Precizarile privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

 

 

In M. Of. nr. 374 din 21 mai 2014 a fost publicat OMFP si ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Precizarile privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Entitatile detinatoare de bunuri imobile proprietate privata a statului si/sau de drepturi reale, supuse inventarierii conform prezentului ordin, denumite in continuare entitati, au obligatia respectarii si punerii in aplicare a precizarilor prevazute la art. 1.

ART. 3

(1) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va crea, va dezvolta si va mentine in functiune serviciile informatice pentru atribuirea numerelor de inventar pentru imobilele apartinand patrimoniului privat al statului, serviciile informatice necesare fiecarei entitati pentru a comunica datele in inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si drepturile reale supuse inventarierii, va elabora si va publica pe internet instructiunile de utilizare a serviciilor informatice, va asigura acestor entitati accesul prin internet la aceste servicii informatice si va asigura publicarea pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat.

(2) Termenul de punere in functiune a serviciilor informatice accesibile prin internet pentru comunicarea inventarului este de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

PRECIZARI

privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

 

1. Obligatia efectuarii inventarierii revine institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societatilor, companiilor nationale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste, asociatiilor, fundatiilor si altor asemenea, persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, persoanelor fizice carora li s-au atribuit in mod direct un drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al statului, de catre titularul dreptului de proprietate, conform legii, denumite in continuare entitati.

2. Bunurile si drepturile supuse inventarierii sunt:

a) terenurile si constructiile asupra carora statul are un drept de proprietate privata, denumite in continuare bunuri imobile proprietate privata a statului;

b) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2 – 11 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detinute de stat asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea privata, alta decat cea a statului;

c) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2 – 11 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a statului.

3.1. Bunurile imobile in curs de executie apartinand domeniului privat al statului, realizate de catre entitati in regie proprie sau in antrepriza, se trec in categoria bunurilor imobile finalizate si in inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului, dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

3.2. Bunurile imobile finalizate, realizate din fonduri publice si care, potrivit legii, apartin domeniului privat al statului, vor fi cuprinse in inventarul bunurilor din domeniul privat al statului cu valoarea corespunzatoare fondurilor publice utilizate pentru finalizare in baza actului de atestare a dreptului de proprietate.

3.3. Bunurile imobile finalizate, realizate din sursele proprii de finantare ale entitatii, vor fi cuprinse in inventarul bunurilor din domeniul privat al statului dupa recuperarea amortizarii investitiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de inchiriere, dupa caz, potrivit prevederilor legale in vigoare, in baza actului de atestare a dreptului de proprietate.

3.4. Lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se inscriu in inventarul centralizat al statului dupa sistarea sau abandonarea acestora si se mentin in inventar pe toata perioada in care se mentine aceasta stare.

4.1. La intocmirea inventarului bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii se vor avea in vedere si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

4.2. In conditiile in care autoritatile administratiei publice locale identifica, pe raza teritorial-administrativa a acestora, bunuri imobile care alcatuiesc domeniul privat al statului si pentru care nu sunt cunoscute entitatile carora li s-au atribuit in mod direct un drept real, altul decat cel de proprietate, vor intocmi un inventar separat pentru acestea.

4.3. Inventarul bunurilor din domeniul privat al statului si al drepturilor reale supuse inventarierii cuprinde obligatoriu minimum datele inscrise in anexa nr. 1, completate si clasificate conform anexei nr. 2.

4.4. Bunurile imobile aflate in domeniul privat al statului sunt inscrise in inventarul centralizat la valoarea de inventar si valoarea contabila neta, stabilita conform prevederilor legale.

5.1. Entitatile sunt obligate sa transmita Ministerului Finantelor Publice datele necesare pentru actualizarea anuala a inventarului centralizat, pana la data depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile, dupa caz, aferente exercitiului financiar incheiat, folosind serviciile informatice puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice in conformitate cu prezentul ordin.

5.2. La actualizarea valorilor bunurilor imobile din cadrul inventarului centralizat al domeniului privat se va avea in vedere ca valoarea de inventar/contabila neta cuprinsa in acesta, la data de 31 decembrie a fiecarui an de raportare, sa fie identica cu valoarea de inventar/contabila neta cuprinsa in situatiile financiare anuale aferente aceluiasi an.

6. Ministerul Finantelor Publice are atributii in centralizarea inventarelor bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, constand in:

a) dezvoltarea si mentinerea in functiune a serviciilor informatice pentru comunicarea de catre fiecare entitate a datelor de inventar;

b) dezvoltarea si mentinerea in functiune a serviciilor informatice in vederea atribuirii numerelor de inventar pentru imobilele apartinand patrimoniului statului;

c) elaborarea si publicarea pe internet a instructiunilor de utilizare a serviciilor informatice;

d) publicarea pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat, conform legii;

e) asigurarea accesului, prin tehnologii de tip internet, al entitatilor la aceste servicii informatice.

7.1. Inventarul bunurilor se transmite ca fisier electronic semnat cu certificat digital, aplicand prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 296^19 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.2. Persoanele responsabile din cadrul entitatilor, detinatoare de certificate digitale calificate, inrolate la Ministerul Finantelor Publice in vederea transmiterii declaratiei D112, precum si a altor documente electronice vor putea utiliza aceleasi instrumente si pentru comunicarea inventarului bunurilor. Inventarul semnat cu certificat digital calificat se transmite prin internet la www.e-guvernare.ro, sectiunea Depunere declaratii.

7.3. Persoanele fizice care nu detin certificate digitale calificate vor prezenta inventarul ca fisier electronic nesemnat, la sediile organelor fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si vor fi asistate de personalul din cadrul structurilor de valorificare a bunurilor sau de asistenta a contribuabililor, dupa caz, in vederea comunicarii inventarului bunurilor.

8. Consultarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, in intranetul Ministerul Finantelor Publice, se face de catre personalul autorizat al Ministerului Finantelor Publice, in baza solicitarii institutiilor interesate.

9. Entitatile a caror activitate este organizata in baza unor legi speciale si care detin bunuri imobile proprietate privata a statului sau drepturi reale supuse inventarierii cu date de identificare clasificate transmit, in vederea intocmirii inventarului centralizat, numai acele date care nu sunt clasificate.

10. Raspunderea pentru buna organizare si in termen a lucrarilor de inventariere, pentru legalitatea si realitatea datelor din inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii si pentru actualizarea in termen a acestuia revine conducatorului entitatii.

11. Verificarea respectarii prezentelor precizari se face de catre personalul de specialitate al Directiei generale de inspectie economico-financiara si al Directiei generale de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform competentelor detinute de acestea.

12. In anul 2014 inventarul bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii se intocmeste de catre entitati in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor precizari, dupa care se transmite Ministerului Finantelor Publice in termen de 3 luni.

13. Termenii si expresiile utilizate in sensul prezentelor precizari au semnificatia din anexa nr. 3.

14. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele precizari.

 

ANEXA 1

la precizari

 

DATE

privind identificarea entitatilor, a bunurilor imobile din domeniul privat al statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

 

I. Date de identificare ale entitatii careia i s-a atribuit in mod direct un drept real asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat a statului, de catre titularul dreptului de proprietate, conform legii

I.1 Pentru persoanele juridice:

– codul unic de identificare/codul de identificare fiscala;

– denumirea entitatii;

– adresa postala a sediului entitatii.

I.2 Pentru persoanele fizice:

– codul numeric personal;

– numele si prenumele;

– domiciliul, adresa postala.

I.3 Categoria entitatii, conform nomenclatorului IV cuprins in anexa nr. 2

I.4 Neidentificata*1):

– codul unic de identificare/codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale care face inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului;

– denumirea unitatii administrativ-teritoriale;

– adresa postala a sediului unitatii administrativ-teritoriale.

————

*1) Se completeaza in situatiile in care entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identica cu entitatea care face inscrierea bunului in inventarul centralizat al statului.

 

II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului*2)

————

*2) Daca suprafetele constatate la inventariere difera de cele inscrise in actul de proprietate, de atribuire, sau in cartea funciara, se va preciza suprafata inscrisa in fiecare din aceste documente.

 

II.1. Date privind imobilul (teren cu sau fara constructii):

II.1.1 Date de identificare a imobilului*3):

– numarul cadastral al imobilului (n.c.i.);

– numar carte funciara al imobilului (n.c.f.i.);

– numar topografic al imobilului (n.t.i.);

– numar de inventar din domeniul public sau privat al statului (cod MFP)*4);

– adresa imobilului:

– tara, judetul, unitatea administrativ-teritoriala, codul postal (dupa caz);

– cartier/sat, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament; sau: nr. tarla, nr. parcela (daca strada si numar nu sunt disponibile); sau: daca strada si numar, nr. tarla si nr. parcela nu sunt disponibile:

– denumirea locului in care se afla imobilul;

– vecinatatile imobilului.

————

*3) Datele se completeaza si in cazul in care terenul nu este proprietatea privata a statului.

*4) Numarul de inventar al imobilului este obligatoriu. Pentru inscrierea initiala a imobilului numarul de inventar se obtine folosind aplicatia web Serviciul Atribuire numere de inventar pentru imobilele apartinand patrimoniului statului. Atribuirea se va face o singura data pentru un imobil.

 

II.1.2 Date generale privind bunului imobil:

– tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;

– numarul actului juridic care constituie titlul de proprietate;

– data inregistrarii/eliberarii actului de proprietate;

– tipul actului juridic de atribuire in mod direct a bunului imobil/dreptului;

– numarul actului juridic de atribuire in mod direct a bunului imobil/dreptului;

– data inregistrarii/eliberarii actului juridic de atribuire in mod direct a bunului imobil/dreptului;

– suprafata totala a imobilului*5), din care:

– suprafata imobilului in mp detinuta exclusiv;

– suprafata imobilului in mp detinuta in cote-parti (coproprietate) (se precizeaza doar suprafata aferenta cotei);

– valoarea de inventar totala a imobilului, in lei;

– valoarea contabila neta totala a imobilului, in lei;

– suprafata imobilului*6) in mp detinuta in intravilan;

– valoarea de inventar a imobilului din intravilan;

– valoarea contabila neta a imobilului din intravilan;

– suprafata imobilului*7) in mp detinuta in extravilan;

– valoarea de inventar a imobilului din extravilan;

– valoarea contabila neta a imobilului din extravilan;

– suprafata de teren utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

– suprafata utila a constructiei utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

– date privind veniturile/taxele obtinute ca urmare a exercitarii de catre entitate a drepturilor prevazute in prezentul ordin, asupra imobilului:

– denumirea venitului/taxei;

– suma anuala totala a venitului/taxei, in lei.

————

*5) Suprafata in mp a terenului va cuprinde si suprafata la sol a constructiei, dupa caz.

*6) Idem*5).

*7) Idem*5).

 

II.1.A. Date generale privind terenurile din cadrul imobilului*8)

a) Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinatiile*9) cuprinse in nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizari:

– suprafata terenului afectata destinatiei in mp;

– valoarea de inventar a terenurilor, in lei;

– valoarea contabila neta a terenurilor, in lei;

– regimul de utilizare a suprafetei de teren:

(1) suprafata utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

(2) suprafata utilizata de institutii publice, altele decat de la alin. (1), in mp;

(3) suprafata utilizata de alte entitati decat cele de la alin. (1) si (2), in mp;

(4) suprafata neutilizata, in mp.

b) Terenuri din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosinta*10), cuprinse in nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizari:

– suprafata terenului afectata categoriei de folosinta, in mp;

– valoarea de inventar a terenurilor in lei;

– valoarea contabila neta a terenurilor in lei;

– regimul de utilizare a suprafetei de teren:

(1) suprafata utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

(2) suprafata utilizata de institutii publice, altele decat de la alin. (1), in mp;

(3) suprafata utilizata de alte entitati decat cele de la alin. (1) si (2), in mp;

(4) suprafata neutilizata, in mp;

– adresa parcelei/denumirea locului, daca aceasta este diferita de cea a imobilului;

– suprafata parcelei componente a terenului afectat categoriei de folosinta, in mp;

– valoarea de inventar a parcelei, in lei;

– valoarea contabila neta a parcelei, in lei;

– regimul de utilizare a suprafetei parcelei:

(1) suprafata utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

(2) suprafata utilizata de institutii publice, altele decat de la alin. (1), in mp;

(3) suprafata utilizata de alte entitati decat cele de la alin. (1) si (2), in mp;

(4) suprafata neutilizata, in mp.

c) Date privind drepturile reale detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra terenurilor aflate in proprietatea privata a statului:

– denumirea dreptului real*11) care greveaza terenul;

– suprafata terenului grevata de dreptul real, in mp;

– tipul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– numarul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data inregistrarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data eliberarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– date privind persoana care detine un drept real, cu exceptia dreptului de proprietate asupra terenului aflat in domeniul privat al statului.

c1) Pentru persoanele juridice:

– codul unic de identificare/codul de identificare fiscala;

– denumirea entitatii;

– adresa postala a sediului entitatii.

c2) Pentru persoanele fizice:

– codul numeric personal;

– numele si prenumele;

– domiciliul, adresa postala.

————

*8) Datele se completeaza numai in cazul in care terenul apartine domeniului privat al statului.

*9) Datele se repeta pentru fiecare destinatie.

*10) Datele se repeta pentru fiecare categorie de folosinta si, in cadrul acestora, pentru fiecare parcela componenta a categoriei de folosinta.

*11) Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

II.1.B. Date generale privind constructiile din cadrul imobilului

a) Date privind constructiile:

– numarul constructiei atribuit conform sistemului cadastral;

– adresa constructiei, daca aceasta este diferita de cea a imobilului;

– valoarea de inventar, in lei;

– valoarea contabila neta, in lei;

– destinatia constructiei, conform nomenclatorului II din anexa nr. 2 la precizari;

– starea constructiei, conform nomenclatorului III din anexa nr. 2 la precizari;

– numarul de niveluri ale constructiei;

– suprafata construita la sol, in mp;

– suprafata utila, in mp;

– regimul de utilizare a suprafetei utile:

(1) suprafata utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real, in mp;

(2) suprafata utilizata de institutii publice, altele decat de la alin. (1), in mp;

(3) suprafata utilizata de alte entitati decat cele de la alin. (1) si (2), in mp;

(4) suprafata neutilizata, in mp;

– suprafata desfasurata, in mp;

– suprafata construita la sol, in mp, detinuta exclusiv;

– suprafata construita la sol, in mp, detinuta in cote-parti (se precizeaza doar suprafata aferenta cotei);

– tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;

– numarul actului juridic care constituie titlul de proprietate;

– data inregistrarii/eliberarii actului;

– tipul actului juridic de atribuire in mod direct a bunului imobil/dreptului;

– numarul actului juridic de atribuire in mod direct a bunului imobil/dreptului;

– data inregistrarii/eliberarii actului daca este cazul.

b) Date privind drepturile reale, detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra constructiilor aflate in proprietatea privata al statului:

– denumirea dreptului real*12) care greveaza constructia;

– suprafata utila a constructiei grevate de dreptul real, in mp;

– tipul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– numarul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data inregistrarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data eliberarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– date privind persoana care detine un drept real, cu exceptia dreptului de proprietate asupra terenului aflat in domeniul privat al statului.

b1) Pentru persoanele juridice:

– codul unic de identificare/codul de identificare fiscala;

– denumirea entitatii;

– adresa postala a sediului entitatii.

b2) Pentru persoanele fizice:

– codul numeric personal;

– numele si prenumele;

– domiciliul, adresa postala.

————

*12) Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

III. Date privind drepturile reale detinute de stat, asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea privata, alta decat cea a statului:

III.1 Date privind imobilul, asupra caruia exista un drept real al statului altul decat dreptul de proprietate:

III.1.1 Date de identificare a imobilului*13):

– numarul cadastral al imobilului (n.c.i.);

– numar carte funciara imobilului al (n.c.f.i.);

– numar topografic al imobilului (n.t.i.);

– numar de inventar din domeniul public si privat al statului (cod MFP);

– adresa imobilului:

– tara, judetul, unitatea administrativ-teritoriala, cod postal (dupa caz);

– cartier/sat, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament; sau: nr. tarla, nr. parcela (daca strada si numar nu sunt disponibile); sau: daca strada si numar, nr. tarla si nr. parcela nu sunt disponibile:

– denumirea locului in care se afla imobilul;

– vecinatatile imobilului.

————

*13) Datele se completeaza si in cazul in care terenul nu este proprietatea privata a statului.

 

III.1.2 Date generale privind bunul imobil:

– denumirea dreptului real detinut;

– suprafata terenului din cadrul imobilului asupra careia exista un drept real, in mp;

– suprafata utila a constructiei din cadrul imobilului asupra careia exista un drept real, in mp;

– tipul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– numarul actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data inregistrarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real;

– data eliberarii actului in baza caruia a fost constituit dreptul real.

III.2 Date privind persoana care detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil, asupra caruia exista un drept real al statului altul decat dreptul de proprietate:

1. Pentru persoanele juridice:

– codul unic de identificare/codul de identificare fiscala;

– denumirea entitatii;

– adresa postala a sediului entitatii.

2. Pentru persoanele fizice:

– codul numeric personal;

– numele si prenumele;

– domiciliul, adresa postala.

 

IV. Date privind lucrari de investitii care nu se mai executa:

– denumirea obiectivului de investitii;

– adresa obiectivului de investitii;

– tipul actului de aprobare a sistarii/abandonarii;

– numarul actului de aprobare a sistarii/abandonarii;

– data aprobarii sistarii/abandonarii;

– totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investitii pana la data aprobarii sistarii/abandonarii;

– tipul actului de iesire din starea de sistare/abandonare;

– numarul actului de iesire din starea de sistare/abandonare;

– data aprobarii iesirii din starea de sistare/abandonare;

– totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investitii pana la data aprobarii iesirii din starea de sistare/abandonare.

 

V. Corelatii in cadrul anexei

1. Suprafata totala a imobilului de la pct. II.1.2, in mp = Suprafata imobilului de la pct. II.1.2, in mp, detinuta exclusiv + Suprafata imobilului de la pct. II.1.2, in mp, detinuta in cote-parti.

2. Suprafata totala a imobilului de la pct. II.1.2, in mp = Suprafata imobilului detinuta in intravilan de la pct. II.1.2, in mp + Suprafata imobilului detinuta in extravilan de la pct. II.1.2, in mp

3. Valoarea de inventar totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea de inventar din intravilan a imobilului de la pct. II.1.2, in lei + Valoarea de inventar din extravilan a imobilului de la pct. II.1.2, in lei.

4. Valoarea contabila neta totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea contabila neta din intravilan a imobilului de la pct. II.1.2, in lei + Valoarea contabila neta din extravilan a imobilului de la pct. II.1.2, in lei.

5. Suprafata de teren utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real de la pct. II.1.2, in mp = Totalul suprafetelor de teren utilizate de entitate, grupate pe destinatii de la pct. II.1.A.a., in mp = Totalul suprafetelor de teren utilizate de entitate, grupate pe categorii de folosinta de la II.1.A.b., in mp = Totalul suprafetelor parcelelor de teren, de la II.1.A.b., in mp.

6. Suprafata utila a constructiei utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real de la pct. II.1.2, in mp = Suprafata utila a constructiei utilizata de entitatea careia i s-a atribuit in mod direct un drept real de la pct. II.1.B.a., in mp.

7. Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe destinatii, de la pct. II.1.A.a., in lei = Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinta, de la pct. II.1.A.a., in lei = Valoarea de inventar a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., in lei.

8. Valoarea contabila neta a tuturor terenurilor grupate pe destinatii, de la pct. II.1.A.a., in lei = Valoarea contabila neta a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinta, de la pct. II.1.A.a., in lei = Valoarea contabila neta a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., in lei.

9. Suprafetele din cadrul regimului de utilizare, de la pct. II.1.A.a., in mp = Suprafetele din cadrul regimului de utilizare (categorii de folosinta), de la pct. II.1.A.b., in mp = Suprafetele din cadrul regimului de utilizare (parcele), de la pct. II.1.A.a., in mp.

10. Valoarea de inventar totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe destinatii, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea de inventar a constructiilor, de la pct. II.1.B.

11. Valoarea de inventar totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinta, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea de inventar a constructiilor, de la pct. II.1.B.

12. Valoarea de inventar totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea de inventar a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea de inventar a constructiilor, de la pct. II.1.B.

13. Valoarea contabila neta totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea contabila neta a tuturor terenurilor grupate pe destinatii, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea contabila neta a constructiilor, de la pct. II.1.B.

14. Valoarea contabila neta totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea contabila neta a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinta, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea contabila neta a constructiilor, de la pct. II.1.B.

15. Valoarea contabila neta totala a imobilului de la pct. II.1.2, in lei = Valoarea contabila neta a tuturor parcelelor de teren, de la pct. II.1.A.a., in lei + Valoarea contabila neta a constructiilor, de la pct. II.1.B.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close