Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania

 

In M. Of. nr. 277 din 15 aprilie 2014 a fost publicata Hotararea UNNPR nr. 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si funcţionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania.

 

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi intra in vigoare la data publicarii.

ART. 2

Prezenta hotarare va fi adusa la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, in vederea indeplinirii obligaţiilor ce le revin.

ART. 3

Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

   ANEXA 1

                             REGULAMENT-CADRU

privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania

 

ART. 1

(1) Pe langa Camerele Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, se pot constitui şi funcţiona curţi de arbitraj, in conformitate cu art. 48 din Legea notarilor publici şi a activitaţii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(2) Curtea de arbitraj este o instituţie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atribuţiilor ce ii revin, care funcţioneaza pe langa Camera şi care işi desfaşoara activitatea in condiţiile legii.

(3) Curtea de arbitraj poate soluţiona numai litigii izvorate din actele şi procedurile notariale.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de arbitraj, precum şi organele de conducere ale acesteia se aproba de Camere, pe baza prezentului regulament-cadru, aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare Consiliul Uniunii.

(5) Activitatea curţilor de arbitraj de pe langa Camere se desfaşoara conform prevederilor Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activitaţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, ale prezentului regulament-cadru şi ale regulilor de procedura arbitrala din Regulamentul de organizare şi funcţionare de la nivelul fiecarei Camere, stabilit pe baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

ART. 2

Activitatea Curţii de arbitraj este coordonata de catre Consiliul de conducere al Curţii de arbitraj, denumit in continuare Consiliul.

ART. 3

(1) Consiliul este format din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri propuşi de preşedintele Camerei şi aprobaţi de catre Colegiul director al Camerei, pe langa care funcţioneaza Curtea de arbitraj.

(2) Preşedintele Consiliului este şi preşedintele Curţii de arbitraj, pe care o va reprezenta in relaţiile interne şi internaţionale.

(3) In cazuri excepţionale, preşedintele Curţii de arbitraj poate delega atribuţiile sale catre un alt membru al Consiliului.

(4) Membrii Consiliului işi exercita funcţia pe un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

(5) Consiliul işi desfaşoara activitatea in baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare.

ART. 4

Membrii Consiliului pot primi o indemnizaţie lunara.

ART. 5

Curtea de arbitraj indeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) soluţioneaza litigiile izvorate din actele şi procedurile notariale, indeplinite de notarii publici care işi desfaşoara activitatea in circumscripţia Camerei respective, in condiţiile prevazute de prezentul regulament, de Codul de procedura civila, de regulile de procedura arbitrala stabilite de catre Camere, precum şi de legile speciale in domeniu şi de convenţiile internaţionale la care Romania este parte;

b) organizeaza şi administreaza activitatea de arbitraj;

c) elaboreaza modele de convenţii arbitrale;

d) identifica şi dezbate aspectele de drept ivite in procedura arbitrajului;

e) colaboreaza cu celelalte instituţii cu competenţe similare, in vederea desfaşurarii unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului, in general, şi ale arbitrajului notarial, in special;

f) ţine evidenţa documentelor privind practica arbitrala notariala, intocmeşte culegeri de practica arbitrala şi asigura documentarea necesara in domeniul arbitrajului notarial;

g) face propuneri privind imbunataţirea organizarii şi desfaşurarii arbitrajului notarial;

h) colaboreaza cu alte instituţii de arbitraj din strainatate şi urmareşte evoluţia arbitrajului in Uniunea Europeana şi pe plan internaţional;

i) indeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfaşurari a arbitrajului, in conformitate cu dispoziţiile legale.

ART. 6

Regulile de procedura arbitrala ale Curţii de arbitraj se aproba de catre Consiliu, la propunerea preşedintelui Curţii. Acestea se publica pe pagina de internet a Camerei, precum şi a Curţii de arbitraj. La stabilirea regulilor de procedura se va ţine seama de dispoziţiile referitoare la arbitrajul instituţionalizat din Codul de procedura civila (art. 616 – 621) şi de prevederile art. 48 alin. (8) din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 7

Camerele pun la dispoziţia curţilor de arbitraj baza materiala necesara inceperii desfaşurarii activitaţii de arbitraj.

ART. 8

(1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania poate desemna o persoana din cadrul Consiliului Uniunii sau al Biroului executiv care sa coordoneze activitatea de infiinţare şi funcţionare a curţilor de arbitraj de pe langa Camere.

(2) Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania sau reprezentantul desemnat de acesta in condiţiile alin. (1) poate participa la şedinţele Consiliului oricarei Curţi de arbitraj care funcţioneaza pe langa Camere.

(3) Preşedintele Camerei sau persoana desemnata de acesta din Colegiul director al Camerei raspunde de colaborarea intre Colegiul director al acesteia şi Curtea de arbitraj.

ART. 9

(1) Consiliul se intruneşte in şedinţe lunare sau ori de cate ori este necesar, la propunerea preşedintelui Consiliului sau a preşedintelui Camerei ori a Colegiului director al acesteia.

(2) La şedinţele Consiliului poate participa preşedintele Camerei sau un alt reprezentant al Colegiului director, fara drept de vot.

ART. 10

Curtea de arbitraj de la nivelul fiecarei Camere are un secretariat propriu.

ART. 11

(1) La nivelul Curţii de arbitraj din fiecare Camera se instituie un fond constituit dintr-o cota de 10% din onorariile arbitrilor, fond destinat plaţii indemnizaţiilor prevazute la art. 4, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli.

(2) Taxele arbitrale vor fi folosite in scopul susţinerii cheltuielilor legate de activitatea de soluţionare a litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor şi documentarea acestora, precum şi orice cheltuiala necesara funcţionarii Curţii de arbitraj de la nivelul Camerei respective.

ART. 12

(1) Normele cu privire la onorariile arbitrilor şi la taxele arbitrale se aproba de catre Colegiul director al Camerei.

(2) Taxele de arbitraj sunt aprobate de Colegiul director al Camerei la propunerea Consiliului.

ART. 13

Curtea de arbitraj se compune din arbitri aprobaţi de catre Colegiul director al Camerei, la propunerea preşedintelui Camerei sau a Consiliului, dintre persoanele care indeplinesc condiţiile prevazute de prezentul regulament.

ART. 14

Poate fi arbitru persoana care indeplineşte urmatoarele condiţii:

a) are capacitatea deplina de exerciţiu;

b) este cetaţean roman sau cetaţean al unui stat aparţinand Spaţiului Economic European sau cetaţean al Confederaţiei Elveţiene;

c) cunoaşte limba romana;

d) este licenţiat in drept;

e) are o vechime in specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

f) se bucura de o buna reputaţie profesionala;

g) este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

ART. 15

(1) Inscrierea in Tabloul de arbitri se face in urmatoarele condiţii:

a) formularea unei cereri scrise;

b) o adeverinţa sau diploma de studii din care sa rezulte dovada licenţierii in drept ori, in cazul obţinerii acestora in alta ţara, echivalate sau recunoscute de autoritaţile romane;

c) curriculum vitae;

d) adeverinţa din care sa reiasa vechimea in specialitatea studiilor;

e) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la o persoana cu o reputaţie profesionala recunoscuta;

f) declaraţie pe propria raspundere din care sa reiasa ca a luat cunoştinţa de regulile de procedura arbitrala ale Curţii de arbitraj privind raspunderea arbitrilor.

(2) Dosarul care cuprinde actele de inscriere se depune fie la Secretariatul Curţii de arbitraj, fie la Secretariatul Camerei. Dosarul complet se avizeaza de catre preşedintele Camerei şi se inainteaza Colegiului director al acesteia, spre aprobare.

ART. 16

Membrii Curţii de arbitraj au obligaţia de a respecta confidenţialitatea activitaţii de arbitraj, neavand dreptul a publica sau divulga informaţiile de care au luat cunoştinţa in indeplinirea atribuţiilor ce le revin. Aceeaşi obligaţie revine şi personalului din cadrul secretariatului.

ART. 17

(1) Tabloul de arbitri se publica atat pe pagina de internet a Camerei, cat şi pe pagina de internet a Curţii de arbitraj organizata la nivelul acesteia.

(2) Nominalizarea ca arbitru se face cu respectarea condiţiilor prevazute in Codul de procedura civila, in Regulamentul de organizare şi funcţionare stabilit de catre Camere in baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

ART. 18

(1) Suspendarea sau excluderea, dupa caz, a arbitrilor din Tabloul de arbitri se face de catre Colegiul director al Camerei, pe baza unui raport al preşedintelui Camerei sau pe baza unui raport intocmit de catre Consiliu.

(2) Decizia Colegiului director al Camerei privind masura excluderii din Tabloul de arbitri este definitiva.

ART. 19

Incetarea calitaţii de arbitru şi, respectiv, radierea din Tabloul de arbitri se face in urmatoarele condiţii:

a) la cererea scrisa a arbitrului in cauza;

b) prin sancţionarea cu excluderea, ca urmare a savarşirii unor fapte grave de catre arbitru, in inţelesul art. 20 din prezentul regulament-cadru.

ART. 20

Prin fapte grave in inţelesul art. 19 lit. b) se inţelege:

a) incalcarea principiului imparţialitaţii dovedita prin orice mijloace de proba admise de lege, exercitarea arbitrajului cu rea-credinţa sau grava neglijenţa;

b) nerespectarea caracterului confidenţial al arbitrajului, publicand sau divulgand date de care au luat cunoştinţa in calitate de arbitri, fara a avea autorizarea parţilor;

c) atingerea adusa onoarei ori reputaţiei unui arbitru inscris in Tabloul de arbitri al Curţii de arbitraj ori unui membru al Colegiului director al Camerei prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce imputa fapte care, daca ar fi adevarate, ar expune persoana dispreţului public.

 

 

 

 

— ♦ —

..A scrie un Curs elementar cu privire la pragmatismul livresc în contextul arbitrajului comercial poate însemna a prezenta şi explica schematic conceptele, respectiv principiile de bază specifice arbitrajului comercial. De asemenea, a scrie un astfel de Curs elementar poate însemna să-l inviţi cu delicateţe pe cititor să interpreteze respectivele concepte şi principii atât din perspectiva regulilor de interpretare juridică, cât şi din perspectiva regulilor specifice vieţii de afaceri, respectiv dintr-o perspectivă erudită.

Punctul de plecare al scrierii acestui Curs elementar a fost reglementarea română a arbitrajului. Conceptele şi principiile specificate în Legea-Model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internaţional(1985, cu modificările adoptate în 2006) au fost ulterior prezentate. În condiţiile existenţei unui conflict între mentalităţile naţionale şi mentalitatea internaţională cu privire la interpretările menţionate mai sus, dar şi în scopul soluţionării acestui conflict, mi s-a părut potrivită efectuarea unei scurte treceri în revistă a jurisprudenţei internaţionale dezvoltate în temeiul reglementărilor de arbitraj emise în întreaga lume în lumina sus-menţionatei Legi-Model UNCITRAL.

 

A promova răspândirea aşa-numitei ideologii a pragmatismului livresc în contextul arbitrajului comercial poate însemna facilitarea flexibilei coexistenţe şi coeziuni a celor trei modalităţi de interpretare a conceptelor juridice: interpretarea juridică, interpretarea specifică vieţii de afaceri şi interpretarea erudită.

Această ideologie îl poate încuraja pe orice practician al arbitrajului să fie şi să rămână plin de viaţă indiferent de locul în care trăieşte: Bucureşti, Moscova, Varşovia, München, Londra, New York, Insula Capri.

Radu Bogdan Bobei
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close