Procedurile de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai CAFR

 

In M. Of. nr. 338 din 8 mai 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai CAFR.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Departamentul de servicii pentru membri vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURI

de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, organizeaza cursul si testul de verificare pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 2

Prezentele proceduri se aplica urmatoarelor categorii de persoane:

– auditori financiari activi, care la data organizarii cursului si a testului de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori au toate obligatiile fata de Camera indeplinite, au obtinut calificativul A, pe persoana fizica sau juridica, la ultima inspectie de calitate efectuata de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala din cadrul Camerei si impotriva carora nu au fost pronuntate sanctiuni disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani;

– auditori financiari activi, care la data organizarii cursului si a testului de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori au toate obligatiile fata de Camera indeplinite, nu au fost inspectati niciodata de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala din cadrul Camerei si impotriva carora nu au fost pronuntate sanctiuni disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si inscrierea la cursul pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

 

ART. 3

Cursul si testul de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se organizeaza de doua ori pe an, in lunile februarie si septembrie.

ART. 4

Cursul pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se organizeaza pentru minimum 100 de persoane. In cazul in care numarul persoanelor inscrise va fi mai mic de 100, cursul va fi reprogramat, iar persoanele inscrise vor fi transferate intr-o serie ulterioara.

ART. 5

La curs se pot inscrie auditorii financiari, membri ai Camerei, care se regasesc in una dintre categoriile de persoane prevazute la art. 2.

ART. 6

Inscrierile la curs vor avea loc in perioada stabilita de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

ART. 7

Auditorilor financiari care se inscriu la curs, insa din diverse motive nu pot participa la acesta, nu li se va permite sustinerea testului de verificare a cunostintelor, urmand sa reia procesul de inscriere la curs intr-o sesiune viitoare.

ART. 8

Auditorii financiari care se inscriu si participa la curs, insa din diverse motive nu pot participa la testul de verificare a cunostintelor, vor avea dreptul sa sustina testul doar in sesiunea urmatoare. Pentru sustinerea testului in urmatoarea sesiune, auditorul financiar va trebui sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari o solicitare in acest sens.

ART. 9

(1) Auditorii financiari care participa la curs, sustin testul de verificare a cunostintelor si nu promoveaza vor avea dreptul sa mai sustina testul inca o data doar in sesiunea urmatoare. Pentru sustinerea testului in urmatoarea sesiune, auditorul financiar va trebui sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari o solicitare in acest sens.

(2) In cazul in care persoana la care se face referire la alin. (1) nu promoveaza testul de verificare a cunostintelor nici in urma celei de-a doua sesiuni, trebuie sa reia toata procedura de inscriere la curs si de sustinere a testului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea testului de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

 

ART. 10

Camera va publica pe site-ul propriu data la care va avea loc testul, locatia desfasurarii testului, bibliografia pentru test, precum si alte informatii suplimentare necesare.

ART. 11

(1) Testul sustinut la finalul cursului pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori va cuprinde doua probe:

1. proba scrisa; timpul alocat probei scrise este de 3 ore;

2. proba orala.

(2) Intrarea in sala a participantilor se va face cu 30 de minute inainte de ora de incepere a testului, pe baza cartii/buletinului de identitate.

(3) Odata cu inceperea testului se interzice intrarea in sala a oricarui alt participant.

(4) Lucrarile participantilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numarul carnetului de auditor ale fiecarui participant se vor inscrie in coltul negru al lucrarii, care se va sigila la predarea acesteia.

(5) La iesirea din sala, participantii vor preda toate materialele primite si vor semna pentru predarea lucrarii.

ART. 12

(1) Verificarea lucrarilor se va face de catre o comisie de corectare, stabilita de catre Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(2) Punctajul de promovare pentru proba scrisa trebuie sa fie minimum 7.

(3) Rezultatul pentru proba scrisa se va publica pe site-ul Camerei.

(4) Rezultatul afisat de comisia de corectare se poate contesta o singura data, in ziua urmatoare afisarii pe site, in interval de 24 de ore de la data publicarii, astfel incat persoanele care vor fi admise in urma contestatiilor sa poata participa la proba orala. Contestatiile se depun la sediul Camerei sau pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro.

(5) Solutionarea contestatiilor va fi facuta de o comisie formata din alte persoane decat cele din comisia de corectare. Comisia de solutionare a contestatiilor se stabileste de catre Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(6) Comisia de solutionare a contestatiilor va reexamina lucrarile si va proceda la modificarea notelor obtinute de catre candidati numai in cazul in care se va constata o diferenta mai mare sau egala cu un punct.

(7) Rezultatele finale, obtinute in urma contestatiilor, se vor publica pe site in termen de 24 de ore, astfel incat persoanele care vor fi admise in urma contestatiilor sa poata participa la proba orala.

(8) Participantii care au obtinut in urma contestatiilor minimum nota 7 sunt declarati admisi la proba scrisa si vor putea sustine proba orala in aceeasi zi.

ART. 13

(1) Proba orala va fi sustinuta doar de persoanele care sunt declarate admise la proba scrisa.

(2) Proba orala se va organiza dupa afisarea rezultatelor pentru proba scrisa.

(3) Componenta comisiei/comisiilor pentru proba orala se va aproba de catre Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Camera va publica pe site-ul propriu programul pentru desfasurarea probei orale.

(5) Participantii la proba orala vor extrage un bilet de examen si vor prezenta raspunsurile in fata comisiei pentru proba orala.

(6) Punctajul acordat la proba orala este de la 1 la 10.

(7) Pentru proba orala nu se accepta contestatii.

(8) Rezultatele pentru proba orala se vor afisa in termen de 24 de ore de la finalizarea probei orale.

ART. 14

Punctajul final al testului de verificare a cunostintelor se calculeaza ca medie aritmetica intre nota obtinuta la proba scrisa si nota obtinuta la proba orala.

ART. 15

Pentru a fi considerat admis, punctajul final de promovare a testului de verificare a cunostintelor trebuie sa fie minimum 7.

ART. 16

Rezultatele finale, cu toti candidatii care au participat la cursurile organizate de Camera, impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene, si au promovat testul de verificare a cunostintelor, se vor publica pe site-ul Camerei in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea testului.

ART. 17

Certificatul de absolvire se va elibera in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor pe site-ul Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

 

ART. 18

(1) Auditorilor financiari care efectueaza cursul si promoveaza testul de verificare a cunostintelor li se elibereaza certificatul de absolvire, in baza caruia urmeaza sa solicite inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

(2) In vederea inscrierii in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, auditorii financiari trebuie sa depuna la Departamentul servicii pentru membri, in termen de 90 de zile de la data obtinerii certificatului de absolvire, urmatoarele documente:

a) pentru persoane fizice:

1. cerere pentru inregistrarea in lista auditorilor financiari care pot audita proiecte finantate din fonduri europene;

2. certificat de absolvire a cursului “Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene”, emis de Camera, copie;

3. act de identitate, copie;

4. carnet de auditor financiar vizat la zi, copie;

5. polita de asigurare de raspundere civila profesionala valabila, copie;

6. curriculum vitae, cu prezentarea experientei profesionale, datat si semnat;

7. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, ca indeplineste conditiile de independenta stabilite prin reglementarile Camerei;

b) pentru persoane juridice:

1. cerere pentru inregistrarea in lista auditorilor financiari care pot audita proiecte finantate din fonduri europene;

2. certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, copie;

3. autorizatie de functionare emisa de Camera, copie;

4. lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, actionari, asociati sau administratori care pot efectua in numele persoanei juridice auditul financiar al proiectelor finantate din fonduri europene, impreuna cu documentele mentionate mai jos, pentru fiecare dintre aceste persoane:

– certificat de absolvire a cursului “Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene”, emis de Camera, copie;

– act de identitate, copie;

– carnet de auditor vizat la zi, copie;

– curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea experientei profesionale;

– declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, pentru fiecare persoana, ca indeplineste conditiile de independenta stabilite prin reglementarile emise si aprobate de catre Camera;

5. polita de asigurare de raspundere civila profesionala valabila si anexa la polita cu auditorii financiari care vor efectua auditul fondurilor europene in numele firmei, copie.

(3) Persoanele care au absolvit cursul “Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene” si nu au solicitat inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, in termenul prevazut la alin. (2), in cazul in care vor dori sa auditeze proiecte finantate din fonduri europene sau din alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, vor relua procedura de inscriere prevazuta la cap. II.

ART. 19

(1) Auditorii financiari, persoane fizice si juridice, care sunt inscrisi in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori au obligatia de a notifica Camera, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare intervenita in informatiile publice transmise catre Ministerul Fondurilor Europene, ulterior inscrierii in Registru, ori de cate ori este necesar.

(2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane juridice, care sunt inscrisi in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori au obligatia de a notifica Camera, in termen de 10 zile lucratoare, cu privire la orice modificare intervenita in Lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, actionari, asociati sau administratori, care pot efectua in numele persoanei juridice auditul proiectelor finantate din fonduri europene, ulterior inscrierii in Registru.

ART. 20

Pentru mentinerea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, auditorii financiari inscrisi vor indeplini cumulativ urmatoarele cerinte:

a) indeplinirea tuturor obligatiilor fata de Camera;

b) respectarea prevederilor protocolului incheiat intre Camera si Ministerul Fondurilor Europene.

ART. 21

(1) Auditorii financiari care nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 21 vor fi radiati din Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, iar certificatul de absolvire obtinut anterior nu va mai fi valabil.

(2) Pentru obtinerea unui nou certificat de absolvire, auditorii financiari prevazuti la alin. (1) vor relua intregul proces mentionat in cap. II.

 

CAPITOLUL V

Taxe

 

ART. 22

(1) Taxa pentru inscrierea la testul de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si inscrierea in Registrul auditorilor financiari care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se stabileste conform prevederilor Camerei.

(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se achita la momentul inscrierii la cursul pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

ART. 23

In cazul auditorilor financiari la care se face referire la art. 7, Camera va restitui 50% din taxa prevazuta la art. 22 alin. (1). Pentru restituirea sumei, auditorul va trebui sa depuna la Camera o solicitare in acest sens. La inscrierea intr-o alta sesiune de curs, auditorii vor achita integral taxa, conform art. 22 alin. (1).

ART. 24

Auditorii financiari la care se face referire la art. 8 vor achita integral taxa prevazuta la art. 22 alin. (1), urmand ca in sesiunea urmatoare sa nu mai achite nimic la momentul participarii la test.

ART. 25

(1) In cazul auditorilor financiari la care se face referire la art. 9, alin. (1), acestia vor achita, la momentul inscrierii la cea de-a doua sesiune de test, 50% din taxa prevazuta la art. 22 alin. (1).

(2) In cazul auditorilor financiari la care se face referire la art. 9 alin. (1), acestia vor achita integral taxa prevazuta la art. 22 alin. (1), la momentul inscrierii la o alta sesiune de curs.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 26

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va publica pe site-ul Camerei toate informatiile referitoare la organizarea cursului si a testului de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close