Neconstitutionalitatea unor dispozitii din Legea pentru aprobarea OUG nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea CJ si CL

Sunt neconstitutionale dispozitiile articolului unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea OUG nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale

In M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 117/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “GDF Suez Energy Romania” – S.A. (fosta Distrigaz Sud – S.A.) din Bucuresti in Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalul Specializat Arges si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 768D/2013.

La apelul nominal se prezinta, pentru autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, avocat Cristina Mihailescu, cu imputernicire avocatiala depusa la dosar, lipsind celelalte parti.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, care arata ca prin prevederile criticate a fost schimbat regimul juridic al centralelor termice si electrice de termoficare, in sensul ca dreptul de administrare al consiliilor locale si judetene asupra acestora a fost inlocuit cu dreptul de proprietate. Or, potrivit prevederilor constitutionale, proprietatea publica este garantata si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale – comune, orase, municipii si judete, iar potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, avand capacitatea ceruta de lege pentru a fi titulare de drepturi si obligatii, iar autoritatile administratiei publice sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale ca autoritati deliberative. Asadar, titularii dreptului de proprietate nu pot fi decat statul si unitatile administrativ-teritoriale, si nu consiliile locale, sens in care mentioneaza jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.

De asemenea, expune situatia pe fond a cauzei. In final, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, si depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca prevederile Legii nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale comporta anumite critici. Insa, avand in vedere dispozitiile art. 16 – 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si Hotararea Guvernului nr. 104/2002, apreciaza ca dispozitiile criticate in prezenta exceptie de neconstitutionalitate nu au legatura cu litigiul dedus judecatii. In speta aflata pe rolul instantelor de judecata, S.C. Termoelectrica – S.A. din Bucuresti se afla in procedura insolventei, ca atare, sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 13 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 536/1.259/2011, Tribunalul Specializat Arges a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “GDF Suez Energy Romania” – S.A. din Bucuresti (fosta Distrigaz Sud – S.A.) intr-o cauza intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, avand ca obiect antrenarea raspunderii patrimoniale in baza art. 138 din aceeasi lege.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca prin modificarile aduse titlului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, precum si prin completarile efectuate prin legea de aprobare a acesteia se incalca dispozitiile art. 44 si art. 136 din Constitutia Romaniei, intrucat se refera la asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene si locale. Or, potrivit prevederilor constitutionale, numai unitatile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orasele si judetele, precum si municipiile declarate in conditiile legii, pot avea bunuri in proprietate publica sau privata. Ca urmare, consiliile judetene si consiliile locale, in calitatea lor de autoritati deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publica, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

Tribunalul Specializat Arges opineaza in sensul ca dispozitiile atacate incalca regimul juridic al proprietatii instituit de art. 44 si art. 136 din Constitutie in masura in care consiliile judetene si consiliile locale sunt autoritati deliberative, or, din punct de vedere constitutional, unitatile administrativ-teritoriale sunt singurele care pot fi titularele dreptului de proprietate publica.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, sustinerile partii prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile articolului unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 10 decembrie 2002.

Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins:

“ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

<<ORDONANTA DE URGENTA

privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale.>>

[…]

9. Dupa articolul 7 se introduce articolul 8 cu urmatorul cuprins:

<<ART. 8

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si altor centrale termice si electrice de termoficare transferate, in conditiile legii, in proprietatea consiliilor judetene sau locale.>>”

Din analiza evolutiei legislative a ordonantei de urgenta reiese ca art. 8 a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, astfel:

“ARTICOL UNIC

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 643/2002, se modifica dupa cum urmeaza:

[…]

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 8

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si altor centrale termice si electrice de termoficare, precum si altor sisteme centralizate de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice transferate in conditiile legii in proprietatea consiliilor judetene sau locale.>>”.

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 3 privind teritoriul, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata, art. 120 referitor la principii de baza si art. 136 referitor la proprietate.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Din critica autoarei exceptiei de neconstitutionalitate reiese ca aceasta este nemultumita, in principal, de faptul ca Legea nr. 643/2002 modifica titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, [articolul unic pct. 1], in sensul ca termenul “administrarea consiliilor judetene si locale” se inlocuieste cu “proprietatea consiliilor judetene si locale”, fiind, astfel, schimbat regimul juridic al centralelor termice si electrice de termoficare, respectiv dreptul de administrare al consiliilor locale si judetene asupra acestora a fost inlocuit cu dreptul de proprietate. Or, acest fapt este contrar prevederilor constitutionale referitoare la proprietate, intrucat, potrivit prevederilor constitutionale, numai unitatile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orasele si judetele, precum si municipiile declarate in conditiile legii, pot avea bunuri in proprietate publica sau privata. Ca urmare, consiliile judetene si consiliile locale, in calitatea lor de autoritati deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publica, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale. De asemenea, aceeasi terminologie este folosita si la completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, respectiv la introducerea art. 8 [articolul unic pct. 9].

II. Curtea observa ca, astfel cum reiese din expunerea de motive la proiectul de lege [pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, care a devenit prin adoptare Legea nr. 643/2002], “in conformitate cu prevederile Hotararilor Guvernului nr. 1.088 – 1.094/2001, nr. 183 – 187/2002, nr. 498/2002 si nr. 104 – 105/2002 a fost aprobat transferul catre autoritatile administratiei publice locale a urmatoarelor centrale de termoficare din cadrul Societatii Comerciale de producere a energiei electrice si termice “Termoelectrica” – S.A.: (…)”.

Potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 104/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002, “se aproba transmiterea fara plata a centralelor electrice de termoficare din Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Borzesti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale “Termoelectrica” – S.A. in domeniul public al municipiilor Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti si in administrarea consiliilor locale respective”, [art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 104/2002], iar in anexa la hotarare sunt “Datele de identificare a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societatii Comerciale Termoelectrica – S.A.”

Astfel, Curtea constata ca dreptul de proprietate asupra centralelor termice si electrice de termoficare, la care face referire Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, precum si Legea nr. 643/2002, a fost transmis din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale “Termoelectrica” – S.A. in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora.

III. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 a fost adoptata pentru a se asigura conditiile de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, precum si pentru evitarea perpetuarii unor situatii de criza in asigurarea resurselor financiare necesare pentru sustinerea programului energetic.

Prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, intentia legiuitorului delegat a fost, astfel cum este precizat si mai sus, aceea de a reglementa conditiile financiare in care centralele termice si electrice de termoficare sa functioneze si sa isi desfasoare activitatea, si nu aceea de a schimba regimul juridic al acestora, acestea fiind deja transmise consiliilor locale prin hotarari de Guvern.

IV. Din analiza procesului legislativ referitor la adoptarea Legii nr. 643/2002 se observa urmatoarele:

– titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, in forma sa initiala avea urmatorul cuprins: “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale”;

– la sectiunea amendamente admise s-a propus: “Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins: Titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene si locale”;

– la rubrica in care se motiveaza necesitatea modificarii titlului ordonantei se arata ca: “In conformitatea cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si conform protocoalelor incheiate, centralele termice si electrice de termoficare trec in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale care decid cum vor face administrarea.”

Ca atare, rezulta ca, desi intentia legiuitorului a fost de a se preciza ca aceste centrale termice si electrice de termoficare se afla in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de a face o corelare legislativa cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, terminologia folosita in textul legal supus controlului de constitutionalitate este improprie.

V. Avand in vedere principiul general de drept potrivit caruia o norma juridica trebuie interpretata in sensul sau pozitiv, generator de efecte juridice, modalitatile juridice de interpretare a unei norme legale trebuie sa aiba in vedere nu numai litera, ci si spiritul legii, astfel incat rezultatul aplicarii practice a normei juridice sa fie cat mai aproape de finalitatea urmarita de legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio ca isi exercita rolul de legiferare in sensul negarii atat a drepturilor si libertatilor fundamentale consacrate de Constitutie, cat si a principiilor constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (1) si (2) din Constitutie, “Proprietatea este publica sau privata”, iar “Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale”.

Unitatile administrativ-teritoriale (respectiv comunele, orasele, municipiile si judetele) “sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu” [art. 21 alin. (1) teza intai din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007].

Totodata, in virtutea dispozitiilor constitutionale ale art. 121, consiliile locale alese si primarii alesi sunt autoritati ale administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, si functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase. Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, autoritatile deliberative sunt: “consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor”.

In acest context, Curtea observa ca inlocuirea, prin articolul unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale, a sintagmei “centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si a consiliilor locale” din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 cu sintagma “a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau a consiliilor locale” impieteaza asupra dreptului de proprietate al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este prevazut de art. 136 din Constitutie [art. 135 din Constitutia nerevizuita], intrucat titularii dreptului de proprietate nu pot fi decat statul si unitatile administrativ-teritoriale, respectiv comune, orase, municipii si judete, iar nu consiliile locale sau consiliile judetene, care sunt autoritati deliberative.

 

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala “GDF Suez Energy Romania” – S.A. din Bucuresti (fosta Distrigaz Sud – S.A.) in Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalului Specializat Arges si constata ca dispozitiile articolului unic pct. 1 si pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Tribunalului Specializat Arges si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close