Aprobarea OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

 

In M. Of. nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul IV punctul 1, partea introductiva a literei e) a alineatului (2) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrica se intelege un consum de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie a fiecarui an calendaristic. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica. De asemenea, se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:”.

2. La articolul IV, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

   “1^1. La articolul 207, literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«j) arme, altele decat cele cu destinatie militara sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) munitie pentru armele prevazute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;»”.

3. La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c) si f) – l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse, comercializate, importate sau achizitionate intracomunitar, dupa caz. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri.”

4. La articolul IV punctul 4, literele a) si b) ale alineatului (1) si partea introductiva a alineatului (3) ale articolului 209 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) operatorii economici care produc si comercializeaza, achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c), f) – i) si l);

b) persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa produsele prevazute la art. 207 lit. h) – l).

………………………………………………………………..

(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c), f) – i) si l) au obligatia ca, inainte de primirea produselor, sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:”.

5. La articolul IV, dupa punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1 – 4^3, cu urmatorul cuprins:

   “4^1. La articolul 209 alineatul (1), dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a^1) si a^2), cu urmatorul cuprins:

«a^1) operatorii economici care comercializeaza catre detinatorul final armele, respectiv catre persoana fizica sau juridica care prezinta autorizatia de procurare a armei, indiferent daca acestea sunt achizitionate intracomunitar, importate sau produse in Romania, in cazul armelor prevazute la art. 207 lit. j);

a^2) operatorii economici care comercializeaza catre detinatorul final munitia, respectiv catre persoana fizica sau juridica ce prezinta permisul de portarma, indiferent daca aceasta este achizitionata intracomunitar, importata sau produsa in Romania, in cazul munitiei prevazute la art. 207 lit. k);».

4^2. La articolul 209, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

«(5) In cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal in Romania si intentioneaza sa desfasoare activitati economice cu produse accizabile prevazute la art. 207, pentru care are obligatia platii accizelor in Romania, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit in Romania, pentru a indeplini obligatiile care ii revin potrivit prezentului capitol.»

4^3. La articolul 210, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 210

(1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate de catre platitorii de accize:

a) la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada cat au acest regim;

b) catre beneficiarii scutirilor generale prevazute la art. 206^56.

Normele privind acordarea scutirilor prevazute la lit. b) se vor aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.»”

6. La articolul IV punctul 6, articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 211

Exigibilitatea

Momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) la momentul receptionarii pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c), f) – i) si l) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de operatori economici;

b) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c), f) – i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de operatori economici;

c) la momentul eliberarii pentru consum, in conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e);

d) la momentul vanzarii pe piata interna, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. f) – i) si l) provenite din productia interna, iar in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. j) si k) la data efectuarii primei vanzari pe piata interna catre persoana detinator final, moment atestat prin data facturii si/sau data bonului fiscal, emise de vanzator, indiferent daca produsele provin din achizitii intracomunitare, import sau productie interna;

e) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania, in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. h) si i) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice. In scopul inmatricularii navelor sau autovehiculelor prevazute la art. 207 lit. h) si i) se prezinta organelor competente:

1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul navelor sau autovehiculelor din import;

2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul navelor sau autovehiculelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

f) la data documentului comercial care atesta achizitia intracomunitara a produselor prevazute la art. 207 lit. k) si l) in cazul in care achizitia intracomunitara este efectuata de o persoana fizica;

g) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. j) si k) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilitatii accizelor in cazul armelor prevazute la art. 207 lit. j) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine inainte de inscrierea armei in documentul care atesta dreptul de detinere a armei sau, dupa caz, de port si de folosinta a armei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile ulterioare. In scopul inscrierii armei in documentul care atesta dreptul de detinere a armei sau, dupa caz, de port si de folosinta a armei se prezinta organelor competente:

1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul armelor din import;

2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul armelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

7. La articolul IV punctul 7, alineatul (2) al articolului 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. b), e) si g), plata accizelor se face la data exigibilitatii accizelor.”

8. La articolul IV punctul 8, alineatul (3) al articolului 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Operatorii economici care achizitioneaza intracomunitar sau din import produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c), f) – i) si l) pentru uzul propriu, precum si persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de produse prevazute la art. 207 lit. h) – l) depun o declaratie de accize la autoritatea competenta pana la data prevazuta pentru plata acestor accize, numai atunci cand datoreaza accize. Modelul declaratiei se reglementeaza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close