Republicare oficiala. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica

 

In M. Of. nr. 316 din 30 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 455/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Principii generale

 

ART. 1

Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnaturii electronice şi al inscrisurilor in forma electronica, precum şi condiţiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice.

ART. 2

Prezenta lege se completeaza cu dispoziţiile legale privind incheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.

ART. 3

Nicio dispoziţie a prezentei legi nu poate fi interpretata in sensul limitarii autonomiei de voinţa şi a libertaţii contractuale a parţilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

ART. 4

In inţelesul prezentei legi:

1. date in forma electronica sunt reprezentari ale informaţiei intr-o forma convenţionala adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia prin mijloace electronice;

2. inscris in forma electronica reprezinta o colecţie de date in forma electronica intre care exista relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

3. semnatura electronica reprezinta date in forma electronica, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date in forma electronica şi care servesc ca metoda de identificare;

4. semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica care indeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:

a) este legata in mod unic de semnatar;

b) asigura identificarea semnatarului;

c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in aşa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabila;

5. semnatar reprezinta o persoana care deţine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice şi care acţioneaza fie in nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ;

6. date de creare a semnaturii electronice reprezinta orice date in forma electronica cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnaturi electronice;

7. dispozitiv de creare a semnaturii electronice reprezinta software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnaturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice reprezinta acel dispozitiv de creare a semnaturii electronice care indeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:

a) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa poata aparea numai o singura data şi confidenţialitatea acestora sa poata fi asigurata;

b) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa nu poata fi deduse;

c) semnatura sa fie protejata impotriva falsificarii prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generarii acesteia;

d) datele de creare a semnaturii sa poata fi protejate in mod efectiv de catre semnatar impotriva utilizarii acestora de catre persoane neautorizate;

e) sa nu modifice datele in forma electronica, care trebuie sa fie semnate, şi nici sa nu impiedice ca acestea sa fie prezentate semnatarului inainte de finalizarea procesului de semnare;

9. date de verificare a semnaturii electronice reprezinta date in forma electronica, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate in scopul verificarii unei semnaturi electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnaturii electronice reprezinta software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnaturii electronice;

11. certificat reprezinta o colecţie de date in forma electronica ce atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice şi o persoana, confirmand identitatea acelei persoane;

12. certificat calificat reprezinta un certificat care satisface condiţiile prevazute la art. 18 şi care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condiţiile prevazute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezinta orice persoana, romana sau straina, care elibereaza certificate sau care presteaza alte servicii legate de semnatura electronica;

14. furnizor de servicii de certificare calificata este acel furnizor de servicii de certificare care elibereaza certificate calificate;

15. produs asociat semnaturii electronice reprezinta software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnatura electronica sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnaturii electronice.

 

CAPITOLUL II

Regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica

 

ART. 5

Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.

ART. 6

Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic intre cei care l-au subscris şi intre cei care le reprezinta drepturile.

ART. 7

In cazurile in care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o condiţie de proba sau de validitate a unui act juridic, un inscris in forma electronica indeplineşte aceasta cerinţa daca i s-a incorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat şi generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.

ART. 8

(1) In cazul in care una dintre parţi nu recunoaşte inscrisul sau semnatura, instanţa va dispune intotdeauna ca verificarea sa se faca prin expertiza tehnica de specialitate.

(2) In acest scop, expertul sau specialistul este dator sa solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului inscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

ART. 9

(1) Partea care invoca inaintea instanţei o semnatura electronica extinsa trebuie sa probeze ca aceasta indeplineşte condiţiile prevazute la art. 4 pct. 4.

(2) Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a indeplini condiţiile prevazute la art. 4 pct. 4.

ART. 10

(1) Partea care invoca inaintea instanţei un certificat calificat trebuie sa probeze ca furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat indeplineşte condiţiile prevazute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a indeplini condiţiile prevazute la art. 20.

ART. 11

(1) Partea care invoca inaintea instanţei un mecanism securizat de creare a semnaturii trebuie sa probeze ca acesta indeplineşte condiţiile prevazute la art. 4 pct. 8.

(2) Dispozitivul securizat de generare a semnaturii, omologat in sensul prezentei legi, este prezumat a indeplini condiţiile prevazute la art. 4 pct. 8.

 

CAPITOLUL III

Furnizarea serviciilor de certificare

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

ART. 12

(1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusa niciunei autorizari prealabile şi se desfaşoara in concordanţa cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative in vigoare.

(2) Furnizarea serviciilor de certificare de catre furnizorii stabiliţi in statele membre ale Uniunii Europene se face in condiţiile prevazute in Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitaţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte.

ART. 13

(1) Cu 30 de zile inainte de inceperea activitaţilor legate de certificarea semnaturilor electronice persoanele care intenţioneaza sa furnizeze servicii de certificare au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu cu privire la data inceperii acestor activitaţi.

(2) Odata cu efectuarea notificarii prevazute la alin. (1), furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(3) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu, cu cel puţin 10 zile inainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intra in vigoare, precum şi obligaţia de a confirma in termen de 24 de ore modificarea efectuata.

(4) In cazurile de urgenţa, in care securitatea serviciilor de certificare este afectata, furnizorii pot efectua modificari ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmand sa comunice, in termen de 24 de ore, autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu modificarile efectuate şi justificarea deciziei luate.

(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligaţi sa respecte, pe parcursul desfaşurarii activitaţii, procedurile de securitate şi de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) şi (4).

ART. 14

(1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informaţiile necesare utilizarii corecte şi in condiţii de siguranţa a serviciilor sale. Informaţiile respective vor fi furnizate anterior naşterii oricarui raport contractual cu persoana care solicita un certificat sau, dupa caz, la cererea unui terţ care se prevaleaza de un asemenea certificat.

(2) Informaţiile prevazute la alin. (1) vor fi formulate in scris, intr-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace electronice, in condiţii care sa permita stocarea şi reproducerea lor.

(3) Informaţiile prevazute la alin. (1) vor face referire cel puţin la:

a) procedura ce trebuie urmata in scopul crearii şi verificarii semnaturii electronice;

b) tarifele percepute;

c) modalitaţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizarii acestora, cu condiţia ca aceste limite sa poata fi cunoscute de terţi;

d) obligaţiile care incumba, potrivit prezentei legi, titularului certificatului şi furnizorului de servicii de certificare;

e) existenţa unei acreditari, daca este cazul;

f) condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitari ale raspunderii furnizorului de servicii de certificare;

g) caile de soluţionare a litigiilor;

h) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

(5) Din momentul acceptarii certificatului de catre solicitant, furnizorul de servicii de certificare va inscrie certificatul in registrul prevazut la art. 17.

ART. 15

(1) Persoanele fizice care presteaza, conform legii, in nume propriu, servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoana fizica sau juridica, sunt obligate sa pastreze secretul informaţiilor incredinţate in cadrul activitaţii lor profesionale, cu excepţia celor in legatura cu care titularul certificatului accepta sa fie publicate sau comunicate terţilor.

(2) Obligaţia prevazuta la alin. (1) incumba şi personalului autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu, precum şi persoanelor imputernicite de aceasta.

(3) Incalcarea obligaţiei prevazute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

ART. 16

(1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu şi furnizorii de servicii de certificare au obligaţia sa respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decat de la persoana care solicita un certificat sau, cu consimţamantul expres al acesteia, de la terţi. Colectarea se face doar in masura in care aceste informaţii sunt necesare in vederea eliberarii şi conservarii certificatului. Datele pot fi colectate şi utilizate in alte scopuri doar cu consimţamantul expres al persoanei care solicita certificatul.

(3) Atunci cand se utilizeaza un pseudonim, identitatea reala a titularului nu poate fi divulgata de catre furnizorul de servicii de certificare decat cu consimţamantul titularului sau la cererea unei autoritaţi publice competente.

ART. 17

(1) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a crea şi de a menţine un registru electronic de evidenţa a certificatelor eliberate.

(2) Registrul electronic de evidenţa a certificatelor eliberate trebuie sa faca menţiune despre:

a) data şi ora exacta la care certificatul a fost eliberat;

b) data şi ora exacta la care expira certificatul;

c) daca este cazul, data şi ora exacta la care certificatul a fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.

(3) Registrul electronic de evidenţa a certificatelor eliberate trebuie sa fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv in regim on-line.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Furnizarea serviciilor de certificare calificata

 

ART. 18

(1) Certificatul calificat va cuprinde urmatoarele menţiuni:

a) indicarea faptului ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;

b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetaţenia acestuia, in cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, in cazul persoanelor juridice;

c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, daca sunt relevante, in funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;

d) codul personal de identificare a semnatarului;

e) datele de verificare a semnaturii, care corespund datelor de creare a semnaturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;

f) indicarea inceputului şi sfarşitului perioadei de valabilitate

a certificatului calificat;

g) codul de identificare a certificatului calificat;

h) semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;

i) daca este cazul, limitele utilizarii certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;

j) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(2) Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.

(3) Generarea codului personal de identificare şi a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementarilor stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea inscrie in certificatul calificat şi alte informaţii decat cele menţionate la alin. (1), cu condiţia ca acestea sa nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, şi numai dupa o prealabila verificare a exactitaţii acestor informaţii.

(5) Certificatul calificat va indica in mod expres faptul ca este utilizat un pseudonim, atunci cand titularul se identifica printr-un pseudonim.

ART. 19

(1) La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a verifica identitatea solicitanţilor exclusiv pe baza actelor de identitate.

(2) La eliberarea fiecarui certificat calificat furnizorii au obligaţia sa emita doua copii de pe acesta, pe suport de hartie, dintre care un exemplar este pus la dispoziţie titularului, iar celalalt este pastrat de catre furnizori o perioada de 10 ani.

ART. 20

In vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii:

a) sa dispuna de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzatoare pentru garantarea securitaţii, fiabilitaţii şi continuitaţii serviciilor de certificare oferite;

b) sa asigure operarea rapida şi sigura a inregistrarii informaţiilor prevazute la art. 17, in special operarea rapida şi sigura a unui serviciu de suspendare şi revocare a certificatelor calificate;

c) sa asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora exacta a eliberarii, a suspendarii sau a revocarii unui certificat calificat;

d) sa verifice, cu mijloace corespunzatoare şi conforme dispoziţiilor legale, identitatea şi, daca este cazul, atributele specifice ale persoanei careia ii este eliberat certificatul calificat;

e) sa foloseasca personal cu cunoştinţe de specialitate, experienţa şi calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, şi, in special, competenţa in domeniul gestiunii, cunoştinţe de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice şi o practica suficienta in ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzatoare; de asemenea, sa aplice procedurile administrative şi de gestiune adecvate şi care corespund standardelor recunoscute;

f) sa utilizeze produse asociate semnaturii electronice, cu un inalt grad de fiabilitate, care sunt protejate impotriva modificarilor şi care asigura securitatea tehnica şi criptografica a desfaşurarii activitaţilor de certificare a semnaturii electronice;

g) sa adopte masuri impotriva falsificarii certificatelor şi sa garanteze confidenţialitatea in cursul procesului de generare a datelor de creare a semnaturilor, in cazul in care furnizorii de servicii de certificare genereaza astfel de date;

h) sa pastreze toate informaţiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioada de minimum 10 ani de la data incetarii valabilitaţii certificatului, in special pentru a putea face dovada certificarii in cadrul unui eventual litigiu;

i) sa nu stocheze, sa nu reproduca şi sa nu dezvaluie terţilor datele de creare a semnaturii, cu excepţia cazului in care semnatarul solicita aceasta;

j) sa utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel incat: numai persoanele autorizate sa poata introduce şi modifica informaţiile din certificate; exactitatea informaţiei sa poata fi verificata; certificatele sa poata fi consultate de terţi doar in cazul in care exista acordul titularului acestora; orice modificare tehnica, care ar putea pune in pericol aceste condiţii de securitate, sa poata fi identificata de persoanele autorizate;

k) orice alte condiţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

ART. 21

Furnizorii de servicii de certificare calificata sunt obligaţi sa foloseasca numai dispozitive securizate de creare a semnaturii electronice.

ART. 22

(1) Furnizorul de servicii de certificare calificata trebuie sa dispuna de resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfaşurarii activitaţilor legate de certificarea semnaturilor electronice.

(2) Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiare de specialitate, fie printr-o alta modalitate stabilita prin decizie a autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu.

(3) Suma asigurata şi suma acoperita prin scrisoarea de garanţie sunt stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea şi incetarea valabilitaţii certificatelor

 

ART. 23

(1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a suspenda certificatul in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunoştinţa sau trebuia şi putea sa ia cunoştinţa despre apariţia oricaruia dintre urmatoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, dupa o prealabila verificare a identitaţii acestuia;

b) in cazul in care o hotarare judecatoreasca dispune suspendarea;

c) in cazul in care informaţiile conţinute in certificat nu mai corespund realitaţii, daca nu se impune revocarea certificatului;

d) in orice alte situaţii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor in baza art. 13.

(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a revoca certificatul in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunoştinţa sau trebuia şi putea sa ia cunoştinţa despre apariţia oricaruia dintre urmatoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, dupa o prealabila verificare a identitaţii acestuia;

b) la decesul sau punerea sub interdicţie a semnatarului;

c) in cazul in care o hotarare judecatoreasca definitiva dispune revocarea;

d) daca se dovedeşte in mod neindoielnic ca certificatul a fost emis in baza unor informaţii eronate sau false;

e) in cazul in care informaţiile esenţiale conţinute in certificat nu mai corespund realitaţii;

f) atunci cand confidenţialitatea datelor de creare a semnaturii a fost incalcata;

g) in cazul in care certificatul a fost utilizat in mod fraudulos;

h) in orice alte situaţii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor in baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare il va informa de urgenţa pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, impreuna cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va inscrie menţiunea de suspendare sau de revocare a certificatului in registrul electronic de evidenţa a certificatelor eliberate prevazut la art. 17, in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunoştinţa sau trebuia şi putea sa ia cunoştinţa despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabila terţilor de la data inscrierii sale in registrul electronic de evidenţa a certificatelor.

ART. 24

(1) In cazul in care furnizorul de servicii de certificare intenţioneaza sa inceteze activitaţile legate de certificarea semnaturilor electronice sau afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitaţi, el va informa, cu cel puţin 30 de zile inainte de incetare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitaţilor.

(2) Furnizorului de servicii de certificare ii revine obligaţia ca, in situaţia in care se afla in imposibilitate de a continua activitaţile legate de certificarea semnaturilor electronice şi nu a putut prevedea aceasta situaţie cu cel puţin 30 de zile inainte ca incetarea activitaţilor sa se produca, sa informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunoştinţa sau trebuia şi putea sa ia cunoştinţa despre imposibilitatea continuarii activitaţilor. Informarea trebuie sa se refere la existenţa şi natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitaţilor.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, in tot sau in parte, activitaţile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit urmatoarelor condiţii:

a) furnizorul de servicii de certificare va inştiinţa fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel puţin 30 de zile inainte, despre intenţia sa de transferare a activitaţilor legate de certificarea semnaturilor electronice catre un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona identitatea furnizorului de servicii de certificare caruia intenţioneaza sa ii transfere activitaţile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecarui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile in care refuzul poate fi exercitat; in lipsa unei acceptari exprese a titularului, in termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de catre acesta din urma.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat in unul dintre cazurile prevazute la alin. (1) şi (2), ale carui activitaţi nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele in termen de 30 de zile de la data inştiinţarii titularilor de certificate şi va lua masurile necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale, precum şi pentru asigurarea prelucrarii datelor personale, in condiţiile legii.

(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitaţilor legate de certificarea semnaturilor electronice, in inţelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntara ori judiciara, falimentul, precum şi orice alta cauza de incetare a activitaţii, cu excepţia aplicarii sancţiunilor prevazute la art. 33 alin. (2) şi (3).

 

CAPITOLUL IV

Monitorizare şi control

 

SECŢIUNEA 1

Autoritatea de reglementare şi supraveghere

 

ART. 25

Responsabilitatea aplicarii dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor legate de aceasta revine autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu*).

————

*) In prezent, Ministerul pentru Societatea Informaţionala exercita atribuţiile autoritaţii de reglementare şi supraveghere in domeniul semnaturii electronice, prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, conform art. 4 pct. 57 din Hotararea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 26

(1) In termen de cel mult 18 luni de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se va infiinţa autoritatea publica specializata, cu atribuţii de reglementare şi de supraveghere in domeniu, in sensul prezentei legi.

(2) Pana la infiinţarea autoritaţii menţionate la alin. (1) atribuţiile acesteia, in sensul prezentei legi, revin Ministerului pentru Societatea Informaţionala*).

————

*) In prezent, Ministerul pentru Societatea Informaţionala exercita atribuţiile autoritaţii de reglementare şi supraveghere in domeniul semnaturii electronice, prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, conform art. 4 pct. 57 din Hotararea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 27

Ministerul pentru Societatea Informaţionala poate delega, in tot sau in parte, atribuţiile sale de supraveghere, in sensul prezentei legi, unei alte autoritaţi publice aflate in coordonare.

ART. 28

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinţeaza Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit in continuare Registru, care se constituie şi se actualizeaza de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu. De la data infiinţarii autoritaţii publice specializate prevazute la art. 26 Registrul va fi preluat şi actualizat de aceasta autoritate.

(2) Registrul constituie evidenţa oficiala:

a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul in Romania;

b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul in alt stat, ale caror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea inregistrarilor prevazute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

(4) Conţinutul şi structura Registrului se stabilesc, prin reglementari, de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

ART. 29

(1) Inregistrarea in Registrul prevazut la art. 28 a datelor de identificare şi a informaţiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare menţionaţi la art. 28 alin. (2) se efectueaza pe baza de cerere individuala, care trebuie introdusa la autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, cel mai tarziu la data inceperii activitaţii furnizorului.

(2) Conţinutul obligatoriu al cererii prevazute la alin. (1) şi documentaţia necesara se stabilesc prin reglementari de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

ART. 30

(1) Registrul este public şi se actualizeaza permanent.

(2) Condiţiile ţinerii Registrului, accesul efectiv la informaţiile pe care le conţine, informaţiile care pot fi oferite solicitanţilor şi modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice şi metodologice emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea activitaţii furnizorilor de servicii de certificare

 

ART. 31

(1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate, sa verifice sau sa dispuna verificarea conformitaţii activitaţilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispoziţiile prezentei legi sau cu reglementari emise de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(2) Atribuţiile de control ce revin autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume imputernicit in acest sens.

(3) In vederea exercitarii controlului, personalul cu atribuţii de control este autorizat:

a) sa aiba acces liber, permanent, in orice loc in care se afla echipamentele necesare furnizarii de servicii de certificare, in condiţiile legii;

b) sa solicite orice document sau informaţie necesara in vederea realizarii controlului;

c) sa verifice punerea in aplicare a oricaror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;

d) sa sigileze orice echipamente necesare furnizarii de servicii de certificare sau sa reţina orice document ce are legatura cu aceasta activitate, pe o perioada care nu poate depaşi 15 zile, daca aceasta masura se impune;

e) sa ia orice alte asemenea masuri, in limitele legii.

(4) Personalul cu atribuţii de control este obligat:

a) sa nu dezvaluie datele de care a luat cunoştinţa cu ocazia exercitarii atribuţiilor sale;

b) sa pastreze confidenţialitatea surselor de informaţii in legatura cu sesizarile sau plangerile primite.

ART. 32

(1) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de catre personalul anume imputernicit in acest sens.

(2) In cazul neindeplinirii obligaţiei prevazute la alin. (1), in afara de aplicarea sancţiunii prevazute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va putea sa suspende activitatea furnizorului pana la data la care acesta va coopera cu personalul de control.

ART. 33

(1) Daca in urma controlului efectuat se constata nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare sa se conformeze, in termenul pe care il va stabili, dispoziţiilor legale. In acest caz, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu poate dispune suspendarea activitaţii furnizorului.

(2) Neindeplinirea in termenul stabilit a obligaţiei de conformare prevazute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu de a dispune incetarea activitaţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

(3) In cazul in care se constata o incalcare grava a dispoziţiilor legale, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu poate dispune direct şi imediat incetarea activitaţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

ART. 34

(1) In cazul in care dispune incetarea activitaţii unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare şi ale semnatarilor, fie preluarea activitaţii sau cel puţin a registrului electronic de evidenţa a certificatelor eliberate şi a serviciului de revocare a acestora de catre un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.

(2) Semnatarii vor fi informaţi imediat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu despre incetarea activitaţii furnizorului, precum şi despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de catre un alt furnizor.

(3) Daca activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluata de catre un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat sa asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, daca acesta nu işi indeplineşte obligaţia.

(4) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va prelua şi va menţine arhivele şi registrul electronic de evidenţa a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a carui activitate nu a fost preluata de catre un alt furnizor.

ART. 35

(1) Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectueaza pe baza comunicarii facute de catre furnizor autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu cu cel puţin 30 de zile inainte de data incetarii activitaţii sale.

(2) Radierea se poate efectua şi din oficiu de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, in situaţia in care aceasta constata pe orice alta cale ca furnizorul şi-a incetat activitatea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Acreditarea voluntara

 

ART. 36

(1) In scopul asigurarii unui grad sporit de securitate a operaţiunilor şi al protejarii corespunzatoare a drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc sa işi desfaşoare activitatea ca furnizori acreditaţi pot solicita obţinerea unei acreditari din partea autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu.

(2) Condiţiile şi procedura acordarii, suspendarii şi retragerii deciziei de acreditare, conţinutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum şi efectele suspendarii şi ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, prin reglementari, cu respectarea principiilor obiectivitaţii, transparenţei, proporţionalitaţii şi tratamentului nediscriminatoriu.

ART. 37

(1) Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi in condiţiile prezentei legi au dreptul de a folosi o menţiune distinctiva care sa se refere la aceasta calitate in toate activitaţile pe care le desfaşoara, legate de certificarea semnaturilor.

(2) Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi in condiţiile prezentei legi sunt obligaţi sa solicite efectuarea unei menţiuni in acest sens in Registru.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Omologarea

 

ART. 38

(1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice cu prevederile prezentei legi se verifica de catre agenţii de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu, in condiţiile stabilite prin reglementari emise de aceasta.

(2) In urma indeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice. Certificatul poate fi retras in cazul in care agenţia de omologare constata ca dispozitivul securizat de creare a semnaturii electronice nu mai indeplineşte una dintre condiţiile prevazute in prezenta lege.

(3) Condiţiile şi procedura de agreare a agenţiilor de omologare se stabilesc prin reglementari de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

(4) Decizia de agreare se emite de catre autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu.

ART. 39

(1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu vegheaza la respectarea, de catre agenţiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise, precum şi a dispoziţiilor cuprinse in decizia de agreare.

(2) Prevederile art. 31 – 32 se aplica in mod corespunzator controlului exercitat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu asupra activitaţii agenţiilor de omologare.

 

CAPITOLUL V

Recunoaşterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare straini

 

ART. 40

Certificatul calificat eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul intr-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul in Romania, daca:

a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul in alt stat a fost acreditat in cadrul regimului de acreditare, in condiţiile prevazute de prezenta lege;

b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul in Romania, garanteaza certificatul;

c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral intre Romania şi alte state sau organizaţii internaţionale, pe baza de reciprocitate.

 

CAPITOLUL VI

Raspunderea furnizorilor de servicii de certificare

 

ART. 41

Furnizorul de servicii de certificare, care elibereaza certificate prezentate ca fiind calificate sau care garanteaza asemenea certificate, este raspunzator pentru prejudiciul adus oricarei persoane care işi intemeiaza conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:

a) in ceea ce priveşte exactitatea, in momentul eliberarii certificatului, a tuturor informaţiilor pe care le conţine;

b) in ceea ce priveşte asigurarea ca, in momentul eliberarii certificatului, semnatarul identificat in cuprinsul acestuia deţinea datele de generare a semnaturii corespunzatoare datelor de verificare a semnaturii menţionate in respectivul certificat;

c) in ceea ce priveşte asigurarea ca datele de generare a semnaturii corespund datelor de verificare a semnaturii, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare le genereaza pe amandoua;

d) in ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea certificatului, in cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevazute la art. 24 alin. (1) şi (2);

e) in privinţa indeplinirii tuturor obligaţiilor prevazute la art. 13 – 17 şi la art. 19 – 22, cu excepţia cazurilor in care furnizorul de servicii de certificare probeaza ca, deşi a depus diligenţa necesara, nu a putut impiedica producerea prejudiciului.

ART. 42

(1) Furnizorul de servicii de certificare poate sa indice in cuprinsul unui certificat calificat restricţii ale utilizarii acestuia, precum şi limite ale valorii operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat, cu condiţia ca respectivele restricţii sa poata fi cunoscute de terţi.

(2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi raspunzator pentru prejudiciile rezultand din utilizarea unui certificat calificat cu incalcarea restricţiilor prevazute in cuprinsul acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Obligaţiile titularilor de certificate

 

ART. 43

Titularii de certificate sunt obligaţi sa solicite, de indata, revocarea certificatelor, in cazul in care:

a) au pierdut datele de creare a semnaturii electronice;

b) au motive sa creada ca datele de creare a semnaturii electronice au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat;

c) informaţiile esenţiale cuprinse in certificat nu mai corespund realitaţii.

 

CAPITOLUL VIII

Contravenţii şi sancţiuni

 

ART. 44

Constituie contravenţie, daca, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţioneaza cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite sa efectueze notificarea prevazuta la art. 13 alin. (1);

b) omite sa informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu asupra procedurilor de securitate şi de certificare utilizate, in condiţiile şi cu respectarea termenelor prevazute la art. 13;

c) nu işi indeplineşte obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de catre personalul autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu, anume imputernicit in acest sens;

d) realizeaza transferul activitaţilor legate de certificarea semnaturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

ART. 45

Constituie contravenţie, daca, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 25.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) nu furnizeaza persoanelor menţionate la art. 14 alin. (1), in condiţiile prevazute la art. 14 alin. (1) şi (2), informaţiile obligatorii prevazute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizeaza toate aceste informaţii sau furnizeaza informaţii inexacte;

b) incalca obligaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la art. 16;

c) omite sa efectueze inregistrarile obligatorii, potrivit legii, in registrul electronic de evidenţa a certificatelor eliberate, prevazut la art. 17, sau le efectueaza cu nerespectarea termenului prevazut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori inregistreaza menţiuni inexacte;

d) elibereaza certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conţin toate menţiunile obligatorii prevazute la art. 18;

e) elibereaza certificate calificate care conţin informaţii inexacte, informaţii care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informaţii a caror exactitate nu a fost verificata in condiţiile prevazute la art. 18 alin. (4);

f) elibereaza certificate calificate fara a verifica identitatea solicitantului, in condiţiile prevazute la art. 19;

g) omite sa ia masuri de natura sa garanteze confidenţialitatea in cursul procesului de generare a datelor de creare a semnaturilor, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare genereaza astfel de date;

h) nu pastreaza toate informaţiile cu privire la un certificat calificat o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii valabilitaţii certificatului;

i) stocheaza, reproduce sau dezvaluie terţilor datele de creare a semnaturii electronice, cu excepţia cazului in care semnatarul solicita aceasta, in cazul in care furnizorul elibereaza certificate calificate;

j) stocheaza certificatele calificate intr-o forma care nu respecta condiţiile prevazute la art. 20 lit. j);

k) utilizeaza dispozitive de creare a semnaturii electronice, care nu indeplinesc condiţiile prevazute la art. 4 pct. 8, in cazul in care furnizorul de servicii de certificare elibereaza certificate calificate;

l) in cazul in care intenţioneaza sa inceteze activitaţile legate de certificarea semnaturilor electronice sau in oricare dintre situaţiile prevazute la art. 24 alin. (5), cand afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitaţi, nu informeaza cu cel puţin 30 de zile inainte de incetarea activitaţilor autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitaţilor;

m) in oricare dintre situaţiile prevazute la art. 24 alin. (5), cand se afla in imposibilitate de a continua activitaţile legate de certificarea semnaturilor electronice şi nu a putut prevedea aceasta situaţie cu cel puţin 30 de zile inainte ca incetarea activitaţilor sa se produca, nu a informat autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) despre existenţa şi natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitaţilor;

n) aflandu-se in unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (1) şi (2), omite sa ia masurile necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in condiţiile legii;

o) nu suspenda sau nu revoca certificatele eliberate, in cazurile in care suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revoca cu nerespectarea termenului legal;

p) continua sa desfaşoare activitaţi legate de certificarea semnaturilor electronice in situaţia in care autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu a dispus suspendarea sau incetarea activitaţii furnizorului de servicii de certificare;

q) elibereaza certificate sau desfaşoara alte activitaţi legate de certificarea semnaturilor electronice, folosindu-se fara a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei menţiuni distinctive care sa se refere la aceasta calitate sau prin orice alte mijloace;

r) omite sa solicite, in termenul prevazut la art. 29 alin. (1), inregistrarea in Registru a datelor şi informaţiilor menţionate la art. 29.

ART. 46

Incalcarea de catre agenţia de omologare a obligaţiei de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de catre personalul autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu, anume imputernicit in acest sens, constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 25.000 lei.

ART. 47

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevazute in cadrul prezentului capitol sunt de competenţa personalului cu atribuţii de control din cadrul autoritaţii de reglementare şi supraveghere specializate in domeniu.

ART. 48

Contravenţiilor prevazute in prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

————

*) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile şi completarile ulterioare, a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi rectificata prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 584 din 18 septembrie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

ART. 49

(1) Nivelul tarifelor percepute de agenţiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice, precum şi pentru serviciile accesorii se stabileşte in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicata.

(2) Agenţiile menţionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate in regim de urgenţa, pentru inscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Sunt interzise agenţiilor de omologare şi imputerniciţilor acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricaror masuri al caror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor incasate de alte agenţii pentru serviciile prestate.

ART. 50

(1) Agenţiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicata, in ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi in privinţa actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea concurenţei pe piaţa serviciilor respective.

(2) Agenţiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 51

Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.

ART. 52

In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializata in domeniu va elabora norme tehnice şi metodologice**) de aplicare a acesteia.

————

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 53

Prezenta lege va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi se pune in aplicare la 3 luni de la data intrarii in vigoare.
 

— ♦ —

..

.
Încă de la apariţia primei ediţii, lucrarea Dreptul internetului s-a bucurat nu numai de atenţia publicului larg, dar şi de aprecierea specialiştilor în domeniu, motiv pentru care în anul 2012 a fost premiată de Uniunea Juriştilor din România cu premiul „Iordan Gruia”. În continuare, cartea îşi menţine atractivitatea publicistică datorită instituţiilor abordate, a structurii sale şi îndeosebi a caracterului integrator specific unei discipline ştiinţifice.

Această nouă ediţie are în vedere ultimele modificări legislative intervenite, îndeosebi impactul asupra domeniului abordat a noului Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la 15 februarie 2013. Spre deosebire de vechea lege, înscrisurile ca mijloace de probă au primit o amplă şi modernă reglementare în Codul de procedură civilă, aşa cum de altfel era şi firesc, şi nu în Codul civil. Pentru prima dată într-o codificare civilă, în categoria înscrisurilor sunt incluse şi „înscrisurile în formă electronică”, fapt ce dovedeşte cu prisosinţă că Internetul, ca fenomen social, a influenţat decisiv şi ireversibil nu numai societatea în general, dar şi raporturile juridice dintre oameni.
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close