Normele privind infiintarea comitetelor de audit intern

 

 

In M. Of. nr. 511 din  9 iulie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele privind infiintarea comitetelor de audit intern, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, institutiile publice centrale care indeplinesc conditiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, in conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerintele cadrului general reglementat prin normele prevazute la art. 1.

 

ANEXA 1

 

NORME

privind infiintarea comitetelor de audit intern

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea comitetelor de audit intern

 

ART. 1

(1) Prezentele norme stabilesc cadrul general de organizare si functionare a comitetelor de audit intern.

(2) Comitetele de audit intern sprijina activitatea compartimentelor de audit public intern si urmaresc sa asigure independenta si functionarea eficienta a activitatii de audit intern, precum si mentinerea unei comunicari deschise cu conducerea compartimentului de audit public intern si cu conducerea institutiei publice centrale.

ART. 2

Comitetul de audit intern se infiinteaza pe langa compartimentul de audit intern, ca organism consultativ, pentru a actiona in vederea definirii strategiei si imbunatatirii activitatii de audit intern a institutiei.

ART. 3

Numarul membrilor comitetului de audit intern, de 5 sau 7 membri, se stabileste prin decizia conducatorului institutiei publice, in functie de complexitatea domeniului auditabil, forma de organizare si dimensiunea compartimentului de audit intern.

ART. 4

In realizarea atributiilor sale, comitetul de audit intern colaboreaza cu reprezentantii structurilor functionale din cadrul institutiei publice ori de cate ori considera ca este necesar.

 

CAPITOLUL II

Nominalizarea membrilor in comitetele de audit intern si incetarea calitatii de membru

 

ART. 5

(1) Desemnarea auditorilor interni cu experienta de minimum 5 ani ca membri in comitetul de audit intern al unei institutii publice centrale se realizeaza de catre conducatorul acesteia in baza propunerilor formulate de alte institutii publice centrale, care nu sunt subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea institutiei publice si care indeplinesc conditiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, in conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Institutia publica centrala care constituie comitetul de audit intern trimite, prin compartimentul de audit public intern, institutiilor publice centrale prevazute la alin. (1) scrisori de intentie pentru selectarea in comitetul de audit intern a auditorilor interni, iar acestea formuleaza propuneri, in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora.

(3) Institutia publica ce constituie comitet de audit intern, prin compartimentul de audit public intern, stabileste criterii de selectare a institutiilor publice centrale carora le transmite scrisori de intentie.

(4) Propunerea privind persoana nominalizata se transmite institutiei publice centrale solicitante, insotita de un curriculum vitae detaliat.

ART. 6

(1) Specialistii din cadrul institutiei publice centrale, prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt propusi ca membri in comitetul de audit intern de catre structurile functionale, ca urmare a scrisorilor transmise de compartimentul de audit intern al institutiei unde functioneaza comitetul.

(2) Numirea auditorilor interni, a specialistilor si a conducatorului compartimentului de audit public intern se realizeaza prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale, pe baza analizei documentatiei elaborate si prezentate de catre compartimentul de audit intern propriu.

(3) Procesul de selectare si desemnare in comitetul de audit intern a unui auditor intern sau a unui specialist in domeniul specific entitatii este legal realizat numai daca exista cel putin cate doua propuneri primite de la alte institutii publice, respectiv de la structurile de specialitate din cadrul institutiei publice centrale.

ART. 7

Mandatul membrilor comitetului de audit intern este de 3 ani de la data numirii si se poate reinnoi o singura data.

ART. 8

(1) Calitatea de membru in comitetul de audit intern inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la cererea acestuia;

b) in cazul pierderii calitatii de auditor intern a membrilor selectati in comitetul de audit intern;

c) la incetarea raporturilor de serviciu cu institutia publica in care este incadrat;

d) la incetarea calitatii de conducator al compartimentului de audit public intern in cadrul institutiei publice centrale.

(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta presedintelui comitetului de audit intern, care le aduce la cunostinta conducatorului institutiei publice centrale, prin seful compartimentului de audit intern.

(3) Incetarea calitatii de membru in situatiile prevazute la alin. (1) se dispune prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale unde functioneaza comitetul.

(4) Locul de membru in comitetul de audit intern devenit vacant se ocupa dupa aceeasi procedura utilizata la numirea acestuia.

 

CAPITOLUL III

Desfasurarea activitatii comitetului de audit intern

 

ART. 9

(1) Comitetul de audit intern isi desfasoara activitatea in cadrul a doua sedinte ordinare anuale sau ori de cate ori este nevoie in cadrul unor sedinte extraordinare, pentru realizarea atributiilor principale, prevazute la art. 10 din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) In vederea indeplinirii atributiilor principale, comitetul de audit intern se intruneste in sedinte convocate in conditiile art. 9 alin. (10) din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

(3) Presedintele comitetului de audit intern exercita urmatoarele atributii principale:

a) convoaca intalnirile comitetului de audit intern;

b) conduce sedintele comitetului de audit intern;

c) semneaza documentele elaborate de comitetul de audit intern;

d) poate participa la sedintele organizate de conducerea institutiei publice centrale, la cererea conducatorului acesteia, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

ART. 10

(1) Convocarea sedintelor ordinare se realizeaza de catre presedintele comitetului de audit intern o data pe semestru.

(2) Convocarea sedintelor extraordinare se realizeaza de catre presedintele comitetului de audit intern, la solicitarea sefului compartimentului de audit public intern.

(3) Sedintele comitetului de audit intern se desfasoara in baza ordinii de zi.

(4) Ordinea de zi a sedintelor este stabilita de catre presedintele comitetului de audit intern.

(5) Sedintele comitetului de audit intern sunt legal constituite in prezenta a cel putin trei patrimi din numarul total al membrilor sai.

(6) La sedintele comitetului de audit intern pot participa, la invitatia presedintelui, reprezentanti ai structurilor functionale din cadrul institutiei publice centrale, in functie de problemele supuse dezbaterii, acestia avand calitatea de invitati.

ART. 11

(1) Desfasurarea sedintelor, ordinea de zi, dezbaterile, luarile de cuvant, avizele, opiniile, comitetului de audit intern se consemneaza in procese-verbale.

(2) Materialele supuse dezbaterii in cadrul sedintelor se pun la dispozitia membrilor comitetului de audit intern, la sediul institutiei, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data organizarii sedintei.

(3) Procesele-verbale ale sedintelor se semneaza de catre toti membrii comitetului de audit intern prezenti si se pastreaza, in original, la compartimentul de audit public intern.

ART. 12

(1) Activitatea comitetului de audit intern se desfasoara in baza Regulamentului de organizare si functionare.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al comitetului de audit intern este structurat pe capitole, cuprinzand cel putin urmatoarele:

a) dispozitii generale;

b) misiunea si competenta comitetului de audit intern;

c) modalitatea de organizare si desfasurare a sedintelor;

d) atributiile si responsabilitatile comitetului de audit intern;

e) relatiile functionale;

f) conducerea comitetului;

g) dispozitii finale.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al comitetului de audit intern este elaborat de comitetul de audit intern si aprobat cu majoritatea simpla a voturilor membrilor.

ART. 13

(1) Comitetul de audit intern isi analizeaza activitatea, evalueaza propria eficienta si elaboreaza anual un raport de activitate.

(2) Raportul de activitate al comitetului de audit intern se transmite compartimentului de audit public intern organizat la nivelul institutiei publice, in vederea prelucrarii informatiilor si cuprinderii lor in raportul anual privind activitatea de audit intern.

ART. 14

(1) In realizarea atributiilor sale, comitetul de audit intern emite avize si opinii, care sunt legal adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor.

(2) In realizarea atributiilor si imbunatatirea activitatii de audit intern la nivelul institutiei publice, comitetul de audit intern colaboreaza cu Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice si prezinta acesteia, ori de cate ori considera necesar, propuneri fundamentate, in vederea aplicarii unei strategii unitare in domeniul auditului public intern.

(3) Evidenta avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern se tine cu ajutorul Registrului avizelor si opiniilor, condus de secretariatul asigurat de compartimentul de audit public intern.

ART. 15

(1) In aplicarea art. 9 alin. (8) din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, seful compartimentului de audit public intern nominalizeaza persoana care va asigura secretariatul tehnic al comitetului de audit intern.

(2) Principalele atributii ale persoanei care asigura realizarea activitatilor de secretariat pentru comitetul de audit intern sunt urmatoarele:

a) pregatirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii comitetului de audit intern;

b) completarea Registrului avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern;

c) redactarea rapoartelor periodice privind activitatea comitetului de audit intern;

d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor comitetului de audit intern, care cuprind dezbaterile realizate;

e) primirea si distribuirea corespondentei comitetului de audit intern;

f) executarea altor sarcini necesare bunei desfasurari a activitatii comitetului de audit intern.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close