Noi formulare pentru impozitele si taxele cu retinere la sursa

In M.Of. nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 4024/2014 al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Art. I. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 2 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 6 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifica dupa cum urmeaza:

a) La capitolul I „Depunerea declaratiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei”:

– la subpunctul 1.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”

– la subpunctul 1.3, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributiile, pentru obligatiile de plata reprezentand contributiile trimestriale datorate de persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;”

b) La capitolul II „Completarea declaratiei” sectiunea B „Date privind creanta fiscala” punctul 3.2, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins: „3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic» se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 15, 28-30, 32, 34-82, 84 si 85 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.”

c) La capitolul II sectiunea B, punctul 3.2.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „3.2.5. Obligatiile prevazute la pozitiile 77, 84 si 85 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre platitorii de contributii, prevazuti la art. 4 alin. (3) si art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Randul 1 «Suma datorata» – se inscrie suma reprezentand contributiile trimestriale datorate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

In functie de rezultatul regularizarilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, diferentele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se inscriu, dupa caz, la randul 1 «Suma datorata», majorand obligatia datorata in perioada de raportare curenta, sau la randul 2 «Suma deductibila».

Randul 3 «Suma de plata» – se inscrie, dupa caz, suma de la randul 1 sau diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2, in functie de rezultatul regularizarii.

Randul 4 «Suma de restituit» – se completeaza, daca este cazul, in functie de rezultatul regularizarii, inscriindu-se diferenta dintre suma inscrisa la randul 2 si suma inscrisa la randul 1.”

3. Anexa nr. 7 „Instructiuni de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

4. Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) pozitia 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Nr.crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
„15 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Art. 771 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare”

b) Dupa pozitia 83 „Impozit pe veniturile realizate din beneficiarul nerezident” se introduc doua noi pozitii, pozitiile 84 transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la si 85, cu urmatorul cuprins:

 

Nr.crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
„84 Contributie trimestriala datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat Art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
85 Contributie datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte Art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

Art. II. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.

Art. IV. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Anexa I
Declaratia 101
Anexa II
INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04
I. Depunerea declaratiei

1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile, definita prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabil.

In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop.

La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

2. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare

In rubrica „Anul” se inscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2014).

Rubricile privind „Perioada” se completeaza astfel:

– perioada cuprinsa intre data de intai a primei luni din trimestrul in care contribuabilii au inceput sa desfasoare activitatile prevazute la art. 112² alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si sfarsitul anului de raportare, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in cursul anului incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112² alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar incepand cu trimestrul respectiv devin platitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14 – 31.12.14);

– perioada reprezentand anul fiscal modificat, in cazul contribuabililor care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.

2. Sectiunea A „Date de identificare a platitorului”

In caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea” din formular se inscrie „Imputernicit”.

In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

In rubrica „Denumire” se inscrie denumirea platitorului.

Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.

3. Sectiunea B „Date privind impozitul pe profit”

Randurile 1-10 – se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor. La randul 2 „Cheltuieli de exploatare” se inscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.

In cazul in care se inregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va inregistra cu semnul (minus).
Randul 11 – se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul „Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata ori transpusa. De asemenea se completeaza si cu sumele reprezentand rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), (5¹), (5²) si (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand veniturile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare, dupa caz, potrivit art. 20 lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 11.1 – se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in soldul creditor al contului „Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 19³ lit. a) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand rezervele devenite impozabile in conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 11.2 – se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, care se impoziteaza potrivit art. 19³ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele inregistrate la randul 11.1.
Randul 11.3 – se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d¹) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 12 – se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul „Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata ori transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rand se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Acest rand se completeaza si cu sumele care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 12.1 – se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in soldul debitor al contului „Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 19³ lit. a) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand sumele devenite deductibile, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani.
Randul 12.2 – se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 19³ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele inregistrate la randul 12.1.
Randul 14 – se completeaza cu suma reprezentand amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si amortizarea fiscala determinata potrivit art. 19¹ alin. (1) lit. b) din acelasi act normativ. Acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata, potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, in cazul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe.
Randul 15 – se completeaza cu suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul 34 din „Declaratia privind impozitul pe profit” depusa pentru anii anteriori.

Acest rand se completeaza in cazul operatiunilor de reorganizare si cu urmatoarele valori:

– persoana juridica beneficiara inscrie si suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta de contribuabilul cedent si transmise de acesta, proportional cu activele si pasivele transferate, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

– persoana juridica cedenta inscrie partea din suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta pe care continua sa o recupereze, recalculata proportional cu activele si pasivele mentinute, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 16 – se completeaza cu valoarea reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale in perioada de raportare, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 17 – se inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular.
Randul 17.1 – se completeaza cu sumele reprezentand filtrele prudentiale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d¹) din Codul fiscal.
Randul 18 – se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 18.1 – se completeaza cu suma reprezentand deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile art. 19¹ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 20.1 – se completeaza cu veniturile reprezentand dividende primite de la o persoana juridica romana, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 20.2 – se completeaza cu veniturile din dividende primite de la o persoana juridica straina situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 20¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 20.3 – se completeaza cu veniturile din dividende primite de la o filiala situata intr-un stat membru UE, in conditiile prevazute la art. 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 21 – se completeaza cu veniturile financiare reprezentand veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 20 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 22 – se completeaza cu sumele reprezentand veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare, potrivit art. 20 lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 23 – se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele inregistrate la randurile 20-22, prevazute la art. 20 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 26 – se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.
Randul 27 – se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila.
Randul 28 – se inscriu valorile reprezentand cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 29 – se inscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 30 – se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si inregistrate in contabilitate.
Randul 31 – se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in contabilitate. Acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand valoarea contabila ramasa neamortizata, in cazul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe.
Randul 32 – se inscriu sumele inregistrate drept cheltuieli in contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele ori in alte conditii decat cele prevazute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 33 – reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 34 – reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 35 – se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 36 – se completeaza cu sumele reprezentand alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

– depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), g), h) si i);

– cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), b), i) si p);

– alte cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
Randul 39 – se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 40 – se completeaza de persoana juridica cedenta cu valoarea pierderii fiscale inregistrate in perioada curenta, transferata persoanei juridice beneficiare, si care nu se recupereaza de persoana juridica cedenta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 41 – se completeaza de persoana juridica beneficiara cu valoarea pierderilor fiscale inregistrate de contribuabilul cedent in perioada din anul curent cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea respectiva produce efecte si transferata de persoana juridica cedenta persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 42 – se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atat din activitatile din Romania, cat si din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Acest rand se completeaza in cazul operatiunilor de reorganizare si cu urmatoarele valori:

– persoana juridica beneficiara inscrie si valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenti de contribuabilul cedent si transmise de acesta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

– persoana juridica cedenta inscrie partea din pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti pe care continua sa o recupereze, recalculata proportional cu activele si pasivele mentinute, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 44.1 – se inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.
Randul 44.2 – se completeaza cu suma reprezentand impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, in conditiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 45.1 – impozitul platit unui stat strain este dedus daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

Randul se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:

1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;

2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:

– profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

– celelalte venituri obtinute in acel stat strain.

Daca o persoana juridica straina rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European isi desfasoara activitatea in Romania printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spatiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul unde au fost obtinute veniturile, atunci impozitul platit in statul de unde au fost obtinute veniturile, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute la art. 31 alin. (3¹) si (3²) din acelasi act normativ.
Randul 45.2.1 – se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit, in conformitate cu prevederile art. 19ˆ4 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 45.3 – se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si bursele private, efectuate potrivit legii.
Randul 47.1 – se inscriu sumele reprezentand cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, precum si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, in limitele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul curent.
Randul 47.2 – se inscriu sumele reprezentand cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, precum si cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedenta, in limitele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 49 – se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.
Randul 50 – se inscriu, pentru anul de raportare, dupa caz, sumele reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.
Randul 51 – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112ˆ6 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close