Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public

 

In M. Of. nr. 290 din 22 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Serviciul profesii juridice conexe duc la indeplinire prevederile regulamentului prevazut la art. 1.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 4 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public

 

TITLUL I

Examenul de definitivat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Institutul Notarial Roman, denumit in continuare INR, organizeaza anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare Consiliul Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu si au obtinut certificatul de absolvire eliberat de INR.

(2) Notarii stagiari sustin examenul de definitivat pe posturile vacante de notar public existente in ordinul de actualizare mentionat la art. 21 alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in circumscriptia Camerei notarilor publici, denumita in continuare Camera, la care au sustinut examenul de dobandire a calitatii de notar stagiar.

ART. 2

(1) Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare presedintele Uniunii, stabileste data la care se desfasoara examenul de definitivat.

(2) Data sustinerii examenului si posturile vacante se comunica de catre presedintele Uniunii cu cel putin 45 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor, Camerelor, INR si Ministerului Justitiei, care le afiseaza la sediul lor, la loc vizibil si accesibil publicului. In acelasi termen, posturile vacante si data sustinerii examenului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe paginile de internet ale INR, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniune, si Ministerului Justitiei.

(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data examenului, presedintele INR stabileste ora si locul desfasurarii acestuia, care sunt comunicate, de catre directorul INR, atat Camerelor, care le afiseaza, de indata, la sediul lor si le publica pe pagina de internet, cat si Uniunii si Ministerului Justitiei, pentru a fi publicate pe paginile de internet ale acestora.

(4) Examenul de definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, ambele de tip sinteza, din tematica de examen.

(5) Examenul de definitivat se desfasoara la Bucuresti, pe parcursul a doua zile, cu o zi pauza intre proba teoretica si cea practica. Durata fiecarei probe este de 3 ore.

ART. 3

(1) Pana cel tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an calendaristic Consiliul Uniunii, cu consultarea unui membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerul Justitiei, stabileste tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic, cu incidenta asupra activitatii notariale, din urmatoarele domenii: drept civil, procedura civila, procedura notariala si legislatie notariala. La elaborarea tematicii si bibliografiei se are in vedere ca acestea sa nu contina trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic si practic.

(2) In termen de cel mult 5 zile de la obtinerea avizului compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, Uniunea transmite fiecarei Camere tematica si bibliografia, pe care aceasta le aduce la cunostinta candidatilor prin publicarea, de indata, pe pagina proprie de internet, precum si prin afisarea la sediul sau, la loc vizibil si accesibil publicului, a informatiilor referitoare la pagina de internet pe care se regasesc tematica si bibliografia.

(3) In termenul prevazut la alin. (2), tematica si bibliografia sunt aduse la cunostinta candidatilor si prin publicare pe paginile de internet ale INR si Uniunii.

(4) Tematica si bibliografia de examen pot fi actualizate anual de catre Consiliul Uniunii. In situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, adopta o hotarare in acest sens, pe care o aduce la cunostinta compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea obtinerii avizului prevazut la alin. (1).

(5) Avizul Ministerului Justitiei, impreuna cu hotararea Consiliului Uniunii, se transmit Camerelor pentru a fi puse la dispozitia candidatilor si se publica pe paginile de internet ale INR si Uniunii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de inscriere la examenul de definitivat

 

ART. 4

(1) Dupa finalizarea perioadei de stagiu, confirmata prin certificatul de absolvire eliberat de INR, notarul stagiar este obligat sa se prezinte la examenul de definitivat, cu exceptia situatiilor temeinic justificate, apreciate ca atare de catre Biroul executiv al Consiliului Uniunii, denumit in continuare Biroul executiv. Calitatea de notar stagiar inceteaza de drept la data numirii in functia de notar public, prin ordin al ministrului justitiei.

(2) In cazurile de incetare a calitatii de notar stagiar, persoana se poate prezenta la examenul de definitivat numai dupa dobandirea, din nou, a calitatii de notar stagiar si dupa parcurgerea unei noi perioade de stagiu de 2 ani.

ART. 5

(1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului, notarul stagiar depune la Camera in a carei circumscriptie a sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar dosarul de inscriere la examenul de definitivat, care cuprinde urmatoarele documente, ce atesta indeplinirea conditiilor legale pentru dobandirea calitatii de notar public:

a) cerere-tip de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1;

b) copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritatile romane competente din care sa rezulte si cetatenia candidatului;

c) declaratie autentica pe propria raspundere din cuprinsul careia sa rezulte ca:

– nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu, in conditiile legii;

– a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat, ale prezentului regulament, precum si de tematica si de bibliografia de examen;

d) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept obtinuta in Romania, insotita de foaia matricola, respectiv suplimentul la diploma, sau, in cazul obtinerii in alta tara, copie legalizata de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autoritatile romane;

e) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

f) certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura. Certificatul medical se poate prezenta si ulterior depunerii dosarului, dar nu mai tarziu de data verificarii dosarelor de catre comisia pentru verificarea conditiilor de inscriere la examen, alcatuita conform art. 7 lit. a);

g) certificatul de promovare a examenului sau concursului de dobandire a calitatii de notar stagiar, eliberat de Colegiul director al Camerei, insotit de Hotararea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor;

h) scrisoare de recomandare de la INR si de la notarul public coordonator;

i) certificatul absolvire a stagiului, eliberat de INR;

j) copie legalizata de pe certificatul de nastere si, daca este cazul, de pe certificatul de casatorie;

k) dovada achitarii taxei de inscriere la examen;

l) copie legalizata de pe atestatul de cunoastere a limbii romane, eliberat de catedrele de specialitate ale institutiilor de invatamant superior de specialitate, pentru examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar. Cunoasterea limbii romane se prezuma la persoanele cu cetatenie romana;

m) certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este.

(2) Pentru obtinerea certificatului medical prevazut la alin. (1) lit. f), candidatul are obligatia de a se prezenta la Comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura si de a depune in termenul prevazut de alin. (1) certificatul medical, sub sanctiunea respingerii cererii de inscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie si obtinerea certificatului medical se pun la dispozitia candidatilor de catre Camera, prin afisare la sediul sau, precum si prin publicare pe paginile de internet ale acesteia, Uniunii si INR.

ART. 6

(1) In termen de doua zile de la finalizarea perioadei de inscriere la examen, presedintele Colegiului director al Camerei inainteaza INR dosarele depuse de candidati.

(2) Dosarele candidatilor sunt analizate de comisia pentru verificarea conditiilor de inscriere la examen, alcatuita potrivit art. 7 lit. a), in 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1). Comisia hotaraste cu majoritatea voturilor membrilor sai asupra admisibilitatii cererii de inscriere la examenul de definitivat si comunica, in termen de 24 de ore, situatia centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat au fost admise sau respinse, care se afiseaza, de indata, la sediul fiecarei Camere si se publica pe paginile de internet ale acesteia, INR si Uniunii.

(3) Impotriva avizului negativ al comisiei prevazute la art. 7 lit. a) candidatul poate depune contestatie la Camera in a carei circumscriptie a sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, in termen de 48 de ore de la afisarea situatiei centralizate. In 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor, acestea sunt inaintate comisiei pentru solutionarea contestatiilor, prevazuta la art. 7 lit. b). In acelasi termen de 24 de ore, comisia pentru verificarea conditiilor de inscriere la examen inainteaza comisiei prevazute la art. 7 lit. b) dosarele candidatilor care au formulat contestatie.

(4) Comisia prevazuta la art. 7 lit. b) se pronunta asupra contestatiilor in termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevazut pentru inaintarea contestatiilor. Hotararea comisiei este definitiva si se comunica de indata Colegiului director al Camerei, care o aduce la cunostinta candidatului in cauza prin afisare la sediul Camerei si prin publicare pe paginile de internet ale acesteia, INR si Uniunii.

(5) In cazul in care se emite aviz negativ de inscriere la examen, Biroul executiv, din oficiu sau la propunerea INR ori a Colegiului director al Camerei, dispune fie incetarea calitatii de notar stagiar, fie prelungirea, la cererea stagiarului, cu inca un an, pe cheltuiala acestuia, a contractului de pregatire cu INR, caz in care notarul stagiar efectueaza 6 luni pregatire teoretica si 6 luni pregatire practica.

(6) Dupa solutionarea contestatiilor, comisia prevazuta la art. 7 lit. b) intocmeste situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la examen, care se aduce la cunostinta Camerelor, precum si comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, prevazuta la art. 7 lit. c). Situatia centralizata se publica pe paginile de internet ale Camerelor, Uniunii si INR. Fiecare Camera afiseaza la sediul sau situatia propriilor candidati.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, functionarea si competenta comisiilor constituite pentru examenul de definitivat

 

ART. 7

Pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat, functioneaza urmatoarele comisii:

a) comisia pentru verificarea conditiilor de inscriere la examen, alcatuita din 3 notari publici si 2 reprezentanti ai compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, care verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor de inscriere la examen. Comisia adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai;

b) comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la examen, alcatuita din 3 notari publici si 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei, altii decat cei de la comisia prevazuta la lit. a). Comisia examineaza contestatiile formulate conform art. 6 alin. (3) si adopta hotarari, cu majoritatea voturilor membrilor sai;

c) comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, alcatuita din 3 notari publici si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. In functie de numarul candidatilor, numarul membrilor comisiei va putea fi marit, pastrandu-se paritatea reprezentantilor celor doua institutii. Comisia are urmatoarele atributii:

1. afiseaza la locul unde se sustine examenul listele cu repartizarea pe sali a candidatilor, cu cel putin o zi inaintea inceperii probei teoretice;

2. pregateste, potrivit art. 11 alin. (1), seturile de hartie care vor fi distribuite candidatilor si consemneaza intr-un proces-verbal numarul acestora, cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii fiecarei probe. La sfarsitul fiecarei probe, consemneaza in procesul-verbal prevazut la pct. 6 numarul seturilor de hartie ramase neutilizate, pe care se inscrie mentiunea “neutilizat”, si procedeaza la distrugerea acestora;

3. asigura introducerea in sala a candidatilor cu cel putin 15 minute inainte de inceperea fiecarei probe si verifica identitatea acestora la intrarea in salile de examen completand in mod corespunzator un tabel nominal;

4. distribuie seturile de hartie pentru proba teoretica si pentru proba practica;

5. sigileaza colturile lucrarilor cuprinzand datele de identificare a candidatilor si aplica stampila INR si a Ministerului Justitiei pe toate filele lucrarilor;

6. completeaza procesul-verbal cu data, ora inceperii si ora incheierii examenului;

7. anunta candidatilor momentul inceperii celor 3 ore, facand precizarea ca timpul de examen incepe sa curga dupa dictarea si scrierea de catre candidati a subiectelor pe colile de hartie puse la dispozitie de organizatori sau inscrierea acestora pe tabla sau alt suport care permite vizualizarea de catre toti candidatii;

8. cu 30, respectiv 15 minute inainte de expirarea timpului de examen, anunta candidatilor timpul efectiv ramas prin inscrierea acestuia pe tabla sau alt suport, care permite vizualizarea de catre toti candidatii;

9. supravegheaza candidatii in timpul examenului si asigura respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfasurare a examenului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrarilor, comisia verifica daca stampilele sunt aplicate corect, daca datele de identificare ale candidatului sunt vizibile si solicita acestuia sa semneze borderoul de predare a lucrarii. Dupa ce sunt amestecate, lucrarile se numeroteaza in spatiul anume delimitat pe prima fila a lucrarii, incepand cu cifra 1 (unu), fara a fi desfacute colturile, si se predau comisiei de examinare, prevazuta la lit. d), pe baza de proces-verbal, semnat de toti membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului si de presedintele comisiei de examinare;

10. afiseaza, la finalul fiecarei probe, baremul de notare si subiectele extrase la sala de examen si la sediul INR si le publica pe paginile de internet ale INR si Uniunii;

11. sprijina comisia de examinare in procedurile de extragere a subiectelor, prevazute de prezentul regulament;

12. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament;

d) comisia de examinare, constituita in vederea elaborarii subiectelor si notarii lucrarilor, este alcatuita din: un membru al Consiliului Uniunii, care este si presedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si 2 notari publici cu prestigiu profesional, desemnati de Consiliul Uniunii dintre notarii propusi de Camere. Presedintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii, este si presedintele examenului. Acesta nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea organizarii si desfasurarii activitatii tuturor comisiilor prevazute de prezentul regulament, cu exceptia celor date in sarcina presedintelui comisiei prevazute la lit. e), convoaca, la termenele prevazute de prezentul regulament, comisiile de la lit. a) – c) si intocmeste centralizatorul nominal final prevazut in anexa nr. 8 si stabileste lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului/concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 9. Atributiile comisiei de examinare sunt cele prevazute la art. 9 – 19;

e) comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, alcatuita dintr-un membru al Consiliului Uniunii, care este si presedintele comisiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate, un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat prin ordin al ministrului justitiei si 2 notari publici cu prestigiu profesional, desemnati de Consiliul Uniunii, dintre notarii propusi de Camere, altii decat cei care fac parte din comisia mentionata la lit. d). Comisia are atributiile prevazute la art. 18 si 19. Presedintele comisiei nu participa la notarea lucrarilor si supravegheaza desfasurarea activitatii comisiei.

ART. 8

(1) Componenta comisiilor prevazute in prezentul regulament se stabileste, prin hotarare a Consiliului Uniunii, acestea fiind alcatuite, dupa caz, din membrii corpului didactic din invatamantul superior de specialitate de la una dintre facultatile de drept din tara, din notarii publici propusi de fiecare Camera sau desemnati din oficiu de Consiliul Uniunii si din reprezentantii Ministerului Justitiei, desemnati prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile prevazute de prezentul regulament.

(2) In vederea constituirii comisiei de examinare, fiecare Camera propune un notar public cu cel putin 10 ani vechime in profesie si prestigiu profesional, iar pentru celelalte comisii sunt propusi notari publici care au prestigiu profesional.

(3) Comisiile prevazute la art. 7 au in componenta si cate 3 membri supleanti, unul dintre acestia fiind reprezentantul Ministerului Justitiei, care au atributiile comisiilor din care fac parte. Acestia sunt convocati de catre presedintele examenului, daca unul dintre membrii titulari ai comisiilor se afla in imposibilitate de a se prezenta.

(4) In functie de numarul candidatilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INR, poate hotari suplimentarea numarului comisiilor de examinare si comisiilor de solutionare a contestatiilor, cu respectarea componentei prevazute de lege, cu exceptia presedintilor, care sunt unici.

(5) Din comisii nu pot face parte notari publici, membri ai corpului didactic din invatamantul superior de specialitate sau reprezentanti ai Ministerului Justitiei, care sunt sot/sotie, rude sau afini, pana la gradul IV inclusiv, cu candidatii sau cu ceilalti membri ai comisiilor si nici notarii publici care au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani. Pentru a arata ca nu se afla in vreuna dintre aceste situatii, membrii comisiilor dau o declaratie in acest sens. O persoana nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiasi examen.

(6) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (5) intervine ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia de a se retrage si de a comunica aceasta situatie presedintelui examenului sau, dupa caz, directorului INR, in vederea inlocuirii sale.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea subiectelor si desfasurarea examenului de definitivat

 

ART. 9

(1) Cu cel mult 48 de ore inaintea inceperii probei teoretice, comisia de examinare formeaza 10 seturi a cate 5 subiecte din tematica si bibliografia stabilite potrivit art. 3 alin. (1). Fiecare set va cuprinde, in mod obligatoriu, 3 subiecte din dreptul civil si 2 subiecte din procedura civila, notariala si legislatie notariala.

(2) Cu cel mult 48 de ore inaintea inceperii probei practice, comisia prevazuta la alin. (1) formeaza 10 seturi a cate 5 subiecte din tematica si bibliografia stabilite potrivit art. 3 alin. (1).

(3) Comisia de examinare, intrunita in plen, stabileste, cu majoritatea voturilor membrilor sai, subiectele pentru cele doua probe, urmarind ca acestea sa nu contina aspecte controversate la nivel teoretic sau practic.

(4) Seturile de subiecte pentru probele teoretica si practica se semneaza de toti membrii comisiei de examinare, se introduc in plicuri separate, care se sigileaza si se stampileaza cu stampila INR si a Ministerului Justitiei, apoi se depoziteaza, luandu-se masurile de siguranta ce se impun prin sigilarea locului de depozitare.

(5) Asigurarea si raspunderea pentru securitatea subiectelor pentru cele doua probe revin presedintelui examenului. Depozitarea subiectelor se face la sediul INR.

ART. 10

(1) La ora stabilita pentru inceperea fiecarei probe, presedintele comisiei de examinare, in prezenta membrilor acestei comisii si a comisiei de organizare si supraveghere, prezinta candidatilor cele 10 de plicuri sigilate cu seturile de subiecte aferente respectivei probe, invitand un candidat sa extraga unul dintre plicurile cu subiecte.

(2) Dupa extragerea si desigilarea plicului cu subiecte se incheie un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului si ai comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte, in care se mentioneaza subiectele extrase.

ART. 11

(1) Accesul candidatilor in sala de examen este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita pentru inceperea fiecarei probe, cel mai tarziu pana la momentul extragerii plicului cu subiecte. Din momentul extragerii plicului niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza pentru predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul extragerii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva, cu exceptia celor mentionati la alin. (2).

(2) In cazul in care din cauza numarului candidatilor proba respectiva se sustine in mai multe sali, extragerea plicului cu subiecte se face intr-o singura sala, in prezenta a cel putin 2 candidati din celelalte sali, despre aceste aspecte facandu-se mentiune in procesul-verbal prevazut la art. 10 alin. (2).

(3) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, trebuie sa fie insotit pana la inapoierea in sala de catre un membru al comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului.

(4) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa purtarea de dialoguri cu ceilalti candidati sau orice alte activitati care duc la perturbarea desfasurarii probei de examen, detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta.

(5) Nerespectarea dispozitiilor alin. (4) atrage eliminarea candidatului din examen de catre comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, care inscrie pe lucrare mentiunea “Anulat” si consemneaza faptele si masurile luate in procesul-verbal prevazut la art. 7 lit. c) pct. 6.

ART. 12

(1) Lucrarile pentru cele doua probe sunt redactate, sub sanctiunea anularii lucrarii si, dupa caz, a invalidarii examenului, doar pe seturile de hartie asigurate de INR, purtand in coltul din stanga sus stampila acestuia si a Ministerului Justitiei, aplicate, fiecare, pe semnatura cate unuia dintre reprezentantii celor doua institutii. In cazul INR, stampila se aplica pe semnatura unuia dintre notarii publici membri ai comisiei.

(2) In vederea elaborarii lucrarilor candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.

(3) Pe prima fila a lucrarii, al carei model este prevazut in anexa nr. 11, dupa inscrierea numelui, prenumelui si a Camerei in coltul din dreapta, acesta se lipeste in fata candidatului de catre unul dintre membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica semnatura unuia dintre reprezentantii Ministerului Justitiei si a unuia dintre notarii publici membri ai comisiei, precum si stampila INR si a Ministerului Justitiei.

(4) Lipirea coltului din dreapta al primei file a lucrarii se poate face pe toata durata examenului, dar nu mai tarziu de predarea lucrarii. Spatiile libere din cuprinsul si de la sfarsitul lucrarii se bareaza la predarea acesteia de catre unul dintre membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului.

(5) La expirarea timpului alocat fiecarei probe, candidatul are obligatia de a preda lucrarea comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, semnand borderoul de predare a lucrarilor prevazut in anexa nr. 13, in cuprinsul caruia se mentioneaza numarul paginilor scrise ale lucrarii predate.

(6) La predarea lucrarilor, comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului verifica daca datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, daca stampilele sunt aplicate corect si solicita candidatului sa semneze borderoul de predare a lucrarii.

(7) In cazul in care datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, iar timpul alocat probei nu a expirat, se incredinteaza, la cererea candidatului, un nou formular, pentru ca acesta sa isi poata rescrie lucrarea pana la expirarea timpului alocat probei. Despre aceasta se face mentiune in cuprinsul procesului-verbal, iar lucrarea initiala se anuleaza pe loc cu mentiunea “Anulat”, fiind pastrata in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise. Daca timpul alocat probei a expirat, nu se mai permite candidatului rescrierea lucrarii, situatie in care comisia procedeaza la anularea acesteia, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.

(8) Lucrarile se anuleaza prin inscrierea pe prima fila a mentiunii “Anulat” si prin aplicarea semnaturilor atat a unuia dintre reprezentantii Ministerului Justitiei, cat si a unuia dintre notarii publici membri ai comisiei.

(9) Candidatii pot solicita rescrierea lucrarii, fara a depasi timpul alocat probei, urmand ca formularul initial sa fie anulat pe loc de catre comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului. Aceste aspecte se aduc la cunostinta candidatului si se mentioneaza de catre comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului in procesul-verbal.

ART. 13

(1) Candidatul paraseste sala de examen dupa predarea lucrarii. Revenirea acestuia in sala este interzisa pana la incheierea tuturor formalitatilor de examen.

(2) La expirarea timpului alocat fiecarei probe candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind necesar ca ultimii 3 candidati sa ramana in sala de examen pana la predarea lucrarii de catre ultimul dintre acestia.

ART. 14

(1) La expirarea timpului alocat fiecarei probe comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului preda lucrarile comisiei de examinare, pe baza de proces-verbal, semnat de toti membrii celor doua comisii.

(2) Dupa preluarea lucrarilor pe baza de proces-verbal de la comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, membrii comisiei de examinare incep notarea lucrarilor, conform baremului de notare.

 

CAPITOLUL V

Notarea lucrarilor teoretice si practice

 

ART. 15

(1) Dupa extragerea si comunicarea subiectelor la fiecare proba, comisia de examinare se intruneste in plen si stabileste baremul de notare, avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate ale fiecarui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte ale fiecarei probe se stabileste, cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei, intre 1 si 3 puncte, fractiuni sau puncte intregi, astfel incat suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte sa fie 10.

(2) Baremul de notare stabilit pentru fiecare dintre probe, impreuna cu subiectele extrase, se afiseaza la sala de examen la expirarea timpului alocat fiecarei probe si se publica pe paginile de internet ale INR si Uniunii, pentru consultarea de catre candidati.

ART. 16

(1) Dupa predarea-primirea lucrarilor in conditiile art. 14 alin. (1), presedintele examenului repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de 2 membri ai comisiei de examinare si apreciata separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de notare. Unul dintre cei 2 corectori este in mod obligatoriu notar public.

(2) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat la fiecare subiect si nota lucrarii, reprezentand suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.

(3) Presedintele examenului verifica borderourile de notare ale celor 2 corectori si semnaleaza diferentele mai mari de 1,5 puncte intre notele acordate de acestia. In aceasta din urma situatie, presedintele examenului solicita recorectarea lucrarii de un al treilea corector, membru al comisiei de examinare, asigurandu-se ca unul dintre corectori este reprezentantul Ministerului Justitiei.

(4) Nota lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 sau, dupa caz, 3 corectori si se inscrie in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 3, semnat de catre corectori. In situatia in care nota este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.

(5) Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situatii se calculeaza la nivelul sutimilor.

(6) Inainte de deschiderea colturilor lucrarii cuprinzand datele de identificare ale candidatului, nota lucrarii se trece pe lucrare, in spatiul anume delimitat, sub semnatura, de catre presedintele comisiei de examinare, cu cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.

ART. 17

(1) Media candidatului este media aritmetica dintre nota la proba teoretica si nota la proba practica.

(2) Media minima de promovare este 8,00, fara ca nota obtinuta la fiecare proba sa fie mai mica de 7,00.

ART. 18

(1) Lucrarile care contin insemnari evidente efectuate in scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, inscriindu-se pe lucrare, in borderoul de notare si in centralizatoare mentiunea “Anulat”.

(2) Lucrarile apreciate ca avand insemnari precum cele mentionate la alin. (1) nu se deschid decat dupa stabilirea acestei situatii cu votul majoritatii membrilor comisiei de examinare.

ART. 19

(1) Dupa terminarea notarii lucrarilor, inscrierea notelor pe toate lucrarile si intocmirea centralizatorului comun, presedintele comisiei de examinare, in prezenta tuturor membrilor comisiei, dezlipeste colturile lucrarilor in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citeste numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinuta la fiecare proba, intocmindu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 4, care va fi semnat de toti membrii comisiei de examinare.

(2) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista cuprinzand rezultatele examenului, prevazuta in anexa nr. 5, care este semnata pe fiecare fila de presedintele comisiei de examinare.

(3) Lista prevazuta la alin. (2) se transmite, in termen de 24 de ore de la finalizare, Camerelor la care a fost depusa cererea de inscriere la examen, care o afiseaza la sediul lor, la loc vizibil si accesibil publicului, intocmind un proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care a fost afisata. In acelasi termen, lista se publica pe paginile de internet ale INR si Uniunii.

(4) Lucrarile de examen impreuna cu borderourile, centralizatoarele si lista cuprinzand rezultatele examenului se pastreaza de catre presedintele comisiei de examinare si de catre directorul INR, la sediul INR, in locuri de depozitare sigilate, pana la intrunirea comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, potrivit art. 21 alin. (1). Locul de depozitare este desigilat in prezenta tuturor membrilor comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului.

(5) Dupa incheierea procedurilor de notare, presedintele examenului intocmeste un raport cu privire la modul in care comisiile constituite, cu exceptia comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, si-au indeplinit atributiile, pe care il inainteaza Consiliului Uniunii, pentru a fi avut in vedere la procedura de validare/invalidare a examenului.

 

CAPITOLUL VI

Formularea si solutionarea contestatiilor

 

ART. 20

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, candidatii nemultumiti de nota obtinuta la oricare dintre probe pot formula si depune contestatie, la sediul Camerei la care au depus dosarul de inscriere la examen, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Pe contestatie se face mentiune despre numarul de inregistrare, data si ora inregistrarii.

(2) Termenul de 5 zile incepe sa curga din ziua afisarii rezultatelor si se sfarseste in cea de-a cincea zi, la ora la care se termina programul de lucru al Camerei.

(3) In 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Camerele comunica INR toate contestatiile, mentionand data si ora inregistrarii.

ART. 21

(1) In termen de 48 de ore de la primirea contestatiilor, presedintele examenului solicita intrunirea comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului. Comisia selecteaza lucrarile cu privire la care s-au formulat contestatii si le resigileaza prin aplicarea unor etichete, astfel incat sa nu se poata distinge identitatea candidatului, numarul lucrarii si nota acordata de comisia de examinare. Lucrarile a caror notare a fost contestata se amesteca, se renumeroteaza si se predau resigilate presedintelui examenului, pe baza de proces-verbal semnat de acesta si de membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului. Presedintele examenului nu participa la activitatea de resigilare a lucrarilor a caror notare a fost contestata.

(2) Presedintele examenului preda lucrarile presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, constituita conform art. 7 lit. e), pe baza de proces-verbal semnat de acestia.

(3) In termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor analizeaza si solutioneaza toate contestatiile.

(4) Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de 2 membri corectori ai comisiei si apreciata separat, conform baremului de notare. Unul dintre cei 2 corectori este, in mod obligatoriu, notar public.

(5) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat.

(6) Nota lucrarii a carei notare a fost contestata este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 sau, dupa caz, 3 corectori si se inscrie in centralizatorul comun de contestatii prevazut in anexa nr. 6, semnat de catre corectori.

(7) Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor verifica borderourile celor 2 corectori si semnaleaza diferentele mai mari de 1,5 puncte intre notele acordate de acestia. In aceasta din urma situatie, presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor solicita recorectarea lucrarii de catre un al treilea corector, membru al comisiei, asigurandu-se ca unul dintre corectori este reprezentantul Ministerului Justitiei.

(8) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, reexaminand lucrarea, nu poate micsora nota initiala obtinuta de candidat. In situatia in care, in urma analizarii contestatiei, nota obtinuta de candidat este inferioara notei acordate initial, contestatia va fi respinsa.

(9) Dupa finalizarea procedurilor de solutionare a contestatiilor*), comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor intocmeste lista cu rezultatele contestatiilor, in cuprinsul careia se mentioneaza, pentru fiecare candidat, notele la proba teoretica si proba practica, media generala obtinuta in urma solutionarii contestatiei, precum si rezultatul obtinut, respectiv “Admis/Respins contestatie”. In cazul in care candidatul a contestat nota unei singure probe, la proba necontestata se mentioneaza in lista nota acordata de comisia de examinare.

(10) Solutia comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor este definitiva si se publica pe paginile de internet ale INR, Uniunii si Camerei la care a fost depusa contestatia, care o afiseaza si la sediul sau.

(11) Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator, completandu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 7.

(12) Dupa finalizarea listei cu rezultatele contestatiilor, presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor*) impotriva notarii lucrarilor, pe baza listei cu rezultatele examenului intocmite de comisia de examinare si, respectiv, a listei cu rezultatele contestatiilor intocmite de comisia de solutionare a contestatiilor*) impotriva notarii lucrarilor, intocmeste lista cu rezultatele finale ale examenului, prevazuta la anexa nr. 9, care se semneaza pe fiecare fila de catre acesta. In lista se vor mentiona, pentru fiecare candidat, notele la proba teoretica, proba practica, media generala obtinuta, precum si rezultatul obtinut, respectiv “Admis”/”Respins”. Rezultatul se stabileste de catre presedintele examenului, in ordinea mediilor generale obtinute raportat la numarul posturilor vacante.

————

*) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014, in locul cuvantului “contestatiilor” era indicat, in mod eronat, cuvantul “contestatilor”.

 

ART. 22

Dupa incheierea procedurilor de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor*) intocmeste un raport cu privire la modul in care comisia de solutionare a contestatiilor*) si-a indeplinit atributiile, pe care il inainteaza Consiliului Uniunii, pentru a fi avut in vedere la procedura de validare/invalidare a examenului.

————

*) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014, in locul cuvantului “contestatiilor” era indicat, in mod eronat, cuvantul “contestatilor”.

 

ART. 23

In termen de cel mult 5 zile de la finalizarea procedurilor de solutionare a contestatiilor, in vederea validarii/invalidarii rezultatelor examenului, presedintele examenului inainteaza Consiliului Uniunii propunerea de validare/invalidare a examenului insotita de raportul intocmit potrivit art. 19 alin. (5), de raportul presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor si de lista cu rezultatele finale ale examenului.

 

CAPITOLUL VII

Validarea rezultatelor

 

ART. 24

(1) In termen de cel mult 30 de zile de la primirea documentelor precizate la art. 23, Consiliul Uniunii procedeaza la validarea/invalidarea rezultatelor examenului, pe care le publica pe paginile de internet ale Uniunii si INR. Acestea sunt comunicate in termen de 48 de ore Camerelor la care s-au depus cererile de inscriere la examen.

(2) In termen de cel mult 15 zile de la validarea rezultatelor examenului, Colegiul director al Camerei ii convoaca pe candidatii admisi si procedeaza la repartizarea acestora. Candidatii isi exprima optiunea in scris, in ordinea mediilor obtinute, in fata Colegiului director al Camerei, pentru unul dintre posturile vacante de notar public existente la nivelul Camerei in care au sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar si in limita locurilor cuprinse in ordinul de actualizare, completand cererea prevazuta in anexa nr. 12.

(3) Repartizarea candidatilor se consemneaza de catre Colegiul director al Camerei intr-un proces-verbal.

(4) La medii egale are prioritate candidatul care a obtinut media cea mai mare la proba practica, iar daca egalitatea persista, are prioritate candidatul care a obtinut media cea mai mare la examenul/concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar. In cazul in care dupa aplicarea criteriilor de mai sus egalitatea persista si candidatii opteaza pentru aceeasi localitate, Colegiul director al Camerei propune, potrivit optiunii candidatilor, modificarea ordinului de actualizare, prin realocarea in localitatea solicitata a posturilor vacante ramase neocupate.

(5) Dupa repartizare, candidatul depune la Camera cererea de numire in functia de notar public, adresata ministrului justitiei, prevazuta in anexa nr. 10, cu mentionarea circumscriptiei si a localitatii unde a fost repartizat, care se inainteaza Consiliului Uniunii, in termen de cel mult 10 zile de la data repartizarii.

(6) Dupa exprimarea optiunilor de ocupare a posturilor si comunicarea acestora Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii, candidatii declarati admisi sunt numiti notari publici prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 25

(1) In cazul invalidarii examenului, INR organizeaza pe cheltuiala sa un nou examen, la care participa, fara a mai achita vreo taxa de participare, numai candidatii care au fost admisi sa participe la examenul invalidat.

(2) In vederea organizarii noului examen, Consiliul Uniunii si Ministerul Justitiei procedeaza, potrivit dispozitiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor. Din comisiile astfel constituite nu pot face parte persoanele care au detinut calitatea de membri ai comisiilor constituite pentru examenul invalidat.

(3) Data organizarii si desfasurarii celui de-al doilea examen se stabileste de catre presedintele Uniunii, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

(4) Cu exceptia procedurilor de depunere si avizare a dosarelor, de afisare a tematicii si bibliografiei si de plata a taxei, celelalte dispozitii ale prezentului regulament se aplica in mod corespunzator noului examen.

 

TITLUL II

Concursul de admitere in functia de notar public

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 26

(1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidatilor care au exercitat cel putin 6 ani functii de specialitate juridica pana la data concursului.

(2) Verificarea cunostintelor profesionale se face prin concurs organizat potrivit legii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 2 ani, de catre INR, la solicitarea Consiliul Uniunii, in conditiile prevazute de prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Procedura de inscriere la concurs

 

ART. 27

(1) Data concursului de admitere in functia de notar public se stabileste de catre presedintele Uniunii.

(2) In vederea instiintarii candidatilor, presedintele Uniunii comunica posturile vacante si data sustinerii concursului Camerelor, cu cel putin 45 de zile inainte de aceasta data, care le vor afisa la sediul lor, la loc vizibil si accesibil publicului. In acelasi termen, posturile vacante si data sustinerii concursului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe paginile de internet ale Uniunii, INR si Ministerului Justitiei.

(3) Poate deveni notar public candidatul care, potrivit legii, indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau, dupa caz, resedinta obisnuita in Romania;

b) are capacitate deplina de exercitiu;

c) este licentiat in drept;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;

e) se bucura de o buna reputatie;

f) cunoaste limba romana;

g) este apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic, pentru exercitarea functiei;

h) achita taxele pentru sustinerea concursului;

i) se angajeaza sa urmeze, in conditiile art. 31 din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cheltuiala sa, cursurile organizate de INR, daca va fi numit notar public;

j) are, pana la data concursului, cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica;

k) este declarat admis la concursul de admitere in functia de notar public, dovada care se face prin hotararea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor concursului.

(4) Cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului, candidatul depune, la sediul Camerei in a carei circumscriptie doreste sa isi desfasoare activitatea si care are prevazut(e) in ordinul de actualizare postul/posturile vacant(e) pentru care candideaza, dosarul de inscriere la concurs, care cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere-tip de inscriere la concurs, conform anexei nr. 1A;

b) declaratie autentica pe propria raspundere din cuprinsul careia sa rezulte ca:

– nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu, in conditiile legii;

– se angajeaza sa urmeze, in conditiile art. 31 din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cheltuiala sa, cursurile organizate de INR, daca va fi numit notar public;

– ca a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat, ale prezentului regulament si de tematica si bibliografia de concurs;

c) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept obtinuta in Romania, insotita de foaia matricola, respectiv suplimentul la diploma sau, in cazul obtinerii in alta tara, copie legalizata de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autoritatile romane;

d) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

e) certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura. Certificatul medical se poate prezenta si ulterior depunerii dosarului, dar nu mai tarziu de data verificarii dosarelor de catre comisia de verificare a dosarelor constituita conform art. 7 lit. a);

f) copie legalizata de pe contractul de munca sau, dupa caz, de pe carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajator si, dupa caz, de inspectoratul teritorial de munca sau de organizatia profesionala din care face parte ori a facut parte candidatul ori alte documente oficiale prevazute de legislatia in vigoare, din care sa rezulte ca a exercitat timp de 6 ani functii de specialitate juridica, eliberate de institutii publice sau private din tara sau strainatate. Documentele care atesta vechimea in specialitate juridica eliberate in strainatate trebuie recunoscute de autoritatile romane, caz in care se ataseaza o copie legalizata a documentului de recunoastere;

g) scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala, universitati, institutii sau altele asemenea;

h) certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

i) dovada achitarii taxei de inscriere la concurs;

j) copie legalizata de pe atestatul de cunoastere a limbii romane, eliberat de catedrele de specialitate ale institutiilor de invatamant superior de specialitate. Cunoasterea limbii romane se prezuma la persoanele cu cetatenie romana;

k) copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritatile romane competente, din care sa rezulte domiciliul si cetatenia, precum si copii legalizate de pe certificatul de nastere si, daca este cazul, de pe certificatul de casatorie.

(5) Pentru obtinerea certificatului medical prevazut la alin. (4) lit. e) candidatul are obligatia de a se prezenta la comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura si de a depune in termenul prevazut la alin. (4) certificatul medical, sub sanctiunea respingerii cererii de inscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie si de obtinere a certificatului medical se pun la dispozitia candidatilor de catre Camera, prin afisare la sediul acesteia, precum si pe paginile de internet ale acesteia, Uniunii si INR.

ART. 28

(1) Dosarele candidatilor se transmit de catre presedintele Colegiului director al Camerei comisiei pentru verificarea conditiilor de inscriere la concurs cu cel putin 25 de zile inainte de data desfasurarii concursului.

(2) Comisia verifica dosarele candidatilor, hotaraste cu majoritatea voturilor membrilor sai asupra admisibilitatii inscrierii la concursul de notar public si comunica fiecarei Camere la care s-au inscris candidati, cu cel putin 10 zile inainte de data concursului, situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi, insotita de hotararea de respingere a cererii de inscriere la concurs, motivata pentru fiecare caz in parte.

(3) In termen de 24 de ore de la primire, Camerele afiseaza la sediul lor situatia centralizata a candidatilor care s-au inscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse. Situatia centralizata se publica si pe paginile de internet ale Camerei, Uniunii si INR. Candidatului respins, la cerere, i se elibereaza o copie certificata de pe avizul motivat de respingere a cererii de inscriere la concurs.

(4) Impotriva avizului motivat de respingere a cererii de inscriere la concurs, candidatul poate depune contestatie la Camera, in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile sunt inaintate, in 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, comisiei pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la concurs.

(5) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la concurs se pronunta in 48 de ore de la expirarea termenului de inaintare a contestatiilor. Hotararea acesteia, adoptata cu majoritatea voturilor membrilor sai, este definitiva si se comunica, de indata, candidatului si Camerei.

(6) Dupa solutionarea contestatiilor, comisia prevazuta la art. 7 lit. b) intocmeste situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concurs, care se afiseaza la sediul Camerei si se publica pe paginile de internet ale acesteia, Uniunii si INR.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfasurarea concursului. Solutionarea contestatiilor. Validarea rezultatelor

 

ART. 29

Prevederile art. 2 alin. (3) si (4), art. 3 si ale art. 7 – 23 se aplica in mod corespunzator.

ART. 30

(1) In termen de cel mult 30 de zile de la primirea documentelor precizate la art. 23, Consiliul Uniunii, la propunerea presedintelui comisiei de examinare, care este si presedintele concursului, si pe baza celor cuprinse in cele doua rapoarte inaintate impreuna cu lista rezultatelor finale ale examenului, procedeaza la validarea rezultatelor concursului, hotarare care se publica pe paginile de internet ale Uniunii si INR si se comunica, in termen de 48 de ore, Camerelor la care au fost depuse cererile de inscriere la concurs.

(2) In termen de cel mult 15 zile de la comunicarea hotararii de validare a rezultatelor concursului, Biroul executiv ii convoaca pe candidatii declarati admisi si procedeaza la repartizarea acestora. Candidatii isi exprima optiunea in scris, in ordinea mediilor obtinute, in fata Biroului executiv, pentru unul dintre posturile vacante de notar public existente la nivelul Camerei in care s-au inscris la concurs si in limita locurilor cuprinse in ordinul de actualizare, completand cererea prevazuta in anexa nr. 12.

(3) La medii egale are prioritate candidatul care a obtinut media cea mai mare la proba practica. Daca egalitatea se mentine, ordinea de prioritate va fi urmatoarea:

a) candidatul care are titlul de doctor in drept;

b) candidatul care are activitate mai indelungata in functii de specialitate juridica;

c) candidatul care a obtinut o medie mai mare la examenul de licenta.

(4) Dupa repartizare, candidatul depune la Uniune cererea de numire in functia de notar public, adresata ministrului justitiei, prevazuta in anexa nr. 10, cu mentionarea circumscriptiei si a localitatii unde a fost repartizat.

(5) Repartizarea candidatilor se consemneaza de catre Biroul executiv intr-un proces-verbal.

(6) La repartizarea candidatilor admisi participa, in calitate de observator, un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei. In cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), observatorul intocmeste un raport pe care il inainteaza ministrului justitiei.

(7) Dupa exprimarea optiunilor de ocupare a posturilor si comunicarea acestora Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii, candidatii declarati admisi sunt numiti notari publici prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 31

(1) In cazul invalidarii concursului, INR organizeaza, pe cheltuiala sa, un nou concurs, la care participa, fara a mai achita vreo taxa de participare, numai candidatii care au fost admisi sa participe la concursul invalidat.

(2) In vederea organizarii noului concurs Consiliul Uniunii si Ministerul Justitiei procedeaza, potrivit dispozitiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor. Din comisiile astfel constituite nu pot face parte persoanele care au detinut calitatea de membri ai comisiilor constituite pentru concursul invalidat.

(3) Data organizarii si desfasurarii celui de al doilea concurs se stabileste de catre presedintele Uniunii, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

(4) Cu exceptia procedurilor de depunere si avizare a dosarelor, de afisare a tematicii si bibliografiei, de plata a taxei, celelalte dispozitii ale prezentului regulament se aplica in mod corespunzator noului concurs.

 

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 32

In termen de cel mult 15 zile de la primirea cererilor de numire ca urmare a optiunilor exprimate de candidatii admisi, presedintele Uniunii inainteaza ministrului justitiei propunerile de numire in functie a notarilor publici, insotite de hotararea de validare a rezultatelor examenului sau concursului, procesele-verbale prevazute la art. 24 alin. (3) si la art. 30 alin. (5), impreuna cu optiunile exprimate de candidatii admisi, cererile de numire in functia de notar public, precum si copia dosarelor de inscriere a acestora la examen sau la concurs.

ART. 33

Incepand cu anul 2016, pentru a putea face parte din comisiile prevazute de prezentul regulament este necesar ca notarii publici sa urmeze cursurile organizate de INR cu privire la metodele si tehnicile de organizare a concursului si de evaluare a candidatilor.

ART. 34

(1) Indeplinirea procedurilor de afisare si publicare a tuturor documentelor prevazute de prezentul regulament si, dupa caz, dispuse de presedintii comisiilor se face de catre reprezentantii secretariatului INR, Uniunii si, dupa caz, ai Camerelor desemnati in acest sens, care vor incheia si procese-verbale corespunzatoare.

(2) Cu exceptia documentelor publicate pe paginile de internet ale altor institutii sau afisate la sediul acestora, perioada de afisare/publicare a documentelor prevazute la alin. (1) la sediile/pe paginile de internet ale INR, Uniunii si Camerelor este pana la validarea rezultatelor de catre Consiliul Uniunii. Dupa data validarii documentele prevazute la alin. (1) se retrag, in locul lor afisandu-se hotararea Consiliului Uniunii de validare, care se mentine afisata timp de 15 zile.

ART. 35

(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 5, notarii stagiari care au dobandit aceasta calitate anterior datei de 31 decembrie 2012, depun la dosarul de inscriere la examenul de definitivat urmatoarele documente:

a) cerere-tip de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1;

b) declaratie autentica pe propria raspundere din cuprinsul careia sa rezulte ca:

– nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu, in conditiile legii;

– a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat, ale prezentului regulament, precum si de tematica si bibliografia de examen;

c) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept obtinuta in Romania, insotita de foaia matricola, respectiv suplimentul la diploma, sau, in cazul obtinerii in alta tara, copie legalizata de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autoritatile romane;

d) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

e) certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura. Certificatul medical se poate prezenta si ulterior depunerii dosarului, dar nu mai tarziu de data verificarii dosarelor de catre comisia de verificare a dosarelor constituita conform art. 7 lit. a);

f) copie de pe contractul de munca, vizata de inspectoratul teritorial de munca sau extras din Registrul de evidenta informatizata a salariatilor – REVISAL, din care sa rezulte ca a indeplinit perioada de stagiu;

g) dovada dobandirii calitatii de notar stagiar;

h) referatul notarului public indrumator;

i) certificat de cazier fiscal;

j) adeverinta eliberata de Colegiul director al Camerei, din care rezulta nota sau calificativele obtinute in perioada de stagiu;

k) copie legalizata de pe certificatul de nastere si, daca este cazul, de pe certificatul de casatorie;

l) dovada achitarii taxei de inscriere la examen;

m) copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritatile romane competente din care sa rezulte si cetatenia candidatului.

(2) Referatul notarului public indrumator cu propunerea motivata de aviz de admitere sau de respingere a cererii de inscriere la examen face referire la:

a) data angajarii notarului stagiar;

b) conduita notarului stagiar pe perioada stagiului;

c) preocuparea pentru pregatirea profesionala;

d) volumul de activitate din perioada stagiului, pe categorii de operatiuni, si aprecierea asupra indeplinirii lor.

(3) Dosarul de inscriere la examen se depune, in mod obligatoriu, la Camera in circumscriptia careia notarul stagiar a efectuat stagiul.

(4) Pentru obtinerea certificatului medical, candidatul are obligatia de a se prezenta la comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura si de a depune in termenul prevazut de prezentul regulament certificatul medical sub sanctiunea respingerii cererii de inscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie si de obtinere a certificatului medical se pun la dispozitia candidatilor de catre Camera, prin afisare la sediul sau si prin publicare pe paginile de internet ale acesteia, Uniunii si INR.

ART. 36

Pentru examenul sau, dupa caz, concursul care se va organiza in primul semestru al anului 2014 se face exceptie de la dispozitiile art. 3 privind termenul de elaborare si publicare a tematicii si bibliografiei.

ART. 37

Membrii comisiilor prevazute de prezentul regulament beneficiaza de indemnizatie, stabilita de Consiliul Uniunii, si de contravaloarea transportului si a cazarii, sume ce se suporta din bugetul INR.

ART. 38

Candidatii isi asigura cazarea si transportul si suporta contravaloarea acestora, precum si taxa de inscriere la examen/concurs.

ART. 39

(1) Cuantumul si destinatia taxei de inscriere la examen sau la concurs si conditiile de plata se stabilesc de catre Consiliul Uniunii. La stabilirea taxelor de inscriere, Consiliul Uniunii se raporteaza la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului.

(2) Taxele de inscriere la examen sau concurs se fac venit la bugetul INR. Taxele se restituie integral numai pentru candidatii care si-au retras cererea de participare anterior inceperii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru candidatii care fie nu au fost admisi sa participe la examen sau concurs, fie nu au participat la niciuna dintre cele doua probe, taxa se restituie in cuantum de 70%.

ART. 40

Orice modificare sau completare a dispozitiilor prezentului regulament se efectueaza prin ordin al ministrului justitiei emis dupa consultarea Uniunii.

ART. 41

Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 42

Anexele nr. 1, 1A si 2 – 13 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

— ♦ —

..

.

Modificări substantiale in dreptul notarial

Despre lucrare

Lucrarea reprezintă un curs universitar indispensabil pentru formarea viitorilor juriști, cu deosebire a notarilor publici. Utilitatea unei atari lucrări este incontestabilă și pentru toți juriștii interesați în cunoașterea principalelor reguli și proceduri notariale.

 Necesitatea unei noi ediţii

Modificarea substanțială a Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012 a revoluționat în mare măsură dreptul notarial, împrejurare în care s-a dovedit extrem de utilă publicarea unei noi ediții a cursului de drept notarial, mai ales după republicarea legii din 2013. Noua ediție nu are pretenția unei monografii și nicidecum a unui veritabil Tratat de drept notarial, ci reprezintă o analiză a instituțiilor notariale în lumina ultimelor modificări legislative aduse în materia profesiei de notar public și a noilor proceduri notariale.

Din cuprins

 • prezentarea Dreptului notarial în contextul legislativ actual: noţiune, obiect, izvoare
 • principiile activităţii notariale
 • organizarea activităţii notariale
 • competenţa în materie notarială
 • Statutul notarului public
 • proceduri notariale
 • controlul activităţii notariale

Puncte forte

 • analiza instituțiilor notariale conform ultimelor modificări legislative aduse în materia profesiei de notar public și a noilor proceduri notariale
 • abordare în contextul multiplicării şi diversificării raporturilor civile interne şi internaţionale
 • prezentare sintetică pe instituţii de drept notarial susţinută de explicaţii succinte
 • elementele de teorie sunt completate cu aspecte practice din activitatea notarială
 • formulare folosite în activitatea notarială

Despre autor

Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Autor a mai multor lucrări cu caracter monografic, a unui Tratat de drept procesual civil, a unui Comentariu a NCPC și a peste 150 de studii și articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate. Doctor honoris causa a Universității “1 decembrie 1918” din Alba Iulia și a Universității “Petru Maior” din Târgu Mureș. Membru al Consiliului Științific al Institutului Internațional de Procedură civilă și Executare Silită.

Public ţintă

Lucrarea se adresează studenților Facultăților de drept, absolvenților acestora, masteranzilor, precum și tuturor celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele spre a accede la profesia de notar public. Totodată, poate constitui un instrument util și pentru notarii publici, pentru judecători, avocați, dar și pentru toți cei interesați de conținutul și semnificația instituțiilor notariale, îndeosebi a noilor proceduri introduse recent în legislația românească.
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close