Modificarea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

 

In M. Of. nr. 521 din 14 iulie 2014 a fost publicata Norma ASF nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative.

Din cuprins:

ART. I

Norma nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) si punctul (ii) al literei e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) elemente de contact reprezinta adresa de domiciliu, precum si adresa de corespondenta, numarul de telefon si adresa de e-mail, dupa caz;

………………………………………………………………..

(ii) participantii la fondurile de pensii facultative, elementele de identificare si de contact ale acestora, toate modificarile efectuate la acestea, precum si contributiile convertite si operatiunile pe contul acestora.”

2. La articolul 4 alineatul (2), literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) codurile de inscriere ale agentilor de marketing persoane juridice si persoane fizice in Registrul Autoritatii, avizati pentru administratorul respectiv, si care au incheiat acte individuale de aderare;

………………………………………………………………..

g) evidenta contributiilor convertite;”.

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Administratorii instruiesc agentii de marketing persoane juridice si persoane fizice in legatura cu transmiterea catre ei, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii acestora, a actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile.

(2) Administratorii au obligatia de a inregistra actele individuale de aderare in Registrul participantilor numai dupa verificarea informatiilor inscrise in actele individuale de aderare cu datele inscrise in copia actului de identitate, precum si dupa verificarea corectitudinii intocmirii actului individual de aderare.

(3) Administratorii au obligatia de a inregistra persoanele eligibile cu elementele de identificare si de contact in Registrul participantilor, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii actului individual de aderare, cu conditia respectarii prevederilor alin. (2).

(4) Administratorii au obligatia de a scana toate actele individuale de aderare si toate actele de identitate ale persoanelor care au fost inregistrate in Registrul participantilor si de a le arhiva in format electronic.”

4. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) Persoana eligibila datoreaza fondului de pensii facultative la care a aderat, de la data semnarii actului individual de aderare, contributia in cuantumul minim prevazut in actul individual de aderare.”

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Participantul poate, in orice moment, sa suspende, sa inceteze plata contributiei sau sa modifice nivelul acesteia, in conditiile Legii, cu respectarea nivelului minim prevazut in actul individual de aderare si a nivelului maxim prevazut de Lege.

(2) Angajatorul trebuie, in situatia in care constituie si vireaza contributia la fondul de pensii facultative, sa notifice in scris administratorul cu privire la suspendarea sau incetarea platii contributiei proprii sau a participantului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii ori incetarii platii.

(3) Angajatorul poate, in orice moment, sa modifice nivelul contributiei proprii la fondul de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatul, cel tarziu la data platii contributiei.”

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) In situatia in care, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive de la data scadentei obligatiei de plata a contributiei minime stabilite prin actul individual de aderare, angajatorul nu vireaza contributiile pentru fondul de pensii facultative, administratorul poate sa considere suspendata plata contributiei.

(2) In cazul nerespectarii de catre participant a obligatiilor prevazute la art. 76 alin. (11) din Lege, administratorul continua administrarea activului personal al participantului, care isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative.

(3) Suspendarea sau incetarea platii contributiei nu aduce atingere calitatii de participant ori activului personal al acestuia.

(4) Participantul si angajatorul, dupa caz, pot relua in orice moment plata contributiei.”

7. La articolul 15, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Decizia de autorizare a modificarii se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia de catre Autoritate.”

8. La articolul 15, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Actul individual de aderare in forma modificata intra in vigoare la 5 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei prevazute la alin. (4).”

9. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

10. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta norma.

ART. II

In termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, administratorii au obligatia sa depuna la Autoritate toate documentele necesare in vederea autorizarii modificarii actului individual de aderare, conform prevederilor Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta norma.

ART. III

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la norma)

 

– Forma-cadru –

 

ACT INDIVIDUAL DE ADERARE

Seria …. nr. ……….

 

Nr. deciziei de autorizare ca administrator …………………………

Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative ………………………

Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii facultative ………………………

Numele si prenumele participantului ………………………………..

Cod numeric personal (CNP) …………………………, B.I./C.I. seria ……… nr. ………….., eliberat/eliberata ……………… la data de ………….

Data nasterii: zz/ll/aaaa: ………………………………

Adresa de domiciliu si/sau resedinta

 

……………………………………………………………………

(localitate, judet/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod postal)

Adresa de corespondenta (facultativ)

 

……………………………………………………………………

(localitate, judet/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod postal)

Numarul de telefon: fix ……………….., mobil …………………, adresa e-mail ……………………………..

Denumirea fondului de pensii facultative ……………………………

Administrat de

 

……………………………………………………………………

(denumirea administratorului)

Adresa administratorului

 

……………………………………………………………………

(localitate, judet/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod postal)

Denumirea si adresa (facultativ) angajatorului …………………….., CUI …………………..

Conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare: “Este interzis administratorilor, agentilor de marketing sau persoanelor afiliate acestora sa ofere beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant la un fond de pensii facultative.”

Valoarea totala a contributiei

 

……………………………………………,

(valoarea minima exprimata in lei)

din care:

Valoarea contributiei proprii

 

…………………………………………….

(exprimata in lei)

Valoarea contributiei angajatorului

 

…………………………………………….

(exprimata in lei)

Data la care se efectueaza prima plata

 

……………………………………………

(zz/ll/aaaa)

Plata contributiei de catre angajator se va efectua pana la data de

 

……………………………………………

(zz)

a fiecarei luni.

Contributia se va vira in contul cu codul IBAN

 

…………………………………………..,

(codul IBAN – 24 de caractere)

deschis in numele fondului la Banca

 

………………………………………….,

(denumirea bancii)

depozitar al Fondului

 

……………………………………….. .

(denumirea fondului)

 

Declaratia participantului:

1. Declar pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la un fond de pensii facultative.

2. Declar pe propria raspundere ca respect prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu contributia mea la un fond de pensii facultative, care poate fi de pana la 15% din venitul meu salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.

3. Am luat cunostinta de prevederile prospectului schemei de pensii facultative, am primit acest document si imi exprim acordul de a deveni parte in contractul de societate, in contractul de administrare si cu privire la prospectul schemei de pensii facultative.

4. Am luat cunostinta despre faptul ca administratorul poate utiliza datele mele cu caracter personal in vederea prezentarii altor produse proprii de pensii private.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul beneficiaza de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si de a solicita stergerea acestora, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, adresata

 

…………………………………………………………………..,

(denumirea administratorului)

care prelucreaza datele participantului continute in prezentul act, in scopul prevazut de Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Ma oblig ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia oricaror modificari ale elementelor de identificare sau de contact, sa informez administratorul fondului de pensii facultative.

6. Am luat cunostinta de faptul ca, ulterior semnarii actului individual de aderare, administratorul are obligatia de a verifica corectitudinea intocmirii actului individual de aderare, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.

7. Am luat cunostinta de faptul ca, in cazul in care nu se vireaza o contributie la fondul de pensii facultative, in termen de 6 luni de la semnarea actului individual de aderare, prezentul act devine nul de drept.

 

Administrator,                            Participant,

………………………………..   ……………………………

(denumirea administratorului)               (numele si prenumele)

 

Reprezentant legal,            …………………………….

………………………………..       (semnatura participantului)

(numele, prenumele, semnatura

si stampila)

 

Agent de marketing persoana juridica,

………………………………..

(denumirea agentului de marketing)

 

Codul din Registrul Autoritatii de

Supraveghere Financiara

………………………………..

 

Agent de marketing persoana fizica,

………………………………..   …………………………….

(numele si prenumele)             (semnatura agentului de marketing)

 

Codul din Registrul Autoritatii de                      Data

Supraveghere Financiara                  …………………………….

………………………………..              (zz/ll/aaaa)

 

Rubrica completata de administrator

 

Verificat

Numele ……………………….

Prenumele …………………….

Semnatura                               Data

……………………………..     …………………..

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close