Cotizatii si taxele platite de auditorii financiari

 

In M. Of. nr. 358 din 15 mai 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba cotizatiile si taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (Camera), persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar, conform art. 2 – 7:

 

A. Cotizatii fixe

ART. 2

(1) Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei care trebuie achitate de catre membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul public al auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de Camera membrilor acesteia.

(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei;

c) pentru persoanele juridice: 750 lei;

d) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 1.180 lei;

e) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 790 lei;

f) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.150 lei.

ART. 3

(1) Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face in doua transe anuale, astfel:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei pana la 31 martie, respectiv 380 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei pana la 31 martie, respectiv 190 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an;

c) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 800 lei pana la 31 martie, respectiv 380 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an;

d) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 600 lei pana la 31 martie, respectiv 190 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an;

e) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.000 lei pana la 31 martie, respectiv 150 lei pana la 30 septembrie a fiecarui an.

(2) Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane juridice se face pana la data de 31 martie a fiecarui an.

(3) In cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice care se inscriu in Registrul public al auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al Camerei.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) – (3) duce la sanctionarea membrilor Camerei, conform prevederilor legale in vigoare.

(5) Auditorii financiari care solicita suspendarea/incetarea suspendarii intr-un an calendaristic vor achita astfel:

a) auditorii financiari care solicita suspendarea pe parcursul unui an calendaristic achita cotizatia fixa proportional cu lunile cat au avut statut de membru (activ sau nonactiv) al Camerei;

b) auditorii financiari a caror suspendare inceteaza pe parcursul unui an calendaristic achita cotizatia fixa proportional cu lunile ramase de la data incetarii suspendarii;

c) luna depunerii cererii de suspendare sau de incetare a suspendarii va fi luata in calcul la determinarea perioadei noului statut.

(6) La schimbarea statutului din membru activ in membru nonactiv sau din membru nonactiv in membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizatia fixa anuala se va recalcula proportional cu cotizatia fixa aferenta lunilor cat a avut vechiul statut insumata cu cotizatia fixa aferenta noului statut de membru. Luna depunerii declaratiei de schimbare a statutului de membru va fi luata in calcul la determinarea perioadei noului statut.

 

B. Cotizatii variabile

ART. 4

(1) Cotizatiile variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea cotelor specificate la alin. (2) la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).

(2) Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:

– se aplica o cota de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;

– se aplica o cota de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;

– se aplica o cota de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;

– se aplica o cota de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;

– se aplica o cota de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.

(3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar etc.) pentru perioada de raportare.

(4) Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.

ART. 5

(1) Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice si persoane juridice, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana la data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute la art. 3 alin. (2) si (3). Cotizatia variabila sub forma de avans se calculeaza asupra onorariilor incasate pana la 30 iunie, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.

(2) Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferenta totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii Camerei pana la data de 30 septembrie, conform alin. (1), diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii Camerei sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.

(3) Acordarea vizei anuale, pe carnetul de auditor financiar, pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii Camerei. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.

(4) Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri, sub forma de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre Camera.

 

C. Taxe

ART. 6

(1) Taxele pentru auditorii financiari sunt urmatoarele:

a) taxa pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice care au obtinut calificarea in Romania este in suma de 650 lei;

b) taxa pentru recunoasterea calificarii de auditor financiar, atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice care au obtinut calificarea in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei sau in terte tari este in suma de 2.600 lei;

c) taxa pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane juridice este in suma de 1.300 lei;

d) taxa pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane juridice care sunt autorizate in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei sau in terte tari este in suma de 2.600 lei;

e) taxa pentru reatribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice si juridice este in suma de 3.000 lei;

f) taxa pentru inscrierea in Registrul auditorilor financiari care auditeaza situatiile financiare ale entitatilor reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), este in suma de 850 lei;

g) taxa pentru inscrierea la testul de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si in Registrul auditorilor financiari care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, este in suma de 550 lei.

(2) Taxele stabilite la alin. (1) se achita in numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

ART. 7

(1) Taxele si cotizatiile pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:

a) taxa pentru inscrierea la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar este in suma de 500 lei;

b) taxa pentru inscrierea la stagiu in activitatea de audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, este in suma de 250 lei;

c) taxa pentru echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si inscrierea la stagiu in activitatea de audit financiar, pentru persoanele care solicita echivalarea cu un program de master sau cu o calificare pentru care exista protocol de colaborare incheiat de CAFR cu o institutie de invatamant sau cu o alta institutie profesionala din domeniu, este in suma de 500 lei;

d) cotizatia fixa anuala pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a membrilor stagiari este in suma de 580 lei/an;

e) taxa pentru inscrierea la examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar este in suma de 400 lei/proba;

f) cotizatia fixa anuala pentru mentinerea in Registrul stagiarilor aflati in perioada legala de sustinere a examenului este in suma de 480 lei.

(2) Taxele si cotizatiile stabilite la alin. (1) se achita in numerar, la sediul Camerei sau prin transfer bancar.

(3) Taxa stabilita la alin. (1) lit. c) se achita la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar. In caz de respingere a dosarului de echivalare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar, se va restitui 75% din suma achitata.

(4) Cotizatia fixa anuala stabilita la alin (1) lit. d) se achita in doua transe astfel:

a) 300 lei pana la data de 31 mai, respectiv

b) 280 lei pana la data de 30 septembrie a fiecarui an de stagiu.

Neachitarea taxelor si cotizatiilor pentru membrii stagiari, duce la imposibilitatea finalizarii anului de stagiu.

ART. 8

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 13 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close