Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2014 privind calitatea raportarii cu privire la guvernanta corporativa („conformare sau justificare”)

Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2014 privind calitatea raportarii cu privire la guvernanta corporativa („conformare sau justificare”)
(Text cu relevanta pentru SEE)
(2014/208/UE)
COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 292,
intrucat:
(1)    Un cadru de guvernanta corporativa eficace este de o importanta esentiala pentru societate, deoarece este probabil ca societatile comerciale bine gestionate sa fie mai competitive si mai durabile pe termen lung. O buna guvernanta corporativa este, in primul rand, responsabilitatea societatii comerciale in cauza si exista norme la nivel european si national care sa asigure ca sunt respectate anumite standarde. Acestea includ legislatie si instrumente juridice neobligatorii, si anume codurile nationale de guvernanta corporativa.
(2)    Codurile de guvernanta corporativa au ca scop sa stabileasca principii de buna guvernanta corporativa in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa din Europa, pe baza transparentei, a responsabilitatii si a unei perspective pe termen lung. Acestea ofera standarde si cele mai bune practici pentru societatile comerciale, permitandu-le acestora sa functioneze mai bine si, prin urmare, sa contribuie la stimularea cresterii economice, a stabilitatii si a investitiilor pe termen lung.
(3)    Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi (1) impune societatilor comerciale sa includa o declaratie de guvernanta corporativa in raportul administratorilor in cazul in care valorile mobiliare ale societatilor comerciale sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a oricarui stat membru in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare (2).

(4)    Declaratia de guvernanta corporativa ar trebui sa ofere informatii esentiale privind masurile adoptate de societate in materie de guvernanta corporativa, cum ar fi informatii referitoare la codul/codurile de guvernanta corporativa aplicat(e) de catre societatea respectiva, sistemele de control intern si de gestionare a riscurilor, adunarea generala a actionarilor si competentele sale, drepturile actionarilor, organismele administrative, de conducere si de supraveghere si comitetele acestora.
(5)    Prezentarea de informatii de inalta calitate cu privire la masurile adoptate de societatile comerciale in materie de guvernanta corporativa ofera informatii utile pentru investitori si faciliteaza deciziile acestora privind investitiile. De asemenea, aceasta ofera investitorilor mai multa incredere in societatile in care investesc. Cresterea transparentei pe piata poate aduce, de asemenea, la un nivel mai general, beneficii legate de reputatia societatilor si mai multa legitimitate din perspectiva partilor interesate si a societatii in ansamblu.
(6)    Principiul „conformare sau justificare” prevazut la articolul 20 din Directiva 2013/34/UE este un element cheie pentru guvernanta corporativa la nivel european. In conformitate cu acest principiu, societatile care se abat de la codul de guvernanta corporativa relevant trebuie sa explice in declaratia lor de guvernanta corporativa partile din cod de la care se abat si motivele pentru care fac acest lucru.
(7)    In timp ce conformitatea deplina cu un cod poate transmite un mesaj pozitiv pe piata, s-ar putea sa nu fie intotdeauna cea mai buna abordare pentru o societate dintr-o perspectiva de guvernanta corporativa. Abaterea de la o prevedere a codului, in unele cazuri, ar putea permite unei societati sa se gestioneze in mod mai eficace. Abordarea „conformare sau justificare” ofera societatilor flexibilitate prin faptul ca le permite sa isi adapteze guvernanta corporativa la dimensiunea societatii, structura actionariatului sau particularitatile sectoriale. In acelasi timp, promoveaza o cultura a responsabilitatii, incurajand societatile sa reflecteze mai mult asupra masurilor adoptate in materie de guvernanta corporativa.
(8)    Principiul „conformare sau justificare” este recunoscut pe scara larga de catre societati, investitori si organismele de reglementare ca fiind un instrument adecvat in guvernanta corporativa. Cu toate acestea, astfel cum se mentioneaza in Cartea verde din 2011 privind cadrul de guvernanta corporativa al UE (3), se pare ca exista anumite deficiente in ceea ce priveste modul de punere in practica a principiului, in special in ceea ce priveste calitatea explicatiilor furnizate de societati atunci cand se abat de la codurile de guvernanta corporativa. In acest sens, marea majoritate a respondentilor la Cartea verde au fost in favoarea obligatiei impuse societatilor de a furniza explicatii de mai buna calitate in caz de abateri.
(9)    Conform celor mai recente dovezi colectate de catre Comisie, au existat imbunatatiri treptate in acest domeniu. Mai multe state membre au initiat discutii, de exemplu, sau au emis linii directoare privind calitatea explicatiilor. Cu toate acestea, exista inca loc pentru imbunatatiri.
(10)    In rezolutia sa din 29 martie 2012 (4), Parlamentul European a considerat abordarea „conformare sau justificare” ca fiind un instrument util pentru guvernanta corporativa. In mod concret, Parlamentul European s-a pronuntat in favoarea aderarii obligatorii a societatii la un cod relevant si a obligativitatii de a furniza explicatii concludente pentru abaterile semnificative de la un cod, care ar trebui sa includa o descriere a masurii alternative adoptate.
(11)    Planul de actiune din 2012 privind dreptul european al societatilor comerciale si guvernanta corporativa (5) a subliniat importanta explicatiilor de inalta calitate, in special pentru investitori, si a anuntat o initiativa a Comisiei privind imbunatatirea calitatii rapoartelor de guvernanta corporativa si, in special, a calitatii explicatiilor.
(12)    Scopul prezentei recomandari este de a oferi indrumare pentru societati si de a le oferi asistenta in imbunatatirea calitatii raportarii acestora privind guvernanta corporativa. Data fiind diversitatea de traditii si abordari juridice, aceste recomandari ofera un cadru general, care poate fi dezvoltat in continuare si adaptat la contextul national specific.
(13)    Prezenta recomandare se aplica societatilor care trebuie sa depuna o declaratie de guvernanta corporativa in conformitate cu articolul 20 din Directiva 2013/34/UE si care trebuie sa ofere explicatii in caz de abatere de la recomandarile codului/codurilor de guvernanta corporativa.
(14)    Desi prezenta recomandare este destinata in principal societatilor cotate la bursa in conformitate cu articolul 20 din Directiva 2013/34/UE, si alte entitati care elaboreaza o declaratie de guvernanta corporativa ar putea beneficia de imbunatatirea calitatii informatiilor pe care intentioneaza sa le faca publice.
(15)    Pe langa informatiile pe care acestea sunt obligate sa le furnizeze in declaratia lor de guvernanta corporativa, societatile din unele state membre sunt, de asemenea, obligate sa transmita rapoarte cu privire la modul in care aplica principiile de baza sau recomandarile codului. In vederea imbunatatirii transparentei, toate societatile europene cotate la bursa sunt incurajate sa raporteze cu privire la modul in care au aplicat codurile relevante cu privire la aspecte care pot fi de importanta majora pentru actionari. In plus, pentru a facilita accesul, societatile ar trebui sa ia in considerare punerea acestor informatii la dispozitie si online.
(16)    Nu exista un format standard de raportare in materie de guvernanta corporativa la nivelul Uniunii Europene. Prezentarea informatiilor intr-o declaratie generala sau pentru fiecare prevedere in parte este acceptabila atat timp cat aceasta este instructiva si utila pentru actionari, investitori si alte parti interesate. Societatile ar trebui sa evite declaratiile prea generale, care ar putea sa nu acopere aspecte importante din punctul de vedere al actionarilor, dar si declaratiile constand in bifarea variantelor, cu o valoare informativa redusa. De asemenea, acestea ar trebui sa evite prezentarea de informatii foarte detaliate, care ar putea sa nu ofere o perspectiva pertinenta.
(17)    Prezentarea adecvata a informatiilor privind abaterile de la codurile relevante si a motivelor care justifica aceste abateri este foarte importanta pentru a se asigura ca partile interesate pot lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la societatile comerciale. Aceasta prezentare reduce asimetria informatiilor intre directorii societatii si actionarii acesteia si, prin urmare, diminueaza costurile de monitorizare pentru acestia din urma. Societatile ar trebui sa indice in mod clar de la ce recomandari din cod s-au abatut si sa ofere pentru fiecare caz o explicatie cu privire la: modul in care societatea s-a abatut, motivele abaterii, modul in care s-a luat decizia de abatere de la o recomandare, intervalul de timp in care s-a produs abaterea si masurile luate pentru a se garanta ca masurile luate de societate sunt in concordanta cu obiectivele recomandarii si cu codul.
(18)    Pentru furnizarea acestor informatii, societatile ar trebui sa evite sa utilizeze un limbaj standardizat si ar trebui sa se concentreze pe contextul specific al societatii care explica abaterea de la o recomandare. Explicatiile ar trebui structurate si prezentate astfel incat sa poata fi usor de inteles si de utilizat. Acest lucru va facilita angajarea actionarilor intr-un dialog constructiv cu societatea.
(19)    O abordare „conformare sau justificare” eficace necesita o monitorizare eficienta pentru a motiva intreprinderile sa respecte un cod de guvernanta corporativa sau sa explice nerespectarea. Cartea verde din 2011 a indicat ca declaratiile de guvernanta corporativa publicate de societati pareau a nu fi monitorizate in masura necesara si doar putine state membre au solicitat organismelor publice sau specializate sa verifice daca informatiile si, in special, explicatiile furnizate sunt complete.
(20)    Diferiti actori, cum ar fi consiliile de administratie, auditorii si actionari, sunt implicati in monitorizarea informatiilor facute publice de societati. Consiliile de administratie si actionarii au, de asemenea, un rol important in incurajarea explicatiilor de buna calitate. In special, monitorizarea mai activa din partea actionarilor, in calitate de proprietari ai societatilor, ar putea conduce la imbunatatirea practicilor de guvernanta corporativa.
(21)    Statele membre si organismele responsabile pentru codurile de guvernanta corporativa sunt, de asemenea, incurajate sa ia in considerare modul in care ar putea fi acordata o mai mare atentie calitatii generale a explicatiilor oferite pentru abateri inaintate de societati in contextul mecanismelor de monitorizare existente in tarile lor. Se pot lua in considerare, de asemenea, mijloacele suplimentare de stimulare a societatilor si a altor parti implicate pentru a imbunatati si mai mult calitatea explicatiilor si a raportarii privind guvernanta corporativa in general.
(22)    In vederea asigurarii urmaririi eficiente a prezentei recomandari, statele membre ar trebui sa o aduca la cunostinta organismelor responsabile cu codurile nationale de guvernanta corporativa, a societatilor cotate la bursa si a altor parti interesate. De asemenea, statele membre ar trebui sa informeze Comisia cu privire la masurile luate in conformitate cu prezenta recomandare,
ADOPTA PREZENTA RECOMANDARE
SECTIUNEA I
Dispozitii generale
(1)    Scopul prezentei recomandari este de a oferi indrumare statelor membre, organismelor insarcinate cu codurile nationale de guvernanta corporativa, societatilor si altor parti interesate. Indrumarea urmareste sa imbunatateasca calitatea globala a declaratiilor de guvernanta corporativa publicate de societati in conformitate cu articolul 20 din Directiva 2013/34/UE si, in special, calitatea explicatiilor furnizate de societati in caz de abatere de la recomandarile din codul de guvernanta corporativa relevant.
(2)    Se recomanda ca, acolo unde este cazul, codurile de guvernanta corporativa sa faca o distinctie clara intre partile din cod de la care nu se poate deroga, partile care se aplica pe baza principiului „conformare sau justificare” si cele care se aplica pe baza de pur voluntariat.
SECTIUNEA II
Calitatea declaratiilor de guvernanta corporativa
(3)    Articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2013/34/UE impune ca societatile cotate la bursa sa furnizeze in declaratia lor de guvernanta corporativa informatii cu privire la aspecte specifice ale acordurilor lor de guvernanta corporativa.
(4)    In scopul de a imbunatati si mai mult transparenta pentru actionari, investitori si alte parti interesate si in plus fata de informatiile cu privire la subiectele mentionate la alineatul (3), societatile ar trebui sa descrie modul in care au aplicat recomandarile codului de guvernanta corporativa relevant cu privire la subiectele de maxima importanta pentru actionari.
(5)    Informatiile mentionate la alineatele (3) si (4) ar trebui sa fie suficient de clare, precise si exhaustive pentru a permite actionarilor, investitorilor si altor parti interesate sa dobandeasca o buna intelegere a modului in care este administrata societatea. In plus, ar trebui sa se faca referire la caracteristicile si situatia specifica a societatii, cum ar fi marimea, structura societatii sau structura actionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(6)    In scopul de a facilita accesul pentru actionari, investitori si alte parti interesate, societatile ar trebui sa puna la dispozitie periodic informatiile mentionate la alineatele (3) si (4) pe site-urile lor si ar trebui sa includa o trimitere catre site in raportul administratorilor, chiar daca acestea ofera deja informatii prin alte mijloace precizate in Directiva 2013/34/UE.
SECTIUNEA III
Calitatea explicatiilor in caz de abatere de la un cod
(7)    Articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2013/34/UE impune ca societatile cotate la bursa sa ofere explicatii in caz de abatere de la recomandarile codului sub incidenta caruia se afla sau pe care au decis sa il aplice in mod voluntar.
(8)    In sensul alineatului (7), societatile ar trebui sa indice in mod clar de la ce recomandari specifice s-au abatut si, pentru fiecare abatere in parte de la o recomandare individuala:
(a)    sa explice in ce mod s-a abatut societatea de la o recomandare;
(b)    sa descrie motivele abaterii;
(c)    sa descrie modul in care a fost luata decizia de a se abate de la recomandare in cadrul societatii;
(d)    daca abaterea este limitata in timp, sa explice cand preconizeaza societatea ca se va conforma cu o anumita recomandare;
(e)    sa descrie, daca este cazul, masura luata in locul conformarii si sa explice in ce fel masura respectiva atinge obiectivul care sta la baza recomandarii specifice sau a codului in ansamblu, sau sa clarifice modul in care contribuie la o buna guvernanta corporativa a societatii.

(9)    Informatiile mentionate la alineatul (8) ar trebui sa fie suficient de clare, exacte si complete astfel incat sa permita actionarilor, investitorilor si altor parti interesate sa evalueze consecintele care decurg din abaterea de la o anumita recomandare.
Acestea ar trebui sa se refere si la caracteristicile si situatia specifica a societatii, cum ar fi marimea, structura societatii sau structura actionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
(10)    Explicatiile pentru abateri ar trebui sa fie clar prezentate in declaratia de guvernanta corporativa, astfel incat sa fie usor de gasit de catre actionari, investitori si alte parti interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmand aceeasi ordine a recomandarilor ca si in codul relevant sau prin gruparea tuturor explicatiilor privind abaterea din aceeasi sectiune din declaratia de guvernanta corporativa, atat timp cat metoda utilizata este explicata clar.
SECTIUNEA IV
Dispozitii finale
(11)    Pentru a incuraja societatile sa respecte codul de guvernanta corporativa sau sa explice mai bine abaterile de la acesta, trebuie realizata o monitorizare eficienta la nivel national, in cadrul actualelor dispozitii de monitorizare.
(12)    Statele membre ar trebui sa aduca prezenta recomandare in atentia organismelor responsabile de coduri nationale de guvernanta corporativa, a societatilor cotate la bursa si a altor parti interesate. Statele membre sunt invitate sa informeze Comisia cu privire la masurile luate in conformitate cu prezenta recomandare pana la 13 aprilie 2015, pentru a permite Comisiei sa monitorizeze si sa evalueze situatia.
(13)    Prezenta recomandare se adreseaza statelor membre, organismelor responsabile cu codurile nationale de guvernanta corporativa, societatilor cotate la bursa si altor parti interesate.
Adoptata la Bruxelles, 9 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Michel BARNIER
Membru al Comisiei
________________________________________
(1)  JO L 182, 29.6.2013, p. 19.
(2)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
(3)  COM(2011) 164, 5 aprilie 2011.
(4)  Rezolutia Parlamentului European din 29 martie 2012 referitoare la cadrul de guvernanta corporativa pentru societatile europene, 2011/2181(INI).
(5)  COM(2012) 740, 12 decembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close