Avizul Comitetului Regiunilor – Cooperarea consolidata intre serviciile publice de ocupare a fortei de munca

I.   RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

sprijina ferm propunerea Comisiei Europene de a consolida și structura cooperarea intre serviciile publice de ocupare a fortei de munca. Prin imbunatatirea performantelor serviciilor publice de ocupare a fortei de munca (SPOFM), aceasta cooperare ar trebui sa contribuie la indeplinirea obiectivului definit la articolul 3 din Tratatul de la Lisabona de promovare a ocuparii depline a fortei de munca, la combaterea șomajului in randul tinerilor și la realizarea obiectivelor in materie de ocupare a fortei de munca ale Strategiei Europa 2020;

subliniaza faptul ca articolul 29 din Carta drepturilor fundamentale prevede ca „orice persoana are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament” și este surprins, in consecinta, de absenta trimiterii la aceasta dispozitie in propunerea de decizie prezentata de Comisia Europeana;

reamintește ca serviciile publice de ocupare a fortei de munca reprezinta un serviciu de interes economic general și, ca atare, sunt reglementate de articolul 14 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum și de articolul 36 din Carta drepturilor fundamentale;

subliniaza diversitatea SPOFM din statele membre ale UE, atat in ce privește structura lor, cat și modalitatea de furnizare a serviciilor și activitatile realizate, și faptul ca acestea opereaza in conditii diferite ale pietelor fortei de munca și dispun de niveluri diferite de resurse;

sprijina angajamentele luate de participantii la conferinta privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor care a avut loc la 3 iulie la Berlin, și in special promisiunea reprezentantilor serviciilor publice de ocupare a fortei de munca de a juca un rol crucial in ce privește promovarea ocuparii fortei de munca in randul tinerilor in Europa, sporirea eficientei și dezvoltarea cooperarii cu celelalte parti interesate;

Activitatile desfașurate de reteaua SPOFM pana in prezent

ia nota de existenta, din 1997, a unei retele consultative informale a serviciilor publice de ocupare a fortei de munca din Europa, care dispune de grupuri de lucru pe teme ca „Noi competente pentru noi locuri de munca” sau eficienta serviciilor publice de ocupare a fortei de munca, de un program de invatare reciproca și de un dialog intre SPOFM;

afirma ca aceasta retea a contribuit in mod semnificativ la lucrarile politice la nivelul UE, formuland observatii experte cu privire la subiecte cum ar fi flexicuritatea, rolul SPOFM in „rentabilizarea tranzitiilor” și garantia pentru tineret;

remarca faptul ca aceasta retea s-a dovedit a fi un forum foarte util și rentabil pentru schimbul de bune practici intre SPOFM și o sursa importanta de invatare reciproca și inovare intr-un numar mare de domenii, cum ar fi serviciile digitale și intocmirea de profiluri ale clientilor;

recunoaște ca invatamintele obtinute gratie acestei retele au imbunatatit atat furnizarea serviciilor, cat și serviciile in sine la nivel de teren in anumite state membre;

Necesitatea unei retele consolidate, care sa dispuna de un temei juridic

subliniaza ca propunerea legislativa prezentata spre examinare ar crea o retea a serviciilor publice de ocupare a fortei de munca menita sa extinda, intareasca și consolideze initiativele in curs de desfașurare cu scopul de a spori și mai mult eficacitatea SPOFM și de a imbunatati functionarea pietei fortei de munca;

subliniaza ca propunerea de decizie prezentata de Comisie ramane in cadrul competentelor de coordonare și de sprijin așa cum acestea sunt definite la articolul 149 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene și, prin urmare, este in conformitate cu principiul subsidiaritatii;

considera ca propunerea prezentata spre examinare confera retelei o mai mare vizibilitate și legitimitate și un mandat politic mai clar, insa continua sa afirme ca rolul sau ar trebui sa ramana consultativ;

considera ca aceste prevederi legislative ar conferi SPOFM un grad mai mare de asumare a retelei și le-ar incuraja sa actioneze la unison atunci cand este cazul;

atrage atentia asupra faptului ca nu toate SPOFM au fost asociate in egala masura la aceasta retea, ceea ce aduce prejudicii calitatii rezultatelor retelei și slabește raspunsul politic formulat de aceasta;

continua sa afirme ca structurarea retelei va garanta implicarea tuturor statelor membre și faptul ca acestora li se va solicita sa furnizeze in mod sistematic informatii cu privire la modul in care au pus in aplicare schimbarile prevazute de deciziile politice ale UE, contribuind astfel la identificarea performantelor scazute și a problemelor structurale legate de acestea;

subliniaza ca existenta unor servicii publice de ocupare a fortei de munca eficiente este esentiala pentru punerea in aplicare a unui sistem de garantie pentru tineret și ca este vital ca toate SPOFM sa cunoasca in profunzime structura șomajului in randul tinerilor, punctele forte și punctele slabe ale tinerilor, posibilitatile de ocupare a fortei de munca și exigentele specifice ale locurilor de munca;

considera ca trebuie definit foarte clar domeniul de competenta al retelei, astfel incat sa se garanteze ca lucrarile sale nu se suprapun, de exemplu, cu cele ale Comitetului pentru ocuparea fortei de munca (EMCO) și ale subgrupurilor sale, precum și ale altor grupuri cum ar fi Reteaua europeana pentru dezvoltarea politicilor de orientare de-a lungul vietii și EURES, insa este, totodata, de parere ca reteaua consolidata ar trebui sa urmareasca crearea de sinergii cu aceste grupuri, atunci cand este cazul;

subliniaza ca rezultatele retelei consolidate ar trebui sa contribuie la lucrarile cu privire la politica privind ocuparea fortei de munca la nivel european, in special la cele ale EMCO și ale Consiliul Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori (EPSCO);

recunoaște ca complexitatea tot mai mare a pietelor fortei de munca necesita niveluri sporite de cooperare și parteneriat cu partenerii sociali și alte parti interesate publice, private și non-profit, de care ar trebui sa se tina seama in cadrul retelei consolidate;

Evaluarea comparativa/invatarea comparativa

este de acord cu faptul ca exista posibilitatea de a aprofunda evaluarea comparativa, care constituie o conditie prealabila pentru invatarea comparativa, insa considera ca aceasta ar trebui realizata cu tact, tinandu-se pe deplin seama de diferentele nationale/regionale;

constata ca, in conformitate cu articolul 8, propunerea Comisiei va autoriza Comisia sa adopte acte delegate referitoare la punerea in aplicare a initiativelor de evaluare comparativa și de invatare reciproca. In aceasta privinta, Comitetul Regiunilor atrage atentia asupra faptului ca autoritatilor locale și regionale nu ar trebui sa li se impuna nicio sarcina administrativa semnificativa prin acte delegate;

considera ca scopul urmarit nu ar trebui sa fie in niciun caz intocmirea unui clasament sau definirea de obiective, ci inlesnirea invatarii pe baza unei metodologii comune; autoritatile nationale și/sau regionale și locale sunt singurele carora le revin responsabilitatea de a evalua serviciile lor publice de ocupare a fortei de munca, pe baza unui ansamblu de indicatori calitativi și cantitativi, in conformitate cu articolul 14 din TFUE;

subliniaza ca ar trebui sa se puna un accent calitativ, mai degraba decat cantitativ, asupra activitatii de evaluare comparativa/invatare comparativa;

solicita ca rezultatele retelei sa se fondeze pe activitati de cercetare temeinice și independente, care exploateaza cele mai bune date disponibile;

propune ca noua legislatie sa prevada posibilitatea de a dezvolta și mai mult prezenta online a retelei, astfel incat lucrarile sale sa fie difuzate intr-o și mai mare masura, iar partile interesate sa fie implicate și mai mult;

afirma ca unul dintre rezultatele retelei consolidate va consta in capacitatea sporita de a lucra in mod mai global, acoperind principalele domenii de competenta ale SPOFM și domeniile strans legate cum ar fi ucenicia, crearea de intreprinderi și educatia antreprenoriala. Trebuie subliniata importanta și eficacitatea finantarii UE in aceste domenii;

Dimensiunea locala și regionala

subliniaza ca in anumite state membre, autoritatilor locale și regionale le revine responsabilitatea pentru SPOFM ce dispun de structuri și un mod de luare a deciziilor descentralizate, in timp ce, in numeroase alte state membre, aceste autoritati sunt raspunzatoare pentru activitati cum ar fi sistemele de ucenicie, coordonarea și anticiparea competentelor, formarea și subventiile pentru angajare, care sunt fie strans legate de activitatea principala a SPOFM, fie, in anumite state membre, fac parte din domeniul de competenta al SPOFM;

afirma ca bunele și cele mai bune practici se intalnesc adesea la nivel local și regional, motiv pentru care este imperativ sa se recunoasca importanta activitatii realizate la acest nivel. Reteaua ar trebui sa tina seama de solutiile aplicate și sa le disemineze;

remarca faptul ca adesea, nivelul local și regional este cel mai apropiat de persoanele aflate in cautarea unui loc de munca și de majoritatea angajatorilor și ca piata fortei de munca este, in mod predominant, locala;

solicita reprezentantilor statelor membre in cadrul retelei sa depuna eforturi pentru a se asigura ca punctele de vedere și experientele SPOFM locale și regionale contribuie la activitatile sale și pentru a informa SPOFM locale și regionale in ce privește activitatile sale; considera ca reprezentantilor statelor membre le revine, totodata, sarcina de a se asigura ca punctele de vedere și experientele actorilor locali și regionali, care lucreaza cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, se reflecta in activitatea retelei, și de a prevedea o structura corespunzatoare in cadrul dialogului cu SPOFM locale și regionale;

solicita ca reteaua sa includa un reprezentant numit de CoR in calitate de observator pentru a garanta ca punctele de vedere, experientele și practicile de la nivel local și regional se reflecta in retea.

II.   RECOMANDARI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Preambul

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 149,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articol ele ul 149 și 14 ;

avand in vedere Carta drepturilor fundamentale, in special articolele 29 și 36;

Expunere de motive

Decurge din punctele 2 și 3.

Amendamentul 2

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Reteaua SPOFM ar trebui sa consolideze cooperarea intre membrii sai, sa dezvolte initiativele comune care vizeaza schimburile de informatii și de bune practici in toate domeniile care sunt de competenta SPOFM, analizele comparative și consilierea, precum și promovarea unor abordari inovatoare la furnizarea de servicii in materie de ocupare a fortei de munca. Prin infiintarea acestei retele, devine posibila compararea exhaustiva a tuturor SPOFM, pe baza de date concrete și punand accentul pe performante, pentru a se identifica cele mai bune practici. Pornind de la aceste rezultate, membrii retelei ar trebui sa poata modela arhitectura și modalitatile de furnizare a serviciilor de ocupare a fortei de munca in contextul responsabilitatilor lor specifice. Initiativele luate de retea ar trebui sa imbunatateasca eficacitatea SPOFM și sa eficientizeze cheltuielile publice.

Reteaua SPOFM ar trebui sa consolideze cooperarea intre membrii sai, sa dezvolte initiativele comune care vizeaza schimburile de informatii și de bune practici in toate domeniile care sunt de competenta SPOFM, analizele comparative și consilierea, precum și promovarea unor abordari inovatoare la furnizarea de servicii in materie de ocupare a fortei de munca.

Prin infiintarea acestei retele, devine posibila compararea exhaustiva a tuturor SPOFM, pe baza de date concrete și punand accentul pe performante, pentru a se identifica cele mai bune practici. Pornind de la aceste rezultate, membrii retelei ar trebui sa poata modela arhitectura și modalitatile de furnizare a serviciilor de ocupare a fortei de munca in contextul responsabilitatilor lor specifice. Initiativele luate de retea ar trebui sa imbunatateasca eficacitatea SPOFM și saeficientizeze garanteze eficacitatea cheltuielilor cheltuielile publice.

Expunere de motive

Textul propus de Comisie la considerentul 8 este, in mare parte, redundant, intrucat repeta cele exprimate la punctul 4. Insa prima și ultima fraza redau, pe scurt, care ar trebui sa fie obiectivul retelei și cum va functiona aceasta.

Amendamentul 3

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

La nivelul UE se infiinteaza, pentru perioada 1 ianuarie 2014—31 decembrie 2020, o retea a serviciilor publice de ocupare a fortei de munca (SPOFM), denumita in continuare „reteaua”.

Reteaua va lua initiativele definite la articolul 3.

Reteaua cuprinde:

(a)

serviciile publice de ocupare a fortei de munca, desemnate de catre statele membre și

(b)

Statele membre care au servicii publice de ocupare a fortei de munca cu caracter regional și autonom asigura reprezentarea adecvata a acestora in initiativele specifice ale retelei.

La nivelul UE se infiinteaza, pentru perioada 1 ianuarie 2014—31 decembrie 2020, o retea a serviciilor publice de ocupare a fortei de munca (SPOFM), denumita in continuare „reteaua”.

Reteaua va lua initiativele definite la articolul 3.

Reteaua cuprinde:

(a)

serviciile publice de ocupare a fortei de munca, desemnate de catre statele membre și

(b)

Statele membre care au servicii publice de ocupare a fortei de munca cu caracter regional, și autonom și descentralizat sau local au datoria de a asigur aa reprezentarea adecvata a acestora in initiativele specifice ale retelei.

Expunere de motive

Prezentul amendament urmarește sa garanteze ca, atunci cand exista SPOFM descentralizate partial sau total, reteaua are obligatia juridica de a se asigura ca se tine seama in mod corespunzator de aceste servicii in initiativele specifice ale retelei.

Amendamentul 4

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendament

Obiective

Prezenta masura de incurajare contribuie, prin intermediul retelei, la:

Obiective

Prezenta masura de incurajare contribuie, prin intermediul retelei, la:

(a)

punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea fortei de munca și pentru o creștere inteligenta, durabila și favorabila incluziunii, precum și a obiectivelor sale principale, in special a celor referitoare la ocuparea fortei de munca;

(b)

o mai buna functionare a pietelor fortei de munca din UE;

(c)

o mai buna integrare a pietelor fortei de munca;

(d)

creșterea mobilitatii geografice și profesionale;

(e)

combaterea excluziunii sociale și integrarea persoanelor excluse de pe piata fortei de munca.

(a)

punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea fortei de munca și pentru o creștere inteligenta, durabila și favorabila incluziunii, precum și a obiectivelor sale principale, in special a celor referitoare la ocuparea fortei de munca;

(b)

promovarea unei ocupari a fortei de munca durabile și de inalta calitate;

(bc)

o mai buna functionare a pietelor fortei de munca din UE;

(cd)

o mai buna integrare a pietelor fortei de munca;

(de)

creșterea mobilitatii geografice și profesionale, fara o concurenta neloiala intre lucratori, in conformitate cu legislatia Uniunii in acest domeniu;

(ef)

combaterea excluziunii sociale și integrarea persoanelor excluse de pe piata fortei de munca.

Expunere de motive

Motive evidente.

Amendamentul 5

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Cooperare

1.   Reteaua coopereaza cu partile interesate de pe piata fortei de munca, inclusiv cu alti furnizori de servicii in materie de ocupare a fortei de munca, prin implicarea acestora in activitatile relevante și la reuniunile retelei, precum și prin schimbul de informatii și de date.

Cooperare

1.   Reteaua coopereaza cu partile interesate de pe piata fortei de munca, inclusiv cu alti furnizori de servicii in materie de ocupare a fortei de munca, prin implicarea acestora in activitatile relevante și la reuniunile retelei, precum și prin schimbul de informatii și de date.

2.   Reteaua va acorda statutul de observator unui reprezentant numit de Comitetul Regiunilor.

Expunere de motive

La fel ca in cazul amendamentului anterior, aceasta adaugire este importanta, intrucat reflecta faptul ca in numeroase state membre, autoritatile locale și regionale sunt fie pe deplin raspunzatoare pentru SPOFM, fie intreprind activitati precum formarea, orientarea, consilierea, subventiile pentru angajare, anticiparea competentelor etc., care sunt strans legate de activitatea SPOFM (sau care, in anumite state membre, intra in domeniul de competenta al SPOFM).

Amendamentul 6

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 8 privind cadrul general de punere in aplicare a initiativelor de evaluare comparativa și de invatare reciproca, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1), inclusiv metodologia, indicatorii cantitativi și calitativi de baza pentru a evalua performantele SPOFM, instrumentele de invatare folosite in cadrul programului integrat de invatare reciproca și conditiile de participare la aceste initiative.

Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 8 privind cadrul general de punere in aplicare a initiativelor de evaluare comparativa și de invatare reciproca, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1), inclusiv metodologia, indicatorii cantitativi și calitativi de baza pentru a evalua performantele functionarea SPOFM, instrumentele de invatare folosite in cadrul programului integrat de invatare reciproca și conditiile de participare la aceste initiative.

Expunere de motive

Rectificare terminologica pentru a se asigura coerenta cu punctul 21.

Bruxelles, 28 noiembrie 2013

Președintele Comitetului Regiunilor

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close