Avizul Comitetului Regiunilor – Directiva privind facturarea electronica si achizitiile publice electronice de la un capat la altul

I.   RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Observatii generale pe marginea directivei

ia nota de faptul ca, prin propunerea sa de directiva privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice, Comisia vizeaza urmatoarele obiective: CEN, organismul european responsabil de stabilirea standardelor, trebuie sa elaboreze un nou standard european pentru facturarea electronica; statele membre trebuie sa se asigure ca autoritatile contractante si entitatile contractante nu pot sa refuze facturi electronice conforme cu acest standard. In conformitate cu propunerea Comisiei, dispozitiile pentru a se conforma prezentei directive trebuie puse in aplicare in termen de la 48 de luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Comitetul Regiunilor propune insa ca dispozitiile sa intre in vigoare la 30 de luni dupa publicarea trimiterii la standardul european respectiv, asa cum prevede articolul 3 alineatul (2) din directiva;

considera ca propunerea trebuie considerata drept o etapa importanta a procesului de tranzitie la o administratie publica informatizata. Beneficiile recunoscute ale facturarii electronice au determinat mai multe state membre ale UE sa solicite prezentarea de facturi electronice in materie de achizitii publice in intregul sector public sau intr-o parte din acesta. Totusi, de multe ori initiativele de acest fel au la baza standarde nationale care nu sunt interoperabile;

constata ca, in ultimii ani, mai multe parti interesate au solicitat sa se ia masuri la nivel european pentru stimularea facturarii electronice, propunand chiar introducerea obligatorie a acesteia; de exemplu, in rezolutia sa din 20 aprilie 2012, Parlamentul European atrage atentia asupra fragmentarii pietei din cauza unor reglementari nationale privind facturarea electronica, precum si asupra necesitatii unor solutii interoperabile pentru facturarea electronica, bazate pe dispozitii legale si norme tehnice comune;

a salutat deja schimbul electronic de informatii si utilizarea mijloacelor electronice in cadrul diferitor proceduri de achizitii publice (1), subliniind totusi ca, avand in vedere conditiile diferite, mai ales in ceea ce priveste intreprinderile mici, trebuie sa se lase suficient timp pentru pregatiri;
considera ca, pentru o mai mare eficienta si in vederea reducerii cheltuielilor administrative, facturarea, care constituie etapa finala a procedurii de achizitii publice, ar trebui sa fie de asemenea un proces electronic;

este de parere ca propunerea de directiva poate contribui la crearea unor conditii mai bune pentru interoperabilitate si la optimizarea pietei interne. Aceasta faciliteaza activitatea autoritatilor contractante si a entitatilor contractante, precum si a furnizorilor si contribuie la mentinerea costurilor la un nivel scazut. Totodata, se poate constata ca, in prezent, schimburile comerciale transfrontaliere sunt putine. Din acest punct de vedere, exista riscul ca directiva de fata sa aiba efecte financiare disproportionate;

subliniaza ca propunerea de directiva imputerniceste Comisia Europeana sa insarcineze organizatia de standardizare europeana competenta cu elaborarea modelului de date semantic al facturii electronice de baza. Astfel, se deleaga o parte esentiala a continutului catre un organism care nu are puteri legislative. Abia pe baza acestor continuturi concrete ale standardului care trebuie elaborat, nedisponibile inca, poate fi evaluata in totalitate usurinta punerii in aplicare, necesitatea unor modificari precum si costurile conexe. Prin urmare, nu se poate stabili deocamdata daca propunerea este conforma principiului proportionalitatii;

saluta faptul ca autoritatile si entitatile contractate vor avea, chiar si dupa introducerea standardului european comun, posibilitatea de a accepta si facturi care indeplinesc alte standarde, precum si facturi pe hartie, in masura in care legislatiile nationale nu cuprind dispozitii in sens contrar. Aceasta optiune ofera flexibilitate atat autoritatilor contractante si entitatilor contractante, cat si furnizorilor care urmeaza alte standarde. Obligarea autoritatilor contractante si a entitatilor contractante care au introdus deja facturarea electronica in conformitate cu un anumit standard sa treaca la un standard comun nou ar atrage dupa sine cresterea cheltuielilor atat pentru autoritatile si entitatile contractante, cat si pentru furnizori. Subscriind propunerii de directiva, Comitetul Regiunilor este, prin urmare, de parere ca formatele deja existente ar trebui sa poata fi utilizate in continuare, in timp ce standardul european comun ar trebui introdus in cadrul unui proces de tranzitie treptata. De asemenea, dezvoltarea unui model de date semantic comun va facilita conversia intre diferite formate tehnice. In ceea ce priveste informatiile pe care facturile trebuie eventual sa le cuprinda pe langa continutul de baza in conformitate cu dispozitiile de drept intern, in anumite sectoare etc., facturile cu un astfel de continut ar trebui sa fie admisibile si in formatele utilizate in prezent, care corespund adesea acestor cerinte speciale;

subliniaza totusi ca este important ca standardul european propus sa nu impiedice si sa nu ingreuneze activitatea autoritatilor sau entitatilor contractate sau a furnizorilor acestora; atrage atentia asupra costurilor ridicate care ar trebui suportate in situatia in care autoritatile contractante si entitatile contractante ar trebui sa accepte facturi electronice in toate formatele tehnice care corespund modelelor de date semantice;

propune, prin urmare, sa se clarifice in propunerea de directiva cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca autoritatile contractante si entitatile contractante. Acestea nu ar trebui sa fie obligate sa accepte toate formatele tehnice nationale si protejate existente, ci numai un numar limitat de formate. Pe de alta parte, autoritatile contractante nu trebui sa poata refuza facturi electronice care au la baza standardul european pentru modelul de date semantic si un format tehnic care, la randul sau, se bazeaza pe standarde internationale ale unor organisme de standardizare recunoscute de UE (precum CEN, ISO, ONU/CEFAT si OASIS). In acest context, directiva ar putea fi privita drept o armonizare a standardelor internationale; totusi, trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru ca continutul de baza al facturilor sa respecte cerintele europene prevazute in dispozitiile comune etc.;

considera ca elaborarea modelului de date semantic pe baza modelelor disponibile deja in cadrul organizatiilor de standardizare internationale, precum si limitarea la un anumit format tehnic pot contribui la cresterea interoperabilitatii si, totodata, la reducerea costurilor. In acest fel se creeaza conditii unitare pentru actorii comerciali, care pot sa dezvolte bune practici pe baza acestui standard;

subliniaza, de asemenea, ca este foarte important ca Comisia sa aiba in vedere promovarea facturarii electronice si in cadrul Acordului privind achizitiile publice, astfel incat regulile aplicabile sa poata fie valabile pentru majoritatea membrilor OMC, inclusiv pentru toate statele membre ale UE. Acesta este un alt motiv pentru care standardul prescris de Comisie ar trebui sa se bazeze pe standardele internationale. Astfel, acesta nu ar fi doar un standard european, ci si un standard international, care respecta si include cerintele si nevoile europene, care se bazeaza pe dispozitii legislative comune etc.;

subliniaza, de asemenea, ca este important sa se tina seama de activitatile de standardizare incepute deja, in special de activitatile derulate de CEN in vederea stabilirii cerintelor pentru informatiile incluse in mesajele comerciale in domeniul achizitiilor publice si pentru schimbul de astfel de mesaje intre parti. Mai multe state membre (2) sunt deja implicate in aceste activitati, ale caror rezultate sunt destinate si utilizarii in proiecte lansate de Comisie (ca, de exemplu, e-SENS (3) si OpenPEPPOL (4));

considera ca este important ca, la elaborarea actualului standard sau la continuarea activitatilor demarate deja, sa se aiba grija ca standardul sa fie simplu de utilizat si sa fie testat inainte de a fi recomandat. Ar fi chiar util sa se determine, printr-un fel de certificare, daca facturile bazate teoretic pe acest standard il respecta si in realitate. Experienta din statele membre in care deja se aplica anumite standarde arata ca este nevoie de un cadru de orientare, astfel incat sa nu trebuiasca ca fiecare autoritate contractanta sau entitate contractanta sa justifice de ce nu poate accepta o anumita factura electronica. O astfel de procedura ar trebui dezvoltata si in cadrul organizatiilor internationale de standardizare recunoscute mentionate mai sus;

atrage atentia, de asemenea, asupra faptului ca includerea autoritatilor locale si regionale, precum si a altor administratii si institutii publice finantate din bugetul de stat in elaborarea standardului este extrem de importanta;

subliniaza ca, in cadrul negocierilor in curs pe marginea unei propuneri privind un nou regulament privind protectia datelor trebuie sa se ia masurile necesare pentru ca dispozitiile acestui regulament sa sprijine utilizarea actualei facturari electronice;
subliniaza ca, in conformitate cu dispozitiile referitoare la facturarea electronica in conformitate cu Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, facturarea electronica necesita acceptarea de catre destinatar. Dupa cum se subliniaza deja in propunerea de directiva, acest aspect trebuie avut in vedere si in elaborarea dispozitiilor actuale;

considera ca majoritatea autoritatilor contractante si entitatilor contractante nu au in prezent posibilitatea de a accepta si de a prelucra facturi electronice; prin urmare, este de parere ca este extrem de important sa se prevada o planificare adecvata inainte de intrarea in vigoare a directivei. Directiva nu ar trebui sa intre in vigoare decat in momentul in care diferitele proceduri de achizitii publice se pot desfasura si electronic. Comitetul Regiunilor considera ca ar fi util ca directiva sa intre in vigoare la un anumit interval de timp – de exemplu 30 de luni – de la publicarea normei de catre Comisie. Astfel s-ar asigura ca este suficient timp pentru elaborarea programului de software corespunzator pentru aceasta norma, garantand ca autoritatile si entitatile contractante dispun de timpul necesar pentru achizitionarea acestor solutii in sprijinul normei. In plus, statele membre ar trebui sa ofere cursuri de formare si sprijin pentru autoritatile contractante, astfel incat dispozitiile din directiva care face obiectul prezentei propuneri sa poata fi puse in aplicare in termenul stabilit;

reaminteste ca introducerea facturarii electronice va atrage dupa sine necesitatea ca multe autoritati contractante si entitati contractante sa achizitioneze solutii informatice corespunzatoare si, in general, sa isi largeasca cunostintele in domeniul gestionarii facturilor electronice. Masurile necesare in diferitele state membre trebuie, prin urmare, sa cuprinda si acordarea de sprijin la achizitionarea de solutii informatice pentru primirea facturilor electronice, eventual sub forma unui acord-cadru central, la care autoritatile sa poata recurge pentru procedurile de achizitii publice si care sa le poata oferi sprijin la stabilirea cerintelor pentru achizitionarea de solutii proprii in domeniul facturarii electronice;

considera ca, pe langa programele de formare si alte masuri pentru autoritatile contractante si entitatile contractante, statele membre trebuie sa adopte si masuri pentru extinderea competentelor intreprinderilor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM);

avand in vedere faptul ca obiectivul urmarit de propunerea de directiva de solutionare a problemelor legate de interoperabilitate in comertul transfrontalier nu poate fi atins intr-un mod satisfacator de catre statele membre actionand individual si avand in vedere ca propunerea de directiva reprezinta instrumentul adecvat in acest sens, considera ca propunerea este conforma cu principiile subsidiaritatii si proportionalitatii;

subliniaza faptul ca CoR a declarat facturarea electronica in cadrul achizitiilor publice ca fiind una din cele cinci prioritati ale programului de lucru anual privind subsidiaritatea pe anul 2013; in acest context, CoR a efectuat o consultare a partenerilor din Reteaua de monitorizare a subsidiaritatii si a Grupului de experti in materie de subsidiaritate pe aceasta tema;

solicita Comisiei Europene sa joace un rol de exemplu, asigurand acceptarea facturilor electronice la atribuirea contractelor in cadrul programelor de finantare ale UE;

Observatii generale pe marginea comunicarii
avand in vedere ca majoritatea autoritatilor contractante si entitatilor contractante nu practica in prezent facturarea electronica, saluta masurile importante pe care Comisia le introduce la punctul 5.3 al propunerii sale, care, printre altele, prevad elaborarea de catre statele membre de strategii nationale si planuri de actiune detaliate pentru achizitiile publice electronice de la un capat la altul;

subliniaza ca si intreprinderile, in special IMM-urile, trebuie sa isi extinda competentele in domeniul facturarii electronice. De asemenea, este posibil ca in multe state membre sa fie necesar sa se adopte masuri pentru infrastructura. Propunerea Comisiei ca statele membre sa analizeze posibilitatea de a recurge la fondurile structurale pentru finantarea programelor de formare (in special pentru IMM-uri), pentru consolidarea capacitatii administrative si pentru dezvoltarea infrastructurilor corespunzatoare poate contribui la solutionarea acestor probleme;

este de parere ca aspectele legate de infrastructura au o importanta cruciala la implementarea proiectului facturarii electronice si, prin urmare, considera ca propunerea formulata de Comisie la punctul 5.2.(4) privind finantarea si sprijinirea de catre Comisia Europeana a dezvoltarii infrastructurii privind achizitii publice electronice de la un capat la altul (inclusiv facturarea electronica) pe teritoriul Europei prin intermediul mecanismului propus „Conectarea Europei” (MCE) poate contribui la sprijinirea unei infrastructuri functionale pentru aceste proceduri; considera ca ar putea fi necesare si alte masuri de infrastructura, intrucat circumstantele sunt foarte diferite de la un stat membru la altul;

saluta intentia Comisiei de a finanta proiectele care stimuleaza dezvoltarea de solutii interoperabile (e-SENS);

saluta propunerea Comisiei de a continua lucrarile Forumului european multipartit privind facturarea electronica, dar solicita Comisiei sa ia in acelasi timp toate masurile pentru ca nivelul local si regional sa fie reprezentat in acest forum.

II.   RECOMANDARI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

COM(2013) 449 final

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de baza ar trebui sa se bazeze pe specificatii existente, inclusiv, in special, cele elaborate de organizatii europene sau internationale precum CEN (CWA 16356 si CWA 16562), ISO (factura financiara bazata pe metodologia ISO 20022) si ONU/CEFACT (CII v. 2.0). Acesta nu ar trebui sa necesite semnaturi electronice. Un astfel de standard european ar trebui sa defineasca elementele de date semantice referitoare, in special, la datele complementare ale vanzatorului si cumparatorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informatiile privind livrarea, detaliile si termenii platii. De asemenea, acesta ar trebui sa fie compatibil cu standardele existente privind platile astfel incat sa permita prelucrarea automata a platilor.

Standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de baza ar trebui sa se bazeze pe specificatii existente, inclusiv, in special, cele elaborate de organizatii europene sau internationale precum CEN (CWA 16356 si CWA 16562), ISO (factura financiara bazata pe metodologia ISO 20022) si, ONU/CEFACT (CII v. 2.0) si OASIS. Acesta nu ar trebui sa necesite semnaturi electronice. Un astfel de standard european ar trebui sa defineasca elementele de date semantice referitoare, in special, la datele complementare ale vanzatorului si cumparatorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informatiile privind livrarea, detaliile si termenii platii. De asemenea, acesta ar trebui sa fie compatibil cu standardele existente privind platile astfel incat sa permita prelucrarea automata a platilor.

Expunere de motive

In propunerea Comisiei sunt mentionate cateva specificatii. Standardele de facturare se schimba din cand in cand si nu toate standardele mentionate au fost puse in aplicare. In plus, nu sunt mentionate unele standarde internationale aplicate in prezent in anumite state membre. Din acest motiv, ar fi mai util sa se mentioneze specificatii pentru standardele de facturare dezvoltate de organizatii europene sau internationale precum CEN, ISO, ONU/CEFACT si OASIS. Aceasta ultima organizatie nu este mentionata deloc in propunerea Comisiei. OASIS se ocupa de asa-numitele standarde de facto, care, in prezent sunt utilizate in sectorul public in multe state membre.

Amendamentul 2

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Facturile electronice care respecta standardul european

Facturile electronice care respecta standardul european

Statele membre se asigura ca autoritatile contractante si entitatile contractante nu refuza sa primeasca facturi electronice care respecta standardul european a carui trimitere a fost publicata in temeiul articolului 3 alineatul (2).

Statele membre se asigura ca autoritatile contractante si entitatile contractante nu refuza sa primeasca facturi electronice care respecta standardul european a carui trimitere a fost publicata in temeiul articolului 3 alineatul (2) si care au la baza formate tehnice elaborate de organizatii de standardizare internationale recunoscute de UE.

Expunere de motive

Ar fi extrem de costisitor daca autoritatile si entitatile contractante ar fi obligate sa accepte facturi electronice in toate formatele tehnice care respecta modelul de date semantic. O posibilitate de limitare a numarului de formate ar consta in impunerea cerintei ca facturile electronice sa respecte standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de baza si sa se bazeze pe formate tehnice (sintaxa) elaborate de organizatii de standardizare recunoscute de UE (ca, de exemplu, CEN, ONU/CEFACT, ISO si OASIS).

Amendamentul 3

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Punere in aplicare

Punere in aplicare

Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive in termen de cel mult 48 de luni de la data intrarii in vigoare. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii.

Statele membre se implica activ pentru ca autoritatile contractante si entitatile contractante sa poata primi facturi electronice care respecta standardul european a carui trimitere a fost publicata in temeiul articolului 3 alineatul (2) si care sunt conforme cu formatul tehnic bazat pe standardele europene si internationale in vigoare. Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive in termen de cel mult 48 30 de luni de la data intrarii in vigoare publicarii de catre Comisie a trimiterii la standardul european in conformitate cu articolul 3 alineatul (2). Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii.

Atunci cand statele membre adopta dispozitiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Comisiei ii sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Atunci cand statele membre adopta dispozitiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Comisiei ii sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Expunere de motive

Ar fi util ca directiva sa intre in vigoare la un anumit interval de la publicarea standardului de catre Comisie. Astfel s-ar asigura elaborarea programului de software corespunzator pentru acest standard, garantand ca autoritatile si entitatile contractante dispun de timpul necesar pentru achizitionarea acestor solutii in sprijinul standardului. Un termen adecvat ar fi un interval de 30 de luni de la publicarea de catre Comisie a normei in conformitate cu articolul 3 alineatul (2). In plus, este important ca statele membre sa le ofere autoritatilor si entitatilor contractante sprijinul necesar pentru a-si largi competentele in domeniul facturarii electronice si eventual pentru a introduce si solutii informatice pentru primirea si gestionarea facturilor electronice. Masurile in acest sens ar trebui sa cuprinda si masuri de formare pentru intreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Textul reformulat propus creeaza conditii mai bune pentru ca primirea facturilor electronice sa se poata face in conformitate cu standardul stabilit si in intervalul de timp propus.

Bruxelles, 28 noiembrie 2013

Presedintele Comitetului Regiunilor

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1)  Comitetul Regiunilor a adoptat deja un aviz privind propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale [COM(2011) 895 final], precum si un aviz privind propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice [COM(2011) 896 final].

(2)  A se vedea www.cenbii.eu.

(3)  A se vedea www.esens.eu.

(4)  A se vedea www.peppol.eu.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close