Norma ASF nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

 

 

In M. Of. nr. 352 din 13 mai 2014 a fost publicata Norma ASF nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta norma stabileste conditiile de avizare si functionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

ART. 2

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, in legislatia privind piata de capital si in legislatia aplicabila institutiilor de credit.

 

CAPITOLUL II

Avizarea depozitarului

 

SECTIUNEA 1

Conditii de avizare

 

ART. 3

Pentru a desfasura activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare Autoritatea.

ART. 4

Pentru eliberarea avizului care confera calitatea de depozitar, Autoritatea analizeaza cererea de avizare si documentatia depusa de solicitant si verifica daca institutia de credit indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute de Lege, precum si urmatoarele:

a) dispune de echipamente si dotari tehnice necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de depozitare si custodie, iar personalul acesteia implicat in efectuarea operatiunilor de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii dispune de capacitati profesionale adecvate activitatii desfasurate;

b) desfasoara activitate de custodie a instrumentelor financiare;

c) detine fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;

d) dispune de proceduri prin care sa se asigure pastrarea in conditii de siguranta a tuturor activelor fondurilor de pensii si a activelor corespunzatoare provizionului tehnic, precum si controlul permanent, din punctul de vedere al respectarii legalitatii, asupra operatiunilor dispuse de administratorul care actioneaza in numele unui fond de pensii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentatia necesara obtinerii avizului

 

ART. 5

(1) Avizul prevazut la art. 3 se elibereaza in baza unei cereri intocmite conform anexei nr. 1, care este insotita de urmatoarele documente:

a) autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei/autoritatea similara din statul apartinand Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, dupa caz, din care sa reiasa ca institutia de credit a fost autorizata sa desfasoare activitatile de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, in copie;

b) certificatul de inscriere a mentiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate in conformitate cu prevederile lit. a), daca este cazul, in original;

c) organigrama si limitele de competenta stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare si custodie, in copie;

d) procedurile privind activitatile de depozitare si custodie, de securitate, control si cele aplicabile in cazul aparitiei unor cazuri de forta majora, care sa permita separarea si pastrarea in siguranta a tuturor activelor fondurilor de pensii si a activelor corespunzatoare provizionului tehnic, in copie;

e) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii si de cele ale activelor corespunzatoare provizioanelor tehnice pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie si intre acestea, aprobate de consiliul de administratie/persoanele imputernicite in acest sens, in copie;

f) certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si certificatul de atestare fiscala, emis de autoritatea administratiei publice locale, depuse in original, in termenul de valabilitate al acestora, din care sa reiasa ca institutia de credit nu are datorii restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

g) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in termenul de valabilitate, in original;

h) documentul prin care organul statutar desemneaza persoanele mandatate sa reprezinte institutia de credit in relatia cu Autoritatea, in copie;

i) actul de identitate al fiecarei persoane care reprezinta institutia de credit in relatia cu Autoritatea, in copie, certificata pentru conformitate de catre titularul actului de identitate;

j) curriculum vitae, datat si semnat, pentru persoanele care reprezinta institutia de credit in relatia cu Autoritatea, din care sa rezulte ca au pregatirea si experienta profesionala corespunzatoare, in original, semnat pe fiecare pagina;

k) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru persoanele care reprezinta institutia de credit in relatia cu Autoritatea, intocmita conform anexei nr. 2, in original, in forma autentica;

l) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezinta institutia de credit in relatia cu Autoritatea, depuse in termenul de valabilitate al acestora, in original;

m) descrierea sistemelor informatice utilizate din care sa reiasa capacitatea de a derula activitatile pentru care se solicita avizul, gradul de securitate al informatiei si capacitatea de a furniza raportarile solicitate de catre Autoritate, in original;

n) declaratia din care sa rezulte ca asupra solicitantului nu este instituita masura supravegherii sau administrarii speciale, data pe propria raspundere de cel putin doua persoane avand competenta de a angaja institutia de credit ori de cel putin 2 salariati imputerniciti de conducerea acesteia, in original;

o) ultima situatie a formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii la nivel individual, in copie;

p) dovada achitarii taxei de avizare, in copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnata de cel putin doua persoane avand competenta de a angaja institutia de credit sau de cel putin 2 salariati imputerniciti de conducerea institutiei de credit.

(3) Toate documentele depuse la Autoritate, in scopul obtinerii avizului, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantul legal sau de cel putin o persoana imputernicita a solicitantului si vor fi insotite de un opis.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare

 

ART. 6

(1) Autoritatea analizeaza cererea si documentele anexate, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Autoritatii cu privire la furnizarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data furnizarii respectivelor informatii ori modificari. Furnizarea de informatii suplimentare sau modificarea documentelor se face in termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Autoritatii, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente se solicita inlocuirea sau completarea acestora.

(4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acorda institutiei de credit solicitante calitatea de depozitar.

ART. 7

(1) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, Autoritatea emite o decizie de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de institutia de credit.

(2) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

(3) O noua cerere poate fi adresata Autoritatii numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare si custodie

 

ART. 8

(1) Activitatea de depozitare se desfasoara in baza unui contract de depozitare care se incheie intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative in relatiile cu tertii, si depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de depozitare este intocmit conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 3.

ART. 9

(1) Activitatea de custodie se desfasoara in baza unui contract de custodie care se incheie intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative in relatiile cu tertii, si depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de custodie cuprinde cel putin clauze referitoare la:

a) drepturi si obligatii pentru parti, care sa includa cel putin obligatia custodelui de a returna catre fondul de pensii facultative toate activele acestuia care, indiferent de cauza, nu se mai regasesc in portofoliul fondului de pensii, precum si dreptul custodelui de a pune in aplicare proceduri si metode prin care sa se asigure ca are un control adecvat asupra tuturor operatiunilor desfasurate in numele si pe seama fondului de pensii;

b) decontarea tranzactiilor;

c) pastrarea activelor in custodie;

d) confirmarea/raportarea detinerilor catre administratori si Autoritate, dupa caz;

e) urmarirea si procesarea evenimentelor de grup, dupa caz;

f) colectarea cupoanelor/dividendelor, dupa caz;

g) servicii de recuperare de impozite, dupa caz;

h) servicii de reprezentare in adunarile generale ale actionarilor, dupa caz.

(3) Pentru desfasurarea activitatii de custodie a activelor unui fond de pensii facultative, depozitarul trebuie sa dispuna de proceduri care sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) confirmarea si/sau raportarea detinerilor catre depozitari centrali externi si/sau locali, subcustozi, autoritati, emitenti;

b) reconcilierea cu depozitarii centrali externi si/sau locali si/sau subcustozi;

c) informarea structurii care desfasoara activitate de depozitare despre evenimentele de grup;

d) reconcilierea zilnica cu serviciul depozitare pentru detinerile in custodie, preturile folosite, evaluarea instrumentelor si calculul comisioanelor;

e) mijloace prin care sa se asigure ca exista drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii facultative pe care depozitarul considera ca, din punct de vedere tehnic, nu le poate pastra in custodie;

f) mijloace prin care sa se asigure ca intreg procesul de investire si/sau dezinvestire, precum si circuitul financiar implicat sunt sub controlul sau.

ART. 10

(1) Depozitarul are obligatia intocmirii si actualizarii unui Registru propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare.

(2) Registrul mentionat la alin. (1) contine ansamblul datelor organizate si inregistrate in mod cronologic si sistematic.

ART. 11

Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative trebuie sa cuprinda elementele de identificare ale participantilor, respectiv numele, prenumele si codul numeric personal, evidenta contributiilor platite, precum si informatiile prevazute la art. 4 alin. (2) lit. f) si lit. h) – o) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011.

ART. 12

Administratorii au obligatia sa transmita depozitarilor, pentru fiecare participant, informatiile prevazute la art. 11, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii in Registrul participantilor intocmit de administrator.

ART. 13

(1) Pentru a asigura inregistrarea corecta a datelor in Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative intocmit de depozitar, administratorii au obligatia sa transmita acestuia, in format electronic, toate informatiile in baza carora s-au efectuat alocari sau anulari de unitati de fond pe conturile participantilor, in aceeasi zi in care acestea au fost inregistrate in Registrul participantilor intocmit de administrator.

(2) Depozitarul are obligatia de a actualiza informatiile din Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative, in baza informatiilor transmise conform prevederilor alin. (1) si ale art. 12 in termen de o zi lucratoare de la data la care acestea au fost primite de la administratori.

(3) Depozitarul are obligatia de a asigura inscrierea corecta a datelor in Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative.

ART. 14

Depozitarul are obligatia ca lunar sa verifice datele inscrise in Registrul propriu al participantilor aferent fiecarui fond de pensii pentru care are calitatea de depozitar cu datele din Registrul participantilor al fiecarui fond de pensii, intocmit si actualizat de administratorul acestuia, eventualele neconcordante conciliindu-se intre parti.

ART. 15

(1) Depozitarul trebuie sa dispuna de un sistem informatic care sa asigure pastrarea in siguranta a informatiilor din Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative.

(2) Depozitarul are obligatia sa realizeze si sa pastreze copii de siguranta a informatiilor stocate in sistemul informatic privind Registrul propriu al participantilor la fondurile de pensii facultative.

ART. 16

(1) In exercitarea activitatii de depozitare si custodie, institutia de credit actioneaza numai pe baza instructiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii si in limita prevederilor legale aplicabile.

(2) In exercitarea activitatii de depozitare, institutia de credit asigura o persoana dedicata cu atributii pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(3) In exercitarea activitatii de custodie, institutia de credit asigura o persoana responsabila pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(4) Institutia de credit notifica Autoritatii cu privire la persoanele responsabile si cu atributii in desfasurarea activitatilor de depozitare si custodie, precum si cu privire la inlocuitorii acestora, in termen de doua zile lucratoare de la desemnarea lor.

(5) Institutiile de credit care desfasoara activitati de depozitare si custodie pentru fondurile de pensii trebuie sa asigure separarea operationala a activitatii de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputandu-se efectua de aceleasi persoane.

ART. 17

Depozitarul solicita administratorului orice informatii si/sau documente pe care le considera necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor sale care rezulta din prevederile legale in vigoare si/ori din contractul de depozitare si/ori din contractul de custodie.

ART. 18

Administratorul are obligatia si nu poate refuza, sub pretextul confidentialitatii, transmiterea informatiilor si/sau a documentelor necesare indeplinirii obligatiilor depozitarului.

ART. 19

Depozitarul primeste sumele reprezentand contributiile participantilor unui fond de pensii facultative in contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

ART. 20

(1) Depozitarul inregistreaza, verifica si monitorizeaza toate activele fiecarui fond de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie.

(2) Depozitarul inregistreaza, verifica si monitorizeaza toate activele corespunzatoare provizionului tehnic constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie.

ART. 21

(1) Activele fondurilor de pensii facultative se evidentiaza in conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului si ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare si conturi bancare pentru decontarea tranzactiilor, pe numele fiecarui fond de pensii facultative, acestea fiind debitate/creditate numai in baza functiilor sale de depozitare si custodie si in stricta conformitate cu instructiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond si sunt inregistrate in asa fel incat sa fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfasoara activitatea de depozitare.

(4) Toate operatiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizeaza numai prin intermediul depozitarului.

(5) Toate operatiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzatoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii se realizeaza numai prin intermediul depozitarului.

ART. 22

Depozitarul certifica existenta activelor fondului de pensii facultative si calculeaza valoarea activului net si numarul de unitati de fond ale fondului de pensii facultative pe baza informatiilor si documentelor proprii, precum si pe baza documentelor emise de alte institutii prin intermediul carora au fost realizate investitii in numele fondului.

ART. 23

(1) Depozitarul efectueaza plati din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzatoare din partea administratorului, in urmatoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investitii, potrivit prevederilor legale;

b) pentru stingerea obligatiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor si a cheltuielilor operationale ale fondului de pensii facultative;

c) pentru orice alt scop precizat in instructiuni, intocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarul procedeaza la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentand contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

ART. 24

(1) Depozitarul deruleaza operatiuni cu activele corespunzatoare provizionului tehnic pentru fiecare fond de pensii numai pentru efectuarea de investitii potrivit legislatiei aplicabile, concomitent cu creditarea/debitarea contului aferent, pe baza instructiunilor corespunzatoare din partea administratorului, precum si pe baza documentelor emise de alte institutii prin intermediul carora au fost realizate investitiile.

(2) Depozitarul certifica existenta si valoarea activelor care acopera provizionul tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

ART. 25

(1) Depozitarul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor si/sau a documentelor primite din partea administratorului in procesul de evaluare a legalitatii operatiunilor efectuate de catre acesta in contul fondului de pensii facultative administrat.

(2) Depozitarul nu poate sa invoce clauza de confidentialitate, prevazuta la alin. (1), in cazul controalelor efectuate de catre Autoritate si/sau de Banca Nationala a Romaniei si al solicitarilor acestora.

ART. 26

Pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie, depozitarul calculeaza si transmite Autoritatii, in fiecare zi lucratoare, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.

ART. 27

Depozitarul informeaza in scris Autoritatea despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o incalcare a prevederilor legale aplicabile ori ale documentelor de constituire a fondului, de care a luat cunostinta in legatura cu fondurile de pensii pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie.

ART. 28

Depozitarul informeaza in scris Autoritatea cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informatii si/sau documente, impreuna cu o descriere a operatiunii pentru care s-a formulat respectivul refuz, in termen de maximum o zi lucratoare de la primirea refuzului administratorului.

ART. 29

In situatia prevazuta la art. 28, Autoritatea poate suspenda transformarea in unitati de fond a contributiilor primite, precum si transferul participantilor la/de la alte fonduri de pensii facultative, pana la clarificarea situatiei.

ART. 30

In cazul in care, dupa furnizarea tuturor documentelor si/sau a informatiilor relevante solicitate de catre depozitar, exista divergente intre acesta si administrator cu privire la efectuarea unei operatiuni, depozitarul informeaza imediat Autoritatea si transmite toate informatiile si copiile documentelor relevante cu privire la respectiva operatiune.

ART. 31

Depozitarul este obligat sa informeze in scris Autoritatea cu privire la orice abuz al administratorului in legatura cu activele fondului de pensii facultative depozitate sau cu activele corespunzatoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

ART. 32

(1) Depozitarul poate incredinta obligatiile sale, asumate prin contractul de custodie, unei alte entitati supravegheate de o autoritate cu competente de supraveghere financiara, numai in cazurile de custodie a activelor achizitionate pe pietele externe, sub sanctiunea retragerii avizului ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative.

(2) Obligatiile depozitarului nu sunt afectate de faptul ca a incredintat unei alte entitati toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare.

(3) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea pastrarii in siguranta a activelor aflate in custodia unei alte entitati.

ART. 33

(1) Este interzis depozitarului sa garanteze in orice mod sau sa dispuna in orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani incredintate spre pastrare de catre administrator in numele sau si/sau in numele fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarului ii este interzis sa transfere instrumentele financiare sau sumele de bani incredintate spre pastrare in numele sau si/sau in numele fondului de pensii facultative, in lipsa unor instructiuni corespunzatoare din partea administratorului.

(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul dispunerii de catre Autoritate a unor masuri speciale sau in situatia aplicarii unor prevederi legale incidente.

ART. 34

Este interzis depozitarului sa acorde credite, sub orice forma, administratorului si fondului de pensii facultative.

ART. 35

Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silita declansate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de catre acestia si nu pot face parte din masa credala in caz de faliment al institutiei de credit.

 

CAPITOLUL IV

Notificari transmise Autoritatii

 

ART. 36

(1) Se notifica Autoritatii toate modificarile documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) care au fost transmise in vederea obtinerii avizului.

(2) Notificarile se transmit Autoritatii in maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea modificarilor, respectiv de la data eliberarii certificatului de inregistrare mentiuni, dupa caz.

(3) Notificarile sunt insotite de documentele care stau la baza efectuarii respectivei modificari.

ART. 37

Modificarile trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in legislatia aplicabila, necesare pentru obtinerea avizului ca depozitar.

ART. 38

(1) Autoritatea poate solicita informatii suplimentare referitoare la documentele prezentate initial.

(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente se solicita inlocuirea ori completarea acestora.

ART. 39

Depozitarul notifica Autoritatii, in termen de o zi lucratoare de la constatare, urmatoarele:

a) savarsirea actelor sau faptelor suspecte de a reprezenta o incalcare a prevederilor legale in vigoare in legatura cu fondurile de pensii pentru care desfasoara activitatea de depozitare si custodie;

b) depasirea limitelor investitionale prevazute de legislatia in vigoare si de prospectul schemei fondului de pensii facultative;

c) nerespectarea de catre administrator a obligatiei de corectare a abaterii de la gradul de risc;

d) nerespectarea de catre administrator a obligatiei de corectare a abaterii pasive de la cerintele de rating.

ART. 40

(1) Autoritatea poate solicita depozitarului sa furnizeze informatii privind toate aspectele activitatii de depozitare si de custodie desfasurate pentru fondurile de pensii facultative, precum si sa puna la dispozitie toate documentele aferente acesteia.

(2) Transmiterea catre Autoritate a informatiilor prevazute la alin. (1) nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, neputand atrage raspunderea depozitarului in cauza.

 

CAPITOLUL V

Incetarea contractului de depozitare si a contractului de custodie

 

ART. 41

Contractul de depozitare si contractul de custodie inceteaza simultan in urmatoarele cazuri:

a) prin denuntare unilaterala in conditiile stabilite in contract;

b) prin acordul partilor;

c) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului;

e) ca efect al retragerii autorizatiei fondului de pensii facultative.

ART. 42

(1) Incetarea contractelor in unul dintre cazurile prevazute la art. 41 lit. a) – c) produce efecte la 90 de zile calendaristice de la notificarea Autoritatii.

(2) Incetarea contractelor in situatiile prevazute la art. 41 lit. d) si e) produce efecte de la data notificarii depozitarului de catre Autoritate privind retragerea avizului/autorizatiei.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea avizului depozitarului

 

ART. 43

(1) Autoritatea este in drept sa retraga avizul depozitarului in cazurile prevazute de Lege, precum si in urmatoarele situatii:

a) pentru aceleasi motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta norma, necesare pentru obtinerea avizului;

c) in cazul nerespectarii de catre depozitar a obligatiilor prevazute de Lege, de reglementarile Autoritatii sau de contractul de depozitare si de custodie;

d) avizul a fost obtinut pe baza unor declaratii false sau prin orice mijloace ilegale;

e) la cererea depozitarului respectiv;

f) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

g) in cazul depozitarii unui fond de pensii neautorizat;

h) in cazul prejudicierii grave a intereselor participantilor;

i) la initierea procedurilor de supraveghere sau de administrare speciala de catre Banca Nationala a Romaniei/autoritatea similara competenta din statul membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, dupa caz, ori la deschiderea procedurii falimentului;

j) la retragerea autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei/autoritatea similara competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, dupa caz.

(2) Autoritatea poate retrage avizul depozitarului in cazul neexercitarii activitatii de depozitare pe o perioada de un an.

ART. 44

(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Autoritatea notifica aceasta decizie depozitarului si tuturor administratorilor care au incheiate contracte de depozitare si de custodie cu acesta.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

ART. 45

(1) In cazurile prevazute la art. 41 lit. a) – c) administratorul are obligatia ca, in termen de 15 zile lucratoare de la data notificarii schimbarii depozitarului, sa incheie un nou contract de depozitare si un nou contract de custodie cu o alta institutie de credit avizata de Autoritate pentru desfasurarea activitatii de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative.

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar activele fondului de pensii si copii ale documentelor privind activitatea sa in legatura cu acesta, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului de depozitare si a contractului de custodie intre administrator si noul depozitar.

(3) Daca in perioada prevazuta la alin. (2) nu se realizeaza transferul activelor catre un nou depozitar, depozitarul caruia i-a fost retras avizul are obligatia sa notifice Autoritatii, care poate proceda la restrictionarea conturilor respectivului fond de pensii facultative pana la data efectuarii transferului.

ART. 46

(1) In cazurile prevazute la art. 41 lit. d) si art. 43, noul contract de depozitare si cel de custodie sunt transmise Autoritatii, in vederea avizarii, in maximum 3 zile lucratoare de la data incheierii acestora.

(2) Depozitarul caruia i-a fost retras avizul incepe transferul complet al activelor detinute pentru fondurile de pensii facultative catre noul depozitar care a incheiat contract de depozitare si contract de custodie cu administratorul, in termen de maximum doua zile lucratoare de la avizarea de catre Autoritate a noilor contracte de depozitare si de custodie.

ART. 47

(1) In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarii implicati intocmesc un raport pentru fiecare fond de pensii, care contine descrierea detaliata a modului in care a operat transferul activelor fondului de pensii, activelor corespunzatoare provizionului tehnic, valoarea activului net si a activului net unitar, numarul de unitati de fond, la data la care a fost efectuata ultima operatiune de transfer.

(2) Raportul este inaintat administratorului fondului de pensii facultative si Autoritatii.

 

CAPITOLUL VII

Raspunderea juridica

 

ART. 48

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre depozitari a obligatiilor prevazute la art. 8, 9, art. 10 alin. (1), art. 12, 14, 15, 16, 24, art. 25 alin. (1), art. 27, 28, 30, 31 si la art. 45 alin. (3);

b) nerespectarea de catre depozitari a interdictiilor prevazute la art. 33 si 34;

c) nerespectarea de catre administratori a obligatiilor prevazute la art. 18 si la art. 45 alin. (1);

d) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 49

(1) Toate documentele si informatiile prevazute in prezenta norma se transmit in limba romana, iar documentele emise intr-o alta limba sunt depuse in forma autentica, impreuna cu traducerea legalizata a acestora.

(2) Toate documentele depuse in copie la Autoritate vor fi semnate de reprezentantul depozitarului si certificate pentru conformitate cu originalul.

ART. 50

(1) Prezenta norma intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Depozitarii au obligatia de a constitui Registrul propriu al participantilor fondurilor de pensii facultative in termen de 3 luni de la data publicarii.

(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, depozitarul are obligatia sa elaboreze sau sa revizuiasca, dupa caz, contractul de depozitare, contractul de custodie si procedurile, in conformitate cu prevederile prezentei norme, si sa le notifice Autoritatii.

ART. 51

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta norma.

ART. 52

La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close