Instructiunile de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

 

In M. Of. nr. 390 din 27 mai 2014 a fost publicat OPANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunile de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize EMCS-RO-Miscari, la nivel national, vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

ART. 3

Pana la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 2 sunt aplicabile prevederile Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.630/2010 pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize.

ART. 4

Manualul de utilizare al aplicatiei EMCS-RO-Miscari va fi publicat pe pagina web a Directiei Generale a Vamilor.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii, data la care isi inceteaza valabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.434/2010 privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 septembrie 2010, cu modificarile ulterioare.

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNI

de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. In intelesul prezentelor instructiuni se folosesc urmatoarele abrevieri:

______________________________________________________________________________

|       Abreviere     |                     Semnificatie                    |

|______________________|_______________________________________________________|

| ANAF                 | Agentia Nationala de Administrare Fiscala             |

|______________________|_______________________________________________________|

| DGV                 | Directia Generala a Vamilor                           |

|______________________|_______________________________________________________|

| ARC                 | cod de referinta administrativ unic al e-DA,         |

|                      | identificator unic al unui e-DA alocat de aplicatia   |

|                     | EMCS-RO-Miscari pentru identificarea operatiunii     |

|______________________|_______________________________________________________|

| e-DA                 | document administrativ electronic                     |

|______________________|_______________________________________________________|

| DA                   | document administrativ                               |

|______________________|_______________________________________________________|

| DAU                 | document administrativ unic                           |

|______________________|_______________________________________________________|

| DGTI                 | Directia generala de tehnologia informatiei           |

|______________________|_______________________________________________________|

| DTICSV               | Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si   |

|                     | statistica vamala                                    |

|______________________|_______________________________________________________|

| DRV                 | directia regionala vamala                             |

|______________________|_______________________________________________________|

| BV                   | birou vamal                                           |

|______________________|_______________________________________________________|

| Cod fiscal           | Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu           |

|                    | modificarile si completarile ulterioare               |

|______________________|_______________________________________________________|

| Cod vamal           | Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 |

|                     | octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar|

|______________________|_______________________________________________________|

| Directiva 2008/118/CE| Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie |

|                     | 2008 privind regimul general al accizelor si de       |

|                     | abrogare a Directivei 92/12/CEE                       |

|______________________|_______________________________________________________|

| ECS-RO               | aplicatia nationala de control al exportului         |

|______________________|_______________________________________________________|

| EMCS                 | sistem de control al miscarii produselor accizabile in|

|                     | regim suspensiv de accize                            |

|______________________|_______________________________________________________|

| EMCS-RO-Miscari     | aplicatie nationala de control al miscarii produselor |

|                     | accizabile in regim suspensiv de accize              |

|______________________|_______________________________________________________|

| Expeditor           | persoana autorizata care expediaza produse accizabile.|

|                     | Autoritatea vamala teritoriala corespondenta este     |

|                      | denumita autoritate vamala de expediere.             |

|______________________|_______________________________________________________|

| DOP                 | denumire de origine protejata potrivit               |

|                    | Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29|

|                     | aprilie 2008 privind organizarea comuna a pietei     |

|                     | vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE)     |

|                     | nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, |

|                     | a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a             |

|                     | Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a       |

|                     | Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului |

|                     | nr. 1.493/1999                                       |

|______________________|_______________________________________________________|

| IGP                 | indicatie geografica protejata potrivit Regulamentului|

|                     | (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 |

|______________________|_______________________________________________________|

| MFP                 | Ministerul Finantelor Publice                        |

|______________________|_______________________________________________________|

| SM                   | stat membru                                           |

|______________________|_______________________________________________________|

| Norme               | Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 |

|                     | privind Codul fiscal, aprobate prin                   |

|                     | Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si |

|                      | completarile ulterioare                               |

|______________________|_______________________________________________________|

| Primitor             | persoana autorizata care primeste un produs accizabil |

|                     | in regim suspensiv de accize. Autoritatea competenta |

|                     | teritoriala corespondenta este denumita autoritate   |

|                     | competenta de destinatie.                             |

|______________________|_______________________________________________________|

| Regulamentul EMCS   | Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24     |

|                     | iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a |

|                     | Consiliului in ceea ce priveste procedurile           |

|                     | informatizate pentru deplasarea produselor accizabile |

|                     | in regim suspensiv de accize, cu modificarile si     |

|                     | completarile ulterioare                              |

|______________________|_______________________________________________________|

| Regulamentul vamal   | Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie|

|                     | 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a    |

|                     | Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de   |

|                     | instituire a Codului Vamal Comunitar                 |

|______________________|_______________________________________________________|

| Regulamentul (CE)   | Regulamentul (CE) 31/96 al Comisiei din 10 ianuarie   |

| 31/96               | 1996 privind certificatul de scutire de accize       |

|______________________|_______________________________________________________|

| Regulamentul (CE)   | Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22|

| nr. 1.234/2007       | octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune |

|                     | a pietelor agricole si privind dispozitii specifice   |

|                     | referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul |

|                     | unic OCP)                                             |

|______________________|_______________________________________________________|

| Regulamentul (CE)   | Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai |

| nr. 436/2009         | 2009 de stabilire a normelor de aplicare a           |

|                     | Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului in   |

|                     | ceea ce priveste registrul viticol, declaratiile     |

|                     | obligatorii si colectarea de informatii pentru       |

|                     | monitorizarea pietei, documentele de insotire a       |

|                     | transporturilor de produse si registrele care trebuie |

|                     | pastrate in sectorul vitivinicol                     |

|______________________|_______________________________________________________|

| SEED                 | Registru central gestionat de Comisia Europeana,     |

|                      | mentionat la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) |

|                     | nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind   |

|                     | cooperarea administrativa in domeniul accizelor si de |

|                    | abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, parte a|

|                     | sistemului informatizat, care asigura in orice moment |

|                     | vizualizarea datelor furnizate de statele membre din |

|                     | registrele nationale                                 |

|______________________|_______________________________________________________|

| UF                   | utilizator final                                     |

|______________________|_______________________________________________________|

| XML                 | limbaj care permite definirea documentelor ce contin |

|                     | informatii intr-un mod structurat                     |

|______________________|_______________________________________________________|

 

2. EMCS-RO-Miscari este aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, bazata pe transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu inlocuiesc documentele pe suport hartie si formalitatile care se efectueaza potrivit art. 206^31 alin. (6) – (8) din Codul fiscal.

3. Neindeplinirea obligatiilor privind emiterea si transmiterea unui e-DA atrage aplicarea masurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal.

4. Structura si continutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS.

5. In miscarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse in libera circulatie, iar primitorul este un operator economic autorizat sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, un destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile parasesc teritoriul comunitar.

6. Expeditorul este obligat sa trimita e-DA inainte de expedierea produselor.

7. Principalele documente electronice utilizate in aplicatia EMCS-RO-Miscari pe baza carora se genereaza mesaje sunt:

a) e-DA;

b) cerere de anulare;

c) cerere de schimbare a destinatarului si implicit a locului initial de destinatie;

d) cerere de transbordare;

e) raport de primire – inregistrarea rezultatului controlului la destinatie;

f) cerere de divizare;

g) cerere de atentionare/respingere;

h) explicatii privind diferentele cantitative (minusuri sau plusuri);

i) explicatii privind intarzierea;

j) raport de control;

k) raport de eveniment.

8. In aplicatia EMCS-RO-Miscari, mesajele se transmit automat, dupa cum urmeaza:

8.1. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea vamala in a carei arie de competenta se afla expeditorul, respectiv primitorul;

8.2. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si un BV de export, unde operatorul economic intocmeste formalitatile de export, via autoritatea vamala teritoriala in a carei arie de competenta se afla expeditorul;

8.3. intre operatorii economici din Romania autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici din alte SM autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea vamala teritoriala in a carei arie de competenta se afla expeditorul;

8.4. intre operatorii economici din alte SM autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si operatorii economici din Romania autorizati sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize, via autoritatea competenta in a carei arie de competenta se afla primitorul;

8.5. intre operatorii economici din alte SM autorizati sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si un BV de export situat in Romania, daca, prin exceptie, operatiunea de export se deruleaza printr-un BV din Romania.

9. (1) Un destinatar din Romania care doreste sa primeasca produse accizabile intr-un loc de livrare directa trebuie sa solicite in scris la autoritatea competenta care a emis autorizatia posibilitatea utilizarii optiunii si sa indice adresa locului de livrare directa.

(2) Miscarile catre un destinatar inregistrat, care nu sunt receptionate la sediul social, avand ca destinatie un punct de lucru inscris in autorizatie, vor fi initiate prin utilizarea optiunii de livrare directa. Destinatarul din Romania are obligatia de a comunica aceasta conditie expeditorului din alt SM.

10. Ca regula generala, containerul in care sunt transportate produsele accizabile in regim suspensiv de accize este sigilat corespunzator, cu sigiliul antrepozitului fiscal expeditor sau cu sigiliul autoritatii vamale, in cazul transporturilor de alcool etilic nedenaturat.

11. (1) Atunci cand in acelasi mijloc de transport sunt incarcate atat produse accizabile care circula in regim suspensiv de accize, cat si alte produse, se efectueaza sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea marfurilor se realizeaza prin descrierea precisa a produselor in documentele insotitoare.

(2) Produsele trebuie separate si etichetate, astfel incat cele plasate in regim suspensiv de accize sa poata fi usor identificate.

 

CAPITOLUL II

Completarea e-DA in aplicatia EMCS-RO-Miscari

 

12. e-DA este completat de catre operatorul economic expeditor conectat la aplicatia EMCS-RO-Miscari, utilizand numele de utilizator si parola comunicate de BV in a carui arie de competenta isi desfasoara activitatea, in baza autorizatiei pentru accesul la aplicatia EMCS-RO-Miscari eliberate de catre DGTI – DTICSV.

13. (1) Operatorii economici conectati la aplicatia EMCS-RO-Miscari au obligatia de a completa corect toate rubricile din e-DA, pentru a evita erorile care ar putea sa apara la momentul verificarii de catre aplicatia EMCS-RO-Miscari.

(2) La aparitia unei erori, in pagina de lucru a aplicatiei sunt afisate informatii privind campurile eronat introduse sau datele lipsa ce trebuie introduse in campurile obligatorii din ecranul descris.

(3) Pentru mai multe informatii utilizatorul poate accesa butonul “Ajutor”.

(4) Rubricile obligatoriu de completat ale e-DA sunt marcate in aplicatie cu simbolul *.

14. (1) Codurile utilizate in aplicatia EMCS-RO-Miscari sunt prevazute in anexa II la Regulamentul EMCS, si anume: coduri lingvistice, codul de referinta administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de tara, codurile autoritatii fiscale/vamale, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unitatii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anularii, codurile produselor accizabile, codurile unitatilor de masura.

(2) Prin exceptie, pentru Grecia, codul utilizat este EL, in loc de GR, iar pentru Regatul Unit, trebuie sa se foloseasca GB, in loc de UK.

15. (1) Aplicatia EMCS-RO-Miscari verifica automat e-DA, pentru a se asigura ca proiectele de documente electronice transmise de expeditor respecta informatiile furnizate la autorizarea operatorului economic.

(2) Validarea e-DA implica, fara restrictii, verificarea completa a structurii si continutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizati sa deruleze operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, verificarea suplimentara a datelor in privinta garantiei si a codurilor de produs accizabil pentru care operatorii economici implicati in miscare sunt autorizati.

(3) Autoritatea vamala de expediere valideaza proiectul de e-DA pe baza informatiilor din SEED si a informatiilor nationale potential complementare.

(4) Dupa validare, se atribuie e-DA-ului un ARC, care este returnat automat expeditorului.

(5) Dupa alocarea ARC-ului, expeditorul poate initia expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

(6) Autoritatea vamala de expediere trimite formularul e-DA catre autoritatea competenta de destinatie.

16. (1) In pagina de conectare la aplicatia EMCS-RO-Miscari, dupa introducerea numelui de utilizator si a parolei, prin accesarea butonului “Introduceti”, ecranul principal al aplicatiei devine disponibil.

(2) Ecranul principal al aplicatiei cuprinde meniul principal, bara de navigare, butonul “Ajutor”, spatiul de lucru, filele si butoanele de comanda.

(3) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele miscari, inclusiv cele cu termen declarat depasit.

(4) Aplicatia permite utilizarea optiunilor de comenzi rapide pentru a crea o miscare sau pentru a cauta o miscare existenta si accesul la rubricile “Noutati”, “Functii noi”, “Linkuri” si “Documente oficiale”.

17. Utilizatorul conectat la aplicatie are posibilitatea:

a) crearii si monitorizarii miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize;

b) transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinatie, transbordare, anuntare a sosirii, raport de primire, divizare, atentionare/respingere, explicatie privind diferentele cantitative si/sau intarzierea pentru miscarile initiate deja;

c) cautarii unei miscari in baza unei liste de criterii de cautare;

d) importarii proiectelor in format .xml localizate si memorate in alt sistem informatic.

 

CAPITOLUL III

Crearea unei miscari

 

18. (1) O miscare poate fi creata prin accesarea in meniul principal a butonului “Creeaza miscare”.

(2) Pentru a previzualiza un e-DA, se acceseaza butonul “Vizualizeaza proiectul”.

(3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DA autoritatii vamale de expediere, se selecteaza butonul “Transmite”.

(4) Pentru a anula un e-DA acceptat de sistem, se acceseaza butonul “Anulare”.

(5) Un e-DA consta in urmatoarele sectiuni de document, care trebuie completate inainte de a transmite documentul:

– “Informatii generale”, care cuprind informatii despre expediere, destinatie, garantie, transport si certificate;

– “Informatii expediere produse”, care cuprind tipuri de produse, cantitati si ambalaje.

19. (1) In situatia in care e-DA se intocmeste pentru mai multe produse accizabile, se completeaza informatiile aferente fiecarui produs, separat, adaugand un nou reper intr-o noua fila a sectiunii “Informatii expediere produse”.

(2) Un e-DA poate fi depus pentru un numar maxim de 3 produse.

20. Regulile de completare a rubricilor din e-DA sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea starii unei miscari

 

21. Pentru fiecare miscare initiata, aplicatia permite monitorizarea starii.

22. Starea unui e-DA transmis autoritatii vamale de expediere poate fi vizualizata accesand butonul “Miscari”, apoi “Rezultate e-DA-uri identificate local”, unde se regasesc toate miscarile disponibile, cu detaliile de baza.

23. Din pagina principala “Acasa”, se introduc criterii de filtrare in sectiunea “Cauta e-DA local”. In pagina “Rezultate e-DA-uri identificate local” se acceseaza butonul “Cautare”.

24. Prin selectarea butonului “Cautare avansata” din sectiunea “Cauta e-DA local” este posibila cautarea dupa o serie prestabilita de criterii de cautare.

25. Accesand ARC-ul aferent fiecarei miscari pot fi obtinute informatii suplimentare despre miscarea respectiva.

 

CAPITOLUL V

Formalitati efectuate de expeditor

 

A. Transmiterea unui e-DA

26. (1) Expeditorul are posibilitatea salvarii pe discul local al statiei de lucru a proiectului unui e-DA in format .xml.

(2) Incarcarea unui fisier.xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DA.

27. (1) Dupa completarea, verificarea, stocarea si transmiterea e-DA de catre expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamala in starea:

a) acceptat, cand e-DA-ul este validat, iar produsele au parasit locul de expediere, ori dupa anularea unei operatiuni de export, cand a avut loc o schimbare de destinatie;

b) acceptat pentru export, in cazul scenariului de export, cand e-DA-ul este validat, iar autoritatea vamala de expediere asteapta declaratia anticipata de export din aplicatia ECS-RO;

c) in timpul exportului, cand produsele sunt gata a fi exportate in afara Comunitatii Europene in urma unei verificari incrucisate pozitive a informatiilor din aplicatia ECS-RO cu informatiile din aplicatia EMCS-RO-Miscari;

d) refuzat, cand produsele sunt refuzate de primitor sau cand, din cauza neconcordantelor dintre documente, exportul a fost intrerupt;

e) partial refuzat, cand produsele sunt refuzate partial de catre primitor;

f) respins, cand miscarea este respinsa de catre primitor, inainte de primirea produselor;

g) anulat, cand e-DA-ul a fost anulat de catre expeditor inaintea expedierii produselor;

h) livrat, cand produsele au fost livrate si acceptate de catre primitor ori parasirea teritoriului comunitar a fost confirmata de catre autoritatea vamala;

i) deviat, cand destinatia e-DA-ului a fost schimbata catre alt primitor;

j) inchis manual, cand e-DA-ul a fost inchis manual la autoritatea vamala de expediere sau de export, dupa caz;

k) inlocuit, cand in urma unei operatiuni de divizare e-DA-ul este inlocuit cu alte e-DA;.

l) oprit, cand miscarea a fost intrerupta si oprita fizic.

(2) In cazul in care DA este emis in procedura alternativa si documentul este preluat ulterior in aplicatia EMCS-RO-Miscari, e-DA poate fi vizualizat la autoritatea vamala in starea:

a) in curs, cand e-DA este invalid semantic si se asteapta o evaluare a informatiilor continute de catre un lucrator vamal;

b) eliberat, cand e-DA a fost eliberat, dupa ce a fost analizat de catre un lucrator vamal;

c) blocat, cand informatiile din e-DA au fost evaluate de lucratorul vamal si se decide blocarea e-DA.

28. (1) In vederea expedierii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, expeditorul va stabili termenul-limita in care produsele trebuie prezentate la destinatie, luand in considerare urmatoarele elemente:

a) mijlocul de transport utilizat;

b) traseul;

c) alte prevederi legale care pot influenta transportul.

(2) Termenul-limita se completeaza in e-DA, sub forma de numar de zile sau ore si reprezinta numarul de zile calendaristice sau numarul de ore pana la care se estimeaza ca produsele trebuie sa ajunga la destinatie.

29. In cazul in care produsele accizabile provenite din import capata statut comunitar prin punerea in libera circulatie la un BV si urmeaza a fi expediate in regim suspensiv de accize, expeditorul va inscrie in aplicatia EMCS-RO-Miscari numarul declaratiei vamale de punere in libera circulatie.

30. (1) Prin verificare manuala complementara, autoritatea vamala de expediere compara continutul declaratiei vamale de punere in libera circulatie cu datele inscrise in e-DA.

(2) Produsele pot parasi locul de expediere numai dupa ce rezultatul comparatiei de la alin. (1) este satisfacator si formalitatile vamale din care rezulta ca produsele accizabile au fost puse in libera circulatie sunt finalizate.

31. Importatorii care intentioneaza sa puna in libera circulatie produse accizabile in regim suspensiv de accize au obligatia de a depune cererea privind acordarea autorizatiei de expeditor inregistrat prevazuta in anexa nr. 55 din titlul VII la norme, in vederea preluarii datelor de identificare si atribuirii codului de acciza, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

32. Produsele accizabile pot parasi locul de expediere numai dupa ce au fost indeplinite formalitatile corespunzatoare privind:

a) emiterea e-DA si alocarea ARC-ului de catre sistemul informatic;

b) sigilarea containerelor;

c) tiparirea documentului e-DA din aplicatia EMCS-RO-Miscari, document care va insoti transportul;

d) punerea in libera circulatie, in cazul importului.

 

B. Anularea unui e-DA

33. (1) Expeditorul poate efectua anularea unui e-DA anterior acceptat de sistem, intr-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai inainte de parasirea efectiva a locului de expediere.

(2) Anularea in conformitate cu prevederile alin. (1) nu poate fi efectuata daca autoritatea vamala de expediere a primit de la destinatar mesajul “Raport de primire” ori daca a avut loc o schimbare de destinatie sau o divizare, dupa caz.

(3) Motivele pentru care un e-DA poate fi anulat in intervalul prevazut la alin. (1) sunt urmatoarele:

– eroare in date, ca de exemplu: datele completate in e-DA nu corespund transportului de produse;

– un eveniment care face ca miscarea sa nu mai aiba loc.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care sunt observate erori in mesajele transmise si produsele urmeaza a fi livrate catre acelasi primitor, expeditorul poate solicita autoritatii vamale de expediere anularea e-DA. Cererea de anulare a e-DA emise dupa data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni poate fi depusa la autoritatea vamala de expediere in termen de 10 zile lucratoare de la data alocarii ARC-ului. Anularea poate fi realizata numai dupa intocmirea unui raport de control, cu aprobarea directorului DRV.

(5) Daca primitorul refuza primirea produselor inainte ca acestea sa ajunga la destinatie, expeditorul va da o noua destinatie produselor, prin redirectionarea transportului in integralitate inapoi la locul de expediere sau catre un alt primitor autorizat, iar raportul de primire va fi intocmit de catre noul primitor.

(6) In urma analizei de risc, autoritatea vamala de expediere poate controla ulterior daca produsele au parasit antrepozitul fiscal expeditor.

34. Dupa accesarea butonului “Anulare”, expeditorul completeaza campurile din proiectul de mesaj de anulare si transmite mesajul autoritatii vamale de expediere.

 

C. Schimbarea destinatiei

35. In cazul schimbarii destinatiei, noul primitor sau noul loc de livrare pot fi:

a) un antrepozit fiscal, incluzand si cazul in care are acelasi cod de acciza ca si antrepozitul expeditor;

b) locatia unui destinatar inregistrat din alt SM;

c) un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;

d) un BV cu rol de export.

36. (1) Pentru schimbarea destinatiei unei miscari cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, expeditorul actualizeaza datele pentru a mentiona noul primitor sau noul loc de livrare, prin accesarea rubricii “Miscare” > “Monitorizare miscari” si selectarea miscarii prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.

(2) Se acceseaza butonul “Schimbare destinatie” > “Creeaza”.

37. Aplicatia EMCS-RO-Miscari valideaza autenticitatea noilor date conform aplicatiilor complementare.

 

D. Transbordarea

38. (1) Optiunea de transbordarea este disponibila in aplicatia informatica numai in cazul miscarilor nationale.

(2) Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informatiile privind transbordarea, odata ce produsele au parasit locul de expediere.

39. Procesul de transbordare se aplica atunci cand este necesar a se actualiza numai informatiile privind transbordarea. In cazul in care se combina introducerea informatiilor privind transbordarea cu schimbarea destinatiei, se aplica optiunea de schimbare a destinatiei. Daca miscarea urmeaza a fi divizata, se aplica optiunea de divizare.

40. Expeditorul selecteaza actiunea “Transbordare” din ecranul “Detalii document” pentru a introduce informatiile privind transbordarea unei miscari “Acceptate” sau “Exportate” care a fost afisata in ecranul “Detalii Document”.

41. Pentru a introduce informatiile privind transbordarea unei miscari, expeditorul are posibilitatea de a actualiza oricare dintre informatiile urmatoare:

– organizatorul transportului;

– transportatorul;

– detaliile transportului;

– modul de transport.

42. (1) Pentru a accesa optiunea de transbordare, din meniul principal se selecteaza la rubrica “Miscare” > “Rezultate e-DA-uri identificate local” si se selecteaza o miscare facand clic pe ARC-ul acesteia.

(2) Se acceseaza butonul “Transbordare”.

(3) Pentru a introduce transbordarea, se acceseaza butonul “Creare”.

(4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordarii, se acceseaza butonul “Vizualizare proiect”.

43. Transbordarea produselor dintr-un mijloc de transport in unul sau mai multe mijloace de transport poate fi realizata numai sub supraveghere vamala. Rubrica 16 din DA va fi completata corespunzator (manual, cu pixul si cu litere de tipar, semnat si stampilat de lucratorul vamal de la BV cel mai apropiat de locul evenimentului). Lucratorul vamal va introduce informatiile in aplicatie prin crearea unui raport de eveniment.

44. (1) Atunci cand pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fara a avea loc descarcarea sau transbordarea produselor), in rubrica 16 din DA se vor inscrie numarul de inmatriculare si nationalitatea noului cap tractor.

(2) In aceasta situatie nu este necesara vizarea documentului de catre autoritatea vamala, iar datele vor fi introduse in aplicatia EMCS-RO-Miscari de primitor, in “Raportul de primire”, la rubrica “Informatii complementare”.

 

E. Divizarea

45. Divizarea e-DA in mai multe e-DA pe teritoriul unui SM este posibila numai daca acel SM permite operatiunea de divizare.

46. In cazul in care expeditorul decide divizarea transportului de produse energetice, va accesa ARC-ul corespunzator miscarii ce urmeaza a fi divizate si va crea e-DA-urile aferente noilor miscari, prin selectarea optiunii “Divizare”. Expeditorul va completa toate rubricile din noile e-DA create.

 

F. Explicatii de intarziere

47. In cazul in care livrarea produselor este intarziata, expeditorul sau primitorul trebuie sa ofere explicatii indiferent daca primeste sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire sau privind expirarea schimbarii destinatiei, dupa caz.

48. (1) In meniul principal, se selecteaza e-DA pentru care se doreste a se oferi explicatii de intarziere, se acceseaza butonul “Notificari/Explicatii intarziere”/”Creeaza explicatie” unde se introduc motivul intarzierii si informatii complementare.

(2) Explicatia este acceptata in sistem prin accesarea butonului “Transmitere”.

 

G. Explicatii privind diferentele cantitative (minusuri/plusuri)

49. La livrarea produselor, atunci cand se constata diferente cantitative, expeditorul sau primitorul poate oferi explicatii in vederea evaluarii motivelor pentru care au fost inregistrate diferentele. Transmiterea explicatiilor este optionala.

50. In meniul principal se selecteaza e-DA pentru care se doreste a se oferi explicatii privind diferentele cantitative si se acceseaza butonul “Explicatii diferente cantitative”/”Creeaza explicatie”, unde se completeaza informatiile obligatorii.

 

H. Atentionare/Respingere

51. Primitorul poate emite o atentionare sau poate sa respinga e-DA inainte de sosirea produselor daca nu a comandat produsele sau daca descrierea produselor nu corespunde comenzii facute. In cazul in care primitorul nu asteapta produsele descrise in e-DA, va respinge e-DA. In cazul in care e-DA nu corespunde comenzii facute, primitorul poate emite atentionare si poate astepta primirea produselor pentru a le verifica la locul de livrare.

52. Daca e-DA este respins, expeditorul este asteptat sa initieze o schimbare de destinatie, o divizare sau sa anuleze miscarea daca produsele nu au parasit locul de expediere.

53. Daca primitorul nu respinge e-DA, ci doar emite o atentionare, expeditorul poate lasa miscarea sa continue, poate initia o schimbare de destinatie ori o divizare, dupa caz, sau poate anula e-DA daca produsele nu au parasit locul de expediere.

54. In meniul principal se selecteaza e-DA pentru care se doreste emiterea unei atentionari sau respingerea si se acceseaza butonul “Atentionare/respingere”/”Creeaza”, unde se completeaza informatiile obligatorii. Daca optiunea “Indicator de respingere e-DA” este bifata, este necesara completarea campului “Motiv atentionare/Respingere”.

 

CAPITOLUL VI

Formalitati la autoritatea vamala de expediere

 

55. Prin intermediul aplicatiei EMCS-RO-Miscari, autoritatea vamala de expediere faciliteaza procesul de miscare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, comunicand cu expeditorul, cu autoritatea competenta de destinatie si cu autoritatile competente ale SM interesate a primi informatii despre un transport care tranziteaza teritoriul comunitar respectiv, asigurand transparenta acestuia pentru toti operatorii economici implicati.

56. (1) Autoritatea vamala de expediere gestioneaza validarea proiectelor de documente, precum e-DA, anularea, schimbarea de destinatie, transbordarea, divizarea, atentionarea/respingerea, explicatiile privind diferentele cantitative si de intarziere, intreruperea miscarii, raportul de primire si disemineaza documentele validate tuturor partenerilor interesati.

(2) Validarea proiectelor de documente implica verificarea electronica completa a structurii si continutului documentului care trebuie sa respecte un sablon predefinit, a codurilor autorizatiilor operatorilor economici implicati, atat din punct de vedere al validitatii codului de acciza in SEED in momentul initierii miscarii, cat si al conformitatii codurilor de produs accizabil.

57. Identificarea de catre lucratorul vamal de la autoritatea vamala de expediere a e-DA in aplicatia EMCS-RO-Miscari se face in pagina “Cautare e-DA local”, unde pot fi create criterii de afisare a listei filtrate de miscari, utilizand toate campurile existente in e-DA.

58. (1) In cazul primirii proiectelor de documente prevazute la pct. 56 alin. (1), autoritatea vamala de expediere efectueaza o verificare electronica a datelor. Daca datele respective sunt corecte, aplicatia EMCS-RO-Miscari adauga la mesajul primit data si ora validarii, comunica expeditorului aceste informatii si transmite mesajul autoritatii competente de destinatie.

(2) In cazul in care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat in acest sens fara intarziere.

(3) In cazul schimbarii destinatiei ori al divizarii transportului, aplicatia EMCS-RO-Miscari actualizeaza e-DA-ul original in conformitate cu informatia continuta in mesajul de schimbare a destinatiei ori de divizare, dupa caz. In cazul in care actualizarea include schimbarea autoritatii competente de destinatie si/sau schimbarea primitorului, e-DA-ul actualizat si noul e-DA generat, dupa caz, sunt transmise autoritatilor competente de destinatie, care le va transmite noului/noilor primitor/primitori sau BV unde a fost depusa declaratia vamala de export, dupa caz. Autoritatea vamala de expediere transmite mesajul de schimbare a destinatiei/divizare autoritatii competente de destinatie mentionate in e-DA-ul original. Aceasta din urma informeaza primitorul mentionat in e-DA-ul original in legatura cu schimbarea destinatiei/divizarea transportului, dupa caz, utilizand “notificarea privind schimbarea destinatiei”. In cazul in care actualizarea include schimbarea locului livrarii, dar nu si schimbarea autoritatii competente de destinatie si nici schimbarea primitorului, autoritatea vamala de expediere transmite mesajul de schimbare a destinatiei autoritatii competente de destinatie mentionate in e-DA-ul original. Aceasta din urma transmite primitorului mesajul de schimbare a destinatiei.

(4) In cazul in care e-DA-ul actualizat include un nou primitor aflat in aria de competenta a aceleiasi autoritati competente mentionate in e-DA-ul original, autoritatea competenta respectiva informeaza primitorul mentionat in e-DA-ul original in legatura cu schimbarea destinatiei, utilizand “notificarea de schimbare a destinatiei”.

(5) In cazul in care o miscare intra in statusul “Expirat”, dupa 30 de zile de la expirarea duratei calatoriei stabilite de expeditor, autoritatea vamala de expediere declanseaza controlul pentru stabilirea motivului intarzierii.

59. In cazul in care expeditorul/destinatarul prezinta o dovada alternativa de inchidere a miscarii, considerata satisfacatoare de autoritatea competenta, lucratorul vamal de la BV de expediere din Romania poate efectua inchiderea manuala a miscarii.

60. In cazul miscarilor pentru care se stabileste obligatia platii accizei in sarcina unuia dintre operatorii economici implicati in miscare, iar acesta achita accizele datorate, miscarea va fi inchisa manual de catre BV de expediere, daca acesta este un BV din Romania.

 

CAPITOLUL VII

Formalitati la emiterea e-DA destinat exportului

 

61. (1) Exista doua posibilitati pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului sa se deruleze in regim suspensiv de accize:

a) depunerea e-DA si a declaratiei vamale de export de catre expeditor de la locul de expediere, in cazul in care acesta este autorizat in procedura simplificata de vamuire la domiciliu;

b) depunerea e-DA de catre expeditor de la locul de expediere si a declaratiei vamale de export la un BV de export din acelasi SM sau dintr-un alt SM.

(2) BV de export, in intelesul prezentului ordin, este autoritatea vamala unde se intocmesc formalitatile vamale de export.

(3) Expeditorul poate include maximum 9 e-DA-uri in aceeasi declaratie vamala de export.

(4) E-DA este primul document prezentat pentru validare, urmat de efectuarea formalitatilor vamale de export, prin intermediul aplicatiei ECS-RO.

62. In cazul prevazut la pct. 61 alin. (1) lit. a):

1. expeditorul initiaza o miscare cu Tip trimitere – Prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu, cu codul tipului de destinatie Export, utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari, inainte de a parasi antrepozitul fiscal expeditor;

2. dupa acordarea liberului de vama la export, declaratia vamala de export se transmite automat de la BV de export la BV de iesire de pe teritoriul vamal al Comunitatii;

3. se realizeaza o verificare incrucisata intre e-DA si declaratia vamala de export aferenta. Verificarea incrucisata presupune verificarea numarului de articole, a codului NC, a ARC-ului si a masei nete. Rezultatul poate fi:

a) satisfacator, caz in care produsele accizabile pot parasi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DA incluse in declaratia vamala de export;

b) nesatisfacator, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 66 din Codul vamal. Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere si expeditorul trebuie sa examineze cauza erorii. In functie de rezultatul examinarii, exista doua actiuni posibile pentru expeditor: o optiune este de a invalida declaratia vamala de export si de a prezenta una noua, cu date corectate, iar a doua optiune este de a anula in totalitate operatiunea, prin invalidarea atat a declaratiei vamale de export, cat si a e-DA aferente.

63. In cazul prevazut la pct. 61 alin. (1) lit. b):

1. expeditorul initiaza o miscare cu tip trimitere – Trimitere standard cu codul tipului de destinatie – Export, utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari, inainte de a parasi antrepozitul fiscal expeditor. Declaratia vamala de export se depune potrivit art. 161 alin. (5) din Codul vamal. Prin exceptie de la aceasta regula, in conformitate cu art. 791 din Regulamentul vamal, SM de export poate fi diferit de SM de expediere;

2. se realizeaza o verificare incrucisata intre e-DA si declaratia vamala de export aferenta. Verificarea incrucisata presupune verificarea numarului de articole, a codului NC, a ARC-ului si a masei nete. Rezultatul verificarii poate fi:

a) satisfacator, caz in care produsele accizabile pot parasi locul de export cu ARC-urile aferente e-DA incluse in declaratia vamala de export;

b) nesatisfacator, cu:

1. discrepante majore, atunci cand nu toate produsele mentionate in declaratia vamala de export exista in e-DA mentionat in acea declaratie vamala de export. In acest caz, declaratia vamala de export se invalideaza de catre autoritatea vamala inainte de liberul de vama la export;

2. discrepante minore, analizate de catre lucratorul vamal care poate sa decida acordarea liberului de vama, modificarea sau invalidarea declaratiei vamale de export, dupa caz;

3. in urma unei verificari incrucisate cu rezultat negativ de control, daca autoritatea vamala nu a acordat liberul de vama, expeditorul trebuie sa emita o schimbare de destinatie sau o divizare pentru toate e-DA in cauza.

64. In cazurile prevazute la pct. 78 si 79, lucratorul vamal de la BV de export verifica concordanta datelor din cele doua documente, inainte de acordarea liberului de vama.

 

CAPITOLUL VIII

Completarea si transmiterea raportului de primire

 

65. (1) Ajungerea produselor la destinatie este confirmata de catre primitor prin accesarea butonului “Anunta sosirea” din pagina “Detalii document”. In urma incheierii cu succes a actiunii, sistemul va actualiza starea miscarii in “Miscare sosita”.

(2) Primitorul are obligatia:

a) sa pastreze produsele la locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea autoritatii vamale competente, care, in urma analizei de risc sau selectiei aleatoare, decide in legatura cu oportunitatea efectuarii controlului fizic la destinatie. In intervalul de 24 de ore, primitorul are posibilitatea de a descarca produsele din mijlocul de transport, daca aceasta actiune nu impiedica identificarea acestora la locul de primire;

b) sa completeze in EMCS-RO-Miscari raportul de primire, fara intarziere si nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente, in care inscrie rezultatul receptiei produselor: tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice neconcordanta intre produsul accizabil primit si produsul accizabil inscris in e-DA;

c) sa completeze raportul de primire in procedura alternativa, in care sa inscrie rezultatul receptiei produselor: tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice neconcordanta intre produsul accizabil primit si produsul accizabil inscris in DA, pe care sa il prezinte la autoritatea vamala teritoriala pentru certificare, daca sistemul este indisponibil. Raportul de primire in procedura alternativa va fi efectuat si in sistem, de indata ce acesta este repus in functiune.

66. Destinatarul scutit de la plata accizelor in sensul art. 206^56 din Codul fiscal are obligatia sa anunte sosirea produselor accizabile la BV in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea la momentul primirii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, urmand ca in cazul in care lucratorul vamal nu decide efectuarea verificarii in termen de 24 de ore de la momentul instiintarii sa efectueze primirea si sa prezinte exemplarul DA la BV respectiv, in vederea intocmirii raportului de primire in aplicatia EMCS-RO-Miscari de catre lucratorul vamal, daca in SM de expediere este utilizat sistemul EMCS.

67. Incheierea circuitului e-DA inseamna, cu exceptia cazurilor de export, primirea produselor de catre primitor, care are posibilitatea:

a) sa accepte produsele;

b) sa accepte partial produsele;

c) sa refuze in totalitate produsele.

68. Prin exceptie de la prevederile pct. 67, o miscare poate fi considerata inchisa prin generarea mesajului de “intrerupere a miscarii” de catre autoritatea vamala, atunci cand miscarea nu mai poate continua.

69. Daca primitorul refuza in totalitate livrarea, raportul de primire va fi complet intocmit. Miscarea nu este descarcata si expeditorul este asteptat sa anuleze, sa schimbe destinatia sau sa divizeze transportul.

70. Refuzul partial este sustinut de catre primitor indicand cantitatea refuzata din fiecare produs inscris in e-DA. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsa sunt considerate acceptate de catre primitor. Expeditorul este asteptat sa schimbe destinatia pentru partea din transport care a fost refuzata. In acest caz, miscarea este doar partial descarcata.

71. Daca livrarea este refuzata total sau partial, trebuie dat cel putin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.

72. Dupa validare, raportul de primire este transmis tuturor partilor implicate.

 

CAPITOLUL IX

Transmiterea raportului de export

 

73. Descarcarea regimului suspensiv de accize are loc si atunci cand produsele parasesc teritoriul comunitar.

74. Dupa primirea mesajului privind acordarea liberului de vama la export, aplicatia EMCS-RO-Miscari asteapta confirmarea parasirii teritoriului comunitar, operatiune efectuata in aplicatia ECS-RO, sau intreruperea miscarii, comandata de administratia vamala, atunci cand miscarea nu mai poate continua.

75. Din momentul in care liberul de vama la export este comunicat, aplicatia EMCS-RO-Miscari suspenda operatiunile sale, iar monitorizarea miscarii se efectueaza prin aplicatia ECS-RO pana la primirea codului rezultatului controlului de la BV de iesire. Aplicatia EMCS-RO-Miscari analizeaza informatia returnata din aplicatia ECS-RO privind operatiunea de export si intocmeste raportul de export pentru a fi inclus in e-DA. Procesul solicita ca in aplicatia ECS-RO sa fie disponibile pentru aplicatia EMCS-RO-Miscari informatiile cu privire la rezultatele controlului de la BV de iesire de pe teritoriul vamal al Comunitatii.

76. BV de export transmite raportul de export tuturor partenerilor implicati.

77. Procedura vamala de export nu se aplica transporturilor de produse cu destinatia Insula Helgoland, neapartinand teritoriului vamal comunitar, potrivit art. 3 din Codul vamal. In conformitate cu art. 161 alin. (3) din Codul vamal, bunurile expediate in Insula Helgoland nu sunt considerate a fi exportate de pe teritoriul vamal al Comunitatii. Miscarea in regim suspensiv de accize initiata de catre expeditor trebuie sa fie incheiata manual, la BV de export, pe baza certificarii inscrise pe DA care insoteste transportul la BV pe unde marfurile parasesc teritoriul comunitar [sau pe documentul comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic al e-DA, potrivit art. 206^31 alin. (7) din Codul fiscal], sau pe baza unor dovezi alternative de iesire, potrivit art. 206^37 alin. (2) din Codul fiscal.

78. Daca o miscare a fost initiata utilizand e-DA emis in procedura alternativa, in declaratia vamala de export va fi mentionat numarul de referinta local inscris in e-DA. La primirea codului rezultatului controlului la iesire de la BV unde marfurile parasesc teritoriul comunitar, raportul de export va fi intocmit manual la BV de export.

79. Daca o miscare este initiata utilizand procedura alternativa in aplicatia ECS-RO, raportul de export in aplicatia EMCS va fi intocmit manual, la BV de export, in baza rezultatelor verificarii la iesire de la BV pe unde marfurile parasesc teritoriul vamal al Comunitatii.

80. Daca legatura informatica intre aplicatia EMCS-RO-Miscari si ECS-RO nu functioneaza, lucratorul vamal de la BV de export efectueaza inchiderea manuala a miscarii, dupa verificarea informatiilor in baza documentelor alternative considerate satisfacatoare de lucratorul vamal, existente in aplicatiile disponibile.

 

CAPITOLUL X

Notificare privind expirarea raportului de primire

 

81. (1) Autoritatea vamala de expediere urmareste starea e-DA validate si se asigura ca odata ce s-a acceptat un e-DA, se primeste un raport de primire in intervalul de timp alocat.

(2) Daca nu se primeste un raport de primire in intervalul de timp alocat, in aplicatie este generat un mesaj care modifica statusul miscarii in “Expirat”. Aplicatia autoritatii vamale de expediere trimite mesajul si catre aplicatia autoritatii competente de destinatie, care il inainteaza primitorului.

 

CAPITOLUL XI

Notificare privind expirarea schimbarii destinatiei

 

82. (1) Cand un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau partial de catre primitor, aplicatia aloca un termen de interventie care expira in 24 de ore, perioada in care expeditorul este asteptat sa schimbe destinatia produselor.

(2) Daca o astfel de operatie nu a avut loc in termenul prevazut, aplicatia autoritatii vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare si modifica starea miscarii in “Expirat”.

(3) Autoritatea vamala de expediere trebuie sa monitorizeze transportul in mod special, pana cand expeditorul da o alta destinatie transportului sau o returneaza la locul de expediere.

(4) Daca expeditorul nu da o alta destinatie transportului in termenul prevazut la alin. (1), autoritatea vamala va initia controlul pentru a stabili daca evenimentul constituie o neregula in cursul deplasarii de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in sensul art. 206^41 din Codul fiscal.

 

CAPITOLUL XII

Evenimente si nereguli pe parcursul transportului

 

83. In cazul unor evenimente de tipul celor prevazute la art. 206^41 din Codul fiscal, care au loc in timpul transportului pe teritoriul national, transportatorul va anunta cel mai apropiat BV de locul evenimentului sau alte organe competente pentru semnalarea oricarui eveniment aparut pe parcursul transportului si care poate afecta indeplinirea obligatiilor asumate de catre antrepozitarul expeditor.

84. Atunci cand sigiliile au fost rupte independent de vointa transportatorului, lucratorul vamal desemnat de la BV va verifica mijlocul de transport si incarcatura. Daca acesta decide ca operatiunea de transport a produselor in regim suspensiv de accize poate continua, va aplica noi sigilii.

85. Lucratorul vamal desemnat pentru control va intocmi un raport de eveniment/raport de control, dupa caz. In cazul in care decide ca operatiunea de transport al produselor accizabile in regim suspensiv de accize nu mai poate continua, inregistreaza mesajul de intrerupere a miscarii, in termen de 24 de ore de la efectuarea controlului.

 

CAPITOLUL XIII

Formalitati la BV de destinatie

 

86. BV de destinatie poate regasi e-DA in aplicatia EMCS-RO-Miscari pe baza ARC-ului si a datelor corespunzatoare.

87. In urma rezultatului analizei de risc efectuate, lucratorul vamal de la BV de destinatie decide daca este necesara verificarea produselor la locul de primire.

88. (1) In cazul in care primitorul este autorizat ca destinatar inregistrat si/sau indica un loc de livrare directa, autoritatea vamala de destinatie este BV in a carui raza de competenta este inregistrat sediul social al primitorului.

(2) Autoritatea vamala de destinatie indicata la alin. (1) comunica BV in a carui raza de competenta se afla locul de primire a produselor rezultatul analizei de risc efectuate.

89. Daca autoritatea competenta de destinatie primeste un mesaj de anulare, schimbare de destinatie, divizare sau intrerupere a miscarii, il transmite primitorului.

 

CAPITOLUL XIV

Controlul incheierii operatiunii

 

90. (1) Daca la BV de destinatie se decide efectuarea controlului, lucratorul vamal desemnat verifica mijlocul de transport (starea si identitatea sigiliilor aplicate) si produsele primite.

(2) Rezultatul controlului efectuat de lucratorul vamal va fi inscris intr-un raport de control emis in aplicatia EMCS-RO-Miscari.

 

CAPITOLUL XV

Procedura alternativa in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expediere

 

91. Daca aplicatia EMCS-RO-Miscari este indisponibila din cauze imputabile autoritatii competente, expeditorul din Romania poate initia o miscare cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:

a) documentul administrativ va fi intocmit utilizand un formular offline in format pdf care poate fi descarcat de pe pagina web a autoritatii vamale;

b) formularul va avea inscris ARC-ul atribuit in procedura alternativa;

c) in vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul DGV in timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul DGV, in afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicatiei EMCS-RO-Miscari, cu ajutorul DGTI. Daca se confirma indisponibilitatea aplicatiei, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro sau dispecer@customs.ro, dupa caz, in care va preciza numele si codul numeric personal al persoanei autorizate a accesa aplicatia EMCS-RO-Miscari si numarul de referinta local atribuit miscarii. Dispecerul va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat in procedura alternativa;

d) dupa completarea formatului pdf al documentului administrativ in procedura alternativa la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligatia transmiterii formei electronice a acestui document la structura Helpdesk EMCS sau la dispecerat, dupa caz, si prin orice mijloc de comunicare la BV in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, cu mentiunea ca miscarea a fost initiata in procedura alternativa;

e) de indata ce aplicatia EMCS-RO-Miscari devine operationala, autoritatea vamala centrala instiinteaza operatorii economici, care au obligatia de a incarca in sistem formatul pdf al documentului administrativ emis in procedura alternativa, in termen de 24 de ore de la repunerea aplicatiei in functiune;

f) in cazul in care sistemul nu valideaza formatul pdf al documentului completat in procedura alternativa, expeditorul are obligatia de a instiinta de indata autoritatea vamala de expediere si structura Helpdesk EMCS si de a solicita aprobarea modificarii formatului pdf. Autoritatea vamala centrala poate aproba aceasta cerere daca erorile constatate nu au implicatii fiscale;

g) structura Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestioneaza documentele primite in procedura alternativa care sunt arhivate zilnic de catre structura Helpdesk EMCS, iar situatia ARC-urilor atribuite in procedura alternativa este pastrata in format electronic.

 

CAPITOLUL XVI

Procedura alternativa in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie

 

92. Daca aplicatia EMCS-RO-Miscari este indisponibila la destinatie, raportul de primire poate fi intocmit in termen de 5 zile lucratoare de la primirea produselor accizabile. Daca aplicatia nu este repusa in functiune in acest termen, va fi utilizat formularul offline al raportului de primire, in format pdf, care poate fi descarcat de pe pagina de web a DGV.

93. Formularul tiparit al raportului de primire in procedura alternativa va fi transmis la BV in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea primitorul.

94. De indata ce aplicatia EMCS-RO-Miscari devine operationala, autoritatea vamala centrala instiinteaza operatorii economici, care au obligatia de a incarca in sistem formatul pdf al raportului de primire emis in procedura alternativa, in termen de 24 de ore de la repunerea aplicatiei in functiune.

95. In cazul in care sistemul nu valideaza formatul .pdf al documentului completat in procedura alternativa, expeditorul are obligatia de a instiinta de indata autoritatea vamala de expediere si de a solicita aprobarea modificarii formatului pdf. Autoritatea vamala centrala poate aproba aceasta cerere daca erorile constatate nu au implicatii fiscale.

 

CAPITOLUL XVII

Alte situatii in care sistemul informatizat nu poate fi utilizat

 

96. Daca aplicatia EMCS-RO-Miscari este indisponibila din cauze imputabile expeditorului din Romania, acesta poate initia o miscare cu produse accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa intocmirea documentului administrativ in format electronic, accesand aplicatia informatica de la BV in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

 

ANEXA 1

la instructiuni

 

Reguli de completare a rubricilor din e-DA

 

Pentru completarea unui e-DA, dupa autentificarea in sistem prin introducerea userului si parolei alocate, se acceseaza butonul “Creeaza Miscare”, in urma careia se deschide un ecran care afiseaza sectiunea “Informatii DA”.

In sectiunea “Informatii DA” se completeaza rubricile 1 – 16. Accesand butonul “Incarca xml”, pot fi incarcate datele existente intr-un fisier local, in format xml. Accesand butonul “Urmator”, se poate trece la sectiunea “Informatii expediere produse”, in care se completeaza rubricile 17 – 18.

Trecerea de la o casuta/rubrica la alta se poate face cu ajutorul tastei “TAB” sau pozitionand direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica care se doreste a fi completata.

 

A. Campurile e-DA ce trebuie completate

Rubrica “Tipul mesajului” permite selectarea unuia dintre urmatoarele coduri:

– 1 – trimitere standard (de utilizat in toate cazurile, cu exceptia celui in care prezentarea se refera la export cu vamuire la domiciliu);

– 2 – prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu.

Tipul de mesaj nu trebuie sa apara intr-un e-DA caruia i-a fost atribuit un ARC si nici in documentul pe suport hartie utilizat in procedura alternativa.

Rubrica “Indicator de prezentare amanata” – obligatoriu de completat la prezentarea unui e-DA pentru o deplasare inceputa in procedura alternativa pe baza documentului pe suport hartie. Acest element de date nu trebuie sa apara intr-un e-DA caruia i-a fost atribuit un ARC si nici in documentul pe suport hartie utilizat in procedura alternativa.

Rubrica “Cod tip origine”, explicata la subrubrica 9d), si “Cod tip destinatie”, explicata la subrubrica 1a), sunt necesar a fi completate la inceputul paginii “Informatii DA”. In functie de optiuni, se modifica structura paginii ce urmeaza a fi completata.

1. Antetul e-DA

a) Cod tip destinatie

Rubrica permite selectarea destinatiei deplasarii utilizand unul dintre urmatoarele coduri:

– 1 – Antrepozit fiscal

– 2 – Destinatar inregistrat

– 3 – Destinatar inregistrat temporar

– 4 – Livrare directa

– 5 – Destinatar scutit

– 6 – Export

– 8 – Destinatie necunoscuta

– 9 – Utilizator final

In functie de optiunea selectata, se modifica structura paginii ce urmeaza a fi completata.

b) Durata transportului

Tinand cont de mijlocul de transport si de distanta, se inscrie perioada de timp normala necesara transportului, exprimata in ore sau zile. Indicatia pentru ore ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 24. Indicatia pentru zile ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 92.

c) Organizarea transportului

Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizand unul dintre urmatoarele coduri:

– 1 – Expeditor;

– 2 – Destinatar;

– 3 – Proprietarul produselor;

– 4 – Altul.

d) Cod de referinta administrativ unic – ARC

Este generat automat de aplicatia autoritatii vamale de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA. Structura ARC este urmatoarea:

– doua cifre corespund anului acceptarii formale a deplasarii;

– doua litere reprezentand identificatorul SM in care a fost prezentat initial e-DA;

– 16 caractere alfanumerice (cifre si litere majuscule) reprezentand un cod unic pentru fiecare deplasare, atribuit la nivel national. Modul in care este generat acest camp intra in responsabilitatea autoritatii vamale;

– o cifra de control care ajuta la detectarea unei erori in momentul introducerii ARC.

e) Data si ora validarii e-DA

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA. Ora indicata este ora locala.

f) Numar secvential

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA si pentru fiecare schimbare a destinatiei.

g) Data si ora validarii actualizarii

Se completeaza de catre autoritatea vamala de expediere in cazul schimbarii destinatiei si reprezinta data si ora validarii mesajului de schimbare a destinatiei.

2. Expeditor

a) Codul de acciza al expeditorului – se inscrie numarul de inregistrare din SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului inregistrat, dupa caz.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Rubrica “Expeditor” va fi completata automat cu datele aferente antrepozitarului, respectiv expeditorului inregistrat de care apartine utilizatorul care a accesat aplicatia.

3. Locul de expediere – rubrica obligatorie daca “Cod tip origine” este “Antrepozit fiscal”

a) Codul de acciza al antrepozitului fiscal – se inscrie numarul de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea, din lista antrepozitelor apartinand antrepozitarului selectat anterior.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b) – g) se completeaza automat, dupa selectarea subrubricii a).

4. Birou de expediere – import – rubrica obligatorie daca “Cod tip origine” este “Import”, caz in care se selecteaza codul BV unde are loc punerea in libera circulatie a produselor accizabile.

5. Destinatar – rubrica obligatorie, cu exceptia cazurilor in care:

– la rubrica “Tipul mesajului” a fost selectat “Prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu”; sau

– la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatie necunoscuta”.

a) Identificarea operatorului – subrubrica obligatorie, cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar”, “Livrare directa” sau “Utilizator final”, dupa caz. In cazul “Export”, completarea subrubricii este optionala. In cazul destinatarului scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal, setul de date nu se aplica. Cand subrubrica este obligatorie, se completeaza prin inscrierea codului de acciza valabil, transmis in SEED, al operatorului economic autorizat sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv de accize. Cand subrubrica este optionala, se inscrie numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la BV de export.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b) – f) din rubrica “Destinatar” se vor completa automat cu datele aferente primitorului, dupa validarea codului de acciza introdus la subrubrica a).

6. Date complementare destinatar – rubrica obligatorie cand la rubrica “Tip destinatie” a fost selectat “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”.

a) codul statului membru – se inscrie codul statului membru de destinatie;

b) numarul de serie al certificatului de scutire, daca este mentionat pe certificatul de scutire prevazut in Regulamentul (CE) nr. 31/96.

7. Locul livrarii – rubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Livrare directa” sau “Utilizator final”. Rubrica este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar” sau ” Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”. In cazul in care rubrica este optionala (“Cod tip destinatie” – “Destinatar inregistrat”), rubrica nu se aplica pentru proiectul de e-DA, iar statul membru de expeditie poate completa aceasta rubrica cu adresa sediului social al destinatarului inregistrat, indicata in SEED.

a) Identificarea operatorului – subrubrica obligatorie, cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal” sau “Utilizator final”. Completarea subrubricii este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”.

– Cand subrubrica este obligatorie, se completeaza cu codul de acciza valabil, transmis in SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor apartinand antrepozitarului primitor sau din lista locatiilor autorizate apartinand utilizatorului final.

– Cand subrubrica este optionala, se poate inscrie numarul de identificare TVA sau orice alt identificator.

b) Numele operatorului – subrubrica obligatorie, cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Destinatar inregistrat”, “Destinatar inregistrat temporar”, “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal” sau “Utilizator final”. Completarea subrubricii este optionala cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Livrare directa”.

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile c), e) si f) sunt obligatorii cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Antrepozit fiscal”, “Destinatar inregistrat temporar”, “Livrare directa” sau “Destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal”. Subrubricile devin optionale cand la rubrica “Cod tip destinatie” este selectat “Antrepozit fiscal” sau “Utilizator final”.

8. Birou vamal de export – rubrica obligatorie cand la rubrica “Cod tip destinatie” a fost selectat “Export”.

– Codul biroului vamal – se completeaza codul BV de export la care va fi depusa declaratia vamala de export in conformitate cu art. 161 alin. (5) din Codul vamal.

9. e-DA

a) Numar de referinta local – subrubrica obligatorie, se completeaza prin inscrierea numarului de serie unic atribuit de catre expeditor, care identifica lotul in evidenta expeditorului

b) Numar factura/aviz – subrubrica obligatorie. In cazul in care inca nu a fost eliberata factura, trebuie indicat numarul avizului de insotire a marfii sau al oricarui alt document de transport

c) Data facturii – subrubrica obligatorie. Se selecteaza din calendarul atasat data documentului indicat la subrubrica b).

d) Cod tip origine – subrubrica obligatorie. Se completeaza prin selectarea:

– 1 – “Antrepozit fiscal”, daca produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal; sau

– 2 – “Import”, daca produsele au fost puse in libera circulatie la un BV.

e) Data expedierii – subrubrica obligatorie. Se inscrie data la care incepe deplasarea. Data expedierii poate fi o data din trecut in cazul in care aplicatia EMCS-RO-Miscari a fost indisponibila la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura alternativa de transmitere a DA la autoritatea vamala de expediere.

f) Ora expedierii – subrubrica obligatorie. Se inscrie ora locala la care incepe deplasarea.

g) ARC in amonte – se completeaza de catre autoritatea de expediere la momentul validarii unor noi e-DA in urma validarii mesajului privind operatiunea de divizare. ARC-ul specificat este cel al e-DA inlocuit.

9.1. DAU Import – rubrica obligatorie daca la rubrica “Cod tip origine” se selecteaza “Import”

– Numar DVI – subrubrica obligatorie. Se inscrie/inscriu numarul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea in libera circulatie a produselor vizate. Se completeaza fie de catre expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DA, fie de catre autoritatea vamala de expediere la momentul validarii proiectului de e-DA, dupa caz.

10. Autoritatea competenta a locului de expediere – rubrica obligatorie. Se inscrie codul autoritatii vamale de expediere responsabile cu controlul accizelor la locul de expediere.

11. Garantia – rubrica obligatorie

– Cod tip garant – se inscrie/inscriu persoana responsabila/persoanele responsabile cu furnizarea garantiei, selectand tipul garantului din lista:

– 1 – expeditor;

– 2 – transportator;

– 3 – proprietarul produselor accizabile;

– 4 – destinatar;

– 5 – nu este furnizata nicio garantie, in conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. d) din Directiva 2008/118/CE;

– 12 – garantie comuna a expeditorului si a transportatorului;

– 13 – garantie comuna a expeditorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 14 – garantie comuna a expeditorului si a destinatarului;

– 23 – garantie comuna a transportatorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 24 – garantie comuna a transportatorului si a destinatarului;

– 34 – garantie comuna a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 123 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului si a proprietarului produselor accizabile;

– 124 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului si a destinatarului;

– 134 – garantie comuna a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 234 – garantie comuna a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului;

– 1234 – garantie comuna a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile si a destinatarului.

Tipul garantului va fi selectat potrivit legislatiei in vigoare.

12. Operator garant – rubrica obligatorie daca garantul este altul decat expeditorul si/sau primitorul. Se inscriu datele de identificare ale transportatorului si/sau proprietarului produselor daca acesta/acestia furnizeaza garantia.

a) Codul de acciza al operatorului

b) Numarul de TVA

c) Numele operatorului

d) Strada

e) Numarul

 

f) Codul postal

g) Orasul

h) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile a) si b) se completeaza cu codul de acciza valabil inscris in SEED sau un numar de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, dupa caz.

Subrubricile c), d), f) si g) sunt optionale daca este completata subrubrica a); in caz contrar devin obligatorii.

13. Transport – rubrica obligatorie

a) Codul modului de transport – subrubrica obligatorie, se inscrie modul de transport la momentul inceperii deplasarii, selectand, dupa caz, din lista:

– 0 – altul;

– 1 – transport maritim;

– 2 – transport feroviar;

– 3 – transport rutier;

– 4 – transport aerian;

– 5 – trimitere postala;

– 7 – instalatii fixe de transport;

– 8 – transport pe cai navigabile interioare.

b) Informatii complementare – subrubrica obligatorie daca codul modului de transport este 0.

c) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

14. Organizatorul transportului – rubrica obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, daca la subrubrica 1c) a fost selectat “Proprietarul produselor” sau “Altul”.

a) Numarul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) si g) sunt obligatorii, daca se completeaza rubrica 14.

15. Primul transportator – rubrica optionala, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport

a) Numarul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numarul

e) Codul postal

f) Orasul

g) Limba – se specifica limba utilizata in acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) si g) sunt obligatorii, daca se completeaza rubrica 15.

16. Detalii privind transportul – rubrica obligatorie

a) Cod unitate de transport – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unitatea de transport in functie de modul de transport indicat la subrubrica 13 a), care poate fi:

– 1 – container;

– 2 – vehicul;

– 3 – remorca;

– 4 – cap tractor;

– 5 – instalatie de transport fixa.

b) Identitate unitati transport – subrubrica obligatorie. Se inscrie numarul de inmatriculare al unitatii/unitatilor de transport, cu exceptia cazului in care la codul unitatii de transport este 5 – instalatie de transport fixa.

c) Identitate sigiliu comercial – subrubrica obligatorie daca sunt utilizate sigilii comerciale. Se inscriu datele de identificare a sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unitatii de transport.

d) Informatii sigiliu – subrubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limba informatii sigiliu – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica 16d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

f) Informatii complementare – subrubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricarui transportator succesiv, informatii referitoare la unitati de transport succesive.

g) Limba informatii complementare – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica f). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

17. Corpul e-DA – rubrica obligatorie. Se completeaza cate un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.

a) Numar unic de referinta al articolului – subrubrica obligatorie. Se inscrie un numar secvential unic care incepe cu 1.

b) Cod produs accizabil – subrubrica obligatorie. Se inscrie codul produsului accizabil, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008.

c) Codul NC – subrubrica obligatorie. Se selecteaza din lista aferenta codul NC aplicabil la data expedierii.

d) Cantitate – subrubrica obligatorie. Se inscrie cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului). In cazul unei deplasari catre un destinatar inregistrat temporar sau utilizator final, cantitatea nu trebuie sa o depaseasca pe cea pe care primitorul este autorizat sa o primeasca in regim suspensiv de accize. In cazul unei deplasari catre un destinatar scutit in sensul art. 206^56 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie sa o depaseasca pe cea inregistrata in certificatul de scutire de accize.

e) Greutate bruta – subrubrica obligatorie. Se inscrie greutatea bruta a lotului (produsele accizabile cu ambalaj).

f) Greutate neta – subrubrica obligatorie. Se inscrie greutatea produselor accizabile fara ambalaj (pentru alcool si bauturi alcoolice, produse energetice si pentru toate produsele din tutun, cu exceptia tigaretelor).

g) Concentratia alcoolica – subrubrica obligatorie daca este aplicabil produselor accizabile respective. Se inscrie concentratia alcoolica (procent per volum la 20 °C daca produsele sunt incadrate in categoria B, W, I sau S, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008).

h) Grade Plato – subrubrica obligatorie daca nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato.

In cazul livrarilor intracomunitare, la produsele incadrate in categoria B:

– daca in ambele SM concentratia alcoolica este exprimata in grade Plato, atunci se va inscrie concentratia alcoolica in grade Plato;

– daca in ambele SM concentratia alcoolica este exprimata in grade alcoolice, atunci se va inscrie concentratia alcoolica in grade alcoolice;

– daca in unul din SM (cel de expediere sau cel de destinatie) concentratia alcoolica este exprimata in grade Plato, iar in celalalt in grade alcoolice, se vor inscrie ambele valori.

i) Marcajul fiscal – subrubrica optionala. Se inscriu orice informatii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competenta de destinatie.

j) Limba marcaj fiscal – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica i). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat – rubrica obligatorie daca sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifeaza corespunzator daca produsele poarta sau contin marcaje fiscale.

l) Denumirea de origine – rubrica optionala. Pot fi inscrise certificari:

– in cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejata sau indicatia geografica protejata, in conformitate cu legislatia comunitara relevanta;

– in cazul anumitor bauturi spirtoase, cu privire la locul de productie, in conformitate cu legislatia comunitara relevanta;

– in cazul berii produse de o mica fabrica de bere independenta, pentru care exista intentia de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in SM de destinatie. Certificarea ar trebui oferita in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o mica fabrica de bere independenta.”;

– in cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, pentru care exista intentia de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in SM de destinatie. Certificarea ar trebui data in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o mica distilerie.”

m) Limba denumire origine – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica l). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

n) Dimensiune producator – subrubrica optionala. In cazul berii sau al bauturilor spirtoase, pentru care se acorda certificare la subrubrica l) (Denumirea de origine), se poate inscrie productia anuala a anului precedent in hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.

o) Densitate – subrubrica obligatorie daca este aplicabil produselor accizabile respective. Se inscrie densitatea la 15 °C, pentru produsele incadrate in categoria E, cu exceptia celor incadrate la E470, E500 si E600, potrivit Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008.

p) Descriere comerciala – subrubrica optionala. Se pot inscrie aceste date pentru transportul in vrac al vinurilor mentionate la paragrafele 1 – 9, 15 si 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului nr. 1.493/1990, pentru care descrierea produsului contine indicatiile facultative stabilite la art. 60 din regulamentul mentionat, cu conditia ca acestea sa apara pe etichete sau sa existe intentia de a le mentiona pe etichete.

q) Limba descriere comerciala – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica p). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

r) Marca comerciala a produselor – subrubrica obligatorie daca produsele accizabile au o marca comerciala. Autoritatea vamala de expediere poate decide ca nu este necesara specificarea marcii comerciale a produselor transportate daca aceasta este precizata pe factura sau in celalalt document comercial mentionat la subrubrica 9b).

s) Limba marca comerciala – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica r). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

17.1. Ambalaj – rubrica obligatorie

a) Tip ambalaj – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unul dintre codurile prevazute la rubrica 31 din anexa 38 la Regulamentul vamal.

b) Numarul de ambalaje – subrubrica obligatorie daca sunt numarabile. Daca produsele din corpuri de date diferite sunt ambalate in acelasi ambalaj, primul corp de date trebuie sa indice numarul de ambalaje, iar pentru produsele din celelalte corpuri de date se va inscrie 0.

c) Identitate sigiliu comercial – subrubrica obligatorie daca sunt utilizate sigilii comerciale. Se inscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.

d) Informatii sigilii – subrubrica optionala. Se inscriu orice informatii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limba informatii sigiliu – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

17.2. Vinuri – rubrica obligatorie pentru vinurile incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007

a) Categoria de vin – subrubrica obligatorie pentru vinurile incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007. Se selecteaza una dintre urmatoarele categorii:

– 1 – Vin fara DOP/IGP;

– 2 – Vin din soiuri fara DOP/IGP;

– 3 – Vin cu DOP sau IGP;

– 4 – Vin importat;

– 5 – Altul.

b) Codul zonei vitivinicole – subrubrica obligatorie pentru vinurile in vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se inscrie zona vitivinicola din care provine produsul transportat, in conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

c) Tara terta de origine – subrubrica obligatorie in cazul in care categoria de vin de la subrubrica a) este “Vin importat”. Se selecteaza codul de tara.

d) Alte informatii – subrubrica optionala

e) Limba alte informatii – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica d). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

17.2.1. Codul operatiunii cu vinuri – rubrica obligatorie pentru vinurile in vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

– Codul operatiunii cu vinuri – se inscrie unul sau mai multe coduri ale operatiunii cu vinuri, in conformitate cu lista 1.4 b) de la pct. B din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009

18. Document certificat – rubrica optionala

a) Scurta descriere document – subrubrica obligatorie, cu exceptia cazului in care se completeaza subrubrica c). Se inscrie o descriere a oricarui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate legate de denumirea de origine.

b) Limba descriere document – subrubrica obligatorie daca se completeaza subrubrica a). Se specifica limba utilizata in acest set de date.

c) Referinta document – subrubrica obligatorie, cu exceptia cazului in care se completeaza subrubrica a). Se inscriu referinte pentru orice certificat referitor la produsele transportate.

d) Limba referinta document – se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

B. Completarea optiunii de anulare

1. Din meniul principal, se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Anulare”.

3. Se selecteaza motivul anularii:

– 0 – Altul;

– 1 – Eroare de redactare;

– 2 – Tranzactie comerciala intrerupta;

– 3 – E-DA duplicat;

– 4 – Deplasarea nu a inceput la data expedierii.

4. Pentru a transmite o anulare, se acceseaza butonul “Transmitere”.

 

C. Completarea optiunii de schimbare a destinatiei

1. Din meniul principal, se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Schimbare destinatie”.

3. Dupa vizualizarea informatiilor privind destinatia actuala a lotului, se acceseaza butonul “Creeaza” pentru schimbarea destinatiei.

4. In noua fereastra aparuta pe ecran, se pot alege functionalitatile dorite: “Cod tip destinatie”, “Identificarea comerciantului”, “Loc livrare” etc.

5. Daca “Cod tip destinatie” are valoarea: “Destinatie” – antrepozit fiscal sau utilizator final, un buton “Validare” apare in apropierea campului “Identificarea comerciantului”, la sectiunea “Comerciant destinatar nou”. Acest camp trebuie completat, dupa care se selecteaza butonul “Validare”, astfel incat toate campurile din sectiunea “Nou Destinatar Comerciant” sa fie validate si recuperate din baza de date locala. In sectiunea “Loc Livrare Comerciant”, o caseta combo se refera la campul “Identificare Comerciant”. Se selecteaza o valoare si campurile conexe vor fi completate in mod automat.

6. Prin accesarea butonului “+ Comerciant destinatar nou” se poate adauga o sectiune pentru “Comerciant destinatar nou”. Nu poate exista decat un singur element “Comerciant destinatar nou” pentru fiecare schimbare de destinatie. Elementele create “Comerciant destinatar nou” pot fi eliminate prin accesarea butonului “Stergere optiune”. Stergerea se realizeaza printr-un mesaj de confirmare.

7. Prin accesarea butonului “+ Locul comercial de livrare” se poate adauga o sectiune pentru locul comercial de livrare. Nu poate exista decat un singur element “Loc Livrare Comerciant”, pentru fiecare schimbare de destinatie. Elementele create “Loc Livrare Comerciant” pot fi eliminate accesand butonul “Stergere optiune”. Stergerea se realizeaza printr-un mesaj de confirmare.

8. Daca “Cod tip destinatie” are valoarea: “Destinatie” – Export, butonul “Validare” lipseste si toate campurile vor fi completate de catre utilizator.

9. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinatiei, se acceseaza butonul “Vizualizare proiect”.

10. Pentru a transmite proiectul revizuit se acceseaza butonul “Transmitere”. Se afiseaza un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odata ce pagina este reinitiata, datele transmise trebuie sa fie disponibile in mod needitabil.

11. Accesand butonul “Vizualizare proiect schimbare destinatie” sau “Vizualizare schimbare destinatie remisa”, poate fi afisata o lista a datelor in format imprimabil prin accesarea butonului “Vizualizare la imprimare”.

12. Daca se doreste vizualizarea istoricului miscarii, operatiunea este posibila daca miscarea este creata si cel putin un document de schimbare de destinatie a fost transmis cu succes. In tabul “Miscari”, se selecteaza ARC-ul aferent unei miscari pentru care este generata o schimbare de destinatie. Accesand butonul “Schimbare destinatie” pot fi vizualizate datele. Se acceseaza butonul “Istoric”.

13. Butonul “Schimbare destinatie” este intotdeauna afisat expeditorului unei miscari specifice. In cazul in care nu a fost remisa o schimbare de destinatie, se afiseaza ecranul “Schimbare destinatie noua”. Daca a fost remisa cel putin o schimbare de destinatie pentru miscarea afisata, se afiseaza ecranul “Vizualizare Schimbare destinatie”. In cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinatie remisa sunt disponibile pe ecran.

 

D. Raport de primire/raport de export

1. Din meniul principal, se acceseaza “Miscare” > “Monitorizare miscari” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul e-DA pentru care se doreste transmiterea raportului de primire.

2. Se acceseaza butonul “Raport de primire”.

3. Daca un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat in mod needitabil.

4. In cazul in care niciun raport de primire nu a fost remis inca, pagina afiseaza doua subfile:

– “Detalii raport de primire” – indica informatii de baza privind miscarea in format needitabil. Datele generale din e-DA sunt completate automat. Sectiunea permite completarea datelor in raportul de primire si incheierea generala a primirii, prin completarea rubricilor:

a) Data primirii produselor – rubrica obligatorie. Se inscrie data primirii produselor.

b) Concluzia generala a primirii – rubrica obligatorie. Se poate selecta, dupa caz:

– 1 – Primire acceptata si satisfacatoare;

– 2 – Primire acceptata, dar nesatisfacatoare;

– 3 – Primire refuzata;

– 4 – Primire refuzata partial;

– 21 – Iesire acceptata si satisfacatoare;

– 22 – Iesire acceptata, dar nesatisfacatoare;

– 23 – Iesire refuzata.

c) Informatii complementare – rubrica optionala. Se pot inscrie orice informatii suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile.

d) Limba informatii complementare – rubrica obligatorie daca se completeaza rubrica “Informatii complementare”. Se specifica limba utilizata in acest set de date.

– “Lista articole raport de primire” – sectiune obligatorie daca concluzia generala a primirii nu este “Primire acceptata si satisfacatoare” sau “Iesire acceptata si satisfacatoare”. Starile afisajului din pagina depind de structura “Listei articol raport de primire”:

Rubrica 7: Corpul raportului de primire

a) Numar unic de referinta al articolului – subrubrica obligatorie. Se inscrie numarul unic de referinta al corpului de date al e-DA asociat (rubrica 17a din e-DA) privind produsele accizabile carora li se aplica unul dintre codurile pentru care se completeaza lista.

b) Indicator de minusuri sau plusuri – subrubrica obligatorie cand se constata un minus sau un plus cantitativ in cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, dupa caz, “Minus” sau “Plus”.

c) Minusuri sau plusuri constatate – subrubrica obligatorie daca este specificat indicatorul din rubrica “Indicator de minusuri sau plusuri”. Se inscrie cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului accizabil).

d) Codul produsului accizabil – subrubrica obligatorie completata automat cu datele existente.

e) Cantitatea refuzata – subrubrica obligatorie daca pentru concluzia generala de primire codul este “Primire refuzata partial”

Rubrica 7.1: Motivul insatisfactiei – rubrica obligatorie pentru fiecare articol caruia nu ii este aplicat codul concluziei generale de primire “Primire acceptata si satisfacatoare” sau “Iesire acceptata si satisfacatoare”.

a) Motivul insatisfactiei – subrubrica obligatorie. Se selecteaza unul dintre motivele:

– 0 – Altele;

– 1 – Plus;

– 2 – Minus;

– 3 – Produse deteriorate;

– 4 – Sigiliu rupt;

– 5 – Raportat de ECS-RO;

– 6 – Cantitate mai mare decat cea mentionata in autorizatia de destinatar inregistrat temporar.

b) Informatii complementare – subrubrica obligatorie daca motivul insatisfactiei este “Altele”. In cazul in care codul motivului insatisfactiei este “Produse deteriorate”, “Sigiliu rupt” sau “Raportat de ECS-RO”, subrubrica este optionala.

c) Limba Informatii complementare – rubrica obligatorie daca se completeaza rubrica “Informatii complementare”. Se specifica limba utilizata in acest set de date.

 

E. Completarea optiunii de divizare

1. Din meniul principal, se acceseaza “Miscare” > “Rezultate e-DA-uri identificate local” si se selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Divizare”, apoi “e-Da Nou” pentru introducerea informatiilor despre noile e-DA-uri, in legatura cu miscarea respectiva, noua destinatie, mijlocul de transport si produse, dupa caz.

3. Pentru a previzualiza proiectul de divizare a miscarii, se acceseaza butonul “Vizualizare proiect”.

4. Proiectele revizuite pot fi transmise prin accesarea butonului “Trimitere”.

 

F. Completarea optiunii de atentionare/respingere

1. Dupa initierea unei miscari, dar inaintea sosirii marfurilor la destinatie, primitorul are posibilitatea de a emite o atentionare sau de a respinge miscarea.

2. Din meniul principal, primitorul acceseaza “Miscare” > “Rezultate e-DA-uri identificate local” si selecteaza o miscare accesand ARC-ul acesteia.

3. Se acceseaza butonul “Atentionare/Respingere”.

4. Dupa accesarea butonului “Creeaza”, daca primitorul nu bifeaza optiunea Indicator de respingere e-DA, mesajul este considerat o atentionare. Daca primitorul bifeaza optiunea Indicator de respingere e-DA, mesajul este considerat o respingere a produselor, iar dupa validare se asteapta schimbarea de destinatie de catre primitor. In ambele situatii este necesara completarea campului Motiv Atentionare/Respingere.

5. Pentru a efectua operatia, se acceseaza butonul “Transmite”.

 

G. Completarea explicatiei privind minusurile/plusurile

1. Din meniul principal, expeditorul sau primitorul acceseaza “Miscare > Rezultate e-DA-uri identificate local” si selecteaza o miscare facand clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Explicatii Minusuri/Plusuri”.

3. Dupa accesarea butonului “Creeaza”, se introduc informatii in legatura cu data analizei si orice alte informatii suplimentare relevante pentru cazul respectiv.

4. Pentru a transmite explicatia, se acceseaza butonul “Transmitere”.

 

H. Completarea explicatiei privind intarzierea

1. Din meniul principal, expeditorul acceseaza “Miscare > Rezultate e-DA-uri identificate local” si selecteaza o miscare facand clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Notificari/Explicatii Intarzieri”, apoi “Creeaza explicatie”.

3. Expeditorul poate introduce detalii privind motivul intarzierii si informatii suplimentare relevante pentru cazul respectiv. Motivele de intarziere posibile sunt:

a) accident;

b) altele;

c) conditii meteorologice nefavorabile;

d) greva;

e) investigatie in curs;

f) tranzactie comerciala anulata;

g) tranzactie comerciala in asteptare.

4. Pentru a transmite explicatia, se acceseaza butonul “Transmitere”.

 

I. Completarea optiunii de transbordare

1. Din meniul principal, expeditorul acceseaza “Miscare > Rezultate e-DA-uri identificate local” si selecteaza o miscare facand clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se acceseaza butonul “Transbordare”, apoi “Creeaza”.

3. Se completeaza informatii in legatura cu codul modului de transport, noul transportator si alte detalii privind transportul, dupa caz.

4. Pentru a transmite mesajul, se acceseaza butonul “Transmitere”.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close