Conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

 

In M. Of. nr. 512 din  9 iulie 2014 a fost publicata HG nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor, denumita in continuare restituire de accize, in conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, aprobat in data de 21 mai 2014. Prezenta schema este exceptata de la obligatia de notificare si Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

(2) Se desemneaza ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutiera Romana.

(3) Ajutorul de stat consta in restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in:

a) transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(4) In sensul prezentei hotarari:

a) prin transport rutier de marfuri in cont propriu se intelege transportul rutier de marfuri prevazut la art. 3 pct. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prin transport rutier de marfuri pentru alte persoane se intelege transportul rutier de marfuri contra cost prevazut la art. 3 pct. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) prin greutate bruta maxima autorizata se intelege masa totala maxima autorizata definita la art. 3 pct. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;

d) prin transport public local de persoane se intelege transportul rutier local de persoane asa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) prin transport regulat de persoane se intelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si serviciile regulate speciale prevazute la art. 3 pct. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) prin transport ocazional de persoane se intelege serviciile ocazionale conform definitiei prevazute la art. 3 pct. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) prin motorina se intelege produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

(5) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotarari reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat in cadrul careia se pot emite acorduri pentru finantare este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si 31 martie 2019 inclusiv.

(2) Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si 31 martie 2019 inclusiv, in limita bugetului anual alocat schemei.

(3) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada prevazuta la alin. (1);

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014 – 2020.

(4) Numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 20.114, numarul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.

(5) Masura instituita conform prevederilor art. 1 alin. (1) si (3) se acorda pentru motorina achizitionata in conditiile prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(6) Ministrul finantelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor de stat instituite prin prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Aplicarea nivelului diferentiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tona a nivelului standard prevazut pentru motorina se realizeaza prin restituirea catre operatorii economici licentiati in Uniunea Europeana a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor pentru motorina si nivelul accizelor diferentiat, pentru cantitatile de motorina aprovizionate de pe teritoriul Romaniei.

 

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate

 

ART. 4

(1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt licentiati in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene;

b) detin vehicule eligibile;

c) in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania, daca:

(i) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

(ii) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, orice forma de reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare;

(iii) nu au fost declarati inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;

(iv) nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile;

(v) atat la momentul inregistrarii in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cat si la momentul efectuarii restituirii de accize de catre ordonatorul de credite, nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;

d) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;

e) sunt inregistrati in registrul prevazut la art. 8;

f) alimenteaza vehiculele eligibile:

(i) de la statiile de distributie inregistrate in baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizand un card de gestiune a alimentarilor;

(ii) din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania. Operatorii economici trebuie sa tina in format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de motorina aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de motorina cu care au fost alimentate vehiculele eligibile in cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Prin dispersor electronic pentru distributie se intelege pompa de motorina care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmatoarele specificatii tehnice:

1. accesul se realizeaza prin cheie magnetica sau cod PIN;

2. exista posibilitatea de a introduce numarul de inmatriculare al vehiculului si kilometrajul, inainte de a alimenta;

3. exista posibilitatea inregistrarii datei si orei la care se face alimentarea;

4. dispune de o memorie locala care inregistreaza alimentarile, iar datele se transfera pe unitati electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

(2) In sensul prezentei hotarari sunt considerati operatori licentiati in Romania:

a) in cazul transportului rutier de marfuri in cont propriu prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinatori ai certificatului de transport in cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul transportului rutier de marfuri pentru alte persoane prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in cazul transportului de persoane prevazut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In sensul prezentei hotarari sunt considerati operatori licentiati in alte state membre ale Uniunii Europene:

a) in cazul transportului rutier de marfuri in cont propriu, operatorii care prezinta o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca efectueaza transport rutier de marfuri in cont propriu, precum si o lista a vehiculelor eligibile utilizate in acest scop, care trebuie sa contina cel putin numarul de inmatriculare al vehiculului si statul membru in care este inmatriculat;

b) in cazul transportului rutier de marfuri pentru alte persoane prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri;

c) in cazul transportului de persoane prevazut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(4) In scopul restituirii de accize operatorii economici licentiati in alt stat membru al Uniunii Europene pot sa isi desemneze un reprezentant in baza unei cereri depuse la Administratorul schemei. Cererea trebuie insotita de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor ce ii revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.

(5) In sensul alin. (1) lit. b), prin detinator al vehiculelor eligibile se intelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, in calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de inchiriere/subinchiriere a unui vehicul incheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In sensul prezentei hotarari, prin card de gestiune a alimentarilor se intelege dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare, specific pentru achizitia de motorina pentru care se solicita restituirea de accize. Cardul de gestiune a alimentarilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat.

ART. 5

(1) Sunt considerate eligibile in sensul prezentei hotarari vehiculele prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de marfuri si care detin documentele prevazute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfa, dupa cum urmeaza:

a) in cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati in Romania care actioneaza in cont propriu, copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati in alte state membre ale Uniunii Europene, care actioneaza in cont propriu, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 4 alin. (3) lit. a);

c) in cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene care actioneaza pentru alte persoane, copie conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In sensul prezentei hotarari sunt considerate eligibile vehiculele prevazute la art. 1 alin. (3) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, si detin copia conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pe langa conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1) si (2), vehiculele trebuie sa fie inscrise in registrul prevazut la art. 8.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire de accize

 

ART. 6

(1) Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.

(2) In cazul operatorilor economici care aprovizioneaza vehiculele eligibile direct de la operatorii economici inregistrati potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentarilor, baza pentru restituirea de accize reprezinta cantitatea totala de motorina obtinuta prin insumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil in parte.

(3) In cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele eligibile pe care le detin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distributie, baza pentru restituirea de accize reprezinta cantitatea totala de motorina obtinuta prin insumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.

(4) Baza pentru restituire reprezinta mii litri alimentati efectiv si se exprima sub forma unui numar cu 3 zecimale.

(5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile detinute in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea si care sunt inscrise in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

ART. 7

(1) Suma de restituit aferenta accizei reduse potrivit art. 176 alin. (6) din Codul fiscal reprezinta valoarea exprimata in lei a rezultatului obtinut prin inmultirea bazei de restituire prevazute la art. 6 cu 40 euro/1.000 litri.

(2) Conversia in lei a sumei de restituit se face utilizand cursul de schimb prevazut la art. 218 din Codul fiscal.

(3) Suma de restituit se stabileste la nivel de lei, fara subdiviziuni, prin reducere atunci cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 si prin majorare atunci cand fractiunile in bani sunt mai mari sau egale cu 50.

ART. 8

(1) Operatorii economici care doresc sa solicite restituirea de accize prevazuta la art. 176 alin. (7) din Codul fiscal au obligatia ca, inainte de a efectua prima solicitare, sa se inregistreze in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit in continuare Registru, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.

(2) Inregistrarea in Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie sa cuprinda informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in anexele nr. 2 si 3.

(3) Intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor se incheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:

a) informatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) – (iv) si lit. d), care se transmit de catre Ministerul Finantelor Publice catre Autoritatea Rutiera Romana. Protocolul va contine prevederi privind frecventa cu care se comunica informatiile catre Autoritatea Rutiera Romana pentru operatorii deja inregistrati in Registru;

b) informatiilor necesare controlului ulterior prevazut la art. 17, care trebuie comunicate de catre Autoritatea Rutiera Romana la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 9

(1) In vederea inregistrarii in Registru, Administratorul schemei verifica eligibilitatea fiecarui vehicul potrivit art. 5 si confrunta informatiile prevazute la art. 8 alin. (2) cu informatiile pe care le detine din baza sa de date. In urma acestei analize:

a) cererea se aproba in situatia in care informatiile referitoare la operatorul economic corespund cu informatiile inscrise in baza sa de date si numai pentru vehiculele inscrise in cerere care corespund cu informatiile inscrise in baza sa de date;

b) cererea se respinge daca informatiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informatiile inscrise in baza sa de date.

(2) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de inregistrare in Registru este comunicata operatorului economic solicitant in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevazute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzatoare a motivelor care au condus la aceasta.

(3) Cererile aprobate se opereaza in Registru de catre Administratorul schemei.

ART. 10

(1) Documentele si informatiile prevazute la art. 8 alin. (2) se depun o singura data, cu ocazia primei inregistrari in Registru.

(2) Orice modificare ulterioara a informatiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii initiale se notifica Administratorului schemei in maximum 15 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai in masura in care aceste informatii sunt de natura sa afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. In acest sens operatorul economic depune documentele prevazute la art. 8, corespunzatoare modificarilor intervenite.

(3) Administratorul schemei verifica cererile modificatoare depuse de operatorul economic, urmand procedura prevazuta la art. 9.

(4) Modificarile care nu conduc la invalidarea inregistrarii in Registru a operatorului economic sau a vehiculului, dar care sunt solicitate conform art. 8, se opereaza in Registru la data comunicarii acestora.

(5) In cazul in care informatiile comunicate conduc la invalidarea inregistrarii in Registru a operatorului economic sau a vehiculului ori la inregistrarea unor noi vehicule, Administratorul schemei opereaza in Registru:

a) data de la care operatorul economic nu mai este eligibil, respectiv data invalidarii sale in Registru:

b) data de la care vehiculele nu mai sunt eligibile, respectiv data invalidarii acestora in Registru; ori

c) data de la care se introduc noi vehicule eligibile in Registru.

(6) Administratorul schemei are dreptul de a actiona din oficiu in ceea ce priveste invalidarea in Registru a operatorilor economici si a vehiculelor aflate in evidenta sa, in situatia in care constata modificari ulterioare ale informatiilor comunicate de operatorul economic potrivit art. 8, dar care nu i-au fost comunicate potrivit alin. (2) si care au drept consecinta afectarea eligibilitatii operatorului economic sau a vehiculului.

(7) Invalidarea in Registru a operatorului economic se face din oficiu de catre Administratorul schemei si in cazul in care operatorul economic a fost radiat ca urmare a incetarii activitatii sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. In aceste cazuri, invalidarea opereaza de la data la care operatorul economic nu mai indeplineste conditiile de eligibilitate conform prezentei proceduri.

(8) Invalidarea in Registru a operatorului economic atrage invalidarea din Registru a tuturor vehiculelor detinute de acesta pe perioada respectiva.

(9) Administratorul schemei revalideaza inregistrarea unui operator economic sau a unui vehicul atunci cand motivele care au condus la invalidare au incetat.

ART. 11

In vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, in format electronic sau pe suport hartie, potrivit modelului din anexa nr. 4.

ART. 12

(1) Cererea de restituire de accize se depune, in format electronic sau pe suport hartie, pentru un trimestru calendaristic, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea, dar nu mai tarziu de un an de la aceasta data.

(2) Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

ART. 13

(1) Cererea de restituire de accize este insotita de urmatoarele documente, prezentate in format electronic sau pe suport hartie:

a) in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie inregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantitatilor de motorina alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii de pe facturile de achizitie a motorinei impreuna cu anexele la facturi, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti, precum si dovada platii integrale a facturilor prin instrumente de plata bancare. Borderoul se intocmeste pe baza informatiilor din facturile de achizitie a motorinei si din anexele la facturi;

b) in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitatilor de motorina alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achizitie a motorinei, precum si dovada platii integrale a facturilor prin instrumente de plata bancare. Acest borderou se intocmeste pe baza informatiilor stocate pe unitatile electronice de stocare prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f).

(2) Facturile de achizitie a motorinei trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.

(3) Facturile si anexele acestora sunt emise de statiile de distributie, in situatia in care cardurile de gestiune a alimentarilor sunt emise de catre aceste statii, sau de catre terti, in situatia in care statiile de distributie accepta carduri de gestiune a alimentarilor emise de terti.

(4) In cazul operatorilor economici care alimenteaza direct de la statiile de distributie inregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie sa fie inscrise cel putin urmatoarele informatii: statia de alimentare, data alimentarii, numarul de inmatriculare al vehiculului alimentat, numarul cardului de gestiune a alimentarilor, cantitatea de motorina alimentata exprimata in litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri inregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii.

(5) In cazul operatorilor economici care detin rezervoare proprii din care efectueaza alimentarea vehiculelor eligibile pe care le detin, facturile de achizitie a motorinei care este depozitata in rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele insele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.

ART. 14

(1) Pentru a fi inregistrate, cererile de restituire trebuie sa fie corect si complet intocmite, sa fie depuse in termenele stabilite, sa fie semnate de catre operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia si sa fie insotite de documentele justificative prevazute la art. 13.

(2) Cererile care nu corespund conditiilor prevazute la alin. (1) se returneaza solicitantilor pentru a fi completate corespunzator. Cererea se considera valabil depusa in momentul in care operatorul economic furnizeaza toate informatiile si documentele prevazute la art. 13.

(3) Inregistrarea cererii de restituire angajeaza responsabilitatea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informatiile prezentate in cerere.

(4) In vederea solutionarii cererii de restituire, Administratorul schemei are obligatia sa acceseze Registrul si sa verifice daca in perioada pentru care solicita restituirea operatorul economic este eligibil in Registru, precum si daca fiecare vehicul pentru care se solicita restituirea de accize este eligibil in Registru.

(5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie sa verifice documentele si informatiile prevazute de prezenta hotarare, precum si daca:

a) baza de restituire prevazuta la art. 6 alin. (4) este corect determinata, prin confruntarea datelor si informatiilor din borderouri cu celelalte documente si informatii prevazute la art. 13;

b) suma de restituit inscrisa in cererea solicitantului este corect determinata, potrivit algoritmului prevazut la art. 7, si se refera numai la alimentari efectuate in perioada in care operatorul economic, precum si vehiculele sunt eligibile in Registru.

(6) Cererile de aprobare sau de respingere se solutioneaza in ordinea inregistrarii acestora.

(7) Suma de restituit determinata conform alin. (5) nu poate depasi suma solicitata prin cerere.

(8) Dupa aprobarea legilor bugetare anuale si a celor de rectificare, Ministerul Finantelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, in termenele prevazute de legislatia in vigoare. Administratorul schemei emite decizii in limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finantelor Publice.

(9) Deciziile care nu se incadreaza in plafonul trimestrial se reporteaza in trimestrele urmatoare, in limita bugetului anual alocat schemei.

(10) Plafonul trimestrial alocat si neconsumat se reporteaza in trimestrul urmator in cadrul aceluiasi an calendaristic.

ART. 15

(1) Decizia de aprobare a cererii de restituire se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la Administratorul schemei, un exemplar se comunica solicitantului si un exemplar se transmite ordonatorului de credite, in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii, sub rezerva respectarii prevederilor art. 14 alin. (8).

(2) Decizia de respingere a cererii de restituire se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la Administratorul schemei si un exemplar se comunica solicitantului in termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.

(3) Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuata de ordonatorul principal de credite cel tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de aprobare a restituirii.

(4) In situatia in care operatorii economici stabiliti in Romania inregistreaza obligatii restante de plata la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectueaza la data la care acestia nu mai inregistreaza astfel de obligatii.

(5) Restituirea se efectueaza in lei intr-un cont bancar din Romania sau, la cererea solicitantului, intr-un cont bancar din alt stat membru. In acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt retinute din suma care urmeaza a fi platita solicitantului.

(6) Restituirea prevazuta la alin. (4) se realizeaza de ordonatorul de credite exclusiv in baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de catre Administratorul schemei.

(7) In cazul in care cererea de restituire este respinsa, Administratorul schemei comunica solicitantului decizia de respingere, impreuna cu motivele care au stat la baza emiterii acestei decizii.

(8) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de punere in aplicare a prevederilor prezentului articol.

ART. 16

(1) In cazul in care operatorul economic constata existenta in cererea sa a unor inexactitati care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la Administratorul schemei o cerere rectificativa, la care anexeaza documentele justificative aferente.

(2) Cererea rectificativa se depune nu mai tarziu de un an de la data incheierii trimestrului pentru care se solicita rectificarea cererii de restituire.

ART. 17

(1) In vederea efectuarii controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligatia sa pastreze documentele prevazute la art. 8 si 13, precum si:

a) fisele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu detinut la punctele sale de alimentare, precum si bonurile de consum intocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care in mod obligatoriu sa fie inscrise cel putin urmatoarele informatii: data alimentarii, numarul de inmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorina alimentata exprimata in litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri inregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii;

b) inregistrarile tahografului din prima si din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;

c) documentele de transport prevazute la art. 3 pct. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi, dar fara a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atesta faptul ca vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de marfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;

d) documentele care atesta dreptul de detinere a vehiculelor pentru care se acorda dreptul de restituire;

e) documentele de vanzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale caror consumuri sunt incluse in cerere;

f) anexele la facturile de achizitie a carburantilor;

g) unitatile electronice de stocare prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f).

(2) Documentele mentionate mai sus se arhiveaza pentru o perioada de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

(3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin organele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 18

(1) In cazul in care in urma controlului ulterior se constata ca restituirea a fost obtinuta prin frauda, aceasta constituie ajutor de stat utilizat in mod abuziv si se aplica in mod corespunzator procedurile de recuperare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, precum si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Economiei si Finantelor a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificarile ulterioare.

(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum si a accesoriilor aferente se realizeaza cum urmeaza:

a) in cazul operatorilor economici licentiati in Romania, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul operatorilor economici licentiati in alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenta reciproca in materie de colectare.

ART. 19

Constituie contraventie nerespectarea de catre operatorul economic a obligatiilor de pastrare a documentelor prevazute la art. 17 alin. (1) in termenul prevazut la art. 17 alin. (2) si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

ART. 20

Prevederile art. 19 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 21

(1) Administratorul schemei trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate in cadrul schemei pe o perioada de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor de stat.

(2) Administratorul schemei are obligatia sa raporteze anual Consiliului Concurentei date si informatii privind ajutoarele de stat acordate, in conformitate cu Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

ART. 22

Administratorul schemei va informa prin site-ul sau data de la care va pune la dispozitia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum si manualul de utilizare a acestuia. De la data respectiva operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevazute de prezenta hotarare pe suport hartie.

ART. 23

Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu rezumatul informatiilor legate de aceasta, conform anexei nr. 3 la Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 107 si 108 din Tratat, aprobat in data de 21 mai 2014.

ART. 24

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 25

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 15 iulie 2014.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close