Modificarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta

 

In M. Of. nr. 496 din 3 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDONANTA DE URGENTA

privind acordarea voucherelor de vacanta”

2. La articolul 1, alineatele (1) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.

(2) Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile autonome, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, societatile si companiile nationale care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, acorda, in conditiile legii, vouchere de vacanta.

(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

(5) Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.”

3. La articolul 1, alineatul (6) se abroga.

4. La articolul 1, alineatele (7) – (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

(8) Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in unitati turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 1^1

Societatile nationale, companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, precum si regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajatilor proprii prime, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, numai sub forma voucherelor de vacanta, in conformitate cu prevederile art. 1.”

6. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Voucherele de vacanta sunt emise de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.

(2) Fiecare voucher de vacanta este valabil daca are inscrise urmatoarele mentiuni:

a) emitentul si datele sale de identificare;

b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;

c) angajatorul si datele sale de identificare;

d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;

f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;

g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta.

(3) Autoritatea Nationala pentru Turism are obligatia de a asigura circulatia voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.

(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost emis.”

7. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se abroga.

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit prin hotarare a Guvernului.”

9. La articolul 3, alineatul (4) se abroga.

10. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.”

11. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 3^1

Voucherele de vacanta se emit numai in sistem on-line.”

12. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

(1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Turism, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanta.”

13. La articolul 5, alineatul (1) se abroga.

14. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Orice plata se face numai prin intermediul societatilor bancare, potrivit legii.

(3) Autoritatea Nationala pentru Turism va plati unitatilor afiliate cu care a incheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.”

15. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre salariat.”

16. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de catre unitatea afiliata spre comercializare a voucherelor de vacanta de catre alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta.

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit pentru voucherul de vacanta difera de pachetul similar de servicii oferit de structura de primire turistica pentru alte categorii de beneficiari.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.

(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) – (4) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

ART. II

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Turism si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

ART. III

In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma “tichet de vacanta” se inlocuieste cu sintagma “voucher de vacanta”.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close