in care contraventiile prevazute la alin. (2) au fost savarsite de catre operatorul economic de cel putin doua ori, limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 50%.”

6. La articolul 1, alineatele (3) – (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care contraventiile prevazute la alin. (2) au fost savarsite de catre operatorul economic care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile, se aplica si sanctiunea complementara a anularii autorizatiei de colectare.

(4) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane ori de catre ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si, pentru faptele constatate in zona de competenta, de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane, de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu si personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.

(5) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, si un tarif cu titlu de tarif de despagubire, in cuantum egal cu valoarea elementelor in cauza, mentionate la alin. (1), si a manoperei aferente.

(6) O copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se inainteaza de agentul constatator companiei, societatii sau regiei prejudiciate, in situatia in care aceasta poate fi identificata, care stabileste tariful de despagubire si comunica contravenientului modul de achitare a acestuia. Despagubirea se va achita in lei, in contul companiilor, societatilor si regiilor prejudiciate. Sumele incasate vor fi folosite numai in activitatea de reparatii, modernizare si investitii in infrastructura, dupa caz.”

7. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

“(6^1) In situatia in care agentul constatator nu poate identifica compania, societatea sau regia prejudiciata, metalele feroase si neferoase si aliajele acestora, definite la alin. (1) si (1^1), care fac obiectul contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se confisca si se valorifica in conditiile legii, iar sumele obtinute in urma valorificarii acestora se fac venit la bugetul de stat.”

8. Dupa articolul 2 se introduce anexa, cu urmatorul cuprins:

 

“ANEXA 1

 

(denumire, forma juridica, adresa sediu social/punct de lucru, nr. din registrul comertului, CUI, CIF, nr. si data emiterii autorizatiei de mediu)

…………………………………………………………………….

operatorul economic colector/valorificator)

 

BORDEROU

de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora nr. ………… din data …………

 

S-au primit de la (detinator) …………………………………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………………….., str. ………………… nr. …., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. …., legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria ……… nr. ………….., eliberat/eliberata de ……………….., CNP …………………………, cu mijloc de transport ………………, urmatoarele deseuri metalice:

______________________________________________________________________________

| Denumirea | Codul conform codificarii din   | Cantitatea| Pretul |Valoarea|

| deseului si| Hotararea Guvernului nr. 856/2002|   (kg)   | unitar | (lei) |

| descrierea |                                 |           | (lei/kg)|       |

| acestuia   |                                 |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

|     0     |                 1               |     2     |   3   | 4     |

|           |                                 |           |         | (2 x 3)|

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

|          |                                 |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

|           |                                 |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

|           |                                 |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

|           |                                  |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

| TOTAL:     |                                 |           |         |       |

|____________|__________________________________|___________|_________|________|

 

Se achita suma de ……… lei, adica (……………………………), reprezentand contravaloarea deseurilor metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora achizitionate cu chitanta nr. ………………. sau in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data prezentei, prin virament bancar in contul detinatorului nr. ……….., deschis la …………………… .

Impozitul pe venit de 16% si contributia de 3% la Administratia Fondului pentru Mediu (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) din contravaloarea deseurilor predate au fost retinute la sursa din valoarea bruta.

 

Gestionar primitor,

……………………………………..

(numele si prenumele/CNP/semnatura/stampila)

 

Detinator de deseuri – persoana fizica

 

1. Cunosc faptul ca falsul in declaratie constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

2. Declar pe propria raspundere ca deseurile pe care le predau provin din gospodaria proprie.

 

Nume si prenume (detinator) ……………………….

Semnatura ………………..”

 

 

 

— ♦ —

.

..

Aparuta la scurt timp dupa intrarea in vigoare a noilor coduri, culegerea contine atat Codul penal si Codul de procedura penala consolidate, cat si textul integral al Legilor pentru punerea in aplicare a acestora.

Sunt incluse in lucrare si modificarile aduse Noului Cod de procedura penala prin O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010, iar din dorinta de a oferi cititorilor informatii cat mai complete, sunt prezentate si dispozitiile unui proiect de lege aprobat de Guvern pe 5 februarie 2014 care vizeaza tot modificarea normelor procesual penale.

Tabelele de corespondente cu vechile reglementari faciliteaza studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapida a institutiilor de drept de interes.
.
.

 

.

.

.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close