Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

In M. Of. nr. 508 din  8 iulie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicare.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.991/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 6 august 2009.

ANEXA 1

 

NORME TEHNICE

de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR utilizand aplicatia informatica NCTS/TIR.

(2) Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se aplica tuturor marfurilor ce fac obiectul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, si in Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, si in Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Conventia TIR, 1975.

ART. 2

In aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se intelege:

a) aplicatie NCTS/TIR – componenta a aplicatiei informatice NCTS-RO care asigura in cazul operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;

b) NTD – document electronic de tranzit, care contine datele din carnetul TIR, intocmit in aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

c) NTSD – document electronic de tranzit, care contine datele din carnetul TIR, inclusiv elemente de securitate si siguranta, intocmit in aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

d) LRN – numar de referinta local – numarul de referinta acordat de titular/reprezentant NTD/NTSD-ului in vederea identificarii in aplicatia NCTS/TIR;

e) MRN – numarul de referinta – numarul unic de inregistrare al NTD/NTSD alocat de NCTS/TIR si tiparit pe TAD/TSAD;

f) TAD – document de insotire a tranzitului: documentul prevazut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicatia NCTS/TIR, care contine date din declaratia de tranzit si care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie;

g) LOI – lista de articole – documentul intocmit in cazul in care carnetul TIR contine marfuri constituite din mai mult de un articol si conform modelului din anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

h) TSAD – document de insotire tranzit/securitate: documentul prevazut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicatia NCTS/TIR, care contine date din declaratia de tranzit, inclusiv elemente de securitate si siguranta, si care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie;

i) TSLOI – lista de articole tranzit/securitate – documentul intocmit in cazul in care carnetul TIR contine marfuri constituite din mai mult de un articol si conform modelului din anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

j) AAR – aviz anticipat de sosire – mesajul electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/TIR la eliberarea in tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinatie;

k) birou centralizator – biroul din cadrul Directiei Generale a Vamilor cu atributii in confirmarea si efectuarea procedurii de cercetare a operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

 

TITLUL II

Procedura informatica

 

CAPITOLUL I

Formalitati la biroul de plecare/intrare

 

A. Declararea marfurilor

ART. 3

(1) Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se face prin completarea de catre titular a carnetului TIR, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Conventia TIR, 1975, precum si prin completarea de catre titular/reprezentant in aplicatia NCTS/TIR a NTD/NTSD, potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. NTD/NTSD contine in mod obligatoriu LRN-ul atribuit de titular/reprezentant.

(2) LRN-ul trebuie sa contina in structura sa numarul si seria carnetului TIR.

(3) Dupa completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR catre biroul de plecare/intrare competent.

ART. 4

Dupa transmiterea NTD/NTSD-ului, titularul/reprezentantul prezinta la biroul de plecare/intrare carnetul TIR, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport in conditiile prevazute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

 

B. Acceptarea operatiunii TIR

ART. 5

(1) Lucratorul vamal identifica NTD/NTSD-ul in aplicatia NCTS/TIR pe baza LRN-ului si verifica concordanta dintre datele inscrise in NTD/NTSD si datele inscrise in carnetul TIR si documentele insotitoare ale transportului, in conditiile prevederilor art. 454 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) In vederea acceptarii operatiunii de tranzit, biroul de plecare/intrare verifica:

a) corectitudinea datelor inscrise in carnetul TIR;

b) exactitatea manifestului marfurilor;

c) validitatea si valabilitatea carnetului TIR;

d) agrearea vehiculului sau containerului pentru transportul de marfuri sub acoperirea unui carnet TIR, cu exceptia cazului in care sunt transportate marfuri grele sau voluminoase conform celor definite la art. 1 p) din Conventia TIR, 1975.

ART. 6

(1) In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, operatiunea TIR, respectiv NTD/NTSD-ul sunt acceptate, carnetul TIR fiind inregistrat in evidenta biroului de plecare/intrare, iar NTD/NTSD-ului atribuindu-i-se MRN-ul in mod automat de catre aplicatia NCTS/TIR.

(2) Daca operatiunea TIR nu este acceptata, biroul de plecare/intrare comunica aceasta titularului/reprezentantului, informandu-l totodata despre motivele neacceptarii.

(3) In situatia in care NTD/NTSD-ul nu este acceptat, biroul de plecare/intrare comunica aceasta titularului/reprezentantului, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, informandu-l totodata despre motivele neacceptarii.

 

C. Modificarea datelor declarate

ART. 7

(1) Titularul/Reprezentantul poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din carnetul TIR, respectiv NTD/NTSD, dupa ce acestea au fost acceptate de biroul de plecare/intrare.

(2) Cererea continand datele ce urmeaza a fi modificate se depune la biroul de plecare/intrare.

(3) Nu se accepta nicio modificare a carnetului TIR, respectiv NTD/NTSD, atunci cand cererea a fost depusa dupa ce biroul de plecare/intrare:

a) a informat titularul/reprezentantul ca va proceda la controlul marfurilor; sau

b) a stabilit deja ca unele date din declaratie sunt incorecte; sau

c) a acordat liber de vama.

(4) Modificarea NTD/NTSD nu poate avea ca efect adaugarea/eliminarea unor categorii de marfuri.

ART. 8

(1) Daca biroul de plecare/intrare accepta cererea de modificare a carnetului TIR, titularul carnetului TIR modifica corespunzator datele din carnetul TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR prevazute in anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) In situatia in care biroul de plecare/intrare accepta cererea de modificare a NTD/NTSD-ului, acesta modifica corespunzator NTD/NTSD-ul.

ART. 9

In cazul in care biroul de plecare/intrare respinge cererea de modificare, acesta comunica titularului/reprezentantului motivele respingerii.

 

D. Anularea operatiunii TIR

ART. 10

(1) Titularul/Reprezentantul poate solicita in scris biroului de plecare/intrare anularea operatiunii TIR dupa ce aceasta a fost acceptata, in conditiile prevazute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului si art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Anularea operatiunii TIR atrage anularea NTD/NTSD-ului.

(3) Biroul de plecare/intrare nu poate anula NTD/NTSD daca a fost declansata procedura de cercetare sau daca biroul de destinatie/iesire a transmis mesajul “Aviz de sosire”.

ART. 11

In cazul in care biroul de plecare/intrare respinge cererea, acesta comunica titularului/reprezentantului motivele respingerii.

 

E. Decizia de control

ART. 12

In situatia in care, in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de tranzit, biroul de plecare/intrare ia decizia de a nu controla marfurile declarate, aceasta decizie este mentionata in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”, marfurile urmand sa primeasca liber de vama.

ART. 13

Daca biroul de plecare/intrare ia decizia de a controla marfurile, controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

 

F. Efectuarea controlului

ART. 14

Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile controlate, lucratorul vamal inregistreaza acest rezultat in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”.

ART. 15

In situatia in care se constata discrepante minore intre datele inscrise in carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului/reprezentantului, stabilindu-i-se un termen de raspuns.

ART. 16

(1) Modificarea datelor din carnetul TIR, ca urmare a constatarilor controlului, se face de catre titularul carnetului TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR prevazute in anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) Modificarea datelor din NTD/NTSD, ca urmare a constatarilor controlului, se face de catre biroul de plecare/intrare cu acceptul titularului/reprezentantului.

(3) Aceste modificari se mentioneaza in NTD/NTSD prin inscrierea de catre lucratorul vamal in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”, marfurile urmand sa primeasca liber de vama.

ART. 17

Daca modificarile datelor din carnetul TIR si NTD/NTSD nu sunt acceptate de titular sau termenul acordat a expirat, marfurilor nu li se acorda liber de vama. Lucratorul vamal returneaza carnetul TIR titularului, inscrie in evidente mentiunea neacordarii liberului de vama si inregistreaza rezultatul controlului in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”.

ART. 18

Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului prin inscrierea in NTD/NTSD, in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama. Lucratorul vamal returneaza carnetul TIR titularului si inscrie in evidente mentiunea neacordarii liberului de vama.

ART. 19

Biroul de plecare/intrare decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile examinate se considera minore sau majore.

 

G. Liberul de vama

ART. 20

Inainte de acordarea liberului de vama, lucratorul vamal:

a) inscrie in carnetul TIR si in NTD/NTSD mentiunile referitoare la biroul de destinatie/iesire, data-limita de prezentare la biroul de destinatie/iesire, sigiliile aplicate si itinerariul, daca este cazul;

b) inscrie in carnetul TIR, in rubrica 21 a voletului nr. 1 si in rubrica 2 a cotorului nr. 1, MRN-ul si numarul de inregistrare al carnetului TIR in evidenta biroului vamal;

c) semneaza si stampileaza corespunzator voletul nr. 1 al carnetului TIR.

ART. 21

(1) Liberul de vama se acorda conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

(2) Dupa acordarea liberului de vama, lucratorul vamal tipareste TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI in doua exemplare pe care le ataseaza la voletul nr. 1 si, respectiv, nr. 2 al carnetului TIR.

ART. 22

Atunci cand acelasi mijloc de transport este utilizat pentru incarcarea succesiva cu marfuri care se plaseaza in regim TIR la un alt birou de plecare, titularul carnetului TIR are obligatia de a prezenta un nou NTD/NTSD, incluzand toate detaliile incarcarii/incarcarilor anterioare. MRN-ul/-urile anterior/anterioare va/vor fi inscris/inscrise in rubrica 40 “Document precedent” din NTD/NTSD.

 

CAPITOLUL II

Evenimente in timpul transportului

 

ART. 23

(1) Procedura aplicabila in cazul unui incident sau accident in timpul transportului este cea prevazuta in anexa nr. 1 la Conventia TIR, 1975.

(2) In aplicarea procedurii prevazute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal in a carui raza de competenta s-au produs respectivele evenimente.

ART. 24

(1) In cazul transbordarii marfurilor, lucratorul vamal din cadrul biroului vamal competent face mentiunile corespunzatoare in carnetul TIR in conformitate cu prevederile Conventiei TIR, 1975 si in rubricile 55 si F a TAD/TSAD. Atunci cand pe parcursul transportului s-au facut mai mult de doua transbordari si rubrica F a fost completata, noile mentiuni se vor inscrie in rubricile 56 si G ale TAD/TSAD.

(2) Atunci cand transbordarea marfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin incarcarea acestora in doua sau mai multe mijloace de transport, operatiunea TIR nu mai poate continua. In acest caz, biroul vamal devine birou de destinatie si efectueaza incheierea operatiunii TIR conform prevederilor prezentelor norme tehnice.

ART. 25

In cazul unui incident sau accident in timpul transportului, lucratorul vamal din cadrul biroului vamal competent va face mentiunile corespunzatoare in carnetul TIR in conformitate cu prevederile Conventiei TIR, 1975 si in rubricile 56 si G a TAD/TSAD.

 

CAPITOLUL III

Formalitati la biroul de destinatie/iesire

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie/iesire

ART. 26

Titularul prezinta la biroul de destinatie/iesire marfurile, mijlocul de transport, carnetul TIR, documentele insotitoare, TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI.

ART. 27

Lucratorul vamal identifica AAR in aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, inregistreaza in evidente operatiunea TIR si transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR. In situatia in care pe carnetul TIR si pe TAD/TSAD sunt inscrise mentiuni cu privire la evenimente petrecute in timpul transportului, aceste mentiuni sunt inscrise in AAR in sectiunea “Incident”.

 

B. Decizia de control

ART. 28

(1) Daca, in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, aceasta decizie se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”, si completarea in mod corespunzator a sectiunii “Anexa 10”.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), lucratorul vamal incheie operatiunea TIR fara rezerve conform prevederilor art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975.

ART. 29

In cazul in care lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile prezentate, rezultatele controlului vor fi mentionate in AAR.

 

C. Efectuarea controlului

ART. 30

Daca in urma controlului nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si marfurile prezentate la biroul de destinatie/iesire, lucratorul vamal mentioneaza acest rezultat in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator” si incheie operatiunea TIR fara rezerve, in conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea “Anexa 10” din AAR completandu-se in mod corespunzator.

ART. 31

(1) Prevederile art. 30 se aplica si in situatia in care in urma controlului s-au constatat discrepante minore intre datele inscrise in carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si marfurile prezentate la biroul de destinatie/iesire. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Prin discrepante minore se intelege, in principal, orice eroare materiala care nu afecteaza operatiunea TIR in cauza.

ART. 32

(1) Cand in urma controlului se constata discrepante majore, iar acestea nu vizeaza datele inscrise in carnetul TIR, lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator” si incheie operatiunea TIR fara rezerve, in conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea “Anexa 10” din AAR completandu-se in mod corespunzator. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), biroul de destinatie/iesire transmite biroului de plecare/intrare, prin intermediul Biroului centralizator, copii certificate conform cu originalul ale TAD/TSAD-ului si voletului 2, completate corespunzator, in maximum 3 zile de la data inregistrarii operatiunii in evidente.

ART. 33

Atunci cand in urma controlului se constata discrepante majore, iar acestea vizeaza datele inscrise in carnetul TIR, lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general” campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator” si incheie operatiunea TIR cu rezerve, in conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea “Anexa 10” din AAR completandu-se in mod corespunzator. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

ART. 34

Atunci cand la biroul de destinatie se descarca doar o parte a marfurilor, titularul carnetului TIR are obligatia de a prezenta un nou NTD/NTSD cu datele din carnetul TIR pentru restul de marfuri, incluzand toate detaliile anterioare privind transportul TIR. MRN-ul/-urile anterior/anterioare va/vor fi inscris/inscrise in rubrica 40 “Document precedent” din NTD/NTSD.

ART. 35

La cererea titularului/reprezentantului, biroul de destinatie/iesire elibereaza la momentul incheierii operatiunii TIR o recipisa completata anticipat de persoana interesata sau o copie certificata a TAD/TSAD completata corespunzator in rubrica I “Controlat la biroul de destinatie”.

 

D. Operatiunea de rerutare

ART. 36

Prin rerutare se intelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinatie/iesire declarat catre biroul de destinatie/iesire unde marfurile sunt prezentate efectiv.

ART. 37

(1) Cererea de rerutare pentru operatiunea TIR identificata prin MRN-ul inscris in TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, de catre biroul de destinatie/iesire unde sunt prezentate efectiv marfurile catre biroul de plecare/intrare.

(2) Dupa realizarea rerutarii, noul birou de destinatie efectueaza formalitatile descrise in prezentul capitol.

(3) In situatia in care biroul de destinatie/iesire unde sunt prezentate efectiv marfurile nu receptioneaza prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR mesajul care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta inregistreaza operatiunea in evidente, formalitatile descrise in prezentul capitol fiind efectuate in mod corespunzator, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind inscrise in TAD/TSAD la rubrica I “Controlat la biroul de destinatie” si, ulterior, in aplicatia NCTS/TIR, atunci cand este posibil.

(4) In situatia in care biroul de destinatie/iesire este in imposibilitatea de a confirma operatiunea TIR in aplicatia NCTS/TIR in maximum 3 zile de la data incheierii operatiunii, acesta va transmite Biroului centralizator o copie certificata a TAD/TSAD.

ART. 38

Prevederile art. 37 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care AAR-ul nu este identificat in aplicatia NCTS/TIR de biroul de destinatie/iesire inscris in TAD/TSAD.

 

CAPITOLUL IV

Formalitati in cazul destinatarilor agreati

 

ART. 39

(1) La sosirea marfurilor in spatiul autorizat, destinatarul agreat identifica AAR in aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR si informeaza biroul de destinatie despre sosirea marfurilor prin intermediul “notificarii de sosire”. Notificarea de sosire contine MRN-ul operatiunii TIR si informatiile prevazute la art. 454b alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Notificarea de sosire se transmite biroului de destinatie prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand notificarea de sosire (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea “OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(3) Modalitatea de transmitere a notificarii de sosire trebuie sa asigure destinatarului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acesteia.

(4) In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat sa o predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii.

ART. 40

Lucratorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinatie inregistreaza in evidente notificarea de sosire, identifica AAR in aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului si ia decizia privitoare la controlul marfurilor, in termenul prevazut in autorizatia privind acordarea statutului de destinatar agreat.

ART. 41

Daca in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile notificate, acordand permisiunea de descarcare, aceasta decizie este comunicata destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin inscrierea in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”.

ART. 42

Dupa primirea permisiunii de descarcare sau la expirarea termenului prevazut in autorizatie, destinatarul agreat verifica existenta si integritatea sigiliilor, descarca marfurile, efectueaza receptia acestora, introduce imediat rezultatele descarcarii in evidentele proprii, comunica acest rezultat biroului de destinatie, prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR.

ART. 43

(1) Daca la descarcare nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR si marfurile descarcate, comunicarea prevazuta la art. 42 se face prin inscrierea in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator” si completarea sectiunii “Anexa 10” cu mentiunea “descarcare fara rezerve”, cu respectarea termenului prevazut la art. 454b alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Carnetul TIR, TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI se prezinta fara intarziere biroului de destinatie.

ART. 44

Dupa primirea rezultatului descarcarii, biroul de destinatie incheie operatiunea TIR fara rezerve, in conformitate cu prevederile art. 454b alin. (2) si art. 455 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975.

ART. 45

(1) In situatia in care la descarcarea marfurilor se constata discrepante, iar acestea nu vizeaza datele inscrise in carnetul TIR, comunicarea prevazuta la art. 42 se face prin inscrierea in AAR a rezultatului descarcarii in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator” si completarea sectiunii “Anexa 10” cu mentiunea “descarcare fara rezerve”. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Art. 43 alin. (2) si art. 44 se aplica corespunzator.

ART. 46

(1) Atunci cand la descarcarea marfurilor se constata discrepante, iar acestea vizeaza datele inscrise in carnetul TIR, destinatarul agreat opreste imediat descarcarea si comunica biroului de destinatie constatarea discrepantelor prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin inscrierea in AAR in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator” si completarea sectiunii “Anexa 10” cu mentiunea “descarcare cu rezerve”. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Biroul de destinatie controleaza marfurile, mentioneaza rezultatul, controlului in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator” si incheie operatiunea TIR cu rezerve, in conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

ART. 47

(1) Daca in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile notificate, aceasta decizie este comunicata destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, prin inscrierea in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”.

(2) Prevederile art. 29 – 33 se aplica in mod corespunzator.

 

TITLUL III

Procedura de rezerva

 

CAPITOLUL I

Formalitati la biroul de plecare/intrare

 

ART. 48

Procedura de rezerva se aplica in cazul acordarii dispensei de la obligatia prezentarii datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, in conditiile prevazute de art. 454 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

ART. 49

(1) Utilizarea procedurii de rezerva se aproba de biroul de plecare/intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezerva, biroul de plecare/intrare se asigura ca orice NTD/NTSD introdus in aplicatia NCTS/TIR care nu a fost procesat de sistem se anuleaza.

(2) Titularul carnetului TIR/Reprezentantul acestuia este obligat sa informeze biroul de plecare/intrare in legatura cu fiecare NTD/NTSD inregistrat in NCTS/TIR si caruia nu i s-a acordat liber de vama, pentru care in continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezerva.

(3) Dupa repornirea aplicatiei NCTS/TIR, in termen de maximum o zi, lucratorul vamal introduce datele din carnetele TIR care au fost intocmite in procedura de rezerva si din documentele insotitoare ale transportului, in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”.

ART. 50

Dupa aprobarea procedurii de rezerva, titularul/reprezentantul prezinta la biroul de plecare carnetul TIR, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport, in conditiile prevazute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

ART. 51

Prevederile art. 6 – 13, art. 15 – 21 si art. 23 – 25 se aplica in mod corespunzator.

ART. 52

Atunci cand se utilizeaza procedura de rezerva, lucratorul vamal din cadrul biroului de plecare/intrare:

a) aplica stampila “Procedura de rezerva” pe cotorul nr. 1 si in rubrica “Pentru utilizare oficiala” de pe voletele nr. 1 si 2 din carnetul TIR. Modelul stampilei este prevazut in anexa nr. 1;

b) inscrie in carnetul TIR, in rubrica 21 a voletului nr. 1 si in rubrica 2 a cotorului nr. 1, numarul de inregistrare al carnetului TIR in evidenta biroului vamal;

c) inscrie in rubrica “Pentru utilizare oficiala” a voletului nr. 2 urmatorul text: “De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, 010144 Bucuresti, Romania”. Acest text poate fi imprimat pe volet si cu ajutorul unei stampile;

d) la primirea partii corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completat corespunzator de biroul de destinatie/iesire, introduce – “Procedura de rezerva”, in fereastra “Rezultatele controlului la destinatie”.

 

CAPITOLUL II

Formalitati la biroul de destinatie/iesire

 

ART. 53

Titularul prezinta la biroul de destinatie/iesire carnetul TIR, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport.

ART. 54

Biroul de destinatie/iesire inregistreaza in evidente operatiunea TIR.

ART. 55

Prevederile art. 28, 30, 31 si 33 se aplica in mod corespunzator.

ART. 56

(1) In vederea incheierii operatiunii de tranzit, biroul de destinatie/iesire transmite biroului de plecare/intrare, prin posta, partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completata corespunzator, in maximum doua zile de la data inregistrarii operatiunii si cu respectarea termenului prevazut la art. 455 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Atunci cand biroul de plecare/intrare este situat intr-un alt stat membru, biroul de destinatie/iesire transmite Biroului centralizator, prin posta, partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completata corespunzator, in maximum doua zile de la data inregistrarii operatiunii. Biroul centralizator transmite catre autoritatea vamala competenta din statul membru respectiv partea corespunzatoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, cu respectarea termenului prevazut la art. 455 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

ART. 57

In cazul prezentarii la un birou vamal de destinatie/iesire, care lucreaza in procedura de rezerva, a marfurilor ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale carei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, biroul vamal de destinatie/iesire inregistreaza operatiunea TIR in evidente, efectueaza in mod corespunzator formalitatile descrise la art. 27 – 34, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind inscrise in TAD/TSAD la rubrica I “Controlat la biroul de destinatie” si, ulterior, in aplicatia NCTS/TIR, atunci cand este posibil.

ART. 58

Prevederile art. 35 se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL III

Formalitati in cazul destinatarilor agreati

 

ART. 59

(1) Atunci cand in spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc marfuri ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale carei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, iar aplicatia NCTS/TIR nu functioneaza, destinatarul agreat informeaza biroul de destinatie despre sosirea marfurilor prin intermediul “notificarii de sosire”.

(2) Formalitatile prevazute la art. 39 alin. (2) – (4) si art. 40 – 47 se aplica in mod corespunzator.

(3) Mentiunile referitoare la rezultatul descarcarii sunt trecute de destinatarul agreat in TAD/TSAD la rubrica I.

(4) Prevederile art. 39 alin. (2) – (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul comunicarii permisiunii de descarcare/deciziei de control si rezultatului descarcarii.

ART. 60

In momentul incetarii motivelor care au determinat acordarea dispensei de la obligatia prezentarii datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie identifica AAR in aplicatia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare/intrare, mentioneaza rezultatul descarcarii/controlului marfurilor in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, si incheie operatiunea TIR in conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, sectiunea “Anexa 10” din AAR completandu-se in mod corespunzator. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

ART. 61

(1) Atunci cand in spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc marfuri ce fac obiectul unei operatiuni TIR ale carei date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, destinatarul agreat informeaza biroul de destinatie despre sosirea marfurilor prin intermediul “notificarii de sosire”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) – (4).

(2) Formalitatile prevazute la art. 40 – 44, 46, 47 si art. 56 – 58 se aplica in mod corespunzator.

(3) Prevederile art. 39 alin. (2) – (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul comunicarii permisiunii de descarcare/deciziei de control si rezultatului descarcarii.

 

TITLUL IV

Procedura de cercetare si controlul incheierii regimului de tranzit

 

CAPITOLUL I

Procedura de cercetare

 

A. Initierea procedurii de cercetare

ART. 62

Atunci cand regimul de tranzit nu a fost incheiat in conformitate cu prevederile art. 455 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum si ale art. 28 si anexei nr. 1 din Conventia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare initiaza procedura de cercetare, informand in scris Biroul centralizator si anexand o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR:

a) a doua zi de la expirarea termenelor prevazute la art. 455a alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operatiunile TIR emise in aplicatia NCTS/TIR;

b) inainte de implinirea termenului prevazut la art. 455a alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operatiunile TIR ale caror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR.

 

B. Declansarea si efectuarea procedurii de cercetare

ART. 63

(1) Biroul centralizator declanseaza procedura de cercetare la biroul de destinatie/iesire cu respectarea prevederilor art. 455a alin. (2), (3), (4) si (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Pentru operatiunile TIR ale caror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, Biroul centralizator transmite biroului de destinatie/iesire avizul de cercetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si copia voletului nr. 1 al carnetului TIR.

ART. 64

(1) Biroul de destinatie/iesire efectueaza investigatiile necesare, procedeaza la verificarea evidentelor proprii sau, dupa caz, ale destinatarului agreat si in termen de maximum 10 zile comunica Biroului centralizator rezultatele verificarilor efectuate.

(2) Pentru operatiunile TIR ale caror date nu au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/TIR, biroul de destinatie/iesire efectueaza verificarile mentionate la alin. (1), completeaza rubrica IV a avizului de cercetare si il returneaza Biroului centralizator impreuna cu dovezile corespunzatoare, in termen de maximum 10 zile.

(3) Atunci cand marfurile in cauza au fost prezentate biroului de destinatie/iesire sau destinatarului agreat, dar dovada incheierii regimului nu a fost transmisa in termen, biroul de destinatie/iesire procedeaza la confirmarea incheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare in NCTS/TIR sau, dupa caz, trimiterea documentelor corespunzatoare.

ART. 65

(1) In situatia in care biroul de destinatie/iesire nu confirma incheierea operatiunii TIR emise de un birou de plecare/intrare din Romania, Biroul centralizator informeaza in scris titularul si asociatia garanta cu privire la neincheierea operatiunii TIR si le solicita sa furnizeze dovezi ale incheierii regimului de tranzit, in termenul si conditiile prevazute la art. 455a alin. (5) si art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Modelele scrisorilor de informare a titularului si asociatiei garante sunt prevazute in anexele nr. 3 si 4.

(2) In aplicarea alin. (1), Biroul centralizator informeaza:

– Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale (A.R.T.R.I.), pentru carnetele TIR eliberate de aceasta asociatie, precum si de asociatii straine afiliate la Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere (IRU); sau

– Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R.), pentru carnetele TIR eliberate de aceasta asociatie.

ART. 66

(1) Daca Biroul centralizator are suspiciuni in ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, initiaza controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresata autoritatii vamale a unui stat membru se intocmeste utilizand formularul prevazut in anexa nr. 5.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), conditiile privind incheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind indeplinite atat timp cat nu a fost confirmata autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

ART. 67

(1) Atunci cand biroul de destinatie/iesire nu confirma incheierea operatiunii TIR emise de un birou de plecare/intrare din Romania si titularul nu furnizeaza o dovada a incheierii regimului de tranzit in termenele si conditiile prevazute la art. 455a alin. (4) – (6) si art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, Biroul centralizator notifica in termen de maximum 4 luni de la data acceptarii carnetului TIR titularul si asociatia garanta cu privire la nedescarcarea operatiunii TIR, in conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Conventia TIR, 1975. Modelele scrisorilor de notificare a titularului si asociatiei garante sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7.

(2) Prevederile art. 65 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 68

In situatia in care biroul de destinatie/iesire nu confirma incheierea regimului de tranzit si destinatarul marfurilor este stabilit in Romania, Biroul centralizator solicita Directiei supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor efectuarea unui control la sediul destinatarului marfurilor pentru a stabili daca acesta a primit marfurile fara a le prezenta autoritatii vamale.

 

C. Finalizarea procedurii de cercetare

ART. 69

In functie de raspunsul biroului de destinatie/iesire, de dovezile prezentate de titular/asociatia garanta, precum si, daca este cazul, de rezultatele verificarilor efectuate de structura de supraveghere si control vamal, Biroul centralizator stabileste daca operatiunea de tranzit s-a incheiat in mod corect si finalizeaza procedura de cercetare.

ART. 70

Atunci cand se stabileste ca operatiunea TIR emisa de un birou de plecare/intrare din Romania s-a incheiat in mod corect:

a) Biroul centralizator aplica prevederile art. 455a alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

b) biroul de plecare/intrare introduce data sosirii si rezultatul controlului in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”, in fereastra “Rezultatele controlului la destinatie”.

ART. 71

(1) Atunci cand in cadrul procedurii se stabileste ca operatiunea TIR emisa de un birou de plecare/intrare din Romania nu s-a incheiat sau inainte de implinirea termenului prevazut la art. 456 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, Biroul centralizator stabileste autoritatea competenta pentru recuperare.

(2) Daca un alt stat membru este competent pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator informeaza in acest sens autoritatea vamala a statului membru respectiv.

(3) Daca autoritatea vamala romana este competenta pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator comunica biroului de plecare/intrare dispozitia de incheiere din oficiu a operatiunii de tranzit si intocmirea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

ART. 72

(1) Biroul de plecare/intrare intocmeste Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru incheierea din oficiu a operatiunii de tranzit si inregistreaza datoria vamala in evidenta contabila in termenul prevazut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

(2) Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal contine numele si datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul si asociatia garanta obligata impreuna si in solidar conform art. 8 paragraful 1 din Conventia TIR, 1975.

(3) Biroul de plecare/intrare comunica Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal titularului carnetului TIR si transmite o copie la Biroul centralizator.

(4) Biroul de plecare/intrare introduce numarul si data documentului pentru regularizarea situatiei in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”.

ART. 73

Daca titularul carnetului TIR nu achita sumele devenite exigibile, la expirarea primului termen de plata pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevazut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare/intrare solicita plata acestora de la asociatia garanta, prin transmiterea unui exemplar original al Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

ART. 74

Daca asociatia garanta nu achita sumele devenite exigibile, la expirarea termenului prevazut la art. 11 paragraful 3 din Conventia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare efectueaza demersurile legale in vederea executarii silite.

ART. 75

Dupa incasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare/intrare din Romania informeaza imediat Biroul centralizator, care finalizeaza procedura de cercetare in evidentele sale si in aplicatia NCTS/TIR.

ART. 76

(1) Atunci cand in cadrul procedurii de cercetare a unei operatiuni TIR emise de un alt stat membru se stabileste ca autoritatea vamala romana este competenta pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator comunica biroului de destinatie/iesire dispozitia de incheiere din oficiu a operatiunii de tranzit si intocmirea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

(2) Prevederile art. 72 – 75 se aplica in mod corespunzator.

ART. 77

Biroul centralizator finalizeaza procedura de cercetare atunci cand sumele devenite exigibile au fost incasate de autoritatea competenta pentru recuperare.

 

CAPITOLUL II

Controlul incheierii regimului de tranzit

 

ART. 78

(1) Biroul centralizator poate efectua direct sau la cererea biroului de plecare/intrare un control ulterior privind modalitatea de incheiere a unei operatiuni TIR, pentru a verifica informatiile continute in mesajul “rezultatele controlului” sau autenticitatea stampilelor aplicate si a mentiunilor inscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 al carnetului TIR.

(2) Acest control se efectueaza in cazul unor suspiciuni sau indicii de frauda ori pe baza unei analize de risc sau prin sondaj.

(3) Cererea de control ulterior se intocmeste utilizand formularul prevazut in anexa nr. 5.

ART. 79

Daca in cadrul controlului ulterior autoritatea vamala solicitata informeaza ca datele continute in mesajul “rezultatele controlului” nu sunt corecte sau stampilele aplicate si mentiunile inscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 (rubricile 18 – 28) al carnetului TIR nu sunt autentice, Biroul centralizator declanseaza o procedura de cercetare. In acest caz prevederile art. 67 – 69 si art. 71 – 75 si art. 77 se aplica in mod corespunzator.

 

TITLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 80

Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei TIR, 1975.

ART. 81

Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close