Modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

 

In M. Of. nr. 505 din  8 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006.

Din cuprins:

ART. I

Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, infiintat si organizat de catre autoritatile administratiei publice locale la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatul (2) si literele a), b), d), e), h), j) si k) ale alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Serviciul public de salubrizare a localitatilor, denumit in continuare serviciul de salubrizare, se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor comunitatilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

………………………………………………………………..

a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

………………………………………………………………..

d) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare;

e) sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;

………………………………………………………………..

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;

………………………………………………………………..

j) organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare;

k) administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare;”.

3. La articolul 2 alineatul (3), litera i) se abroga.

4. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc opt noi alineate, alineatele (3^1) – (3^8), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. autoritate competenta de reglementare – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

2. deseu menajer – deseurile provenite din gospodarii/locuinte;

3. deseu municipal – deseurile menajere si similare;

4. deseuri similare – deseurile care, din punctul de vedere al naturii si al compozitiei, sunt comparabile cu deseurile menajere, exclusiv deseurile din productie, din agricultura si din activitati forestiere.

(3^2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe minimum 4 fractii, respectiv hartie, mase plastice, metale si sticla.

(3^3) In situatia in care nu este posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii populatiei si al respectarii standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzatoare, implementarea unui sistem de colectare separata pe minimum 4 fractii, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata a deseurilor municipale pe minimum 2 fractii, umed si uscat, si de sortare prin care sa obtina cel putin cele 4 fractii prevazute la alin. (3^2).

(3^4) Biodeseurile colectate separat din deseurile municipale si deseurile similare, de la detinatorii de deseuri si/sau de la statiile de transfer si de sortare, se transporta catre statiile de producere a compostului ori catre alte instalatii de procesare si tratare adecvata, daca valorificarea biodeseurilor se face fara riscuri pentru sanatatea populatiei si mediului sau se transporta in vederea eliminarii la depozitele de deseuri.

(3^5) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, transportul deseurilor municipale si al deseurilor similare colectate separat, de la detinatorii de deseuri, se efectueaza numai de catre operatorii licentiati care au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile administratiei publice locale respective sau, in cazul gestiunii directe, au hotarare de dare in administrare a acestei activitati.

(3^6) Unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de detinator legal al deseurilor municipale si al deseurilor similare, depozitate in recipientele amplasate in aria lor teritoriala.

(3^7) Preluarea deseurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in punctele de colectare de catre alte persoane decat operatorii licentiati pentru prestarea activitatii in aria de delegare respectiva constituie infractiune de furt si se sanctioneaza potrivit legii.

(3^8) Operatorii licentiati de catre A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor au obligatia sa tina evidenta si sa raporteze lunar autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. cantitatile predate operatorilor economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor, pe fiecare tip de deseu.”

5. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile se implementeaza in conformitate cu prevederile contractului de finantare.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte de colectare separata a deseurilor;

b) statii de producere a compostului;

c) statii de transfer;

d) statii de sortare;

e) baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

f) depozite de deseuri;

g) incineratoare;

h) statii de tratare mecano-biologice.”

7. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se exploateaza prin intermediul unor structuri specializate, denumite in continuare operatori, licentiate in conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu exceptia operatorilor care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b) – e), h) si j), care sunt reglementate prin legi speciale si/sau care se desfasoara ocazional.”

8. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Activitatile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b) si h), cu grad redus de repetabilitate si care se desfasoara ocazional, se presteaza de catre operatorii licentiati pentru desfasurarea activitatii de colectare si transport al deseurilor si se efectueaza la solicitarea producatorilor/detinatorilor de deseuri, in baza tarifelor aprobate de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale sau de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara, dupa caz.

(3^2) Operatorii licentiati pentru desfasurarea activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor, cu exceptia deseurilor periculoase cu regim special, au obligatia sa colecteze deseurile abandonate si, in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale. Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si sanctiunile contraventionale.”

9. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Se interzice operatorilor licentiati incredintarea la depozitare a fractiei valorificabile colectate separat la sursa.”

10. La articolul 5, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Autoritatile administratiei publice locale elaboreaza, aproba si controleaza aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Strategiile adoptate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale vor urmari, in principal, urmatoarele obiective:”.

11. La articolul 5 alineatul (2), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

“m) respectarea cerintelor si obiectivelor prevazute in planurile de gestionare a deseurilor la nivel national, judetean, inclusiv al municipiului Bucuresti.”

12. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva si litera j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:

………………………………………………………………..

j) adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora catre instalatiile de tratare;”.

13. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si q), cu urmatorul cuprins:

“p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute la lit. k);

q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in conditiile prevazute de lege.”

14. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) si h), cu urmatorul cuprins:

“f) sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

g) sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozitiilor legale;

h) sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor.”

15. La articolul 9, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are urmatoarele responsabilitati cu privire la gestionarea deseurilor:

………………………………………………………………..

b) sprijina metodologic si/sau financiar, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separata a deseurilor de la detinatorii de deseuri, in vederea eliminarii si valorificarii acestora;”.

16. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicata.”

17. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Raporturile juridice dintre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti sau dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara si operatorii serviciului de salubrizare, dupa caz, sunt reglementate prin:

a) hotarari privind darea in administrare a serviciului, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti, in cazul gestiunii directe;

b) hotarari privind atribuirea si incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti ori, dupa caz, de adunarile generale ale asociatiilor, in cazul gestiunii delegate.

(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se incheie numai pe baza hotararilor prevazute la alin. (1) lit. b).”

18. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Atribuirea activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se efectueaza distinct de celelalte activitati specifice serviciului de salubrizare.”

19. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale o solicita operatorului, pe baza unei fundamentari tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investitii noi impuse de modificarea legislatiei comunitare/nationale sau a strategiei locale in domeniul gestionarii deseurilor, care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de ani.

(3) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (2), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operatori si unitatile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, avand ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, in baza mandatului primit.”

20. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) si (3) atrage nulitatea de drept a actului aditional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.”

21. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

(1) Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, continuitatii, adaptabilitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori.”

22. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Operatorii au obligatia de a pune la dispozitia detinatorilor de deseuri containerele/recipientele, precum si, dupa caz, sacii necesari realizarii activitatii de precolectare separata a deseurilor. Costurile de achizitionare a acestora se includ in tariful ofertat pentru prestarea activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor, daca nu sunt puse la dispozitie de delegatar.”

23. Articolul 22 se abroga.

24. La articolul 24 alineatul (1), literele a) si b) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) comunitatile locale considerate in intregul lor sau comunitatile locale componente ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, in cazul activitatilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de catre operatori a caror contravaloare se achita de autoritatile administratiei publice locale de la bugetul local;

b) persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau de mai multe activitati specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a caror contractare se realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, incheiat in nume propriu cu operatorul licentiat pentru prestarea serviciului in unitatea administrativ-teritoriala/sectoarele municipiului Bucuresti respectiva/respective.

(2) Drepturile utilizatorilor si conditiile in care acestia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotarare a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotararea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.”

25. La articolul 24 alineatul (6), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) sa asigure precolectarea separata, in recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscriptionate si amplasate in spatii special amenajate, a deseurilor pe care le-au generat in propria gospodarie sau ca urmare a activitatilor lucrative pe care le desfasoara;”.

26. La articolul 25, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) recuperarea integrala de catre operatori, prin tarife, taxe speciale sau, dupa caz, subventii de la bugetul local, a costurilor de operare si a investitiilor pentru infiintarea, reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare;”.

27. La articolul 26, alineatul (1) se abroga.

28. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), autoritatile administratiei publice locale impreuna cu operatorii au obligatia sa tina, la zi, evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii.

(2^2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (2) lit. c), si sa deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestatiei efectuate la utilizatorii fara contract.”

29. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite de catre operatori in conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, elaborate de catre A.N.R.S.C.”

30. La articolul 26, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) In cazul operatorilor care au incheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la baza o fisa de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fisei de fundamentare, intocmita de catre operator, avand in vedere cheltuielile realizate in ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depasi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de crestere a parametrului de ajustare.

(4^2) Ajustarea ori modificarea ulterioara a tarifelor/taxelor prevazute la alin. (4^1) se face de catre autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.”

31. La articolul 26, alineatul (6) se abroga.

32. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) atribuirea de catre autoritatea administratiei publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitara a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitatile de salubrizare a localitatilor prevazute la art. 2 alin. (3), fara respectarea procedurilor legale in vigoare specifice fiecarui tip de contract;”.

33. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

“d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, aprobata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de catre autoritatile executive ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1).”

34. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmarirea de catre primar a intocmirii proiectului de regulament si a caietului de sarcini propriu al serviciului.”

35. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) – (2^4), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuza incheierea contractelor de prestari servicii cu operatorii de salubrizare.

(2^2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere si/sau ardere a deseurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deseurilor vegetale rezultate de la operatiunile de curatare a spatiilor verzi, arbustilor, arborilor etc.

(2^3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare licentiat in aria de delegare respectiva.

(2^4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 lei incalcarea dispozitiilor art. 24 alin. (6) lit. d).”

36. La articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1) – (2^4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor de salubrizare.”

37. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

a) persoanele imputernicite din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, pentru contraventiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si alin. (2^2) – (2^4);

b) agentii constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contraventiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b), c) si e) si alin. (2) si (2^1);

c) persoanele imputernicite din cadrul autoritatii executive a unitatii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, pentru contraventia prevazuta la art. 30 alin. (1) lit. d).”

38. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 34

Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 51/2006, republicata, precum si cu cele ale Legii privind regimul deseurilor nr. 211/2011, republicata.”

39. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 36

(1) Solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea si executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face in procedura de urgenta.”

ART. II

Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. III

(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatea executiva a unitatilor administrativ-teritoriale elaboreaza si supune spre aprobare autoritatii deliberative a unitatilor administrativ-teritoriale respective strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare si a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte aditionale. In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile contractante vor fi obligate sa incheie actele aditionale in vederea modificarii textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare si a altor documente aferente acestora.

ART. IV

(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeasi lege, autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti au competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, atribuirea si derularea activitatilor serviciului de salubrizare, cu exceptia activitatilor care sunt in competenta unitatii administrativ-teritoriale a municipiului Bucuresti, respectiv de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, de organizare a prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, de organizare a tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare, de administrare a depozitelor de deseuri si/sau instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, precum si de coordonare, monitorizare si control al serviciului de salubrizare, de stabilire si aprobare a indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora. Autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa respecte strategia locala cu privire la dezvoltarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, aprobata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot fi preluate de catre autoritatea deliberativa a municipiului Bucuresti, partial sau total, competentele autoritatilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu privire la infiintarea, organizarea, atribuirea si derularea activitatilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivata a acestora.

ART. V

Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close