Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

 

In M. Of. nr. 401 din 30 mai 2014 a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrul apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, prevazute in anexele nr. 1 – 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Norme metodologice prevazute la art. 1 se aplica transferului dreptului de proprietate realizat in baza unui contract de vanzare-cumparare autentificat de notarul public, precum si in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie.

(2) Transferul dreptului de proprietate, realizat in modalitatile prevazute la alin. (1), poate avea ca obiect atat intregul teren, cat si o cota-parte din dreptul asupra acestuia.

(3) Normele metodologice nu se aplica contractelor de vanzare-cumparare care au la baza antecontracte si pacte de optiune autentificate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare.

(4) Conditiile de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, sunt cumulative.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

ART. 1

Prezentele norme metodologice reglementeaza procedurile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemptiune, controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor, organizarea si gestionarea bazei de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan.

ART. 2

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) structura centrala – directia tehnica de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

b) structuri teritoriale – directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; lista cuprinzand datele de contact ale acestora este postata pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

c) conditii mai avantajoase de vanzare – modificarea de catre vanzator a ofertei de vanzare in favoarea cumparatorului;

d) lege – Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare;

e) preemptor – titularul dreptului de preemptiune care poate sa cumpere cu prioritate un teren agricol situat in extravilan, fata de care detine calitatea de coproprietar, arendas, proprietar vecin sau statul roman prin Agentia Domeniilor Statului, in ordinea stabilita de lege;

f) preemptori de acelasi rang – preemptori care apartin numai aceleiasi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendasi sau proprietari vecini;

g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior – preemptori care detin o pozitie superioara sau inferioara in ordinea categoriilor de preemptori stabiliti de lege, pozitie care le ofera un drept de exercitare a dreptului de preemptiune cu respectarea acestei ordini, incepand cu rangul superior pana la ultimul;

h) proprietar vecin – proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat in extravilan care face obiectul ofertei de vanzare;

i) aviz final – act administrativ emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala sau structurile teritoriale, care atesta respectarea procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune.

ART. 3

Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primariile au urmatoarele atributii:

a) inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexa;

b) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii;

c) afiseaza oferta de vanzare la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege;

d) pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmit lista preemptorilor la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu;

e) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a);

f) in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, inregistreaza si afiseaza la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori necuprinsi in lista si care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza;

g) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa;

h) adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege;

i) incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;

j) dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i);

k) in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz;

l) transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz.

ART. 4

(1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atributii in aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au urmatoarele atributii principale:

a) inregistreaza si verifica documentele transmise de catre primarii, prevazute la art. 3 lit. d) si e) din prezenta anexa;

b) publica pe site-ul institutiei oferta de vanzare a terenului;

c) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul judetean de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic;

d) inregistreaza si verifica dosarul transmis de catre primarii cuprinzand numele si datele de identificare ale preemptorului ales de catre vanzator ca potential cumparator al acestuia, lista preemptorilor, precum si copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecarei etape procedurale de selectie prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;

e) emit avizul final necesar instrainarii terenului, respectiv avizul negativ, care se semneaza de catre directorul executiv si se transmite vanzatorului prin posta cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului ori persoanei imputernicite in acest sens; o copie a avizului se transmite primariei la care a fost inregistrata oferta de vanzare, prin posta, cu confirmare de primire;

f) publica pe site-ul institutiei avizele finale/avizele negative, in termen de doua zile de la emiterea acestora;

g) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan, la nivelul judetului;

h) inregistreaza in baza de date prevazuta la lit. g) avizele finale necesare instrainarii terenului, respectiv avizele negative emise de catre structura centrala, precum si adeverintele emise de catre primarii in cazul vanzarii libere a terenului;

i) transmit avizul final/avizul negativ emis de catre structura centrala si primit de la aceasta, vanzatorului, prin posta, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens; o copie a avizului se transmite primariei la care a fost inregistrata oferta de vanzare, prin posta, cu confirmare de primire;

j) asigura schimbul de informatii privind vanzarea-cumpararea, in conditiile legii, a terenurilor agricole situate in extravilan cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

k) transmit saptamanal Agentiei Domeniilor Statului informatii privind ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan depuse de vanzatori la primarii.

(2) Structura centrala are urmatoarele atributii principale:

a) inregistreaza si verifica dosarele transmise de catre primarii, prevazute la art. 3 lit. d) si e) din prezenta anexa;

b) publica pe site-ul institutiei oferta de vanzare a terenului;

c) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul national de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic;

d) inregistreaza si verifica dosarul transmis de catre primarii cuprinzand numele si datele de identificare ale preemptorului ales de catre vanzator ca potential cumparator, precum si copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecarei etape procedurale de selectie prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;

e) emite avizul final/avizul negativ, care se semneaza de catre conducerea structurii centrale, si il transmite structurii teritoriale implicate pentru a fi remis vanzatorului prin posta sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens;

f) publica pe site-ul institutiei avizele finale/avizele negative, in termen de doua zile de la emiterea acestora;

g) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan la nivel national in conformitate cu informatiile cuprinse in bazele de date organizate la nivelul structurii centrale si al structurilor teritoriale, precum si cu informatiile cuprinse in adeverintele emise de catre primarii;

h) asigura schimbul de informatii privind vanzarea-cumpararea in conditiile legii a terenurilor agricole situate in extravilan cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

i) transmite saptamanal Agentiei Domeniilor Statului informatii privind ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan depuse de vanzatori la primarii.

ART. 5

(1) In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de aceasta si de urmatoarele documente:

a) o copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

b) o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c) extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate “Stereografic 1970”, in conditiile in care terenul este intabulat;

d) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica;

e) in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

f) hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;

g) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

h) alte documente doveditoare, dupa caz.

(2) Modelul cererii privind afisarea ofertei de vanzare este prevazut in anexa nr. 1A.

(3) Modelul ofertei de vanzare este prevazut in anexa nr. 1B.

(4) Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la art. 3 lit. a) din prezenta anexa, precum si lista preemptorilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

(5) Lista preemptorilor comunicata de catre primarii se poate completa ulterior transmiterii catre structura centrala, respectiv catre structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc aceasta calitate si depun la primarii comunicari de acceptare a ofertei vanzatorului in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege. In acest caz, primariile comunica cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, lista actualizata cu noii preemptori.

(6) Modelul listei preemptorilor este prevazut in anexa nr. 1C.

ART. 6

(1) In termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare la primarie, sub sanctiunea decaderii, oricare dintre titularii dreptului de preemptiune care doreste sa isi exercite acest drept inregistreaza la primarie comunicarea acceptarii ofertei de vanzare transmisa vanzatorului, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1D.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente care certifica calitatea de preemptor:

a) o copie a BI/CI a preemptorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate ori, dupa caz, a imputernicirii/procurii notariale/delegatiei si o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru reprezentantul legal persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

b) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul preemptorului persoana juridica;

c) copii legalizate de pe documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea.

(3) In cazul in care titularul dreptului de preemptiune inregistreaza la primarie acceptarea ofertei de vanzare prin intermediul unui imputernicit, acesta din urma completeaza acceptarea ofertei de vanzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemptiune si prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.

ART. 7

(1) Vanzatorul alege preemptorul potential cumparator in conformitate cu procedurile prevazute la art. 7 din lege si comunica primariei numele acestuia.

(2) Primaria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare ale preemptorului potential cumparator ales de catre vanzator, impreuna cu documentele prevazute la art. 6 din prezenta anexa.

(3) In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare, in termenul legal, vanzarea este libera. In aceasta situatie, primaria elibereaza vanzatorului o adeverinta in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1E, insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare, urmand ca acesta sa aleaga un cumparator cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca in oferta nu este prevazuta nicio conditie, terenul se poate vinde in orice conditii, cu exceptia diminuarii pretului.

(5) Nu reprezinta conditii mai avantajoase de vanzare, in sensul art. 7 alin. (7) din lege, situatia in care suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este diferita de cea mentionata in actele de proprietate.

ART. 8

(1) Structura centrala cu atributii in domeniu, respectiv structurile teritoriale asigura publicarea ofertelor de vanzare a terenurilor pe site-ul institutiei centrale, respectiv ale structurilor teritoriale.

(2) Pe baza documentatiei depuse de catre vanzator, precum si a celei transmise de primarii cu privire la exercitarea dreptului de preemptiune, structura centrala, respectiv structurile teritoriale exercita controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corecta a etapelor de exercitare a dreptului de preemptiune de catre vanzator si preemptorii potentiali cumparatori, in conformitate cu prevederile art. 7 din lege.

(3) Ca urmare a verificarilor prevazute la alin. (2), structura centrala, respectiv structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vanzatorului prin posta, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens.

(4) Avizul final/Avizul negativ intocmit de catre structura centrala se comunica structurilor teritoriale in vederea transmiterii catre vanzator prin posta cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se inmaneaza vanzatorului sau persoanei imputernicite in acest sens.

ART. 9

(1) Avizul final/Avizul negativ se emite in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1F.

(2) Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

ART. 10

(1) In conditiile in care, in urma verificarilor prevazute la art. 8 alin. (2) din prezenta anexa, nu reiese respectarea procedurii prevazute de lege privind exercitarea dreptului de preemptiune, se va emite un aviz negativ.

(2) Avizul negativ prevazut la alin. (1) se transmite de catre structura centrala sau teritoriala emitenta biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in original, in vederea notarii acestuia in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului.

(3) Avizul negativ se radiaza in baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverintei emise in vederea vanzarii libere sau a unei hotarari judecatoresti definitive.

ART. 11

(1) In indeplinirea dispozitiilor prevazute de lege, la incheierea contractului de vanzare-cumparare a terenului agricol situat in extravilan, notarul public solicita si urmatoarele acte, dupa caz:

a) avizul specific emis de catre Ministerul Apararii Nationale in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) – (3) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 2 la ordin, daca aceasta situatie este mentionata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare, in original sau copie legalizata; in situatia in care avizul nu este comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii, acesta se considera ca fiind favorabil, situatie confirmata prin dovada inregistrarii cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de catre minister si declaratia pe propria raspundere a proprietarului ca avizul nu a fost comunicat in termenul sus-mentionat; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerul Apararii Nationale nu se solicita in cazul in care contractul de vanzare-cumparare se incheie cu un preemptor;

b) adresa emisa de primarie, prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, dupa caz, avizul specific emis de catre acest minister, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 3 la ordin, daca aceasta situatie este notata in cartea funciara la data solicitarii extrasului de carte funciara pentru autentificare, in original sau copie legalizata; in situatia in care avizul nu este comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii, acesta se considera ca fiind favorabil, situatie confirmata prin dovada inregistrarii cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de catre minister si declaratia pe propria raspundere a proprietarului ca avizul nu a fost comunicat in termenul sus-mentionat;

c) avizul final prevazut la art. 9 din lege, emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala, respectiv structurile teritoriale, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 1 la ordin;

d) adeverinta emisa de catre primarii in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei.

(2) Cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare sau in baza unui contract de vanzare-cumparare autentificat de notarul public va fi insotita de copia legalizata a urmatoarelor inscrisuri:

a) avizul specific emis de catre Ministerul Apararii Nationale in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) – (3) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 2 la ordin, dupa caz;

b) adresa emisa de primarie, prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, dupa caz, avizul specific emis de catre acest minister, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (4) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 3 la ordin;

c) avizul final prevazut la art. 9 din lege, emis de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala, respectiv structurile teritoriale, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din lege si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevazute in anexa nr. 1 la ordin, dupa caz;

d) antecontractul incheiat anterior pronuntarii hotararii judecatoresti;

e) declaratia autentica pe propria raspundere a proprietarului ca avizul specific al Ministerului Apararii Nationale si/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat in termenul de 20 de zile lucratoare prevazut de lege;

f) adeverinta in original emisa de catre primarii in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei.

(3) In cazul in care inscrisurile prevazute la alin. (2) sunt mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare sau in cuprinsul contractului de vanzare-cumparare autentificat de notarul public, nu este necesara atasarea acestora la cererea de inscriere.

(4) Neprezentarea inscrisurilor prevazute la alin. (2), in cazul in care acestea nu sunt prevazute in cuprinsul inscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de inscriere.

ART. 12

(1) Structura centrala si structurile teritoriale infiinteaza baza de date a circulatiei terenurilor agricole situate in extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judetean, dupa caz, utilizand informatiile cuprinse in avizele emise, informatiile comunicate de catre structurile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si informatiile cuprinse in adeverintele emise de catre primarii.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara incheie un protocol care va cuprinde categoriile de informatii care se comunica, natura informatiilor, regimul de procesare, prelucrare si acces in spatiul public a acestor informatii, avand in vedere prevederile legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Bazele de date a circulatiei terenurilor vor cuprinde cel putin informatii privind suprafata de teren agricol situata in extravilan vanduta-cumparata la nivel judetean, respectiv national, amplasamentul terenurilor, categoria de folosinta a acestora, balanta terenurilor pe categorii de folosinta, pretul de vanzare.

ART. 13

Structura centrala si structurile teritoriale elaboreaza periodic buletine informative privind piata funciara si circulatia terenurilor agricole situate in extravilan, care se supun informarii publice prin afisare pe site-ul propriu.

ART. 14

Anexele nr. 1A – 1F fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

 

2 comentarii to “Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan”

  1. Carol spune:

    La primarie mi se cere ca vecinii terenului sa aiba intabularea facuta. In lege si in Norme, nu gasesc nici o referire la asta. Este corecta aceasta conditionare?

  2. mihai spune:

    Ce se intampla daca vanzatorul care a primit avizul cu potentialul preemtor,nu mai doreste sa-i vanda acestuia?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close