Directiva 2014/48/UE a Consiliului din 24 martie 2014 de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 115,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

avand in vedere avizul Parlamentului European (1),

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (2),

intrucat:

(1)
Directiva 2003/48/CE a Consiliului (3) se aplica in statele membre de la 1 iulie 2005 si s-a dovedit a fi eficace in primii trei ani de aplicare, in limitele stabilite de domeniul sau de aplicare. Cu toate acestea, primul raport al Comisiei din 15 septembrie 2008 privind aplicarea directivei arata ca aceasta nu se ridica pe deplin la inaltimea ambitiilor exprimate in concluziile adoptate in unanimitate de Consiliu cu ocazia reuniunii sale din 26-27 noiembrie 2000. In special, anumite instrumente financiare echivalente cu titlurile purtatoare de dobanda si anumite mijloace indirecte de detinere a unor titluri purtatoare de dobanda nu sunt acoperite de domeniul de aplicare.

(2)
Pentru a realiza mai bine obiectivul Directivei 2003/48/CE, este necesar in primul rand sa se imbunatateasca calitatea informatiilor utilizate pentru stabilirea identitatii si a domiciliului beneficiarilor efectivi. In aceasta privinta, agentul platitor ar trebui sa utilizeze atat data si locul nasterii, cat si, daca exista, numarul de identificare fiscala sau echivalentul acestuia alocate de statele membre. Directiva 2003/48/CE nu impune statelor membre o obligatie de a introduce numere de identificare fiscala. In aceasta privinta, ar trebui de asemenea imbunatatite informatiile cu privire la conturile comune si la alte tipuri de proprietate efectiva partajata.

(3)
Directiva 2003/48/CE se aplica numai platilor de dobanda efectuate in folosul imediat al persoanelor fizice rezidente pe teritoriul Uniunii. Aceste persoane fizice au astfel posibilitatea de a eluda dispozitiile Directivei 2003/48/CE prin intermediul unei entitati sau al unei constructii juridice interpuse, in special in cazul in care aceste entitati sau constructii juridice sunt stabilite intr-o jurisdictie in care nu se asigura impozitarea veniturilor care le sunt transferate. Prin urmare, avand in vedere si masurile de combatere a spalarii banilor prevazute de Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului (4), este oportun sa se solicite agentilor platitori sa adopte o abordare „prin transparenta” (look-through approach) in ceea ce priveste platile efectuate catre anumite entitati sau constructii juridice stabilite sau avand sediul conducerii efective in anumite tari sau teritorii in care Directiva 2003/48/CE sau masurile care au acelasi efect sau un efect echivalent nu se aplica. Agentii platitori respectivi ar trebui sa utilizeze informatiile aflate deja la dispozitia lor cu privire la adevaratul (adevaratii) beneficiar(i) efectiv(i) al (ai) acestor entitatii sau constructii juridice, pentru a se asigura ca se aplica dispozitiile Directivei 2003/48/CE in situatia in care beneficiarul efectiv astfel identificat este o persoana fizica rezidenta intr-un alt stat membru decat statul in care este stabilit agentul platitor. Pentru a reduce sarcina administrativa a agentilor platitori, ar trebui sa se intocmeasca o lista orientativa cu entitatile si constructiile juridice din tarile si jurisdictiile terte vizate de aceasta masura.

(4)
Ar trebui, de asemenea, evitata eludarea dispozitiilor Directivei 2003/48/CE prin efectuarea unei plati de dobanzi recurgandu-se in mod artificial la un agent economic stabilit in afara Uniunii. Prin urmare, este necesar sa se specifice responsabilitatile agentilor economici comunitari atunci cand sunt la curent cu faptul ca o plata a dobanzii efectuata catre un agent stabilit in afara domeniului teritorial de aplicare a Directivei 2003/48/CE este realizata in folosul unei persoane fizice, cunoscuta de acestia drept rezident al unui alt stat membru si care poate fi considerata ca fiind clientul lor. In astfel de imprejurari, agentii economici in cauza ar trebui tratati ca agenti platitori. Aceasta masura ar putea, de asemenea, contribui la prevenirea unei posibile utilizari abuzive a retelei internationale de institutii financiare, si anume sucursale, filiale, holdinguri sau intreprinderi asociate, cu scopul eludarii dispozitiilor Directivei 2003/48/CE.

(5)
Experienta a aratat ca este necesara o mai mare claritate in ceea ce priveste obligatia de a actiona ca agent platitor in momentul incasarii platii unor dobanzi. In special, ar trebui identificate cu claritate structurile intermediare care fac obiectul acestei obligatii. Entitatile si constructiile juridice care nu fac obiectul impozitarii efective ar trebui sa aplice dispozitiile Directivei 2003/48/CE la momentul incasarii platii unor dobanzi din partea unui agent economic din amonte. O lista orientativa a acestor entitati si constructii juridice in fiecare stat membru va facilita punerea in aplicare a noilor dispozitii.

(6)
Primul raport prezentat cu privire la aplicarea Directivei 2003/48/CE arata ca dispozitiile acesteia pot fi eludate utilizandu-se instrumente financiare care sunt echivalente cu creantele din perspectiva gradului de risc, a flexibilitatii si a randamentului preconizat. Prin urmare, este necesar sa se garanteze ca dispozitiile directivei acopera nu numai dobanzile, ci si alte venituri foarte similare.

(7)
In acelasi mod, contractele de asigurare de viata care contin o garantie de rentabilitate a veniturilor sau a caror performanta este legata, in proportie de peste 40 %, de veniturile din creante sau de venituri echivalente care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2003/48/CE ar trebui incluse in domeniul de aplicare al respectivei directive.

(8)
In ceea ce priveste fondurile de investitii stabilite pe teritoriul Uniunii, Directiva 2003/48/CE acopera in prezent numai veniturile obtinute prin organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) autorizate in conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului (5), care a abrogat si a inlocuit, printre altele, Directiva 85/611/CEE a Consiliului (6). Veniturile echivalente generate de non-OPCVM-uri sunt incluse in domeniul de aplicare al Directivei 2003/48/CE numai daca respectivele organisme sunt entitati fara personalitate juridica si prin urmare actioneaza ca agenti platitori in momentul incasarii platii unor dobanzi. Pentru a garanta tratamentul nediferentiat al tuturor fondurilor sau schemelor de investitii, indiferent de forma lor juridica, trimiterea la Directiva 85/611/CEE continuta in Directiva 2003/48/CE ar trebui inlocuita cu trimiterea la inregistrarea acestora in conformitate cu legislatia unui stat membru sau la regulamentele sau documentele constitutive ale acestora care sunt reglementate de legislatia unuia dintre statele membre. In plus, ar trebui asigurat tratamentul egal, tinandu-se seama de Tratatul privind Spatiul Economic European.

(9)
In ceea ce priveste fondurile de investitii stabilite in afara unui stat membru al Uniunii Europene sau in afara Spatiului Economic European, trebuie clarificat faptul ca in domeniul de aplicare al directivei sunt incluse dobanzile si veniturile echivalente generate de toate aceste fonduri, indiferent de forma lor juridica si de modul in care acestea sunt propuse investitorilor.

(10)
Definitia platii de dobanzi ar trebui clarificata pentru a se garanta ca atat investitiile directe in creante, cat si investitiile indirecte sunt luate in considerare in momentul calcularii procentului de active investite in instrumentele respective. Mai mult, pentru ca agentii platitori sa poata aplica cu mai mare usurinta Directiva 2003/48/CE in cazul veniturilor provenite din organisme de plasament colectiv stabilite in alte tari, ar trebui clarificat faptul ca calculul componentei activelor pentru tratarea unor venituri generate de respectivele organisme este reglementat de normele adoptate de statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care sunt stabilite acestea.

(11)
Atat procedura de prezentare a „certificatului”, care permite beneficiarilor efectivi care sunt rezidenti fiscali intr-un stat membru sa evite impunerea retinerii la sursa in cazul platilor de dobanzi primite intr-un alt stat membru mentionat la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/48/CE, cat si procedura alternativa de prezentare voluntara a informatiilor catre statul de rezidenta al beneficiarului efectiv prezinta avantaje. Cu toate acestea, procedura de prezentare voluntara este mai putin impovaratoare pentru beneficiarul efectiv si, prin urmare, ar fi oportun sa li se permita beneficiarilor efectivi sa aleaga procedura.

(12)
Statele membre ar trebui sa comunice informatii statistice pertinente cu privire la aplicarea Directivei 2003/48/CE, pentru a imbunatati calitatea informatiilor care vor sta la baza raportului pe care Comisia trebuie sa il prezinte Consiliului o data la trei ani cu privire la aplicarea directivei in cauza.

(13)
In conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional pentru o mai buna legiferare (7), statele membre sunt incurajate sa elaboreze, pentru ele insele si in interesul Uniunii Europene, propriile lor tabele care, pe cat posibil, sa ilustreze corespondenta dintre prezenta directiva si masurile de transpunere si sa le faca publice.

(14)
Pentru a asigura conditii uniforme pentru punerea in aplicare a Directivei 2003/48/CE, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Respectivele competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului (8).

(15)
Deoarece obiectivele prezentei directive, si anume asigurarea unei impozitari efective a veniturilor din economii sub forma unor plati de dobanzi care sunt in general incluse in toate statele membre in venitul impozabil al persoanelor fizice rezidente, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre, dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este definit la articolul mentionat, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor mentionate.

(16)
Directiva 2003/48/CE ar trebui modificata,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Directiva 2003/48/CE se modifica dupa cum urmeaza:

La articolul 1, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(2)   Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca agentii platitori si alti agenti economici care si-au stabilit sediul sau, dupa caz, isi au sediul conducerii efective pe teritoriul lor indeplinesc sarcinile necesare pentru punerea in aplicare a prezentei directive, indiferent de locul in care s-a stabilit debitorul creantei care produce dobanzi.”
Se introduce urmatorul articol:

„Articolul 1
Definitii ale anumitor termeni
In sensul prezentei directive:
(a)
prin «agent economic» se intelege o institutie de credit sau o institutie financiara sau orice alta persoana juridica sau fizica care, periodic sau ocazional, plateste dobanzi sau atribuie o astfel de plata in sensul prezentei directive, actionand in exercitarea activitatii sale profesionale;

(b)
prin «sediul conducerii efective» al unei entitati cu sau fara personalitate juridica se intelege adresa la care sunt adoptate deciziile-cheie in materie de gestionare, necesare pentru desfasurarea activitatii entitatii in ansamblu. Atunci cand aceste decizii sunt adoptate in mai multe tari sau jurisdictii, sediul conducerii efective se considera adresa la care sunt adoptate majoritatea deciziilor-cheie in materie de gestionare privind activele care produc dobanzi in sensul prezentei directive;

(c)
prin «sediul conducerii efective» al unui trust sau al altei constructii juridice se intelege:

(i)
adresa permanenta a persoanei fizice care are responsabilitatea principala pentru adoptarea deciziilor-cheie in materie de gestionare privind activele constructiei juridice sau, in cazul unui trust, adresa permanenta a administratorul trustului. Atunci cand aceasta responsabilitate principala revine mai multor persoane fizice, sediul conducerii efective se considera adresa permanenta a persoanei care are responsabilitatea principala pentru majoritatea deciziilor-cheie in materie de gestionare privind activele care produc dobanzi, in sensul prezentei directive; sau

(ii)
adresa la care persoana juridica care are responsabilitatea principala de gestionare a activelor constructiei juridice sau, in cazul unui trust, administratorul trustului ia deciziile-cheie in materie de gestionare privind activele in cauza. Atunci cand deciziile-cheie in materie de gestionare sunt adoptate in mai multe tari sau jurisdictii, sediul conducerii efective se considera adresa la care sunt adoptate majoritatea deciziilor-cheie in materie de gestionare privind activele care produc dobanzi in sensul prezentei directive;

(d)
prin «[face] obiectul impozitarii efective» se intelege ca o entitate sau o constructie juridica este impozabila pentru toate veniturile sale sau pentru partea de venituri cuvenita participantilor sai nerezidenti, inclusiv pentru orice plata a dobanzii.”

Articolul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:

„Articolul 2

Definitia beneficiarului efectiv
(1)   In sensul prezentei directive si fara a aduce atingere alineatelor (2)-(4), termenul «beneficiar efectiv» desemneaza orice persoana fizica careia i se platesc anumite dobanzi sau orice persoana fizica careia i se atribuie plata unor dobanzi, cu exceptia cazului in care aceasta face dovada ca plata nu a fost efectuata sau atribuita in folosul sau, aflandu-se in una dintre urmatoarele situatii:

(a)
acesta actioneaza ca agent platitor in sensul articolului 4 alineatul (1);

(b)
acesta actioneaza in numele unei entitati, cu sau fara personalitate juridica, si comunica agentului economic care efectueaza sau atribuie plata dobanzii denumirea, forma juridica, adresa sediului entitatii si, daca acesta se afla intr-o tara sau jurisdictie diferita, adresa sediului conducerii efective al entitatii; sau

(c)
acesta actioneaza in numele unei constructii juridice si comunica agentului economic care efectueaza sau care atribuie plata dobanzii denumirea, in cazul in care exista, forma juridica, adresa sediului conducerii efective a constructiei juridice si numele persoanei juridice sau fizice mentionate la articolul 1a litera (c); sau

(d)
acesta actioneaza in numele unei alte persoane fizice, care este beneficiarul efectiv, si comunica agentului platitor identitatea beneficiarului efectiv in conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

(2)   Daca un agent platitor dispune de informatii care sugereaza ca persoana fizica destinatara a platii unor dobanzi sau careia ii este atribuita plata unor dobanzi poate sa nu fie beneficiarul efectiv si daca aceasta persoana fizica nu se incadreaza la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c), acesta ia masuri rezonabile pentru a stabili identitatea beneficiarului efectiv in conformitate cu articolul 3 alineatul (2). Daca agentul platitor nu este in masura sa identifice beneficiarul efectiv, acesta considera ca persoana fizica in cauza este beneficiarul efectiv.

(3)   In cazul in care un agent economic caruia i se aplica, de asemenea, articolul 2 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului (9) efectueaza sau atribuie plata dobanzii in favoarea unei entitati sau a unei constructii juridice care nu face obiectul impozitarii efective si care este stabilita sau isi are sediul conducerii efective intr-o tara sau o jurisdictie din afara teritoriului mentionat la articolul 7 din prezenta directiva si in afara domeniului teritorial de aplicare a acordurilor si mecanismelor care prevad aceleasi masuri ca cele prevazute in prezenta directiva sau masuri echivalente acestora, se aplica dispozitiile de la cel de al doilea paragraf pana la cel de al cincilea paragraf din prezentul alineat.

Plata se considera efectuata sau atribuita in folosul imediat al oricarei persoane fizice care este rezidenta in alt stat membru decat agentul economic si care este definita la articolul 3 alineatul (6) din Directiva 2005/60/CE drept beneficiar efectiv al entitatii sau al constructiei juridice. Identitatea persoanei fizice respective se stabileste in conformitate cu masurile de precautie privind clientela prevazute la articolul 7 si articolul 8 alineatul (1) litera (b) din directiva respectiva. Persoana fizica in cauza este considerata beneficiar efectiv, in sensul prezentei directive.

In sensul primului paragraf, categoriile de entitati si constructii juridice mentionate in lista orientativa din anexa I sunt considerate ca nefacand obiectul impozitarii efective.

Agentul economic mentionat la primul paragraf stabileste forma juridica si locul in care este stabilita entitatea sau constructia juridica sau, dupa caz, sediul conducerii efective al acesteia utilizand informatiile comunicate de orice persoana fizica care actioneaza in numele entitatii sau al constructiei juridice, in special in conformitate cu alineatul (1) literele (b) si (c), cu exceptia cazului in care agentul economic detine informatii mai fiabile care dovedesc faptul ca informatiile primite nu sunt corecte sau sunt incomplete in sensul aplicarii prezentului alineat.

In cazul in care o anumita entitate sau constructie juridica nu se incadreaza la nicio categorie mentionata in anexa I sau atunci cand se incadreaza la categoriile respective, dar pretinde ca face obiectul impozitarii efective, agentul economic mentionat la primul paragraf stabileste daca aceasta face obiectul impozitarii efective pe baza unor informatii care sunt general acceptate sau pe baza documentelor oficiale fie prezentate de entitatea sau de constructia juridica respectiva, fie disponibile prin intermediul masurilor de precautie privind clientela luate in conformitate cu Directiva 2005/60/CE.

(4)   In cazul in care o entitate sau o constructie juridica este considerata agent platitor in momentul incasarii platii unor dobanzi sau al atribuirii unei astfel de plati in conformitate cu articolul 4 alineatul (2), plata dobanzii se considera ca revenind urmatoarelor persoane fizice care se considera a fi beneficiari efectivi in sensul prezentei directive:

(a)
orice persoana care are dreptul asupra veniturilor generate de activele care produc astfel de plati sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata, la momentul primirii de catre entitatea sau constructia juridica sau al atribuirii platii in numele acestora, proportional cu dreptul pe care il au asupra venitului respectiv;

(b)
pentru orice parte din venitul generat de activele care produc astfel de plati, sau din celelalte active care reprezinta astfel de plati, la care nicio persoana in sensul literei (a) nu are dreptul la momentul primirii de catre entitatea sau constructia juridica sau al atribuirii platii in numele acestora, orice persoana care a contribuit direct sau indirect la activele entitatii sau ale constructiei juridice in cauza, indiferent de faptul ca persoana respectiva are sau nu dreptul asupra activelor sau veniturilor entitatii sau ale constructiei juridice;

(c)
in absenta unor persoane fizice mentionate la litera (a) sau (b) care au dreptul in mod colectiv sau solidar asupra tuturor veniturilor generate de activele care produc o astfel de plata sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata, la momentul primirii sau al atribuirii platii dobanzii, orice persoana fizica, proportional cu dreptul pe care il are asupra venitului respectiv, care dobandeste, la o data ulterioara, dreptul asupra tuturor activelor care produc plata dobanzii sau asupra unei parti a acestora sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata. Valoarea totala care se considera ca revine unei astfel de persoane fizice nu depaseste valoarea platilor de dobanzi primite de entitate sau de constructia juridica sau atribuite acestora, dupa deducerea oricarei parti atribuite, in conformitate cu prezentul alineat, unei persoane fizice mentionate la litera (a) sau (b).

Articolele 3 si 4 se inlocuiesc cu urmatorul text:

„Articolul 3

Identificarea si determinarea resedintei beneficiarilor efectivi

(1)   Fiecare stat membru adopta si asigura aplicarea pe teritoriul sau a procedurilor care ii permit agentului platitor sa identifice beneficiarii efectivi si resedinta acestora in sensul articolelor 8-12.

Aceste proceduri trebuie sa fie conforme cu standardele minime stabilite la alineatele (2) si (3).

(2)   Agentul platitor stabileste astfel identitatea beneficiarului efectiv, pe baza unor standarde minime care difera in functie de data la care au inceput relatiile dintre agentul platitor si beneficiarul efectiv:

(a)
in cazul relatiilor contractuale instituite inainte de 1 ianuarie 2004, agentul platitor stabileste identitatea beneficiarului efectiv, reprezentata de nume si adresa, pe baza informatiilor de care dispune, in special in temeiul reglementarilor in vigoare in statul in care isi are sediul si al dispozitiilor din Directiva 2005/60/CE;

(b)
in cazul relatiilor contractuale instituite sau al tranzactiilor efectuate in absenta unor relatii contractuale, incepand cu 1 ianuarie 2004, agentul platitor stabileste identitatea beneficiarului efectiv, reprezentata de nume, adresa, data si locul nasterii, in conformitate cu lista prevazuta la alineatul (4), de numarul de identificare fiscala sau un numar echivalent atribuit de statul membru in care beneficiarul efectiv este rezident fiscal, atunci cand este precizat in documentatia prezentata in scopul identificarii beneficiarului efectiv. In cazul relatiilor contractuale instituite sau al tranzactiilor efectuate in absenta unor relatii contractuale, inainte de 1 iulie 2015, se solicita informatii cu privire la data si locul nasterii numai atunci cand nu este disponibil un astfel de numar de identificare fiscala sau echivalentul acestuia.

Elementele mentionate la litera (b) din primul paragraf se stabilesc pe baza unui pasaport sau a unei carti de identitate oficiale sau a oricarui alt document de identitate oficial, dupa caz, astfel cum se precizeaza in lista mentionata la alineatul (4), prezentat de beneficiarul efectiv. Orice astfel de detaliu care nu figureaza in aceste documente se stabileste pe baza oricarui alt document justificativ oficial prezentat de beneficiarul efectiv.

(3)   In cazul in care beneficiarul efectiv prezinta de bunavoie un certificat de rezidenta fiscala emis de o autoritate competenta dintr-o tara in ultimii trei ani anteriori datei platii sau la o data ulterioara, atunci cand plata se considera ca revenind beneficiarului efectiv, se considera ca resedinta acestui beneficiar se afla in tara respectiva. In caz contrar, se considera ca beneficiarul este rezident in tara in care isi are domiciliul stabil. Agentul platitor determina domiciliul stabil al beneficiarului efectiv pe baza urmatoarelor standarde minime:

(a)
in cazul relatiilor contractuale stabilite inainte de 1 ianuarie 2004, agentul platitor determina domiciliul stabil actual al beneficiarului efectiv pe baza celor mai fiabile informatii de care dispune, in special in temeiul reglementarilor in vigoare in statul in care isi are sediul si in temeiul Directivei 2005/60/CE;

(b)
in cazul relatiilor contractuale instituite sau al tranzactiilor efectuate in lipsa unor relatii contractuale, incepand cu 1 ianuarie 2004, agentul platitor determina domiciliul stabil actual al beneficiarului efectiv pe baza adresei care reiese din procedurile de identificare descrise la alineatul (2) primul paragraf litera (b) si o actualizeaza pe baza celor mai recente documente aflate la dispozitia agentului platitor.

In situatia mentionata la litera (b) din primul paragraf, in care beneficiarii efectivi prezinta un pasaport, o carte de identitate oficiala sau orice alt document de identitate oficial emis de un stat membru si declara ca sunt rezidenti intr-o tara terta, resedinta se stabileste cu ajutorul unui certificat de rezidenta fiscala emis in ultimii trei ani anteriori datei platii sau la o data ulterioara, atunci cand plata se considera ca revenind beneficiarului efectiv, de catre autoritatea competenta din tara terta in care beneficiarul efectiv declara ca este rezident. In lipsa prezentarii unui astfel de certificat, se considera ca resedinta se afla in statul membru care a eliberat pasaportul sau cartea de identitate oficiala sau orice alt act de identitate oficial. In cazul beneficiarilor efectivi pentru care agentul platitor dispune de documente oficiale care le atesta rezidenta fiscala intr-o alta tara decat cea in care isi au domiciliul stabil, pe baza privilegiilor conferite de statutul lor diplomatic sau de alte norme convenite la nivel international, resedinta acestora se determina cu ajutorul documentelor oficiale aflate la dispozitia agentului platitor.

(4)   Pana la 31 decembrie 2014, fiecare stat membru care atribuie numere de identificare fiscala sau echivalentul acestora informeaza Comisia cu privire la structura si la formatul acestor numere, precum si la documentatia oficiala care contine informatii cu privire la numerele de identificare fiscala atribuite. Fiecare stat membru informeaza de asemenea Comisia in cazul in care survin eventuale modificari in acest sens. Comisia are obligatia de a publica o lista generala cu informatiile primite in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Agentii platitori

(1)   Un agent economic stabilit intr-un stat membru, care plateste dobanzi sau atribuie o astfel de plata in folosul imediat al beneficiarului efectiv, este considerat agent platitor in sensul prezentei directive.

In sensul prezentului alineat, nu este important daca agentul economic in cauza este debitorul sau emitentul creantei sau al titlului sau daca este agentul economic mandatat de debitor sau emitent sau de beneficiarul efectiv sa efectueze plata venitului sau sa atribuie respectiva plata.

Un agent economic stabilit intr-un stat membru este de asemenea considerat agent platitor in sensul prezentei directive daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

(a)
plateste dobanzi sau atribuie o astfel de plata unui alt agent economic, inclusiv unui sediu permanent sau unei filiale a primului agent economic, stabilit in afara teritoriului mentionat la articolul 7 si in afara domeniului teritorial de aplicare a acordurilor si a mecanismelor care prevad aceleasi masuri ca cele prevazute in prezenta directiva sau masuri echivalente acestora; si

(b)
primul agent economic are motive sa creada, pe baza informatiilor disponibile, ca al doilea agent economic va efectua plata venitului sau va atribui respectiva plata in folosul imediat al unui beneficiar efectiv care este o persoana fizica cunoscuta de primul agent economic ca fiind rezidenta intr-un alt stat membru, tinand seama de dispozitiile articolului 3.

Atunci cand conditiile mentionate la literele (a) si (b) din primul paragraf sunt indeplinite, plata efectuata sau atribuita de primul agent economic se considera ca fiind efectuata sau atribuita in folosul imediat al beneficiarului efectiv mentionat la litera (b) din acel paragraf.

(2)   O entitate sau o constructie juridica care isi are sediul conducerii efective intr-un stat membru si care nu face obiectul impozitarii efective in temeiul normelor generale de impozitare directa aplicabile fie in statul membru in cauza, fie in statul membru in care este stabilita sau in alta tara sau jurisdictie in care este rezident fiscal, este considerata drept agent platitor in momentul incasarii platii unor dobanzi sau al atribuirii unei astfel de plati.

In sensul prezentului alineat, categoriile de entitati si constructii juridice mentionate in lista orientativa din anexa II nu sunt considerate ca facand obiectul impozitarii efective.

In cazul in care o entitate sau o constructie juridica nu figureaza in niciuna dintre categoriile mentionate in lista orientativa din anexa II sau atunci cand face obiectul anexei respective, dar pretinde ca face obiectul impozitarii efective, agentul economic stabileste daca aceasta face obiectul impozitarii efective pe baza unor informatii care sunt general acceptate sau pe baza unor documente oficiale, fie prezentate de entitatea sau de constructia juridica respectiva, fie disponibile prin intermediul masurilor de precautie privind clientela luate in conformitate cu Directiva 2005/60/CE.

Orice agent economic stabilit intr-un stat membru care efectueaza sau atribuie plata dobanzii in favoarea unei entitati sau a unei constructii juridice mentionate la prezentul alineat si care isi are sediul conducerii efective in alt stat membru decat cel in care este stabilit agentul economic comunica autoritatii competente din statul membru in care este stabilit urmatoarele date, utilizand informatiile indicate la articolul 2 alineatul (3) al patrulea paragraf sau alte informatii disponibile:

(i) numele sau denumirea, daca exista, a entitatii sau a constructiei juridice;
(ii) forma juridica a acesteia;
(iii) sediul conducerii efective al acesteia;
(iv) valoarea totala a platii dobanzii, specificata in conformitate cu articolul 8, efectuata sau atribuita entitatii sau constructiei juridice;
(v) data ultimei plati a dobanzii.

Persoanele fizice care sunt considerate beneficiari efectivi ai platii dobanzii efectuate sau atribuite entitatilor sau constructiilor juridice mentionate la primul paragraf din prezentul alineat se determina in conformitate cu normele prevazute la articolul 2 alineatul (4). In cazul in care se aplica articolul 2 alineatul (4) litera (c), entitatea sau constructia juridica furnizeaza autoritatii competente a statului membru in care isi are sediul conducerii efective informatiile prevazute la articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf, ori de cate ori o persoana fizica dobandeste, la o data ulterioara, dreptul asupra activelor care produc o astfel de plata a dobanzii sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata. Entitatea sau constructia juridica informeaza, de asemenea, autoritatea competenta cu privire la orice schimbare a sediului conducerii sale efective.

Obligatiile mentionate la paragraful al cincilea sunt mentinute 10 ani de la data primirii sau atribuirii ultimei plati de dobanzi de catre entitate sau de catre constructia juridica sau de la ultima data la care persoana fizica a dobandit dreptul asupra activelor care produc o astfel de plata sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata, oricare dintre aceste date survine mai tarziu.

Daca o entitate sau o constructie juridica, in cazul in care se aplica articolul 2 alineatul (4) litera (c), si-a mutat sediul conducerii efective in alt stat membru, autoritatea competenta a primului stat membru comunica autoritatii competente din noul stat membru urmatoarele informatii:

(i) valoarea platilor de dobanzi primite de entitate sau de constructia juridica sau atribuite acestora, care nu este inca acoperita de drepturile precedente asupra activelor relevante;

(ii) data primirii ultimei plati de dobanzi de entitate sau de constructia juridica sau a atribuirii in favoarea acestora sau ultima data la care persoana fizica a dobandit dreptul asupra tuturor activele care produc o astfel de plata sau a unei parti din acestea sau asupra altor active care reprezinta o astfel de plata, oricare dintre aceste date survine mai tarziu.

Prezentul alineat nu se aplica in cazul in care entitatea sau constructia juridica furnizeaza dovezi referitoare la incadrarea sa in una dintre urmatoarele categorii:

(a) este un organism de plasament colectiv sau un fond sau schema de plasament colectiv conform definitiei de la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctele (i) si (iii) sau litera (e) punctele (i) si (iii);

(b) este o institutie care furnizeaza servicii de pensii sau de asigurare sau un organism mandatat de o astfel de institutie sa ii gestioneze activele;

(c) este recunoscuta in temeiul procedurii aplicabile in statul membru in care isi are rezidenta fiscala sau sediul conducerii efective ca fiind scutita de la impozitarea efectiva, in conformitate cu normele generale privind impozitarea directa, deoarece functioneaza exclusiv in scopuri caritabile, in beneficiul public;

(d) reprezinta un caz de proprietate efectiva partajata pentru care agentul economic care efectueaza sau atribuie plata a determinat identitatea si resedinta tuturor beneficiarilor efectivi implicati, in conformitate cu articolul 3, si, prin urmare, agentul economic actioneaza ca agent platitor in conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   O entitate in sensul alineatului (2) care este similara unui organism de plasament colectiv sau altor fonduri sau scheme de plasament colectiv la care se face referire la alineatul (2) al optulea paragraf litera (a) are optiunea, in sensul prezentei directive, de a fi tratata ca o astfel de entitate, fond de investitii sau schema.

In cazul in care o entitate isi exercita aceasta optiune, statul membru in care este situat sediul conducerii efective emite un certificat in acest sens. Entitatea prezinta certificatul in cauza agentului economic care efectueaza sau atribuie plata dobanzii. In cazul respectiv, agentul economic este scutit de obligatiile prevazute la alineatul (2) al patrulea paragraf.

Statele membre stabilesc normele detaliate privind aceasta optiune mentionata in prezentul alineat primul paragraf pentru entitatile cu sediul conducerii efective pe teritoriul lor, pentru a asigura aplicarea efectiva a prezentei directive.”

Articolul 6 se inlocuieste cu urmatorul text:

„Articolul 6

Definitia platii dobanzilor

(1)   In sensul prezentei directive, prin «plata unor dobanzi» se intelege:

(a) dobanzi platite sau inregistrate in cont, legate de creante de orice fel, insotite sau nu de garantii ipotecare sau de o clauza de participare la beneficiile debitorului, in special veniturile din fonduri publice si din obligatiuni de imprumut, inclusiv primele si loturile atasate acestora; penalitatile pentru intarzierea platilor nu sunt considerate plata a unor dobanzi;

(b) orice venituri platite sau realizate sau inregistrate ca atare intr-un cont, legate de titluri de orice tip, cu exceptia cazurilor in care veniturile sunt direct considerate plata a dobanzii, in conformitate cu litera (a), (c), (d) sau (e), si atunci cand:

(i) conditiile de rentabilitate a capitalului definite la data emiterii garanteaza ca investitorul, la scadenta, primeste cel putin 95 % din capitalul investit; sau

(ii) conditiile definite la data emiterii prevad ca venitul provenit din titluri este legat in proportie de cel putin 95 % de dobanzile sau de veniturile de tipul celor mentionate la litera (a), (c), (d) sau (e);

(c)

dobanzi acumulate sau capitalizate obtinute cu ocazia cesionarii, a rambursarii sau a rascumpararii mentionate la litera (a) si orice venituri acumulate sau capitalizate obtinute cu ocazia cesionarii, a rambursarii sau a rascumpararii titlurilor mentionate la litera (b);

(d)
venituri generate de platile mentionate la litera (a), (b) sau (c) din prezentul alineat, in mod direct sau indirect, prin intermediul unei entitati sau constructii juridice mentionate la articolul 4 alineatul (2), daca sunt distribuite de oricare dintre urmatoarele:

(i) organisme de plasament colectiv sau alte fonduri sau scheme de plasament colectiv care fie sunt inregistrate ca atare in conformitate cu legislatia oricarui stat membru sau din tarile Spatiului Economic European care nu sunt membre ale Uniunii, fie regulamentele sau documentele lor constitutive sunt reglementate de legislatia privind fondurile sau schemele de investitii colective a unuia dintre aceste state sau tari. Aceasta norma se aplica indiferent de forma juridica a acestor organisme, fonduri sau scheme si indiferent de orice restrictie impusa unui grup limitat de investitori cu privire la achizitionarea, cesionarea sau rascumpararea partilor sau unitatilor lor;
(ii) entitati care au exercitat optiunea descrisa la articolul 4 alineatul (3);
(iii) orice fond sau schema de plasament colectiv stabilita in afara teritoriului mentionat la articolul 7 si in afara Spatiului Economic European. Aceasta norma se aplica indiferent de forma juridica a fondului sau a schemei in cauza si indiferent de orice restrictie impusa unui grup limitat de investitori cu privire la achizitionarea, cesionarea sau rascumpararea partilor sau unitatilor sale;

(e)
venituri realizate cu ocazia cesionarii, a rambursarii sau a rascumpararii unor parti sau a unor unitati in urmatoarele organisme, entitati, constructii juridice, fonduri sau scheme de investitii, cand acestea investesc in mod direct sau indirect prin intermediul altor organisme, fonduri sau scheme de investitii similare sau prin intermediul entitatilor sau al constructiilor juridice la care se face referire la articolul 4 alineatul (2), mai mult de 40 % din activele lor in creante, astfel cum se mentioneaza la litera (a) din prezentul alineat, sau in titluri, astfel cum se mentioneaza la litera (b) din prezentul alineat:

(i) organisme de plasament colectiv sau alte fonduri sau scheme de plasament colectiv care fie sunt inregistrate ca atare in conformitate cu legislatia oricarui stat membru sau din tarile Spatiului Economic European care nu sunt membre ale Uniunii, fie regulamentele sau documentele lor constitutive sunt reglementate de legislatia privind fondurile sau schemele de investitii colective a unuia dintre aceste state sau tari. Aceasta norma se aplica indiferent de forma juridica a acestor organisme, fonduri sau scheme si indiferent de orice restrictie impusa unui grup limitat de investitori cu privire la achizitionarea, cesionarea sau rascumpararea partilor sau unitatilor lor;

(ii) entitati care au exercitat optiunea descrisa la articolul 4 alineatul (3);

(iii) orice fond sau schema de plasament colectiv stabilita in afara teritoriului mentionat la articolul 7 si in afara Spatiului Economic European. Aceasta norma se aplica indiferent de forma juridica a fondului sau a schemei in cauza si indiferent de orice restrictie impusa unui grup limitat de investitori cu privire la achizitionarea, cesionarea sau rascumpararea partilor sau unitatilor sale.

In sensul acestei litere, activele pe care organismele, entitatile sau fondurile sau schemele de investitii trebuie sa le detina drept garantie conform clauzelor acordurilor, ale contractelor sau ale altor documente juridice pentru a le permite sa isi realizeze obiectivele in ceea priveste investitiile si la care investitorul nu este parte si nu dispune de drepturi prevazute de lege, nu sunt considerate creante, astfel cum se mentioneaza la litera (a), sau titluri, astfel cum se mentioneaza la litera (b);

(f)
beneficiile generate de un contract de asigurare de viata, daca:

(i) contractul cuprinde o garantie de rentabilitate a veniturilor; sau
(ii) performanta reala a contractului este legata, in proportie de peste 40 %, de dobanzi sau de venituri mentionate la literele (a), (b), (c), (d) si (e).

In sensul acestei litere, excedentul oricaror rambursari sau rambursari partiale efectuate de asigurator inainte de maturitatea contractului de asigurare de viata, precum si excedentul oricaror sume platite de asigurator fata de suma tuturor platilor efectuate in favoarea asiguratorului in temeiul aceluiasi contract de asigurare de viata se considera ca fiind un beneficiu generat de un contract de asigurare de viata. In cazul transferarii unei asigurari de viata, integral sau partial, catre o terta parte, excedentul valorii contractului cesionat fata de suma tuturor platilor efectuate in favoarea asiguratorului se considera, de asemenea, ca fiind un beneficiu generat de un contract de asigurare de viata. Beneficiul generat de un contract de asigurare de viata care prevede exclusiv plata unei pensii sau a unei anuitati fixe pentru o perioada de cel putin cinci ani este considerat ca atare numai daca este o rambursare sau un transfer catre o terta parte care se efectueaza inaintea incheierii perioadei de cinci ani. O suma platita exclusiv in cazul decesului, al invaliditatii sau al bolii nu se considera un beneficiu generat de un contract de asigurare de viata.

Cu toate acestea, statele membre pot sa includa veniturile mentionate la litera (e) din primul paragraf in definitia platii dobanzii, in cazul organismelor de plasament colectiv sau al altor fonduri sau scheme de plasament colectiv, care fie sunt inregistrate in conformitate cu normele acestora, fie au regulamente sau documente constitutive reglementate de legislatia acestora, numai in masura in care respectivele venituri corespund unor venituri care, in mod direct sau indirect, provin din plata unor dobanzi in sensul literei (a), (b) sau (c) din respectivul paragraf.

In ceea ce priveste primul paragraf litera (f) punctul (ii), un stat membru poate opta sa includa beneficiile in definitia platii dobanzii, indiferent de componenta performantei, daca acestea sunt platite de catre un asigurator stabilit in statul respectiv sau obtinute de la acesta.

Atunci cand un stat membru recurge la una sau la ambele optiuni mentionate la al doilea si al treilea paragraf, acesta trebuie sa notifice Comisia. Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene faptul ca aceasta optiune a fost exercitata si, incepand cu data publicarii, exercitarea acestei optiuni trebuie respectata si de celelalte state membre.

(2)   In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf litera (b), atunci cand un agent platitor nu detine informatii privind valoarea veniturilor platite, realizate sau creditate, valoarea totala a platii se considera ca fiind plata de dobanzi.

In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf litera (c), atunci cand un agent platitor nu detine informatii privind valoarea dobanzilor sau a veniturilor acumulate sau capitalizate in momentul cesionarii, rambursarii sau rascumpararii, valoarea totala a platii se considera ca fiind plata de dobanzi.

In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf literele (d) si (e), in cazul in care un agent platitor nu dispune de nicio informatie privind partea din venituri care provine din plata unor dobanzi in sensul literei (a), (b) sau (c) din respectivul paragraf, valoarea globala a veniturilor se considera ca fiind plata de dobanzi.

In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf litera (f), atunci cand un agent platitor nu detine informatii privind valoarea beneficiilor generate de un contract de asigurare de viata, valoarea totala a platii se considera ca fiind plata de dobanzi.

(3)   In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf litera (e), in cazul in care un agent platitor nu dispune de nicio informatie privind procentul de active investit in creante sau in titluri relevante sau in parti sau unitati definite la litera in cauza, respectivul procent se considera a fi mai mare de 40 %. Cand agentul platitor nu este in masura sa determine valoarea venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul se considera ca fiind produsul cesionarii, al rambursarii sau al rascumpararii partilor sau a unitatilor in cauza.

In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf litera (f) punctul (ii), atunci cand un agent platitor nu detine informatii privind procentul de performanta legat de plata dobanzilor, in sensul literei (a), (b), (c), (d) sau (e) din respectivul paragraf, acel procent este considerat a fi peste 40 %.

(4)   In cazul in care plata unei dobanzi definita la alineatul (1) se efectueaza sau se crediteaza in contul unei entitati sau al unei constructii juridice mentionate la articolul 4 alineatul (2), plata este considerata ca revenind persoanei fizice mentionate la articolul 2 alineatul (4). In cazul entitatilor, aceasta dispozitie se aplica numai daca entitatea nu si-a exercitat optiunea prevazuta la articolul 4 alineatul (3).

(5)   In ceea ce priveste alineatul (1) primul paragraf literele (c) si (e), statele membre au posibilitatea sa solicite agentilor platitori de pe teritoriul lor sa anualizeze dobanzile sau alte venituri relevante pe o perioada care nu poate sa depaseasca un an si sa trateze respectivele dobanzi anualizate sau venituri relevante ca plati de dobanzi, chiar daca nu are loc nicio cesionare, rascumparare sau rambursare in cursul respectivei perioade.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf literele (d) si (e), statele membre pot decide sa excluda din definitia platii de dobanzi orice venit mentionat in dispozitiile respective care provine de la organisme, entitati sau fonduri de investitii sau scheme ale caror regulamente sau documente constitutive sunt reglementate de legislatia unui acestora, daca investitiile directe sau indirecte ale respectivelor organisme, entitati, fonduri sau scheme in creantele mentionate la litera (a) din respectivul paragraf sau in titlurile mentionate la litera (b) din respectivul paragraf nu depasesc 15 % din activele lor.

Prin derogare de la alineatul (4), statele membre pot decide sa excluda din definitia platii de dobanzi de la alineatul (1) acele plati de dobanzi efectuate sau creditate in contul unei entitati sau al unei constructii juridice mentionate la articolul 4 alineatul (2) si care isi are sediul conducerii efective pe teritoriul lor, daca investitiile directe sau indirecte ale respectivelor entitati sau constructii juridice in creantele mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (a) sau in titlurile mentionate la litera (b) din respectivul paragraf nu depasesc 15 % din activele acesteia. In cazul entitatilor, aceasta dispozitie se aplica numai daca entitatea nu si-a exercitat optiunea prevazuta la articolul 4 alineatul (3).

Daca un stat membru recurge la una sau la ambele optiuni mentionate la primul si al doilea paragraf, acesta trebuie sa notifice Comisia. Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europenefaptul ca aceasta optiune a fost exercitata si, incepand cu data publicarii, exercitarea acestei optiuni trebuie respectata si de celelalte state membre.

(7)   Incepand cu 1 ianuarie 2016, pragurile de 40 % mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (e) si litera (f) punctul (ii) si la alineatul (3) sunt de 25 %.

(8)   Procentele mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (e) si la alineatul (6) se stabilesc in functie de politica in materie de investitii sau de strategiile si obiectivele in materie de investitii, definite in documentele care reglementeaza operatiunile organismelor, entitatilor sau ale fondurilor sau schemelor de investitii in cauza.

In sensul prezentului alineat, documentele includ:

(a)

regulamentul sau documentele constitutive ale organismelor, entitatilor sau fondurilor sau schemelor de investitii in cauza;

(b)

orice acord, contract sau alt document juridic incheiat de organismele, entitatile sau fondurile sau schemele de investitii in cauza care este pus la dispozitia unui agent economic; si

(c)

orice prospect sau document similar publicat de organismele, entitatile sau fondurile sau schemele de investitii in cauza sau in numele acestora, care este pus la dispozitia investitorilor sai.

In cazul in care documentele nu definesc politica sau strategia si obiectivele in materie de investitii, procentele respective se stabilesc pe baza componentei reale a activelor detinute de organismele, entitatile sau de fondurile sau schemele de investitii in cauza, astfel cum rezulta aceasta din media valorii activelor la inceputul sau la data primului raport semestrial si la sfarsitul ultimului exercitiu contabil anterior datei la care agentul platitor a efectuat sau a atribuit plata unor dobanzi catre beneficiarul efectiv. In cazul organismelor, entitatilor sau constructiilor juridice sau al fondurilor sau schemelor de investitii nou infiintate, aceasta componenta reala se determina pe baza mediei valorii activelor inregistrate la inceputul si la data primei evaluari a activelor, astfel cum se prevede in documentele care reglementeaza functionarea organismelor, entitatilor sau fondurilor sau schemelor de investitii in cauza.

Componenta activelor este evaluata in conformitate cu normele aplicabile in statul membru sau intr-o tara din Spatiul Economic European care nu este membra a Uniunii, in care este inregistrat ca atare organismul de plasament colectiv sau fondul sau schema de investitii sau in temeiul legislatiei careia sunt reglementate regulamentele sau documentele constitutive ale acestora. Componenta evaluata astfel este obligatorie pentru alte state membre.

(9)   Veniturile mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (b) sunt considerate ca reprezentand plata unor dobanzi doar in masura in care titlurile care genereaza respectivele venituri au fost emise prima data la 1 iulie 2014 sau dupa aceasta data. Titlurile emise anterior datei respective nu sunt luate in considerare pentru calculul procentelor mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (e) si la alineatul (6).

(10)   Beneficiile generate de un contract de asigurare de viata sunt considerate ca reprezentand plata unor dobanzi in conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (f) doar in masura in care contractul care genereaza beneficiile in cauza a fost incheiat prima data la 1 iulie 2014 sau dupa aceasta data.

(11)   Statele membre au optiunea de a considera veniturile la care se face referire la alineatul (1) primul paragraf litera (e) punctul (i), realizate cu ocazia cesionarii, a rambursarii sau a achizitionarii unor parti sau a unor unitati ale unor organisme de plasament colectiv cu personalitate juridica, care nu sunt OPCVM-uri autorizate in conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului (10), drept plati de dobanzi numai in masura in care au fost acumulate de aceste organisme la 1 iulie 2014 sau dupa aceasta data.

Articolul 8 se inlocuieste cu urmatorul text:

„Articolul 8

Comunicarea informatiilor de catre agentul platitor

(1)   In cazul in care beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al unui alt stat membru decat cel in care se afla sediul agentului platitor, continutul minim al informatiilor pe care agentul platitor trebuie sa le comunice autoritatii competente din statul membru unde isi are sediul este urmatorul:

(a) identitatea si resedinta beneficiarului efectiv, stabilite in conformitate cu articolul 3, sau, in cazul proprietatii efective partajate, identitatea si resedinta tuturor beneficiarilor efectivi aflati sub incidenta domeniului de aplicare al articolului 1 alineatul (1);

(b) numele sau denumirea si adresa agentului platitor;
(c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, in lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare a platii de dobanzi sau a contractului de asigurare de viata, a titlului, a partii sau a unitatii care genereaza aceasta plata;

(d) informatii privind plata dobanzilor in conformitate cu alineatul (2).

In cazul in care beneficiarul efectiv isi are resedinta intr-un stat membru altul decat cel in care agentul platitor isi are sediul de gestionare efectiva in conformitate cu articolul 4 alineatul (2), un astfel de agent platitor furnizeaza autoritatilor competente din statul membru in care isi are sediul de gestionare efectiva informatiile mentionate la primul paragraf literele (a)-(d) din prezentul alineat. In plus, acest agent platitor comunica urmatoarele informatii:

(i) valoarea totala a platilor de dobanzi primite sau atribuite, care sunt considerate ca revenind beneficiarilor efectivi;

(ii) atunci cand o persoana fizica devine beneficiar efectiv in sensul articolului 2 alineatul (4) litera (c), suma care este considerata ca revenind persoanei fizice respective si data la care se considera ca ii revine.

(2)   Continutul minim al informatiilor pe care agentul platitor trebuie sa le comunice in ceea ce priveste plata dobanzilor trebuie sa faca distinctia intre platile de dobanzi, conform urmatoarelor categorii, si sa indice:

(a)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a): valoarea dobanzilor platite sau creditate;

(b)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b): fie valoarea veniturilor platite, realizate sau creditate, fie valoarea totala a platii;

(c)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (c) sau (e): fie valoarea dobanzilor sau a veniturilor mentionate la respectivele litere, fie valoarea totala a produsului cesionarii, rascumpararii sau rambursarii;

(d)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (d): fie valoarea veniturilor mentionate la respectiva litera, fie valoarea totala a distribuirii;

(e)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (4): valoarea dobanzilor care revin fiecarui beneficiar efectiv care indeplineste conditiile enuntate la articolul 1 alineatul (1);

(f)
in cazul in care un stat membru recurge la optiunea prevazuta la articolul 6 alineatul (5): valoarea dobanzilor anualizate sau a altor venituri relevante;

(g)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (f): fie beneficiul calculat in conformitate cu respectiva dispozitie, fie valoarea totala a platii. Atunci cand, in cazul transferarii catre o terta parte, agentul platitor nu detine nicio informatie cu privire la valoarea transferata: suma platilor efectuate catre asiguratorul de viata in conformitate cu contractul de asigurare de viata.

Agentul platitor informeaza autoritatea competenta din statul membru in care este stabilit sau, in cazul unui agent platitor mentionat la articolul 4 alineatul (2), acesta informeaza autoritatile competente ale statului membru in care isi are sediul conducerea sa efectiva, atunci cand comunica sumele totale in conformitate cu literele (b), (c), (d) si (e) din primul paragraf al prezentului alineat.

(3)   In cazul proprietatii efective partajate, agentul platitor informeaza autoritatea competenta din statul membru in care este stabilit sau, in cazul unui agent platitor mentionat la articolul 4 alineatul (2), acesta informeaza autoritatile competente ale statului membru in care isi are sediul conducerii efective, daca suma comunicata pentru fiecare beneficiar efectiv este suma totala care revine in mod colectiv beneficiarilor efectivi, partea reala care ii revine beneficiarului efectiv respectiv sau o parte egala.

(4)   Fara a aduce atingere dispozitiilor alineatului (2), statele membre pot permite agentilor platitori sa comunice numai urmatoarele informatii:

(a)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a), (b) sau (d): valoarea totala a dobanzilor sau a veniturilor;

(b)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (c) sau (e): valoarea totala a produsului cesionarii, rascumpararii sau rambursarii legate de plata in cauza;

(c)
in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (f): fie beneficiile cu privire la care autoritatea competenta a statului membru in care isi are rezidenta fiscala beneficiarul efectiv nu a fost informat intr-un alt mod de catre agentul platitor, nici direct, nici prin intermediul reprezentantului fiscal al acestuia ori al autoritatii competente a unui alt stat membru ca urmare a unor dispozitii legislative altele decat cele necesare in scopul punerii in aplicare a prezentei directive, fie suma totala platita sau obtinuta in temeiul unor contracte de asigurare de viata care genereaza astfel de plati.

Agentul platitor precizeaza daca raporteaza sumele totale in conformitate cu literele (a), (b) si (c) din primul paragraf al prezentului alineat.”

Articolul 9 se modifica dupa cum urmeaza:

(a)
se adauga urmatoarele alineate:

„(1a)   Autoritatea competenta a statului membru in care este stabilit agentul economic comunica informatiile mentionate la articolul 4 alineatul (2) al patrulea paragraf autoritatii competente a altui stat membru in care entitatea sau constructia juridica isi are sediului conducerii efective.

(1b)   Atunci cand un agent platitor in sensul articolului 4 alineatul (2) si-a mutat sediul conducerii efective in alt stat membru, autoritatea competenta a primului stat membru comunica autoritatii competente a noului stat membru informatiile mentionate la articolul 4 alineatul (2) al saptelea paragraf.”;

(b)
alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(2)   Comunicarea informatiilor are un caracter automat si trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an, in termen de sase luni de la incheierea exercitiului fiscal al statului membru in care se afla agentul platitor sau agentul economic, si acopera urmatoarele evenimente care au avut loc in cursul anului:

(i)toate platile de dobanzi;

(ii)

toate situatiile in care persoane fizice au devenit beneficiari efectivi in sensul articolului 2 alineatul (4);

(iii)

toate schimbarile la nivelul sediului conducerii efective al unui agent platitor mentionat la articolul 4 alineatul (2).”

Articolul 10 se modifica dupa cum urmeaza:

(a)

alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(1)   In cursul unei perioade de tranzitie care incepe la data mentionata la articolul 17 alineatele (2) si (3) si sub rezerva articolul 13 alineatul (1), Luxemburg si Austria nu sunt obligate sa aplice dispozitiile capitolului II.

Aceste tari au, totusi, dreptul sa primeasca informatii din partea altor state membre in conformitate cu capitolul II.

In timpul perioadei de tranzitie, prezenta directiva are drept obiectiv garantarea unei impozitari efective minime a veniturilor din economii sub forma platii unor dobanzi efectuate intr-un stat membru in favoarea unor beneficiari efectivi, persoane fizice, rezidenti fiscali ai unui alt stat membru.”;

(b)

alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(3)   La sfarsitul perioadei de tranzitie, Luxemburg si Austria trebuie sa aplice dispozitiile capitolului II si inceteaza perceperea unei retineri la sursa, precum si aplicarea impartirii incasarilor, prevazute la articolul 11 si, respectiv, la articolul 12. Daca in cursul perioadei de tranzitie unul dintre aceste state membre opteaza sa aplice dispozitiile capitolului II, acesta nu mai aplica retinerea la sursa si impartirea incasarilor prevazute la articolul 11 si, respectiv, la articolul 12.”

Articolul 11 se modifica dupa cu urmeaza:

(a)

alineatele (1) si (2) se inlocuiesc cu urmatorul text:

„(1)   In cursul perioadei de tranzitie prevazute in articolul 10, in cazul in care beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al unui stat membru altul decat cel in care este stabilit sau, in cazul unui agent platitor mentionat la articolul 4 alineatul (2), atunci cand acesta isi are sediul conducerii efective, Luxemburg si Austria percep o retinere la sursa de 15 % in primii trei ani ai perioadei de tranzitie, de 20 % in urmatorii trei ani si de 35 % in continuare.

(2)   Agentul platitor aplica retinerea la sursa dupa cum urmeaza:

(a)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a): din valoarea dobanzilor platite sau creditate;

(b)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b): din valoarea veniturilor platite, realizate sau creditate;

(c)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (c) sau (e): fie din valoarea dobanzilor sau a veniturilor prevazute la aceste alineate, fie printr-o taxare cu efect similar taxarii beneficiarului efectiv asupra valorii totale a produsului cesionarii, rascumpararii sau rambursarii;

(d)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (d): din valoarea veniturilor mentionate la respectiva litera;

(e)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (4): din valoarea dobanzilor care revin fiecarui beneficiar efectiv care indeplineste conditiile enuntate la articolul 1 alineatul (1). Suma totala pentru care se percep taxe nu trebuie sa depaseasca valoarea platii dobanzilor primite de entitate sau de constructia juridica sau atribuite acesteia;

(f)

in cazul in care un stat membru recurge la optiunea prevazuta la articolul 6 alineatul (5): din valoarea dobanzilor anualizate sau a altor venituri relevante;

(g)

in cazul platii unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf litera (f): din beneficiul calculat in conformitate cu respectiva dispozitie. Statele membre pot permite agentilor platitori sa perceapa retinerea la sursa numai asupra beneficiilor in legatura cu care autoritatea competenta a statului membru de rezidenta al beneficiarului efectiv nu a fost informata inca, de catre agentul platitor sau de reprezentantii fiscali ai acestuia ca urmare a unei dispozitii legislative, alta decat cele necesare pentru punerea in aplicarea a prezentei directive.

Atunci cand transfera venitul generat de retinerea la sursa catre autoritatea competenta, agentul platitor o informeaza pe aceasta cu privire la numarul beneficiarilor efectivi vizati de perceperea retinerii la sursa, clasificati in functie de statul membru de rezidenta.”;

(b)

la alineatul (3), trimiterea la „alineatului (2) literele (a) si (b)” devine o trimitere la „alineatului (2) literele (a), (b) si (c)”;

(c)

alineatul (5) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(5)   In cursul perioadei de tranzitie, statele membre care percep retinerea la sursa pot sa prevada ca un agent economic care plateste dobanzi sau care atribuie plata unor dobanzi catre o entitate sau constructie juridica mentionata la articolul 4 alineatul (2), care isi are sediul conducerii efective in alt stat membru, este considerat drept agent platitor in locul respectivei entitati sau constructii juridice si percepe retinerea la sursa pe respectivele dobanzi, cu exceptia cazului in care entitatea sau constructia juridica respectiva a acceptat in mod oficial ca denumirea sa, in cazul in care exista, forma sa juridica, sediul conducerii efective, precum si valoarea totala a dobanzilor care ii sunt platite sau atribuite sa fie comunicate in conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al patrulea paragraf.”

Articolul 13 se inlocuieste cu urmatorul text:

„Articolul 13

Exceptii la sistemul retinerii la sursa

(1)   Statele membre care percep o retinere la sursa in conformitate cu articolul 11 prevad una dintre urmatoarele proceduri, pentru a permite beneficiarilor efectivi sa solicite neaplicarea unei astfel de retineri:

(a)

o procedura care ii permite beneficiarului efectiv sa autorizeze in mod expres agentul platitor sa comunice informatii in conformitate cu capitolul II; aceasta autorizatie acopera toate dobanzile care ii revin beneficiarului efectiv de la agentul platitor in cauza; in acest caz, se aplica dispozitiile articolului 9;

(b)

o procedura care garanteaza ca retinerea la sursa nu se percepe in cazul in care beneficiarul efectiv ii prezinta agentului sau platitor un certificat eliberat pe numele sau de autoritatea competenta din statul membru unde isi are rezidenta fiscala in conformitate cu dispozitiile alineatului (2).

(2)   La cererea beneficiarului efectiv, autoritatea competenta din statul membru unde se afla rezidenta sa fiscala elibereaza un certificat care contine urmatoarele informatii:

(a)

numele, adresa, numarul de identificare fiscala sau echivalentul acestuia, data si locul nasterii beneficiarului efectiv;

(b)

numele sau denumirea si adresa agentului platitor;

(c)

numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, in lipsa acestuia, identificarea titlului de creanta.

Acest certificat este valabil cel mult trei ani. Se elibereaza oricarui beneficiar efectiv care l-a solicitat, in termen de doua luni de la inaintarea cererii.”

Articolul 14 se modifica dupa cum urmeaza:

(a)

la alineatul (2), teza introductiva se inlocuieste cu urmatorul text:

„In cazul in care plata unor dobanzi atribuita unui beneficiar efectiv a fost supusa retinerii la sursa in statul membru al agentului platitor, statul membru unde isi are rezidenta fiscala beneficiarul efectiv ii acorda acestuia un credit fiscal egal cu valoarea acestei retineri, in conformitate cu legislatia sa interna.”;

(b)

alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(3)   In cazul in care, pe langa retinerea la sursa prevazuta la articolul 11, plata unor dobanzi atribuita unui beneficiar efectiv a fost supusa oricarei alte retineri la sursa, iar statul membru in care beneficiarul efectiv este rezident fiscal acorda un credit fiscal pentru aceasta retinere la sursa in conformitate cu legislatia sa nationala sau cu conventii privind dubla impozitare, aceasta a doua retinere la sursa este creditata inainte de aplicarea procedurii prevazute la alineatul (2).”

La articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf, termenul „anexa” se inlocuieste cu „anexa III”.

La articolul 18, teza introductiva se inlocuieste cu urmatorul text:

„Comisia prezinta Consiliului, o data la trei ani, un raport privind functionarea prezentei directive, pe baza informatiilor statistice enumerate in anexa IV, pe care fiecare stat membru le transmite Comisiei.”

Se introduc urmatoarele articole:

„Articolul 18a

Masuri de punere in aplicare

(1)   Actionand in conformitate cu procedura mentionata la articolul 18b alineatul (2), Comisia poate adopta masuri in urmatoarele scopuri:

(a)

pentru a specifica furnizorii de date la care pot face apel agentii platitori in vederea obtinerii informatiilor necesare pentru tratarea adecvata, in sensul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf literele (b), (d) si (e);

(b)

pentru a stabili un format comun si mecanismele practice necesare pentru schimbul electronic de informatii mentionat la articolul 9;

(c)

pentru a stabili formularele comune pentru certificatele si pentru alte documente care faciliteaza aplicarea prezentei directive, in special pentru documentele emise de statele membre care aplica retinerea la sursa, documentele in cauza fiind utilizate in sensul articolului 14 de statul membru in care beneficiarul efectiv isi are rezidenta fiscala.

(2)   Comisia actualizeaza lista din anexa III la solicitarea statului membru direct vizat.

Articolul 18b

Comitetul

(1)   Comisia este asistata de Comitetul privind cooperarea administrativa in domeniul impozitarii («comitetul»).

(2)   In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Anexa se modifica in conformitate cu anexa la prezenta directiva.

Articolul 2

(1)   Statele membre adopta si publica pana la 1 ianuarie 2016 actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplica aceste acte incepand cu prima zi a celui de al treilea an calendaristic ce urmeaza anului calendaristic in care prezenta directiva a intrat in vigoare.

Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 3

Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 24 martie 2014.

Pentru Consiliu

Presedintele

TSAFTARIS

(1)  JO C 184 E, 8.7.2010, p. 488.

(2)  JO C 277, 17.11.2009, p. 109.

(3)  Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi (JO L 157, 26.6.2003, p. 38).

(4)  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).

(5)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(6)  Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) (JO L 375, 31.12.1985, p. 3).

(7)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).”

(10)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).”

ANEXA

Anexa la Directiva 2003/48/CE se modifica dupa cum urmeaza:

Anexa devine „Anexa III”.

Se introduce urmatoarea anexa ca „Anexa I”:

„ANEXA I

Lista orientativa a categoriilor de entitati si de constructii juridice care sunt considerate ca nefiind supuse impozitarii efective, in sensul articolului 2 alineatul (3)

Entitati si constructii juridice care sunt stabilite sau care isi au sediul conducerii efective intr-o tara sau jurisdictie situata in afara domeniului teritorial de aplicare al prezentei directive, astfel cum este definit la articolul 7, si care este diferita de cele enumerate la articolul 17 alineatul (2):

Tari si jurisdictii

Categorii de entitati si constructii juridice

Antigua si Barbuda

International business company (societate comerciala internationala)

Anjouan (Insulele Comore)

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Bahamas

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Foundation (fundatie)

International business company (societate comerciala internationala)

Bahrain

Trust financiar, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Barbados

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Societate internationala partial supusa impozitarii

Belize

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Bermuda

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Societate scutita

Brunei

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

International trust (trust international)

International Limited Partnership (societate internationala in comandita simpla)

Insulele Cook

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International trust (trust international)

International company (societate internationala)

International partnership (societate internationala in nume colectiv)

Costa Rica

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Company (societate)

Djibouti

Societate scutita

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Dominica

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Fiji

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Polinezia Franceza

Société (societate)

Société de personnes (societate de persoane)

Société en participation (asociere in participatiune)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Grenada

International business company (societate comerciala internationala)

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Guam

Company (societate)

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent

Partnership (societate de persoane)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Guatemala

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Fundación (fundatie)

Hong Kong

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Societate privata cu raspundere limitata

Kiribati

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Labuan (Malaysia)

Offshore company (societate offshore)

Malaysian offshore bank (banca offshore din Malaysia)

Offshore limited partnership (societate in comandita simpla offshore)

Offshore trust (trust offshore)

Liban

Societati care beneficiaza de regimul societatilor offshore

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Liberia

Societate nerezidenta

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Macao

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Fundaçao (fundatie)

Maldive

Company (societate)

Partnership (societate de persoane)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Insulele Mariane de Nord

Foreign sales corporation (societate straina de vanzari)

Offshore banking corporation (societate bancara offshore)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Insulele Marshall

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Mauritius

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Global business company categories 1 and 2 (societati comerciale globale categoriile 1 si 2)

Micronezia

Company (societate)

Partnership (societate de persoane)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Nauru

Trust/nominee company (trust/societate de administrare fiduciara)

Company (societate)

Partnership (societate de persoane)

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent

Succesiune straina

Patrimoniu strain

Alte forme de societati negociate cu guvernul

Noua Caledonie

Société (societate)

Société civile (societate civila)

Société de personnes (societate de persoane)

Asociere in participatiune

Succesiunea unei persoane decedate

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Noua Zeelanda

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Niue

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Panama

Fideicomiso (trust, reglementat de legislatia locala) si trust reglementat de legislatia altei tari

Fundación de interés privado (fundatie)

International business company (societate comerciala internationala)

Palau

Company (societate)

Partnership (societate de persoane)

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent

Birou de reprezentare

Credit union (cooperativa financiara)

Cooperative (cooperativa)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Filipine

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Puerto Rico

Estate (succesiune)

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International banking entity (entitate bancara internationala)

Saint Kitts si Nevis

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Foundation (fundatie)

Societate scutita

Societate in comandita simpla scutita

Saint Lucia

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Saint Vincent si Grenadine

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

São Tomé si Principe

International business company (societate comerciala internationala)

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Samoa

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International trust (trust international)

International company (societate internationala)

Offshore bank (banca offshore)

Offshore insurance company (societate de asigurare offshore)

International partnership (societate internationala in nume colectiv)

Limited partnership (societate in comandita simpla)

Seychelles

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Singapore

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Insulele Solomon

Company (societate)

Partnership (societate de persoane)

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Africa de Sud

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Tonga

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Tuvalu

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Provident fund (fond de pensii)

Emiratele Arabe Unite

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Offshore company (societate offshore)

Statul Delaware (SUA)

Societate cu raspundere limitata

Statul Wyoming (SUA)

Societate cu raspundere limitata

Insulele Virgine Americane

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Societate scutita

Uruguay

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Societate scutita

International company (societate internationala)

Entitatile si constructiile juridice care sunt stabilite sau care au sediul conducerii efective intr-o tara sau jurisdictie care figureaza pe lista de la articolul 17 alineatul (2) si care fac obiectul dispozitiilor articolului 2 alineatul (3) pana la adoptarea de catre tara sau jurisdictia in cauza a unor dispozitii echivalente cu articolul 4 alineatul (2):

Tari si jurisdictii

Categorii de entitati si constructii juridice

Andorra

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Anguilla

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Aruba

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Stichting Particulier Fonds

Insulele Virgine Britanice

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Company (societate)

Insulele Cayman

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Societate scutita

Guernesey

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Company (societate)

Foundation (fundatie)

Insula Man

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Company (societate)

Jersey

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Company (societate)

Foundation (fundatie)

Liechtenstein

Anstalt (trust, reglementat de legislatia locala) si trust reglementat de legislatia altei tari

Stiftung (fundatie)

Monaco

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Fondation (fundatie)

Montserrat

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

International business company (societate comerciala internationala)

Antilele Neerlandeze

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Stichting Particulier Fonds

San Marino

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari

Fondazione (fundatie)

Elvetia

Trust, reglementat de legislatia altei tari

Foundation (fundatie)

Insulele Turks si Caicos

Societate scutita

Limited partnership (societate in comandita simpla)

Trust, reglementat de legislatia locala sau a altei tari”

Se introduce urmatoarea anexa ca „Anexa II”:

„ANEXA II

Lista orientativa a categoriilor de entitati si de constructii juridice care sunt considerate ca nefiind supuse impozitarii efective, in sensul articolului 4 alineatul (2)

Tari

Categorii de entitati si constructii juridice

Comentarii

Toate statele membre ale UE

Grup european de interes economic (GEIE)

Belgia

Société de droit commun/maatschap (societate constituita in baza dreptului civil sau a dreptului comercial, fara statut juridic)

Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (societate fara statut juridic, al carei scop este de a se ocupa de una sau mai multe operatiuni comerciale specifice)

Société interne/stille handelsvennootschap (societate fara statut juridic prin intermediul careia una sau mai multe persoane detin participatii in operatiuni gestionate de una sau mai multe persoane in numele lor)

Inclusa numai daca agentul economic din amonte care ii plateste dobanda sau ii atribuie respectiva plata nu a stabilit identitatea si resedinta tuturor beneficiarilor sai efectivi; in caz contrar, intra sub incidenta articolului 4 alineatul (2) litera (d).

Aceste «societati» (ale caror denumiri sunt redate in franceza si in neerlandeza) nu au statut juridic. Din punct de vedere fiscal, in cazul lor poate fi aplicata abordarea prin transparenta.

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Bulgaria

Дружество със специална инвестиционна цел(societate de investitii in scopuri speciale)

Инвестиционно дружество (societate de investitii care nu face obiectul dispozitiilor articolului 6)

Entitate scutita de plata impozitului pe profit.

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Cu exceptia cazului in care administratorul principal al trustului poate dovedi ca trustul face obiectul impozitarii veniturilor in Bulgaria.

Republica Ceha

Veřejná obchodní společnos t (ver. obch. spol. sau v.o.s.) (parteneriat)

Sdruženi (asociatie)

Komanditní společnost (societate in comandita simpla)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Danemarca

Interessentskab (societate in nume colectiv)

Kommanditselskab (societate in comandita simpla)

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Partrederi (societate de transport maritim)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (societate de drept civil)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (societate comerciala)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Estonia

Seltsing (societate de persoane)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Irlanda

Societate de persoane si club de investitii

Administratorul trustului rezident in Irlanda face in general obiectul impozitului pe venitul generat de trust. Cu toate acestea, in cazul in care beneficiarul sau administratorul trustului nu este rezident in Irlanda, numai venitul provenit din Irlanda obtinut in astfel de cazuri este impozabil.

Grecia

Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (societate in nume colectiv)

Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (societate in comandita simpla)

Societatile de persoane fac obiectul impozitului pe profit. Cu toate acestea, o parte de pana la 50 % din profiturile respectivelor societati este impozitata la nivelul partenerilor individuali, conform ratelor de impozitare ale fiecaruia.

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Spania

Entitati care fac obiectul sistemului de impozitare a distribuirii profitului:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (societate civila cu sau fara personalitate juridica);

Herencias yacentes (succesiunea unei persoane decedate);

Comunidad de bienes (coproprietate).

Alte entitati fara personalitate juridica care reprezinta o unitate economica separata sau un grup separat de active [articolul 35 alineatul (4) din Ley General Tributaria]

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Franta

Société en participation (asociere in participatiune)

Société ou association de fait (societate de facto)

Indivision (coproprietate)

Fiducie

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Italia

Toate societatile civile si entitatile asimilate

Categoria societati civile cuprinde: società in accomandita semplice, società semplici, associazioni (asociatii) de artisti sau profesionisti intr-un anumit domeniu in vederea practicarii artei sau profesiei lor, fara personalitate juridica, società in nome colettivo, società di fatto (societati de persoane, temporare sau de facto) si società di armamento.

Societati cu un numar limitat de actionari care opteaza pentru transparenta fiscala

Regimul de «transparenta fiscala» poate fi adoptat de societatile cu raspundere limitata sau de societatile cooperative ale caror membri sunt persoane fizice (articolul 116 din TUIR).

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Cu exceptia cazului in care administratorul principal al trustului poate furniza o documentatie care sa ateste ca trustul are rezidenta fiscala si face obiectul impozitarii efective a societatilor in Italia.

Cipru

Συνεταιρισμός (societate de persoane)

Σύνδεσμος sau σωματείο(asociatie)

Συνεργατικές (cooperativa)

Numai tranzactiile cu membri.

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Trusturile create in cadrul jurisdictiei Ciprului sunt considerate entitati transparente in temeiul legislatiei nationale.

Letonia

Pilnsabiedrība (societate in nume colectiv)

Komandītsabiedrība (societate in comandita simpla)

Biedrības un nodibinājumi (asociatie si fundatie)

Lauksaimniecības kooperatīvi (cooperativa agricola)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Lituania

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Luxemburg

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Ungaria

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

In temeiul legislatiei interne, Ungaria recunoaste trusturile ca fiind incluse in categoria «entitatilor».

Malta

Soċjetà In Akkomandita (societate «in comandita»), al carei capital nu este divizat in parti

Arrangement in participation (asociatie «in participatiune»)

Soċjetà Kooperattiva (societate cooperativa)

Societatile «in comandita» al caror capital este divizat in parti fac obiectul impozitului general pe profit.

Tarile de Jos

Vennootschap onder firma (societate in nume colectiv)

Commanditaire vennootschap (societate in comandita simpla inchisa)

Societatile in nume colectiv, societatile inchise si GEIE sunt transparente din punct de vedere fiscal.

Vereniging (asociatie)

Stichting (fundatie)

Verenigingen (asociatiile) si stichtingen(fundatiile) sunt scutite de impozit, cu exceptia cazului in care desfasoara o activitate comerciala sau de afaceri.

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Austria

Offene Gesellschaft (OG) (societate in nume colectiv)

Offene Handelsgesellschaft (OHG) (societate comerciala)

Kommanditgesellschaft, KG (societate in comandita simpla)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (societate civila)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.)

Spólka komandytowa (Sp. k.)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

Spólka partnerska (Sp. p.)

Spolka cywilna (s.c.)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Portugalia

Societate civila care nu este inmatriculata in forma comerciala

Firme cu personalitate juridica angajate in activitati profesionale recunoscute, in cadrul carora toti partenerii sunt persoane fizice calificate in aceeasi profesie

Societati ale caror active sunt controlate doar de un grup familial sau se afla numai in proprietatea a cel mult cinci persoane

Societati autorizate pentru a-si desfasura activitatea in Centrul International de Afaceri din Madeira eligibile pentru exceptari de la normele generale de impozitare (articolul 33 din FFE)

Articolul 33 din FFE, aplicabil societatilor inregistrate inainte de 31 decembrie 2000, prevede o scutire de plata impozitului pe profit pana la 31 decembrie 2011.

Asociatii fara personalitate juridica

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Singurele trusturi acceptate in temeiul legislatiei portugheze sunt cele constituite in baza legislatiei unei alte tari de catre persoane juridice in Centrul International de Afaceri din Madeira.

Romania

Asociatie (societate de persoane)

Cooperativa

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Slovenia

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Republica Slovaca

Verejná obchodná spoločnosť (societate in nume colectiv)

Komandītsabiedrība (societate in comandita simpla)

Združenie (asociatie)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Finlanda

avoin yhtiö/öppet bolag (societate de persoane)

kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (societate in comandita simpla)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Suedia

handelsbolag (societate in nume colectiv)

kommanditbolag (societate in comandita simpla)

enkelt bolag (societate de persoane simpla)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Regatul Unit

Societate in nume colectiv

Societate in comandita simpla

Societate cu raspundere limitata

Societatile in nume colectiv, societatile in comandita simpla; societatile cu raspundere limitata sunt transparente din punct de vedere fiscal.

Club de investitii (ai carui membri au dreptul la o anumita parte din active)

Gibraltar  (1)

«Trust», sau alta constructie juridica similara, reglementat de legislatia altei tari

Veniturile trusturilor sunt scutite de impozite in temeiul Regulamentului privind impozitul pe profit din 1992 daca:

(a)

trustul este creat de o persoana nerezidenta sau in numele acesteia; si

(b)

veniturile

sunt acumulate sau generate in afara Gibraltarului; sau

sunt primite de un trust, iar daca ar fi fost primite direct de catre beneficiar nu ar fi impozabile in temeiul ordonantei privind impozitul pe profit.

Aceasta situatie nu se aplica daca trustul a fost creat inainte de 1 iulie 1983 si mandatul trustului exclude in mod expres rezidentii Gibraltarului ca beneficiari.

Se adauga urmatoarea anexa ca „Anexa IV”:

„ANEXA IV

LISTA INFORMATIILOR NECESARE IN SCOPURI STATISTICE PE CARE STATELE MEMBRE TREBUIE SA LE COMUNICE ANUAL COMISIEI

1.   Informatii de natura economica

1.1.   Retinerea la sursa

In cazul Austriei si al Luxemburgului (pe perioada in care aplica dispozitiile tranzitorii stabilite in capitolul III), valoarea totala anuala a veniturilor fiscale provenind din impozitele retinute la sursa, impartita pe stat membru de rezidenta al beneficiarilor efectivi.

In cazul Austriei si al Luxemburgului (pe perioada in care aplica dispozitiile tranzitorii stabilite in capitolul III), valoarea totala a veniturilor fiscale impartite cu celelalte state membre din impozitele retinute la sursa in temeiul articolului 11 alineatul (5).

Datele privind sumele totale colectate ca impozite retinute la sursa, repartizate pe stat membru de rezidenta al beneficiarilor efectivi, ar trebui, de asemenea, comunicate si institutiei nationale responsabile de elaborarea statisticilor privind balanta de plati.

1.2.   Valoarea platilor dobanzilor/veniturilor obtinute din cesionari

In cazul statelor membre care fac schimb de informatii sau care au optat pentru prezentarea voluntara de informatii in temeiul articolului 13, valoarea platilor de dobanzi de pe teritoriul lor, care fac obiectul schimbului de informatii in temeiul articolului 9, impartita pe stat membru sau pe teritoriu dependent si asociat in care isi au resedinta beneficiarii efectivi.

In cazul statelor membre care fac schimb de informatii sau care au optat pentru prezentarea voluntara de informatii in temeiul articolului 13, valoarea veniturilor din cesionari de pe teritoriul lor, care fac obiectul schimbului de informatii in temeiul articolului 9, impartita pe stat membru sau teritoriu dependent si asociat in care isi au resedinta beneficiarii efectivi.

In cazul statelor membre care fac schimb de informatii sau care au optat pentru mecanismul de prezentare voluntara a informatiilor, valoarea platilor de dobanzi care fac obiectul schimbului de informatii, defalcata in functie de tipul de plata a dobanzii, conform categoriilor stabilite la articolul 8 alineatul (2).

Datele privind valoarea totala a platilor de dobanzi si a veniturilor din cesionari, impartite pe stat membru de rezidenta al beneficiarilor efectivi, ar trebui comunicate si institutiei nationale responsabile de elaborarea statisticilor privind balanta de plati.

1.3.   Beneficiarul efectiv

In cazul tuturor statelor membre, numarul beneficiarilor efectivi rezidenti in alte state membre si teritorii dependente si asociate, repartizati in functie de statul membru si de teritoriul dependent sau asociat de rezidenta.

1.4.   Agentii platitori

In cazul tuturor statelor membre, numarul agentilor platitori (per stat membru expeditor) implicati in schimbul de informatii sau in mecanismul retinerii la sursa in sensul prezentei directive.

1.5.   Agenti platitori in momentul platii

In cazul tuturor statelor membre, numarul agentilor platitori in momentul platii care au incasat plata unor dobanzi in sensul articolului 6 alineatul (4). Aceste informatii privesc atat statele membre expeditoare, in care se efectueaza plati de dobanzi catre agenti platitori in momentul platii, care au sediul conducerii efective in alte state membre, cat si statele membre destinatare in care se primesc platile si pe teritoriul carora sunt stabilite respectivele entitati sau constructii juridice.

2.   Informatii de natura tehnica

2.1.   Inregistrari

In cazul statelor membre care fac schimb de informatii sau care au optat pentru prezentarea voluntara de informatii in temeiul articolului 13, numarul inregistrarilor trimise si primite. O inregistrare inseamna o singura plata pentru un singur beneficiar efectiv.

2.2.   Inregistrari procesate/corectate

Numarul si procentajul inregistrarilor cu sintaxa invalida care pot fi procesate

Numarul si procentajul inregistrarilor cu sintaxa invalida care nu pot fi procesate

Numarul si procentajul inregistrarilor neprocesate

Numarul si procentajul inregistrarilor corectate la cerere

Numarul si procentajul inregistrarilor corectate spontan

Numarul si procentajul inregistrarilor procesate cu succes

3.   Categorii optionale

3.1.

In cazul statelor membre, valoarea platilor de dobanzi catre entitati sau constructii juridice care fac obiectul schimbului de informatii in temeiul articolului 4 alineatul (2), impartita pe stat membru in care isi are sediul conducerii efective respectiva entitate.

3.2.

In cazul statelor membre, valoarea veniturilor din cesionari catre entitati sau constructii juridice care fac obiectul schimbului de informatii in temeiul articolului 4 alineatul (2), impartita pe stat membru in care este stabilita respectiva entitate.

3.3.

Cotele respective din impozitul total anual perceput de la contribuabilii rezidenti pentru platile unor dobanzi primite de la agenti platitori din tara si din strainatate.”

(1)  Regatul Unit este statul membru responsabil pentru relatiile externe ale Gibraltarului in temeiul articolului 355 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close