Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

In M. Of. nr. 395 din 28 mai 2014 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7/2009 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

ART. 3

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile functioneaza si isi desfasoara activitatea in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 90/2008).

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile este aprobat de Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, denumit in continuare Consiliul superior, in temeiul prevederilor art. 69 lit. e) din O.U.G. nr. 90/2008.

(3) Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile se modifica si se completeaza prin hotarare a Consiliului superior.

ART. 2

(1) Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, denumit in continuare Consiliul sau CSIPPC, este o institutie publica autonoma cu personalitate juridica si reprezinta autoritatea competenta in domeniul supravegherii publice a auditului statutar.

(2) CSIPPC reprezinta principala structura operationala a sistemului national de supraveghere in interes public a activitatii de audit statutar.

(3) Consiliul functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice.

(4) Sediul social al Consiliului este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5.

ART. 3

Consiliul este infiintat cu scopul de a asigura supravegherea in interes public a profesiei contabile, potrivit principiilor cuprinse in Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.

ART. 4

(1) Personalul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile este format din functionari publici si personal contractual, in conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2^1) din O.U.G. nr. 90/2008.

(2) Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite, potrivit legii, pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si de orice alte sporuri stabilite prin Decizie a Consiliului superior al CSIPPC, in conditiile legii.

ART. 5

(1) Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Consiliului se va asigura astfel:

a) 22% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Camerei;

b) 38% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Corpului;

c) 40% din totalul cheltuielilor prevazute in buget din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Bugetul aprobat de Consiliul superior al CSIPPC se inainteaza Ministerului Finantelor Publice, in vederea includerii in proiectul bugetului de stat.

ART. 6

Membrii Consiliului superior si ai Comisiei de disciplina, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de colaborare, precum si persoanele care fac parte din comisiile tehnice respecta si asigura confidentialitatea lucrarilor si documentelor pe care le intocmesc, precum si a celor de care iau cunostinta.

ART. 7

(1) Membrii Consiliului superior si ai Comisiei de disciplina, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de prestari servicii, precum si persoanele care fac parte din comisiile tehnice isi desfasoara activitatea astfel incat sa se evite conflictul de interese.

(2) Dispozitiile legale referitoare la conflictul de interese se aplica in mod corespunzator.

 

PARTEA a II-a

Obiectivele si atributiile Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

CAPITOLUL I

Obiectivele Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

ART. 8

(1) Consiliul este principala autoritate nationala care asigura urmarirea si alinierea activitatii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene in domeniile supravegheate.

(2) Consiliul are, in principal, urmatoarele obiective:

a) supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, potrivit cerintelor directivelor europene in domeniu;

b) supravegherea in interes public a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul sau CECCAR, si a membrilor acestuia;

c) stabilirea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere in interes public a profesiei contabile;

d) monitorizarea si coordonarea procesului de aplicare in Romania a Standardelor Internationale de Audit (ISA) si a Codului etic;

e) promovarea si urmarirea cresterii increderii publice in activitatea de audit statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

f) asigurarea diferitelor parti reprezentative ale interesului public, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 17 din O.U.G. nr. 90/2008, in sensul ca auditorii statutari respecta ISA, Codul etic si regulile de independenta, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputatia auditorului;

g) realizarea cooperarii si comunicarii cu organismele internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii in interes public si cu alte organisme de profil implicate in procesul de elaborare si implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum si crearea cadrului corespunzator pentru a raspunde solicitarilor acestora;

h) reprezentarea Romaniei, alaturi de organizatiile profesionale, in cadrul organismelor internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii in interes public, prin participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;

i) asigurarea participarii, fara drept de vot, la lucrarile Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera sau CAFR, si ale Conferintei nationale a CECCAR;

j) transmiterea de informari si raspunsuri, la solicitarile Comisiei Europene, in ceea ce priveste profesia de audit statutar si supravegherea in interes public la nivel national a activitatii de audit statutar.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

ART. 9

(1) Consiliul este autoritatea responsabila de organizarea unui sistem eficient si efectiv de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit.

(2) Consiliul reprezinta autoritatea din cadrul sistemului de supraveghere in interes public care are responsabilitatea finala pentru supravegherea urmatoarelor activitati:

a) aprobarea si inregistrarea auditorilor statutari si a firmelor de audit in Romania;

b) adoptarea standardelor de etica si a sistemului de control intern al calitatii auditorilor statutari, a firmelor de audit si a activitatii de audit statutar;

c) formarea profesionala continua;

d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;

e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina;

f) aprobarea retragerii autorizarii membrilor Camerei.

ART. 10

Pentru realizarea obiectivelor sale in domeniul auditului statutar, Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin prezentul regulament, are urmatoarele atributii:

a) supravegheaza, conform planului anual stabilit, controlul de calitate in domeniul auditului statutar;

b) monitorizeaza modul in care cadrul legal romanesc corespunde masurilor adoptate la nivelul Comisiei Europene cu privire la independenta auditorilor statutari;

c) incheie acorduri de cooperare, pe baza de reciprocitate, cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene in domeniul supravegherii in interes public a activitatii de audit statutar;

d) furnizeaza Guvernului si institutiilor statului informatii referitoare la supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, precum si informatii cu privire la adoptarea si implementarea in Romania a ISA;

e) perfectioneaza permanent cadrul general, aproba directiile si metodele cu privire la inspectiile periodice efectuate in cadrul acestor sisteme si asigura implementarea corespunzatoare a acestora de catre Camera, potrivit cerintelor O.U.G. nr. 90/2008, referitoare la sistemele de asigurare a calitatii activitatii de audit;

f) ia masuri pentru efectuarea adecvata a inspectiilor si urmareste rezultatele acestora;

g) monitorizeaza activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, precum si cu privire la Registrul public;

h) avizeaza normele si reglementarile elaborate de Camera privind activitatea de audit statutar;

i) emite norme si reglementari proprii cu privire la supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar;

j) monitorizeaza pregatirea continua a auditorilor statutari;

k) conduce investigatii proprii referitoare la auditorii statutari si firmele de audit si adopta masurile necesare in urma constatarilor;

l) analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Camera cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga Camera sa ia masurile care se impun.

ART. 11

(1) In temeiul art. 59 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul obliga Camera sa implementeze politici, reglementari, reguli, proceduri si activitati in scopul protejarii interesului public in conformitate cu cerintele Comisiei Europene.

(2) Consiliul, prin Comisia de disciplina, are dreptul sa intreprinda investigatii referitoare la auditorii statutari si la firmele de audit, precum si la orice alte aspecte hotarate de Consiliul superior, si sa adopte masurile necesare in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 59 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008.

ART. 12

(1) In temeiul art. 81^1 din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul supravegheaza in interes public activitatea Corpului, in principal, in urmatoarele domenii:

a) autorizarea si inregistrarea membrilor Corpului;

b) adoptarea standardelor privind etica profesionala si sistemul de control intern al calitatii in cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului;

c) formarea profesionala continua a membrilor Corpului;

d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;

e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina;

f) aprobarea retragerii autorizarii membrilor Corpului.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), responsabilitatea Consiliului consta in avizarea normelor si hotararilor emise de Corp pentru domeniile de activitate mentionate la alin. (1), precum si in supravegherea modului de punere in practica a acestora.

(3) Consiliul analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga Corpul sa ia masurile care se impun.

(4) Consiliul are dreptul sa intreprinda investigatii cu privire la respectarea de catre Corp a cerintelor O.U.G. nr. 90/2008 si sa adopte masurile necesare.

 

PARTEA a III-a

Organizarea si functionarea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

CAPITOLUL I

Sistemul de guvernanta al CSIPPC

 

ART. 13

Sistemul de guvernanta este asigurat de Consiliul superior, presedintele Consiliului superior, Comitetul executiv, directorul executiv coordonator si directorii departamentelor de specialitate.

 

SECTIUNEA 1

Consiliul superior

 

SUBSECTIUNEA 1

Componenta

 

ART. 14

Consiliul superior este organul de conducere al CSIPPC si este format din 7 membri, avand urmatoarea componenta, conform prevederilor art. 68 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008:

a) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice;

b) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei;

c) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, desemnat de guvernator;

d) un reprezentant al Autoritatii de Supraveghere Financiara, desemnat de presedintele acesteia;

e) presedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

f) presedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;

g) presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sau un reprezentant desemnat de acesta.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Atributii

 

ART. 15

(1) In temeiul art. 69 din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior are urmatoarele atributii:

a) stabileste aria activitatilor curente ale departamentelor de specialitate si ia masurile necesare pentru asigurarea unei inalte calitati a activitatii acestora;

b) aproba planurile anuale de actiune si orientarile strategice ale Consiliului, puse in practica prin departamentele de specialitate;

c) aproba raportul prezentat Consiliului de catre directorul executiv coordonator cu privire la activitatea departamentelor de specialitate, progresele inregistrate in activitatea desfasurata de acestea si revizuieste planurile de actiune si orientarile strategice ale Consiliului, daca este necesar;

d) aproba criteriile si regulile pentru angajarea si salarizarea personalului in departamentele de specialitate, potrivit legii, astfel incat sa nu existe incompatibilitati si conflicte de interese, si urmareste aplicarea corespunzatoare a acestora;

e) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului;

f) numeste presedintele Comisiei de disciplina ales dintre membrii acesteia, la propunerea acestora;

g) aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina;

h) urmareste asigurarea transparentei fata de publicul interesat a rezultatelor activitatii de monitorizare si supraveghere in interes public, in scopul imbunatatirii activitatii de audit, prin publicarea raportului anual de activitate a Consiliului, precum si a altor informatii de interes public;

i) informeaza Guvernul cu privire la activitatea desfasurata, prin raportul anual referitor la activitatea Consiliului sau la solicitarea acestei institutii;

j) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului;

k) analizeaza si aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;

l) urmareste indeplinirea oricaror atributii care decurg din O.U.G. nr. 90/2008.

(2) In temeiul art. 77 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior desemneaza o persoana care sa indeplineasca atributiile de ordonator de credite in lipsa directorului executiv coordonator.

 

SUBSECTIUNEA a 3-a

Principiul guvernarii de catre nepracticieni a sistemului de supraveghere in interes public

 

ART. 16

(1) Cu exceptia presedintelui Camerei sau a reprezentantului Camerei si a presedintelui Corpului sau a reprezentantului Corpului, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni.

(2) Conform prevederilor art. 2 pct. 15 din O.U.G. nr. 90/2008, prin nepractician se intelege orice persoana fizica ce, pentru cel putin 3 ani inainte de implicarea sa in gestionarea sistemului de supraveghere in interes public, nu a efectuat audituri statutare, nu a detinut drepturi de vot intr-o firma de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit si nu a fost angajat ori asociat sub o alta forma la o firma de audit.

(3) Membrii Consiliului superior care sunt nepracticieni trebuie sa aiba cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar.

(4) Membrii nepracticieni pot fi specialisti care nu au profesat in domeniul auditului statutar sau fosti practicieni care au parasit profesia.

(5) Se considera ca un nepractician poseda cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar fie ca urmare a experientei profesionale, fie pentru ca are cunostinte in cel putin doua dintre domeniile prevazute la art. 8 din O.U.G. nr. 90/2008.

 

SUBSECTIUNEA a 4-a

Procedura de desemnare si durata mandatului

 

ART. 17

(1) Persoanele desemnate ca membri ai Consiliului superior sunt selectate printr-o procedura care trebuie sa fie independenta, transparenta si sa evite conflictul de interese.

(2) Cu exceptia presedintelui Camerei sau a reprezentantului Camerei si a presedintelui Corpului sau a reprezentantului Corpului, toti membrii Consiliului superior completeaza, in termen de 30 zile de la momentul desemnarii, o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca indeplinesc conditia de nepractician.

(3) In cazul in care persoana desemnata ca membru al Consiliului superior nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alin. (2), mandatul acesteia se suspenda de drept pana la revocarea sa de catre institutia care a desemnat-o. CSIPPC are obligatia sa solicite de indata desemnarea unei alte persoane pentru un nou mandat.

(4) In cazul in care o persoana desemnata ca membru al Consiliului superior, care si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (2), nu mai indeplineste conditia de nepractician, aceasta are obligatia aducerii, de indata, a acestui fapt la cunostinta CSIPPC care, la randul sau, este obligat sa solicite de indata institutiei care a desemnat-o inlocuirea cu o alta persoana, care va fi desemnata pentru un nou mandat.

(5) Actele incheiate sau semnate de o persoana desemnata, care a exercitat in mod oficial/public atributiile de membru al Consiliului superior cu respectarea prevederilor legale si care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (2) sau (4), dupa caz, sunt valabile in conditiile in care acea persoana nu indeplinea, la momentul incheierii sau semnarii actului, conditia de nepractician.

(6) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, fiecare membru avand drept de reinnoire a mandatului o singura data, la propunerea institutiei sau asociatiei care l-a desemnat.

 

SUBSECTIUNEA a 5-a

Incetarea calitatii de membru

 

ART. 18

(1) Calitatea de membru al Consiliului superior inceteaza in urmatoarele situatii:

a) incheierea mandatului;

b) in caz de incompatibilitate, in conformitate cu prevederile legale;

c) demisie;

d) revocare, in conformitate cu prevederile legale si in cazul prevazut la art. 17 alin. (3);

e) inlocuire, in cazul imposibilitatii de exercitare a mandatului si in cazul prevazut la art. 17 alin. (4);

f) deces.

(2) In cazul incheierii mandatului, membrilor Consiliului superior li se va prelungi mandatul sau, dupa caz, se vor desemna alti membri, astfel incat sa se asigure continuitatea in reprezentarea institutiei care i-a desemnat in cadrul Consiliului superior.

(3) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului superior prin demisie, actul de notificare va trebui sa prevada o perioada de preaviz de cel putin 15 zile, timp in care institutia care l-a desemnat ca membru va numi o alta persoana pentru un nou mandat. Pe perioada preavizului si pana la numirea unui alt reprezentant in Consiliul superior, demisia nu isi produce efectele, persoana care a inaintat demisia avand calitatea de reprezentant al institutiei respective in Consiliul superior.

(4) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului superior prin revocare sau ca urmare a aparitiei unei situatii de incompatibilitate, dupa caz, institutia care l-a desemnat va propune Consiliului superior, in termen de cel mult 15 zile, o alta persoana care va fi numita pentru un nou mandat.

(5) In cazul imposibilitatii exercitarii mandatului de catre unul dintre membri pentru o perioada mai mare de 45 de zile sau in caz de deces, institutia care l-a desemnat va propune Consiliului superior, in termen de cel mult 15 zile, o alta persoana, care va fi numita pentru un nou mandat.

 

SUBSECTIUNEA a 6-a

Convocarea sedintelor Consiliului superior

 

ART. 19

(1) Consiliul superior se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe trimestru, precum si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar.

(2) Sedintele Consiliului superior sunt prezidate de presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata de presedinte ori, dupa caz, de cel mai varstnic membru dintre reprezentantii autoritatilor de reglementare, in conditiile stabilite de art. 22 alin. (3).

(3) Consiliul superior este convocat la solicitarea presedintelui sau a unui numar de membri ce reprezinta cel putin o treime din numarul total al membrilor sai.

(4) Convocarea sedintelor ordinare se face telefonic, prin fax sau e-mail, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei, prin transmiterea de catre secretariatul din cadrul CSIPPC a invitatiilor de participare, iar confirmarea participarii se face telefonic, prin fax sau e-mail catre secretariatul din cadrul CSIPPC, in termen de 48 de ore de la data primirii invitatiei de participare.

(5) Data si locul desfasurarii sedintelor se stabilesc de catre presedintele Consiliului superior si vor fi comunicate prin invitatia de participare sau telefonic, prin fax sau e-mail, in cazul sedintelor extraordinare.

(6) Convocarea sedintelor extraordinare se poate efectua, in regim de urgenta, telefonic, prin fax sau e-mail, fara indeplinirea altei formalitati, in situatiile in care se impune luarea unor decizii ce prezinta o importanta deosebita pentru activitatea Consiliului. Confirmarea participarii la sedinta extraordinara se face de indata sau in cel mult 24 de ore de la primirea convocarii, dupa caz.

(7) Membrii care au confirmat participarea, dar din motive obiective nu pot participa la sedintele ordinare, trebuie sa anunte secretariatul din cadrul CSIPPC cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei ordinare.

(8) In cazul in care domiciliul membrilor Consiliului superior se afla in alta localitate decat cea in care au loc sedintele Consiliului superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de transport si cazare.

ART. 20

(1) In functie de aspectele supuse dezbaterii si aprobarii in cadrul sedintelor Consiliului superior, precum si in functie de specificul documentelor sau normelor supuse aprobarii sau avizarii, membrii Consiliul superior pot fi insotiti la sedinte de 1 – 2 invitati.

(2) Persoanele invitate pot fi specialisti, experti in domeniu, reprezentanti ai asociatiilor profesionale sau alte parti interesate, in functie de problematica supusa analizei.

(3) Cu ocazia confirmarii participarii la sedinta, membrii Consiliului superior vor informa presedintele CSIPPC asupra numelui, institutiei si functiei persoanei sau persoanelor invitate, precum si asupra punctelor de pe ordinea de zi la care aceasta sau acestea vor asista.

(4) Persoanele invitate se supun regulilor de confidentialitate si de evitare a conflictului de interese, stabilite prin O.U.G. nr. 90/2008, precum si prin prezentul regulament, referitoare la membrii Consiliului superior si la personalul de specialitate.

ART. 21

(1) Ordinea de zi a sedintelor se intocmeste pe baza propunerilor membrilor Consiliului superior si a departamentelor Consiliului, se centralizeaza la secretariatul din cadrul CSIPPC in perioada dintre doua sedinte, se completeaza cu propunerile rezultate din activitatea curenta a Consiliului si se aproba de catre presedintele Consiliului superior.

(2) Secretariatul din cadrul CSIPPC distribuie fiecarui membru impreuna cu convocarea de sedinta si materialele puse in discutie pe ordinea de zi, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei ordinare sau cu cel putin 24 ore inainte, in cazul sedintelor extraordinare.

 

SUBSECTIUNEA a 7-a

Desfasurarea sedintelor Consiliului superior

 

ART. 22

(1) Sedintele Consiliului superior sunt statutare, cu conditia participarii a doua treimi din numarul membrilor acestuia.

(2) In situatii exceptionale, cu acordul a doua treimi din membrii Consiliului superior, participarea la sedintele acestuia se poate efectua prin videoconferinta sau prin alte mijloace electronice de comunicare.

(3) Sedintele sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de persoana desemnata de catre presedinte. In cazul in care nu a fost desemnata nicio persoana, sedintele sunt conduse de cel mai varstnic membru dintre reprezentantii autoritatilor de reglementare.

ART. 23

(1) La inceputul fiecarei sedinte presedintele de sedinta face prezenta membrilor si informeaza membrii cu privire la indeplinirea conditiilor de cvorum pentru desfasurarea sedintei.

(2) Membrii care nu sunt prezenti pot trimite secretariatului din cadrul CSIPPC materiale scrise cuprinzand comentariile sau punctele lor de vedere in legatura cu subiectele de pe ordinea de zi sau alte materiale care vor fi parcurse in limita timpului disponibil.

(3) Presedintele de sedinta va da citire ordinii de zi si o va supune aprobarii.

(4) Participantii la sedinta Consiliului superior vor lua cuvantul pe rand. Cuvantul fiecarui membru va fi ascultat, iar interventiile vor fi facute, la invitatia presedintelui, numai dupa terminarea ideii de catre antevorbitor. Nerespectarea repetata de catre oricare dintre membri a acestei prevederi poate atrage excluderea din sedinta a acelui membru.

 

SUBSECTIUNEA a 8-a

Procesele-verbale ale sedintelor Consiliului superior

 

ART. 24

(1) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(2) Discutiile care au loc si deciziile adoptate in cadrul sedintelor Consiliului superior se consemneaza in procesul-verbal mentionat, intocmit de persoane din cadrul CSIPPC, cu atributii in acest sens.

(3) Proiectul procesului-verbal va fi transmis membrilor participanti la sedinta cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data urmatoarei sedinte. Dupa citirea si exprimarea punctelor de vedere cu privire la continutul procesului-verbal, forma finala a acestuia va fi prezentata la urmatoarea intalnire a Consiliului, in vederea semnarii.

(4) Membrii absenti la sedintele Consiliului superior pot consulta, pentru informare, procesele-verbale, documentele si hotararile Consiliului superior, care sunt arhivate la secretariatul CSIPPC.

(5) Sedintele Consiliului superior vor fi inregistrate audio, cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice. Inregistrarile vor fi arhivate pe o perioada de 5 ani de catre secretariatul CSIPPC.

 

SUBSECTIUNEA a 9-a

Actele emise de catre Consiliul superior

 

ART. 25

(1) In vederea indeplinirii atributiilor si realizarii obiectivelor CSIPPC, Consiliul superior emite decizii.

(2) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul propriu. Celelalte decizii se pot publica pe site-ul CSIPPC, cu avizul presedintelui acestuia.

(3) Deciziile de interes public se stabilesc printr-o procedura adoptata de catre membrii Consiliului superior al CSIPPC.

ART. 26

(1) Deciziile se adopta prin vot deschis de membrii Consiliului superior, vot exercitat in mod direct si personal, prin regula majoritatii simple a celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, presedintele are votul hotarator.

(2) In temeiul art. 70 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, prezentul regulament de organizare si functionare al Consiliului se aproba de Consiliul superior, cu majoritate calificata de 75% din voturi.

(3) Deciziile Consiliului superior se semneaza de catre presedintele Consiliului superior si se numeroteaza in ordinea cronologica a emiterii lor pe parcursul unui an calendaristic.

ART. 27

(1) In situatia in care unul sau mai multi membri nu pot participa la sedinta din motive obiective, cum ar fi, spre exemplu, delegarea in alta localitate sau in afara tarii, concedii medicale sau concedii de odihna, acestia isi pot exprima pozitia, in scris, fata de punctele cuprinse pe ordinea de zi a sedintei, fara ca aceasta sa se ia in considerare la numarul voturilor exprimate.

(2) Cu caracter de exceptie, in cazul in care este necesara urgentarea aprobarii/avizarii unor acte emise sau care urmeaza a fi emise de catre CAFR sau CECCAR, dupa caz, aprobarea/avizarea acestora se poate face prin exprimarea unui vot electronic.

(3) In cazul de exceptie prevazut la alin. (2), procedura votului electronic se reglementeaza printr-o decizie a Consiliului superior.

 

SUBSECTIUNEA a 10-a

Interese personale ale membrilor Consiliului superior

 

ART. 28

(1) Oricare dintre membrii Consiliului superior care are un interes personal, direct sau indirect, care ar putea afecta obiectivitatea acestuia in indeplinirea mandatului sau este obligat sa comunice acest fapt celorlalti membri, imediat ce ia cunostinta despre aceasta situatie, dar nu mai tarziu de urmatoarea sedinta a Consiliului superior.

(2) Oricare dintre membrii Consiliului superior care are un interes personal cu privire la unul sau mai multe puncte aflate pe ordinea de zi nu va putea participa la discutia respectivului punct de pe ordinea de zi, nu va fi luat in calcul la stabilirea cvorumului si nu isi va putea exprima votul cu privire la respectivul punct de pe ordinea de zi.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si pentru situatiile in care oricare dintre membrii Consiliului superior are cunostinta ca sotul ori sotia sau rudele lui pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, dupa caz, au un interes personal cu privire la unul sau mai multe puncte aflate pe ordinea de zi.

(4) Toti membrii Consiliului superior trebuie sa semneze o declaratie referitoare la confidentialitate si evitarea conflictului de interese.

 

SECTIUNEA a 2-a

Presedintele Consiliului superior

 

SUBSECTIUNEA 1

Aspecte generale

 

ART. 29

(1) Consiliul superior este condus de un presedinte ales pentru un mandat de 2 ani dintre reprezentantii urmatoarelor autoritati de reglementare: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

(2) Presedintele Consiliului superior este ales prin vot deschis, cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor Consiliului superior.

(3) Votul pentru alegerea presedintelui Consiliului superior se exercita in mod direct si personal si este valabil exprimat in prezenta a cel putin 75% din numarul total al membrilor Consiliului superior.

ART. 30

(1) In cazul in care presedintele Consiliului superior se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita mandatul, pentru o perioada de cel mult 45 de zile, Consiliul este reprezentat legal de o persoana desemnata de catre presedinte sau, in lipsa acesteia, de catre cel mai varstnic membru dintre reprezentantii autoritatilor de reglementare.

(2) Incetarea functiei de presedinte al Consiliului superior intervine in urmatoarele situatii:

a) incetarea calitatii de membru al Consiliului superior, conform art. 18 alin. (1);

b) demisie;

c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 45 de zile.

(3) In cazul incheierii mandatului, precum si acela al incetarii functiei de presedinte potrivit prevederilor alin. (2), este ales un nou presedinte al Consiliului superior, pentru un nou mandat, conform prevederilor art. 29.

(4) Exercitarea temporara a functiei de presedinte pe o perioada de cel mult 45 de zile, conform prevederilor alin. (1) lit. c), nu se ia in considerare la calcularea duratei de 2 ani a unui mandat intreg, chiar daca presedintia revine aceleiasi persoane care a indeplinit temporar functia de presedinte.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Atributii

 

ART. 31

(1) Presedintele Consiliului superior supravegheaza punerea in aplicare a deciziilor Consiliului superior de catre departamentele de specialitate, conform procedurilor adoptate in acest sens, si reprezinta Consiliul in raporturile cu tertii.

(2) Presedintele Consiliului superior poate solicita rapoarte trimestriale referitoare la activitatea departamentelor de specialitate, prin intermediul directorului executiv coordonator.

(3) Prin ordin scris al presedintelui Consiliului superior, unele atributii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor si conditiilor delegarii.

(4) Presedintele Consiliului superior aproba comunicatele de presa referitoare la activitatea Consiliului.

ART. 32

In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine in conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comitetul executiv

 

ART. 33

(1) Comitetul executiv este structura operativa a Consiliului.

(2) Comitetul executiv este format din directorii departamentelor de specialitate ale Consiliului.

(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior si este coordonat de directorul executiv coordonator, desemnat de catre Consiliul superior dintre membrii Comitetului executiv, in conditiile legii.

(4) Prin activitatea sa, Comitetul executiv sprijina Consiliul superior in luarea deciziilor in domeniul auditului statutar si al supravegherii in interes public a profesiei contabile.

(5) Comitetul executiv asigura interfata dintre departamentele de specialitate si Consiliul superior si este format din conducatorii departamentelor de specialitate ale Consiliului.

(6) In situatia imposibilitatii ocuparii posturilor vacante de conducere ale departamentelor de specialitate ale Consiliului si in lipsa directorilor de departamente, din Comitetul executiv pot face parte persoanele desemnate conform prevederilor art. 39 alin. (5).

(7) Atributiile Comitetului executiv sunt subordonate realizarii obiectivelor de baza ale Consiliului.

ART. 34

Atributiile Comitetului executiv sunt urmatoarele:

a) coordoneaza elaborarea, in cadrul departamentelor de specialitate, a planurilor anuale de actiune/activitate si a orientarilor strategice ale Consiliului, cu privire la activitatea de supraveghere in interes public a profesiei contabile, le supune spre aprobare Consiliului superior si ia masuri pentru publicarea planului anual de activitate pe site-ul CSIPPC;

b) coordoneaza elaborarea, in cadrul departamentelor de specialitate, a raportului anual de activitate a Consiliului si ia masuri pentru publicarea acestuia pe site-ul CSIPPC;

c) propune masuri pentru asigurarea unei calitati inalte a activitatii departamentelor de specialitate;

d) elaboreaza criteriile si regulile pentru angajarea si salarizarea personalului din departamentele de specialitate si le prezinta Consiliului superior;

e) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul de modificare si completare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului;

f) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul de modificare si completare a Regulamentului intern al Comisiei de disciplina;

g) propune spre aprobare Consiliului superior proiectul privind Regulamentul de ordine interioara al Consiliului, precum si proiectul de modificare si completare a acestuia;

h) coordoneaza elaborarea, in cadrul departamentelor de specialitate, a informarilor cu privire la activitatea Consiliului destinate Guvernului sau altor institutii solicitante;

i) coordoneaza elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului si il inainteaza Consiliului superior spre analiza si aprobare;

j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, prin prezentul regulament sau care rezulta din interpretarea prevederilor legale.

ART. 35

In exercitarea atributiilor sale, Comitetul executiv emite hotarari in conditiile legii.

ART. 36

(1) Comitetul executiv se intruneste ori de cate ori este necesar, cel putin o data pe luna.

(2) Sedintele Comitetului executiv sunt conduse de directorul executiv coordonator si sunt statutare, cu conditia participarii a doua treimi din numarul membrilor acestuia.

(3) Hotararile se adopta prin vot deschis de membrii Comitetului executiv, vot exercitat in mod direct si personal, prin regula majoritatii simple din numarul membrilor prezenti. In cazul egalitatii voturilor, directorul executiv coordonator are votul hotarator.

 

SECTIUNEA a 4-a

Directorul executiv coordonator

 

ART. 37

(1) Directorul executiv coordonator este desemnat de catre Consiliul superior dintre membrii Comitetului executiv, in conditiile legii, si are rolul de a coordona activitatea Comitetului executiv.

(2) Atributiile directorului executiv coordonator sunt subordonate realizarii obiectivelor de baza ale Consiliului.

ART. 38

(1) Atributiile directorului executiv coordonator sunt urmatoarele:

a) asigura elaborarea si transmiterea rapoartelor trimestriale de activitate ale departamentelor de specialitate catre presedintele Consiliului superior;

b) asigura transmiterea, cu promptitudine, de informari si raspunsuri la solicitarile Consiliului superior, in ceea ce priveste supravegherea in interes public a profesiei contabile;

c) asigura pregatirea de informari periodice catre Consiliul superior sau catre presedintele Consiliului superior, la cererea acestora;

d) prezinta spre informare Consiliului superior raportul anual elaborat si transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calitatii;

e) coordoneaza elaborarea acordurilor de cooperare incheiate de Consiliu cu organismele corespondente;

f) coordoneaza transmiterea de informari si formularea de raspunsuri la solicitarile Comisiei Europene, cu privire la profesia de audit statutar si supravegherea publica in acest domeniu;

g) asigura implementarea celor mai bune practici internationale in domeniul supravegherii in interes public a activitatii de audit statutar;

h) asigura reprezentarea CSIPPC in cadrul organismelor internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii publice, prin participarea la principalele reuniuni ale acestor organisme;

i) indeplineste responsabilitatile delegate de presedintele Consiliului superior, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);

j) aproba desemnarea ca agenti constatatori a unor inspectori din cadrul Departamentului monitorizare si investigatii de catre directorul acestui departament;

k) asigura participarea Consiliului la lucrarile Conferintei CAFR si ale Conferintei nationale a CECCAR;

l) aproba materialele referitoare la activitatea Consiliului, inclusiv cele postate pe site-ul propriu;

m) asigura organizarea sedintelor Consiliului superior al CSIPPC;

n) indeplineste calitatea de ordonator de credite, exercitand atributiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

o) prezinta trimestrial la sedintele Consiliului superior situatia financiara si modul in care a fost indeplinit bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului;

p) monitorizeaza cel putin lunar situatia financiara si indeplinirea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului.

(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv coordonator emite decizii si hotarari in conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Directorii departamentelor de specialitate

 

ART. 39

(1) Departamentele de specialitate ale Consiliului sunt urmatoarele:

a) Departamentul monitorizare si investigatii (DMI);

b) Departamentul emitere norme si avizare (DENA);

c) Departamentul relatii interne si internationale (DRI);

d) Departamentul financiar-contabil si resurse umane;

e) Departamentul servicii interne si achizitii publice.

(2) Fiecare departament de specialitate este condus de cate un director sau de cate un coordonator de departament, dupa caz.

(3) Directorii departamentelor de specialitate sunt numiti prin decizie a Consiliului superior, in conditiile legii.

(4) Directorii departamentelor de specialitate conduc si raspund de activitatea structurilor pe care le coordoneaza, sens in care au obligatia de a prezenta rapoarte trimestriale de activitate presedintelui Consiliului superior, prin intermediul directorului executiv coordonator.

(5) In situatia in care posturile de directori ai departamentelor de specialitate nu sunt ocupate in totalitate, coordonarea acestor departamente se realizeaza cu sprijinul unui coordonator de departament desemnat prin ordin al presedintelui CSIPPC, la propunerea Comitetului executiv, pana la ocuparea posturilor vacante.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorica

 

ART. 40

(1) Activitatea Consiliului se desfasoara in cadrul departamentelor de specialitate, conform structurii organizatorice aprobate de Consiliul superior.

(2) Organigrama reflecta modul de functionare a Consiliului in acord cu strategia institutiei si se aproba prin decizie a Consiliului superior.

(3) In cadrul departamentelor de specialitate se pot organiza servicii, compartimente sau alte structuri, in conditiile legii.

(4) Prin decizie a Consiliului superior, structura organizatorica a Consiliului poate fi modificata in sensul infiintarii altor structuri functionale in cadrul departamentelor de specialitate sau modificarii structurilor existente cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat, cu aprobarea a 75% din numarul membrilor Consiliului superior.

(5) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului, aprobat in temeiul art. 75 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, este de 25, exclusiv presedintele Consiliului superior, membrii Consiliului superior si ai Comisiei de disciplina, persoanele care fac parte din comisiile tehnice.

 

CAPITOLUL III

Departamentele de specialitate

 

SECTIUNEA 1

Departamentul monitorizare si investigatii

 

ART. 41

(1) Departamentul monitorizare si investigatii are urmatoarele atributii:

a) elaborarea de norme si proceduri privind directiile si metodele de efectuare a inspectiilor din cadrul sistemului de asigurare a calitatii organizat la nivelul Camerei;

b) urmarirea, valorificarea si informarea Consiliului cu privire la rezultatele inspectiilor efectuate de Camera;

c) monitorizarea activitatii Camerei cu privire la domeniile pentru care CSIPPC are responsabilitatea finala, potrivit procedurilor elaborate in acest sens;

d) organizarea investigatiilor proprii referitoare la auditorii statutari si firmele de audit, potrivit procedurilor elaborate in acest sens;

e) organizarea investigatiilor referitoare la efectuarea auditului statutar, in cooperare cu autoritatile competente din alte state membre; schimbul de informatii si documente se realizeaza prin intermediul Departamentului relatii interne si internationale;

f) organizarea investigatiilor cu privire la respectarea de catre Corp a cerintelor O.U.G. nr. 90/2008, potrivit procedurilor elaborate in acest sens;

g) constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, actiuni efectuate de catre agenti constatatori imputerniciti in acest sens de conducatorul departamentului, cu aprobarea directorului executiv coordonator;

h) aplicarea masurilor de supraveghere, potrivit procedurilor elaborate in acest sens.

(2) In exercitarea atributiilor ce le revin si ca urmare a indeplinirii misiunilor de serviciu ce le sunt incredintate, inspectorii din cadrul Departamentul monitorizare si investigatii intocmesc note de inspectie.

(3) Notele de inspectie sunt instrumente utile asigurarii unei inspectii operative si eficiente din punctul de vedere al cantitatii si calitatii informatiilor obtinute.

(4) Detalierea aspectelor referitoare la derularea procedurilor de inspectie, definirea termenilor, planul de inspectie, notele de inspectie, modalitatile efective de realizare a inspectiilor, precum si orice alte aspecte referitoare la activitatea Departamentului monitorizare si investigatii sunt prevazute in acte normative specifice, adoptate de Consiliul superior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Departamentul emitere norme si avizare

 

ART. 42

(1) Departamentul emitere norme si avizare (DENA) are urmatoarele atributii principale:

a) analiza proiectelor de norme si reglementari elaborate de Camera, in vederea avizarii acestora de catre Consiliul superior;

b) analiza deciziilor si hotararilor de interes general sau de interes pentru membrii Corpului, emise de Corp in domeniile prevazute de lege, in vederea avizarii acestora de catre Consiliul superior;

c) analiza proiectelor de norme si reglementari, precum si a oricaror altor acte emise de Camera, in vederea aprobarii acestora de catre membrii Consiliului superior;

d) elaborarea proiectelor de norme si reglementari proprii cu privire la supravegherea in interes public a profesiei contabile, in vederea adoptarii acestora de catre Consiliul superior.

(2) Avizarea este obligatorie si se realizeaza anterior adoptarii actelor de catre organele emitente ale Camerei.

(3) Proiectele de norme si reglementari elaborate de Camera propuse spre avizare sunt urmatoarele:

a) standardele de etica profesionala, controlul intern de calitate a activitatii auditorilor statutari si a firmelor de audit propuse a fi adoptate de Camera;

b) regulamentul intern emis de Camera prin care se stabilesc conditiile in care se aplica prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 90/2008, referitor la Registrul public;

c) normele emise de Camera cu privire la cazurile de forta majora care fac exceptie de la declansarea procedurilor de investigatie si disciplina in conformitate cu prevederile art. 17 din O.U.G. nr. 90/2008;

d) masurile de implementare emise de Camera cu privire la confidentialitate si secretul profesional, in conformitate cu prevederile art. 25 din O.U.G. nr. 90/2008;

e) normele emise de Camera prin care se stabilesc imprejurarile exceptionale in care semnatura raportului de audit nu este divulgata publicului;

f) abaterile pentru care se aplica sanctiunile disciplinare, precum si procedura de constatare si sanctionare stabilite prin regulament de catre Camera in conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 90/2008;

g) normele emise de Camera prin care se stabilesc criteriile si conditiile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea exceptiilor prevazute la art. 9 din O.U.G. nr. 90/2008;

h) normele emise de Camera cu privire la obligatiile ce revin auditorilor statutari referitoare la formarea profesionala continua a acestora;

i) proceduri si norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, independenta si obiectivitatea auditorilor statutari;

j) norme privind remedierea deficientelor constatate cu privire la asigurarea calitatii;

k) orice alte norme si reglementari elaborate de Camera care, conform legii, sunt supuse avizarii Consiliului.

ART. 43

(1) Departamentul emitere norme si avizare analizeaza proiectele de norme si reglementari elaborate de Camera si propune Consiliului superior aprobarea acestora.

(2) Aprobarea este o formalitate procedurala care se realizeaza dupa emiterea actului, dar inainte de comunicarea sau publicarea acestuia.

(3) In lipsa aprobarii Consiliului in termenele stabilite prin norme proprii, actul emis de Camera nu poate produce efecte juridice.

ART. 44

Proiectele de norme si reglementari, precum si orice alte acte emise de Camera supuse aprobarii sunt urmatoarele:

a) norme cu privire la regimul onorariilor pentru auditurile statutare;

b) norme specifice pentru reglementarea unor aspecte privind auditul statutar, dupa caz;

c) autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit care desfasoara activitate de audit statutar, in baza documentatiei transmise de Camera;

d) criteriile care definesc buna reputatie, stabilite de Camera prin regulament, cu respectarea prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 90/2008;

e) retragerea autorizarii auditorilor statutari si a firmelor de audit, cu respectarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 90/2008;

f) conditiile stabilite de Camera prin care pot fi acordate derogari cu privire la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, cu respectarea prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 90/2008;

g) auditorii statutari si firmele de audit din alte state membre care desfasoara activitatea de audit statutar;

h) procedurile si normele referitoare la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, elaborate de Camera;

i) situatiile care ar putea pune in pericol independenta si obiectivitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit, prevazute in regulamentul emis de Camera, cu respectarea prevederilor art. 21 din O.U.G. nr. 90/2008;

j) sanctiunile disciplinare, inclusiv retragerea autorizarii auditorului statutar sau a firmei de audit ca urmare a incalcarii prevederilor referitoare la independenta si obiectivitate prevazute in regulamentul emis de Camera;

k) normele emise de Camera in aplicarea art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2008, cu privire la independenta si obiectivitatea auditorilor statutari care efectueaza auditul statutar in numele firmelor de audit;

l) masurile recomandate de Camera privind activitatea comitetelor de audit;

m) orice alte norme si reglementari elaborate de Camera care, conform legii, sunt supuse aprobarii Consiliului.

ART. 45

(1) Departamentul emitere norme si avizare elaboreaza, in colaborare cu alte departamente de specialitate din cadrul CSIPPC, proiectele de norme si reglementari proprii cu privire la supravegherea in interes public a profesiei contabile, in vederea adoptarii acestora de catre Consiliul superior.

(2) La elaborarea de norme si reglementari proprii in domeniul profesiei contabile se au in vedere recomandarile si regulamentele emise de Comisia Europeana.

 

SECTIUNEA a 3-a

Departamentul relatii interne si internationale

 

ART. 46

In cadrul Departamentului relatii interne si internationale se desfasoara lucrarile specifice cooperarii si comunicarii cu organismele din domeniul auditului statutar si al supravegherii publice.

ART. 47

Departamentul relatii interne si internationale are ca principale atributii:

a) cooperarea cu CAFR in scopul indeplinirii responsabilitatilor ce le revin celor doua autoritati competente din domeniul auditului statutar;

b) asigurarea cooperarii cu autoritatile competente din alte state; cooperarea se refera, in principal, la schimbul de informatii, documente, furnizarea de asistenta, precum si la derularea de investigatii referitoare la efectuarea auditului statutar;

c) realizarea cooperarii si comunicarii cu organismele internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii publice si cu alte organisme de profil implicate in procesul de elaborare si implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar si asigurarea cadrului corespunzator pentru a raspunde solicitarilor acestora;

d) asigurarea cooperarii eficiente cu organismele similare de la nivelul Comunitatii Europene in ceea ce priveste activitatea de supraveghere publica; in acest sens, incheie acorduri de reglementare cu sistemele de supraveghere publica din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

SECTIUNEA a 4-a

Departamentul financiar-contabil si resurse umane

 

ART. 48

(1) Departamentul financiar-contabil si resurse umane are, in principal, urmatoarele atributii:

a) asigurarea evidentei corecte si la zi a tuturor operatiunilor economico-financiare ale institutiei, in conformitate cu prevederile legii contabilitatii si alte prevederi legale aplicabile;

b) intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a altor raportari lunare si trimestriale, conform prevederilor legale;

c) intocmirea documentatiei privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, in baza propunerilor compartimentelor de specialitate, in limita si pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite si numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative in vigoare;

d) efectuarea platilor catre salariati, colaboratori, furnizorii de bunuri si servicii, in termen, in limitele si sumele aprobate;

e) elaborarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice departamentului;

f) elaborarea proiectelor de buget de venituri si cheltuieli ale institutiei, precum si a propunerilor de rectificare bugetara;

g) intocmirea de situatii si informari solicitate de organele de specialitate ale statului;

h) indeplinirea oricaror altor atributii stabilite prin lege, precum si a celor conferite expres de conducere.

(2) In cadrul compartimentului financiar-contabil se acorda viza de control financiar preventiv, conform legislatiei specifice in vigoare, asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale intre Consiliu si alte persoane fizice ori juridice, precum si asupra folosirii fondurilor materiale si banesti prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului, in baza documentelor justificative insotitoare corespunzatoare.

(3) Controlul financiar preventiv se exercita prin acordarea vizei de catre persoane desemnate prin hotarare a directorului executiv coordonator, conform prevederilor legale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

(4) Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se inscriu in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.

(5) Compartimentul resurse umane are, in principal, urmatoarele atributii:

a) evidenta personalului si crearea bazei de date necesare pentru stabilirea incadrarilor si a drepturilor salariale ale acestuia;

b) intocmirea formalitatilor de incadrare a personalului, precum si de modificare a actelor administrative ale personalului, ca urmare a promovarii sau a altor situatii de modificare a incadrarilor existente;

c) organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;

d) asigurarea evidentei si actualizarii dosarelor de personal, in functie de modificarile intervenite in cursul anului;

e) intocmirea si transmiterea situatiilor si a raportarilor privind personalul catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), potrivit prevederilor legale;

f) intocmirea de situatii si informari solicitate de catre institutiile statului;

g) indeplinirea oricaror altor atributii stabilite prin lege, precum si a celor conferite expres de conducere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Departamentul servicii interne si achizitii publice

 

ART. 49

Departamentul servicii interne si achizitii publice sustine logistic, prin mijloace proprii sau prin terti, activitatile Consiliului superior, Comitetului executiv, precum si ale departamentelor de specialitate ale CSIPPC.

ART. 50

Departamentul servicii interne si achizitii publice include urmatoarele activitati/structuri: Secretariat, Juridic, Achizitii publice, Administrativ, IT.

ART. 51

In cadrul Consiliului functioneaza un secretariat care deserveste structurile interne ale CSIPPC si are urmatoarele atributii principale:

a) executarea lucrarilor de registratura generala;

b) executarea lucrarilor de secretariat si corespondenta, respectiv inregistrarea, repartizarea si urmarirea rezolvarii corespondentei primite, prezentarea la semnat a corespondentei, expedierea si arhivarea corespondentei;

c) redactarea proceselor-verbale de sedinta ale Consiliului superior, Comisiei de disciplina, Comitetului executiv sau ale Comisiei tehnice, dupa caz;

d) asigurarea activitatilor de fotocopiere, de pregatire a documentelor si a altor activitati specializate de secretariat;

e) asigurarea comunicarii dispozitiilor conducerii (decizii, informatii, documente, proceduri etc.) catre celelalte compartimente;

f) asigurarea organizarii intrunirilor de lucru si a sedintelor, inclusiv asigurarea protocolului pentru desfasurarea acestora in cele mai bune conditii;

g) ducerea la indeplinire si a altor atributii stabilite de conducerea institutiei, atributii care contribuie la organizarea si desfasurarea corespunzatoare a activitatii acesteia.

 

SECTIUNEA a 6-a

Externalizarea serviciilor

 

ART. 52

(1) CSIPPC externalizeaza, in conditiile legii, urmatoarele servicii/activitati:

a) activitati de secretariat cu caracter administrativ specifice secretariatului Comisiei de disciplina (redactare procese-verbale, corespondenta, transmitere documente etc.), conform prevederilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a CSIPPC;

b) serviciul administrativ;

c) serviciul IT;

d) orice alte servicii de specialitate necesare functionarii CSIPPC, ce nu pot fi asigurate de personalul din aparatul propriu sau care nu necesita personal angajat permanent.

(2) Detalierea aspectelor referitoare la atributiile departamentelor se realizeaza prin regulamentul de ordine interioara, proceduri interne sau prin orice alte acte cu caracter intern, precum si prin fisa postului ori contracte de prestari servicii, dupa caz.

 

CAPITOLUL IV

Tipuri de documente emise de Consiliu si circuitul documentelor

 

SECTIUNEA 1

Tipuri de documente emise de Consiliu

 

ART. 53

(1) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, pe langa actele emise de fiecare dintre structurile sistemului de guvernanta al CSIPPC, in cadrul Consiliului pot fi incheiate urmatoarele tipuri de documente: acord de cooperare, proiect/propunere de act normativ, expunere de motive, nota de fundamentare, protocol, raport/informare/memorandum, chestionar/intervievare, scrisoare/adresa, raspuns la petitii, punct de vedere, recomandare, precizare, proces-verbal, nota de serviciu, rezolutie, nota de inspectie, precum si orice alte tipuri de documente specificate in norme interne si reglementari legale.

(2) Expunerea de motive constituie instrumentul de prezentare si motivare a unor norme si reglementari proprii propuse, iar nota de fundamentare este documentul ce insoteste o propunere de act normativ sau de act administrativ, dupa caz.

(3) Proiectele/Propunerile de acte normative cu caracter de lege, ordonanta a Guvernului, hotarare a Guvernului, precum si propunerile de proceduri, norme si reglementari proprii se elaboreaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind tehnica legislativa.

(4) Scrisoarea sau adresa reprezinta documentul de realizare a corespondentei intre Consiliu si celelalte autoritati si institutii publice, organizatii neguvernamentale, alte persoane juridice sau persoane fizice.

(5) Recomandarea/Punctul de vedere/Precizarea reprezinta documentul prin care Consiliul isi exercita o parte dintre atributiile conferite de O.U.G. nr. 90/2008.

(6) Raportul/Informarea/Memorandumul poate viza descrierea unei activitati interne (raport de activitate), propuneri de solutionare a unor probleme constatate (raport de control), precum si punctul de vedere asupra unei probleme (memorandum) si poate fi realizat/realizata la nivelul oricarei structuri a Consiliului.

(7) Consiliul, in exercitarea dreptului sau de a solicita informatii, prin departamentele sale de specialitate, utilizeaza instrumente precum raportari, chestionare, intervievari sau alte tipuri de solicitari, in functie de obiectivul avut in vedere.

(8) Procesul-verbal este documentul realizat in urma unei intalniri de lucru (spre exemplu, sedintele Consiliului superior, ale Comisiei de disciplina, intalniri interdepartamentale sau dezbaterea unor subiecte in cadrul departamentelor de specialitate) si va fi intocmit de persoanele insarcinate in acest sens.

(9) Nota de serviciu este documentul ce se trimite intre structurile Consiliului si poate fi emisa la nivelul oricarei structuri a Consiliului.

(10) Acordul de cooperare/Protocolul este documentul care consemneaza rezultatele unei intelegeri intre reprezentantii Consiliului si alte institutii ori autoritati publice din tara sau strainatate ori cu orice alte persoane/entitati juridice. Actele incheiate vor avea forma convenita de partenerii semnatari.

 

SECTIUNEA a 2-a

Circuitul documentelor

 

ART. 54

(1) Inregistrarea intrarii si iesirii tuturor documentelor primite/redactate in cadrul Consiliului se realizeaza prin registrul general si registre interne speciale existente la secretariatul Consiliului sau, dupa caz, la departamentele de specialitate ori la alte structuri din cadrul Consiliului.

(2) Detalierea aspectelor referitoare la circuitul documentelor se realizeaza printr-o procedura interna sau prin orice alte acte cu caracter intern.

 

CAPITOLUL V

Comisiile tehnice

 

ART. 55

(1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate si pentru analiza anumitor aspecte de natura tehnica specifice activitatii CSIPPC, in cadrul Consiliului pot fi infiintate una sau mai multe comisii tehnice.

(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului superior si sunt formate din specialisti in domeniu, inclusiv din cei ai institutiilor reprezentate in Consiliul superior, cu experienta in ceea ce priveste aspectele supuse analizei in cadrul comisiei tehnice.

(3) Comisiile tehnice ale CSIPPC pot fi constituite pe perioada determinata sau pe perioada nedeterminata.

(4) Conform prevederilor art. 71 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008, persoanele din comisiile tehnice pot fi persoane angajate potrivit legii, persoane detasate/delegate din partea institutiilor implicate sau persoane care activeaza pe baza de mandat.

(5) Conform prevederilor art. 71 alin. (5) din O.U.G. nr. 90/2008, persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) au activat sau activeaza intr-o institutie cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii sau auditului;

b) detin diplome in domeniul contabilitatii sau al auditului emise de institutii recunoscute la nivel national ori international;

c) au experienta relevanta in practica auditarii situatiilor financiare sau a elaborarii situatiilor financiare;

d) sunt cadre didactice cu experienta in domeniul auditului statutar si al contabilitatii;

e) au o buna reputatie, in intelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 90/2008.

(6) In functie de problemele supuse dezbaterii si daca este indeplinit criteriul oportunitatii, din comisiile tehnice pot face parte reprezentanti ai firmelor de audit, CAFR, CECCAR, Ministerului Finantelor Publice, membri ai Consiliului superior si ai Comitetului executiv al CSIPPC, precum si orice alte persoane interesate care indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5).

ART. 56

(1) In functie de aspectele supuse dezbaterii in cadrul sedintelor comisiilor tehnice, membrii acestora pot fi insotiti la sedinte de 1 – 2 invitati.

(2) Persoanele invitate se supun regulilor de confidentialitate si de evitare a conflictului de interese, stabilite prin O.U.G. nr. 90/2008, precum si prin prezentul regulament, referitoare la membrii comisiei tehnice si la personalul de specialitate.

ART. 57

(1) Atributiile comisiilor tehnice sunt, in principal, urmatoarele:

a) analiza si emiterea unor recomandari cu privire la reglementarile in vigoare sau/si cu privire la propunerile de modificare si completare a unor acte normative cu incidenta asupra activitatii de audit statutar, respectiv a profesiei contabile;

b) analiza si emiterea unor recomandari cu privire la proiectele de reglementari proprii ce au ca obiect supravegherea in interes public a profesiei contabile, supuse adoptarii Consiliului superior al CSIPPC;

c) emiterea unor recomandari cu privire la versiunea in limba romana a standardelor internationale de audit si controlul calitatii, precum si a Codului etic al profesionistilor contabili;

d) analiza si emiterea unor recomandari cu privire la orice alte aspecte supuse dezbaterii in cadrul sedintelor comisiei tehnice.

(2) Detalierea aspectelor procedurale referitoare la organizarea si functionarea comisiilor tehnice se realizeaza printr-o procedura interna sau prin orice alte acte cu caracter intern aprobate prin decizie de catre Consiliul superior.

 

CAPITOLUL VI

Comisia de disciplina

 

ART. 58

(1) Potrivit art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, in cadrul CSIPPC se constituie si functioneaza Comisia de disciplina.

(2) Potrivit art. 56 din O.U.G. nr. 90/2008, punerea in practica a procedurilor disciplinare si de sanctionare referitoare la abaterile de la legislatia si practica auditului statutar se realizeaza prin Comisia de disciplina.

(3) Potrivit art. 73 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina este structura de investigatie si disciplina pentru auditorii statutari si firmele de audit din Romania.

(4) Potrivit art. 73 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina emite decizii si impune sanctiuni in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Potrivit art. 73 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina este responsabila cu administrarea si derularea procedurilor de reclamatie si disciplina in domeniul activitatii de audit statutar.

(6) Potrivit art. 73 alin. (15) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii Consiliului CAFR sau de alti membri alesi in structurile de conducere ale CAFR.

(7) Potrivit art. 81^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina a CECCAR.

ART. 59

(1) Comisia de disciplina este o structura deliberativa, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin.

(2) Potrivit art. 73 alin. (4) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina este compusa din 5 membri, cu pregatire juridica sau economica, astfel:

a) un reprezentant desemnat de Ministerul Justitiei;

b) un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor Publice;

c) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

d) un reprezentant al CAFR, desemnat de Consiliul Camerei;

e) un reprezentant al CECCAR, desemnat de Consiliul superior al Corpului.

ART. 60

(1) Potrivit art. 73 alin. (6) din O.U.G. nr. 90/2008, mandatul membrilor Comisiei de disciplina este de 3 ani, cu drept de reinnoire a acestuia o singura data.

(2) Potrivit art. 73 alin. (7) din O.U.G. nr. 90/2008, Comisia de disciplina este condusa de un presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de disciplina.

(3) Potrivit art. 69 lit. f) din O.U.G. nr. 90/2008, la propunerea membrilor Comisiei de disciplina, Consiliul superior al CSIPPC numeste, prin act administrativ individual, presedintele Comisiei de disciplina, ales dintre membrii acesteia in conditiile prevazute la alin. (2).

(4) Potrivit art. 73 alin. (9) din O.U.G. nr. 90/2008, deciziile Comisiei de disciplina se iau prin majoritate simpla, cu conditia ca minimum 3 membri sa fie prezenti; in cazul egalitatii voturilor, presedintele are votul hotarator.

ART. 61

(1) Procedurile Comisiei de disciplina si modalitatile de administrare a acestora sunt cuprinse in regulamentul intern al acesteia, care este aprobat printr-o majoritate de 66% din numarul total al membrilor Comisiei de disciplina.

(2) Regulamentul intern al Comisiei de disciplina reglementeaza modul de organizare si de functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale Comisiei de disciplina a CSIPPC.

(3) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plangerilor impotriva auditorilor statutari, respectiv a firmelor de audit, inaintate de catre terte persoane, inclusiv de autoritati publice, luarea si emiterea de decizii de catre Comisia de disciplina, procedura disciplinara, constatarea abaterilor disciplinare, aplicarea sanctiunilor disciplinare si contestarea acestora, precum si orice alte aspecte referitoare la solutionarea sesizarilor sunt prevazute in Regulamentul intern al Comisiei de disciplina.

(4) Potrivit art. 56 si art. 69 lit. g) din O.U.G. nr. 90/2008, Consiliul superior al CSIPPC aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 62

(1) Potrivit art. 79 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, nivelul indemnizatiei de participare la sedinte pentru membrii Consiliului superior, Comisiei de disciplina si comisiilor tehnice se stabileste de Consiliul superior si nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului executiv coordonator.

(2) Indemnizatia de participare la sedinte se plateste lunar, indiferent de numarul de sedinte din luna respectiva.

(3) Atributiile de serviciu, competentele, responsabilitatile, precum si relatiile de serviciu ale personalului Consiliului sunt stabilite prin fisa postului aprobata de conducatorul departamentului de specialitate unde persoana isi desfasoara activitatea.

(4) Atributiile de serviciu trebuie sa fie conforme cu obligatiile asumate la numirea in functia publica sau incheierea contractului individual de munca, dupa caz.

(5) Fisa postului se intocmeste in 3 exemplare originale: un exemplar este inmanat functionarului public, al doilea este pastrat de conducatorul departamentului de specialitate, iar ultimul se depune la Departamentul financiar-contabil si resurse umane.

ART. 63

(1) In conformitate cu prevederile legilor in vigoare si ale normelor interne, anual se procedeaza la evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si ale personalului incadrat cu contract individual de munca.

(2) Perioada in care se realizeaza evaluarea este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 ianuarie a anului urmator celui pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale.

ART. 64

Reglementarile cu privire la securitatea si sanatatea in munca din cadrul Consiliului, la indemnizatiile membrilor Consiliului superior, Comisiei de disciplina si comisiilor tehnice, cele referitoare la plata contributiilor de catre institutiile reprezentate in Consiliul superior, ocuparea posturilor vacante, la confidentialitate si evitare a conflictului de interese, precum si cele cu privire la salarizarea personalului se regasesc in legi speciale, in regulamentul de ordine interioara sau in alte acte emise de Consiliu.

ART. 65

(1) Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de ordine interioara.

(2) Prevederile prezentului regulament, impreuna cu prevederile Regulamentului de ordine interioara, vor fi aduse la cunostinta personalului Consiliului.

ART. 66

Prezentul regulament se modifica si se completeaza conform legislatiei intrate in vigoare ulterior aprobarii acestuia, precum si ca urmare a modificarii structurii organizatorice a Consiliului sau ori de cate ori se impune, prin grija Comitetului executiv.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close