DIRECTIVA 2014/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

DIRECTIVA 2014/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

(Text cu relevanța pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, in special articolul 114,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele naționale,

avand in vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (3),

intrucat:

(1) In statele membre exista și sunt utilizate in prezent diferite standarde globale, naționale, regionale și proprietare privind facturile electronice. Niciunul dintre aceste standarde nu s-a impus, iar majoritatea nu sunt interoperabile.

 

(2) In absența unui standard comun, statele membre decid, in cazul in care promoveaza utilizarea facturilor electronice in domeniul achizițiilor publice sau impun obligativitatea acestora, sa elaboreze propriile soluții tehnice bazate pe standarde naționale separate. Prin urmare, numarul de standarde diferite care coexista in statele membre este in creștere și probabil va continua sa creasca in viitor.

 

(3) Multitudinea de standarde care nu sunt interoperabile are drept rezultat o complexitate excesiva, insecuritate juridica și cheltuieli de funcționare suplimentare pentru operatorii economici care utilizeaza facturi electronice in cadrul statelor membre. Operatorii economici care doresc sa desfașoare activitați de achiziții publice transfrontaliere au adesea obligația de a respecta cate un nou standard de facturare electronica de fiecare data cand acceseaza o piața noua. Deoarece aceasta descurajeaza operatorii economici sa efectueze activitați de achiziții publice transfrontaliere, cerințele juridice și tehnice diferite privind facturile electronice constituie bariere in calea accesului la piața in domeniul achizițiilor publice transfrontaliere și obstacole in calea comerțului. Acestea impiedica exercitarea libertaților fundamentale, avand, prin urmare, un efect direct asupra funcționarii pieței interne.

 

(4) Este de așteptat ca aceste obstacole in calea comerțului din interiorul Uniunii sa devina mai numeroase in viitor, pe masura ce se elaboreaza mai multe standarde naționale și proprietare care nu sunt interoperabile și pe masura ce utilizarea facturilor electronice in domeniul achizițiilor publice devine mai larg raspandita sau obligatorie in statele membre.

 

(5) Obstacolele in calea comerțului transfrontalier care decurg din coexistența diferitelor cerințe juridice și standarde tehnice referitoare la facturarea electronica, precum și din lipsa interoperabilitații ar trebui eliminate sau reduse. In vederea atingerii acestui obiectiv, ar trebui elaborat un standard european comun pentru modelul de date semantice al elementelor principale ale unei facturi electronice (denumit in continuare “standardul european privind facturarea electronica”). Acest standard ar trebui sa stabileasca și sa descrie elementele principale pe care ar trebui sa le conțina intotdeauna o factura electronica, facilitand astfel trimiterea și primirea de facturi electronice intre sisteme bazate pe standarde tehnice diferite. Cu condiția ca acestea sa nu fie in contradicție cu acest standard european, standardele tehnice naționale existente nu ar trebui sa fie inlocuite și utilizarea lor nu ar trebui limitata de prezentul standard, și ar trebui sa se mențina posibilitatea aplicarii in continuare a acestora in paralel cu standardul european.

 

(6) Prin asigurarea interoperabilitații semantice și prin imbunatațirea securitații juridice, prezenta directiva va promova utilizarea facturarii electronice in domeniul achizițiilor publice, permițand astfel statelor membre, autoritaților contractante, entitaților contractante și operatorilor economici sa genereze beneficii semnificative in ceea ce privește economiile, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor administrative.

 

(7) Beneficiile facturarii electronice sunt maximizate atunci cand generarea, trimiterea, transmiterea, primirea și prelucrarea unei facturi pot fi automatizate integral. Din acest motiv, doar facturile care pot fi citite automat și care pot fi prelucrate automat și digital de catre destinatar ar trebui sa fie considerate drept conforme cu standardul european privind facturarea electronica. Un simplu fișier imagine nu ar trebui sa fie considerat drept factura electronica in conformitate cu prezenta directiva.

 

(8) Obiectivul interoperabilitații este de a permite prezentarea și prelucrarea informațiilor intr-un mod consecvent intre sistemele de gestiune, indiferent de tehnologia, aplicația sau platforma acestora. Interoperabilitatea deplina cuprinde capacitatea de interoperare la trei niveluri distincte: in materie de conținut al facturii (semantica), de format sau limbaj utilizat (sintaxa) și de metoda de transmitere. Interoperabilitatea semantica implica faptul ca factura electronica include o anumita cantitate de informație solicitata și ca semnificația exacta a informațiilor schimbate este pastrata și bine ințeleasa, intr-un mod lipsit de ambiguitate, independent de modul fizic de reprezentare sau transmitere. Interoperabilitatea sintactica implica faptul ca elementele de date ale unei facturi electronice se prezinta intr-un format care poate fi schimbat direct intre emitent și destinatar și care poate fi prelucrat automat. Interoperabilitatea sintactica poate fi asigurata in doua moduri alternative, respectiv prin utilizarea unei sintaxe comune sau prin intermediul corelarii intre diferite sintaxe.

 

(9) Se folosește un mare numar de sintaxe. In tot mai mare masura, interoperabilitatea sintactica se asigura prin corelare. Aceasta metoda este eficace daca factura conține toate elementele de date necesare la nivel semantic și daca ințelesul lor este lipsit de ambiguitate. Deoarece de multe ori nu se intampla astfel, este nevoie de masuri de asigurare a interoperabilitații la nivel semantic. Pentru a se simplifica in continuare utilizarea facturarii electronice și pentru a se reduce costurile, unul dintre obiectivele pe termen lung ar trebui sa fie limitarea numarului de sintaxe utilizate, de preferința prin concentrarea asupra celor mai utilizate in mod curent.

 

(10) Standardizarea facturarii electronice completeaza de asemenea eforturile de promovare a adoptarii achizițiilor electronice astfel cum se reflecta in dispozițiile relevante ale Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

 

(11) In concluziile sale din 28 și 29 iunie 2012 și din 24 octombrie 2013, Consiliul European a declarat ca ar trebui sa se acorde prioritate masurilor destinate sa dezvolte in continuare comerțul transfrontalier online și modernizarea administrațiilor publice, inclusiv prin facilitarea tranziției catre facturarea electronica și prin punerea in aplicare rapida a acesteia.

 

(12) In rezoluția sa din 20 aprilie 2012, Parlamentul European a adus in discuție fragmentarea pieței care rezulta din normele naționale privind facturarea electronica, a subliniat beneficiile substanțiale oferite de facturarea electronica și a insistat pe importanța securitații juridice, a unui cadru tehnic clar și a unor soluții de facturare electronica deschise și interoperabile, bazate pe cerințe juridice, procese comerciale și standarde tehnice comune. Din aceste motive, Parlamentul European a solicitat impunerea obligativitații facturarii electronice in domeniul achizițiilor publice pana in 2016.

 

(13) Forumul european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea), instituit prin decizia Comisiei din 2 noiembrie 2010 (6), a adoptat in unanimitate, in octombrie 2013, o recomandare privind utilizarea unui model de date semantice pentru a susține interoperabilitatea pentru facturarea electronica.

 

(14) Prezenta directiva ar trebui sa se aplice facturilor electronice primite de catre autoritațile contractante și entitațile contractante și emise ca urmare a executarii contractelor carora li se aplica Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8), Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE. Numai facturile electronice emise de operatorul economic caruia i s-a atribuit contractul public sau contractul de concesiune (contractorul principal) ar trebui sa faca obiectul prezentei directive. Cu toate acestea, atunci cand statele membre, in temeiul articolului 71 din Directiva 2014/24/UE și al articolului 88 din Directiva 2014/25/UE, prevad plata directa catre subcontractanți, mecanismele care urmeaza sa fie determinate in documentele de achiziție ar trebui sa includa dispoziții privind utilizarea sau nu a facturarii electronice in ceea ce privește plațile catre subcontractanți. Ar trebui sa se clarifice faptul ca, atunci cand se atribuie un contract unui grup de operatori economici, prezenta directiva se aplica facturilor electronice emise atat de grup, cat și de fiecare operator economic in parte.

 

(15) Prezenta directiva ar trebui sa se aplice și contractelor de concesiune care implica o plata care necesita emiterea de facturi de catre operatorul economic caruia i s-a atribuit contractul de concesiune. Termenul de “concesiuni” este definit la articolul 5 punctul 1 din Directiva 2014/23/UE. Obiectul contractelor de concesiune il constituie achiziția de lucrari sau servicii prin intermediul unei concesiuni a carei compensații consta in dreptul de exploatare a lucrarilor sau a serviciilor sau in dreptul de exploatare și o plata.

 

(16) Prezenta directiva se aplica sub rezerva articolului 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prezenta directiva nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor (declarate secrete sau insoțite de masuri de securitate speciale) care sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2014/23/UE, al Directivei 2014/24/UE și al Directivei 2014/25/UE, in conformitate cu articolul 10 alineatul (6), cu articolul 15 alineatul (3) și, respectiv, cu articolul 24 alineatul (3). In aceleași condiții, ar trebui ca prezenta directiva sa prevada o excludere in mod specific pentru facturile electronice emise ca urmare a executarii unor asemenea contracte (declarate secrete sau insoțite de masuri de securitate speciale) care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE.

 

(17) Definițiile utilizate in prezenta directiva ar trebui sa fie conforme cu legislația Uniunii din domeniul achizițiilor publice.

 

(18) Comisia ar trebui sa aplice dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (9) pentru a solicita organizației de standardizare europene relevante sa elaboreze un standard european privind facturarea electronica. In temeiul dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, decizia Comisiei de stabilire a acestei solicitari face obiectul procedurii de examinare menționate in Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

 

(19) Standardul european privind facturarea electronica ar trebui sa se bazeze pe specificații tehnice existente elaborate in cadrul organizațiilor europene de standardizare precum CEN (CWA 16356-MUG și CWA 16562-CEN BII) și ar trebui sa ia in considerare alte specificații tehnice relevante elaborate in cadrul organizațiilor internaționale de standardizare precum ONU/CEFACT (CII v. 2.0) și ISO (factura financiara bazata pe metodologia ISO 20022). In executarea cererii de standardizare, organizația europeana de standardizare relevanta ar trebui sa ia in considerare și rezultatele proiectelor-pilot de mare anvergura puse in aplicare in cadrul Programului de sprijinire a politicii din programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și specificațiile tehnice legate de facturarea electronica ale oricaror alte organisme și organizații relevante care sunt utilizate pe scara larga de comunitatea de afaceri. De asemenea, standardul european privind facturarea electronica ar trebui sa fie compatibil cu standardele existente privind plațile, astfel incat sa permita prelucrarea automata a plaților.

 

(20) In solicitarea sa adresata organizației de standardizare europene relevante, Comisia ar trebui sa ceara ca acest standard european privind facturarea electronica sa fie neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a se evita orice denaturare a concurenței, sa fie compatibil cu standardele internaționale relevante privind facturarea electronica, pentru a preveni apariția unor bariere de natura tehnica in calea accesului la piața al furnizorilor din țari terțe și a facilita trimiterea de facturi electronice cumparatorilor din țari terțe de catre furnizorii europeni, precum și sa respecte Directiva 2006/112/CE a Consiliului (11). Intrucat facturile electronice pot conține date cu caracter personal, Comisia ar trebui sa solicite, de asemenea, ca standardul european privind facturarea electronica sa țina cont de protecția datelor cu caracter personal in conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12), precum și principiile protecției datelor incepand cu momentul conceperii, al proporționalitații și al minimizarii datelor. Pe langa aceste cerințe minime, Comisia ar trebui sa stabileasca, in solicitarea sa adresata organizației de standardizare europene relevante, cerințe suplimentare cu privire la conținutul unui astfel de standard european privind facturarea electronica și un termen-limita pentru adoptarea acestuia.

 

(21) Pentru a se asigura faptul ca intreprinderile mici și mijlocii pot beneficia, de asemenea, de facturare electronica in ceea ce privește achizițiile publice, standardul european privind facturarea electronica ar trebui sa permita crearea de sisteme de facturare electronica accesibile pentru utilizatori, și anume sisteme care sa fie ușor de ințeles și ușor de utilizat. In acest sens, ar trebui sa se ia, de asemenea, in considerare faptul ca intreprinderile mici și mijlocii, in special, precum și autoritațile contractante și entitațile contractante de dimensiuni mai mici dispun de personal și resurse financiare limitate.

 

(22) Standardul european privind facturarea electronica ar trebui, de asemenea, sa fie adecvat pentru utilizarea in tranzacții comerciale intre intreprinderi. Prin urmare, pentru a le permite operatorilor economici privați sa utilizeze noul standard in relațiile lor comerciale reciproce, Comisia ar trebui sa se asigure ca standardul nu este elaborat intr-un mod care il face adecvat numai pentru a fi folosit in domeniul achizițiilor publice.

 

(23) Facturile emise in diferite sectoare comerciale pot necesita includerea de informații specifice sectoarelor respective. Cu toate acestea, ar trebui sa se includa in toate facturile un numar limitat de elemente standard comune. Prezența acestor elemente este indispensabila pentru a se verifica daca factura reflecta in mod corespunzator tranzacția comerciala subiacenta și pentru a se asigura valabilitatea juridica a facturii. Directiva 2006/112/CE prevede o lista de astfel de elemente necesare in scopuri de TVA. Standardul european privind facturarea electronica ar trebui sa se coreleze cu acest set de elemente.

 

(24) Standardul european privind facturarea electronica ar trebui sa defineasca elementele de date semantice referitoare, in special, la datele complementare ale vanzatorului și cumparatorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informațiile privind livrarea și detaliile și termenii plații. Elementele principale ale unei facturi electronice ar trebui sa figureze pe toate facturile electronice. Acest lucru ar trebui sa asigure aplicarea clara și uniforma a facturarii electronice.

 

(25) In timp ce emitentul unei facturi electronice ar trebui sa continue sa beneficieze de posibilitatea de a garanta autenticitatea originii și integritatea conținutului facturii prin mai multe metode, inclusiv prin intermediul unei semnaturi electronice, pentru asigurarea respectarii Directivei 2006/112/CE, standardul european privind facturarea electronica nu ar trebui sa conțina ca element o cerința de semnatura electronica.

 

(26) Pentru evitarea costurilor și a sarcinii excesive pentru autoritațile contractante și entitațile contractante, ar trebui sa se solicite organizației de standardizare europene relevante sa identifice o lista care sa conțina un numar limitat de sintaxe care se conformeaza standardului european privind facturarea electronica. Aceasta lista nu ar trebui sa faca parte din standardul european privind facturarea electronica. Sintaxele identificate trebuie sa fie deja utilizate pe scara larga și cu succes de operatorii economici și de autoritațile contractante. Pentru a facilita și a accelera punerea in aplicare de catre statele membre, organizațiilor de standardizare relevante ar trebui sa li se solicite sa furnizeze legaturi sintactice corespunzatoare intre standardul european privind facturarea electronica și toate sintaxele identificate pe lista. Legaturile sintactice sunt orientari cu privire la modul in care standardul ar putea fi reprezentat in cadrul diferitelor sintaxe. Acest document de standardizare ar trebui sa completeze standardul european privind facturarea electronica și lista sintaxelor.

 

(27) Pentru facilitarea utilizarii standardului european privind facturarea electronica, organizației de standardizare europene ar trebui sa i se solicite, de asemenea, sa redacteze orientari privind interoperabilitatea transmisiei. Aceste orientari nu ar trebui sa faca parte din standardul european privind facturarea electronica sau sa fie obligatorii pentru autoritațile contractante și pentru entitațile contractante.

 

(28) Inainte de introducerea standardului european privind facturarea electronica in statele membre, aplicarea practica a standardului ar trebui sa fie testata suficient. Aceasta evaluare ar trebui sa fie realizata pe parcursul elaborarii standardului. Evaluarea respectiva ar trebui sa implice utilizatorii finali și ar trebui sa abordeze, in special, aspectele practice și ușurința in utilizare, precum și sa demonstreze ca standardul poate fi pus in aplicare intr-un mod proporționat și eficient din punctul de vedere al costurilor.

 

(29) In cazul in care standardul european privind facturarea electronica și lista sintaxelor conforme cu standardul redactate de organizația de standardizare europeana relevanta indeplinesc cerințele cuprinse in solicitarea Comisiei adresata organizației de standardizare europene și in cazul in care standardul a fost testat, referința standardului european privind facturarea electronica și lista sintaxelor ar trebui sa fie publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(30) Dispozițiile privind dezvoltarea standardului și a celorlalte documente de standardizare prevazute de prezenta directiva sunt conforme cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Totuși, ținand seama de particularitațile prezentei directive, este necesar sa se prevada ca deciziile de a publica, de a nu publica sau de a publica parțial referințele standardului și lista sintaxelor sa se adopte in conformitate cu procedura de examinare. Acest lucru nu ar trebui sa aduca atingere aplicarii dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 referitoare la obiecțiile formale impotriva standardelor armonizate.

 

(31) Organizațiile de standardizare europene revizuiesc și actualizeaza periodic standardele pentru a raspunde evoluțiilor tehnologice. Avand in vedere natura rapida a acestor evoluții in sectorul TIC, Comisia ar trebui sa poata solicita, de asemenea, ca organizația de standardizare europeana relevanta sa revizuiasca și sa actualizeze standardul european privind facturarea electronica pentru a ține cont de aceste evoluții și pentru a asigura continuitatea interoperabilitații.

 

(32) Pentru a raspunde evoluțiilor tehnologice sau cerințelor pieței, Comisia ar trebui sa fie in masura sa adopte un act de punere in aplicare in ceea ce privește revizuirea și actualizarea listei sintaxelor. In cazul unor adaptari mai complexe, Comisia ar trebui sa poata solicita, de asemenea, ca organizația de standardizare europeana relevanta sa revizuiasca și sa actualizeze lista sintaxelor.

 

(33) Atunci cand considera ca este necesar sa asigure interoperabilitatea deplina și neintrerupta, sa ia in considerare evoluțiile tehnologice sau sa limiteze numarul de sintaxe care trebuie utilizate, Comisia ar trebui sa fie in masura sa revizuiasca o lista a sintaxelor deja publicata. In acest sens, Comisia ar trebui sa țina cont de lista sintaxelor identificata, revizuita și actualizata de organizația de standardizare europeana relevanta.

 

(34) La expirarea termenelor de transpunere prevazute de prezenta directiva, autoritațile contractante și entitațile contractante ar trebui sa fie obligate sa primeasca și sa prelucreze facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronica și cu oricare dintre sintaxele de pe lista publicata de catre Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, autoritațile contractante și entitațile contractante nu ar trebui sa refuze facturile electronice care indeplinesc condițiile sus-menționate doar pe motiv de neconformitate cu alte cerințe decat cele prevazute in mod specific de prezenta directiva (de exemplu, cerințe specifice la nivel național sau la nivel de sector, ori cerințe tehnice suplimentare de orice natura). Totuși, aceasta obligație nu ar trebui sa aiba nicio incidența asupra altor motive imperative de refuz (de exemplu, motive referitoare la condițiile contractuale). Inainte de a plati factura, autoritațile contractante și entitațile contractante ar trebui, in orice caz, sa aiba posibilitatea de a verifica daca conținutul facturii electronice reflecta in mod corect tranzacția comerciala subiacenta (de exemplu, daca valoarea facturii este corecta)și daca factura a fost adresata destinatarului corect. Obligația de a nu refuza facturi electronice in conformitate cu prezenta directiva nu aduce atingere Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13).

 

(35) Directiva ar trebui doar sa oblige destinatarii unei facturi, și anume autoritațile contractante, organismele centrale de achiziție și entitațile contractante, sa accepte facturile electronice și sa le prelucreze. Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere dreptului emitentului facturii de a alege intre transmiterea acesteia in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica, transmiterea in conformitate cu standardele naționale sau cu alte standarde tehnice sau transmiterea pe suport de hartie. Cu toate acestea, prezenta directiva nu ar trebui sa impiedice statele membre sa dispuna ca se pot transmite numai facturi electronice in cadrul achizițiilor publice. In cazul in care emitentul alege sa transmita factura in conformitate cu standardul european privind facturarea electronica, destinatarul are obligația de a o primi și prelucra numai in cazul in care factura este redactata intr-una dintre sintaxele incluse pe lista sintaxelor publicata de catre Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest lucru nu ar trebui sa aduca atingere emitentului care utilizeaza serviciile unui terț pentru a traduce propria sintaxa intr-una dintre cele de pe lista.

 

(36) Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor a fost consultata in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și a emis un aviz la 11 noiembrie 2013 (15). In avizul sau au fost publicate recomandarile privind asigurarea protecției datelor in cadrul aplicarii prezentei directive. In momentul elaborarii standardului european pentru facturarea electronica și al prelucrarii datelor cu caracter personal de catre autoritațile contractante și entitațile contractante ar trebui sa se țina seama de aceste recomandari. In special, ar trebui clarificat faptul ca legile existente privind protecția datelor cu caracter personal se aplica și in domeniul facturarii electronice, iar publicarea datelor cu caracter personal cu scopul de a crea transparența și de tragere la raspundere trebuie sa se afle intr-un raport echilibrat fața de protecția sferei private.

 

(37) Intrucat Directiva 2006/112/CE conține norme privind facturarea, inclusiv facturarea electronica, relația sa cu prezenta directiva ar trebui clarificata. Prezenta directiva urmarește un obiectiv diferit, are un domeniu de aplicare diferit fața de Directiva 2006/112/CE și, prin urmare, nu aduce atingere dispozițiilor privind utilizarea facturilor electronice in scopuri de TVA cuprinse in directiva respectiva. In mod special, articolul 232 din Directiva 2006/112/CE guverneaza relațiile intre parțile participante la tranzacție și urmarește sa se asigure ca nu se poate impune destinatarului utilizarea facturilor electronice de catre emitent. Totuși, aceasta nu ar trebui sa aduca atingere dreptului statelor membre de a impune autoritaților contractante și entitaților contractante obligația de a primi facturi electronice in anumite condiții.

 

(38) Pentru a permite autoritaților contractante și entitaților contractante sa se pregateasca in mod corespunzator și sa ia masurile tehnice care, in urma instituirii standardului european privind facturarea electronica și a aprobarii listei sintaxelor, sunt necesare pentru conformarea cu prezenta directiva și avand in vedere necesitatea punerii rapide in aplicare a facturarii electronice, ar trebui considerat justificat un termen de transpunere de 18 luni de la publicarea referinței standardului european privind facturarea electronica și listei sintaxelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin derogare de la acest termen general de transpunere și pentru a facilita adoptarea facturarii electronice de catre anumite autoritați contractante, precum autoritațile contractante la nivel local și regional și intreprinderile publice, statele membre ar trebui sa poata amana aplicarea prezentei directive pentru autoritațile contractante de la nivel inferior celui central și pentru entitațile contractante pana la 30 de luni dupa publicarea referinței standardului european privind facturarea electronica și listei sintaxelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta posibilitate de amanare a aplicarii cerințelor prezentei directive nu ar trebui sa se aplice organismelor centrale de achiziție.

 

(39) Pentru a facilita punerea in aplicare a cerințelor prezentei directive de catre autoritațile contractante și entitațile contractante, Comisia ar trebui sa se asigure ca statele membre sunt informate pe deplin și in mod periodic in ceea ce privește progresele inregistrate in activitațile pe care organizațiile europene de standardizare relevante trebuie sa le intreprinda pentru a dezvolta standardul și documentele de standardizare conexe. Acest lucru ar trebui sa permita statelor membre sa efectueze lucrarile de pregatire necesare in vederea finalizarii punerii in aplicare in termenele convenite.

 

(40) Avand in vedere ca autoritațile contractante și entitațile contractante vor fi in masura sa accepte facturile electronice care respecta alte standarde decat standardul european privind facturarea electronica, precum și facturile pe suport de hartie, cu excepția cazului in care se prevede altfel in legislația naționala, prezenta directiva nu introduce alte costuri sau sarcini suplimentare pentru intreprinderi, inclusiv microintreprinderi și intreprinderi mici și mijlocii in sensul Recomandarii 2003/361/CE a Comisiei (16). In plus, Comisia și statele membre ar trebui sa intreprinda toate eforturile pentru reducerea la minimum a costului standardului european privind facturarea electronica pentru utilizatorii sai, in special pentru microintreprinderi și pentru intreprinderile mici și mijlocii, astfel incat sa faciliteze utilizarea sa in intreaga Uniune Europeana.

 

(41) La punerea in aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui sa aiba in vedere necesitațile intreprinderilor mici și mijlocii și ale autoritaților contractante și entitaților contractante de dimensiuni mai mici și sa ofere sprijinul necesar tuturor autoritaților contractante, entitaților contractante și furnizorilor, astfel incat noul standard european privind facturarea electronica sa poata fi folosit. In plus, ar trebui prevazute acțiuni de formare, in special pentru intreprinderile mici și mijlocii.

 

(42) In vederea facilitarii adaptarilor tehnice și procedurale care trebuie efectuate de toate parțile implicate in domeniul achizițiilor publice, pentru a asigura punerea in aplicare cu succes a prezentei directive, statele membre ar trebui, in masura in care acest lucru este posibil, sa puna asistența prin fondurile structurale la dispoziția tuturor autoritaților contractante, entitaților contractante și intreprinderilor mici și mijlocii eligibile.

 

(43) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea in aplicare a prezentei directive, in ceea ce privește elaborarea, restrangerea și revizuirea listei sintaxelor, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele respective ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Pentru adoptarea actelor de punere in aplicare referitoare la lista sintaxelor ar trebui sa se aplice procedura de examinare, avand in vedere faptul ca acestea folosesc la facilitarea aplicarii standardului european privind facturarea electronica și asigura interoperabilitatea și raspunsul rapid la evoluțiile tehnologice. Procedura de examinare ar trebui utilizata și pentru adoptarea actelor de punere in aplicare in ceea ce privește obiecțiile cu privire la standardul european privind facturarea electronica, avand in vedere ca actele respective ar putea avea consecințe asupra obligației de a primi și a prelucra facturi electronice.

 

(44) Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume eliminarea barierelor existente pe piața și a obstacolelor in calea comerțului care decurg din existența unor norme și standarde naționale diferite, precum și asigurarea interoperabilitații, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre, dar, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritații astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proporționalitații, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directiva nu depașește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta directiva se aplica in cazul facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor carora li se aplica Directiva 2009/81/CE, Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE sau Directiva 2014/25/UE.

Prezenta directiva nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE, in cazul in care achiziția și executarea contractului sunt declarate secrete sau trebuie sa fie insoțite de masuri de siguranța speciale, in conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative in vigoare intr-un stat membru și cu condiția ca statul membru sa fi stabilit ca interesele esențiale in cauza nu pot fi garantate prin masuri mai puțin invazive.

Articolul 2

Definiții

In sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele definiții:

1. „factura electronica” inseamna o factura emisa, transmisa și primita intr-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automata și electronica;

 

2. „elemente principale ale unei facturi electronice” inseamna un ansamblu de componente esențiale de informații pe care trebuie sa le conțina o factura electronica pentru a permite interoperabilitatea transfrontaliera, inclusiv informațiile necesare pentru a asigura conformitatea juridica;

 

3. „model de date semantice” inseamna un set de termeni structurat și interconectat in mod logic, precum și semnificațiile acestora, care precizeaza elementele principale ale unei facturi electronice;

 

4. „sintaxa” inseamna limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse intr-o factura electronica;

 

5. „legaturi sintactice” inseamna orientari cu privire la modul in care un model de date semantice pentru o factura electronica ar putea fi reprezentat in diferitele sintaxe;

 

6. „autoritați contractante” inseamna autoritați contractante astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 17 din Directiva 2009/81/CE, la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE și la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/24/UE;

 

7. „autoritați contractante regionale și locale” inseamna autoritațile contractante regionale și locale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/24/UE;

 

8. „organism central de achiziție” inseamna un organism central de achiziție, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 16 din Directiva 2014/24/UE;

 

9. „entitați contractante” inseamna entitați contractante astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 17 din Directiva 2009/81/CE, la articolul 7 alineatele (1) și (2) din Directiva 2014/23/UE și la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE;

 

10. „standard internațional” inseamna un standard internațional astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

 

11. „standard european” inseamna un standard european, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 3

Instituirea unui standard european

(1)   Comisia solicita organizației de standardizare europene relevante sa elaboreze un standard european pentru modelul de date semantice al elementelor principale ale unei facturi electronice (denumit in continuare „standardul european privind facturarea electronica”).

Comisia solicita ca standardul european privind facturarea electronica sa respecte cel puțin urmatoarele criterii:

sa fie neutru din punct de vedere tehnologic;

 

sa fie compatibil cu standardele internaționale relevante privind facturarea electronica;

 

sa aiba in vedere necesitatea protecției datelor cu caracter personal in conformitate cu Directiva 95/46/CE, o abordare de „protecție a datelor incepand cu momentul conceperii” și principiile proporționalitații, reducerii la minimum a datelor și limitarii scopului;

 

sa fie in concordanța cu dispozițiile relevante din Directiva 2006/112/CE;

 

sa permita crearea unor sisteme de facturare electronica practice, ușor de utilizat, flexibile și eficiente din punctul de vedere al costurilor;

 

sa ia in considerare necesitațile speciale ale intreprinderilor mici și mijlocii, precum și ale autoritaților contractante regionale și locale și ale entitaților contractante;

 

sa fie adecvat pentru utilizarea in tranzacții comerciale intre intreprinderi.

Comisia solicita organizației de standardizare europene relevante sa furnizeze o lista cu un numar limitat de sintaxe conforme cu standardul european privind facturarea electronica, legaturile sintactice adecvate și orientari privind interoperabilitatea transmiterii, pentru a facilita utilizarea acestui standard.

Solicitarile se adopta in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 10 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Ca parte a activitații de dezvoltare a standardului de catre organizația de standardizare europeana, și in termenul prevazut la alineatul (2), standardul se testeaza in ceea ce privește aplicarea lui practica la nivel de utilizator final. Comisia pastreaza responsabilitatea globala in ceea ce privește testarea și se asigura ca, in timpul efectuarii testului, se ține seama in mod deosebit de respectarea criteriilor precum caracterul practic, ușurința in utilizare și eventualele costuri de punere in aplicare in conformitate cu alineatul (1) paragraful al doilea. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la rezultatele testului.

(2)   In cazul in care standardul european privind facturarea electronica, redactat in conformitate cu solicitarea menționata la alineatul (1), indeplinește cerințele prevazute in acesta, și dupa incheierea etapei de testare in conformitate cu alineatul (1) paragraful al cincilea, Comisia publica referința standardului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, impreuna cu lista cu un numar limitat de sintaxe intocmita in conformitate cu solicitarea menționata la alineatul (1). Publicarea respectiva se finalizeaza pana la 27 mai 2017.

Articolul 4

Obiecții formale impotriva standardului european

(1)   In cazul in care un stat membru sau Parlamentul European considera ca standardul european privind facturarea electronica și lista sintaxelor nu raspund in intregime cerințelor prevazute la articolul 3 alineatul (1), acesta informeaza Comisia in consecința, furnizand o explicație detaliata, iar Comisia decide:

(a) sa publice, sa nu publice sau sa publice cu restricții referințele standardului european privind facturarea electronica și lista sintaxelor in cauza in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 

(b) sa mențina, sa mențina cu restricții referințele standardului european privind facturarea electronica și respectiva lista a sintaxelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau sa le retraga din acesta.

(2)   Comisia publica pe site-ul sau de internet informații privind standardul european privind facturarea electronica și lista sintaxelor care au facut obiectul deciziei menționate la alineatul (1).

(3)   Comisia informeaza organizația de standardizare europeana in cauza cu privire la decizia menționata la alineatul (1) și, dupa caz, solicita revizuirea standardului european privind facturarea electronica sau a listei sintaxelor in cauza.

(4)   Decizia menționata la alineatul (1) literele (a) și (b) se adopta in conformitate cu procedura de examinare menționata la articolul 10 alineatul (2).

Articolul 5

Actualizarea și dezvoltarea in continuare a standardului european și a listei sintaxelor

(1)   Pentru a lua in considerare evoluțiile tehnologice și a asigura deplina interoperabilitate continua in privința facturarii electronice in domeniul achizițiilor publice, Comisia poate:

(a) sa actualizeze sau sa revizuiasca standardul european privind facturarea electronica;

 

(b) sa actualizeze sau sa revizuiasca lista sintaxelor publicata de Comisie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   In cazul in care decide sa desfașoare acțiunile menționate la alineatul (1) litera (a), Comisia transmite o solicitare organizației de standardizare europene. Solicitarea respectiva se formuleaza in conformitate cu procedura menționata la articolul 3 alineatul (1), fara a aplica termenele prevazute la articolul respectiv.

(3)   Articolul 4 se aplica pentru orice actualizare sau revizuire efectuata in conformitate cu alineatul (1) litera (a).

(4)   In cazul in care Comisia decide sa desfașoare acțiunile menționate la alineatul (1) litera (b), aceasta face acest lucru fie in conformitate cu procedura de examinare menționata la articolul 10 alineatul (2), fie inaintand o solicitare organizației de standardizare europene relevante. Solicitarea respectiva se formuleaza in conformitate cu procedura menționata la articolul 3 alineatul (1) fara a aplica termenele prevazute la articolul respectiv.

Articolul 6

Elementele principale ale unei facturi electronice

Elementele principale ale unei facturi electronice sunt, printre altele:

(a) identificatorii de proces și de factura;

 

(b) perioada facturii;

 

(c) informații privind vanzatorul;

 

(d) informații privind cumparatorul;

 

(e) informații privind beneficiarul plații;

 

(f) informații privind reprezentantul fiscal al vanzatorului;

 

(g) referirea la contract;

 

(h) detalii privind livrarea;

 

(i) instrucțiuni de plata;

 

(j) informații privind creditari sau debitari;

 

(k) informații privind pozițiile de pe factura;

 

(l) totalurile facturii;

 

(m) defalcarea TVA.

Articolul 7

Primirea și prelucrarea facturilor electronice

Statele membre se asigura ca autoritațile contractante și entitațile contractante primesc și prelucreaza facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronica a carui referința s-a publicat in temeiul articolului 3 alineatul (2) și cu oricare dintre sintaxele de pe lista publicata in temeiul articolului 3 alineatul (2).

Articolul 8

Protecția datelor

(1)   Prezenta directiva nu aduce atingere dreptului Uniunii și dreptului intern privind protecția datelor aplicabile.

(2)   Sub rezerva oricaror dispoziții contrare din dreptul Uniunii sau din dreptul intern și fara a se aduce atingere excepțiilor și restricțiilor prevazute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter personal obținute in scopul prelucrarii facturilor electronice pot fi folosite exclusiv in acest scop sau in scopuri compatibile cu acesta.

(3)   Fara a se aduce atingere excepțiilor și restricțiilor prevazute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, statele membre se asigura ca modalitațile de publicare, in scopul asigurarii transparenței și a tragerii la raspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate in cadrul facturarii electronice sunt in concordanța cu scopul publicarii și protecției sferei private.

Articolul 9

Utilizarea facturilor electronice in scopuri de TVA

Prezenta directiva nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 2006/112/CE.

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistata de un comitet. Respectivul comitet este un comitet in ințelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 11

Transpunere

(1)   Statele membre adopta, publica și aplica actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 27 noiembrie 2018. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispoziții.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), cel tarziu la 18 luni de la publicarea referinței standardului european privind facturarea electronica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre adopta, publica și aplica dispozițiile necesare pentru a se conforma obligației cuprinse la articolul 7 de a primi și a prelucra facturi electronice.

Statele membre pot amana aplicarea menționata la primul paragraf in ceea ce privește autoritațile lor contractante regionale și locale și entitațile contractante pana la cel tarziu 30 de luni de la publicarea referinței standardului european privind facturarea electronica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Dupa publicarea referinței standardului european privind facturarea electronica, Comisia publica data finala pentru intrarea in vigoare a masurilor menționate la primul paragraf in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 12

Revizuire

Comisia revizuiește efectele pe care prezenta directiva le are asupra pieței interne și asupra adoptarii facturarii electronice in domeniul achizițiilor publice și prezinta un raport in aceasta privința Parlamentului European și Consiliului in cadrul termenului de amanare de trei ani stabilit pentru autoritațile regionale și locale la articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf. Dupa caz, raportul este insoțit de o evaluare a impactului cu privire la necesitatea unor acțiuni suplimentare.

Articolul 13

Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

  1. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

  1. KOURKOULAS

(1)  JO C 79, 6.3.2014, p. 67.

(2)  Avizul din 28 noiembrie 2013 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).

(3)  Poziția Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

(4)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(5)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitațile care iși desfașoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(6)  Decizia Comisiei din 2 noiembrie 2010 de inființare a Forumului european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea) (JO C 326, 3.12.2010, p. 13).

(7)  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de catre autoritațile sau entitațile contractante in domeniile apararii și securitații și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

(8)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului Text cu relevanța pentru SEE (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competențelor de executare de catre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(12)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(13)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea plaților in tranzacțiile comercial (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(15)  JO C 38, 8.2.2014, p. 2.

(16)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor și a intreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close