Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerintele minime de crestere a mobilitatii lucratorilor intre statele membre prin imbunatatirea dobandirii si a pastrarii drepturilor la pensie suplimentara

 

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, in special articolul 46,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

avand in vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (2),

intrucat:

(1) Libera circulație a persoanelor este una dintre libertațile fundamentale ale Uniunii. Articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede ca Parlamentul European și Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara și dupa consultarea Comitetului Economic și Social European, adopta prin directive masurile necesare in vederea realizarii liberei circulații a lucratorilor, astfel cum este aceasta prevazuta la articolul 45 din TFUE. Articolul 45 din TFUE prevede ca libera circulație a lucratorilor implica, printre altele, dreptul de a accepta oferte de incadrare in munca și de a circula liber in acest scop pe teritoriul statelor membre. Prezenta directiva urmarește promovarea mobilitații lucratorilor prin reducerea obstacolelor in calea mobilitații respective create de anumite norme referitoare la regimurile de pensie suplimentara legate de existența unui raport de munca.

 

(2) Protecția sociala a lucratorilor in ceea ce privește pensiile este garantata de regimurile legale de securitate sociala, impreuna cu regimurile de pensie suplimentara legate de existența contractului de munca, care devin din ce in ce mai raspandite in statele membre.

 

(3) Parlamentul European și Consiliul au puteri discreționare largi in ceea ce privește alegerea celor mai potrivite masuri in vederea realizarii obiectivului de la articolul 46 din TFUE. Sistemul de coordonare menționat in Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (3) și in Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și, in special, normele care se aplica cumularii nu se refera la regimurile de pensie suplimentara, cu excepția regimurilor definite ca legislație in regulamentele respective, sau care au facut subiectul unei declarații in acest sens de catre un stat membru in temeiul regulamentelor respective.

 

(4) Directiva 98/49/CE a Consiliului (5) reprezinta o masura inițiala specifica menita sa imbunatațeasca exercitarea dreptului la libera circulație a lucratorilor in ceea ce privește regimurile de pensie suplimentara.

 

(5) Obiectivul prezentei directive este facilitarea mobilitații lucratorilor intre statele membre prin imbunatațirea dobandirii și a pastrarii drepturilor la pensie suplimentara ale membrilor regimurilor de pensie suplimentara respective.

 

(6) Prezenta directiva nu se aplica dobandirii și pastrarii drepturilor la pensie suplimentara ale lucratorilor care se deplaseaza in interiorul unui singur stat membru. Statele membre pot lua in considerare folosirea competențelor lor naționale in vederea extinderii normelor aplicabile in temeiul prezentei directive membrilor regimului care iși schimba locul de munca in interiorul unui singur stat membru.

 

(7) Un stat membru poate solicita lucratorilor care iși inceteaza activitatea și se deplaseaza intr-un alt stat membru sa informeze in mod corespunzator regimurile de pensie suplimentara la care sunt afiliați.

 

(8) Ar trebui sa se țina seama de caracteristicile și de natura particulara a regimurilor de pensie suplimentara, precum și de diferențele dintre acestea, atat in cadrul statelor membre, cat și de la un stat membru la altul. Introducerea unor noi regimuri, viabilitatea regimurilor existente, precum și așteptarile și drepturile actualilor membri ai regimurilor de pensie ar trebui sa fie protejate in mod corespunzator. Prezenta directiva ar trebui sa acorde o importanța deosebita rolului partenerilor sociali in procesul de elaborare și punere in aplicare a regimurilor de pensie suplimentara.

 

(9) Prezenta directiva nu pune in discuție dreptul statelor membre de a iși organiza propriile sisteme de pensii. Statelor membre le revine intreaga responsabilitate de organizare a acestor sisteme și nu sunt obligate sa adopte legislație referitoare la constituirea unor regimuri de pensie suplimentara in cadrul transpunerii prezentei directive in dreptul intern.

 

(10) Prezenta directiva nu limiteaza autonomia partenerilor sociali in cazurile in care aceștia sunt responsabili de inființarea și gestionarea regimurilor de pensii, cu condiția ca aceștia sa poata asigura rezultatele prevazute de prezenta directiva.

 

(11) Prezenta directiva ar trebui sa se aplice tuturor regimurilor de pensie suplimentara constituite in conformitate cu dreptul intern și practica naționala, care asigura pensii suplimentare lucratorilor, cum ar fi contractele de asigurare de grup sau regimurile de tip redistributiv convenite de catre una sau mai multe ramuri sau sectoare, regimuri finanțate prin capitalizare sau promisiuni de pensii sprijinite prin inscrierea unor provizioane, sau orice alt aranjament colectiv sau similar.

 

(12) Prezenta directiva nu ar trebui sa se aplice regimurilor de pensie suplimentara sau, dupa caz, subsecțiunilor acestor regimuri, care au fost inchise avand drept consecința imposibilitatea acceptarii de noi membri, deoarece introducerea unor noi norme ar putea reprezenta o sarcina nejustificata pentru regimurile respective.

 

(13) Prezenta directiva ar trebui sa nu aduca atingere acordurilor de garanție in caz de insolvabilitate sau celor de compensare care nu fac parte din regimurile de pensie suplimentara legate de existența unui raport de munca și al caror obiectiv este protejarea drepturilor la pensie ale lucratorilor in caz de insolvabilitate a intreprinderii sau a regimului de pensie. De asemenea, prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere fondurilor naționale de rezerva de pensii.

 

(14) Prezenta directiva ar trebui sa se aplice numai in cazul regimurilor de pensie suplimentara in cadrul carora dreptul la pensie exista in virtutea unui raport de munca și este legat de atingerea varstei de pensionare sau de indeplinirea altor cerințe, in conformitate cu prevederile regimului respectiv sau ale legislației naționale. Prezenta directiva nu se aplica sistemelor de pensie individuala, altele decat cele incheiate in baza unui raport de munca. In cazul in care exista indemnizații de invaliditate sau de urmaș atașate unor regimuri de pensie suplimentara, dreptul la aceste indemnizații poate fi reglementat de norme speciale. Prezenta directiva nu afecteaza dreptul intern existent și normele privind regimurile de pensie suplimentara care privesc asemenea norme speciale.

 

(15) Plațile unice care nu au legatura cu contribuțiile varsate pentru constituirea pensiei suplimentare, care sunt facute direct sau indirect la incetarea unui raport de munca și care sunt finanțate exclusiv de angajator, nu ar trebui sa fie considerate drept pensie suplimentara in sensul prezentei directive.

 

(16) Intrucat constituirea de pensie suplimentara devine din ce in ce mai importanta in numeroase state membre ca un mijloc de asigurare a condițiilor de trai pentru persoanele in varsta, condițiile de dobandire și pastrare a drepturilor la pensie ar trebui imbunatațite pentru a reduce obstacolele in calea liberei circulații a lucratorilor intre statele membre.

 

(17) Faptul ca in unele regimuri de pensie suplimentara drepturile la pensie pot fi pierdute daca raportul de munca al unui lucrator ia sfarșit inainte ca acesta din urma sa incheie o perioada minima in calitate de membru (denumita in continuare „perioada de dobandire a drepturilor la pensie”) sau inainte ca acesta sa implineasca varsta minima (denumita in continuare „varsta pentru dobandirea drepturilor la pensie”) poate impiedica lucratorii care se deplaseaza intre state membre sa dobandeasca drepturi la pensie adecvate. Condiția unei perioade de așteptare indelungate inainte ca un lucrator sa poata deveni membru al unui regim de pensii poate avea un efect similar. Prin urmare, aceste condiții reprezinta obstacole in calea liberei circulații a lucratorilor. Din contra, cerințele de varsta minima pentru calitatea de membru nu constituie un obstacol in calea liberei circulații și, prin urmare, nu sunt abordate de prezenta directiva.

 

(18) Condițiile pentru intrare in drepturi nu ar trebui sa fie asimilate altor condiții prevazute pentru dobandirea unui drept la o renta viagera stabilit in ceea ce privește faza de plata in temeiul dreptului intern sau al normelor anumitor regimuri de pensie suplimentara, in special in regimurile de contribuții definite. De exemplu, o perioada in calitate de membru activ pe care un membru trebuie sa o incheie dupa ce a dobandit dreptul la o pensie suplimentara pentru a solicita pensia sub forma unei rente viagere sau a unui capital nu constituie o perioada de dobandire a drepturilor la pensie.

 

(19) In cazul in care un raport de munca inceteaza inainte ca lucratorul care iși inceteaza activitatea sa fi acumulat drepturi la pensie dobandite, iar regimul de pensie sau angajatorul suporta riscul de investiție, in special in cazul regimurilor de contribuții definite, regimul ar trebui sa ramburseze intotdeauna contribuțiile la pensie platite lucratorului care iși inceteaza activitatea. In cazul in care raportul de munca inceteaza inainte ca lucratorul care iși inceteaza activitatea sa fi acumulat drepturi la pensie dobandite, iar lucratorul este cel care suporta riscul de investiție, in special in cazul regimurilor de contribuții definite, regimul poate sa ii ramburseze lucratorului care iși inceteaza activitatea valoarea investițiilor rezultate din contribuțiile platite. Aceasta valoare poate fi inferioara sau superioara contribuțiilor platite de lucratorul care iși inceteaza activitatea. In mod alternativ, regimul poate rambursa suma contribuțiilor.

 

(20) Lucratorii care iși inceteaza activitatea ar trebui sa aiba dreptul de a iși pastra drepturile la pensie dobandite ca drepturi la pensie latente in cadrul regimului de pensie suplimentara in care le-au dobandit. In privința pastrarii drepturilor la pensie latente, nivelul protecției poate fi considerat echivalent, in special in contextul unui regim de contribuții definite, atunci cand lucratorii care iși inceteaza activitatea au posibilitatea de a obține transferul valorii drepturilor la pensie dobandite catre un regim de pensie suplimentara care indeplinește dispozițiile prevazute de prezenta directiva.

 

(21) Ar trebui sa se ia masuri in conformitate cu dreptul intern și practica naționala, pentru a se asigura pastrarea drepturilor la pensie latente sau a valorii acestora. Valoarea drepturilor respective la momentul in care membrul parasește regimul ar trebui stabilita in conformitate cu dreptul intern și practica naționala. In cazul ajustarii valorii drepturilor respective, ar trebui sa se aiba in vedere particularitațile regimului, interesele beneficiarilor latenți, interesele celorlalți membri ai regimului care continua sa fie activi și interesele beneficiarilor pensionați.

 

(22) Prezenta directiva nu creeaza obligația de a institui condiții mai avantajoase pentru drepturile la pensie latente decat pentru drepturile membrilor activi ai regimului.

 

(23) In cazul in care drepturile la pensie dobandite sau valoarea drepturilor la pensie dobandite de un lucrator care iși inceteaza activitatea nu depașesc un prag aplicabil stabilit de statul membru in cauza, și pentru a se evita o serie de costuri administrative disproporționate rezultate din gestionarea unui numar mare de drepturi la pensie latente cu valoare scazuta, regimurilor de pensii li se poate acorda posibilitatea de a nu pastra drepturile dobandite respective, ci de a plati lucratorului care iși inceteaza activitatea o suma in capital echivalenta cu valoarea drepturilor la pensie dobandite. Dupa caz, valoarea transferului sau plata capitalului ar trebui stabilita in conformitate cu dreptul intern și practica naționala. Dupa caz, statele membre ar trebui sa stabileasca un prag pentru aceste plați, luand in considerare caracterul adecvat al viitorului venit din pensii al lucratorilor.

 

(24) Prezenta directiva nu prevede transferul drepturilor la pensie dobandite. Totuși, pentru a facilita mobilitatea lucratorilor intre statele membre, acestea ar trebui sa se angajeze, in masura posibilitaților și in special la introducerea unor noi regimuri de pensie suplimentara, sa imbunatațeasca transferabilitatea drepturilor la pensie dobandite.

 

(25) Fara a aduce atingere Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), membrii activi ai regimului și beneficiarii latenți care iși exercita sau intenționeaza sa iși exercite dreptul la libera circulație ar trebui sa fie informați in mod corespunzator, la cerere, cu privire la drepturile lor la pensie suplimentara. In cazul in care indemnizațiile de urmaș sunt atașate regimurilor, urmașii beneficiari ar trebui sa aiba același drept la informare ca beneficiarii latenți. Statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea de a stipula ca aceste informații sa nu fie furnizate mai des de o data pe an.

 

(26) Avand in vedere diversitatea regimurilor de pensie suplimentara, Uniunea ar trebui sa se limiteze la stabilirea obiectivelor care urmeaza sa fie atinse in termeni generali, ceea ce inseamna ca o directiva este instrumentul juridic potrivit.

 

(27) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume facilitarea exercitarii dreptului lucratorilor la libera circulație intre statele membre, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre, dar, avand in vedere amploarea și efectele acestuia, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritații astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proporționalitații, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directiva nu depașește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

 

(28) Prezenta directiva stabilește cerințele minime, permițand astfel statelor membre sa adopte sau sa mențina dispoziții mai favorabile. Punerea in aplicare a prezentei directive nu poate fi folosita pentru a justifica un regres fața de situația existenta in fiecare stat membru.

 

(29) Comisia ar trebui sa intocmeasca un raport privind aplicarea prezentei directive in termen de șase ani de la intrarea sa in vigoare.

 

(30) In conformitate cu dispozițiile naționale de reglementare a organizarii regimurilor de pensie suplimentara, statele membre pot acorda partenerilor sociali, la cererea comuna a acestora, responsabilitatea de a pune in aplicare prezenta directiva in ceea ce privește prevederile legate de acordurile colective, cu condiția ca statele membre sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca pot garanta, in orice moment, rezultatele prevazute de prezenta directiva,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directiva stabilește norme care vizeaza facilitarea exercitarii dreptului lucratorilor la libera circulație intre statele membre prin reducerea obstacolelor create de anumite norme care reglementeaza regimurile de pensie suplimentara legate de existența unui raport de munca.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directiva se aplica regimurilor de pensie suplimentara, cu excepția regimurilor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(2)   Prezenta directiva nu se aplica urmatoarelor:

(a) regimurilor de pensie suplimentara care, la data intrarii in vigoare a prezentei directive, nu mai accepta noi membri activi și raman inchise acestora;

 

(b) regimurilor de pensie suplimentara care fac obiectul unor masuri care prevad intervenția unui organ administrativ instituit prin legislația naționala sau de catre o autoritate judiciara, in scopul pastrarii sau a restabilirii situației financiare a regimurilor respective, inclusiv procedurilor de lichidare. Aceasta excludere nu se aplica dupa incheierea intervenției respective;

 

(c) regimurilor de garanție in caz de insolvabilitate, regimurilor de compensare și fondurilor naționale de rezerva pentru pensii; și

 

(d) plaților unice facute de un angajator catre un angajat la incetarea raportului sau de munca care nu au legatura cu furnizarea de pensii.

(3)   Prezenta directiva nu se aplica indemnizațiilor de invaliditate și/sau indemnizațiilor de urmaș atașate regimurilor de pensie suplimentara, cu excepția dispozițiilor specifice prevazute la articolele 5 și 6 referitoare la indemnizațiile de urmaș.

(4)   Prezenta directiva se aplica numai perioadelor de angajare ulterioare transpunerii sale in conformitate cu articolul 8.

(5)   Prezenta directiva nu se aplica dobandirii și pastrarii drepturilor la pensie suplimentara ale lucratorilor care se deplaseaza in interiorul unui singur stat membru.

Articolul 3

Definiții

In sensul prezentei directive se aplica urmatoarele definiții:

(a) „pensie suplimentara” inseamna o pensie pentru limita de varsta prevazuta de regulile regimurilor de pensie suplimentara stabilite in conformitate cu dreptul intern și practica naționala;

 

(b) „regim de pensie suplimentara” inseamna orice regim de pensie ocupaționala stabilit in conformitate cu dreptul intern și practica naționala și legat de existența unui raport de munca, care are ca scop asigurarea unei pensii suplimentare pentru persoanele angajate;

 

(c) „membri activi ai regimului” inseamna lucratori al caror raport de munca actual ii indreptațește sau ii poate indreptați, dupa indeplinirea condițiilor de dobandire, la o pensie suplimentara in conformitate cu dispozițiile unui regim de pensie suplimentara;

 

(d) „perioada de așteptare” inseamna perioada de angajare, impusa de dreptul intern, de normele unui regim de pensie suplimentara sau de angajator, inainte ca un lucrator sa devina eligibil pentru calitatea de membru al unui regim;

 

(e) „perioada de dobandire a drepturilor la pensie” inseamna perioada de afiliere activa la un regim, impusa fie de dreptul intern, fie de normele unui regim de pensie suplimentara, pentru a da naștere pretenției la drepturile la pensie suplimentara acumulate;

 

(f) „drepturi la pensie dobandite” inseamna orice pretenție la drepturile la pensie suplimentara acumulate, obținute in urma indeplinirii cerințelor de dobandire impuse de normele unui regim de pensie suplimentara și, daca este cazul, in conformitate cu dreptul intern;

 

(g) „lucrator care iși inceteaza activitatea” inseamna un membru activ al regimului al carui raport de munca actual inceteaza din alt motiv decat acela de a deveni eligibil pentru o pensie suplimentara și care se deplaseaza dintr-un stat membru in altul;

 

(h) „beneficiar latent” inseamna un fost membru activ al regimului, care deține drepturi la pensie dobandite in cadrul unui regim de pensie suplimentara și care nu primește inca pensie suplimentara in cadrul regimului respectiv;

 

(i) „drepturi la pensie latente” inseamna drepturi la pensie dobandite, deținute in cadrul regimului unde au fost dobandite de un beneficiar latent;

 

(j) „valoarea drepturilor la pensie latente” inseamna valoarea de capital a drepturilor la pensie, calculata in conformitate cu dreptul intern și practica naționala.

Articolul 4

Condițiile de dobandire a drepturilor in cadrul regimurilor de pensie suplimentara

(1)   Statele membre adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca:

(a) in cazul in care se aplica o perioada de dobandire a drepturilor la pensie sau o perioada de așteptare, sau ambele, perioada combinata totala nu depașește in niciun caz trei ani pentru lucratorii care iși inceteaza activitatea;

 

(b) in cazul in care se stipuleaza o varsta minima pentru dobandirea drepturilor la pensie, aceasta varsta nu depașește 21 de ani pentru lucratorii care iși inceteaza activitatea;

 

(c) in cazul in care un lucrator care iși inceteaza activitatea nu a obținut inca drepturi la pensie dobandite in momentul incetarii contractului de munca, regimul de pensie suplimentara ramburseaza contribuțiile varsate de lucratorul respectiv sau varsate in numele acestuia, in conformitate cu dreptul intern sau cu acorduri ori contracte colective, sau, in cazul in care lucratorul respectiv suporta riscul de investiție, fie suma contribuțiilor varsate, fie valoarea investițiilor rezultate din aceste contribuții.

(2)   Statele membre au posibilitatea de a permite partenerilor sociali sa stabileasca alte dispoziții in acorduri colective, in masura in care dispozițiile respective ofera o protecție la fel de favorabila și nu creeaza obstacole in calea liberei circulații pentru lucratori.

Articolul 5

Pastrarea drepturilor la pensie latente

(1)   Sub rezerva alineatelor (3) și (4), statele membre adopta masurile necesare pentru a garanta ca drepturile la pensie dobandite ale lucratorilor care iși inceteaza activitatea pot ramane in cadrul regimului de pensie suplimentara in care au fost dobandite. Valoarea inițiala a acestor drepturi in sensul alineatului (2) este calculata in momentul incetarii raportului de munca actual al lucratorului care iși inceteaza activitatea.

(2)   Statele membre adopta masurile necesare, ținand seama de natura regulilor și a practicii regimului de pensie, pentru a garanta faptul ca drepturile la pensie latente ale lucratorilor care iși inceteaza activitatea și ale urmașilor lor sau valoarea acestora sunt tratate proporțional cu valoarea drepturilor membrilor activi ai regimului sau cu evoluția indemnizațiilor de pensie platite in prezent, sau sunt tratate in orice alta modalitate considerata echitabila, cum ar fi:

(a) in cazul in care drepturile la pensie in cadrul regimului de pensie suplimentara sunt dobandite ca drept la o suma nominala, prin asigurarea valorii nominale a drepturilor la pensie latente;

 

(b) in cazul in care valoarea drepturilor la pensie acumulate se modifica in timp, prin ajustarea valorii drepturilor la pensie latente prin aplicarea:

(i) unei dobanzi integrate in regimul de pensie; sau

 

(ii) randamentului investițiilor obținut de catre furnizorul de pensie suplimentara;

sau

 

(c) in cazul in care valoarea drepturilor la pensie acumulate este ajustata, de exemplu, in funcție de rata inflației ori nivelul de salarizare, prin ajustarea in consecința a valorii drepturilor la pensie latente, sub rezerva limitei proporționale impuse de dreptul intern sau convenite de partenerii sociali.

(3)   Statele membre pot permite regimurilor de pensie suplimentara sa nu rețina drepturile dobandite ale unui lucrator care iși inceteaza activitatea, ci sa plateasca lucratorului respectiv, cu consimțamantul in cunoștința de cauza al lucratorului, inclusiv in ceea ce privește costurile aplicabile, un capital echivalent cu valoarea drepturilor la pensie dobandite, in masura in care valoarea drepturilor la pensie dobandite nu depașește un prag stabilit de statul membru in cauza. Statele membre informeaza Comisia cu privire la pragul aplicat.

(4)   Statele membre au posibilitatea de a permite partenerilor sociali sa stabileasca alte dispoziții in acordurile colective, in masura in care dispozițiile respective ofera o protecție la fel de favorabila și nu creeaza obstacole in calea liberei circulații pentru lucratori.

Articolul 6

Informare

(1)   Statele membre se asigura ca membrii activi ai regimului pot obține la cerere informații cu privire la felul in care incetarea raportului de munca le-ar afecta drepturile la pensie suplimentara.

In special, se furnizeaza informații cu privire la urmatoarele aspecte:

(a) condițiile care reglementeaza dobandirea de drepturi la pensie suplimentara și urmarile aplicarii acestor condiții in cazul incetarii raportului de munca;

 

(b) valoarea drepturilor la pensie dobandite sau o evaluare a drepturilor la pensie dobandite care a fost efectuata cu maximum 12 luni inainte de data solicitarii; și

 

(c) condițiile care reglementeaza viitorul tratament al drepturilor la pensie latente.

In cazul in care regimul permite accesul mai rapid, prin plata unui capital, la drepturile la pensie dobandite, informațiile furnizate includ și o declarație scrisa prin care membrul sa ia in considerare posibilitatea de a primi consiliere cu privire la investiția capitalului respectiv pentru furnizarea pensiei.

(2)   Statele membre se asigura ca beneficiarii latenți obțin la cerere informații cu privire la urmatoarele:

(a) valoarea propriilor drepturi la pensie latente sau o evaluare a drepturilor la pensie latente care a fost efectuata cu maximum 12 luni inainte de data solicitarii; și

 

(b) condițiile care reglementeaza tratamentul drepturilor la pensie latente.

(3)   In cazul indemnizațiilor de urmaș atașate regimurilor de pensie suplimentara, alineatul (2) se aplica urmașilor beneficiari in ceea ce privește plata indemnizațiilor de urmaș.

(4)   Informațiile se transmit clar, in scris și intr-un termen rezonabil. Statele membre pot prevedea ca aceste informații sa nu fie furnizate mai des de o data pe an.

(5)   Obligațiile in temeiul prezentului articol completeaza și nu aduc atingere obligațiilor instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale in temeiul articolului 11 din Directiva 2003/41/CE.

Articolul 7

Cerințe minime și menținerea nivelului de protecție

(1)   Statele membre pot adopta sau menține dispoziții mai favorabile decat cele prevazute in prezenta directiva, cu privire la dobandirea de drepturi la pensie suplimentara pentru lucratori, la pastrarea drepturilor la pensie suplimentara ale lucratorilor care iși inceteaza activitatea și la dreptul la informare al membrilor activi ai regimului și al beneficiarilor latenți.

(2)   Transpunerea prezentei directive nu poate fi in niciun caz folosita ca motiv pentru a reduce drepturile existente pentru dobandirea și pastrarea pensiilor suplimentare sau dreptul la informare al membrilor regimului sau al beneficiarilor in statele membre.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre adopta actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 21 mai 2018 sau asigura faptul ca partenerii sociali introduc pana la acea data dispozițiile necesare prin intermediul unui acord. Statele membre sunt obligate sa ia toate masurile necesare care le permit sa garanteze rezultatele impuse de prezenta directiva. Statele membre informeaza imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci cand statele membre adopta masurile menționate la alineatul (1), acestea conțin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insoțite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Articolul 9

Raportare

(1)   Statele membre transmit Comisiei toate informațiile disponibile privind aplicarea prezentei directive pana la 21 mai 2019.

(2)   Pana la 21 mai 2020, Comisia elaboreaza un raport privind aplicarea prezentei directive și il prezinta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Articolul 10

Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS

(1)  JO C 185, 8.8.2006, p. 37.

(2)  Poziția Parlamentului European din 20 iunie 2007 (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 216) și poziția in prima lectura a Consiliului din 17 februarie 2014 (JO C 77 E, 15.3.2014, p. 1). Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariați, cu lucratorii care desfașoara activitați independente și cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitații (JO L 149, 5.7.1971, p. 2).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentara al lucratorilor salariați și al lucratorilor care desfașoara activitați independente care se deplaseaza in cadrul Comunitații (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

(6)  Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitațile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, p. 10).

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close