Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014

 

In M. Of. nr. 276 din 15 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

ART. 3

Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014

 

CAPITOLUL I

Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare

 

1. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2014 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare trimestriale se intocmesc conform modelelor aprobate prin:

1.(1). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a – 40c la situatiile financiare).

1.(2). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare).

1.(3). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b) la situatiile financiare.

1.(4). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare).

1.(5). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare).

1.(6). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013 (anexa 16 la situatiile financiare).

1.(7). Anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare”, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

2.(1). In ceea ce priveste intocmirea Conturilor de executie pentru venituri si cheltuieli in anul 2014:

– informatiile referitoare la prevederi bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare;

– informatiile referitoare la: drepturi constatate, incasari realizate, plati efectuate, cheltuieli efective, se completeaza in functie de noile surse de finantare evidentiate in structura analitica a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 – bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, informatiile se preiau de la sursele: E, F si G).

2.(2). Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele prevazute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 “Planul de conturi general pentru institutiile publice” si anexei nr. 3 “Transpunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2013 in noul plan de conturi general pentru institutiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005.

2.(3). La intocmirea anexei 30 “Plati restante” se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii nu se mai utilizeaza codul 49 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:

51 – institutii finantate integral din venituri proprii;

53 – institutii publice finantate partial din venituri proprii;

54 – activitati finantate integral din venituri proprii.

Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor: 51, 53 si 54 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 49.

2.(4). La intocmirea anexei 30b “Plati restante” se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii nu se mai utilizeaza codul 52 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:

53 – institutii publice finantate partial din venituri proprii;

54 – activitati finantate integral din venituri proprii.

Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor: 53 si 54 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 52.

2.(5).1. In situatia in care soldul unui cont sintetic la 31 decembrie 2013 s-a transpus pe mai multe conturi sintetice la 1 ianuarie 2014, raportarea in bilant si anexe se efectueaza astfel:

– soldul initial al contului nou se raporteaza la acelasi rand la care a fost raportat soldul final al contului din care provine;

– soldul la finele perioadei se raporteaza la randul la care este inscris contul nou in bilant si anexe.

2.(5).2. Soldurile conturilor 135 “Fondul de risc” si 1399 “Alte fonduri” care s-au transpus la 1 ianuarie 2014 in contul 117 “Rezultatul reportat” se raporteaza in Bilant la randurile 85 si 86, dupa caz.

In “Contul de rezultat patrimonial”, raportarea se efectueaza astfel:

– la coloana “an precedent” sumele se raporteaza la acelasi rand la care au fost raportate la perioada similara in anul precedent;

– la coloana “an curent” sumele se raporteaza la randurile corespunzatoare noilor conturi.

Pentru contul de rezultat patrimonial se va intocmi o nota explicativa in care sa fie prezentata o situatie comparativa a sumelor de pe coloana “an precedent” stabilite pe baza conturilor utilizate la 31 decembrie 2013, precum si a conturilor utilizate incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

2.(6). Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul “Bilant” cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finantare a acestora.

Formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala va cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local.

Situatia fluxurilor de trezorerie (anexa 3) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala va cuprinde si coloana 3 pentru finantarea de la bugetul de stat in scop informativ, fara a fi adunata la coloana 1 – Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei Nationale, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele: “Contul de executie a bugetului de stat” (anexele 6 si 7 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 si 4 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii. Aceste formulare vor cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.

2.(7). In mod experimental, unitatile de invatamant preuniversitar de stat vor intocmi formularul “Bilant” si detaliat pe cele doua sectoare, buget de stat si, respectiv, buget local. O copie a formularului “Bilant”, intocmit experimental pentru sectorul buget de stat, va fi depusa in scop informativ si pentru verificare la inspectoratele scolare, fara a fi centralizat de acestea in bilantul propriu. Acesta va contine numai operatiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2014, fara a fi prezentate solduri initiale.

2.(8). Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii depun la Casa Nationala de Pensii Publice: “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare).

2.(9). In anul 2014, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale intocmesc raportarile financiare lunare prevazute la cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

Incepand cu raportarea lunara a platilor restante pentru luna aprilie 2014 (anexa 30 si anexa 30b la situatiile financiare) se aplica prevederile pct. 2.(3). si 2.(4).

2.(10). Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale si lunare in anul 2014 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domeniideactivitate/reglementaricontabile/institutii publice/legislatie.

 

CAPITOLUL II

Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

 

1. Situatiile financiare trimestriale intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, precum si de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru trimestrul I – 12 mai, pentru trimestrul II – 11 august, iar pentru trimestrul III – 10 noiembrie 2014.

2. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) si (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Situatiile financiare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.

6. Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare in anul 2014 sunt cele prevazute la cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, astfel:

6.(1). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. a) si b), precum si la pct. 2 lit. a), b) si c) este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

6.(2). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. d) este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

6.(3). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. d) este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

6.(4). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 2 lit. e) este data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare.

7. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Precizari privind dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice prevazute in anexa nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013

 

1. Prevederile art. IV alin. (1) referitoare la aplicarea pct. 8.4 si 16 din anexa se amana pana la deschiderea in trezorerie a conturilor de venituri bugetare, cheltuieli bugetare si rezultatul executiei bugetare (excedent) pe structura clasificatiei bugetare, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii. Pana la deschiderea conturilor respective, institutiile publice in cauza vor folosi conturile: 5600101 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”, 5610100 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” si 5620100 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”, astfel:

– pentru veniturile incasate evidentiate in debitul conturilor, conturile mentionate se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor;

– pentru platile efectuate reprezentand cheltuieli aprobate in bugetele institutiilor respective, evidentiate in creditul conturilor, conturile mentionate se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor;

– excedentul din anii precedenti, la 1 ianuarie 2014, ramane evidentiat in conturile de disponibil: 5600101 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”, 5610100 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” si 5620100 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”;

– institutiile finantate din alte bugete locale care efectueaza cheltuieli din contul 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” inregistreaza sumele primite in contul 5120101 “Conturi la trezorerii in lei” pana la deschiderea in trezorerie a conturilor de venituri si cheltuieli bugetare pe structura clasificatiei bugetare.

2. Conturile de venituri 7xx si cheltuieli 6xx se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente bugetului institutiei. Exemple:

a) Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”:

– se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei functionale si clasificatiei economice a cheltuielilor, numai in situatia in care diferentele de curs valutar se platesc din bugetul institutiei;

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare in situatia diferentelor de curs rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilitati, creante si datorii in valuta.

b) Contul 765 “Venituri din diferente de curs valutar”:

– se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care diferentele de curs valutar reprezinta un plus de numerar care se vireaza in bugetul institutiei;

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare in situatia diferentelor rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilitati, creante si datorii in valuta.

c) Contul 779 “Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”:

– se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu, donatii din strainatate);

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care institutia publica primeste bunuri sau servicii cu titlu gratuit.

3. Conturile de creante: 411 “Clienti”, 461 “Debitori”, se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri in bugetul institutiei (inregistrate in conturi de venituri 7xx). Exemple:

a) Contul 411 “Clienti”:

– se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu, venit din chirii care reprezinta venit propriu al institutiei publice);

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care venitul reprezinta o suma colectata pentru un alt buget si se inregistreaza in contabilitate ca datorie catre bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alti creditori, venituri din chirii care nu reprezinta venituri proprii ale institutiei publice si se vireaza la bugetul de stat sau la bugetul local);

b) Contul 461 “Debitori”:

– se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului);

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care venitul reprezinta o suma colectata pentru un alt buget si se inregistreaza in contabilitate ca datorie catre bugetul de stat, bugetul local etc.;

– nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care suma respectiva reprezinta o reintregire de cheltuiala si nu un venit (de exemplu, in situatia in care o institutie plateste facturile de utilitati si pentru alte institutii care isi desfasoara activitatea in acelasi spatiu, urmand sa recupereze cota-parte din cheltuielile efectuate).

4. Conturile de disponibilitati deschise la institutii de credit: 51201 “Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei”, 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta”, 51207 “Disponibil in valuta al trezoreriei centrale” etc., se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai in situatiile in care sumele provin din cheltuiala unui buget.

a) Contul 51201 “Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei”:

– se dezvolta atat la incasari, cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 “Finantarea de la buget”;

– nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (de exemplu, garantii vamale etc.);

– nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin bugetului de stat (de exemplu, dobanda la contul de disponibil, in cazul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat).

b) Contul 5120402 “Conturi la institutii de credit in valuta”:

– se dezvolta atat la incasari, cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 “Finantarea de la buget”;

– nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (de exemplu, garantii de participare la licitatie, garantii vamale).

c) Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit”:

– nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (de exemplu, salarii neridicate, garantii de participare la licitatie);

d) Contul 5150102 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit” se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor la incasarea unor prefinantari si rambursari in lei.

e) Contul 5150202 “Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit” se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor la incasarea unor prefinantari si rambursari in valuta.

5. Conturile 53101 “Casa in lei” si 53104 “Casa in valuta” se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente unui buget. Exemple:

– se dezvolta atat la incasari, cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 “Finantarea de la buget” (de exemplu, sumele ridicate in numerar pentru deplasari, cheltuieli gospodaresti);

– se dezvolta la incasari pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (de exemplu, venitul din taxe pentru studenti la universitati, venituri din impozite si taxe locale la comune, orase, municipii);

– nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (de exemplu, garantii gestionari, garantii de participare la licitatie, garantii vamale etc.).

6. Situatiile prezentate la pct. 1 – 5 sunt exemplificative, fara a se limita la acestea.

7. Anexa nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completeaza astfel:

– contul 4580301 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Fonduri externe nerambursabile postaderare” si contul 4580302 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Fonduri de la buget” se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, in situatia in care sumele reprezinta venituri in bugetul institutiei;

– conturile: 421 “Personal – salarii datorate”, 4220100 “Pensionari civili – pensii datorate”, 4220200 “Pensionari militari – pensii datorate”, 423 “Personal – ajutoare si indemnizatii datorate”, 4270100 “Retineri din salarii datorate tertilor”, 4270200 “Retineri din pensii datorate tertilor”, 4270300 “Retineri din alte drepturi datorate tertilor”, 4310200 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale”, 4310400 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate”, 4370200 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj”, 4440000 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor;

– contul 8030000 “Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta” se dezvolta in analitic pe cod sector si sursa de finantare.

8. Anexa nr. 5 “Tabel de corespondenta intre conturile contabile de cheltuieli si codurile bugetare din clasificatia indicatorilor privind finantele publice – cheltuieli, clasificatia economica”, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completeaza cu Nota de subsol cu urmatorul continut: “Conturile de cheltuieli prevazute in anexa nu sunt limitative. Se pot utiliza si alte conturi de cheltuieli care exprima utilizarea finala a resurselor, in functie de natura cheltuielii respective. In mod corespunzator se vor completa si modificarile in clasificatia bugetara”.

9. Operatiunile derulate prin contul de disponibilitati 52.01 Contul Romaniei de Resurse proprii – UE deschis la Trezoreria Operativa Centrala se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei centrale, potrivit Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului a unor operatiuni specifice, aprobata la pct. 19.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.

10. Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice va cuprinde urmatoarele informatii:

a) Contul sintetic de gradul III: 7 caractere numerice;

b) Conturi analitice: 33 caractere numerice, astfel:

b.1) Codul sectorului de care apartine institutia publica, asa cum au fost definite sectoarele la art. 2 alin. (1) pct. 2 Sectiunea C “Subordonare/Surse” din Procedura privind registrul entitatilor publice, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.004/2013: 2 caractere numerice

b.2) Codul sursei de finantare a institutiei publice, potrivit art. 1 alin. (1) din Precizarile privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si a conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 2.006/2013: 1 caracter literal.

Nu se mai inscrie codul sursei (numeric) asa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice.

b.3) Codul clasificatiei veniturilor/clasificatiei functionale a cheltuielilor: 6 caractere numerice;

– Pentru conturile la care este obligatorie completarea clasificatiei cheltuielilor este obligatorie completarea atat a clasificatiei functionale, cat si a clasificatiei economice.

– Pentru conturile la care nu este obligatorie completarea clasificatiei veniturilor sau clasificatiei functionale/economice a cheltuielilor, campul dedicat acestor informatii se va completa cu caracterul “X”.

– In situatia in care clasificatia veniturilor/clasificatia functionala a cheltuielilor cuprinde numai cod capitol si subcapitol, in campul destinat paragrafului se vor completa caracterele: “00”.

b.4) Codul clasificatiei economice a cheltuielilor: 6 caractere numerice:

– In situatia in care clasificatia economica a cheltuielilor cuprinde numai cod titlu si articol, in campul destinat alineatului se vor completa caracterele: “00”.

b.5) Codul sectorului/subsectorului de care apartin entitatile cu care institutia are tranzactii, conform clasificarii prevazute de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010), aprobat prin Regulamentul (UE) 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana: 5 caractere alfanumerice. Acest camp nu se completeaza in anul 2014, campul dedicat acestor informatii se completeaza cu caracterul “X”.

b.6) Codul de identificare fiscala/Codul numeric personal al entitatilor/persoanelor fizice cu care institutia publica are tranzactii: 13 caractere numerice. Acest camp nu se completeaza in anul 2014, campul dedicat acestor informatii se completeaza cu caracterul “X”.

11. Suplimentar, in afara conturilor analitice mentionate mai sus, conturile contabile sintetice pot fi dezvoltate si in alte conturi analitice potrivit cerintelor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte analitice dupa nevoile proprii, incepand cu caracterul 41.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

(Anexa 41 la situatiile financiare)

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru sectorul Administratia publica (S1311 + S1313 + S1314)

 

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:

1. La situatiile financiare trimestriale.

2. La Trezoreria centrala, datorita inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli prin conturile 135 “Fondul de risc” si 139 “Alte fonduri”.

3. La unitatile sanitare si la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 “Alte fonduri”.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:

Datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri prin intermediul contului 1390100 “Fond de dezvoltare a spitalului” la unitatile sanitare de subordonare centrala si locala.

 

“Bilant” (cod 01) cu anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04)

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04).

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 04).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1. La situatiile financiare trimestriale.

2. La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial” in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli).

3. La “unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere” = 121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilant de inchidere”

4. La Trezoreria centrala, datorita inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli prin conturile 135 “Fondul de risc” si 139 “Alte fonduri”.

5. La unitatile sanitare si la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 “Alte fonduri”.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1. La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial” in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli).

2. La “unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere” = 121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilant de inchidere”

Exceptia de la pct. 2 nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde corelatia de mai sus trebuie respectata.

3. La unitatile sanitare si la ordonatorii de credite superiori ai acestora datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 “Fond de dezvoltare a spitalului”.

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03)

(rd. 33) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03).

(rd. 33) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1. La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” – bugetul de stat, in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli).

2. In cazul Trezoreriei Centrale a Statului se vor respecta urmatoarele corelatii:

(rd. 41) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 (col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

(rd. 41) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04)

(rd. 35) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

(rd. 35) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

“Bilant” (cod 01) si anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25)

Rd. 84 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 84 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 85 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 85 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 86 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 86 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 90 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

Rd. 90 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25).

 

NOTA:

In cazul in care soldul contului 117 “Rezultatul reportat”, la sfarsitul anului, din col. 4 a anexei 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25), este de semn contrar soldului initial, se va inscrie pe randul corespunzator lui astfel:

– soldul final creditor cu minus se va inscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

– soldul final debitor cu minus se va inscrie la rd. 17 ca sold final creditor.

In mod similar se va proceda si in cazul contului 121 “Rezultatul patrimonial”.

Indicatorul “Total capitaluri proprii” de la rd. 21 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) se determina numai pentru col. 1 “Sold la inceputul anului” si col. 4 “Sold la sfarsitul anului”.

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile”

Rd. 03 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28).

Rd. 03 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 27) + Rd. 04 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 04 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 26) – rd. 14 col. 18 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28).

Rd. 04 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) + rd. 14 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 06 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 28).

Rd. 06 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Creante comerciale si avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Creantele bugetului general consolidate

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora se vor respecta urmatoarele corelatii:

Creantele bugetului general consolidate

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa in lei

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 si 35.1 nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora se vor respecta urmatoarele corelatii:

Rd. 41 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Datorii comerciale si avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Imprumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 489) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 489) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile

Rd. 64 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori

Rd. 66 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Imprumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17). (Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora se vor respecta urmatoarele corelatii:

Imprumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Salariile angajatilor

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 489.3) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 489.3) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17)

(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

La Ministerul Educatiei Nationale, cu soldul contului 7700000 “Finantarea de la buget” – bugetul de stat in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli)

 

NOTA:

Corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora se vor respecta urmatoarele corelatii:

(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora se vor respecta urmatoarele corelatii:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de …” cu anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17)

Totalul general col. 03 anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de …” (cu exceptia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala la data de …” (cod 17).

 

NOTA:

Corelatia nu se va respecta cu valoarea participatiilor la FMI detinute de catre Ministerul Finantelor Publice.

 

Anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29)

Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile (cod 29).

(Rd. 01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) = rd. 17 (col. 18 la 22) din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

 

NOTA:

Corelatiile dintre anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) nu se respecta in cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

 

Corelatii in cadrul formularului anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29)

Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 02 + rd. 03) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29) = (rd. 04 + rd. 16) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare la subsectorul Administratia locala (S1313)

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1. La situatiile financiare trimestriale

2. La unitatile administrativ-teritoriale:

In cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

3. La unitatile administrativ-teritoriale: datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri prin intermediul contului 135 “Fondul de risc” si conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 “Fond de dezvoltare a spitalului” la unitatile sanitare.

 

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:

La unitatile administrativ-teritoriale:

1. In cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

2. La unitatile administrativ-teritoriale: datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli prin intermediul contului 1390100 “Fond de dezvoltare a spitalului” la unitatile sanitare.

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de …” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04)

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Creante comerciale si avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Creantele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeana

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Conturi la trezorerie, casa in lei

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Datorii comerciale si avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Imprumuturi pe termen scurt

(rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

(rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Salariile angajatilor

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Imprumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data…” (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

Anexa 31b “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” si anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18)

Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” = (rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02) din formularul 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …” (cod 18).

 

NOTA:

Urmatoarele corelatii de la subsectorul Administratia centrala (S1311) se respecta si la subsectorul Administratia locala (S1313):

1. “Bilant” (cod 01) si anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25);

2. “Bilant” (cod 01) si anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile”;

3. Anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29);

4. Corelatii in cadrul formularului anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare din subsectorul Asigurari sociale (S1314)

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:

1. La situatiile financiare trimestriale

2. La Casa Nationala de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 “Asigurari si asistenta sociala” preluat de la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii la finele exercitiului.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04)

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04).

 

“Bilant” (cod 01) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Creante comerciale si avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Creantele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeana

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa in lei

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Datorii comerciale si avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Imprumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 332.1) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 332.1) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Imprumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Salariile angajatilor

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ….” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data …” (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de …” cu anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19)

Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de …” = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …” (cod 19).

 

NOTA:

Urmatoarele corelatii de la subsectorul Administratia centrala (S1311) se respecta si la subsectorul Asigurari sociale (S1314):

1. “Bilant” (cod 01) si anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25);

2. “Bilant” (cod 01) si anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile”;

3. Anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29);

4. Corelatii in cadrul formularului anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod 29).

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close