Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale

 

In M. Of. nr. 270 din 11 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

                                 CARTA

drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale

 

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumita in continuare verificare fiscala, prevazuta la art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, reprezinta ansamblul activitaţilor desfaşurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitaţii drepturilor şi a obligaţiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie şi a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

In scopul efectuarii acestor activitaţi organul fiscal va proceda, in principal, la:

a) solicitarea, in condiţiile legii, de informaţii de la autoritaţi şi instituţii publice;

b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de proba referitoare la situaţia fiscala a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terţe persoane;

d) solicitarea, in condiţiile legii, de informaţii, clarificari, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatarilor organului fiscal cu persoana fizica verificata şi/sau cu imputerniciţii acesteia;

f) stabilirea, daca este cazul, a diferenţei de baza de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevazute de Codul de procedura fiscala, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzatoare acesteia;

g) dispunerea masurilor asiguratorii, in condiţiile legii.

Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informaţii din strainatate, potrivit Codului de procedura fiscala.

 

Stimate contribuabil,

Pe timpul desfaşurarii verificarii fiscale aveţi urmatoarele drepturi:

 

1. Conform art. 109^1 alin. (4) şi (5), art. 109^3, art. 102 şi art. 109^2 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a fi inştiinţat despre acţiunea de verificare fiscala.

Inaintea desfaşurarii verificarii fiscale, veţi fi inştiinţat despre aceasta acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale.

Prin avizul de verificare veţi fi inştiinţat cu privire la:

a) temeiul juridic al verificarii;

b) data de incepere a verificarii;

c) perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;

e) locul desfaşurarii verificarii şi persoana de contact la care va veţi prezenta;

f) informaţiile şi inscrisurile relevante pentru verificare.

Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decaderii, sa prezentaţi documentele justificative in vederea clarificarii situaţiei fiscale personale.

Avizul de verificare se comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala şi este insoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

 

2. Conform art. 109^3 şi art. 101 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii fiscale.

Amanarea datei de incepere a verificarii fiscale se poate face o singura data, la solicitarea scrisa a dumneavoastra, pentru motive justificate.

In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata acţiunea de verificare fiscala.

 

3. Conform art. 109^2 alin. (1) şi art. 106 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a beneficia de asistenţa de specialitate.

Pe toata durata exercitarii verificarii fiscale aveţi dreptul sa beneficiaţi de asistenţa de specialitate sau juridica.

 

4. Conform art. 109^2 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a solicita schimbarea locului de desfaşurare a verificarii fiscale.

La cererea scrisa a dumneavoastra, verificarea fiscala se poate desfaşura şi la:

a) domiciliul dumneavoastra, daca sunteţi in imposibilitate fizica de a va deplasa;

b) domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenţa de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta şi sediul sau profesional.

Solicitarea scrisa pentru desfaşurarea verificarii fiscale la domiciliul dumneavoastra sau la domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenţa se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare.

 

5. Conform art. 109^1 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi inscrisurilor relevante pentru verificare.

Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situaţia dumneavoastra fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate.

 

6. Conform art. 109^1 alin. (5) şi art. 106 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.

Aveţi dreptul sa colaboraţi la constatarea starilor de fapt fiscale, aveţi dreptul sa daţi informaţii, sa prezentaţi inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum şi orice alte date necesare clarificarii situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, in condiţiile legii.

La inceperea verificarii fiscale, aveţi dreptul sa numiţi persoane care sa dea informaţii.

Daca informaţiile date de dumneavoastra sau cele ale persoanei numite de dumneavoastra sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

 

7. Conform art. 58 şi 59 din Codul de procedura fiscala, soţul/soţia, rudele dumneavoastra şi alte persoane au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii.

Soţul/Soţia şi rudele dumneavoastra pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor inscrisuri.

Pot refuza sa furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţa in exercitarea activitaţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecatoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii persoanelor anterior menţionate, precum şi persoanele care participa la activitatea profesionala a respectivelor persoane, cu excepţia informaţiilor cu privire la indeplinirea obligaţiilor prevazute de legea fiscala in sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificarii şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/platitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice.

Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastra.

 

8. Conform art. 109^1 alin. (1) şi art. 98 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate in cadrul termenului de prescripţie.

Perioada supusa verificarii fiscale este perioada impozabila definita de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale.

 

9. Conform art. 109^1, art. 105 alin. (3) şi art. 105^1 din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a fi verificat o singura data.

Verificarea fiscala se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioada impozabila.

Prin excepţie, conducatorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii verificarii fiscale şi pana la data implinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuarii verificarilor, care influenţeaza rezultatele acestora.

 

10. Conform art. 105 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscala.

La inceperea verificarii fiscale, organul de verificare fiscala este obligat sa va prezinte legitimaţia de verificare fiscala şi ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitaţii de verificare fiscala.

 

11. Conform art. 109^1 alin. (8) şi art. 11 din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.

Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastra organelor de verificare fiscala, precum şi cele pe care acestea le obţin in timpul desfaşurarii verificarii fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

 

12. Conform art. 107 din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a cunoaşte rezultatele verificarii fiscale.

Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfaşurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate.

La finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal va prezinta constatarile şi consecinţele lor fiscale, acordandu-va posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, cu excepţia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma verificarii fiscale sau in cazul in care dumneavoastra renunţaţi la acest drept şi notificaţi, in scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora şi locul prezentarii concluziilor va vor fi comunicate, in scris, in timp util.

Aveţi dreptul sa prezentaţi, in scris, punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile verificarii fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii verificarii fiscale.

Decizia de impunere sau de incetare a procedurii de verificare fiscala vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

 

13. Conform art. 205, art. 206 şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveţi dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma verificarii fiscale.

In cazul in care va simţiţi lezat de rezultatul verificarii fiscale, aveţi dreptul sa contestaţi decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de verificare fiscala.

Contestaţia se formuleaza in scris şi va cuprinde:

a) datele dumneavoastra de identificare;

b) obiectul contestaţiei;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura dumneavoastra sau a persoanei imputernicite.

Contestaţia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emise in urma verificarii fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat şi nu este supusa taxelor de timbru.

 

Pe timpul desfaşurarii verificarii fiscale aveţi urmatoarele obligaţii:

 

1. Conform art. 109^2 alin. (1) şi art. 50 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveţi obligaţia de a va prezenta la locul, data şi ora precizate in avizul de verificare.

Acţiunea de verificare fiscala se desfaşoara, de regula, la sediul organului fiscal. In acest scop, veţi fi inştiinţat prin avizul de verificare despre data, locul şi persoana de contact la care sa va prezentaţi.

 

2. Conform art. 52 din Codul de procedura fiscala, aveţi obligaţia de a furniza informaţii.

In situaţia in care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveţi/are obligaţia prevazuta de art. 52 din Codul de procedura fiscala de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinarii starii de fapt fiscale.

 

3. Conform art. 56 din Codul de procedura fiscala, aveţi obligaţia de a prezenta inscrisuri.

In situaţia in care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveţi/are obligaţia prevazuta de art. 56 din Codul de procedura fiscala de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.

 

4. Conform art. 57 din Codul de procedura fiscala, aveţi obligaţia de a permite efectuarea cercetarilor la faţa locului.

Indiferent de locul unde se desfaşoara verificarea fiscala, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor imputerniciţi de organul fiscal sa efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru aceasta acţiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi şi in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

Potrivit art. 27 din Constituţia Romaniei, republicata, funcţionarii imputerniciţi de organul fiscal şi experţii folosiţi in acţiunea de verificare nu au dreptul de a patrunde in domiciliul sau reşedinţa dumneavoastra decat cu acordul dumneavoastra.

In cazul in care constatarile in interes fiscal fac necesar accesul funcţionarilor imputerniciţi de organul fiscal şi al experţilor, daca este cazul, in domiciliul sau reşedinţa dumneavoastra şi nu sunteţi de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecatoreşti competente.

 

5. Conform art. 105 alin. (9) din Codul de procedura fiscala, aveţi obligaţia de a indeplini masurile dispuse de organul de verificare fiscala.

Aveţi obligaţia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia verificarii fiscale, in termenele şi in condiţiile stabilite de organele de verificare fiscala.

 

6. Conform art. 109^4, art. 111 alin. (2) şi art. 119 din Codul de procedura fiscala, precum şi prevederilor art. 79^1 din Codul fiscal, aveţi obligaţia de a plati diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum şi dobanzile şi penalitaţile aferente acestora.

Sunteţi obligat sa platiţi diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum şi dobanzile şi penalitaţile aferente acestora.

 

— ♦ —

..

.
Dreptul fiscal este, incontestabil, extrem de mobil. Această nouă ediție a lucrării Inspecția fiscală are drept principală preocupare prezentarea elementelor de noutate la nivel de legislație, doctrină și jurisprudență. Lucrarea tratează noțiunea de control financiar, autoritățile competente, contravențiile în materie fiscală, aspecte generale privind inspecția fiscală și reguli speciale de derulare, verificarea fiscală a persoanelor fizice, precum și aspecte procedurale privind controlul instanțelor asupra activității organelor fiscale.

Astfel, sunt tratate chestiuni privind restructurarea A.N.A.F, actele administrativ-fiscale emise ca urmare a controlului, precum și jurisprudența recentă în materie fiscală. Lucrarea introduce un capitol privind verificarea fiscală a persoanei fizice. Toate aceste aspecte fac din noua ediție un instrument de lucru pentru juriști, consultanți fiscali, dar mai ales pentru contribuabili.

 

Din cuprins

  • Contravențiile în materie fiscală
  • Instituțiile competente în activitatea de inspecție fiscală
  • Drepturile contribuabilului în cadrul inspecției fiscale, raportate la art. 6 din CEDO
  • Verificarea fiscală a persoanei fizice
  • Suspendare inspecției fiscale
  • Contestarea rezultatelor inspecției fiscale.

.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close