Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

 

In M. Of. nr. 275 din 15 aprilie 2014 a fost publicata Hotararea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Conferintei nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012 se abroga.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Consiliul director, denumit in continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Asociatia, care indeplineste obiectivele Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei nationale a Asociatiei, denumita in continuare Conferinta nationala.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Consiliului

 

ART. 2

(1) Atributiile Consiliului sunt prevazute la art. 8 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.

(2) Consiliul exercita orice alte atributii stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 353/2012, denumit in continuare Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei, sau de Conferinta nationala.

(3) Pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei, Consiliul exercita toate actele necesare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 

CAPITOLUL III

Componenta. Inceputul, exercitarea si incetarea mandatului membrilor. Atributiile membrilor. Incompatibilitati si conflicte de interese

 

ART. 3

Structura Consiliului este prevazuta la art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, iar modul in care membrii Consiliului sunt alesi este prevazut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei.

ART. 4

Durata mandatului membrilor Consiliului si alte conditii speciale privind exercitarea mandatului sunt prevazute la art. 8 alin. (4) – (7) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, precum si la art. 5 din Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei.

ART. 5

(1) Atributiile presedintelui sunt prevazute la art. 6 din Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei.

(2) Presedintele exercita orice alte atributii stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei, de Conferinta nationala sau de Consiliu.

(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.

(4) Hotararile Consiliului se intocmesc intr-un singur exemplar, poarta viza de legalitate a sefului Departamentului juridic si se semneaza de catre presedinte.

ART. 6

Prim-vicepresedintele are urmatoarele atributii:

a) conduce sedintele Consiliului si lucrarile Conferintei nationale, in lipsa presedintelui;

b) asigura reprezentarea Asociatiei in relatiile cu tertii, in lipsa presedintelui;

c) asigura legatura dintre Consiliu si filialele Asociatiei si informeaza Consiliul despre activitatea acestora;

d) exercita orice alte atributii pentru care este imputernicit de catre Consiliu.

ART. 7

Fostul presedinte are urmatoarele atributii:

a) asigura, prin cumul de functii, interimatul provizoriu al functiei devenite vacanta in Consiliu, alta decat cea de presedinte;

b) indeplineste orice alte atributii pentru care este imputernicit de catre Consiliu.

ART. 8

Trezorierul are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza si raspunde de activitatea financiar-contabila a Asociatiei;

b) organizeaza evidenta contabila (financiara si de gestiune);

c) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli;

d) urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;

e) coordoneaza si raspunde de intocmirea situatiilor financiare anuale ale Asociatiei.

ART. 9

Secretarul general are urmatoarele atributii:

a) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului;

b) asigura transmiterea catre Ministerul Finantelor Publice a informarii privind data urmatoarei sedinte a Consiliului, cu respectarea dispozitiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.

ART. 10

(1) In cazul vacantarii atat a functiei de presedinte, cat si a celei de prim-vicepresedinte, interimatul acestor functii va fi asigurat de catre 2 dintre vicepresedintii Asociatiei, desemnati prin vot secret de catre membrii Consiliului.

(2) In cazul vacantarii altor functii in Consiliu decat cea de presedinte sau de prim-vicepresedinte, se vor organiza alegeri pentru functiile respective, in maximum 90 de zile de la data la care functia a devenit vacanta.

(3) Oricare dintre functiile prevazute la alin. (2) devenita vacanta va fi exercitata cu titlu provizoriu, pana la alegeri, prin cumul de functii, de catre fostul presedinte al Asociatiei.

(4) Durata mandatului membrului nou-ales al Consiliului va fi egala cu perioada ramasa din mandatul membrului pe care il inlocuieste.

ART. 11

(1) Mandatul de membru al Consiliului inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii:

a) incetarea/pierderea calitatii de membru al Asociatiei;

b) sanctionarea disciplinara a persoanei respective;

c) demisia;

d) starea de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care impiedica exercitarea mandatului de membru al Consiliului;

e) deces.

(2) Incetarea mandatului de membru al Consiliului in oricare dintre cazurile prevazute la alin. (1) se constata prin hotarare a Consiliului sau a Conferintei nationale, dupa caz.

ART. 12

(1) Directorul general participa de drept la sedintele Consiliului.

(2) In cazul vacantarii postului de director general, la sedintele Consiliului participa o persoana din cadrul personalului angajat al Asociatiei, desemnata de catre Consiliu si care preia atributiile directorului general.

ART. 13

(1) In cazul in care un membru al Consiliului se afla in conflict de interese sau este interesat personal, el, sotul sau sau rudele ori afinii sai pana la gradul al II-lea inclusiv, intr-o anumita problema ce face obiectul hotararii Consiliului, acesta are obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului situatia de conflict de interese sau de incompatibilitate si sa se abtina a lua parte la deliberare si la vot.

(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) atrage raspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate Asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea Consiliului

 

ART. 14

Sedintele Consiliului sunt ordinare si extraordinare.

ART. 15

(1) Consiliul se intruneste in sedinte ordinare cel putin o data pe trimestru, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele ordinare convocate de presedinte se anunta, de regula, cu cel putin 10 de zile lucratoare inainte de data programata a sedintei.

(3) Presedintele intocmeste proiectul ordinii de zi si il transmite directorului general, care il va comunica secretarului general si membrilor Consiliului, acestia avand obligatia de a transmite completarile si observatiile lor in termen de doua zile lucratoare de la data primirii proiectului. Dupa expirarea acestui termen, directorul general transmite presedintelui proiectul ordinii de zi impreuna cu observatiile si propunerile membrilor Consiliului, daca este cazul. Presedintele aproba ordinea de zi si o transmite secretarului general.

(4) Secretarul general ii informeaza pe membrii Consiliului care au responsabilitatea intocmirii unor materiale pentru sedinta urmatoare, stabilind termenul-limita pentru transmiterea acestora.

(5) Secretarul general il informeaza pe directorul general despre proiectele de hotarari care urmeaza a fi discutate si aprobate in sedinta urmatoare, precum si despre alte materiale care sunt in responsabilitatea acestuia, stabilind termenul-limita pentru transmiterea acestora. Proiectele de hotarari vor fi avizate obligatoriu de Departamentul juridic, dar si de alte departamente interne, dupa caz.

(6) Materialele si proiectele de hotarari se transmit secretarului general, care le transmite membrilor Consiliului.

(7) Membrii Consiliului transmit catre secretarul general observatii si completari la materialele primite, daca este cazul, cu cel putin doua zile inaintea datei sedintei, iar acesta le transmite directorului general.

(8) Toate comunicarile dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre presedinte si secretarul general, respectiv directorul general, intre sedintele Consiliului, se vor efectua prin posta electronica.

ART. 16

(1) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat in sedinte extraordinare de catre presedinte.

(2) Convocarea va cuprinde data si locul sedintei Consiliului, precum si ordinea de zi a acesteia.

ART. 17

(1) Secretariatul sedintelor Consiliului este asigurat de catre directorul general.

(2) Toate hotararile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Asociatiei si/sau in Buletinul informativ.

ART. 18

(1) Conditiile privind validarea deliberarilor Consiliului sunt prevazute la art. 8 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.

(2) Intre sedintele Consiliului, la initiativa presedintelui, pot fi adoptate hotarari si prin vot electronic.

(3) Procedura de adoptare a hotararilor prin vot electronic se aproba prin hotarare a Consiliului.

ART. 19

(1) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari si, conform Regulamentului Comisiei de etica si disciplina, emite decizii.

(2) Hotararile Consiliului sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.

(3) Pentru punerea in executare a hotararilor organelor de conducere a Asociatiei, Consiliul poate emite puncte de vedere, informari sau circulare.

ART. 20

(1) Directorul general intocmeste minuta sedintei care cuprinde lista de prezenta, felul sedintei, ordinea de zi, o scurta descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare punct, hotararile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, opiniile separate, pentru fiecare hotarare, daca este cazul, precum si mentiuni referitoare la urmatoarea sedinta a Consiliului.

(2) Directorul general intocmeste dosarul sedintei, care cuprinde ordinea de zi aprobata, materialele de sedinta pe suport electronic, minuta sedintei, semnata de toti membrii, proiectele de hotarari cu toate avizele.

(3) Prin grija directorului general, minutele sedintelor Consiliului si hotararile Consiliului sunt publicate pe site-ul Asociatiei si/sau in Buletinul Informativ, respectiv comunicate persoanelor interesate.

(4) Deciziile Consiliului de aplicare a sanctiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic al Asociatiei.

(5) Prin grija directorului general se intocmeste un registru al hotararilor Consiliului.

(6) Registrele Consiliului, precum si toate documentele aferente activitatii acestuia se vor pastra in arhiva curenta a Asociatiei timp de 5 ani.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 21

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Asociatiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close