Procedura privind supravegherea activitatii CAFR de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar

 

In M. Of. nr. 389 din 27 mai 2014 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedura privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

PROCEDURA

privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de asigurare a calitatii activitatii de audit statutar

 

ART. 1

(1) In cadrul sistemului national de supraveghere in interes public a activitatii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala structura operationala si reprezinta totodata autoritatea competenta cu atributii in domeniul supravegherii activitatii de asigurare a calitatii efectuate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conform prevederilor art. 31 alin. (4), art. 39 lit. d) si art. 61 lit. a) si l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG 90/2008).

(2) Supravegherea publica a activitatii CAFR de derulare a sistemului de control al calitatii activitatii de audit statutar, inclusiv de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calitatii, se realizeaza prin Departamentul monitorizare si investigatii (DMI) in baza legislatiei care guverneaza activitatea de audit statutar si a reglementarilor proprii emise in acest scop, care includ si prezenta procedura.

ART. 2

Obiectul supravegherii prezentei proceduri il constituie activitatea CAFR de derulare a sistemului de control al calitatii activitatii de audit statutar si de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calitatii, avand in principal scopul de a creste calitatea serviciilor de audit furnizate de catre auditorii statutari inspectati (persoane fizice si juridice).

ART. 3

Supravegherea publica a activitatii CAFR privind derularea sistemului de control al calitatii activitatii de audit statutar si de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calitatii se desfasoara asupra:

a) modului de indeplinire si de desfasurare a programului de inspectie trimestrial pentru auditorii financiari a caror activitate urmeaza a fi revizuita pentru asigurarea calitatii;

b) modului de aplicare a obiectivelor cuprinse in Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013;

c) obiectivelor de inspectie elaborate de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala (DMCP) al CAFR concretizate sub forma unor proceduri de revizuire pentru asigurarea calitatii in realizarea misiunilor de audit statutar, in conformitate cu Standardele internationale de audit, aprobate de Consiliul CAFR, avizate de CSIPPC si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

d) indeplinirii cerintelor educationale: pregatirea profesionala si experienta relevanta in auditul statutar si raportarea financiara a persoanelor care efectueaza verificari pentru asigurarea calitatii prin inspectori principali, inspectori si asistenti inspectori din cadrul DMCP;

e) independentei inspectorilor din cadrul DMCP si evaluarea eventualelor conflicte de interese prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili, in raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeaza sa efectueze inspectia;

f) modului de stabilire si alocare de catre persoanele care efectueaza verificari pentru asigurarea calitatii prin inspectori principali, inspectori si asistenti inspectori a bugetului de timp necesar desfasurarii inspectiei;

g) asigurarii transparentei informatiilor prin publicarea programelor de activitate anuale si a rapoartelor de activitate a DMCP.

ART. 4

CSIPPC, prin DMI, poate participa la inspectiile CAFR in calitate de observatori avand acces la dosarele privind inspectiile, la documentele aferente activitatilor de audit si la alte documente relevante, conform anexei care face parte integranta din prezenta procedura.

ART. 5

(1) Conform prevederilor art. 61 lit. l) din OUG 90/2008, CAFR are obligatia transmiterii raportului anual privind rezultatele inspectiilor desfasurate.

(2) CSIPPC analizeaza raportul anual elaborat si transmis de CAFR cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga CAFR sa ia masurile care se impun.

(3) CSIPPC poate face recomandari in vederea adoptarii de masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea cadrului de desfasurare a activitatii.

ART. 6

(1) CSIPPC are dreptul de a solicita CAFR orice informatii referitoare la modul de indeplinire a obligatiilor si atributiilor legale ale acestora in desfasurarea activitatii de asigurare a calitatii, conform legii.

(2) CSIPPC, in exercitarea dreptului sau de a solicita informatii, prin departamentele sale de specialitate utilizeaza instrumente proprii in functie de obiectivul avut in vedere.

(3) CSIPPC efectueaza verificari cu privire la informatiile obtinute pentru a constata daca acestea corespund realitatii, cerintelor directivelor si altor reglementari europene din domeniul auditului statutar, precum si cerintelor legislatiei nationale aplicabile activitatii de audit statutar.

ART. 7

(1) Supravegherea activitatii de asigurare a calitatii se exercita pe baza de mandat de catre o echipa formata din minimum 2 reprezentanti ai DMI, in baza unei delegatii semnate de catre directorul executiv coordonator al CSIPPC.

(2) Numele persoanelor delegate si mandatul acestora se comunica la CAFR cu cel putin 5 zile lucratoare anterior zilei stabilite pentru declansarea activitatii de supraveghere a activitatii de asigurare a calitatii.

(3) Mandatul prevazut la alin. (1) contine:

a) obiectul activitatii de asigurare a calitatii;

b) principalele reglementari in baza carora se realizeaza supravegherea;

c) perioada mandatului;

d) componenta echipei;

e) data, ora si locul de aplicare a procedurii de supraveghere.

(4) Actiunea de supraveghere efectuata de catre reprezentantii CSIPPC se finalizeaza cu intocmirea unui proces-verbal care contine urmatoarele elemente:

a) principalele reglementari in baza carora s-a efectuat;

b) obiectul supravegherii;

c) perioada si locul de executare a mandatului;

d) modalitatea de supraveghere si procedurile aplicate, dupa caz;

e) constatarile rezultate;

f) eventualele recomandari formulate;

g) eventualele obiectiuni ale reprezentantilor CAFR;

h) numarul paginilor si numarul exemplarelor intocmite;

i) semnatura persoanelor delegate de catre CSIPPC;

j) data intocmirii procesului-verbal.

(5) Procesul-verbal intocmit conform prevederilor alin. (4) se comunica CAFR in termen de 15 zile de la data intocmirii.

 

ANEXA 1

la procedura

 

Derularea activitatilor prevazute a fi duse la indeplinire de reprezentantii Consiliului pentru Supraveghere in Interes Public a Profesiei Contabile

 

1. In vederea selectarii de catre Consiliul pentru Supraveghere in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) a auditorilor statutari sau firmelor de audit care desfasoara activitati de audit statutar, la care reprezentantii CSIPPC participa in calitate de observatori, Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) pune la dispozitia CSIPPC Programul de inspectie trimestrial pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfasoara activitati de audit statutar pentru entitatile de interes public a caror activitate urmeaza a fi revizuita pentru asigurarea calitatii in termen de 30 de zile de la data solicitarii acestuia.

2. CSIPPC selecteaza o parte din auditorii statutari si din firmele de audit care au emis rapoarte de audit aferente situatiilor financiare anuale individuale si situatiilor financiare anuale consolidate pentru entitatile de interes public.

3. Orice modificare a Programului de inspectie trimestrial al CAFR pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfasoara activitati de audit statutar pentru entitatile de interes public este adusa la cunostinta CSIPPC cu celeritate.

4. In urma efectuarii selectiei mentionate la pct. 2, CSIPPC transmite CAFR o lista a auditorilor statutari si a firmelor de audit selectate in vederea participarii in calitate de observatori.

5. Cu cel putin 5 zile lucratoare premergatoare efectuarii inspectiilor, CAFR este informata cu privire la numele persoanelor ce reprezinta CSIPPC si care insotesc echipele de inspectie a CAFR.

6. CAFR pastreaza confidentialitatea asupra numelor reprezentantilor CSIPPC ce insotesc echipele de inspectie ale CAFR in calitate de observatori.

7. Auditorii statutari si firmele de audit inspectate sunt instiintate la fata locului cu privire la numele reprezentantilor CSIPPC, care insotesc echipa de inspectie a CAFR.

8. La finalul fiecarei inspectii, acolo unde CSIPPC a participat in calitate de observator, se incheie un proces-verbal care cuprinde elementele prevazute la art. 7 alin. (4) din procedura si se comunica CAFR in termen de 15 zile de la data intocmirii sale.

9. La solicitarea reprezentantilor CSIPPC inspectorii CAFR, inmaneaza acestora un exemplar al Notei de inspectie privind constatarile facute in urma controlului.

10. Pentru clarificarea anumitor aspecte care fac obiectul inspectiei CAFR, reprezentantii CSIPPC pot adresa intrebari specifice auditorilor statutari sau reprezentantilor firmelor de audit supuse inspectiei CAFR.

11. Reprezentantii CSIPPC au acces la documentele supuse inspectiei CAFR.

12. Persoanele delegate din partea CSIPPC au dreptul de a culege anumite informatii de la auditorii statutari sau de la reprezentantii firmelor de audit inspectate, in scopul clasificarii auditorilor statutari si a firmelor de audit in functie de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare, conform procedurii elaborate in acest sens.

13. Informatiile prevazute la pct. 12 se obtin inainte de inceperea sau dupa finalizarea inspectiei, dupa caz.

14. Reprezentantii CSIPPC asigura confidentialitatea informatiilor primite conform Procedurii privind respectarea cerintelor de confidentialitate de catre personalul CSIPPC.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close