Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 

In M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicare.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.000/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 21 decembrie 2009.

 

ANEXA 1

 

NORME TEHNICE

pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 

PARTEA I

Prevederi generale

 

ART. 1

Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare si control a regimului de tranzit comunitar, prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si al regimului de tranzit comun, prevazut in Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr. 22/2006.

ART. 2

In aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se intelege:

a) aplicatie NCTS/T1/T2 – componenta a aplicatiei informatice NCTS-RO care asigura, in cazul operatiunilor de tranzit comunitar/comun, transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;

b) principal obligat – titularul regimului de tranzit: persoana care, printr-un reprezentant abilitat, daca este cazul, plaseaza marfurile sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) NTD – New Transit Document – declaratie vamala de tranzit sub forma electronica, intocmita in aplicatia NCTS/T1/T2 in aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 21 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) NTSD – New Transit Security Document – declaratie vamala de tranzit sub forma electronica, ce contine elemente de securitate si siguranta, intocmita in aplicatia NCTS/T1/T2 in aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) LRN – Local Reference Number – numar de referinta local: numarul de referinta acordat de principalul obligat NTD/NTSD-ului in vederea identificarii in aplicatia NCTS/T1/T2;

f) MRN – Movement Reference Number – numarul de referinta: numar unic de inregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicatia NCTS/T1/T2;

g) TAD – Transit Accompanying Document – document de insotire a tranzitului: document tiparit din aplicatia NCTS/T1/T2 care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie, intocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) si modelului prevazut in anexa 45a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (1) din apendicele I si anexei A3 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) TSAD – Transit Security Accompanying Document – document de insotire tranzit/securitate: document tiparit din aplicatia NCTS/T1/T2, care contine elemente de securitate si siguranta si care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie, intocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) si modelului prevazut in anexa 45e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) LOI – List of Items – Lista de articole: document tiparit din aplicatia NCTS/T1/T2, care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie, intocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) si modelului prevazut in anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 33 alin. (2) din apendicele I si anexei A5 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) TSLOI – Transit Security List of Items – Lista articole tranzit/securitate: document tiparit din aplicatia NCTS/T1/T2, care contine elemente de securitate si siguranta si care insoteste marfurile pana la biroul de destinatie, intocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) si modelului prevazut in anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) AAR – Anticipated Arrival Record – aviz anticipat de sosire: mesaj electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/T1/T2 la eliberarea in tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinatie;

l) ATR – Anticipated Transit Record – aviz anticipat de tranzit: mesaj electronic ce contine informatii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicatia NCTS/T1/T2 la eliberarea in tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;

m) birou centralizator: structura organizatorica din cadrul Directiei Generale a Vamilor, cu atributii in confirmarea si efectuarea procedurii de cercetare a operatiunilor de tranzit comunitar/comun;

n) biroul de garantie: structura organizatorica din cadrul Directiei Generale a Vamilor, cu atributii in autorizarea utilizarii garantiei globale, dispensei de garantie si garantiei izolate pe titluri, si in executarea garantiei globale.

 

PARTEA a II-a

Procedura informatica

 

CAPITOLUL I

Formalitati la biroul de plecare

 

A. Intocmirea declaratiei vamale de tranzit

ART. 3

(1) Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun se face prin completarea de catre principalul obligat, in aplicatia NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, in conformitate cu prevederile art. 353 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Conventia privind regimul de tranzit comun. NTD/NTSD contine in mod obligatoriu LRN-ul atribuit de principalul obligat.

(2) Dupa completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 catre biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD catre biroul de plecare se face in conditiile prevazute la art. 199 si art. 222 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (2) si art. 25 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4

(1) Dupa transmiterea NTD/NTSD principalul obligat prezinta la biroul de plecare documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport in conditiile prevazute de art. 219 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (5) si (6) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un document tiparit dupa forma NTD/NTSD din aplicatia NCTS/T1/T2 si de un document din care sa reiasa cuantumul garantiei aferente pentru operatiunea de tranzit, semnate si stampilate de catre principalul obligat. Calculul garantiei trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: valoarea in vama, incadrarea tarifara, cursul valutar, taxa vamala aplicabila, cuantumul taxei vamale, TVA si accizei, dupa caz.

(3) Atunci cand principalul obligat este autorizat sa inlocuiasca semnatura olografa cu o semnatura digitala, nu mai este necesara prezentarea NTD/NTSD, semnata si stampilata, la biroul de plecare.

 

B. Acceptarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 5

Lucratorul vamal identifica NTD/NTSD in aplicatia NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului, si verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.

ART. 6

(1) In cazul in care respecta dispozitiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 27 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, si conditiile prevazute la art. 4 sunt indeplinite, NTD/NTSD este acceptata, fiind inregistrata in evidenta biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului in mod automat de catre aplicatia NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicata principalului obligat, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “Acceptat”.

(2) Daca NTD/NTSD nu este acceptata, biroul de plecare comunica aceasta principalului obligat, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “Respins” informandu-l totodata despre motivele neacceptarii.

 

C. Rectificarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 7

(1) Principalul obligat poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, dupa ce aceasta a fost acceptata de biroul de plecare, in conditiile prevazute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.

ART. 8

(1) Daca biroul de plecare accepta cererea de rectificare, principalul obligat modifica corespunzator NTD/NTSD. NTD/NTSD rectificata pastreaza MRN-ul si data acceptarii NTD/NTSD initiale.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul NTD/NTSD rectificate.

ART. 9

In cazul in care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunica principalului obligat motivele respingerii.

 

D. Invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 10

(1) Principalul obligat poate solicita in scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, dupa ce aceasta a fost acceptata, in conditiile prevazute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.

ART. 11

In cazul in care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunica principalului obligat motivele respingerii.

 

E. Inregistrarea garantiei

ART. 12

(1) Lucratorul vamal verifica modul de calcul al cuantumului garantiei prezentat in documentul prevazut la art. 4 alin. (2).

(2) In situatia in care cuantumul garantiei a fost corect calculat si inscris in mod corespunzator in NTD/NTSD, sectiunea “Garantie”, campul “Inregistrarea garantiei”, lucratorul vamal ia decizia de inregistrare a garantiei. Daca garantia constituita este acoperitoare, inregistrarea garantiei este comunicata principalului obligat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “Garantie inregistrata”. In cazul garantiei constituite prin depozit in numerar sau prin virament, inregistrarea garantiei este precedata de verificarea realitatii constituirii depozitului.

(3) Daca garantia este respinsa, biroul de plecare comunica aceasta principalului obligat, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “Garantie in modificare”, informandu-l totodata despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 250 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatia in care principalul obligat modifica garantia, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazul in care principalul obligat nu modifica garantia sunt aplicabile prevederile art. 250 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

F. Decizia de control

ART. 13

In situatia in care, in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, aceasta decizie este mentionata in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatele controlului”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”, marfurile urmand sa primeasca liber de vama.

ART. 14

Daca lucratorul vamal ia decizia de a controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, aceasta decizie este comunicata principalului obligat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “In control”. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

G. Efectuarea controlului

ART. 15

Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile controlate, lucratorul vamal inregistreaza acest rezultat in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatele controlului”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”.

ART. 16

(1) In situatia in care se constata discrepante minore intre datele inscrise in NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare principalului obligat, stabilindu-i-se un termen de raspuns.

(2) Biroul vamal poate efectua modificari asupra datelor cuprinse in NTD/NTSD numai cu acceptul principalului obligat, in acest caz marfurile urmand sa primeasca liber de vama. Aceste modificari se mentioneaza in NTD/NTSD prin inscrierea de catre lucratorul vamal in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”, marfurile urmand sa primeasca liber de vama.

ART. 17

Daca modificarile datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de principalul obligat sau termenul acordat a expirat, lucratorul vamal poate acorda liber de vama. In aceasta situatie lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului in NTD/NTSD prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”.

ART. 18

Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate principalului obligat. Lucratorul vamal inregistreaza rezultatul controlului in NTD/NTSD, prin inscrierea in sectiunea “Controlul la plecare”, campul “Rezultatele controlului”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama.

ART. 19

Biroul de plecare decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in NTD/NTSD, documentele insotitoare si marfurile controlate se considera minore sau majore.

 

H. Liberul de vama

ART. 20

Inainte de acordarea liberului de vama lucratorul vamal inscrie in NTD/NTSD mentiunile referitoare la data-limita de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile aplicate si itinerarul, daca este cazul.

ART. 21

(1) Liberul de vama se acorda conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dupa acordarea liberului de vama, lucratorul vamal tipareste TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI, pe care le inmaneaza principalului obligat, in vederea insotirii marfurilor pana la biroul de destinatie.

ART. 22

In cazul in care un mijloc de transport este utilizat pentru incarcarea succesiva cu marfuri care se plaseaza in regim de tranzit comunitar/comun la mai multe birouri de plecare, lucratorul vamal de la biroul de plecare intermediar mentioneaza noile sigilii aplicate si aplica stampila personala in rubrica F a fiecarui TAD/TSAD emis de birourile de plecare precedente.

ART. 23

Incarcarea in acelasi mijloc de transport a marfurilor plasate in regim de tranzit comunitar/comun si a marfurilor care se afla in libera circulatie se face cu respectarea conditiilor prevazute la art. 357 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 31 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Formalitati in cazul expeditorilor agreati

 

A. Intocmirea si acceptarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 24

(1) Art. 3 se aplica in mod corespunzator.

(2) NTD/NTSD contine in mod obligatoriu in rubrica “Controlat la biroul de plecare” data-limita de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile care urmeaza a fi aplicate si itinerarul, daca este cazul.

ART. 25

Acceptarea NTD/NTSD se materializeaza prin alocarea de catre aplicatia NCTS/T1/T2 a MRN-lui si trecerea NTD/NTSD in starea “Acceptat”.

 

B. Rectificarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 26

(1) Expeditorul agreat poate rectifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, dupa ce aceasta a fost acceptata de biroul de plecare, in conditiile prevazute de art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Art. 8 si 9 se aplica in mod corespunzator.

 

C. Invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 27

Art. 10 si 11 se aplica in mod corespunzator.

 

D. Inregistrarea garantiei si notificarea de incarcare

ART. 28

(1) Dupa acceptarea NTD/NTSD, expeditorul agreat procedeaza la inregistrarea garantiei. In situatia in care cuantumul garantiei a fost corect calculat si inscris in mod corespunzator in NTD/NTSD, sectiunea “Garantie”, campul “Inregistrarea garantiei”, iar garantia constituita este acoperitoare, garantia este inregistrata, NTD/NTSD trecand in starea “Garantie inregistrata”.

(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(3) In situatia in care expeditorul agreat modifica garantia, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul in care expeditorul agreat nu modifica garantia prevederile art. 12 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

ART. 29

(1) Sosirea mijlocului de transport pentru incarcare este anuntata de expeditorul agreat biroului de plecare dupa inregistrarea garantiei prin intermediul “notificarii de incarcare”, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, daca se considera necesar, a controlului marfurilor si aplicarii sigiliilor.

(2) Notificarea de incarcare contine informatii despre:

a) MRN-ul operatiunii de tranzit;

b) regimul de tranzit solicitat;

c) identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare;

d) tara de destinatie;

e) data si ora expedierii marfurilor;

f) sigiliile care urmeaza a fi, eventual, aplicate;

g) denumirea comerciala a marfurilor, inclusiv incadrarea lor tarifara, daca este cazul;

h) numarul licentelor si/sau al altor certificate necesare, daca este cazul.

(3) Notificarea de incarcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu expeditorul agreat, imediat dupa incarcarea mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreat este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand notificarea de incarcare (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea “OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificarii de incarcare trebuie sa asigure expeditorului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acesteia.

(5) In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, expeditorul agreat nu poate transmite notificarea de incarcare, acesta este obligat sa o predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie pe notificare data, ora si minutul primirii.

ART. 30

Lucratorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare inregistreaza in evidente notificarea de incarcare, identifica NTD/NTSD in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului si ia decizia privitoare la controlul marfurilor, in termenul prevazut in autorizatia privind acordarea statutului de expeditor agreat.

 

E. Liberul de vama

ART. 31

(1) La expirarea termenului prevazut in autorizatie, expeditorul agreat sigileaza mijlocul de transport, tipareste TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI din aplicatia NCTS/T1/T2 si expediaza marfurile insotite de TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI.

(2) In cadrul perioadei de justificare prevazute in autorizatie un document tiparit dupa forma NTD/NTSD se preda biroului de plecare.

ART. 32

Daca in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile notificate, prevederile art. 14 – 21 se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL III

Formalitati de indeplinit in cursul transportului

 

A. Formalitati de indeplinit la biroul de tranzit

ART. 33

(1) Transportul si TAD/TSAD, dupa caz, LOI/TSLOI, se prezinta la biroul de tranzit inscris in rubrica 51 a TAD/TSAD.

(2) Lucratorul vamal identifica ATR-ul aferent operatiunii de tranzit in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.

ART. 34

In situatia in care, in urma efectuarii analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de catre sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, acesta notifica biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si permite continuarea operatiunii de tranzit.

ART. 35

Daca lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile prezentate, aceasta decizie este comunicata transportatorului. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 35 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 36

Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in ATR si marfurile controlate sau se constata discrepante minore, lucratorul vamal notifica biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si permite continuarea operatiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate dupa caz, se inscriu in ATR, in sectiunea “Incident”, si se mentioneaza pe TAD/TSAD, in rubrica F vizata de lucratorul vamal prin aplicarea stampilei personale.

ART. 37

(1) Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in ATR si marfurile controlate, lucratorul vamal intrerupe operatiunea de tranzit, notifica intreruperea operatiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalitatilor de rerutare si de incheiere a tranzitului corespunzatoare biroului de destinatie prevazute in prezentele norme tehnice.

(2) Biroul de tranzit decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in ATR si marfurile controlate se considera minore sau majore.

 

B. Operatiunea de rerutare

ART. 38

(1) Prin rerutare in cursul transportului se intelege redirectionarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat catre biroul de tranzit unde marfurile sunt prezentate efectiv.

(2) Cererea de rerutare pentru operatiunea de tranzit identificata prin MRN-ul inscris in TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, de catre biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv marfurile catre biroul de plecare.

(3) Dupa realizarea rerutarii, noul birou de tranzit efectueaza formalitatile descrise in prezentul capitol.

(4) In situatia in care cererea de rerutare este respinsa de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv marfurile este informat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii si ia masurile corespunzatoare pentru intoarcerea transportului si informarea transportatorului.

 

C. Evenimente in timpul transportului

ART. 39

(1) In cazurile prevazute la art. 360 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 36 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, transportatorul efectueaza mentiunile corespunzatoare in rubrica 56 a TAD/TSAD si prezinta, in cel mai scurt timp, transportul impreuna cu TAD/TSAD biroului vamal competent.

(2) In aplicarea procedurii prevazute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal in a carui raza de competenta s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide daca operatiunea de tranzit poate continua sau nu.

(3) Daca biroul vamal competent decide ca operatiunea poate continua, mentiunile referitoare la evenimentul petrecut, inscrise de transportator in TAD/TSAD, vor fi vizate de lucratorul vamal prin aplicarea stampilei personale, in rubrica G a TAD/TSAD.

ART. 40

In situatia in care sigiliile au fost rupte independent de vointa transportatorului, lucratorul vamal verifica mijlocul de transport si marfurile si, daca decide ca operatiunea de tranzit comunitar/comun poate continua, aplica noi sigilii vamale, completeaza si vizeaza in mod corespunzator rubrica G a TAD/TSAD.

ART. 41

(1) In cazul transbordarii marfurilor, transportatorul efectueaza mentiunile corespunzatoare in rubrica 55 a TAD/TSAD.

(2) Daca biroul vamal competent decide ca operatiunea poate continua, mentiunile referitoare la transbordare, inscrise de transportator in TAD/TSAD, vor fi vizate de lucratorul vamal prin aplicarea stampilei personale, in rubrica F a TAD/TSAD. Atunci cand pe parcursul transportului s-au facut mai mult de doua transbordari si rubrica F a fost completata, noile mentiuni se vor inscrie in rubricile 56 si G ale TAD/TSAD.

(3) In situatia in care transbordarea marfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin incarcarea acestora in doua sau mai multe mijloace de transport, operatiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinatie si efectueaza incheierea operatiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme.

ART. 42

(1) In cazul controalelor efectuate de catre autoritatea vamala abilitata, in situatia in care nu se constata discrepante intre datele inscrise in TAD/TSAD si marfurile controlate sau se constata discrepante minore, autoritatea vamala abilitata aplica noi sigilii si permite continuarea operatiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate dupa caz, se mentioneaza pe TAD/TSAD, in rubrica F vizata de lucratorul vamal prin aplicarea stampilei personale.

(2) Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in TAD/TSAD si marfurile controlate, autoritatea vamala abilitata intrerupe operatiunea de tranzit si prezinta marfurile si mijlocul de transport biroului vamal in a carui raza de competenta s-a efectuat actiunea de control. Biroul vamal notifica intreruperea operatiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin rerutarea operatiunii de tranzit si efectuarea formalitatilor de incheiere a acesteia corespunzatoare biroului de destinatie prevazute in prezentele norme tehnice.

(3) Autoritatea vamala abilitata decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in TAD/TSAD si marfurile controlate se considera minore sau majore.

ART. 43

Mentiunile inscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute in timpul transportului, vizate de catre biroul vamal competent sau autoritatea vamala abilitata, sunt mentionate in aplicatia NCTS/T1/T2 de catre biroul de destinatie in AAR sau primul birou de tranzit in ATR, prin inscrierea in sectiunea “Incident”.

 

CAPITOLUL IV

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 44

Principalul obligat prezinta la biroul de destinatie marfurile, mijlocul de transport, documentele insotitoare, TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI.

ART. 45

(1) Lucratorul vamal identifica AAR in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, inregistreaza in evidente operatiunea de tranzit si transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 363 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 43 se aplica in mod corespunzator.

 

B. Decizia de control

ART. 46

(1) Daca, in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, mentioneaza aceasta decizie in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, si incheie operatiunea de tranzit.

(2) Numarul de inregistrare a operatiunii de tranzit in evidentele biroului de destinatie se mentioneaza in AAR, in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

ART. 47

In cazul in care lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile prezentate, aceasta decizie este comunicata transportatorului. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 37 alin. (3) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

C. Efectuarea controlului si incheierea operatiunii de tranzit

ART. 48

(1) Daca in urma controlului nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in TAD/TSAD, AAR si marfurile prezentate la biroul de destinatie, lucratorul vamal mentioneaza acest rezultat in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A1 cu semnificatia “Satisfacator”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, si incheie operatiunea de tranzit.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 49

(1) Prevederile art. 48 se aplica si in situatia in care in urma controlului s-au constatat discrepante minore intre datele inscrise in TAD/TSAD, AAR si marfurile prezentate la biroul de destinatie. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Prin discrepante minore se intelege, in principal, orice eroare materiala care nu afecteaza operatiunea de tranzit in cauza.

ART. 50

(1) Cand in urma controlului se constata discrepante majore, lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului in AAR, prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie” a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Biroul de destinatie decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in TAD/TSAD si marfurile controlate se considera minore sau majore.

ART. 51

(1) In cazul in care, pentru incheierea operatiunii de tranzit, biroul de destinatie considera ca este necesara rezolvarea discrepantelor constatate, acesta mentioneaza in AAR daca rezolvarea discrepantelor este solicitata biroului de plecare sau este efectuata de biroul de destinatie.

(2) Atunci cand este solicitat, biroul de plecare efectueaza propriile verificari si comunica biroului de destinatie prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 despre modalitatea de rezolvare a discrepantelor, prin completarea in NTD/NTSD in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatul discrepantelor la biroul de plecare”, a:

a) codului “1” atunci cand discrepantele sunt rezolvate;

b) codului “0” atunci cand discrepantele nu sunt rezolvate.

(3) In cazul in care rezolvarea discrepantelor constatate este efectuata de biroul de destinatie, rezultatele verificarilor efectuate se comunica in scris biroului de plecare, intr-un termen de maximum 3 luni de la data inregistrarii in evidente a operatiunii de tranzit.

(4) Dupa rezolvarea discrepantelor, lucratorul vamal de la biroul de destinatie ia masurile necesare in vederea incheierii operatiunii de tranzit dispunand, dupa caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate.

ART. 52

In cazul in care, pentru incheierea operatiunii de tranzit, biroul de destinatie stabileste ca nu este necesara rezolvarea discrepantelor constatate si decide sa perceapa datoria rezultata, acesta mentioneaza rezultatul controlului in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, prin inscrierea codului A5 cu semnificatia “Taxe colectate”.

ART. 53

(1) In situatia in care intr-un mijloc de transport se afla mai multe partide de marfa insotite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descarcate la birouri de destinatie succesive, lucratorul vamal de la biroul de destinatie intermediar mentioneaza noile sigilii aplicate dupa descarcarea partidei de marfa si aplica stampila personala in rubrica F a fiecarui TAD/TSAD care insoteste in continuare marfurile.

(2) Prevederile art. 43 se aplica in mod corespunzator.

 

D. Operatiunea de rerutare

ART. 54

Prin rerutare se intelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinatie declarat catre biroul de destinatie unde marfurile sunt prezentate efectiv.

ART. 55

(1) Cererea de rerutare pentru operatiunea de tranzit identificata prin MRN-ul inscris in TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, de catre biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv marfurile catre biroul de plecare.

(2) Dupa realizarea rerutarii, noul birou de destinatie efectueaza formalitatile descrise in prezentul capitol.

(3) In situatia in care biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv marfurile nu receptioneaza prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta inregistreaza operatiunea in evidente, formalitatile descrise in prezentul capitol fiind efectuate in mod corespunzator, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind inscrise in TAD/TSAD la rubrica I “Controlat la biroul de destinatie” si ulterior in aplicatia NCTS/T1/T2 atunci cand este posibil.

(4) In situatia in care biroul de destinatie este in imposibilitatea de a inscrie mentiunile referitoare la rezultatul controlului in aplicatia NCTS/T1/T2 in termenul prevazut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta transmite biroului centralizator o copie certificata a TAD/TSAD.

ART. 56

Prevederile art. 55 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care AAR-ul nu este identificat in aplicatia NCTS/T1/T2 de biroul de destinatie inscris in TAD/TSAD.

 

CAPITOLUL V

Formalitati in cazul destinatarilor agreati

 

ART. 57

(1) La sosirea marfurilor si mijlocului de transport impreuna cu documentele insotitoare, TAD/TSAD si, dupa caz, LOI/TSLOI, in spatiul autorizat, destinatarul agreat identifica AAR in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectueaza, daca este cazul, mentiunile prevazute la art. 43, transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 si informeaza biroul de destinatie despre sosirea marfurilor prin intermediul “notificarii de sosire”. Notificarea de sosire contine MRN-ul operatiunii de tranzit si informatiile prevazute la art. 408 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Notificarea de sosire contine informatii despre:

a) regimul de tranzit acordat;

b) tara de expeditie;

c) tara de origine;

d) data si ora sosirii marfurilor;

e) starea sigiliilor aplicate;

f) denumirea comerciala a marfurilor, inclusiv incadrarea lor tarifara, daca este cazul;

g) mentiunile inscrise pe declaratia de tranzit cu privire la evenimentele petrecute in timpul transportului, daca este cazul;

h) excedentele, deficitele, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, daca este cazul.

(3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinatie prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand notificarea de sosire (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea “OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificarii de sosire trebuie sa asigure destinatarului agreat obtinerea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acesteia.

(5) In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat sa o predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie pe notificare data, ora si minutul primirii.

ART. 58

Lucratorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinatie inregistreaza in evidente notificarea de sosire, identifica AAR in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului si ia decizia privind controlul marfurilor, in termenul prevazut in autorizatia privind acordarea statutului de destinatar agreat.

ART. 59

La expirarea termenului prevazut in autorizatie, destinatarul agreat verifica existenta si integritatea sigiliilor, descarca si efectueaza receptia marfurilor, introduce imediat rezultatele descarcarii in evidentele proprii si comunica acest rezultat biroului de destinatie, prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevazut la art. 408 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 60

(1) Daca la descarcare nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in TAD/TSAD, AAR si marfurile descarcate, comunicarea prevazuta la art. 59 se face prin inscrierea in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului A2 cu semnificatia “Considerat satisfacator”.

(2) TAD/TSAD-ul si, dupa caz, LOI/TSLOI se prezinta fara intarziere biroului de destinatie.

(3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de catre biroul de destinatie prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2 in termenul prevazut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Biroul de destinatie mentioneaza in AAR numarul de inregistrare al notificarii de sosire, in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

ART. 61

(1) Atunci cand la descarcarea marfurilor se constata discrepante, destinatarul agreat opreste imediat descarcarea si comunica biroului de destinatie constatarea discrepantelor prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin inscrierea in AAR in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Biroul de destinatie controleaza marfurile si mentioneaza rezultatul controlului in AAR. Prevederile art. 49 – 52 si 60 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 62

(1) Daca in urma analizei de risc pe baza informatiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile notificate, aceasta decizie este comunicata destinatarului agreat prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin inscrierea in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, a codului B1 cu semnificatia “Nesatisfacator”, AAR-ul trecand in starea “In control”.

(2) Prevederile art. 48 – 52 si art. 60 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

 

PARTEA a III-a

Procedura de rezerva

 

CAPITOLUL I

Formalitati la biroul de plecare

 

ART. 63

(1) Procedura de rezerva se aplica in conditiile si in conformitate cu prevederile art. 353 alin. (2) litera b) si anexa 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 22 alin. (1) si anexei V ale apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Documentele acceptate ca declaratie de tranzit in cazul procedurii de rezerva sunt urmatoarele:

a) exemplarele 1, 4 si 5 sau 1/6 si 4/5 ale documentului administrativ unic – DAU;

b) un document administrativ unic – DAU imprimat pe hartie obisnuita din sistemul operatorului, completat conform anexei 37 din Regulamentul CEE nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la anexa B6 din apendicele III al Conventiei privind regimul de tranzit comun;

c) documentul de insotire in tranzit TAD/TSAD, atunci cand biroul de plecare considera ca nevoile operatorului sunt justificate, intocmit in conformitate cu anexele 37, 45a si 45e la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la anexa A3 si anexa B6 din apendicele III al Conventiei privind regimul de tranzit comun;

d) documentul tiparit dupa forma NTD/NTSD din aplicatia NCTS/T1/T2 de catre principalul obligat, pentru care se aplica dispozitiile pct. 4.1 din anexa 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care biroul vamal de plecare a aprobat trecerea la procedura de rezerva dupa acceptarea declaratiei de tranzit in aplicatia NCTS/T1/T2 si inaintea acordarii liberului de vama.

ART. 64

(1) Utilizarea procedurii de rezerva se aproba de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezerva, biroul de plecare se asigura ca orice NTD/NTSD introdus in aplicatia NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anuleaza.

(2) Principalul obligat trebuie sa informeze biroul de plecare in legatura cu fiecare NTD/NTSD inregistrat in NCTS/T1/T2 si caruia nu i s-a acordat liber de vama, pentru care in continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezerva, si sa solicite anularea acestuia.

ART. 65

(1) Dupa aprobarea procedurii de rezerva, principalul obligat prezinta la biroul de plecare declaratia de tranzit, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport in conditiile prevazute la art. 199 si art. 353 alin. (2), (4) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 22 alin. (1), (4) – (7) si la art. 24 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) In cazul utilizarii unui certificat de garantie globala sau de dispensa de garantie, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucratorul vamal din cadrul biroului de plecare verifica validitatea si valabilitatea certificatului de garantie globala sau de dispensa de garantie.

(4) Dupa repornirea aplicatiei NCTS/T1/T2, in termen de maximum o zi, principalul obligat al operatiunii de tranzit introduce datele din fiecare declaratie de tranzit care a fost intocmita in procedura de rezerva, in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”.

ART. 66

(1) Prevederile art. 6 – 21 se aplica in mod corespunzator.

(2) In situatia aprobarii cererii de rectificare prevazute la art. 7 sau a acceptarii modificarilor prevazute la art. 16, declaratia de tranzit se rectifica de catre principalul obligat.

(3) In cazurile prevazute la art. 13 si 15 – 17 lucratorul vamal din cadrul biroului de plecare mentioneaza rezultatul controlului pe declaratia de tranzit prin inscrierea in caseta D a mentiunii “Conform” si aplicarea semnaturii si stampilei personale.

ART. 67

(1) In vederea aplicarii procedurii de rezerva, lucratorul vamal din cadrul biroului de plecare:

a) aplica stampila “Procedura de rezerva” in caseta A a declaratiei de tranzit. Modelul stampilei este prevazut in anexa 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa B7 a apendicelui III la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) inscrie in caseta C a declaratiei de tranzit numarul de inregistrare din evidentele biroului vamal;

c) aplica stampila personala in caseta D a declaratiei de tranzit;

d) pastreaza exemplarul corespunzator al declaratiei de tranzit si remite transportatorului celelalte exemplare.

(2) In cazul marfurilor mentionate in anexa 44c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare transmite Directiei supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor, in ziua plecarii, o copie a declaratiei de tranzit.

(3) La primirea exemplarului de confirmare a operatiunii de tranzit completat corespunzator de biroul de destinatie, lucratorul vamal de la biroul de plecare introduce data sosirii si rezultatul controlului in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”, in fereastra “Rezultatele controlului la destinatie”.

 

CAPITOLUL II

Formalitati in cazul expeditorilor agreati

 

ART. 68

Prevederile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator.

ART. 69

(1) Dupa aprobarea procedurii de rezerva, expeditorul agreat:

a) completeaza declaratia de tranzit;

b) inregistreaza declaratia de tranzit in evidente;

c) aplica in caseta A a declaratiei de tranzit stampila prevazuta la art. 67 alin. (1) lit. a);

d) aplica in caseta C a declaratiei de tranzit stampila speciala prevazuta la pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 27.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autorizatia de expeditor agreat prevede aceasta metoda de autentificare;

e) inscrie in caseta C numarul si data declaratiei de tranzit.

(2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 si art. 66 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

ART. 70

(1) La expirarea termenului prevazut in autorizatie, expeditorul agreat:

a) inscrie in caseta 44 a declaratiei de tranzit mentiunile referitoare la itinerarul obligatoriu, daca este cazul;

b) inscrie in caseta 50 a declaratiei de tranzit mentiunea “Dispensa de semnatura”, daca este cazul;

c) inscrie in caseta D a declaratiei de tranzit data-limita de prezentare la biroul de destinatie, sigiliile aplicate sau mentiunea “Dispensa”, daca este cazul, precum si mentiunea “Expeditor agreat”;

d) pastreaza exemplarul corespunzator al declaratiei de tranzit si remite transportatorului celelalte exemplare;

e) preda biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declaratiei de tranzit, in cadrul perioadei de justificare prevazute in autorizatie.

(2) In cazul marfurilor mentionate in anexa 44c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, respectiv in anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, expeditorul agreat transmite biroului de plecare, in ziua plecarii, o copie a declaratiei de tranzit.

(3) Prevederile art. 67 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL III

Formalitati de indeplinit in cursul transportului

 

A. Formalitati de indeplinit la biroul de tranzit

ART. 71

Transportatorul prezinta la biroul de tranzit exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit, avizul de tranzit prevazut la pct. 15.1 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 16.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport.

ART. 72

In situatiile prevazute la art. 34 – 36, lucratorul vamal din cadrul biroului de tranzit stampileaza exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit in caseta 51, stampileaza si retine avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se inscriu in caseta 55 a exemplarelor nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

ART. 73

Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in declaratia de tranzit si marfurile controlate, lucratorul vamal intrerupe operatiunea de tranzit si efectueaza formalitatile de incheiere a tranzitului corespunzatoare biroului de destinatie prevazute in prezentele norme tehnice.

ART. 74

In cazul prezentarii la un birou de tranzit, care lucreaza in procedura de rezerva, a marfurilor ce fac obiectul unei operatiuni tranzit comunitar ale carei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, biroul de tranzit inregistreaza operatiunea in evidente si notifica trecerea frontierei in aplicatia NCTS/T1/T2, atunci cand este posibil.

 

B. Prezentarea la un alt birou de tranzit

ART. 75

(1) Atunci cand marfurile se prezinta la un alt birou de tranzit decat cel mentionat in declaratia de tranzit, prevederile art. 71 – 74 se aplica in mod corespunzator.

(2) In situatiile prevazute la art. 72, lucratorul vamal inscrie codul noului birou de tranzit si aplica stampila in caseta 51 a exemplarelor nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit si transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat in mod corespunzator, pastrand o copie a acestuia in evidentele sale.

 

C. Evenimente in timpul transportului

ART. 76

Prevederile art. 39 – 42 se aplica in mod corespunzator, mentiunile respective fiind facute pe exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei de tranzit.

 

CAPITOLUL IV

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 77

Principalul obligat prezinta la biroul de destinatie declaratia de tranzit, documentele insotitoare ale transportului, marfurile si mijlocul de transport.

ART. 78

Lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie inregistreaza in evidente declaratia de tranzit si mentioneaza pe aceasta data sosirii, numarul de inregistrare in evidenta biroului vamal si constatarile verificarilor efectuate.

 

B. Decizia de control si efectuarea controlului

ART. 79

(1) Prevederile art. 46 – 50 se aplica in mod corespunzator.

(2) In cazurile prevazute la art. 46 si 48, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentioneaza rezultatul controlului pe declaratia de tranzit, prin inscrierea in caseta I a mentiunii “Conform” si aplicarea semnaturii si stampilei personale.

(3) In situatia prevazuta la art. 49, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentioneaza rezultatul controlului pe declaratia de tranzit, prin inscrierea in caseta I a mentiunii “Nereguli”, urmata de precizarea acestora, si aplicarea semnaturii si stampilei personale.

(4) In cazul prevazut la art. 50, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie mentioneaza rezultatul controlului pe declaratia de tranzit, prin inscrierea in caseta I a mentiunii “Diferente”, urmata, dupa caz, de una dintre mentiunile: “excedent”, “lipsa”, “natura marfurilor” sau “clasificare tarifara”, si aplicarea semnaturii si stampilei personale.

(5) Atunci cand, pentru incheierea operatiunii de tranzit, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie decide ca este necesara rezolvarea discrepantelor constatate, acesta inscrie pe declaratia de tranzit, in caseta I, mentiunea “Ancheta in curs” si aplica semnatura si stampila personale. Rezultatele anchetei se comunica in scris biroului de plecare in termen de maximum 3 luni de la inregistrarea in evidente a operatiunii de tranzit.

(6) In cazul in care, pentru incheierea operatiunii de tranzit, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie stabileste ca nu este necesara rezolvarea discrepantelor constatate si decide sa perceapa datoria rezultata, acesta inscrie pe declaratia de tranzit, in caseta I, mentiunea “Taxe incasate” si aplica semnatura si stampila personale.

 

C. Incheierea operatiunii de tranzit

ART. 80

(1) In vederea incheierii operatiunii de tranzit, biroul de destinatie transmite biroului de plecare, prin posta, exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzator, in maximum doua zile de la data inregistrarii operatiunii si cu respectarea termenului prevazut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Atunci cand biroul de plecare este situat intr-un alt stat membru sau intr-o alta parte contractanta a Conventiei privind regimul de tranzit comun, biroul de destinatie transmite biroului centralizator, prin posta, exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzator, in maximum doua zile de la data inregistrarii operatiunii. Biroul centralizator transmite catre autoritatea vamala competenta a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declaratiei de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevazut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, respectiv la pct. 19 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 81

(1) In cazul prezentarii la un birou vamal de destinatie, care lucreaza in procedura de rezerva, a marfurilor ce fac obiectul unei operatiuni de tranzit ale carei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, biroul de destinatie inregistreaza operatiunea in evidente, efectueaza in mod corespunzator formalitatile descrise la art. 46 – 50, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind inscrise in TAD/TSAD, caseta I, si ulterior in aplicatia NCTS/T1/T2, atunci cand este posibil.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 82

In cazul marfurilor mentionate in anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 79 alin (3) – (6), biroul de destinatie transmite Directiei supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor, in ziua sosirii, o copie a declaratiei de tranzit sau a TAD/TSAD pe care sunt inscrise rezultatele controlului.

 

D. Prezentarea la un alt birou de destinatie

ART. 83

(1) Atunci cand marfurile se prezinta la un alt birou de destinatie decat cel mentionat in declaratia de tranzit, prevederile art. 77 – 82 se aplica in mod corespunzator, cu respectarea prevederilor pct. 16.2 si 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale pct. 17.2 si 17.3 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In situatia prevazuta la pct. 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 17.3 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de destinatie unde sunt prezentate efectiv marfurile informeaza imediat in scris biroul centralizator, care va solicita precizari de la biroul de plecare.

 

CAPITOLUL V

Formalitati in cazul destinatarilor agreati

 

ART. 84

(1) La sosirea marfurilor si mijlocului de transport impreuna cu documentele insotitoare si declaratia de tranzit in spatiul autorizat, destinatarul agreat informeaza biroul de destinatie prin intermediul “notificarii de sosire”.

(2) Pentru marfurile mentionate in anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa I a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatarul agreat transmite biroului de destinatie, in ziua sosirii marfurilor, o copie a declaratiei de tranzit.

(3) Prevederile art. 57 alin. (2) – (5) se aplica in mod corespunzator.

ART. 85

Prevederile art. 58 si 59 se aplica in mod corespunzator.

ART. 86

Daca la descarcare nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in declaratia de tranzit si marfurile descarcate, comunicarea prevazuta la art. 59 se face prin inscrierea in caseta I a declaratiei de tranzit a mentiunilor referitoare la data sosirii si starea eventualelor sigilii aplicate si transmiterea acestora biroului de destinatie.

ART. 87

(1) Atunci cand la descarcarea marfurilor se constata discrepante, destinatarul agreat opreste descarcarea si informeaza imediat biroul de destinatie.

(2) Biroul de destinatie controleaza marfurile si mentioneaza rezultatul controlului pe declaratia de tranzit.

(3) Prevederile art. 79 se aplica in mod corespunzator.

ART. 88

Prevederile art. 80 se aplica in mod corespunzator.

ART. 89

(1) Atunci cand in spatiul autorizat al destinatarului agreat sosesc marfuri ce fac obiectul unei operatiuni de tranzit ale carei date au fost transmise prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, iar aplicatia NCTS/T1/T2 nu functioneaza, prevederile art. 84 – 87 se aplica in mod corespunzator.

(2) Formalitatile prevazute la art. 60 – 62 se aplica in mod corespunzator.

(3) Mentiunile referitoare la rezultatul descarcarii sunt trecute de biroul de destinatie in TAD/TSAD in caseta I.

(4) Prevederile art. 57 alin. (3) – (5) se aplica in mod corespunzator si in cazul comunicarii deciziei de control si a rezultatului descarcarii.

ART. 90

(1) In momentul incetarii motivelor care au determinat acordarea procedurii de rezerva, lucratorul vamal din cadrul biroului de destinatie identifica AAR in aplicatia NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul “aviz de sosire” catre biroul de plecare, mentioneaza rezultatul controlului marfurilor in AAR, sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie”, si incheie operatiunea in conformitate cu prevederile art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Discrepantele constatate se mentioneaza in AAR prin inscrierea in sectiunea “Control general”, campul “Rezultatele controlului la destinatie – Comentarii”.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 91

Prevederile art. 82 se aplica in mod corespunzator.

 

PARTEA a IV-a

Proceduri simplificate de tranzit

 

TITLUL I

Procedura simplificata de tranzit pentru marfurile transportate pe calea ferata

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 92

(1) Dispozitiile cuprinse in prezentul titlu se aplica marfurilor transportate in regim de tranzit comunitar/comun pe calea ferata, sub acoperirea unei scrisori de trasura CIM, a unei scrisori de trasura CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trasura combinate CIM/SMGS, denumite in continuare scrisori de trasura CIM, in conditiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 413 – 418 si art. 419 alin. (4) si (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) si art. 67 – 72 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Procedura simplificata de tranzit se utilizeaza numai in situatia in care pentru realizarea transportului marfurilor coopereaza doua sau mai multe societati de cale ferata din Comunitatea Europeana sau tarile AELS, fiecare activand la nivel national, autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(3) Lista societatilor de cale ferata autorizate sa utilizeze procedura simplificata de tranzit comunitar/comun in Comunitatea Europeana si in tarile AELS se comunica de catre biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviara.

 

CAPITOLUL II

Formalitati la biroul de plecare

 

A. Intocmirea declaratiei vamale de tranzit

ART. 93

(1) Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferata, in procedura simplificata, se face prin completarea de catre persoana interesata a setului complet al scrisorii de trasura CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin inscrierea in caseta 58b a scrisorii de trasura CIM, respectiv in caseta 66b a scrisorii de trasura CIM/SMGS a codului societatii de cale ferata care are calitatea de principal obligat si bifarea casutei “DA”.

(2) Societatile de cale ferata care coopereaza pentru realizarea transportului se mentioneaza in caseta 57 a scrisorii de trasura CIM, respectiv in caseta 65 a scrisorii de trasura combinate CIM/SMGS.

(3) Dupa completare, setul complet al scrisorii de trasura CIM, semnat si stampilat, impreuna cu marfurile, mijlocul de transport si documentele insotitoare, se prezinta de catre societatea de cale ferata la biroul de plecare.

 

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

ART. 94

Daca conditiile prevazute la art. 93 sunt indeplinite, lucratorul vamal inregistreaza operatiunea de tranzit in evidentele biroului de plecare si inscrie in caseta 99 a scrisorii de trasura CIM, respectiv in caseta 26 a scrisorii de trasura CIM/SMGS numarul de inregistrare a operatiunii in evidentele biroului vamal.

 

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 95

(1) Rectificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trasura CIM se face in conformitate cu prevederile art. 418 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, respectiv ale art. 72 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunica societatii de cale ferata motivele respingerii.

ART. 96

Prevederile art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

 

D. Decizia de control

ART. 97

In situatia in care, in urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, marfurile urmeaza sa primeasca liber de vama.

ART. 98

Daca lucratorul vamal ia decizia de a controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

E. Efectuarea controlului

ART. 99

Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM, documentele insotitoare si marfurile controlate, marfurile urmeaza sa primeasca liber de vama.

ART. 100

In situatia in care se constata discrepante minore intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare societatii de cale ferata, stabilindu-i-se un termen de raspuns.

ART. 101

Daca modificarile datelor din scrisoarea de trasura CIM nu sunt acceptate de societatea de cale ferata sau termenul acordat a expirat, lucratorul vamal poate acorda liber de vama.

ART. 102

Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate societatii de cale ferata, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama. Lucratorul vamal returneaza scrisoarea de trasura CIM si pastreaza o xerocopie a exemplarului 3. Mentiunea neacordarii liberului de vama se inscrie in caseta 99 a scrisorii de trasura CIM, respectiv in caseta 26 a scrisorii de trasura CIM/SMGS.

ART. 103

Biroul de plecare decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM, documentele insotitoare si marfurile controlate se considera minore sau majore.

 

F. Liberul de vama

ART. 104

(1) Liberul de vama se acorda conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Lucratorul vamal inscrie in caseta 99 a scrisorii de trasura CIM, respectiv in caseta 26 a scrisorii de trasura CIM/SMGS simbolul T1, T2 sau T2F, in conformitate cu prevederile art. 419 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica sigiliile vamale, daca este cazul, precum si semnatura si stampila personale.

(2) Dupa acordarea liberului de vama, lucratorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trasura CIM societatii de cale ferata si pastreaza in evidenta o xerocopie a exemplarului 3 si a documentelor insotitoare.

 

CAPITOLUL III

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 105

(1) Societatea de cale ferata prezinta la biroul de destinatie marfurile, mijlocul de transport, documentele insotitoare si exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM, cu respectarea prevederilor art. 419 alin. (5), art. 421 alin. (1) si ale art. 423 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (8), art. 75 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Lucratorul vamal inregistreaza in evidentele biroului de destinatie scrisoarea de trasura CIM.

 

B. Decizia de control

ART. 106

Daca, in urma analizei de risc sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, incheie operatiunea de tranzit prin inscrierea pe exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM, in rubrica destinata autoritatii vamale, a numarului si datei inscrierii in evidenta biroului vamal de destinatie sau declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub alt regim vamal si aplica semnatura si stampila personala. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trasura CIM se restituie societatii de cale ferata, iar exemplarul nr. 3 se retine in evidenta biroului de destinatie.

ART. 107

In cazul in care lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile prezentate, aceasta decizie este comunicata transportatorului. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

C. Efectuarea controlului si incheierea operatiunii de tranzit

ART. 108

(1) Daca in urma controlului nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM si marfurile controlate sau se constata discrepante minore, prevederile art. 106 se aplica in mod corespunzator. Rezultatele controlului se inscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trasura CIM.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 109

(1) Cand in urma controlului lucratorul vamal constata discrepante majore, incheie operatiunea de tranzit prin inscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor scrisorii de trasura CIM, utilizand una dintre mentiunile prevazute la art. 79 alin. (4), dispune, dupa caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate, inscrie pe exemplarele 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM, in rubrica destinata autoritatii vamale, numarul si data inscrierii in evidenta biroului vamal de destinatie, ale declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplica semnatura si stampila personala. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trasura CIM se restituie societatii de cale ferata, iar exemplarul nr. 3 se retine in evidenta biroului de destinatie.

(2) Biroul de destinatie decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in scrisoarea de trasura CIM si marfurile controlate se considera minore sau majore.

ART. 110

Prevederile art. 105 – 109 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 423 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Formalitati la biroul vamal de intrare/iesire

 

ART. 111

In situatia prevazuta la art. 422 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 76 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitatii se face in conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95 – 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 112

(1) Prevederile art. 92 alin. (2) si art. 94 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 423 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii se face in conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95 – 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile art. 98 – 104 se aplica in mod corespunzator in situatiile prevazute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 113

Prevederile art. 111 si 112 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 424 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 77 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TITLUL II

Procedura simplificata de tranzit pentru marfurile transportate in containere mari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 114

(1) Dispozitiile cuprinse in prezentul titlu se aplica marfurilor transportate in containere mari, sub acoperirea unui buletin de expediere TR, in conditiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 426 – 433 si art. 434 alin. (6) si (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) si art. 80 – 87 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Procedura simplificata de tranzit pentru marfurile transportate in containere mari poate fi utilizata de catre intreprinderea de transport definita la art. 427 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 81 din apendicele I la Conventia de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand societatea de cale ferata respectiva este autorizata sa utilizeze procedura simplificata de tranzit pentru transportul marfurilor pe calea ferata. In situatia in care pentru realizarea transportului coopereaza doua sau mai multe societati de cale ferata din Comunitatea Europeana sau tarile AELS, fiecare activand la nivel national, acestea trebuie sa fie autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit pentru transportul marfurilor pe calea ferata.

(3) Lista intreprinderilor de transport din Uniunea Europeana si tarile AELS care respecta cerintele simplificarii se comunica de catre biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviara.

 

CAPITOLUL II

Formalitati la biroul de plecare

 

A. Intocmirea declaratiei vamale de tranzit

ART. 115

(1) Declararea marfurilor transportate in containere mari in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferata, in procedura simplificata, se face prin completarea de catre persoana interesata a setului complet al buletinului de expediere TR.

(2) Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin prezentarea scrisorii de trasura CIM, completata in caseta 58b, sau a scrisorii de trasura CIM/SMGS, completata in rubrica 66b, cu codul societatii de cale ferata care are calitatea de principal obligat si bifarea casutei “DA”. Prevederile art. 93 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Dupa completare, setul complet al buletinului de expediere TR, respectiv al scrisorii de trasura CIM, semnat si stampilat, impreuna cu marfurile, mijlocul de transport si documentele insotitoare, se prezinta de catre societatea de cale ferata la biroul de plecare.

 

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

ART. 116

Daca conditiile prevazute la art. 115 sunt indeplinite, lucratorul vamal inregistreaza operatiunea de tranzit in evidentele biroului de plecare si inscrie acest numar in caseta 15 a buletinului de expediere TR.

 

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 117

Prevederile art. 95 si 96 se aplica in mod corespunzator.

 

D. Decizia de control si efectuarea controlului

ART. 118

Prevederile art. 97 – 103 se aplica in mod corespunzator.

 

E. Liberul de vama

ART. 119

(1) Liberul de vama se acorda conform prevederilor art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Lucratorul vamal inscrie in caseta 15 a buletinului de expediere TR exemplarele 1, 2, 3A, 3B, simbolul T1, T2 sau T2F, in conformitate cu prevederile art. 434 alin. (2) – (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (2) – (7) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, si aplica semnatura si stampila personala.

(2) In situatia in care se aplica sigilii vamale, acestea sunt inscrise in caseta 15 a buletinului de expediere TR.

(3) Dupa acordarea liberului de vama, lucratorul vamal remite toate exemplarele buletinului de expediere TR societatii de cale ferata si pastreaza in evidenta o xerocopie a exemplarului 3A si a documentelor insotitoare.

 

CAPITOLUL III

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 120

(1) Societatea de cale ferata prezinta la biroul de destinatie marfurile, mijlocul de transport, documentele insotitoare si exemplarele 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR, cu respectarea prevederilor art. 434 alin. (7), art. 436 alin. (1) si ale art. 438 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (10), art. 90 alin. (1) si ale art. 92 alin. (2) din apendicele la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Lucratorul vamal inregistreaza in evidentele biroului de destinatie buletinul de expediere TR, inscriind pe versoul exemplarelor prezentate numarul si data inregistrarii.

 

B. Decizia de control

ART. 121

Daca, in urma analizei de risc sau a unor elemente privind operatiunea de tranzit, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, incheie operatiunea de tranzit, prin inscrierea pe versoul exemplarelor 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR, in rubrica destinata autoritatii vamale, a numarului si datei declaratiei sumare sau declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub un alt regim vamal si aplica semnatura si stampila personala. Exemplarele nr. 1 si 2 ale buletinului de expediere TR se restituie societatii de cale ferata, iar exemplarul 3A se retine in evidenta biroului de destinatie.

ART. 122

Prevederile art. 107 se aplica in mod corespunzator.

 

C. Efectuarea controlului si incheierea operatiunii

ART. 123

(1) Daca in urma controlului nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in buletinul de expediere TR si marfurile controlate sau se constata discrepante minore, prevederile art. 121 se aplica in mod corespunzator. Rezultatele controlului se inscriu pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 124

(1) Cand, in urma controlului, lucratorul vamal constata discrepante majore, incheie operatiunea de tranzit prin inscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR utilizand una dintre mentiunile prevazute la art. 79 alin. (4), dispune, dupa caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepantelor constatate, inscrie pe versoul exemplarelor 1, 2 si 3A ale buletinului de expediere TR, in rubrica destinata autoritatii vamale, numarul si data declaratiei sumare, ale declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplica semnatura si stampila personala. Exemplarele 1 si 2 se restituie societatii de cale ferata, iar exemplarul nr. 3A se retine in evidenta biroului de destinatie.

(2) Prevederile art. 108 alin. (2) se aplica in mod corespunzator

ART. 125

Prevederile art. 120 – 124 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 438 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Formalitati la biroul vamal de intrare/iesire

 

ART. 126

In situatia prevazuta la art. 437 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 91 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitatii se face in conformitate cu prevederile art. 82, 83 si 95 – 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 127

(1) Prevederile art. 114 alin. (2) si art. 116 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 438 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 92 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 112 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Prevederile art. 118 si 119 se aplica in mod corespunzator in situatiile prevazute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 128

Prevederile art. 126 si 127 se aplica in mod corespunzator si in situatia prevazuta la art. 439 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, respectiv la art. 93 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TITLUL III

Procedura simplificata pentru marfurile transportate pe calea aerului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 129

Dispozitiile cuprinse in prezentul titlu se aplica marfurilor transportate in regim de tranzit comunitar/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, in conditiile art. 340e alin. (1), art. 372 alin. (1) lit. f), art. 444 alin. (1), precum si ale art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (1) si art. 112 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Procedura simplificata – nivelul 1

 

SECTIUNEA 1

Formalitati la biroul de plecare

 

A. Intocmirea declaratiei vamale de tranzit

ART. 130

(1) Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, in procedura simplificata – nivelul 1, se face prin intocmirea de catre compania aeriana a manifestului aerian, in conformitate cu prevederile art. 444 alin. (2) – (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (2) – (5) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dupa completare, manifestul aerian impreuna cu marfurile, scrisorile de transport si documentele insotitoare se prezinta de catre compania aeriana la biroul de plecare.

 

B. Acceptarea declaratiei de tranzit

ART. 131

Daca conditiile prevazute la art. 130 sunt indeplinite, lucratorul vamal inregistreaza operatiunea de tranzit in evidentele biroului de plecare.

 

C. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 132

Prevederile art. 65 si 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 28 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

 

D. Decizia de control

ART. 133

In situatia in care, in urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele inscrise in manifest, biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, marfurile urmeaza sa primeasca liber de vama.

ART. 134

Daca biroul de plecare ia decizia de a controla documentele insotitoare si/sau marfurile declarate, controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

E. Efectuarea controlului

ART. 135

Daca in timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante intre datele inscrise in manifestul aerian, documentele insotitoare si marfurile controlate, marfurile urmeaza sa primeasca liber de vama.

ART. 136

In situatia in care se constata discrepante minore intre datele inscrise in manifestul aerian, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de raspuns.

ART. 137

Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatarilor controlului se face de catre compania aeriana cu acceptul biroului de plecare.

ART. 138

Daca modificarile datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aeriana sau termenul acordat a expirat, lucratorul vamal poate acorda liber de vama cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 139

Cand in urma controlului se constata discrepante majore intre datele inscrise in manifestul aerian, documentele insotitoare si marfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, marfurilor neacordandu-li-se liber de vama. Lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului “nesatisfacator” pe toate exemplarele manifestului aerian si returneaza manifestul aerian companiei aeriene, pastrand un exemplar al acestuia.

ART. 140

Biroul de plecare decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in manifestul aerian, documentele insotitoare si marfurile controlate se considera minore sau majore.

 

F. Liberul de vama

ART. 141

(1) Liberul de vama se acorda conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 32 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, lucratorul vamal aplicand semnatura si stampila personala pe toate exemplarele manifestului aerian.

(2) Dupa acordarea liberului de vama, lucratorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, pastrand un exemplar al acestuia in evidentele biroului vamal de plecare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 142

(1) Compania aeriana prezinta la biroul de destinatie marfurile, manifestul aerian, scrisorile de transport aerian si documentele insotitoare.

(2) Lucratorul vamal inregistreaza in evidentele biroului de destinatie manifestul aerian.

 

B. Decizia de control

ART. 143

Daca, in urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele inscrise in manifest, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla marfurile prezentate, incheie operatiunea de tranzit prin inscrierea in evidente a numarului declaratiei sumare sau al declaratiei vamale de plasare a marfurilor sub alt regim vamal, aplicand stampila si semnatura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul si retine o copie a acestuia.

ART. 144

In cazul in care lucratorul vamal ia decizia de a controla marfurile prezentate, aceasta decizie este comunicata companiei aeriene. Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

C. Efectuarea controlului si incheierea operatiunii de tranzit

ART. 145

Daca in urma controlului nu s-au constatat discrepante intre datele inscrise in manifestul aerian si marfurile controlate sau se constata discrepante minore, prevederile art. 139 se aplica in mod corespunzator. Rezultatele controlului se inscriu pe manifestul aerian in rubrica destinata autoritatii vamale.

ART. 146

(1) Cand, in urma controlului, lucratorul vamal constata discrepante majore, incheie operatiunea de tranzit prin inscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, in rubrica destinata autoritatii vamale, utilizand una dintre mentiunile prevazute la art. 79 alin. (4), dispune, dupa caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepantelor constatate, inscrie numarul si data declaratiei sumare, declaratia de plasare a marfurilor sub alt regim vamal sau documentul prin care s-a dispus perceperea datoriei si aplica semnatura si stampila personala. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene si o copie se retine in evidenta biroului de destinatie.

(2) Biroul de destinatie decide daca discrepantele constatate intre datele inscrise in manifestul aerian si marfurile controlate se considera minore sau majore.

ART. 147

(1) In aplicarea art. 444 alin. (7) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (7) paragraful 1 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, in primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene intocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o lista a manifestelor care le-au fost prezentate in cursul lunii precedente si o prezinta biroului de destinatie.

(2) Lucratorul vamal verifica informatiile cuprinse in lista cu datele inregistrate in evidentele biroului de destinatie si aplica stampila si semnatura personala. Lista impreuna cu neregulile constatate in legatura cu informatiile continute in manifestele de pe lista, daca este cazul, se transmite biroului centralizator, pana cel tarziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se pastreaza in evidenta biroului de destinatie.

(3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzatoare listele si neregulile constatate in legatura cu informatiile continute in manifestele de pe lista, prevazute la alin. (2), pana cel tarziu la data de 15 a lunii respective.

ART. 148

In situatia prevazuta la art. 444 alin. (7) paragraful 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 111 alin. (7) paragraful 4 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, informarea biroului de plecare si autoritatilor care au eliberat autorizatia se face prin intermediul biroului centralizator.

 

CAPITOLUL III

Procedura simplificata – nivelul 2

 

SECTIUNEA 1

Formalitati la biroul de plecare

 

A. Intocmirea declaratiei vamale de tranzit

ART. 149

(1) Declararea marfurilor in vederea acordarii regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, in procedura simplificata – nivelul 2, se face prin intocmirea de catre compania aeriana a manifestului aerian, in format electronic, in conformitate cu prevederile art. 445 alin. (2) paragraful 3 si alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 112 alin. (2) paragraful 3 si alin. (3) lit. a) si b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentata, la cerere, biroului de plecare.

 

B. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale de tranzit

ART. 150

Prevederile art. 132 se aplica in mod corespunzator.

 

C. Decizia de control si efectuarea controlului

ART. 151

(1) In situatia in care, in urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele inscrise in manifestul aerian, biroul de plecare ia decizia de a controla marfurile declarate si/sau documentele insotitoare, controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 30 al apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevazuta la art. 149 alin. (2), luand masurile corespunzatoare.

ART. 152

Biroul de plecare efectueaza periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operatiunilor de tranzit efectuate in procedura simplificata – nivelul 2.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formalitati la biroul de destinatie

 

A. Prezentarea marfurilor la biroul de destinatie

ART. 153

(1) Prevederile art. 142 se aplica in mod corespunzator.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentata, la cerere, biroului de destinatie.

 

B. Decizia de control, efectuarea controlului si incheierea operatiunii de tranzit

ART. 154

(1) In situatia in care, in urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele inscrise in manifestul aerian, biroul de destinatie ia decizia de a controla marfurile prezentate si/sau documentele insotitoare, controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 68 – 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 239 – 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Lucratorul vamal mentioneaza rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevazuta la art. 153 alin. (2), luand masurile corespunzatoare.

ART. 155

Notificarea prevazuta la art. 445 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre biroul de destinatie catre biroul de plecare si autoritatile care au eliberat autorizatia, prin intermediul biroului centralizator.

ART. 156

Biroul de destinatie efectueaza periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operatiunilor de tranzit prezentate in procedura simplificata – nivelul 2 si, daca este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

 

PARTEA a V-a

Procedura de cercetare si controlul incheierii regimului de tranzit

 

CAPITOLUL I

Procedura de cercetare si controlul incheierii operatiunilor de tranzit emise in procedura informatica

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

ART. 157

(1) La implinirea termenelor si in conditiile prevazute la art. 365 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare comunica biroului centralizator operatiunile de tranzit pentru care sunt indeplinite conditiile declansarii procedurii de cercetare.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face cel tarziu a doua zi de la implinirea termenelor respective.

ART. 158

(1) Biroul centralizator declanseaza procedura de cercetare la biroul de destinatie si la principalul obligat, cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute la art. 365 alin. (2) – (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (2) – (4) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Modelul scrisorii de informare a principalului obligat este prevazut in anexa nr. 1.

(3) In situatia prevazuta la art. 365 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (6) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea adresata biroului de destinatie se face cel tarziu a doua zi de la primirea informatiilor de la principalul obligat.

ART. 159

(1) Atunci cand este solicitat, biroul de destinatie efectueaza investigatiile necesare, procedeaza la verificarea evidentelor proprii sau, dupa caz, ale destinatarului agreat si in termen de maximum 10 zile de la primirea solicitarii comunica in scris biroului centralizator rezultatele verificarilor efectuate.

(2) In situatia in care se constata ca marfurile in cauza au fost prezentate biroului de destinatie sau destinatarului agreat, dar dovada incheierii regimului nu a fost transmisa in termen, biroul de destinatie procedeaza la confirmarea incheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare in aplicatia NCTS/T1/T2 sau, dupa caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzatoare.

ART. 160

(1) Daca biroul centralizator are suspiciuni in ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate de principalul obligat sau corectitudinea datelor inscrise in acestea, initiaza controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresata biroului de destinatie se intocmeste utilizand formularul TC 21 prevazut in anexa nr. 2.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), conditiile privind incheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind indeplinite, atat timp cat nu a fost confirmata autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

ART. 161

In cazul in care biroul de destinatie nu confirma incheierea regimului de tranzit si destinatarul marfurilor este stabilit in Romania, biroul centralizator solicita Directiei supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor efectuarea unui control la sediul destinatarului marfurilor pentru a stabili daca acesta a primit marfurile respective.

 

B. Finalizarea procedurii de cercetare

ART. 162

In functie de raspunsul biroului de destinatie, de dovezile prezentate de principalul obligat, precum si, daca este cazul, de rezultatele verificarilor efectuate de Directia supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor, biroul centralizator stabileste daca operatiunea de tranzit s-a incheiat si finalizeaza procedura de cercetare.

ART. 163

In situatia prevazuta la art. 365 alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (7) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul centralizator comunica biroului de plecare si principalului obligat incheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicatiei NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD in starea “Confirmat”.

ART. 164

(1) Atunci cand in cadrul procedurii de cercetare se stabileste ca operatiunea de tranzit nu s-a incheiat si inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 450a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 116 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul centralizator stabileste autoritatea competenta pentru recuperare.

(2) Prevederile art. 365a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 41a din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

ART. 165

(1) Daca autoritatea vamala romana este competenta pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunica biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.

(2) Biroul de plecare incheie din oficiu operatiunea de tranzit si ia masuri pentru recuperarea datoriei vamale si a altor taxe, dupa caz, cu respectarea termenului prevazut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In documentul pentru regularizarea situatiei intocmit de catre biroul de plecare se inscriu numele si datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliti in conformitate cu prevederile art. 203 alin. (3) si art. 204 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 115 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(4) Biroul de plecare comunica cate un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei tuturor debitorilor si transmite o copie la biroul centralizator.

ART. 166

(1) Daca sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plata pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevazut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare efectueaza demersurile legale in vederea executarii garantiei sau executarii silite, dupa caz.

(2) Garantiile izolate constituite prin depunerea unei sume in numerar sau prin virament, in contul biroului vamal de plecare, se incaseaza de biroul de plecare.

(3) In cazul garantiilor izolate constituite prin act de garantie izolata, biroul de plecare solicita garantului executarea garantiei, comunicandu-i toate informatiile financiare privind incasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garantiei va fi insotita de un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei.

(4) In cazul utilizarii unei garantii globale, biroul de plecare comunica biroului de garantii din cadrul Directiei Generale a Vamilor informatiile financiare privind incasarea sumelor aferente, transmitandu-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situatiei. Biroul de garantie transmite garantului cererea de executare a garantiei insotita de documentul pentru regularizarea situatiei, a doua zi de la data primirii acestuia.

(5) In cazul utilizarii dispensei de garantie biroul de plecare informeaza biroul de garantie in vederea revocarii autorizatiei pentru utilizarea dispensei de garantie.

ART. 167

Dupa incasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informeaza imediat biroul centralizator, care finalizeaza procedura de cercetare in evidentele sale si in aplicatia NCTS/T1/T2.

ART. 168

(1) Pentru operatiunile de tranzit emise de un alt stat membru sau de o alta parte contractanta a Conventiei privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamala romana este stabilita ca autoritate competenta pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 165 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator de catre biroul de destinatie sau, dupa caz, de catre structura de supraveghere si control competenta.

(2) In situatia prevazuta la art. 166 alin. (1), biroul de destinatie sau, dupa caz, structura de supraveghere si control vamal competenta efectueaza demersurile legale in vederea executarii garantiei, prin intermediul biroului centralizator.

(3) Biroul centralizator finalizeaza procedura de cercetare atunci cand sumele devenite exigibile au fost incasate de autoritatea competenta pentru recuperare.

 

CAPITOLUL II

Procedura de cercetare si controlul incheierii operatiunilor de tranzit emise in procedura de rezerva

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

ART. 169

(1) La implinirea termenului si in conditiile prevazute la pct. 19 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 20 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare comunica principalului obligat operatiunile de tranzit pentru care sunt indeplinite conditiile declansarii procedurii de cercetare, solicitandu-i sa prezinte dovezi cu privire la incheierea operatiunilor de tranzit.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 170

(1) Atunci cand principalul obligat nu furnizeaza o dovada a incheierii regimului de tranzit in conditiile prevazute la art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, la implinirea termenului prevazut la pct. 20.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la pct. 21.1 din anexa V a apendicelui I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare declanseaza procedura de cercetare transmitand biroului de destinatie avizul de cercetare TC20, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, copia exemplarului 1 al declaratiei de tranzit si, dupa caz, informatiile furnizate de principalul obligat.

(2) In cazul operatiunilor de tranzit pentru care biroul de destinatie nu este situat pe teritoriul Romaniei, in situatia prevazuta la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declaratiei vamale de tranzit, a adresei de informare a principalului obligat si, dupa caz, raspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinatie avizul de cercetare TC20, copia exemplarului 1 al declaratiei de tranzit si, dupa caz, informatiile furnizate de principalul obligat.

(3) Prevederile art. 160 se aplica in mod corespunzator de catre biroul de plecare.

ART. 171

(1) Prevederile art. 159 se aplica in mod corespunzator.

(2) Prevederile art. 161 se aplica in mod corespunzator de catre biroul de plecare sau biroul centralizator, dupa caz.

(3) Comunicarea rezultatelor verificarilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzator.

 

B. Finalizarea procedurii de cercetare

ART. 172

(1) Prevederile art. 162 si 164 – 168 se aplica in mod corespunzator.

(2) In functie de rezultatul procedurii de cercetare, lucratorul vamal introduce data sosirii si rezultatul controlului sau, dupa caz, numarul si data documentului pentru regularizarea situatiei in ramura “Birou de plecare – Procedura de rezerva”.

 

CAPITOLUL III

Procedura de cercetare si controlul incheierii operatiunilor de tranzit emise in procedura simplificata, pentru marfurile transportate pe calea ferata sau in containere mari

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

ART. 173

(1) In aplicarea prevederilor art. 415 si art. 429 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 69 si art. 82 alin. (1) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea vamala verifica periodic evidentele detinute de societatile de cale ferata si de intreprinderile de transport autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.

(2) Echipa de control din cadrul Directiei Generale a Vamilor care efectueaza controlul in centrele contabile ale societatilor de cale ferata se stabileste prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor.

ART. 174

(1) Atunci cand, in urma controlului ulterior al scrisorilor de trasura CIM si al buletinelor de expediere TR, emise si primite in procedura simplificata de tranzit, echipa de control constata ca regimul de tranzit nu a fost incheiat, informeaza societatea de cale ferata in termen de 7 zile de la data efectuarii controlului, solicitandu-i sa prezinte dovezi cu privire la incheierea operatiunii de tranzit.

(2) Atunci cand societatea de cale ferata nu furnizeaza o dovada a incheierii regimului de tranzit in termenul si conditiile prevazute la art. 365 alin, (5) si art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) si art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul centralizator declanseaza procedura de cercetare la biroul de destinatie.

(3) Prevederile art. 161 se aplica in mod corespunzator.

 

B. Finalizarea procedurii de cercetare

ART. 175

(1) Daca sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plata pentru drepturile de import si alte taxe stabilite prevazut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare efectueaza demersurile legale in vederea executarii silite si informeaza biroul centralizator in vederea revocarii autorizatiei pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(2) Prevederile art. 162, 164, 165, 167 si 168 se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de cercetare a operatiunilor de tranzit emise in procedura simplificata, pentru marfurile transportate pe calea aerului

 

A. Declansarea procedurii de cercetare

ART. 176

(1) Atunci cand regimul de tranzit nu a fost incheiat in conformitate cu prevederile art. 147, biroul de plecare initiaza procedura de cercetare in termen de doua luni de la sfarsitul lunii in cursul careia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informand in scris compania aeriana si anexand o copie a manifestului aerian.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 177

(1) Atunci cand compania aeriana nu furnizeaza o dovada a incheierii regimului de tranzit in termenul si conditiile prevazute la art. 365 alin. (5) si art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) si art. 42 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare, biroul de plecare solicita in scris biroului centralizator declansarea procedurii de cercetare, anexand o copie a manifestului aerian si a documentelor insotitoare, a adresei de informare a companiei aeriene si, dupa caz, raspunsul acesteia.

(2) Daca biroul de plecare are suspiciuni in ceea ce priveste autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicita biroului centralizator controlul ulterior al acestora.

(3) Cererea de control ulterior adresata biroului de destinatie se intocmeste utilizand formularul TC 21A prevazut in anexa nr. 4.

(4) In situatia prevazuta la alin. (2), conditiile privind incheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind indeplinite, atat timp cat nu a fost confirmata autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

ART. 178

Biroul centralizator declanseaza procedura de cercetare la biroul de destinatie, in termen de 7 zile de la data primirii solicitarii biroului de plecare, printr-o adresa scrisa la care este anexata copia manifestului aerian si documentelor insotitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost incheiat.

ART. 179

Atunci cand este solicitat, biroul de destinatie efectueaza investigatiile corespunzatoare, procedeaza la verificarea evidentelor proprii sau ale companiei aeriene si in termen de maximum 10 zile comunica in scris biroului centralizator rezultatele verificarilor efectuate, anexand dovezi ale incheierii regimului de tranzit.

 

B. Finalizarea procedurii de cercetare

ART. 180

In functie de raspunsul biroului de destinatie, de dovezile prezentate de compania aeriana, biroul centralizator stabileste daca operatiunea de tranzit s-a incheiat in mod corect si finalizeaza procedura de cercetare.

ART. 181

Atunci cand se stabileste ca regimul de tranzit s-a incheiat in mod corect, biroul centralizator informeaza in scris biroul de plecare si compania aeriana despre descarcarea regimului de tranzit.

ART. 182

Prevederile art. 164, 165, 167 si art. 168 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.

ART. 183

In situatia in care biroul centralizator este informat despre neincasarea sumelor devenite exigibile, ia masurile corespunzatoare in vederea suspendarii sau revocarii autorizatiei de utilizare a procedurii simplificate.

 

C. Controlul ulterior al operatiunilor de tranzit

ART. 184

(1) In situatia prevazuta la art. 156, daca exista suspiciuni cu privire la datele inscrise in manifestul electronic, biroul de destinatie intocmeste in termen de 10 zile de la efectuarea controlului cererea de control ulterior prevazuta la art. 177 alin. (3) si o transmite biroului centralizator.

(2) Biroul centralizator transmite cererea de control ulterior autoritatilor vamale competente, in termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(3) Prevederile art. 177 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 185

Daca in cadrul controlului ulterior autoritatea vamala solicitata informeaza ca datele inscrise in manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declanseaza procedura de cercetare si stabileste autoritatea competenta pentru recuperare. In acest caz prevederile art. 164, 167 si art. 168 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

 

PARTEA a VI-a

Dispozitii finale

 

ART. 186

Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 187

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close