Modificarea si completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit

 

In M. Of. nr. 393 din 28 mai 2014 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului ASF nr. 44/2013.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care sunt emise certificate de depozit care urmeaza sa fie admise la tranzactionare intr-un stat membru, avand la baza:

a) actiuni emise de o societate cu sediul in Romania, care urmeaza sa fie admise pentru prima data la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania ca urmare a unei oferte publice initiale de vanzare si care vor fi depozitate la un depozitar central; si/sau

b) drepturi de alocare care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si depozitate la un depozitar central si care sunt emise atasat actiunilor subscrise in cadrul ofertei publice initiale de vanzare mentionate la lit. a).

(2) Emiterea de certificate de depozit se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor suport/drepturilor de alocare suport, dupa caz.”

2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) actiuni suport sau actiuni – actiunile depozitate la depozitarul central in baza carora sunt emise certificate de depozit;”.

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:

“c^1) certificate de depozit avand la baza drepturi de alocare – valori mobiliare care confera detinatorului drepturi si obligatii aferente drepturilor de alocare suport in baza carora au fost emise, precum si dreptul de a obtine, prin conversie, drepturi de alocare sau, dupa caz, direct actiuni suport;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) depozitar central – entitatea prevazuta la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor si/sau, dupa caz, a drepturilor de alocare, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);”.

5. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

“d^1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare – drepturile de alocare definite in actele C.N.V.M./A.S.F., dupa caz, emise in cazul ofertelor publice mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a), in baza carora sunt emise certificate de depozit;”.

6. La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“e) emitent – emitentul actiunilor suport, respectiv, dupa caz, al drepturilor de alocare suport;

f) emitent al certificatelor de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare – entitatea care a emis certificatele de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare;

g) rata de conversie – raportul prevazut in documentele de emisiune a certificatelor de depozit, care stabileste numarul de actiuni/drepturi de alocare care corespund unui certificat de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare si care se utilizeaza pentru calcularea numarului de actiuni/drepturi de alocare, respectiv a numarului de certificate de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare care pot fi obtinute in urma realizarii conversiei certificatelor de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare, respectiv a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare.”

7. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Certificatele de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele mentionate la art. 28 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 297/2004.”

8. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Emitentul are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute de cap. III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, precum si de actele C.N.V.M./A.S.F., dupa caz, referitoare la obligatiile de raportare ale emitentului pe perioada de tranzactionare pe o piata reglementata a drepturilor de alocare, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3^1) si art. 122 alin. (2) din regulamentul anterior mentionat.”

9. Dupa sectiunea a 5-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5^1-a, cuprinzand articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a 5^1-a

Dispozitii speciale aplicabile certificatelor de depozit avand la baza drepturi de alocare

 

ART. 13^1

(1) Prevederile art. 3, 4 si 16 referitoare la suspendarea la tranzactionare, precum si ale art. 17 se aplica corespunzator si in cazul emiterii de certificate de depozit avand la baza drepturi de alocare, situatie in care expresiile <<actiuni>>, respectiv <<certificate de depozit>> vor fi interpretate ca referire la <<drepturi de alocare>>, respectiv la <<certificate de depozit avand la baza drepturi de alocare>>.

(2) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt inregistrate nu are calitatea de actionar in sensul prevazut de Regulamentul nr. 1/2006 si de Regulamentul nr. 6/2009.

(3) La data inregistrarii la depozitarul central a actiunilor nou-emise in cadrul ofertei publice initiale, numarul de actiuni suport prevazute la art. 3 alin. (1) va fi egal cu numarul de drepturi de alocare suport in baza carora au fost emise certificatele de depozit.

(4) Incepand cu data inregistrarii actiunilor nou-emise la depozitarul central si a admiterii acestora la tranzactionare pe piata reglementata, certificatele de depozit avand la baza drepturi de alocare se transforma in certificate de depozit avand la baza actiuni.

(5) Ulterior datei mentionate la alin. (4), orice cerere de conversie a certificatelor de depozit conduce la primirea actiunilor care au inlocuit drepturile de alocare respective.

(6) Conversia certificatelor de depozit in drepturi de alocare sau a drepturilor de alocare in certificate de depozit nu este posibila daca aceasta restrictie este prevazuta in prospectul pentru certificate de depozit.”

10. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica corespunzator si in cazul certificatelor de depozit avand la baza drepturi de alocare, prin raportare la numarul total de drepturi de alocare emise pentru actiunile obiect al ofertei publice initiale de vanzare.”

ART. II

Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close